LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Perusturvatoimen taloudellinen tilanne Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ajalla Perushoitajan irtisanoutuminen Perushoitajan työsuhteen täyttölupa Luvian kunnan erityishuollon johtoryhmän perustaminen Kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta Muutos vuoden 2014 talousarvioon perusturvalautakunnan tehtäväalueella Tiedoksiantoasiat Perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjat Pöytäkirjan nähtävänpito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa klo Outi Veijonaho Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 Perusturvalautakunta 35 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Perusturvaltk. 35 Kuntalain (365/1995) 58 :n 2. momentin mukaan kunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Perusturvalautakunnan kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu/esityslista perusturvalautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle. päätösehdotus: Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Perusturvaltk. 36 päätösehdotus: Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä. Perusturvalautakunnan pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat jäsenet Hermonen Heli-Maria ja Männistö Harri. Lautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli-Maria Hermonen ja Harri Männistö

3 Perusturvalautakunta 36 PERUSTURVATOIMEN TALOUDELLINEN TILANNE Perusturvaltk. 37 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella hallintokunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintaansa niin, että määrärahat riittävät. Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportti joka kuukaudelta. Huhtikuun toteutumaraportti on liitteenä 1. ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee määrärahojen toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

4 Perusturvalautakunta 37 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA Perusturvaltk. 38 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella hallintokunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintaansa niin, että määrärahat riittävät. Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille seuraavasti: Ajalta Ajalta touko- kesäkuussa syys- lokakuussa Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Liitteenä nro 2. toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Koko perusturvalautakunnan toimintakulujen toteutumisprosentti on % ja toimintatuottojen kertymä %, kun ne tasaisen toteutuman mukaan laskettuna voivat olla 33,3 %. Tehtäväalueista hallinto, perusterveydenhuolto ja vanhustenhuolto ovat pysyneet talousarviossa asetetuissa määrärahoissa. Muiden sosiaalipalveluiden ja toimeentulotuen sekä erityisesti erikoissairaanhoidon tehtäväalueella menot ovat ylittyneet. Erikoissairaanhoidon osalta alkuvuoden kustannuksissa oli vuodelta 2013 siirtyneitä eritystason erikoissairaanhoidon kustannuksia. Lisäksi sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on tehnyt / 86 päätöksen alentaa palveluhinnaston hintoja toukokuusta %:lla, joten kustannuskehityksen voidaan perustellusti odottaa alentuvan loppuvuoden aikana. ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

5 Perusturvalautakunta 38 PERUSHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN Perusturvaltk. 39 päätösehdotus: Perushoitaja Anita Palmu on ilmoittanut irtisanoutuvansa päivätyllä kirjeellään Luvian kunnan Käenpesän palvelukeskuksen perushoitajan toimesta alkaen jäädäkseen eläkkeelle. Perusturvalautakunta myöntää perushoitajan Anita Palmulle eron Luvian kunnan Käenpesän palvelukeskuksen perushoitajan toimista alkaen.

6 Perusturvalautakunta 39 PERUSHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA Perusturvaltk. 40 Perushoitaja Anita Palmu on irtisanoutunut Käenpesän palvelukeskuksen perushoitajan toimesta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan viran tai toimen tullessa avoimeksi, tulee sen täyttämiseen pyytää kunnanhallitukselta lupa. Käenpesän palvelukeskuksen käyttöaste alkuvuodesta 2014 on ollut jatkuvasti yli 100 %. Hoitajamitoituksen säilyttämiseksi laissa määritellyn suosituksen mukaisena 0,5 hoidettavaa kohden, on perushoitajan toimen täyttäminen välttämätöntä. ehdotus: Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta luvan perushoitajan toimen täyttämiseen Käenpesän palvelukeskuksessa alkaen.

7 Perusturvalautakunta 40 LUVIAN KUNNAN ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄN PERUSTAMINEN Perusturvaltk. 41 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 14 3 momentin mukaan kunnan erityishuoltoviranomaisena toimii sosiaalilautakunta, jonka kanssa erityishuoltopiirin kuntainliiton tulee toimia yhteistyössä silloinkin, kun paikallinen erityishuollon järjestäminen on kuntainliiton tehtävänä. Kunnan järjestämän erityishuollon osalta on sosiaalilautakunnan tehtävistä erityishuoltoa koskevissa asioissa soveltuvin osin voimassa, mitä erityishuollon johtoryhmästä on säädetty. Erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi erityishuollon johtoryhmän tai sen määräämissä rajoissa toimintayksikön vastaavan johtajan tulee hyväksyä erityishuolto-ohjelma jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten. Erityishuolto-ohjelma on laadittava yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä ja hänen holhoojansa tai muun huoltajansa kanssa. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa tehdään erityishuolto-ohjelmat niiden palvelujen osalta, joiden tuottajana sosiaalipalvelut toimivat. Luvian kunta ostaa lisäksi kehitysvammahuollon palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta ja muilta kunnilta. Luvian kunnan tulee siten näiden palvelujen osalta tehdä erityishuoltoohjelmat palvelujen piirissä oleville. ehdotus: Perusturvalautakunnan on tarpeen nimetä Luvian kuntaan erityishuollon johtoryhmä, joka päättäisi yksilökohtaisista erityishuoltoohjelmista. Johtoryhmässä tulee olla edustettuina lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja sosiaalihuollollinen asiantuntemus. Lisäksi johtoryhmä voi tarvitessaan kutsua kokoukseen eri alan asiantuntijoita. Perusturvalautakunta päättää, että - Luvian kunnan perusturvaan perustetaan alkaen erityishuollon johtoryhmä - Erityishuollon johtoryhmään nimetään jäseniksi perusturvajohtaja Anita Paavola (puh.joht.) ja sosiaalityöntekijä Jorma Uotila (siht.) - sivistystoimi nimeää edustajansa johtoryhmään (kasvatustieteellinen asiantuntemus) - Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä nimeää edustajansa johtoryhmään (lääketieteellinen asiantuntemus) - johtoryhmä voi kutsua kokoukseen tarvittaessa eri alan asiantuntijoita.

8 Perusturvalautakunta 41 KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA Perusturvaltk. 42 Kehitysvammaisen koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta voi tulla järjestettäväksi perusopetuslain (628/1998) tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) nojalla. Perusopetuslain mukaista toimintaa järjestetään kaikille perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille. Kehitysvammaisille oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisena erityishuoltona koko peruskoulun ajan. Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki on perusopetuslakiin nähden erityislaki, jota on sovellettava kehitysvammaisen aamu- ja iltapäivähoitoon silloin, kun kaikille lapsille tarkoitetut perusopetuslain mukaiset palvelut eivät riitä kattamaan lapsen hoidon tarvetta, tai hoidon tarpeen on katsottava johtuvan ensisijaisesti hänen kehitysvammastaan. Hoidon tarvetta arvioitaessa on syytä huomioida erityisesti lapsen ikä. Ensisijaisesti kehitysvammaisuuden perusteella annettu aamu- ja iltapäivähoito on katsottava kehitysvammalain 2 :ssä tarkoitetuksi hoidoksi ja muuksi huolenpidoksi, joka on toteutettava lain mukaisena erityishuoltona. Kehitysvammaisen lapsen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee tällöin mainita erityishuolto-ohjelmassa. Luvian kunnassa kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminta on toteutettu perusopetuslain mukaisena toimintana. Toiminta ei kuitenkaan kata kehitysvammaisten erityshuollosta annetun lain asettamia hoidon vaatimuksia. Lisäksi kunnassa esiintyvä tarve kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminnalle voidaan katsoa johtuvan ensisijaisesti kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta tulisi järjestää kunnassa erityishuoltona syksystä 2014 alkaen. Luvian kunta ostaa kehitysvammaisten päivätoimintaa LuviMarika Oy:tä. Yritys on tehnyt tarjouksen iltapäivätoiminnasta ajalle Tarjouksen mukaan iltapäivätoiminta maksaisi 25 euroa/henkilö/päivä. Kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan siirto pois perusopetuksesta erityshuoltona toteutettavaksi yksityisen palveluntuottajan palveluissa aiheuttaa lisämäärärahatarvetta muut sosiaalipalvelut tehtäväalueelle euroa ajalla Erityishuoltona järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta on kehitysvammaiselle maksutonta. ehdotus: Perusturvalautakunta - siirtää kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminnan perusopetuksesta erityishuoltona toteutettavaksi

9 Perusturvalautakunta 42 - hyväksyy LuviMarikan Oy:n tarjouksen kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminnasta ajalle

10 Perusturvalautakunta 43 MUUTOS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON PERUSTURVALAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUEELLA Perusturvaltk 43 Kuntalain 65 :n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan hallintosäännön 38 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksestä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Perusturvalautakunnan osalta vuoden 2014 talousarvioon tulisi tehdä seuraavat muutokset: Muut sosiaalipalvelut menomäärärahalisäys euroa Menomäärärahalisäystarve johtuu kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan järjestämisen kustannuksista (7.050 euroa) sekä sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen tulosalueella pitkäaikaisen laitoshoidon kuntalaskutuksesta ( euroa). Menomäärärahalisäys voidaan kattaa siirtämällä tarvittavat varat perusterveydenhuollon sosiaalipalvelujen tulosalueelta, jonne vuoden 2014 talousarviota laadittaessa tehtiin määrärahavaraus osalle nyt sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen tulosalueella toteutuvasta laitoshoidon kustannuksista. ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle, että perusturvalautakunnan 2014 talousarvion käyttötalousosassa Muut sosiaalipalvelut tehtäväalueella hyväksytään menomäärärahalisäys euroa, joka katetaan perusterveydenhuollon sosiaalipalvelujen tulosalueen määrärahoista.

11 Perusturvalautakunta 44 TIEDOKSIANTOASIAT Perusturvaltk. 44 Perusturvalautakunnalle ilmoitetaan tiedoksi seuraavat kirjeet ja asiat: 1. Aluehallintovirasto ilmoitus Sosiaalipalvelu Takala Oy:n palvelujen vastuuhenkilön sijaisuudesta 2. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja ote kumppanuussopimukset Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän sairaansijat 3. Luvian kunta kunnanhallitus , vapaaehtoiset palkattomat vapaat vuonna 2014 valtuusto , perusturvalautakuntaa koskevat valtuustoaloitteet Satakunnan sairaanhoitopiiri palveluhinnaston tarkistaminen 5. Lounais-Suomen aluehallintovirasto uutiskirje 2/ Kuntaliitto Kysely työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta ja vuodelle 2015 esitetystä työmarkkinatuen rahoitusuudistuksesta. päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Perusturvalautakunta 45 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Perusturvaltk 45 Kuntalain (365/1995) 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johto-säännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnan-hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 vrk). Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset: 1. julkiset päätökset Kotihoidon esimiehen julkiset päätökset Käenpesän palvelukeskuksen esimiehen julkiset päätökset Sosiaalityöntekijän julkiset päätökset Hallintosäännön 36 :n mukaan lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan hallintosäännön kohtien mukaisiin viran-haltijapäätöksiin. Hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin. Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 294 Kunnanhallitus 8.9.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 294 Kunnanhallitus 8.9.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 294 Kokousaika 8.9.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

24.5.2012 klo 15.35 17.50

24.5.2012 klo 15.35 17.50 5/2012 HALLITUS PHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät 24.5.2012 klo 15.35 17.50 Auranlaakson asumisyksikkö Vanha Littoistentie 308, 20540 Turku Tarja Nuotio, puheenjohtaja Erja-Maija

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot