NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA Valtuusto /78

2 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA sivu VUODEN 2014 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO... 4 UUSI TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO... 7 SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Keskusvaalilautakunta... 8 Tarkastuslautakunta... 9 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO STRATEGINEN HANKEKEHYS KONSERNITAVOITTEET ORGANISAATIOIDEN STRATEGISET LINJAUKSET TALOUSSUUNNITELMA Investointiohjelma vuosille Tuloslaskelma vuosille Rahoituslaskelma vuosille Henkilöstösuunnitelma vuosille TALOUSARVIO 2014 (numero-osa) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous tulosaluetasolla Investoinnit tulosaluetasolla Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma TALOUSARVIOKAAVAT Käyttötalous... Liitesivut 1-2 Investoinnit Liitesivut 3-4

3 2 VUODEN 2014 TALOUSARVION YHTEENVETO Valtuusto vahvistaa talousarvion tulosaluetasoisena. Kunnanhallitus on käyttänyt talousarviokäsittelyssään tulosyksikkötasoisia erittelyitä. Nämä erittelyt jaetaan myös hallintokunnille ohjeena talousarvion käyttösuunnitelmien laatimista varten. Talousarvion liitteenä on talousarvioasetelma, josta ilmenee, mikä toimielin vahvistaa kunkin määrärahatason. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosa on rakennettu siten, että päähuomio kiinnitetään toiminnallisten tavoitteiden määrittelemiseen. Tavoitteet esitetään hallintokuntien esittämässä muodossa. Toiminnan mittaamiseen tarvittavat mittarit esitetään suoritteiden nimellä. Hallintokuntien johtavat viranhaltijat ovat velvollisia seuraamaan paitsi määrärahojen myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raportoimaan niistä talousarviovuoden aikana lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle sisäisestä valvonnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Eri osien meno- ja tuloerät ovat seuraavat (ulkoiset): Menot Toimintamenot (ulkoiset) ,00 Rahoitusmenot ,00 Investointimenot ,00 Antolainojen lisäykset ,00 Ottolainojen lyh ,00 Kassavarojen muutokset ,00 Yhteensä ,00 Tulot Toimintatulot (ulkoiset) ,00 Satunnaiset tulot 0,00 Rahoitustulot ,00 Investointitulot 0,00 Antolainojen lyhennykset ,00 Uudet pitkäaikaiset lainat ,00 Yhteensä ,00 Toimintatulot kasvavat vuoden 2013 muutetusta talousarviosta 3,9 % ja toimintamenot vähenevät 0,6 %. Henkilöstömenojen arvioidaan nousevan 1,9 % vuonna 2014 vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot vähenevät 3,9 %. Terveydenhuollon menot vähenevät 5,3 % eli euroa. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä 1,6 milj.euroa.

4 3 Verotulojen arvioidaan nousevan 1,4 % vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien yhteensä arvioidaan laskevan 0,2 % ollen talousarviossa 11,5 milj.euroa. Verotulotasaus pysyy ennallaan ennakkotiedon mukaan ollen talousarviossa 2 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan talousarviovuonna 1,7 milj. euroa. Talousarviolainoja lyhennetään eurolla, joten lainamäärä nousee 0,8 milj. euroa. Talousarviolainojen määrä vuoden 2014 lopussa olisi 7,05 milj. euroa eli noin euroa asukasta kohti. Talousarvion tuloslaskelman mukaan vuosikate on euroa. Tilikauden alijäämä on euroa. Talousarviovuoden merkittävin investointikohde on yhteiskoulun ilmanvaihdon parantaminen (0,3 milj. euroa) Talonrakennusinvestointien loppusumma on yhteensä euroa. Muut merkittävät investointikohteet ovat vesijohtojen rakentaminen euroa sekä jätevesiviemäreiden rakentaminen ja saneeraus euroa. Hallintokuntien menot (ulkoiset ja sisäiset) ja niiden muutokset ovat seuraavat: milj. muutos-% Kunnanhallitus 4,2 + 1,6 Perusturvalautakunta 18,8-2,8 Sivistyslautakunta 9,8 + 1,9 Tekninen lautakunta 3,1 + 1,4 Kunnanhallituksen toimialan määrärahat ovat yhteensä 4,2 milj.euroa, jossa on vähennystä elinkeinotoimen osalta 0,2 milj. euroa ja lisäyksenä uutena menona n. 0,3 milj.euroa perusturvalautakunnalta kunnanhallitukselle siirtyneitä menoja (työpajatoiminta, kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen ja kuntouttava työtoiminta), joten kasvua on 1,6 %. Suurimmat vastuualueet ovat ruokapalvelu 1,1 milj. euroa ja vähennystä 2,7 % sekä palo-, pelastus- ja suojelutyö 0,65 milj. euroa ja kasvua 1,3 %. Perusturvalautakunnan toimintamäärärahat vähenevät yhteensä 2,8 % johtuen mm. terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menojen alenemisesta. Henkilöstökulut vähenevät 0,6 % ja palvelujen ostot vähenevät 2,8 %. Vanhustenhuollon toimintamenot vähenevät 0,9 %. Vanhustenhuollon henkilöstömenojen kasvu on 0,1 % ja ostopalvelujen väheneminen 6,9 %. Sivistyslautakunnan alaisten menojen kasvu on 1,9 %. Henkilöstökulujen kasvu on 3,1 % ja ostopalvelujen vähentyminen 6,8 %. Peruskoulujen toimintamenot kasvavat 1,4 % ja varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvavat 0,1 %. Teknisen lautakunnan toimintamäärärahat nousevat 1,4 %. Edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaan laskettu jäännöspääoman korvaus on 1 %. Kokonaisuutena vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden liikealijäämäarvio on euroa poistojen jälkeen. Liikealijäämä pienenee vuoden 2013 alijäämästä ( ) taksojen korotuksen seurauksena.

5 4 Talousarvio sisältää toteutumisen kannalta taloudellisesti ja toiminnallisesti kriittisiä kohtia seuraavasti: Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen ja paikallinen talouskehitys. Kansantalouden kehitysennusteet ovat edelleen alhaisia. Riskinä on, ettei verotuloarvio toteudu talouskehityksestä johtuen. Suunnittelukaudella on yhä riskinä, että menoja ei kyetä saamaan tulojen edellyttämälle tasolle ja että käyttötalouden menot ylittävät pitkällä aikavälillä tulojen mahdollistaman realistisen menotason. Nykyinen tulotaso ja tuloperusteet eivät mahdollista rakennusohjelmaan merkittyjen rakennushankkeiden toteuttamista ilman merkittävää lisävelanottoa nykytilanteeseen nähden. Käyttötalouden pitkän aikavälin tasapaino edellyttää ylläpidettävien lakisääteisten ja vapaaehtoisten toimintojen uudelleen arviointia ja palvelujen yhä taloudellisempaa järjestämistapaa kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Nykyisillä tuloperusteilla ei kyetä ylläpitämään nykylaajuista palvelurakennetta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot on kirjattu talousarvioon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioiden mukaisesti. Kuluvan vuoden talousarviossa perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen määräraha on yhteensä euroa. Kuntayhtymän ilmoittama talousarvioluku vuodelle 2014 on euroa. Erikoissairaanhoidon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen kuluvan vuoden talousarviomenoiksi on kirjattu euroa. Kuntayhtymän ilmoituksen mukaan Nakkilan kunnan osuus vuonna 2014 olisi euroa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä niihin liittyvien sosiaalipalvelujen menojen kehitys vuodelle 2014 on sinänsä positiivista, mutta menneiden vuosien toteutuneen kehityksen valossa talousarviomäärärahojen ylittyminen on nähtävä kuitenkin talousarvioriskinä. Käytettävissä olevien tietojen mukaan valtionosuudet tulevat merkittävästi laskemaan suunnittelukauden aikana. Viime vuosina valtionosuudet ovat kasvaneet keskimäärin noin 0,5 milj. euroa vuosittain, joka on mahdollistanut käyttötalouden kasvun. TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO Tuloslaskelmassa vuosille on arvioitu, että verotulot kasvavat vuodesta 2014 vuoteen % vuosittain. Valtionosuuksien kasvun on arvioitu vähenevän vuodesta 2014 vuoteen euroa vuosittain. Toimintakulujen kasvutavoitteeksi on asetettu vuosina % vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 1 %:n verran vuosittain. Luvut on arvioitu nimellisarvoisina, joten rahanarvon muutos aiheuttaa myös muutoksia taloussuunnitelman lukuihin.

6 5 Taloussuunnitelmassa vuosina vuosikatetta kertyy liian vähän poistojen ollessa 1,3 1,5 milj. euroa vuosittain. Vuonna 2017 vuosikate on - 0,1 milj. euroa ja poistojen määrä n. 1,7 milj. euroa. Investointimenot ovat vuonna ,6 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa, vuonna ,4 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Karsittu investointisuunnitelmakin edellyttää pitkäaikaisten lainojen lisäystä merkittävästi siten, että nykyinen lainamäärä 6,25 milj. euroa kasvaa 16,0 milj. euroon vuonna 2017.

7 6

8 7 TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO Valtuusto päätti /41 uudistaa nykyistä lautakuntaorganisaatiota siten, että uusi malli perustuu kolmeen toimialaan niin, että perusturvatoimesta huolehtii perusturvalautakunta, sivistystoimesta sivistyslautakunta ja teknisestä toimesta tekninen lautakunta. Perusturvalautakunta kattaa nykyisen sosiaalilautakunnan tehtäväalueen sekä kunnanhallitukselta siihen siirtyvän terveydenhuollon tulosalueen. Sivistyslautakunta kattaa nykyisen sivistyslautakunnan toimialueen ja siihen on liitetty nykyisten kirjasto-kulttuurilautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan tehtäväalueet. Tekninen lautakunta kattaa nykyisen teknisen lautakunnan tehtäväalueen ja siihen on liitetty rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Nykyiset koordinointisäännöt eli hallintosääntö, kunnanviraston johtosääntö ja taloussääntö on koottu yhdeksi hallintosäännöksi. Uuden hallintosäännön määräyksiä on ajantasaistettu lainmuutosten ja uusien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Uudistuksella on tavoiteltu toimialaltaan nykyistä laaja-alaisempia lautakuntia, joilla on selkeä kokonaisvastuu toiminnallisesti ja taloudellisesti toimialallaan ja ne vastaavat nykyistä laajemmista kokonaisuuksista. Uudistuksen myötä talousarvion sitovuustasoa voidaan harkita muutettavaksi nykyisestä tulosaluetasosta esimerkiksi lautakuntatasolle (toimielintaso). Uudet johtosäännöt ovat tulleet voimaan lukien. NAKKILAN KUNNAN ORGANISAATIO VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA Yleis- ja taloushallinto Hallintojohtaja PERUSTURVATOIMI Perusturvajohtaja SIVISTYSTOIMI Sivistysjohtaja TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt

9 8 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: VAALIT Kunta on ollut jaettuna kolmeen äänestysalueeseen ja ennakkoäänestyspaikkoja on ollut yksi ja se on sijainnut Osuuspankin kiinteistössä, osoitteessa Porintie 4. Suunnittelukaudella järjestetään EU-vaalit vuonna 2014, eduskuntavaalit vuonna 2015 ja kunnallisvaalit vuonna 2016.

10 9 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: TILINTARKASTUS TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Hannu Laurila. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoitteena on kunnan talouden ja hallinnon tarkastustoiminnan suorittaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden kehittämisvaihtoehtojen esittäminen.

11 10 KUNNANHALLITUS Tulosalue: Vastuualue: Vastuuhenkilö: HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöpalvelut kunnanjohtaja Kalevi Viren Henkilöstön määrä Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö yht. Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyömäärä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet Yleishallinto ja 27 26, , ,8 ruokapalvelu Sosiaalitoimi , ,9 Sivistystoimi , ,8 8 7,5 3 2, ,4 Tekninen toimi 31 30, , ,5 Yhteensä , , ,5 7 6, ,6 Sijaiset toimivat erilaisilla virka- tai työlomilla olevien vakinaisten henkilöiden tehtävissä. TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen panostamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Henkilökunnan työssä jaksamista edistetään työolosuhteita parantamalla ja koulutusta järjestämällä sekä työnkuvia kehittämällä. Tyky-rahaa on varattu euroa, josta euroa käytetään maksamalla 20 %:n osuus henkilöstön NKK-käyntikertojen kustannuksista. Painopisteenä suunnittelukaudella on esimiestyö ja koulutus sekä vuonna 2013 hyväksytyn työhyvinvointiohjelman toteuttaminen ja seuraaminen. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Osaava ja palvelukykyinen henkilökunta Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys Työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Suoritettu työhyvinvointikartoitus osallistumalla Kevan yhteistutkimukseen. Työhyvinvointiohjelma laadittu. Työhyvinvointiryhmä seuraa ohjelman toteutumista.

12 11 Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilöt: Työllisyyden hoito 3 määräaikaista henkilöä hallintojohtaja Matti Sjögren (työllisyystukityöt) perusturvajohtaja Sanna Rautalammi (työllistäminen ja työpajatoiminta) TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Yhteistyön kehittäminen työllisyyden tukemiseksi kunnan sisällä ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja asiakasmäärien lisääminen Painopisteenä alle 25-vuotiaiden aktiivinen ohjaus ja kuntouttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja nuorisotakuun toteuttaminen Oman työpajatoiminnan kehittäminen TALOUSARVIO 2014 Työllistämistuella palkattujen henkilöiden palkkaamiseen on vuonna 2014 määrärahoja kahdeksalle henkilölle kerrallaan, josta velvoitetyöllistettyjä henkilöitä varten on varattu 2 henkilötyövuotta. Tämä määräraha on yhteensä euroa. Työllisyyden hoidon määrärahoissa on lisäksi varattu euroa yhdistyksille ja yrityksille maksettaviin työllistämisavustuksiin. Lähde: TE-toimisto

13 12 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: YLEISHALLINTO Keskushallinto 2 henkilöä kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Valtuusto asettaa kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa. Kunnanhallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä sekä kunnan toimintojen ja niiden valvonnan organisoimisesta siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Keskushallinto (valtuusto ja kunnanhallitus) Talouden tasapainottaminen Kuntakeskuksen vetovoimaisuuden edelleen parantaminen Asuntotuotannon edellytysten parantaminen Toimintojen rationalisointi Organisaatiouudistuksen toimeenpano Kuntastrategian tarkistaminen

14 13 Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousosasto Kunnanviraston tietojenkäsittely 7 henkilöä hallintojohtaja Matti Sjögren Toiminta-ajatus: Hallinto- ja talousosaston tarkoituksena on kunnan keskushallinnon sisäisten ja ulkoisten asiakaspalvelutehtävien sekä hallinnon järjestäminen ja kehittäminen. Hallinto- ja talousosasto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja palkkalaskennasta sekä tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Toimivalla ajantasaisella ja monipuolisella raportointijärjestelmällä em. toiminnoista annetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille hyvä päätöksenteon pohja. Hallinto- ja talousosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia asuntolaina-asioiden ja energiaavustusten hallinnoinnista, kunta- ja tonttimarkkinoinnista, kiinteistökauppojen valmistelusta ja teosta, työllisyysasioista ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä valmistelutehtävistä. Osasto valmistelee osaltaan myös erilaisia lohkomis- ja muita toimitusasioita tontin- ja kiinteistön muodostukseen liittyen. Kunnan atk-järjestelmien ylläpidosta on sopimus Ulvilan kaupungin tietohallinnon kanssa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Sähköinen laskutus Tiimityöskentelyn kehittäminen ja sisäisten palvelujen uudistaminen Yleishallinnon sisäisten palvelujen ja laskutustoimintojen keskittäminen TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Päätösten ja käsiteltävien asioiden hyvä käsittely Sisäisten palvelujen keskittäminen Sähköisen laskutuksen ja laskujen vastaanoton laajentaminen kaikessa laskutuksessa Arviointikriteeri/ mittari Käsittelyaika Hankkeen valmistelu ja päätös vuoden 2014 aikana Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Tavoitetaso Asian ottaminen käsittelyyn enintään 2 kk:n kuluttua kirjaamisesta Hanke toteutetttu vuoteen 2015 mennessä Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Toteutumisen seurannan vastuutaho Hallintojohtaja Hallintojohtaja Hallintojohtaja

15 14 Suoritteet ja tunnusluvut Vuosi TA 2013 TA 2014 Kunnanhallituksen pykälien lukumäärä Kunnanhallituksen pöytäkirjojen sivumäärä Viraston diaarioidut asiat Osaston lähtevän postin määrä Kirjanpidon tositemäärä Vientien määrä Laskettuja palkkoja Talous- ja hallinto-osaston menot, Asukasluku

16 15 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Elinkeinotoimi Muu yleishallinto kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus päätti , että kunta irtisanoo Prizztech Oy:n kanssa tehdyn kokonaisasiakkaitten yhteistyösopimuksen lukien. Syksyn 2013 aikana neuvoteltiin Luvian kunnan kanssa yhteisen yrityskehittäjän palkkaamisesta vv Yrityskehittäjä toimisi Nakkilan kunnassa 3 päivänä ja Luvialla 2 päivänä viikossa. Talousarvion laadintavaiheessa asiaa valmistellaan edelleen. Elinkeinotoimeen on varattu määräraha valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti. Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen Työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt prosentteina seuraavasti: Lähde: Satamittari Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät: kilpailukykyiset toimintaedellytykset kasvava viestintäteollisuus monipuolinen palvelutoimiala verkottunut metalliteollisuus

17 16 TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Hyvät elinkeinojen kehittämisedellytykset Yritysten ja työpaikkojen määrä Työttömyysaste Määrän kasvu Aleneva Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Lähde: Satamittari

18 17 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Projektit hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Projektien tarkoituksena on asetettujen kehittämistavoitteiden tukeminen ja työllisyyden parantaminen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen kehittämishankkeisiin. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suunnittelukaudella toteutetaan Villilän kehittämisohjelmaa resurssien mukaisesti sekä osallistutaan Karhukuntien seudullisiin projekteihin. Villilän kehittämisprojektin hallintavastuuta siirtyy Satakunnan Ammattikorkeakoululle (SAMK) työelämän yhteistyön vahvistamiseksi. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Vuonna 2014 toteutetaan seuraavia Karhukuntien palveluyhteistyö-, aluekehitys- ja muita projekteja: TA 2014 euroa Seutuyhteistyö: Koordinointi Joukkoliikennesuunnittelija Aluekehitysprojektit: Nuorisotiedotus ja verkkomedia 67 PARAS-rakennemalli Olkiluoto-yhteyshanke Raideliikenneselvitys 699 Karhuseutu, Leader Kaikki yhteensä

19 Kunta on varannut talousarviossa määrärahoja (netto) eri projekteihin seuraavasti: 18 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Villilän hankkeiden rahoitus Aluekehitysohjelma Kasitien matkailuhanke/maisema- ja kulttuuriympäristön hoitotarpeen kartoitushanke (v , kust.osuus yht ) Pori-Tampere radan tarveselvitys Sijoitu ja matkaile Porin seudulla SIMA Satakunnan pientuotannon verkkokauppa Muut projektit

20 19 Tulosalue: Vastuuhenkilöt: KAAVOITUS kunnanjohtaja Kalevi Viren, hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan toiminnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön parantaminen Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Nauhataajaman ja Vuohimäen kaaren tavoitteiden edistäminen uudessa yleiskaavassa ja asemakaavoituksen aloittaminen suunnittelukaudella Keskustan kehittäminen sekä sen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen Kaavojen tarpeellinen tarkistaminen erityisesti ydinkeskustan alueella Yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt v Tavoitteena on, että yleiskaavatyö valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä ja voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2014 alkupuolella. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus Monipuolinen tonttitarjonta Kysyntää vastaava tonttitarjonta Kunnanjohtaja.

21 20 Tulosalue: Vastuutaho: MAATALOUDEN PALVELUT Euran kunta Euran ja Nakkilan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti Nakkilan kunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset maaseutuviranomaispalvelut on siirretty Euran kunnan hoidettavaksi lukien. Tähän Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Nakkilan kunnan maataloussihteeri Marjatta Kivelä on siirtynyt sopimuksen perusteella Euran kunnan palvelukseen samoin lukien. Nakkilassa on oma viikoittainen toimisto- ja vastaanottopäivä. Sopimuksen mukaiset kustannukset olivat vuonna Talousarviossa varattiin vuodelle ja vuodelle ja kasvua siten 2,0 %.

22 21 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: RUOKAPALVELU 18 henkilöä ruokapalveluyksikön esimies Irmeli Ojakoski TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille monipuolista ja laadukasta ateriapalvelua asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Ruokapalveluiden ennakoiminen ja tuottavuuden parantaminen ja palveluiden kehittäminen Asiakaslähtöisyyden huomioiminen, henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi sekä ruokatuotannon kehittäminen ja tuloksellisuuden parantaminen Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet (ateriamäärä/vuosi) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Keskuskeittiö Hyppingin keittiö YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/- tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Palveluorganisaation kehittäminen Sisäisten toimintatapojen kehittäminen Laadullisesti hyvätasoinen ruokapalvelu Asiakastyytyväisyyskysely ja yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa Tilausten ja myynninmäärien vastaavuus Tilaustoiminnan kehittäminen Hinta ja laatu Ruokapalvelun esimies Ruokapalvelun esimies Tuottavuus/taloudellisuus Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö - Hyppinki Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö 2,19 - Hyppinki 3,93 Ruokapalvelun esimies Jakelulounaan hinta: 3,17 6,75

23 22 Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvoinnin ja työergonomian huomioiminen työtavoissa Voimavarojen ohjaus oikeisiin kohteisiin Asiakastyytyväisyys Osaava ja motivoitunut henkilöstö Ruokapalvelun esimies

24 23 Tulosalue: Vastuualueet: Vastuuhenkilö: KIINTEISTÖTOIMI Rakennukset Rakennusten ja huoneistojen vuokraus Maa-alueiden vuokraus Muu kiinteistötoimi hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarkoituksena on huolehtia kunnan omistamien rakennusten, maa-alueiden (teollisuus- ja maatalousmaa) tarpeellisesta vuokraamisesta ja vuokrasopimusten laadinnasta ja seurannasta. Hallinto- ja talousosasto vastaa kiinteistöjen ja tonttien muodostamisessa mittauspalvelujen hankinnasta. Näitä palveluja tuottaa Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto. Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa on tehty sopimus mm. ajantasakaavan ylläpitämisestä ja muista tarpeellisista mittauspalvelujen tuottamisesta. Hallinto- ja talousosasto huolehtii myytävien kiinteistöjen markkinoinnista ja luovutustoimenpiteistä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Tarpeettomiksi käyneiden rakennusten ja osakehuoneistojen myyminen

25 24 Tulosalue: Vastuutaho: PALO JA PELASTUSTOIMI Satakunnan pelastuslaitos TOIMINTA-AJATUS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. Palo-, pelastus- ja suojelutyön Nakkilan kunnan osuudet TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Poistot Alijäämä Alijäämän muutos % edell.vuoteen 15,3 19,3 17,0 21,2 6,2-0,1 2,0 Nakkilan kunnan tavoitteena on, että kunnassa on käytössä yhden henkilön resurssi niin, että kunnan alueella tapahtuva päivystystoiminta on entisellä tasollaan ja että hälytysvalmius on viisi minuuttia. Kunnan pelastustoimen maksuosuus on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana ja palvelutaso laskenut. Menoihin sisältyy omana eränään Nakkilan paloaseman toimitilan vuokra menona ja tulona.

26 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue: Vastuualueet: Vastuutahot: TERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Muu terveydenhuolto Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Terveydenhuoltopalvelut hankitaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja seuraavat toiminnan ja sen kustannusten kehittymistä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään kuuluvat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Luvian ja Eurajoen kunnat. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n toiminta-ajatus: Ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä alueella olevia resursseja. Hoitokäytännöt ovat vaikuttavia. TALOUSARVIO 2014 Kuntayhtymän palvelutasosuunnitelma Talousarvio ja toimintasuunnitelmassa painopistettä siirretään edelleen avopalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaalapalveluissa tullaan siirtymään talousarviovuoden aikana yhteen sairaalaosastoon Kokemäen kaupungin siirtäessä nykyisen vuodeosaston omaksi pitkäaikaisosastoksi. Tulevaisuudessa terveyskeskussairaalan sairaansijamäärä asettunee noin 50 sairaansijaan. Sairaalatoimintaa tukee vuoden 2013 aikana aloitettu kotisairaalatoiminta. Sairaansijojen radikaali vähentäminen edellyttää lisäksi jäsenkuntien omaa aktiivista panostusta hoivapalveluihin. Kuntayhtymän kokonaismenot tulevat arvion mukaan kasvamaan vuoden 2012 menoista noin 5,8 prosenttia (sisältävät myös Luvian kustannukset). Toimintakulut kasvavat noin 4,8 prosenttia. Kuntien maksuosuuksien muutos vuodesta 2012 vaihtelee -6,4 % - +3,7 %. Kasvu perusterveydenhuollossa on hyvin maltillinen, avohoidossa nousu v toteumaan verrattuna on noin 1,2 prosenttia.

27 26 Kuntayhtymän strategian mukaisesti laitospalveluja vähennetään edelleen ja painopistettä siirretään avopalveluihin. Vuoden 2014 talousarvio rakentuu keskimäärin 55 sairaansijan sairaalapalveluihin, mikä edellyttää Kokemäen sairaalaosaston muuttamista kaupungin omaksi hoivaosastoksi. Muutos tuo tavoitellut kustannussäästöt täysimittaisesti vasta vuodesta 2015 eteenpäin. Erityispalveluissa toimintakulut tulevat nousemaan uusien toimien ja virkojen sekä aikaisempien vuosien alibudjetoinnin vuoksi. Sosiaalipalvelujen (vammaispalvelu sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut) lisääntyneeseen palvelutarpeen kasvuun on kohdennettu 1 milj. euron lisäpanostus. Lisäpanostuksella oikaistaan samalla aikaisempien vuosien alibudjetointia. Yhteistyössä jäsenkuntien kanssa selvitetään mahdollisuuksia palvelusetelin käyttöönoton laajentamiseksi sekä mielenterveyskuntoutujien palvelun uudelleenjärjestelyiksi. Perheneuvola- ja psykologipalveluissa viimeisinä vuosina on ollut selkeästi nouseva kysyntä. Luvian liittyminen kuntayhtymään 2013 on lisännyt kysyntää entisestään. Tämän vuoksi talousarvio sisältää määrärahat toisen työparin (psykologi ja sosiaalityöntekijä) palkkaamiseen perheneuvolaan sekä kolmannen psykologin palkkaamiseen kansanterveyteen. Toimet täytetään keväällä Suoritteet: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Avohoitosuoritteet Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivät Sairaaloiden hoitopäivät Sairaaloiden avohoitokäynnit Menot, /asukas Perusterveydenhuolto TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Muutos % edell.vuoteen -8,0 18,5 2,6-2,9 18,0-1,0-7,8

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma - 2011 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot