OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu

2 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET Mikä opinnäytetyö on? Työskentelyn eteneminen Lähteiden käyttö Lähdeviitemerkinnät Lähdeluettelomerkinnät 7 3 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE Nimiö- eli kansilehti Sisällysluettelo Johdanto Käsittelyluvut Päätäntä Lähteet Liitteet 11 4 RAPORTIN ULKOASU Taulukot, kuvat ja kuviot Tekstin sijoittaminen 13 5 PÄÄTÄNTÄ 14 LÄHTEET 15 LIITTEET

3 3 1 JOHDANTO Ammattiopisto valmistaa opiskelijat työelämää varten. Ammattitaitoon kuuluu paitsi yksityiskohtien myös kokonaisuuden hallinta. Se tarkoittaa työtehtävän suorittamista siten, että tekijä osaa perustella työssä tehtävät valinnat. Ne voivat liittyä esimerkiksi työkaluihin, materiaaleihin, raaka-aineisiin tai työmenetelmiin. Ammattilainen ymmärtää myös, mihin oma työsuoritus vaikuttaa. Opintojen lopussa tehtävässä opinnäytetyössä osoitetaan tämä kokonaisuuden hallinta. Opiskelija vastaa itse omasta opinnäytetyöprosessistaan. Se ei kuitenkaan tarkoita täysin itsenäistä työskentelyä. Opiskelija on oikeutettu ohjaukseen, jota hän saa sovituilta oman alan opettajilta. Opiskelijan on huolehdittava, että opinnäytetyön ohjaajat saavat seurata opinnäytetyön valmistumisen eri vaiheita. Opinnäytetyö tulee kirjoittaa tämän ohjeen mukaisesti. Opinnäytetyöraportin rakenne on yleisesti käytössä oleva standardi, jonka hallitseminen helpottaa kaikenlaisten virallisten asiakirjojen tekemistä. Standardi eli malli esitetään tässä ohjeessa. Työ kirjoitetaan hyvällä asiatyylillä, ja siinä osoitetaan ammatillisen sanaston hallinta. Opiskelijan tulee osata etsiä, arvioida ja hyödyntää esimerkiksi ammattilehdistä ja kirjoista haettua tietoa työssään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004.) Opinnäytetyö on opiskeluajan laajin ja itsenäisimmin toteutettava opiskelutehtävä, jonka suurin haaste on kokonaisuuden hallinnassa. Oman aikataulun laatiminen ja siinä pysyminen auttavat välttämään kiirettä, mikä vaikuttaa positiivisesti myös lopputulokseen.

4 4 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 2.1 Mikä opinnäytetyö on? Opinnäytetyö sisältyy kaikkiin toisen asteen tutkintoihin. Työn tarkoituksena on osoittaa itselle, oppilaitokselle sekä työelämälle, että kykenee hallitsemaan ammatillisia kokonaisuuksia. Sen laajuus on kaksi (2) opintoviikkoa, ja siitä annetaan erillinen arvosana. Opinnäytetyö voi olla tehtäväkokonaisuus eli projekti, jossa voi suunnitella ja valmistaa oman alan tuotteen tai suorittaa työkokonaisuuden. Tällaisessa opinnäytetyössä on keskeistä kuvata johdonmukaisesti prosessin eteneminen ja perustella siinä tehdyt valinnat. Opinnäytetyö voi olla myös lähteisiin perustuva kirjallinen selvitys, jossa perehdytään johonkin oman alan aiheeseen. Opinnäytetyön aiheelle tulee saada hyväksyntä opettajalta. Työ tehdään joko yksin tai sopimuksen mukaan ryhmässä, jolloin jokaisen tekijän osuuden tulee erottua. Työ raportoidaan aina kirjallisesti, ja siinä pyritään hyvään asiatyyliin. Teksti suunnataan oman alan ammattilaiselle. 2.2 Työskentelyn eteneminen Opinnäytetyön aihetta kannattaa alkaa pohtia ajoissa. Jos jokin alan asia kiehtoo erityisesti, kannattaa siitä jalostaa itselle kiinnostava opinnäytetyö ja samalla laajentaa ammattitaitoa. Oli opinnäytetyö sitten jonkin valmistettavan kokonaisuuden kuvaus tai kirjallinen tutkielma, tulee aiheeseen perehtyä. Tietoa aiheesta hankitaan eri tavoin. Tiedonhaun lähteinä voivat olla ammattilaisen haastattelu, ammattilehdet, kirjat, tutkimukset ja internet.

5 5 Hankittuun tietoon tulee suhtautua kriittisesti. Tavoiteltavaa on käyttää useita lähteitä. Tulee pohtia, millä perusteella tiedon kirjoittajaa kannattaa uskoa. Onko hän alan tutkija, pitkän linjan ammattilainen vai tuotemerkin markkinointipäällikkö? Myös sillä on merkitystä, missä teksti on julkaistu ja mikä on sen tekstilaji. Keskustelupalstan puheenvuorolla ei ole painoarvoa ammattilehden artikkelin rinnalla. Erityisen tarkkana tulee olla sähköisten lähteiden kanssa. (Lehtonen 2002.) Lähteistä haetaan tietoa, joka esitellään omassa työssä. Keskeinen ajatus on, että mitään muualta saatua tietoa ei voi esittää omissa nimissään. Annetaan kunnia sille, jolle se kuuluu. Lukijalle annetaan tiedot, joiden avulla hänen on mahdollista löytää työssä käytetty lähde. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002.) Käytetään lähdeviittausjärjestelmää, jossa kappaleen loppuun (ks. esimerkki edellisestä kappaleesta) merkitään mahdollisimman lyhyellä tavalla muualta saadun tiedon alkuperä. Tätä suluissa olevaa merkintää kutsutaan lähdeviitteeksi, Viitteen ensimmäisen sanan mukaan tulee löytyä tekstin lopussa olevasta aakkostetusta lähdeluettelosta samalla sanalla alkava lähdeluettelomerkintä. Merkinnästä ilmenevät tarkat tiedot käytetystä lähteestä. Menetelmän etu on se, ettei tekstin joukkoon tule häiritsevän pitkiä viitteitä. Lähteiden merkitsemistä opastetaan luvussa 2.3. Tiedonhaun - ja projektiluontoisessa työssä myös suoritettavan työn kokonaisuuden suunnittelun - jälkeen on vuorossa tekstin jäsentely. Se tarkoittaa alustavaa työn runkoa eli sisällysluetteloa. Siitä kerrotaan tarkemmin luvussa 3.2. Kirjoittaminen on hyvä aloittaa jo varhaisessa vaiheessa, koska hyvään tekstiin pääsee vain muokkaamalla omaa tekstiä. Kun kirjoittaminen etenee vähitellen, on helpompi huomata oman tekstin ongelmat. Ensimmäinen kirjoituskerta saakin olla päiväkirjamainen. Vähitellen teksti muokataan asiatyyliseksi ja sujuvasti eteneväksi. Valmis opinnäytetyö on standardin eli

6 6 tämän ohjeistuksen mukaan laadittu. Loppuvaiheen viimeistely vie yllättävän paljon aikaa. 2.4 Lähteiden käyttö Lähdeviitemerkinnät Viittaus lähteeseen tulee tehdä aina, kun käytetään toiselta saatua tietoa. Tavoite on, että toiselta saatu tieto selostetaan tekstissä siis omin sanoin. Tällöin tulee olla tarkkana, ettei muuta lähdetekstin sisältöä. Lähdeviite merkitään kappaleen loppuun sulkumerkkien sisään seuraavalla tavalla: kirjoittajan / kirjoittajien sukunimi + välilyönti julkaisuvuosi +pilkku + välilyönti sivunumero(t) + piste (vain kirjalähteestä) Opinnäytetyöstä on käytävä ilmi aiheen tarkastelunäkökulma. Lukijaa kiinnostavat valintojesi perustelut. Perustelut vakuuttavat lukijan työn hyväksyttävyydestä ja tekijän luotettavuudesta. (Vilkka & Airaksinen 2003, ) Jos lähteellä on kaksi kirjoittajaa, tulee nimien väliin &-merkki. Molemmat nimet mainitaan aina. (Esimerkki edellä.) Jos lähteellä on kolme tai useampia kirjoittajia, tulee ensimmäisellä kerralla mainita kaikkien tekijöiden nimet. Myöhemmin työssä riittää ensimmäisen nimen jälkeen lisätty lyhenne ym. (Hirsjärvi ym. 2004, 215.) Jos henkilötekijä puuttuu, voidaan tekijänä ilmoittaa julkaisijayhteisö tai työryhmä. Jos julkaisijayhteisökin puuttuu, laaditaan viittaus teoksen nimellä.

7 7 (Sauvon kunta 2007.) (Elegantti kustavilaisuus 2006.) Jos sama tieto on saatu useammasta kuin yhdestä lähteestä, merkitään samaan viitteeseen kaikkien lähteiden tiedot aakkosjärjestyksessä. Lähteet erotetaan toisistaan puolipisteellä. Useamman lähteen käyttäminen osoittaa, että kirjoittaja on nähnyt vaivaa ja tarkistanut asian. (Lammio 1997, 122; Rokka 2008, 38.) Suoria, sanasta sanaan kopioituja lainoja tulee ehdottomasti välttää. Ainoastaan painava perustelu voi sen sallia. Jos sellaiseen päädytään, käytetään lainausmerkkejä Lähdeluettelomerkinnät Lähteet aakkostetaan kirjoittajan sukunimen mukaan. Jos tekijää ei tunneta, käytetään lähteen nimeä. Tämä on yleistä erityisesti internetissä, jolloin aakkostetaan sivuston nimen mukaan. Luetteloon merkitään tarkasti yksityiskohtaiset tiedot kustakin lähteestä, jotta lukijalla on halutessaan mahdollisuus tarkistaa tieto. Merkinnät tehdään seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lähdeluettelomerkinnän neliosainen yleisrakenne muodostuu kirjoittajasta, ajasta, otsikosta ja julkaisukanavasta: kirjoittajan sukunimi + pilkku välilyönti etunimen alkukirjain + piste teoksen julkaisuvuosi (=copyright, kirjall. omistusoikeus) +piste teoksen nimi + piste kustantamon kotipaikka + pilkku julkaisija + piste

8 8 Kirjalähteet merkitään seuraavasti:. Kekkonen, M Suuri sorvauskirja. Helsinki, Ajatus. Sparke, P Auto - sata vuotta muotoilua. Helsinki, WSOY. Jos tieto on peräisin toimitetusta teoksesta, jossa lähdetiedon kirjoittaja ei ole kirjan toimittanut henkilö, tulee lähdeviite laatia kirjoittajan nimen mukaan. Se määrää myös lähdeluettelomerkinnän, jossa teoksen toimittaja osoitetaan lyhenteellä (toim.) ja julkaisun nimi sanalla Teoksessa. Korkiakangas, M Oppiminen. Teoksessa J. Kuusinen (toim.) Kasvatuspsykologia. Porvoo, WSOY. Lehtiartikkelit merkitään pääosin samoin kuin kirjalähteet. Artikkelin otsikon jälkeen ilmoitetaan aikakauslehden nimi, numero, vuosikerta ja myös sivut, joilla artikkeli sijaitsee. Paavilainen, T Erikoishedelmät kelpaavat muuhunkin kuin koristeiksi. Salon Seudun Sanomat ,15. Melvas, A.-K Väriä lastenhuoneeseen. Glorian koti 2/2006, Sähköisen lähteen lajin tulee ilmetä lähdemerkinnästä. Useimmiten se on www-dokumentti, mikä näkyy suoraan verkko-osoitteesta. Jos lähde on jokin muu esimerkiksi cd-rom, sähkökirja tai tietokanta, tieto tulee merkitä lähdeluetteloon lähteen nimen jälkeen. Internet-lähteisiin merkitään verkkoaineiston kirjoittaja (jos sellainen on ilmoitettu) julkaisuvuosi (=tietokantaan tallennusvuosi tai päivitysvuosi) verkkoaineiston otsikko (mainitaan ensimmäisenä, jos kirjoittajaa ei ole ilmoitettu) sivujen ylläpitäjä (nimi ja /tai sähköpostiosoite) www-osoite täydellisenä päivä, jolloin verkkoaineisto on luettu

9 9 Nokia työnantajana Nokia Oyj. Luettu Eri lähdetyypeissä voi ilmetä tapauksia, joissa kirjoittajan nimeä ei löydy. Mikäli tekijänä on jokin yhteisö, voidaan se nimetä kirjoittajaksi. Jos tekijäyhteisöäkään ei löydy, hakusanana käytetään teoksen nimeä. Tämä ilmiö on hyvin yleinen internetlähteissä, ja sitä ilmenee jonkin verran myös artikkelilähteissä. Koulu maailmanseitissä Luettu Haastatteluissa jäsentely on seuraava: nimi, asema, organisaatio, sana haastattelu ja haastattelupaikka ja -aika. Maunula, M. puheenjohtaja. Lounais-Suomen autoilijat ry. Haastattelu, Turku OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE 3.1 Nimiö- eli kansilehti Kansilehteen merkitään opinnäytetyön nimi, jonka tulee olla ytimekäs, kuvaava ja työn sisältöä vastaava. Lisäksi kansilehden oikeaan alalaitaan merkitään allekkain tiedot: Salon seudun ammattiopisto, opinnäytetyö, perustutkinto, ammattinimike, tekijä, ohjaaja ja päiväys (ks. liite 1). Kanteen saa laittaa aiheeseen sopivan kuvan tai piirroksen. 3.2 Sisällysluettelo Johdonmukaisesti etenevä sisällysluettelo helpottaa sekä kirjoittajan että lukijan työtä. Ensimmäinen versio sisällysluettelosta tulee laatia varhaisessa vaiheessa. Vasta kun kokonaisuus alkaa tekijälleen hahmottua, muotoutuu

10 10 myös lopullinen sisällysluettelo. Hyvä jäsentely vaatii ajattelua ja asian tuntemista. Sisällysluettelosta näkyvät asioiden keskinäiset suhteet, sillä alaotsikot sisennetään. Tällöin samanarvoiset otsikot sijaitsevat allekkain. Kirjoittajan tulee harkita pää- ja alalukujen jaottelu huolella. Alaluvun tulee sisällöllisesti olla alisteinen pääluvulleen. Kovin suppeaa aihetta ei omaksi alaluvuksi kannata jakaa. Jäsentely tulee toteuttaa siten, että kolme otsikkotasoa riittää (enimmillään esimerkiksi 2.1.2). Kun pääotsikko päätetään jakaa alaluvuiksi, tulee alalukuja olla vähintään kaksi. Otsikoiden tulee pyrkiä keskenään samaan tyyliin. Sisällysluettelon otsikoksi merkitään sisällys. Pääluvut kirjoitetaan suuraakkosin ja alaluvut pienaakkosin. Alaluvut sisennetään. Sisällysluettelosta näkyy myös lukujen laajuus, sillä luvun perään merkitään sen alkamissivu. Sivunumerot keskitetään sivun oikeaan laitaan. Mallina toimii tämän ohjeistuksen sisällysluettelo sivulla Johdanto Johdannossa kerrotaan työn lähtötilanne: mistä aiheesta, miksi ja miten työ on tehty. Johdanto tutustuttaa lukijan aiheeseen ja antaa taustaa käsittelylle. Siinä selvitetään myös työn tavoitteet. Työn keskeiset pääkäsitteet voi olla tarpeellista selvittää jo johdannossa, toisaalta itsestäänselvyyksiä ei kannata kirjoittaa. Johdannon pituus on enintään yksi sivu. 3.4 Käsittelyluvut Käsittelylukujen määrä riippuu työn jäsentelystä. Pää- ja alalukujen tekstit jakautuvat lukujen sisällä selkeisiin kappaleisiin. Tavoitteena on, että työssä esitellään tietoa, joka tukee kulloistakin opinnäytetyöprosessin vaihetta. Omat havainnot, kysymykset ja pohdinnat ovat toivottavia. Lähteistä saatujen tietojen tulee erottua omista näkemyksistä.

11 11 Minä-muotoa käyttämällä voi osoittaa lukijalle selkeästi, milloin on kyse omista pohdinnoista. Ammattilaisuuteen liittyvä kyky arvioida omaa työskentelyä näkyy opinnäytetyössä käsittelyluvuissa. Kaikki valinnat (esimerkiksi välineiden ja työmenetelmien) tulee perustella, niihin ei vain ajauduta. Ongelmat ja virheet suunnittelussa tai valmistuksessa eivät itsessään heikennä opinnäytetyötä. Kun löytää ratkaisut ongelmiin ja selvittää kirjallisesti, miten niihin päätyi, osoittaa kykyä ammattimaiseen ongelmanratkaisuun. Tutkielmamuotoisessa työssä jokaisessa pääluvussa tulee olla tekstiä, mutta selostusta voi havainnollistaa esimerkiksi kuvien, taulukoiden ja esimerkkien avulla. 3.4 Päätäntä Päätäntäosuuden voi nimetä myös Pohdinnaksi tai Lopuksi-luvuksi. Siinä vastataan johdannossa asetettuihin tavoitteisiin, Johdanto ja Päätäntä ovat pari. Luku on tärkeä, koska siinä osoitetaan, mitä saatiin selville, mitä opittiin ja miten tekijä mielestään onnistui. Siinä voi myös esittää näkökulmia aiheen kehittymisestä tulevaisuudessa. 3.5 Lähteet Lähdeluettelosta lukija näkee, millaisia tietolähteitä työssä on käytetty. Lähdeluettelossa tulee olla mainittuina kaikki käytetyt lähteet eli materiaalit, joista tietoa on saatu. Lähdeluettelo ei ole numeroitava luku, vaikka se merkitäänkin sisällysluetteloon. Lähdeluettelo alkaa omalta sivultaan, ja sen nimi on Lähteet. Lähteiden merkintätavat esitellään luvussa Liitteet Liitteet eivät ole työssä pakollisia. Liitteiksi sijoitetaan materiaalia, joka selventää työn esittelyä, mutta ei ole ratkaisevaa sen ymmärtämisen kannalta.

12 12 Liite voi olla esimerkiksi haastattelulomake, sähköpostiote, materiaalinäyte tai lehtiartikkeli. Siinä tekstin kohdassa, missä aihetta käsitellään, viitataan liitteeseen näin (ks. liite 7). Liitteet nimetään ja numeroidaan juoksevasti. Liitteen vasempaan yläkulmaan merkitään otsikko ja oikeaan yläkulmaan sana liite ja sen numero. Ne sijoitetaan viimeisiksi työhön lähdeluettelon jälkeen. Katso esimerkki tämän ohjeen liitteestä (ks. liite 1). 4 RAPORTIN ULKOASU 4.1 Kuvat, kuviot ja taulukot Kuvien käyttö on toivottavaa. Kuvat sijoitetaan tekstin oheen havainnollistamaan sitä. Ne numeroidaan juoksevasti ja nimetään. Jokaiseen kuvaan tulee tekstissä viitata näin (ks. kuva1). Viihteelliset kuvat eivät kuulu opinnäytetyöhön. Jos kuva on kopioitu, se tulee osoittaa viitetekniikalla. Kuvan tekijänoikeudet on myös varmistettava. Kuva 1. Harjoitustehtävä (Salon seudun ammattiopisto 2007.)

13 13 Kuva erotetaan kahdella tyhjällä rivillä muusta tekstistä. Kuvan alapuolelle kirjoitetaan kuvan tiedot: Kuva + juokseva numero + kuvan nimi + mahdolliset lähdetiedot. Myös taulukot numeroidaan juoksevasti ja nimetään. Taulukon tulee parantaa tekstin ymmärrettävyyttä. Sen tulee olla selkeä ja tulkittava. Kirjoittajan tulee viitata tekstissä taulukkoon näin (ks. taulukko3) ja tulkita lukijalle sen osoittama asia. Jos taulukko on otettu valmiina jostakin lähteestä, se tulee osoittaa viitetekniikalla. Taulukko erotetaan kuvan tavoin kahdella tyhjällä rivillä tekstistä. Taulukon tiedot tulevat taulukon yläpuolelle: Taulukko + juokseva numero + taulukon nimi + mahdolliset viitetiedot 4.2 Tekstin sijoittaminen Marginaalit ovat samanlaiset kuten tässä ohjeessa eli vasemmassa reunassa 4 cm ja oikeassa 1-2 cm. Sivunumero merkitään sivun oikeaan yläkulmaan. Kannessa sitä ei laiteta näkyviin. Sivunumerot merkitään lähdeluettelon loppuun asti. Liitesivuihin ei sivunumeroa laiteta. Teksti kirjoitetaan selkeälukuisella kirjasintyypillä, pistekoolla 12. Kappalejako osoitetaan tyhjällä rivillä, ei sisentämällä. Riviväli on 1,5. Jos kirjoittaja haluaa korostaa jotakin asiaa, hän voi käyttää lihavointia. Tätä tehostekeinoa tulee käyttää harkiten. Otsikko erottuu muusta tekstistä sitä ympäröivien tyhjien rivien avulla, ei isommalla pistekoolla tai lihavoinnilla. Pääotsikon edelle jätetään kaksi tyhjää riviä, alaotsikon edelle yksi. Otsikon jälkeen tulee yksi tyhjä rivi. Otsikkoa ei pidä kuitenkaan jättää yksin sivun viimeiselle riville.

14 14 5 PÄÄTÄNTÄ Opinnäytetyö kannattaa ottaa haasteena, jonka selättää. Tämä ohjeistus auttaa kirjallisen työn tekemisessä. Opintojen tässä vaiheessa tulee jo osata etsiä tietoa. Kirjallisen työn rakentamiseen tarvittava tieto löytyy ohjeistuksesta sitä tulee siis hyödyntää. Kun saa suuren projektin päätökseen, voi olla itseensä tyytyväinen.

15 15 LÄHTEET Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara,P Tutki ja kirjoita.!0., osin uudistettu laitos. Helsinki, Tammi. Lehtonen, O Nettisivun luotettavuuden arviointi. pagelast.asp?path=498,1329,1523,1493,1856 Luettu Tutkimuseettinen neuvottelukunta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Luettu

16 Kansisivu Liite 1 OPINNÄYTETYÖN NAPAKKA NIMI Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyö Metallialan perustutkinto Koneistaja Oma nimi Ohjaajan nimi Luovutuspäiväys

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe>

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki)

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Tavoitteet Tiedonhaku

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Laatijaorganisaatio Asiakirjatyyppi Sivunumero

Laatijaorganisaatio Asiakirjatyyppi Sivunumero Lähettävä organisaatio Asiakirjamalli 2 1 (5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Asiakirjojen kirjoittaminen Asiakirjan tunnistetietoja ovat lähettäjä, asiakirjaa ja vastaanottajaa koskevat tiedot. Lähettäjän ja

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI Tommi Pihlainen Pasi Vähämartti Raportti Joulukuu 2006 Informaatioteknologian instituutti 1 SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄNKUVAUS...2 1.1 Tehtävät ja tavoite...2 1.2 Tutkimusaineisto...2 2

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Esseeohje Tarkoitus Rakenne

Esseeohje Tarkoitus Rakenne Teologinen tiedekunta 24.10.2017 Yleiset esseeohjeet 2017 Opettaja tarkentaa tarvittaessa esim. kirjallisuutta ja mahdollisia lähteitä koskevaa ohjeistusta Esseeohje Tarkoitus Akateeminen essee on tieteellisen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 Kasvatustieteellisen esseen kirjoittaminen Esseetä voidaan käyttää opintojakson suorittamiseen joko vaihtoehtoisena tai ainoana suoritustapana. Opintojakson

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Onni Opiskelija Tampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot / Kertomus- ja tekstiteorian

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Helsingin yliopisto Tutki 2 30.10.2013 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12.

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. 1 TEKSTIN ASETTELU Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. Käytetään tavutusta ja molempien reunojen tasausta. Käytetään sivunumeroita keskellä ylhäällä.

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

Opinnäytetyön ohje. Opiskelijan nimi Opinnäytetyö Perustutkinto Ammattinimike Luovutuspäivämäärä

Opinnäytetyön ohje. Opiskelijan nimi Opinnäytetyö Perustutkinto Ammattinimike Luovutuspäivämäärä Opinnäytetyön ohje Opiskelijan nimi Opinnäytetyö Perustutkinto Ammattinimike Luovutuspäivämäärä Sisällys 1 Johdanto 1 2 Opinnäytetyön kirjallinen osa 2 2.1 Kansilehti 2 2.2 Tiivistelmä 3 2.3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

Käsikirjoituksesta kirjaksi

Käsikirjoituksesta kirjaksi Käsikirjoituksesta kirjaksi Tekijänoikeudet ja julkaisuluvat Kirjoittajan ja toimitetun teoksen toimittajan tulee varmistaa käsikirjoituksessa olevien lainauksien, kuvien, käännösten jne. tekijänoikeudet,

Lisätiedot

Sofi Oksanen: Puhdistus

Sofi Oksanen: Puhdistus Sofi Oksanen: Puhdistus Oma nimi ja luokka Koulun nimi Työn valmistumispäivämäärä Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kirjailijan esittely 4 3. Lukupäiväkirja 5 4. Teoksen esittely 6 4.1. Juoni, aihe ja

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/haku2012) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan

Lisätiedot

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Maarit Vesapuisto WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE Sivumäärä: 12 Vaasassa 25.08.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. Kirjallisen raportin

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen

Lisätiedot

Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin?

Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin? Mitä on plagiointi? Milloin syyllistyy plagiointiin? Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön tekstin tai ajatuksen esittämistä omassa kirjallisessa työssään siten, ettei ilmaista lähdettä eli sitä mistä

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon Hyvä opiskelija! Lukio-opiskeluun kuuluu monenlaisten kirjallisten töiden tekeminen. Tällaisia ovat muun muassa tutkielmat, referaatit, työselostukset, esseet, kirjoitelmat ja oppimispäiväkirjat. Tässä

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Tutkielman tai tutkimusraportin kirjoittaminen. Ohjeistus TE3 kurssille

Tutkielman tai tutkimusraportin kirjoittaminen. Ohjeistus TE3 kurssille Tutkielman tai tutkimusraportin kirjoittaminen Ohjeistus TE3 kurssille Matti Meikäläinen Mikkelin etä- ja aikuislukion Puumalan toimipiste Terveystieto, TE3 -kurssi Syksy 2010 1 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Tietotekniikan opintojen aktivointi

Tietotekniikan opintojen aktivointi Tietotekniikan opintojen aktivointi 8.6.2011 Auri Kaihlavirta Päivän agenda HOPSien käsittelyä Päättötyön kirjoittamisen keinoja Opponoinnista Kirjoitustehtävä 1 1 Ryhmätehtävä: HOPSin jälkeen Kirjaa paperille

Lisätiedot

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta.

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta. 1. Tutkielman ulkoasu Tutkielman ulkoasu Tutkielmaohje (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Hyvä pistekoko tutkielmassa on 12. Rivivälin tulee olla 1,5. Tekstin oikea reuna

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot