NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA Valtuusto /78

2 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA sivu VUODEN 2014 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO... 4 UUSI TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO... 7 SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Keskusvaalilautakunta... 8 Tarkastuslautakunta... 9 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO STRATEGINEN HANKEKEHYS KONSERNITAVOITTEET ORGANISAATIOIDEN STRATEGISET LINJAUKSET TALOUSSUUNNITELMA Investointiohjelma vuosille Tuloslaskelma vuosille Rahoituslaskelma vuosille Henkilöstösuunnitelma vuosille TALOUSARVIO 2014 (numero-osa) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous tulosaluetasolla Investoinnit tulosaluetasolla Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma TALOUSARVIOKAAVAT Käyttötalous... Liitesivut 1-2 Investoinnit Liitesivut 3-4

3 2 VUODEN 2014 TALOUSARVION YHTEENVETO Valtuusto vahvistaa talousarvion tulosaluetasoisena. Kunnanhallitus on käyttänyt talousarviokäsittelyssään tulosyksikkötasoisia erittelyitä. Nämä erittelyt jaetaan myös hallintokunnille ohjeena talousarvion käyttösuunnitelmien laatimista varten. Talousarvion liitteenä on talousarvioasetelma, josta ilmenee, mikä toimielin vahvistaa kunkin määrärahatason. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosa on rakennettu siten, että päähuomio kiinnitetään toiminnallisten tavoitteiden määrittelemiseen. Tavoitteet esitetään hallintokuntien esittämässä muodossa. Toiminnan mittaamiseen tarvittavat mittarit esitetään suoritteiden nimellä. Hallintokuntien johtavat viranhaltijat ovat velvollisia seuraamaan paitsi määrärahojen myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raportoimaan niistä talousarviovuoden aikana lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle sisäisestä valvonnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Eri osien meno- ja tuloerät ovat seuraavat (ulkoiset): Menot Toimintamenot (ulkoiset) ,00 Rahoitusmenot ,00 Investointimenot ,00 Antolainojen lisäykset ,00 Ottolainojen lyh ,00 Kassavarojen muutokset ,00 Yhteensä ,00 Tulot Toimintatulot (ulkoiset) ,00 Satunnaiset tulot 0,00 Rahoitustulot ,00 Investointitulot 0,00 Antolainojen lyhennykset ,00 Uudet pitkäaikaiset lainat ,00 Yhteensä ,00 Toimintatulot kasvavat vuoden 2013 muutetusta talousarviosta 3,9 % ja toimintamenot vähenevät 0,6 %. Henkilöstömenojen arvioidaan nousevan 1,9 % vuonna 2014 vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot vähenevät 3,9 %. Terveydenhuollon menot vähenevät 5,3 % eli euroa. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä 1,6 milj.euroa.

4 3 Verotulojen arvioidaan nousevan 1,4 % vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien yhteensä arvioidaan laskevan 0,2 % ollen talousarviossa 11,5 milj.euroa. Verotulotasaus pysyy ennallaan ennakkotiedon mukaan ollen talousarviossa 2 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan talousarviovuonna 1,7 milj. euroa. Talousarviolainoja lyhennetään eurolla, joten lainamäärä nousee 0,8 milj. euroa. Talousarviolainojen määrä vuoden 2014 lopussa olisi 7,05 milj. euroa eli noin euroa asukasta kohti. Talousarvion tuloslaskelman mukaan vuosikate on euroa. Tilikauden alijäämä on euroa. Talousarviovuoden merkittävin investointikohde on yhteiskoulun ilmanvaihdon parantaminen (0,3 milj. euroa) Talonrakennusinvestointien loppusumma on yhteensä euroa. Muut merkittävät investointikohteet ovat vesijohtojen rakentaminen euroa sekä jätevesiviemäreiden rakentaminen ja saneeraus euroa. Hallintokuntien menot (ulkoiset ja sisäiset) ja niiden muutokset ovat seuraavat: milj. muutos-% Kunnanhallitus 4,2 + 1,6 Perusturvalautakunta 18,8-2,8 Sivistyslautakunta 9,8 + 1,9 Tekninen lautakunta 3,1 + 1,4 Kunnanhallituksen toimialan määrärahat ovat yhteensä 4,2 milj.euroa, jossa on vähennystä elinkeinotoimen osalta 0,2 milj. euroa ja lisäyksenä uutena menona n. 0,3 milj.euroa perusturvalautakunnalta kunnanhallitukselle siirtyneitä menoja (työpajatoiminta, kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen ja kuntouttava työtoiminta), joten kasvua on 1,6 %. Suurimmat vastuualueet ovat ruokapalvelu 1,1 milj. euroa ja vähennystä 2,7 % sekä palo-, pelastus- ja suojelutyö 0,65 milj. euroa ja kasvua 1,3 %. Perusturvalautakunnan toimintamäärärahat vähenevät yhteensä 2,8 % johtuen mm. terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menojen alenemisesta. Henkilöstökulut vähenevät 0,6 % ja palvelujen ostot vähenevät 2,8 %. Vanhustenhuollon toimintamenot vähenevät 0,9 %. Vanhustenhuollon henkilöstömenojen kasvu on 0,1 % ja ostopalvelujen väheneminen 6,9 %. Sivistyslautakunnan alaisten menojen kasvu on 1,9 %. Henkilöstökulujen kasvu on 3,1 % ja ostopalvelujen vähentyminen 6,8 %. Peruskoulujen toimintamenot kasvavat 1,4 % ja varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvavat 0,1 %. Teknisen lautakunnan toimintamäärärahat nousevat 1,4 %. Edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaan laskettu jäännöspääoman korvaus on 1 %. Kokonaisuutena vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden liikealijäämäarvio on euroa poistojen jälkeen. Liikealijäämä pienenee vuoden 2013 alijäämästä ( ) taksojen korotuksen seurauksena.

5 4 Talousarvio sisältää toteutumisen kannalta taloudellisesti ja toiminnallisesti kriittisiä kohtia seuraavasti: Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen ja paikallinen talouskehitys. Kansantalouden kehitysennusteet ovat edelleen alhaisia. Riskinä on, ettei verotuloarvio toteudu talouskehityksestä johtuen. Suunnittelukaudella on yhä riskinä, että menoja ei kyetä saamaan tulojen edellyttämälle tasolle ja että käyttötalouden menot ylittävät pitkällä aikavälillä tulojen mahdollistaman realistisen menotason. Nykyinen tulotaso ja tuloperusteet eivät mahdollista rakennusohjelmaan merkittyjen rakennushankkeiden toteuttamista ilman merkittävää lisävelanottoa nykytilanteeseen nähden. Käyttötalouden pitkän aikavälin tasapaino edellyttää ylläpidettävien lakisääteisten ja vapaaehtoisten toimintojen uudelleen arviointia ja palvelujen yhä taloudellisempaa järjestämistapaa kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Nykyisillä tuloperusteilla ei kyetä ylläpitämään nykylaajuista palvelurakennetta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot on kirjattu talousarvioon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioiden mukaisesti. Kuluvan vuoden talousarviossa perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen määräraha on yhteensä euroa. Kuntayhtymän ilmoittama talousarvioluku vuodelle 2014 on euroa. Erikoissairaanhoidon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen kuluvan vuoden talousarviomenoiksi on kirjattu euroa. Kuntayhtymän ilmoituksen mukaan Nakkilan kunnan osuus vuonna 2014 olisi euroa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä niihin liittyvien sosiaalipalvelujen menojen kehitys vuodelle 2014 on sinänsä positiivista, mutta menneiden vuosien toteutuneen kehityksen valossa talousarviomäärärahojen ylittyminen on nähtävä kuitenkin talousarvioriskinä. Käytettävissä olevien tietojen mukaan valtionosuudet tulevat merkittävästi laskemaan suunnittelukauden aikana. Viime vuosina valtionosuudet ovat kasvaneet keskimäärin noin 0,5 milj. euroa vuosittain, joka on mahdollistanut käyttötalouden kasvun. TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO Tuloslaskelmassa vuosille on arvioitu, että verotulot kasvavat vuodesta 2014 vuoteen % vuosittain. Valtionosuuksien kasvun on arvioitu vähenevän vuodesta 2014 vuoteen euroa vuosittain. Toimintakulujen kasvutavoitteeksi on asetettu vuosina % vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 1 %:n verran vuosittain. Luvut on arvioitu nimellisarvoisina, joten rahanarvon muutos aiheuttaa myös muutoksia taloussuunnitelman lukuihin.

6 5 Taloussuunnitelmassa vuosina vuosikatetta kertyy liian vähän poistojen ollessa 1,3 1,5 milj. euroa vuosittain. Vuonna 2017 vuosikate on - 0,1 milj. euroa ja poistojen määrä n. 1,7 milj. euroa. Investointimenot ovat vuonna ,6 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa, vuonna ,4 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Karsittu investointisuunnitelmakin edellyttää pitkäaikaisten lainojen lisäystä merkittävästi siten, että nykyinen lainamäärä 6,25 milj. euroa kasvaa 16,0 milj. euroon vuonna 2017.

7 6

8 7 TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO Valtuusto päätti /41 uudistaa nykyistä lautakuntaorganisaatiota siten, että uusi malli perustuu kolmeen toimialaan niin, että perusturvatoimesta huolehtii perusturvalautakunta, sivistystoimesta sivistyslautakunta ja teknisestä toimesta tekninen lautakunta. Perusturvalautakunta kattaa nykyisen sosiaalilautakunnan tehtäväalueen sekä kunnanhallitukselta siihen siirtyvän terveydenhuollon tulosalueen. Sivistyslautakunta kattaa nykyisen sivistyslautakunnan toimialueen ja siihen on liitetty nykyisten kirjasto-kulttuurilautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan tehtäväalueet. Tekninen lautakunta kattaa nykyisen teknisen lautakunnan tehtäväalueen ja siihen on liitetty rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Nykyiset koordinointisäännöt eli hallintosääntö, kunnanviraston johtosääntö ja taloussääntö on koottu yhdeksi hallintosäännöksi. Uuden hallintosäännön määräyksiä on ajantasaistettu lainmuutosten ja uusien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Uudistuksella on tavoiteltu toimialaltaan nykyistä laaja-alaisempia lautakuntia, joilla on selkeä kokonaisvastuu toiminnallisesti ja taloudellisesti toimialallaan ja ne vastaavat nykyistä laajemmista kokonaisuuksista. Uudistuksen myötä talousarvion sitovuustasoa voidaan harkita muutettavaksi nykyisestä tulosaluetasosta esimerkiksi lautakuntatasolle (toimielintaso). Uudet johtosäännöt ovat tulleet voimaan lukien. NAKKILAN KUNNAN ORGANISAATIO VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA Yleis- ja taloushallinto Hallintojohtaja PERUSTURVATOIMI Perusturvajohtaja SIVISTYSTOIMI Sivistysjohtaja TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt

9 8 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: VAALIT Kunta on ollut jaettuna kolmeen äänestysalueeseen ja ennakkoäänestyspaikkoja on ollut yksi ja se on sijainnut Osuuspankin kiinteistössä, osoitteessa Porintie 4. Suunnittelukaudella järjestetään EU-vaalit vuonna 2014, eduskuntavaalit vuonna 2015 ja kunnallisvaalit vuonna 2016.

10 9 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: TILINTARKASTUS TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Hannu Laurila. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoitteena on kunnan talouden ja hallinnon tarkastustoiminnan suorittaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden kehittämisvaihtoehtojen esittäminen.

11 10 KUNNANHALLITUS Tulosalue: Vastuualue: Vastuuhenkilö: HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöpalvelut kunnanjohtaja Kalevi Viren Henkilöstön määrä Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö yht. Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyömäärä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet Yleishallinto ja 27 26, , ,8 ruokapalvelu Sosiaalitoimi , ,9 Sivistystoimi , ,8 8 7,5 3 2, ,4 Tekninen toimi 31 30, , ,5 Yhteensä , , ,5 7 6, ,6 Sijaiset toimivat erilaisilla virka- tai työlomilla olevien vakinaisten henkilöiden tehtävissä. TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen panostamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Henkilökunnan työssä jaksamista edistetään työolosuhteita parantamalla ja koulutusta järjestämällä sekä työnkuvia kehittämällä. Tyky-rahaa on varattu euroa, josta euroa käytetään maksamalla 20 %:n osuus henkilöstön NKK-käyntikertojen kustannuksista. Painopisteenä suunnittelukaudella on esimiestyö ja koulutus sekä vuonna 2013 hyväksytyn työhyvinvointiohjelman toteuttaminen ja seuraaminen. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Osaava ja palvelukykyinen henkilökunta Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys Työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Suoritettu työhyvinvointikartoitus osallistumalla Kevan yhteistutkimukseen. Työhyvinvointiohjelma laadittu. Työhyvinvointiryhmä seuraa ohjelman toteutumista.

12 11 Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilöt: Työllisyyden hoito 3 määräaikaista henkilöä hallintojohtaja Matti Sjögren (työllisyystukityöt) perusturvajohtaja Sanna Rautalammi (työllistäminen ja työpajatoiminta) TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Yhteistyön kehittäminen työllisyyden tukemiseksi kunnan sisällä ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja asiakasmäärien lisääminen Painopisteenä alle 25-vuotiaiden aktiivinen ohjaus ja kuntouttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja nuorisotakuun toteuttaminen Oman työpajatoiminnan kehittäminen TALOUSARVIO 2014 Työllistämistuella palkattujen henkilöiden palkkaamiseen on vuonna 2014 määrärahoja kahdeksalle henkilölle kerrallaan, josta velvoitetyöllistettyjä henkilöitä varten on varattu 2 henkilötyövuotta. Tämä määräraha on yhteensä euroa. Työllisyyden hoidon määrärahoissa on lisäksi varattu euroa yhdistyksille ja yrityksille maksettaviin työllistämisavustuksiin. Lähde: TE-toimisto

13 12 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: YLEISHALLINTO Keskushallinto 2 henkilöä kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Valtuusto asettaa kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa. Kunnanhallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä sekä kunnan toimintojen ja niiden valvonnan organisoimisesta siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Keskushallinto (valtuusto ja kunnanhallitus) Talouden tasapainottaminen Kuntakeskuksen vetovoimaisuuden edelleen parantaminen Asuntotuotannon edellytysten parantaminen Toimintojen rationalisointi Organisaatiouudistuksen toimeenpano Kuntastrategian tarkistaminen

14 13 Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousosasto Kunnanviraston tietojenkäsittely 7 henkilöä hallintojohtaja Matti Sjögren Toiminta-ajatus: Hallinto- ja talousosaston tarkoituksena on kunnan keskushallinnon sisäisten ja ulkoisten asiakaspalvelutehtävien sekä hallinnon järjestäminen ja kehittäminen. Hallinto- ja talousosasto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja palkkalaskennasta sekä tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Toimivalla ajantasaisella ja monipuolisella raportointijärjestelmällä em. toiminnoista annetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille hyvä päätöksenteon pohja. Hallinto- ja talousosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia asuntolaina-asioiden ja energiaavustusten hallinnoinnista, kunta- ja tonttimarkkinoinnista, kiinteistökauppojen valmistelusta ja teosta, työllisyysasioista ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä valmistelutehtävistä. Osasto valmistelee osaltaan myös erilaisia lohkomis- ja muita toimitusasioita tontin- ja kiinteistön muodostukseen liittyen. Kunnan atk-järjestelmien ylläpidosta on sopimus Ulvilan kaupungin tietohallinnon kanssa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Sähköinen laskutus Tiimityöskentelyn kehittäminen ja sisäisten palvelujen uudistaminen Yleishallinnon sisäisten palvelujen ja laskutustoimintojen keskittäminen TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Päätösten ja käsiteltävien asioiden hyvä käsittely Sisäisten palvelujen keskittäminen Sähköisen laskutuksen ja laskujen vastaanoton laajentaminen kaikessa laskutuksessa Arviointikriteeri/ mittari Käsittelyaika Hankkeen valmistelu ja päätös vuoden 2014 aikana Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Tavoitetaso Asian ottaminen käsittelyyn enintään 2 kk:n kuluttua kirjaamisesta Hanke toteutetttu vuoteen 2015 mennessä Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Toteutumisen seurannan vastuutaho Hallintojohtaja Hallintojohtaja Hallintojohtaja

15 14 Suoritteet ja tunnusluvut Vuosi TA 2013 TA 2014 Kunnanhallituksen pykälien lukumäärä Kunnanhallituksen pöytäkirjojen sivumäärä Viraston diaarioidut asiat Osaston lähtevän postin määrä Kirjanpidon tositemäärä Vientien määrä Laskettuja palkkoja Talous- ja hallinto-osaston menot, Asukasluku

16 15 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Elinkeinotoimi Muu yleishallinto kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus päätti , että kunta irtisanoo Prizztech Oy:n kanssa tehdyn kokonaisasiakkaitten yhteistyösopimuksen lukien. Syksyn 2013 aikana neuvoteltiin Luvian kunnan kanssa yhteisen yrityskehittäjän palkkaamisesta vv Yrityskehittäjä toimisi Nakkilan kunnassa 3 päivänä ja Luvialla 2 päivänä viikossa. Talousarvion laadintavaiheessa asiaa valmistellaan edelleen. Elinkeinotoimeen on varattu määräraha valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti. Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen Työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt prosentteina seuraavasti: Lähde: Satamittari Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät: kilpailukykyiset toimintaedellytykset kasvava viestintäteollisuus monipuolinen palvelutoimiala verkottunut metalliteollisuus

17 16 TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Hyvät elinkeinojen kehittämisedellytykset Yritysten ja työpaikkojen määrä Työttömyysaste Määrän kasvu Aleneva Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Lähde: Satamittari

18 17 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Projektit hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Projektien tarkoituksena on asetettujen kehittämistavoitteiden tukeminen ja työllisyyden parantaminen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen kehittämishankkeisiin. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suunnittelukaudella toteutetaan Villilän kehittämisohjelmaa resurssien mukaisesti sekä osallistutaan Karhukuntien seudullisiin projekteihin. Villilän kehittämisprojektin hallintavastuuta siirtyy Satakunnan Ammattikorkeakoululle (SAMK) työelämän yhteistyön vahvistamiseksi. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Vuonna 2014 toteutetaan seuraavia Karhukuntien palveluyhteistyö-, aluekehitys- ja muita projekteja: TA 2014 euroa Seutuyhteistyö: Koordinointi Joukkoliikennesuunnittelija Aluekehitysprojektit: Nuorisotiedotus ja verkkomedia 67 PARAS-rakennemalli Olkiluoto-yhteyshanke Raideliikenneselvitys 699 Karhuseutu, Leader Kaikki yhteensä

19 Kunta on varannut talousarviossa määrärahoja (netto) eri projekteihin seuraavasti: 18 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Villilän hankkeiden rahoitus Aluekehitysohjelma Kasitien matkailuhanke/maisema- ja kulttuuriympäristön hoitotarpeen kartoitushanke (v , kust.osuus yht ) Pori-Tampere radan tarveselvitys Sijoitu ja matkaile Porin seudulla SIMA Satakunnan pientuotannon verkkokauppa Muut projektit

20 19 Tulosalue: Vastuuhenkilöt: KAAVOITUS kunnanjohtaja Kalevi Viren, hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan toiminnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön parantaminen Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Nauhataajaman ja Vuohimäen kaaren tavoitteiden edistäminen uudessa yleiskaavassa ja asemakaavoituksen aloittaminen suunnittelukaudella Keskustan kehittäminen sekä sen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen Kaavojen tarpeellinen tarkistaminen erityisesti ydinkeskustan alueella Yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt v Tavoitteena on, että yleiskaavatyö valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä ja voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2014 alkupuolella. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus Monipuolinen tonttitarjonta Kysyntää vastaava tonttitarjonta Kunnanjohtaja.

21 20 Tulosalue: Vastuutaho: MAATALOUDEN PALVELUT Euran kunta Euran ja Nakkilan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti Nakkilan kunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset maaseutuviranomaispalvelut on siirretty Euran kunnan hoidettavaksi lukien. Tähän Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Nakkilan kunnan maataloussihteeri Marjatta Kivelä on siirtynyt sopimuksen perusteella Euran kunnan palvelukseen samoin lukien. Nakkilassa on oma viikoittainen toimisto- ja vastaanottopäivä. Sopimuksen mukaiset kustannukset olivat vuonna Talousarviossa varattiin vuodelle ja vuodelle ja kasvua siten 2,0 %.

22 21 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: RUOKAPALVELU 18 henkilöä ruokapalveluyksikön esimies Irmeli Ojakoski TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille monipuolista ja laadukasta ateriapalvelua asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Ruokapalveluiden ennakoiminen ja tuottavuuden parantaminen ja palveluiden kehittäminen Asiakaslähtöisyyden huomioiminen, henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi sekä ruokatuotannon kehittäminen ja tuloksellisuuden parantaminen Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet (ateriamäärä/vuosi) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Keskuskeittiö Hyppingin keittiö YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/- tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Palveluorganisaation kehittäminen Sisäisten toimintatapojen kehittäminen Laadullisesti hyvätasoinen ruokapalvelu Asiakastyytyväisyyskysely ja yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa Tilausten ja myynninmäärien vastaavuus Tilaustoiminnan kehittäminen Hinta ja laatu Ruokapalvelun esimies Ruokapalvelun esimies Tuottavuus/taloudellisuus Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö - Hyppinki Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö 2,19 - Hyppinki 3,93 Ruokapalvelun esimies Jakelulounaan hinta: 3,17 6,75

23 22 Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvoinnin ja työergonomian huomioiminen työtavoissa Voimavarojen ohjaus oikeisiin kohteisiin Asiakastyytyväisyys Osaava ja motivoitunut henkilöstö Ruokapalvelun esimies

24 23 Tulosalue: Vastuualueet: Vastuuhenkilö: KIINTEISTÖTOIMI Rakennukset Rakennusten ja huoneistojen vuokraus Maa-alueiden vuokraus Muu kiinteistötoimi hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarkoituksena on huolehtia kunnan omistamien rakennusten, maa-alueiden (teollisuus- ja maatalousmaa) tarpeellisesta vuokraamisesta ja vuokrasopimusten laadinnasta ja seurannasta. Hallinto- ja talousosasto vastaa kiinteistöjen ja tonttien muodostamisessa mittauspalvelujen hankinnasta. Näitä palveluja tuottaa Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto. Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa on tehty sopimus mm. ajantasakaavan ylläpitämisestä ja muista tarpeellisista mittauspalvelujen tuottamisesta. Hallinto- ja talousosasto huolehtii myytävien kiinteistöjen markkinoinnista ja luovutustoimenpiteistä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Tarpeettomiksi käyneiden rakennusten ja osakehuoneistojen myyminen

25 24 Tulosalue: Vastuutaho: PALO JA PELASTUSTOIMI Satakunnan pelastuslaitos TOIMINTA-AJATUS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. Palo-, pelastus- ja suojelutyön Nakkilan kunnan osuudet TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Poistot Alijäämä Alijäämän muutos % edell.vuoteen 15,3 19,3 17,0 21,2 6,2-0,1 2,0 Nakkilan kunnan tavoitteena on, että kunnassa on käytössä yhden henkilön resurssi niin, että kunnan alueella tapahtuva päivystystoiminta on entisellä tasollaan ja että hälytysvalmius on viisi minuuttia. Kunnan pelastustoimen maksuosuus on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana ja palvelutaso laskenut. Menoihin sisältyy omana eränään Nakkilan paloaseman toimitilan vuokra menona ja tulona.

26 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue: Vastuualueet: Vastuutahot: TERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Muu terveydenhuolto Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Terveydenhuoltopalvelut hankitaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja seuraavat toiminnan ja sen kustannusten kehittymistä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään kuuluvat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Luvian ja Eurajoen kunnat. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n toiminta-ajatus: Ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä alueella olevia resursseja. Hoitokäytännöt ovat vaikuttavia. TALOUSARVIO 2014 Kuntayhtymän palvelutasosuunnitelma Talousarvio ja toimintasuunnitelmassa painopistettä siirretään edelleen avopalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaalapalveluissa tullaan siirtymään talousarviovuoden aikana yhteen sairaalaosastoon Kokemäen kaupungin siirtäessä nykyisen vuodeosaston omaksi pitkäaikaisosastoksi. Tulevaisuudessa terveyskeskussairaalan sairaansijamäärä asettunee noin 50 sairaansijaan. Sairaalatoimintaa tukee vuoden 2013 aikana aloitettu kotisairaalatoiminta. Sairaansijojen radikaali vähentäminen edellyttää lisäksi jäsenkuntien omaa aktiivista panostusta hoivapalveluihin. Kuntayhtymän kokonaismenot tulevat arvion mukaan kasvamaan vuoden 2012 menoista noin 5,8 prosenttia (sisältävät myös Luvian kustannukset). Toimintakulut kasvavat noin 4,8 prosenttia. Kuntien maksuosuuksien muutos vuodesta 2012 vaihtelee -6,4 % - +3,7 %. Kasvu perusterveydenhuollossa on hyvin maltillinen, avohoidossa nousu v toteumaan verrattuna on noin 1,2 prosenttia.

27 26 Kuntayhtymän strategian mukaisesti laitospalveluja vähennetään edelleen ja painopistettä siirretään avopalveluihin. Vuoden 2014 talousarvio rakentuu keskimäärin 55 sairaansijan sairaalapalveluihin, mikä edellyttää Kokemäen sairaalaosaston muuttamista kaupungin omaksi hoivaosastoksi. Muutos tuo tavoitellut kustannussäästöt täysimittaisesti vasta vuodesta 2015 eteenpäin. Erityispalveluissa toimintakulut tulevat nousemaan uusien toimien ja virkojen sekä aikaisempien vuosien alibudjetoinnin vuoksi. Sosiaalipalvelujen (vammaispalvelu sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut) lisääntyneeseen palvelutarpeen kasvuun on kohdennettu 1 milj. euron lisäpanostus. Lisäpanostuksella oikaistaan samalla aikaisempien vuosien alibudjetointia. Yhteistyössä jäsenkuntien kanssa selvitetään mahdollisuuksia palvelusetelin käyttöönoton laajentamiseksi sekä mielenterveyskuntoutujien palvelun uudelleenjärjestelyiksi. Perheneuvola- ja psykologipalveluissa viimeisinä vuosina on ollut selkeästi nouseva kysyntä. Luvian liittyminen kuntayhtymään 2013 on lisännyt kysyntää entisestään. Tämän vuoksi talousarvio sisältää määrärahat toisen työparin (psykologi ja sosiaalityöntekijä) palkkaamiseen perheneuvolaan sekä kolmannen psykologin palkkaamiseen kansanterveyteen. Toimet täytetään keväällä Suoritteet: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Avohoitosuoritteet Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivät Sairaaloiden hoitopäivät Sairaaloiden avohoitokäynnit Menot, /asukas Perusterveydenhuolto TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Muutos % edell.vuoteen -8,0 18,5 2,6-2,9 18,0-1,0-7,8

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 1 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 sivu VUODEN 2016 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2017 2019 YHTEENVETO... 5

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Valtuusto 12.12.2011/59 1 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 sivu VUODEN 2012 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 sivu VUODEN 2013 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 YHTEENVETO... 4 UUSI TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO... 7 SANALLINEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

ESITYSTEN TEKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITEL- MAAN VUOSILLE

ESITYSTEN TEKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITEL- MAAN VUOSILLE Dnro NAKKILAN KUNTA Kunnanhallitus Hallintokunnille ESITYSTEN TEKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITEL- MAAN VUOSILLE 2019 2021 Yleinen taloudellinen kehitys Julkisen talouden suunnitelman

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 /5 Organisaatiot Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2013 2015 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä 65 75 -vuotiaiden määrä kasvaa, huoltosuhde heikkenee

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.01.2010 klo 9.00 15.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja vanhainkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 1 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 sivu VUODEN 2017 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2018 2020 YHTEENVETO... 5

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011 Sosiaalipalvelujen organisaatio 1.5.2011 SOSIAALIPALVELUT Kehitysvammahuolto Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Palvelukodit ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot