CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)"

Transkriptio

1 Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): Matti Meikäläinen TU2 Huom! Kaikki tiedot oltava!

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO KIRJOITTAMINEN (tästä alkaa teoriaosa, jossa ei vielä puhuta itse casesta) Pituus Ulkoasu Muotoilut Marginaalit Selkeys ja loogisuus... 2 SISÄLLYSLUETTELO TEKSTIOSA (tästä alkaa empiriaosa, jossa ei esitetä enää uutta teoriaa)... 3 LÄHTEIDEN KÄYTTÖ Lähdeviittaukset tekstissä Lähdeluettelo 6 4 LIITTEET YHTEENVETO... 6 LÄHTEET... 7 LIITTEET (Jos liitteitä on, mainitaan tässä sana LIITTEET, ei muuta) Huom! Sisennykset!

3 1 1 JOHDANTO Tämän ohjeen tarkoituksena on toimia apuna markkinoinnin kurssien harjoitustöiden tekoprosessissa. Ohje on case-vaatimusten mukainen, joten se toimii samalla case-raportin ulkoasun mallina. Johdanto on PAKOLLINEN ja sen suositeltava pituus kurssien töissä on noin puoli sivua. Johdannossa käsiteltäviä asioita: - Työn tausta - Tavoitteet ja rajaus - Raportin rakenne - Yritysesittely (lyhyt yleisesittely, tarkemmin voi kertoa empiriaosan alussa) 2 KIRJOITTAMINEN (tästä alkaa teoriaosa, jossa ei vielä puhuta itse casesta) Periaate on, että teoriaosassa esitellään casen ratkaisussa hyödynnetyt teoriat, joita sitten sovelletaan casen empiriaosassa. Jokaisen otsikon alle tulee kirjoittaa tekstiä vähintään kaksi lausetta ennen seuraavaa otsikkoa. 2.1 Pituus Raportin pituus on 8-10 sivua. Lähdeluettelo saa olla sivulla 11, liitteitä ei lasketa kuuluvaksi ohjepituuteen. 2.2 Ulkoasu Tekstin ja otsikoiden asettelussa suositellaan samaa tapaa kuin tässä ohjeessa on käytetty. Raportin sivut numeroidaan alkaen ensimmäisestä tekstisivusta (Johdanto). Ensimmäinen tekstisivu on sivu numero yksi. Sivunumerot sijoitetaan sivun oikeaan yläkulmaan, samalla fontilla kuin muukin teksti.

4 Muotoilut Raportti tulostetaan vain paperin toiselle puolelle käyttäen fonttia Times New Roman tai Arial, koko 12 ja riviväliä1,5. Kappaleiden molemmat reunat tasataan ja niiden väliin jätetään tyhjä rivi, ei sisennystä Marginaalit Marginaalit alla olevan taulukko 1 mukaan. Ohessa taulukkojen muotoiluun malli: Taulukko 1. Marginaalit (tähän mahdollinen taulukon lähde) Reunus Sivun ylä ja vasen reuna Oikea reuna Alareuna Marginaali 3 cm 1,5 cm 2,5 cm 2.3 Selkeys ja loogisuus Case-raportissa on pyrittävä mahdollisimman selkeään ja loogiseen esitystapaan. Raportin on edettävä sujuvasti ja esitystyylin on oltava samanlainen kaikissa työn osissa. Koska caset tehdään ryhmätyönä, on tarkistettava, että tyyli pysyy kirjoittajasta riippumatta samana koko raportissa. Raportin eri osien järjestys on seuraava (tähän tulee alla olevan luettelon mahdollinen lähde): 1. Kansilehti 2. Sisällysluettelo 3. Tekstiosa 4. Lähdeluettelo 5. Liitteet

5 3 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon tarkoituksena on antaa lukijalle nopeasti käsitys harjoitustyön sisällöstä ja jäsentelystä. Samanarvoisilla luvuilla tulee olla samanarvoiset otsikot, väliotsikot helpottavat lukijaa. (Tässä ei kuitenkaan pidä mennä liiallisuuksiin; ei omaa otsikkoa yksittäiselle lauseelle.) Sallittuja ovat korkeintaan kolmannen kertaluvun alaotsikot (eli ei esim ). Sisällysluettelon ulkoasun mallina voi käyttää tämän ohjeen sisällysluetteloa (+ lähteet + liitteet). Otsikot numeroidaan juoksevasti ja niiden merkinnässä tulee noudattaa seuraavaa periaatetta (käytä samaa fonttia, mitä käytät tekstissäkin): - PÄÄOTSIKOT: ISOILLA tekstiin, fontti 14 + lihavointi - Toisen asteen alaotsikot: Pienellä tekstiin, fontti 12, lihavointi - Kolmannen asteen alaotsikot: Pienellä tekstiin, fontti 12 - SISÄLLYSLUETTOLOON: PÄÄOTSIKOT ISOILLA, muut pienellä, fontti kaikilla 12, ei lihavointeja, pyri selkeyttämään tyhjillä riveillä (kts. malli tästä ohjeesta) - Lähdeluettelo merkitään myös sisällysluetteloon, mutta sille ei anneta otsikkonumeroa. - Liitteet sana merkitään vain jos liitteitä on - Ei vain yhtä alaotsikkoa vaan vähintään kaksi samanarvoista alaotsikkoa! - Ei yhden lauseen kappaleita alaotsikoiden alle. - Sisennykset kuten tämän ohjeen sisällysluettelossa - Teoriakappaleita ei nimetä: teoria vaan asialla itsellään. Eli ei markkinointisuunnitelman teoria vaan markkinointisuunnitelma. - Tekstissä uusia (pää)otsikoita ei laiteta uudelle sivulle, vaan normaalisti edellisen tekstin perään 3 TEKSTIOSA (tästä alkaa empiriaosa, jossa ei esitetä enää uutta teoriaa) Empiriaosan voi aloittaa kertomalla yrityksestä (jos sitä ei jo johdannossa ole tehty) ja määrittelemällä casessa havaitun ongelman. Casen teksti kirjoitetaan kokonaan suomeksi. Suoria

6 4 englanninkielisiä lainauksia ei siis saa laittaa. Mahdollisuuksien mukaan myös kuvat, jotka sisältävät englantia olisi syytä tehdä itse suomeksi. Caseissa tulee olla teoriaa sekä empiriaa sopivassa suhteessa. Kuten jo aiemmin mainittiin, raportissa täytyy ensin esittää kaikki käyttämänne teoria ja vasta sen jälkeen tulevat ryhmän näihin teorioihin pohjautuvat ratkaisut. Kaikkia teoria-osuudessa esitettyjä asioita on sovellettava empiriassa, teoria toimii empirian runkona ja työkaluna sille, miten empiria rakennetaan. Tämä perustuu siihen, että opiskelijan tulee oppia käyttämään jo kehiteltyjä teorioita ja muodostamaan niistä ns. viitekehyksen omaa tutkimustaan tai harjoitustyötään varten. Teoriaosuuden kuten koko muunkin casen tulee olla normaaleja lauseita, selkeästi kirjoitettuna listat ja kuvat eivät yksistään riitä, vaan ne pitää selittää auki. Teorian kirjoittamisessa lähdemerkintöjen käyttö on syytä muistaa. Empiriassa ei enää tarvitse kuitenkaan viitata käytettyjen teorioiden lähteisiin, eikä myöskään case-materiaaliin. Kuvien ja taulukoiden käyttö tekstin elävöittäjänä ja asioiden havainnollistajana on erittäin suositeltavaa. Kuvat ja taulukot numeroidaan juoksevasti ja otsikoidaan siten, että kuva/taulukko sijoitetaan sivulle keskitetysti ja kuva- tai taulukkoteksti alkaen vasemmasta laidasta. Kuvatekstit sijoitetaan kuvan alapuolelle, kun taas taulukkotekstit sijoitetaan taulukon yläpuolelle. Kuvissa ja taulukoissa on mainittava mahdollinen lähdeviite, jonka merkinnästä kerrotaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Kuviin / taulukkoihin tulee viitata myös itse tekstissä. Kuva 1. Talo järven rannalla (Järvinen 1998, s. 203)

7 5 LÄHTEIDEN KÄYTTÖ Lähdeviittausten oikeaoppinen käyttö on tärkeää kirjoitettaessa tieteellistä tekstiä. Tämän vuoksi lähteiden käyttö kannattaa opetella hyvissä ajoin ennen lopputyön aloittamista, harjoitustyöt ovatkin hyvä tilaisuus opetteluun. Markkinoinnin peruskurssin harjoitustöissä lähteitä tulee olla vähintään kolme. Luentomoniste ja luennot ovat samasta lähteestä eli lähdeviittaus tulee luentomonisteeseen. Ota huomioon myös, että esim. Kotlerin kirjan kahta eri painosta ei lasketa kahdeksi eri lähteeksi. Lisäksi case-monisteen tehtävänantoon tai tekstiin tms. ei tarvitse viitata! 3.1 Lähdeviittaukset tekstissä Lainattaessa suoraan tai epäsuoraan kirjallisuutta tai haastatteluja on aina mainittava lähde. Suoraan lainattaessa on käytettävä lainausmerkkejä. Lähdeviittauksia ei tule merkitä tekstissä otsikon perään (kuvan tai taulukon otsikon perään kylläkin). Jos koko kappale on ko. lähteestä, laitetaan lähdeviite vasta kappaleen viimeisen lauseen pisteen jälkeen. Jos taas vain ko. lause / lauseen ajatus on jostakin lähteestä, laitetaan lähdeviite ennen lauseen päättävää pistettä. Lähdeviittaus tulee jokaisen lähteestä otetun kappaleen perään! Tuotantotalouden osastolla lähdeviittauksissa suositellaan käytettävän ns. Harvardin järjestelmää, jossa lainaukset merkitään sulkuihin lainatun osan perään. Tällöin kirjasta mainitaan tekijän sukunimi, kirjan julkaisuvuosi ja sivunumero(t). Tarkemmat ohjeet erityyppisten lähteiden viittaamiseen löytyvät kurssin kotisivuilta. Ongelmia on tuottanut mm. nettisivuihin viittaaminen niilläkin on yleensä kirjoittaja tai julkaiseva taho, johon viitataan. Katso lisäohjeita kirjaston sivuilta: https://www.lut.fi/fi/kirjasto/ohjeet/viittaaminen_sahkoisiin_dokumentteihin/suomesim.html Teksti olevan lähdeviittauksen tulee noudattaa alla olevien esimerkkien muotoa. Viittaukseen ei tule pilkkua tekijän ja vuosiluvun väliin, vaan ainut pilkku tulee vuosiluvun ja sivunumeron väliin. Esim. "Tämä teksti oli suoraan kirjasta kopioitu" (Kotler 1982, s. 333). Tämä asia taas pääteltiin prujusta (Salminen 2005, s. 19).

8 6 Tämä asia löytyy Yritys Oy:n Internet-sivuilta (Yritys Oy 2003). Kun lähde mainitaan ensimmäisen kerran, kirjoitetaan lähdeviittaukseen kaikkien kirjoittajien nimet. Vasta toisella, kolmannella, jne. kerralla voi kirjoittaa viittaukseen lyhennetyssä muodossa esim. (Uusi-Rauva et al. 2000, s ). 3.2 Lähdeluettelo Lähdeluettelossa luetellaan käytetyt lähteet aakkosjärjestyksessä allekkain tekijän sukunimen mukaan. Siinä ei käytetä minkäänlaisia ranskalaisia viivoja tai numeroita, pelkästään lähdemerkinnät. Lähdeluetteloon merkitään ne tiedot, mitä lähteestä on saatavilla. Jos kaikkea vaadittua tietoa ei ole saatavilla, jätä ko. tieto merkitsemättä ja jatketaan seuraavasta, mutta ei laiteta mainintaa "julkaisupaikkaa ei tiedetä" tms. Lähdeluetteloon merkitään vain ne lähteet, joihin tekstistä löytyy lähdeviitteet. Toisaalta, jokainen tekstissä mainittu viite on löydyttävä myös lähdeluettelosta. 4 LIITTEET Mahdolliset liitteet tulee otsikoida ja numeroida. Mallina voi käyttää liitettä 1. 5 YHTEENVETO Yhteenveto on PAKOLLINEN. Se kirjoitetaan raportin loppuun, ennen lähdeluetteloa. Yhteenvedossa tulee käydä lyhyesti läpi ryhmän ratkaisut esitettyihin kysymyksiin. Siinä ei enää tuoda esille uutta asiaa, tarkoitus on antaa nopea ja tiivis kuva raportin pääsisällöstä. Yhteenvedon kommentointi tapahtuu omin sanoin ja perustellen ja sen kokonaispituus on kurssien caseissa noin puolen sivun luokkaa.

9 7 LÄHTEET (aakkosjärjestyksessä allekkain sukunimen mukaan) Ford, D., Gadde, L-E., Håkansson, H., Snehota, I. (2003). Managing Business Relationships. Second edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Haavikko, R. & Ruth, J.-E. (toim.) (1984). Luovuuden ulottuvuudet. Weilin + Göös. 392 s. Lahti, Tuuli. Humanitaarisen avun tavoitteet ja toimijat EU:ssa poliittisen maantieteen näkökulmasta. Helsinki: Helsingin yliopiston maantieteen laitos [verkkodokumentti] [viitattu ]. Maantieteen pro gradu -tutkielma. Saatavissa <http://www.helsinki.fi/~tllahti/gradu.html>. Stora Enso. Investors. [Stora Enson www-sivuilla] Päivitetty [viitattu ]. Saatavissa <http://www.storaenso.com/cdavgn/main/0,,1_ ,00.html> Stratton, C. R. (1976). Needs assessment for communication system design. Journal of Technical Writing and Communication. Volyymi n:o 6. Lehti n:o 2, s

10 VIITTAAMINEN ERI TEOKSIIN LIITE 1 KIRJAT 1. Tekijä(t), toimittajat 2. Julkaisuvuosi 3. Otsikko 4. (Painos, jos useita) 5. Julkaisupaikka 6. Julkaisija 7. Kokonaissivumäärä Esimerkki lähdeluettelomerkinnästä (jos kirjalla ei ole varsinaista kirjoittajaa vaan toimittajat, tulee lisätä sulkuihin sana toim. ): Haavikko, R. & Ruth, J.-E. (toim.) (1984). Luovuuden ulottuvuudet. Weilin + Göös. 392 s. Tekstissä tähän viitataan: (Haavikko & Ruth 1984, s. 50) Esimerkki (jos useampia tekijöitä): Ford, D., Gadde, L-E., Håkansson, H., Snehota, I. (2003). Managing Business Relationships. Second edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Tekstiviite ensimmäisellä viittauskerralla: (Ford, Gadde, Håkansson, Snehota 2003, s. 30) Tekstiviite toisella, kolmannella, jne. viittauskerralla (käytetään sanaa et al. ): (Ford et al. 2003, s. 30) LEHTIARTIKKELIT 1. Tekijä(t) 2. Julkaisuvuosi 3. Otsikko 4. Lehden nimi 5. Volyymin numero 6. (Lehden numero) 7. Sivut, joilla artikkeli on Esimerkki: Stratton, C. R. (1976). Needs assessment for communication system design. Journal of Technical Writing and Communication. Volyymi n:o 6. Lehti n:o 2, s Tekstiviite: (Stratton 1976, s. 137) INTERNET-LÄHTEET, JOTKA MUISTUTTAVAT KIRJAA, ARTIKKELIA TMS. Alkuun samat tiedot kuin vastaavaan paperiseen julkaisuun, joiden lisäksi 1. Julkaisutyyppi ([online]) 2. Laitos/versio (vrt. painos, päivitys, versio, update)

11 VIITTAAMINEN ERI TEOKSIIN LIITE 1 3. Päiväys/päivityksen ajankohta (ensin julkaisuaika, sitten Esimerkki: päivitetty pp.kk.vvvv. ) 4. Viittauksen ajankohta ([viitattu pp.kk.vvvv]) 5. Mahdolliset huomautukset ("Vaatii käyttäjätunnuksen", "Saatavilla myös painettuna") 6. Saatavuus ja käyttötapa (URL) Esimerkki (artikkeli): Honkapohja, Seppo. Makroteorian mullistukset viimeisten 60 vuoden kuluessa. Tieteessä tapahtuu [verkkolehti]. 1996, nro 8 [viitattu ]. Saatavissa <http://www.helsinki.fi/jarj/tsv/tapaht/896/honkapoh.html> Tekstiviite: (Honkapohja 1996) Esimerkki (opinnäytetyö): Lahti, Tuuli. Humanitaarisen avun tavoitteet ja toimijat EU:ssa poliittisen maantieteen näkökulmasta. Helsinki: Helsingin yliopiston maantieteen laitos [verkkodokumentti] [viitattu ]. Maantieteen pro gradu -tutkielma. Saatavissa <http://www.helsinki.fi/~tllahti/gradu.html>. Tekstiviite: (Lahti 1996, s. 10) VIITTAUS YRITYKSEN WWW-SIVUSTON TIETTYYN KOHTAAN 1. Tekijä (henkilötekijä tai yhteisötekijä) 2. Nimi (tiedoston, viestin tms:n nimi tai aihe/subject) 3. Keskustelu- tms. ryhmän nimi 4. Julkaisutyyppi ([online]) 5. Versio (tekstin, tietokoneohjelman) 6. Päiväys/ajankohta (sähköpostin päiväys, kotisivun päiväys, ohjelman julkaisuaika tms.) 7. Viittauksen ajankohta ([viitattu pp.kk.vvvv]) 8. Mahdolliset huomautukset 9. Saatavuus ja käyttötapa (URL) Esimerkki: Investors. [Stora Enson www-sivuilla]. Päivitetty [viitattu ]. Saatavissa <http://www.storaenso.com/cdavgn/main/0,,1_ ,00.html> Tekstiviite: (Investors 2002) Tai, jos yhteisötekijäksi otetaan Stora Enso: Stora Enso. Investors. [Stora Enson www-sivuilla] Päivitetty [viitattu ]. Saatavissa <http://www.storaenso.com/cdavgn/main/0,,1_ ,00.html> Tekstiviite: (Stora Enso 2002)

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua.

Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2015 kirjoittaville Julkaisuprosessi Ohjeet artikkelikäsikirjoitusten jättämisestä lähetetään tammikuussa, kun julkaisujärjestelmä saadaan avattua. Artikkeli Artikkelin pituus

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu Artefacta Esinetutkimusverkosto Kirjoitusohjeet Artefactum www.artefacta.fi/artefactum esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu 31.5.2012 Sisällys 1. Rakenne... 1 2. Pituus... 2 3. Muotoilu, otsikot

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 Tampereen yliopiston Porin yksikkö rk150909 Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 1. Lähteiden käyttö Esitelmää tai esseetä ei kuten usein kouluaineissa on tapana rakenneta pelkistä mielipiteistä.

Lisätiedot

APA (American Psychological Association) -ohjeita

APA (American Psychological Association) -ohjeita APA (American Psychological Association) -ohjeita Tämä ohjeistus on tarkoitettu opiskelijoille täydentämään TOL:n muodollisia ohjeita. Ohjeet perustuvat APA manuaalin 5. versioon. Lähdeviittaukset Tässä

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET

KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET KANDIDAATINTYÖN TEKO-OHJEET Kaino Kandi Ohjaaja(t): Toimi Kunta SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2013 Kandi K. 1 (2013) Kandidaatintyön teko-ohjeet. Oulun yliopisto, sähkötekniikan osasto tai tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI. 16 s Kirjoitusohjeet 2009:KANSI 5.12.2008 12:29 Sivu1 LÄÄKÄRILEHTI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI 2009 16 s Kirjoitusohjeet

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Helsingin yliopisto / Kreikan kieli ja kirjallisuus Ohjeet proseminaarityötä varten

Helsingin yliopisto / Kreikan kieli ja kirjallisuus Ohjeet proseminaarityötä varten Helsingin yliopisto / Kreikan kieli ja kirjallisuus Ohjeet proseminaarityötä varten Proseminaarissa harjoitellaan konkreettisia tutkimuksen tekemisen taitoja, keskustelu- ja argumentaatiokykyä sekä tieteellistä

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot