OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS"

Transkriptio

1 Liite 5/1 OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite HAMKin opinnäytetyöoppaaseen Päivitetty kielikoulutuskeskuksessa 2012

2 Liite 5/2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE Kansilehti Tiivistelmä Termit ja lyhenteet Sisällys ja sivunumerointi Tekstiosa Havainnollistaminen Metateksti Aikamuoto Persoonamuoto Erikoismerkit Luetelmat Lähteet Liitteet OPINNÄYTETYÖRAPORTIN TARKISTUSLISTA OPINNÄYTETYÖTIEDOTTEEN LAATIMINEN OPINNÄYTETYÖN JULKISTAMINEN, SIDONTA JA ARKISTOINTI Opinnäytetyön julkistaminen ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa Theseuksessa Arkistointi, arkistokappaleen sidonta ja julkistamiseen liittyvä lupalomake... 9 LIITTEET Liite 5.1 Mallipohja Liite 5.2 Mallipohjan käyttöohje Liite 5.3 Tiivistelmämalli Liite 5.4 Abstracts, englanninkielinen tiivistelmämalli Liite 5.5 Sisällysluettelomalli

3 Liite 5/3 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetöillä on yhtenäinen ulkoasu. Opinnäytetöissä käytetään Word-mallipohjaa. Mallipohja on liitteessä 5.1 ja sen käyttöohje on liitteessä 5.2. Valmiissa mallipohjassa on käytetty seuraavia määrittelyjä: Käytettävä fontti on Times New Roman, koko 12 ja riviväli 1. Marginaalien leveys ja korkeus on 3 cm. Sivujen järjestys on seuraava: kansilehti, suomen- ja englanninkielinen tiivistelmä, mahdollisesti luettelo käytetyistä lyhenteistä, merkkien selityksistä ja kuva- ja taulukkoluettelo, sisällysluettelo, tekstiosa, lähteet ja liitteet. 1.1 Kansilehti Kansilehden tiedot täydennetään mallipohjan ohjaamalla tavalla. Koulutusohjelman nimi kirjoitetaan virallisessa muodossa ja kokonaisena, esim. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. 1.2 Tiivistelmä Opinnäytetyöraporttiin kuuluu suomen- ja englanninkielinen määrämuotoinen tiivistelmä. Tiivistelmä kirjoitetaan mallipohjan ohjaamalla tavalla. Tiivistelmä kirjoitetaan kokonaisin virkkein passiivimuotoisena menneessä aikamuodossa. Tyyli on tiivistä ja informatiivista. Esimerkit: Tiivistelmämalli (pdf) (Liite 5.3) Abstract (pdf) englanninkielinen tiivistelmä (Liite 5.4) 1.3 Termit ja lyhenteet Mikäli opinnäytetyössä esiintyy lyhenteitä tai vieraita käsitteitä, käytetyt merkinnät selitetään luettelossa, joka sijoitetaan työhön englanninkielisen tiivistelmän jälkeen ennen sisällysluetteloa. 1.4 Sisällys ja sivunumerointi Luvut otsikoidaan ja numeroidaan eri tason lukuina. Opinnäytetyön sivunumerointi alkaa työn johdantosivulta. Sivunumerointi jatkuu lähdesivuille. Lähteet-otsikolle ei anneta luvun numeroa. Opinnäytetyön liitteet otsikoidaan ja numeroidaan mallipohjan ohjaamalla tavalla. Liitteet (numero ja otsikko) lisätään myös sisällysluetteloon.

4 Liite 5/4 Esimerkki: Sisällysluettelo (pdf) (Liite 5.5) 1.5 Tekstiosa Opinnäytetyöraportin osat ovat työn tavoitteet, johdanto, teoreettinen viitekehys, työn selosteosa, tulokset johtopäätöksineen, pohdinta ja arviointi. Opinnäytetyön kieliasun on oltava argumentoitua, tiivistä ja havainnollista asiatyyliä Havainnollistaminen Varsinaista tekstiä havainnollistetaan kuvin, kuvioin, taulukoin, matemaattisin kaavoin ja esimerkkilaskuin, joihin viitataan tekstissä. Kuvia ovat esimerkiksi kartat, kaaviot, piirrokset ja valokuvat. Tarkat ohjeet esitellään mallipohjan käyttöohjeessa Metateksti Niin kutsutulla metatekstillä valmistellaan lukijaa tulevaan tai viitataan edellä sanottuun Aikamuoto Preesensiä eli meneillään olevan ajan aikamuotoa käytetään muun muassa seuraavissa tapauksissa: johdannossa kerrottaessa työn tavoitteista tekstissä viitattaessa tutkimuksen pohjalta kirjoitettuun raporttiin: Luvussa 3 esitellään... esitettäessä tieteenalalla yleisesti hyväksyttyjä ja totena pidettyjä asioita: Kun ilman lämpötila on kerrottaessa, mitä opinnäytetyöraportin pohjalta tehdyt johtopäätökset ja suositukset ovat. Imperfektiä eli mennyttä aikaa käytetään esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: viitattaessa suoritettuun tutkimukseen, aineistoon tai menetelmiin: Tutkimusaiheen ulkopuolelle rajattiin Koeviljely suoritettiin viitattaessa saatuihin tutkimustuloksiin: Havainnointipäivänä huomattiin viitattaessa sellaisiin aikaisempiin tutkimuksiin, joiden tuloksia ei voida pitää yleisesti hyväksyttyinä tosiasioina: Myös Smith (2001) havaitsi tutkimuksessaan

5 Liite 5/ Persoonamuoto Opinnäytetyöraportti kirjoitetaan käyttämällä passiivia, esim. Tämän työn tarkoituksena on selvittää. Yksikön tai monikon ensimmäistä persoonaa voi käyttää ainoastaan tarkoitettaessa oman työn suoritusta tai tulkintaa, esim. "Tämän työn tulosten perusteella päädyimme..." Erikoismerkit Lyhenteitä, sulkeita ja kauttaviivoja pyritään tutkimuskielessä välttämään, koska ne vaikeuttavat ymmärtämistä ja luettavuutta. Kauttaviiva voidaan miltei aina korvata sanoilla tai, ja, eli. Sulkeet hidastavat lukemista. Irrallinen lisä lauseeseen voidaan merkitä pilkkujen tai ajatusviivojen avulla. Vain standardoidut suureiden tunnukset, mittayksiköiden lyhenteet, erilaiset matemaattiset symbolit sekä aineiden kemialliset merkit ja kaavat ovat hyväksyttäviä opinnäytetyöraportissa. Numero ja mittayksikkö erotetaan toisistaan välilyönnillä Luetelmat Luetelmia tulee käyttää harkiten ja niiden pitää olla läpi työn saman periaatteen mukaan laadittuja. Luetelmien osien pitää olla rinnastettavissa sisällöllisesti ja muodollisesti keskenään. Jos yksi luetelman osa on täydellinen virke, muut eivät voi olla yksittäisiä sanoja tai vaillinaisia virkkeen osia. Luetelma ei voi olla yksinäinen kappale eikä alkaa suoraan otsikon jälkeen. Luetelman osien välille ei tule pilkkua, ja viimeisen osan jälkeen tulee piste. Esimerkkejä luetelmasta: Tiedottavan asiatyylin tunnistaa siitä, että ilmaisu on lyhyttä sanavalinta on täsmällistä asiat sanotaan yksiselitteisesti. Vaikuttavaa asiatyyliä luonnehtivat yleensä seuraavat piirteet: Teksti on havainnollista. Kirjoittaja pyrkii vakuuttamaan tekstillään. Tekstiä sävyttää vastaanottajakeskeisyys.

6 Liite 5/6 1.6 Lähteet Kirjoittajan on aina mainittava käytetyt lähteet tekstissään. Lukijan on tiedettävä, mikä on kirjoittajan omaa tuotosta ja mikä lainattua. Suorat lainaukset eivät ole suositeltavia. Silloin harvoin kun niitä käytetään, ne vaativat aina lainausmerkit ympärilleen sekä sivunumeromerkinnän. Esimerkiksi tarkat määritelmät voi lainata suoraan, muuten ei suorien lainauksien käyttöä suositella. Pitkät suorat lainaukset sisennetään. Sisennettyä tekstiä ei merkitä lainausmerkein, mutta se voidaan haluttaessa kursivoida. Lähdeviitteet sijoitetaan tekstiin heti lainatun kohdan jälkeen kaarisulkeisiin näin: a. Lähdeteosta lainataan yhdessä virkkeessä. Sovelluksia on tähän mennessä kokeiltu seitsemässä suomalaisyrityksessä (Kanervo 1999, 20). b. Lähdeteosta lainataan kahdessa tai useammassa virkkeessä. Sovelluksia on tähän mennessä kokeiltu seitsemässä suomalaisyrityksessä. Tulokset ovat olleet myönteisiä ja kokeiluja jatketaan. (Kanervo 1999, 20.) c. Lähdeteoksessa on samasta teemasta tietoa eri sivuilla. Tästä kirjoittaja muotoilee useamman kappaleen kokonaisuuden ja voi toimia näin Kanervon (1999) mukaan ensimmäinen kappale päättyy. Toinen kappale alkaa ja asia jatkuu edelleen seuraavaan tapaan ja päättyy. Kolmas kappale alkaa ja päättyy. (Kanervo 1999, 7, 18, ) Kun opinnäytetyöraporttiin lainataan tekstiä, kuvia tai havainnollistamismateriaalia, alkuperäinen lähde ilmoitetaan lähdeviitteessä, ks. ohjeet diasarjasta Opinnäytetyöraportti lähdeviitteet osoitteesta. Lähteet-luvulle ei anneta lähteen numeroa, sivunumero sen sijaan merkitään. 1.7 Liitteet Opinnäytetyöhön liitetään vain työn sisältöä tukevia dokumentteja. Jokaiseen liitteeseen viitataan tekstissä, ks. mallipohja. Liitteet luetellaan sisällysluettelossa.

7 Liite 5/7 2 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN TARKISTUSLISTA Opinnäytetyön tekijä voi hyödyntää seuraavaa tarkistuslistaa: Oletko allekirjoittanut kansilehden? Vastaako työn nimi sisältöä? Vastaako tiivistelmän rakenne opinnäytetyön raportin sisältöä? Onko opinnäytetyöstä erillään oleva tiivistelmä ymmärrettävä sellaisenaan? Onko liitteet numeroitu sivun oikeaan yläreunaan? Tarkista useampisivuisten liitteiden merkintätapa. Onko sisällysluetteloon merkitty mahdolliset liitteet ja niiden nimet? Vastaako sisällysluettelo lukujen asiasisältöä? Ilmaistaanko johdannossa tutkimuksen tavoite, keskeinen idea ja tutkimusongelma kyllin selvästi? Ovatko tekstiviitteet oikein merkittyjä ja ovatko tekstiviitteiden merkinnät yhtenäiset? Onko jokaisella lähdeviitteellä vastineensa lähdeluettelossa? Pystyykö lähdeluettelon tietojen perusteella löytämään oikean lähteen? Onko liitteisiin viitattu asianmukaisesti? Onko jokaisella liitteellä nimi ja numero? Onko taulukot, kuvat, kuviot ja kaavat numeroitu yhtäjaksoisesti omina numerosarjoinaan? Onko taulukon numero ja otsikko merkitty niiden yläpuolelle ja kuvan tai kuvion numero ja otsikko kuvan alapuolelle? Onko jokaiseen taulukkoon, kuvaan, kuvioon, kaavaan ja liitteeseen viitattu tekstissä? Ovatko kappaleet lukemisen kannalta sopivan mittaisia? Ovatko virkkeet ja lauseet rakenteeltaan helppoja ja sanankäytöltään ymmärrettäviä? Onko sanavalinta käyttötarkoituksen mukaista, täsmällistä ja johdonmukaista? Ovatko välimerkit ja muut merkinnät oikeinkirjoitusnormien mukaisia? Onko nimet ja vierasperäiset sanat kirjoitettu oikein? 3 OPINNÄYTETYÖTIEDOTTEEN LAATIMINEN Opinnäytetyötiedotteen tulee olla uutisen kaltainen, kiinnostavasti kirjoitettu ja tyyliltään asiallinen. Tiedote vastaa kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miten, miksi ja kuka. Tiedotteen tulee olla lyhyt; tekstin suositeltava pituus on yksi sivu. Tiedotteessa tärkein asia sijoitetaan tekstin alkuun ja täydentävät tiedot loppuun. Tiedotteen pääasiat löytyvät otsikosta ja ingressistä.

8 Liite 5/8 Otsikossa asian ydin tuodaan tiivistetysti ja kiinnostavasti esille. Otsikkoa seuraa ingressi, joka on ensimmäinen otsikkoa täydentävä, keskeisen sisällön esittelevä kappale. Tiedotteen varsinaiset kappaleet täydentävät, perustelevat ja havainnollistavat kerrottavan asian. Tiedote päättyy kohtaan lisätietoja, jossa tuodaan esille, kuka antaa lisätietoja aiheesta. Opinnäytetyötiedotteen laatimisesta on tarkemmat ohjeet liitteessä 7. Opinnäytetyötiedote laaditaan Lehdistötiedotteen mallipohjaan (Liite 8). 4 OPINNÄYTETYÖN JULKISTAMINEN, SIDONTA JA ARKISTOINTI Opinnäytetyöt ovat julkisia. Tavoitteena on, että kaikki opinnäytetyöt julkistetaan ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa Theseuksessa. Opinnäytetyön julkistamisessa on kyse opiskelijan osaamisen esiintuomisesta ja markkinoimisesta. Koulutusalat voivat käyttää julkistettuja opinnäytetöitä omassa markkinoinnissaan sekä koulutuksensa ja tutkimuksensa esittelyssä. Tällöin opinnäytetyön tekijän nimi tulee tunnetuksi ammattialalla. Koulutusalalle tulevat opiskelijat perehtyvät julkistettuihin opinnäytetöihin ja tutustuvat siten ammattialaan. Digitaalinen julkistaminen myös edesauttaa opinnäytetyön saatavuutta ja mahdollistaa sen, että opinnäytetyö on entistä laajemman lukijakunnan saatavilla. Kun opinnäytetyö tallennetaan Theseus-tietokantaan, sinne tulee näkyviin myös työn bibliografiset tiedot ja sisältöä kuvaavat avain- tai asiasanat. 4.1 Opinnäytetyön julkistaminen ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa Theseuksessa Kun opiskelija antaa luvan julkistaa opinnäytetyö Theseuksessa, hän tallentaa hyväksytyn työnsä Theseukseen ja samassa yhteydessä hyväksyy Theseuksen käyttöehdot. Tällöin opinnäytetyötä voidaan hyödyntää ammattikorkeakoulun markkinoinnissa ja opinnäytetöistä tiedottamisessa. Opinnäytetyön voi tallentaa Theseukseen vasta kun opinnäytetyö on hyväksytty. Tallennettavan työn tulee olla samanlainen kuin hyväksytty työ. Työ tallennetaan Theseukseen yhtenä PDF-tiedostona jolloin kaikki liitteet ovat samassa tiedostossa varsinaisen työn kanssa. Nimeä tiedosto omalla nimelläsi muodossa sukunimi_etunimi. Tallennus Theseukseen etenee vaiheittain: 1. Opiskelija itse tekee opinnäytetyön tallennuksen Theseukseen osoitteessa 2. Tallennuksen yhteydessä valitaan mitä oikeuksia opinnäytetyön lukijoille annetaan. Vaihtoehtoina ovat: a. Kaikki oikeudet pidätetään. b. Mahdollisuus jakaa itse haluamia tekijänoikeuksia opinnäytetyön käyttäjille Creative Commons -lisenssillä.

9 Liite 5/9 3. Sähköpostiosoitekenttään kirjoitetaan HAMKin opiskelijasähköpostiosoite. 4. Järjestelmä antaa URN-linkin, joka tulee olemaan opinnäytetyön pysyvä osoite internetissä. 5. Lue ja hyväksy käyttöehtosopimus. 6. Työ tulee näkyviin palvelussa kun opinnäytetyön tiedot on tarkistettu ammattikorkeakoulun toimesta. Tarkemmat tallennusohjeet löytyvät Theseuksen sivuilta. 4.2 Arkistointi, arkistokappaleen sidonta ja julkistamiseen liittyvä lupalomake Jokaisesta opinnäytetyöstä toimitetaan kansitettu ja allekirjoitettu versio ohjaajalle arkistoon jääväksi kappaleeksi. Opinnäytetöiden arkistokappaleet sidotaan koko ammattikorkeakoulussa yhtenäisellä tavalla. Koulutusohjelma maksaa ammattikorkeakoululle jäävän arkistokappaleen tulostuskustannukset ja kannet. Koulutusohjelmakohtaisesti sovitaan, mikä liiteaineisto on ammattikorkeakoulun kustantamaa. Koulutusohjelma voi myös rajoittaa tapauskohtaisesti arkistokappaleen värillisyyttä. Opiskelija täyttää lomakkeen Käyttöoikeus digitaaliseen versioon ja vakuutus luvista opinnäytetyön sisältämiin tekijänoikeuslain mukaisiin tuotteisiin (Liite 3). Alkuperäinen lomake liitetään opinnäytetyön arkistokappaleen yhteyteen.

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET 23.1.2014 Päivitetty: 10.10.2014: Kappaleet 514,15 ja 16, lisätty kappale 12.2. 2 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ 2 2. Opinnäytetyön aiheen valinta

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TUTKIELMAN KIRJOITTAMINEN 2 1.1. Ulkoasu 2 1.2. Kirjoitusohjeet 4 1.2.1. Lähteiden merkitseminen tekstiin 5 1.2.2. Lähdeluettelo 8 2. TUTKIELMAN VIIMEISTELY JA KÄSITTELY 14 2.1.

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU Teksti Kirjasintyyppi: Suositellaan kirjasintyyppiä Times New Roman, Times, Palatino tai vastaava. Kirjasinkoko: Normaalitekstissä kirjasinkoko 12

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011 Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka Helmikuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 ULKOASU... 1 3 KANSILEHTI... 4 4 SISÄLLYSLUETTELO... 4 5 TAULUKOT JA KUVAT/KUVIOT... 5

Lisätiedot

Vaihe 1: Opinnäytetyötä koskevien perustietojen tallennus HumakProssa

Vaihe 1: Opinnäytetyötä koskevien perustietojen tallennus HumakProssa (Voimassa 1.1.2015 alkaen) Opinnäytetyön palautusohjeet A: Sähköisesti tehtävät toimenpiteet Vaihe 1: Opinnäytetyötä koskevien perustietojen tallennus HumakProssa Kaikki tekevät tämän vaiheen, vaikka työllä

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

Opinnäytteen kirjoitusohjeet

Opinnäytteen kirjoitusohjeet Opinnäytteen kirjoitusohjeet KSAO/liiketalous Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Ohjaavan opettajan nimi Päivämäärä Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 2 Taulukot, kuvat ja liitteet 2 3 Tekstin osat 5 4 Lähdeviitteet

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN 1 OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN Nämä ohjeet on laadittu täydentämään yliopistomme omia diplomityö- ja pro gradu ohjeita, joissa samaa aihetta käsitellään yliopiston julkaisusääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisusarjat A ja B. Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisuja. Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen.

Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisusarjat A ja B. Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisuja. Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisusarjat A ja B Opas kirjoittajille,r3; Maatalouden Nak, tutkimuskeskus Marjo Uusikylä

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjallinen raportointi

Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Ohje 00079 Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Laurea Leppävaara Puhelin (09) 8868 7400 etunimi.sukunimi@laurea.fi Y-tunnus 1046216-1 Vanha maantie 9, 02650 Espoo Faksi (09) 8868 7401 www.laurea.fi

Lisätiedot

Mitä seuraavaksi? 2. Seminaariesitys. LuK-seminaari Kevät 2005. Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun

Mitä seuraavaksi? 2. Seminaariesitys. LuK-seminaari Kevät 2005. Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun LuK-seminaari Kevät 2005 Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun Mitä seuraavaksi? Ohjaajasi ottaa yhteyttä jos ei jo ole ottanut Sisältösuunnitelman tulee olla valmis noin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta. Humanistisen alan kirjoitusohjeet

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta. Humanistisen alan kirjoitusohjeet VAASAN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Humanistisen alan kirjoitusohjeet Vaasa 2010 1 SISÄLLYS TAULUKOT 2 TIIVISTELMÄ 3 1 KIRJOITUSOHJEIDEN KÄYTTÖ 5 1.1 Kandidaatintutkielman kirjoittaminen 5 1.2 Pro

Lisätiedot