NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA Valtuusto /78

2 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA sivu VUODEN 2014 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO... 4 UUSI TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO... 7 SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Keskusvaalilautakunta... 8 Tarkastuslautakunta... 9 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO STRATEGINEN HANKEKEHYS KONSERNITAVOITTEET ORGANISAATIOIDEN STRATEGISET LINJAUKSET TALOUSSUUNNITELMA Investointiohjelma vuosille Tuloslaskelma vuosille Rahoituslaskelma vuosille Henkilöstösuunnitelma vuosille TALOUSARVIO 2014 (numero-osa) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous tulosaluetasolla Investoinnit tulosaluetasolla Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma TALOUSARVIOKAAVAT Käyttötalous... Liitesivut 1-2 Investoinnit Liitesivut 3-4

3 2 VUODEN 2014 TALOUSARVION YHTEENVETO Valtuusto vahvistaa talousarvion tulosaluetasoisena. Kunnanhallitus on käyttänyt talousarviokäsittelyssään tulosyksikkötasoisia erittelyitä. Nämä erittelyt jaetaan myös hallintokunnille ohjeena talousarvion käyttösuunnitelmien laatimista varten. Talousarvion liitteenä on talousarvioasetelma, josta ilmenee, mikä toimielin vahvistaa kunkin määrärahatason. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosa on rakennettu siten, että päähuomio kiinnitetään toiminnallisten tavoitteiden määrittelemiseen. Tavoitteet esitetään hallintokuntien esittämässä muodossa. Toiminnan mittaamiseen tarvittavat mittarit esitetään suoritteiden nimellä. Hallintokuntien johtavat viranhaltijat ovat velvollisia seuraamaan paitsi määrärahojen myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raportoimaan niistä talousarviovuoden aikana lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle sisäisestä valvonnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Eri osien meno- ja tuloerät ovat seuraavat (ulkoiset): Menot Toimintamenot (ulkoiset) ,00 Rahoitusmenot ,00 Investointimenot ,00 Antolainojen lisäykset ,00 Ottolainojen lyh ,00 Kassavarojen muutokset ,00 Yhteensä ,00 Tulot Toimintatulot (ulkoiset) ,00 Satunnaiset tulot 0,00 Rahoitustulot ,00 Investointitulot 0,00 Antolainojen lyhennykset ,00 Uudet pitkäaikaiset lainat ,00 Yhteensä ,00 Toimintatulot kasvavat vuoden 2013 muutetusta talousarviosta 3,9 % ja toimintamenot vähenevät 0,6 %. Henkilöstömenojen arvioidaan nousevan 1,9 % vuonna 2014 vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot vähenevät 3,9 %. Terveydenhuollon menot vähenevät 5,3 % eli euroa. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä 1,6 milj.euroa.

4 3 Verotulojen arvioidaan nousevan 1,4 % vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien yhteensä arvioidaan laskevan 0,2 % ollen talousarviossa 11,5 milj.euroa. Verotulotasaus pysyy ennallaan ennakkotiedon mukaan ollen talousarviossa 2 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan talousarviovuonna 1,7 milj. euroa. Talousarviolainoja lyhennetään eurolla, joten lainamäärä nousee 0,8 milj. euroa. Talousarviolainojen määrä vuoden 2014 lopussa olisi 7,05 milj. euroa eli noin euroa asukasta kohti. Talousarvion tuloslaskelman mukaan vuosikate on euroa. Tilikauden alijäämä on euroa. Talousarviovuoden merkittävin investointikohde on yhteiskoulun ilmanvaihdon parantaminen (0,3 milj. euroa) Talonrakennusinvestointien loppusumma on yhteensä euroa. Muut merkittävät investointikohteet ovat vesijohtojen rakentaminen euroa sekä jätevesiviemäreiden rakentaminen ja saneeraus euroa. Hallintokuntien menot (ulkoiset ja sisäiset) ja niiden muutokset ovat seuraavat: milj. muutos-% Kunnanhallitus 4,2 + 1,6 Perusturvalautakunta 18,8-2,8 Sivistyslautakunta 9,8 + 1,9 Tekninen lautakunta 3,1 + 1,4 Kunnanhallituksen toimialan määrärahat ovat yhteensä 4,2 milj.euroa, jossa on vähennystä elinkeinotoimen osalta 0,2 milj. euroa ja lisäyksenä uutena menona n. 0,3 milj.euroa perusturvalautakunnalta kunnanhallitukselle siirtyneitä menoja (työpajatoiminta, kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen ja kuntouttava työtoiminta), joten kasvua on 1,6 %. Suurimmat vastuualueet ovat ruokapalvelu 1,1 milj. euroa ja vähennystä 2,7 % sekä palo-, pelastus- ja suojelutyö 0,65 milj. euroa ja kasvua 1,3 %. Perusturvalautakunnan toimintamäärärahat vähenevät yhteensä 2,8 % johtuen mm. terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menojen alenemisesta. Henkilöstökulut vähenevät 0,6 % ja palvelujen ostot vähenevät 2,8 %. Vanhustenhuollon toimintamenot vähenevät 0,9 %. Vanhustenhuollon henkilöstömenojen kasvu on 0,1 % ja ostopalvelujen väheneminen 6,9 %. Sivistyslautakunnan alaisten menojen kasvu on 1,9 %. Henkilöstökulujen kasvu on 3,1 % ja ostopalvelujen vähentyminen 6,8 %. Peruskoulujen toimintamenot kasvavat 1,4 % ja varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvavat 0,1 %. Teknisen lautakunnan toimintamäärärahat nousevat 1,4 %. Edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaan laskettu jäännöspääoman korvaus on 1 %. Kokonaisuutena vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden liikealijäämäarvio on euroa poistojen jälkeen. Liikealijäämä pienenee vuoden 2013 alijäämästä ( ) taksojen korotuksen seurauksena.

5 4 Talousarvio sisältää toteutumisen kannalta taloudellisesti ja toiminnallisesti kriittisiä kohtia seuraavasti: Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen ja paikallinen talouskehitys. Kansantalouden kehitysennusteet ovat edelleen alhaisia. Riskinä on, ettei verotuloarvio toteudu talouskehityksestä johtuen. Suunnittelukaudella on yhä riskinä, että menoja ei kyetä saamaan tulojen edellyttämälle tasolle ja että käyttötalouden menot ylittävät pitkällä aikavälillä tulojen mahdollistaman realistisen menotason. Nykyinen tulotaso ja tuloperusteet eivät mahdollista rakennusohjelmaan merkittyjen rakennushankkeiden toteuttamista ilman merkittävää lisävelanottoa nykytilanteeseen nähden. Käyttötalouden pitkän aikavälin tasapaino edellyttää ylläpidettävien lakisääteisten ja vapaaehtoisten toimintojen uudelleen arviointia ja palvelujen yhä taloudellisempaa järjestämistapaa kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Nykyisillä tuloperusteilla ei kyetä ylläpitämään nykylaajuista palvelurakennetta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot on kirjattu talousarvioon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioiden mukaisesti. Kuluvan vuoden talousarviossa perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen määräraha on yhteensä euroa. Kuntayhtymän ilmoittama talousarvioluku vuodelle 2014 on euroa. Erikoissairaanhoidon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen kuluvan vuoden talousarviomenoiksi on kirjattu euroa. Kuntayhtymän ilmoituksen mukaan Nakkilan kunnan osuus vuonna 2014 olisi euroa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä niihin liittyvien sosiaalipalvelujen menojen kehitys vuodelle 2014 on sinänsä positiivista, mutta menneiden vuosien toteutuneen kehityksen valossa talousarviomäärärahojen ylittyminen on nähtävä kuitenkin talousarvioriskinä. Käytettävissä olevien tietojen mukaan valtionosuudet tulevat merkittävästi laskemaan suunnittelukauden aikana. Viime vuosina valtionosuudet ovat kasvaneet keskimäärin noin 0,5 milj. euroa vuosittain, joka on mahdollistanut käyttötalouden kasvun. TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO Tuloslaskelmassa vuosille on arvioitu, että verotulot kasvavat vuodesta 2014 vuoteen % vuosittain. Valtionosuuksien kasvun on arvioitu vähenevän vuodesta 2014 vuoteen euroa vuosittain. Toimintakulujen kasvutavoitteeksi on asetettu vuosina % vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 1 %:n verran vuosittain. Luvut on arvioitu nimellisarvoisina, joten rahanarvon muutos aiheuttaa myös muutoksia taloussuunnitelman lukuihin.

6 5 Taloussuunnitelmassa vuosina vuosikatetta kertyy liian vähän poistojen ollessa 1,3 1,5 milj. euroa vuosittain. Vuonna 2017 vuosikate on - 0,1 milj. euroa ja poistojen määrä n. 1,7 milj. euroa. Investointimenot ovat vuonna ,6 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa, vuonna ,4 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Karsittu investointisuunnitelmakin edellyttää pitkäaikaisten lainojen lisäystä merkittävästi siten, että nykyinen lainamäärä 6,25 milj. euroa kasvaa 16,0 milj. euroon vuonna 2017.

7 6

8 7 TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO Valtuusto päätti /41 uudistaa nykyistä lautakuntaorganisaatiota siten, että uusi malli perustuu kolmeen toimialaan niin, että perusturvatoimesta huolehtii perusturvalautakunta, sivistystoimesta sivistyslautakunta ja teknisestä toimesta tekninen lautakunta. Perusturvalautakunta kattaa nykyisen sosiaalilautakunnan tehtäväalueen sekä kunnanhallitukselta siihen siirtyvän terveydenhuollon tulosalueen. Sivistyslautakunta kattaa nykyisen sivistyslautakunnan toimialueen ja siihen on liitetty nykyisten kirjasto-kulttuurilautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan tehtäväalueet. Tekninen lautakunta kattaa nykyisen teknisen lautakunnan tehtäväalueen ja siihen on liitetty rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Nykyiset koordinointisäännöt eli hallintosääntö, kunnanviraston johtosääntö ja taloussääntö on koottu yhdeksi hallintosäännöksi. Uuden hallintosäännön määräyksiä on ajantasaistettu lainmuutosten ja uusien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Uudistuksella on tavoiteltu toimialaltaan nykyistä laaja-alaisempia lautakuntia, joilla on selkeä kokonaisvastuu toiminnallisesti ja taloudellisesti toimialallaan ja ne vastaavat nykyistä laajemmista kokonaisuuksista. Uudistuksen myötä talousarvion sitovuustasoa voidaan harkita muutettavaksi nykyisestä tulosaluetasosta esimerkiksi lautakuntatasolle (toimielintaso). Uudet johtosäännöt ovat tulleet voimaan lukien. NAKKILAN KUNNAN ORGANISAATIO VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA Yleis- ja taloushallinto Hallintojohtaja PERUSTURVATOIMI Perusturvajohtaja SIVISTYSTOIMI Sivistysjohtaja TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt

9 8 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: VAALIT Kunta on ollut jaettuna kolmeen äänestysalueeseen ja ennakkoäänestyspaikkoja on ollut yksi ja se on sijainnut Osuuspankin kiinteistössä, osoitteessa Porintie 4. Suunnittelukaudella järjestetään EU-vaalit vuonna 2014, eduskuntavaalit vuonna 2015 ja kunnallisvaalit vuonna 2016.

10 9 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: TILINTARKASTUS TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Hannu Laurila. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoitteena on kunnan talouden ja hallinnon tarkastustoiminnan suorittaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden kehittämisvaihtoehtojen esittäminen.

11 10 KUNNANHALLITUS Tulosalue: Vastuualue: Vastuuhenkilö: HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöpalvelut kunnanjohtaja Kalevi Viren Henkilöstön määrä Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö yht. Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyömäärä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet Yleishallinto ja 27 26, , ,8 ruokapalvelu Sosiaalitoimi , ,9 Sivistystoimi , ,8 8 7,5 3 2, ,4 Tekninen toimi 31 30, , ,5 Yhteensä , , ,5 7 6, ,6 Sijaiset toimivat erilaisilla virka- tai työlomilla olevien vakinaisten henkilöiden tehtävissä. TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen panostamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Henkilökunnan työssä jaksamista edistetään työolosuhteita parantamalla ja koulutusta järjestämällä sekä työnkuvia kehittämällä. Tyky-rahaa on varattu euroa, josta euroa käytetään maksamalla 20 %:n osuus henkilöstön NKK-käyntikertojen kustannuksista. Painopisteenä suunnittelukaudella on esimiestyö ja koulutus sekä vuonna 2013 hyväksytyn työhyvinvointiohjelman toteuttaminen ja seuraaminen. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Osaava ja palvelukykyinen henkilökunta Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys Työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Suoritettu työhyvinvointikartoitus osallistumalla Kevan yhteistutkimukseen. Työhyvinvointiohjelma laadittu. Työhyvinvointiryhmä seuraa ohjelman toteutumista.

12 11 Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilöt: Työllisyyden hoito 3 määräaikaista henkilöä hallintojohtaja Matti Sjögren (työllisyystukityöt) perusturvajohtaja Sanna Rautalammi (työllistäminen ja työpajatoiminta) TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Yhteistyön kehittäminen työllisyyden tukemiseksi kunnan sisällä ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja asiakasmäärien lisääminen Painopisteenä alle 25-vuotiaiden aktiivinen ohjaus ja kuntouttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja nuorisotakuun toteuttaminen Oman työpajatoiminnan kehittäminen TALOUSARVIO 2014 Työllistämistuella palkattujen henkilöiden palkkaamiseen on vuonna 2014 määrärahoja kahdeksalle henkilölle kerrallaan, josta velvoitetyöllistettyjä henkilöitä varten on varattu 2 henkilötyövuotta. Tämä määräraha on yhteensä euroa. Työllisyyden hoidon määrärahoissa on lisäksi varattu euroa yhdistyksille ja yrityksille maksettaviin työllistämisavustuksiin. Lähde: TE-toimisto

13 12 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: YLEISHALLINTO Keskushallinto 2 henkilöä kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Valtuusto asettaa kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa. Kunnanhallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä sekä kunnan toimintojen ja niiden valvonnan organisoimisesta siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Keskushallinto (valtuusto ja kunnanhallitus) Talouden tasapainottaminen Kuntakeskuksen vetovoimaisuuden edelleen parantaminen Asuntotuotannon edellytysten parantaminen Toimintojen rationalisointi Organisaatiouudistuksen toimeenpano Kuntastrategian tarkistaminen

14 13 Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousosasto Kunnanviraston tietojenkäsittely 7 henkilöä hallintojohtaja Matti Sjögren Toiminta-ajatus: Hallinto- ja talousosaston tarkoituksena on kunnan keskushallinnon sisäisten ja ulkoisten asiakaspalvelutehtävien sekä hallinnon järjestäminen ja kehittäminen. Hallinto- ja talousosasto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja palkkalaskennasta sekä tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Toimivalla ajantasaisella ja monipuolisella raportointijärjestelmällä em. toiminnoista annetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille hyvä päätöksenteon pohja. Hallinto- ja talousosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia asuntolaina-asioiden ja energiaavustusten hallinnoinnista, kunta- ja tonttimarkkinoinnista, kiinteistökauppojen valmistelusta ja teosta, työllisyysasioista ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä valmistelutehtävistä. Osasto valmistelee osaltaan myös erilaisia lohkomis- ja muita toimitusasioita tontin- ja kiinteistön muodostukseen liittyen. Kunnan atk-järjestelmien ylläpidosta on sopimus Ulvilan kaupungin tietohallinnon kanssa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Sähköinen laskutus Tiimityöskentelyn kehittäminen ja sisäisten palvelujen uudistaminen Yleishallinnon sisäisten palvelujen ja laskutustoimintojen keskittäminen TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Päätösten ja käsiteltävien asioiden hyvä käsittely Sisäisten palvelujen keskittäminen Sähköisen laskutuksen ja laskujen vastaanoton laajentaminen kaikessa laskutuksessa Arviointikriteeri/ mittari Käsittelyaika Hankkeen valmistelu ja päätös vuoden 2014 aikana Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Tavoitetaso Asian ottaminen käsittelyyn enintään 2 kk:n kuluttua kirjaamisesta Hanke toteutetttu vuoteen 2015 mennessä Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Toteutumisen seurannan vastuutaho Hallintojohtaja Hallintojohtaja Hallintojohtaja

15 14 Suoritteet ja tunnusluvut Vuosi TA 2013 TA 2014 Kunnanhallituksen pykälien lukumäärä Kunnanhallituksen pöytäkirjojen sivumäärä Viraston diaarioidut asiat Osaston lähtevän postin määrä Kirjanpidon tositemäärä Vientien määrä Laskettuja palkkoja Talous- ja hallinto-osaston menot, Asukasluku

16 15 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Elinkeinotoimi Muu yleishallinto kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus päätti , että kunta irtisanoo Prizztech Oy:n kanssa tehdyn kokonaisasiakkaitten yhteistyösopimuksen lukien. Syksyn 2013 aikana neuvoteltiin Luvian kunnan kanssa yhteisen yrityskehittäjän palkkaamisesta vv Yrityskehittäjä toimisi Nakkilan kunnassa 3 päivänä ja Luvialla 2 päivänä viikossa. Talousarvion laadintavaiheessa asiaa valmistellaan edelleen. Elinkeinotoimeen on varattu määräraha valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti. Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen Työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt prosentteina seuraavasti: Lähde: Satamittari Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät: kilpailukykyiset toimintaedellytykset kasvava viestintäteollisuus monipuolinen palvelutoimiala verkottunut metalliteollisuus

17 16 TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Hyvät elinkeinojen kehittämisedellytykset Yritysten ja työpaikkojen määrä Työttömyysaste Määrän kasvu Aleneva Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Lähde: Satamittari

18 17 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Projektit hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Projektien tarkoituksena on asetettujen kehittämistavoitteiden tukeminen ja työllisyyden parantaminen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen kehittämishankkeisiin. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suunnittelukaudella toteutetaan Villilän kehittämisohjelmaa resurssien mukaisesti sekä osallistutaan Karhukuntien seudullisiin projekteihin. Villilän kehittämisprojektin hallintavastuuta siirtyy Satakunnan Ammattikorkeakoululle (SAMK) työelämän yhteistyön vahvistamiseksi. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Vuonna 2014 toteutetaan seuraavia Karhukuntien palveluyhteistyö-, aluekehitys- ja muita projekteja: TA 2014 euroa Seutuyhteistyö: Koordinointi Joukkoliikennesuunnittelija Aluekehitysprojektit: Nuorisotiedotus ja verkkomedia 67 PARAS-rakennemalli Olkiluoto-yhteyshanke Raideliikenneselvitys 699 Karhuseutu, Leader Kaikki yhteensä

19 Kunta on varannut talousarviossa määrärahoja (netto) eri projekteihin seuraavasti: 18 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Villilän hankkeiden rahoitus Aluekehitysohjelma Kasitien matkailuhanke/maisema- ja kulttuuriympäristön hoitotarpeen kartoitushanke (v , kust.osuus yht ) Pori-Tampere radan tarveselvitys Sijoitu ja matkaile Porin seudulla SIMA Satakunnan pientuotannon verkkokauppa Muut projektit

20 19 Tulosalue: Vastuuhenkilöt: KAAVOITUS kunnanjohtaja Kalevi Viren, hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan toiminnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön parantaminen Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Nauhataajaman ja Vuohimäen kaaren tavoitteiden edistäminen uudessa yleiskaavassa ja asemakaavoituksen aloittaminen suunnittelukaudella Keskustan kehittäminen sekä sen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen Kaavojen tarpeellinen tarkistaminen erityisesti ydinkeskustan alueella Yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt v Tavoitteena on, että yleiskaavatyö valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä ja voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2014 alkupuolella. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus Monipuolinen tonttitarjonta Kysyntää vastaava tonttitarjonta Kunnanjohtaja.

21 20 Tulosalue: Vastuutaho: MAATALOUDEN PALVELUT Euran kunta Euran ja Nakkilan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti Nakkilan kunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset maaseutuviranomaispalvelut on siirretty Euran kunnan hoidettavaksi lukien. Tähän Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Nakkilan kunnan maataloussihteeri Marjatta Kivelä on siirtynyt sopimuksen perusteella Euran kunnan palvelukseen samoin lukien. Nakkilassa on oma viikoittainen toimisto- ja vastaanottopäivä. Sopimuksen mukaiset kustannukset olivat vuonna Talousarviossa varattiin vuodelle ja vuodelle ja kasvua siten 2,0 %.

22 21 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: RUOKAPALVELU 18 henkilöä ruokapalveluyksikön esimies Irmeli Ojakoski TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille monipuolista ja laadukasta ateriapalvelua asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Ruokapalveluiden ennakoiminen ja tuottavuuden parantaminen ja palveluiden kehittäminen Asiakaslähtöisyyden huomioiminen, henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi sekä ruokatuotannon kehittäminen ja tuloksellisuuden parantaminen Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet (ateriamäärä/vuosi) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Keskuskeittiö Hyppingin keittiö YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/- tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Palveluorganisaation kehittäminen Sisäisten toimintatapojen kehittäminen Laadullisesti hyvätasoinen ruokapalvelu Asiakastyytyväisyyskysely ja yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa Tilausten ja myynninmäärien vastaavuus Tilaustoiminnan kehittäminen Hinta ja laatu Ruokapalvelun esimies Ruokapalvelun esimies Tuottavuus/taloudellisuus Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö - Hyppinki Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö 2,19 - Hyppinki 3,93 Ruokapalvelun esimies Jakelulounaan hinta: 3,17 6,75

23 22 Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvoinnin ja työergonomian huomioiminen työtavoissa Voimavarojen ohjaus oikeisiin kohteisiin Asiakastyytyväisyys Osaava ja motivoitunut henkilöstö Ruokapalvelun esimies

24 23 Tulosalue: Vastuualueet: Vastuuhenkilö: KIINTEISTÖTOIMI Rakennukset Rakennusten ja huoneistojen vuokraus Maa-alueiden vuokraus Muu kiinteistötoimi hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarkoituksena on huolehtia kunnan omistamien rakennusten, maa-alueiden (teollisuus- ja maatalousmaa) tarpeellisesta vuokraamisesta ja vuokrasopimusten laadinnasta ja seurannasta. Hallinto- ja talousosasto vastaa kiinteistöjen ja tonttien muodostamisessa mittauspalvelujen hankinnasta. Näitä palveluja tuottaa Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto. Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa on tehty sopimus mm. ajantasakaavan ylläpitämisestä ja muista tarpeellisista mittauspalvelujen tuottamisesta. Hallinto- ja talousosasto huolehtii myytävien kiinteistöjen markkinoinnista ja luovutustoimenpiteistä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Tarpeettomiksi käyneiden rakennusten ja osakehuoneistojen myyminen

25 24 Tulosalue: Vastuutaho: PALO JA PELASTUSTOIMI Satakunnan pelastuslaitos TOIMINTA-AJATUS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. Palo-, pelastus- ja suojelutyön Nakkilan kunnan osuudet TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Poistot Alijäämä Alijäämän muutos % edell.vuoteen 15,3 19,3 17,0 21,2 6,2-0,1 2,0 Nakkilan kunnan tavoitteena on, että kunnassa on käytössä yhden henkilön resurssi niin, että kunnan alueella tapahtuva päivystystoiminta on entisellä tasollaan ja että hälytysvalmius on viisi minuuttia. Kunnan pelastustoimen maksuosuus on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana ja palvelutaso laskenut. Menoihin sisältyy omana eränään Nakkilan paloaseman toimitilan vuokra menona ja tulona.

26 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue: Vastuualueet: Vastuutahot: TERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Muu terveydenhuolto Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Terveydenhuoltopalvelut hankitaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja seuraavat toiminnan ja sen kustannusten kehittymistä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään kuuluvat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Luvian ja Eurajoen kunnat. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n toiminta-ajatus: Ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä alueella olevia resursseja. Hoitokäytännöt ovat vaikuttavia. TALOUSARVIO 2014 Kuntayhtymän palvelutasosuunnitelma Talousarvio ja toimintasuunnitelmassa painopistettä siirretään edelleen avopalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaalapalveluissa tullaan siirtymään talousarviovuoden aikana yhteen sairaalaosastoon Kokemäen kaupungin siirtäessä nykyisen vuodeosaston omaksi pitkäaikaisosastoksi. Tulevaisuudessa terveyskeskussairaalan sairaansijamäärä asettunee noin 50 sairaansijaan. Sairaalatoimintaa tukee vuoden 2013 aikana aloitettu kotisairaalatoiminta. Sairaansijojen radikaali vähentäminen edellyttää lisäksi jäsenkuntien omaa aktiivista panostusta hoivapalveluihin. Kuntayhtymän kokonaismenot tulevat arvion mukaan kasvamaan vuoden 2012 menoista noin 5,8 prosenttia (sisältävät myös Luvian kustannukset). Toimintakulut kasvavat noin 4,8 prosenttia. Kuntien maksuosuuksien muutos vuodesta 2012 vaihtelee -6,4 % - +3,7 %. Kasvu perusterveydenhuollossa on hyvin maltillinen, avohoidossa nousu v toteumaan verrattuna on noin 1,2 prosenttia.

27 26 Kuntayhtymän strategian mukaisesti laitospalveluja vähennetään edelleen ja painopistettä siirretään avopalveluihin. Vuoden 2014 talousarvio rakentuu keskimäärin 55 sairaansijan sairaalapalveluihin, mikä edellyttää Kokemäen sairaalaosaston muuttamista kaupungin omaksi hoivaosastoksi. Muutos tuo tavoitellut kustannussäästöt täysimittaisesti vasta vuodesta 2015 eteenpäin. Erityispalveluissa toimintakulut tulevat nousemaan uusien toimien ja virkojen sekä aikaisempien vuosien alibudjetoinnin vuoksi. Sosiaalipalvelujen (vammaispalvelu sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut) lisääntyneeseen palvelutarpeen kasvuun on kohdennettu 1 milj. euron lisäpanostus. Lisäpanostuksella oikaistaan samalla aikaisempien vuosien alibudjetointia. Yhteistyössä jäsenkuntien kanssa selvitetään mahdollisuuksia palvelusetelin käyttöönoton laajentamiseksi sekä mielenterveyskuntoutujien palvelun uudelleenjärjestelyiksi. Perheneuvola- ja psykologipalveluissa viimeisinä vuosina on ollut selkeästi nouseva kysyntä. Luvian liittyminen kuntayhtymään 2013 on lisännyt kysyntää entisestään. Tämän vuoksi talousarvio sisältää määrärahat toisen työparin (psykologi ja sosiaalityöntekijä) palkkaamiseen perheneuvolaan sekä kolmannen psykologin palkkaamiseen kansanterveyteen. Toimet täytetään keväällä Suoritteet: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Avohoitosuoritteet Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivät Sairaaloiden hoitopäivät Sairaaloiden avohoitokäynnit Menot, /asukas Perusterveydenhuolto TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Muutos % edell.vuoteen -8,0 18,5 2,6-2,9 18,0-1,0-7,8

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 1 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 sivu VUODEN 2016 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2017 2019 YHTEENVETO... 5

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Valtuusto 12.12.2011/59 1 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 sivu VUODEN 2012 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot