PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHEENJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula jatkui edelleen, eikä avoimiin virkoihin saatu tarpeeksi hakijoita. Esimerkiksi lääkärien saatavuus on ollut huono ja vakansseista vakituisesti täytettyinä oli vain 62 prosenttia. Myös sijaisten saaminen on ollut vaikeaa. Tämän seurauksena lääkärille pääsy kestää kohtuuttomasti. Odotusajat lääkärin vastaanotolle kiireettömässä hoidossa olivat peräti 5-6 viikkoa, jopa pitempiä, mikä asiakkaiden kannalta on aivan liian pitkä aika. Yhteydensaantia terveyskeskuksiin on parannettu ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, mutta se ei helpota lääkärille pääsyä. Toimeentulotukea saavien määrä on vuoden 2011 aikana kasvanut työttömyysasteen pienentymisestä huolimatta. Toimeentulotukipalvelun ongelmana ovat olleet pitkät käsittelyajat. Yhteyden saaminen sosiaalialan ammattilaiseen viimeistään lainmukaisen seitsemän arkipäivän aikana on tärkeää. Talous- ja velkaneuvonnan haasteina ovat olleet erityisesti pikavippejä ottavat nuoret henkilöt, sekä peliongelmista kärsivät asiakkaat. Vastaanotolle pääsy kestää kaksi kuukautta, mikä on liian pitkä aika. Asiointimahdollisuuksia netin kautta on kehitetty, mutta on huomioitava myös ne asiakkaat, erityisesti vanhukset, jotka eivät käytä nettipalveluja. Kaupungin organisaatiossa ja toiminnassa on tapahtunut lukuisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet henkilöstön asemaan ja tehtäviin sekä fyysisiin toimitiloihin, kun toimintoja on keskitetty suurempiin yksikköihin. Osa muutoksista on tehty kuulematta henkilöstöä. Palveluliiketoimen toimialan perustaminen vuoden 2011 alusta liittyy tilaajatuottajamallin käyttöönottoon. Suurin osa tähän liittyvistä organisaatiomuutoksista tehtiin vuoden 2011 aikana. Muutoksen yhteydessä perustettiin liikelaitoksia ja siirrettiin henkilöstöä uudelle toimialalle. Henkilöstö ei päässyt tässäkään yhteydessä riittävästi osallistumaan muutosten suunnitteluun. Myös muutoksista tiedottaminen on ollut puutteellista. Tämän seurauksena tilaaja-tuottajamallin mukainen toiminta on edelleen sekä asiakkaille että osalle henkilöstöä selkiintymätöntä. Tilaaja- ja tuottajaosapuolen välisiä sopimuksia on vielä tekemättä eivätkä sopimukset kata kaikkia aiemmin tarjottuja palveluja. Palvelujen laatu on myös kärsinyt, esimerkkejä ovat katujen talvikunnossapidon huonontuminen ja kaupunkiympäristön siisteysongelmat. Eri osapuolten vastuu palvelujen toteuttamisessa tulisikin selkeyttää. Palvelutuotannon työn valvontaa on myös parannettava. Valtuuston asettamien sitovien tulostavoitteiden määrä oli kasvanut 128:aan. Näistä 56 jäi tarkastuslautakunnan mukaan joko toteutumatta tai tulosta ei voitu arvioida. Vain pieni osa sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen tulostavoitteista on asetettu ohjaamaan toimialojen varsinaista palvelutuotantoa. Tavoitteiden tulee olla yksiselitteisiä ja selkeitä eikä itsestään selviä, esimerkiksi että toimialan tulee pysyä budjetissa. Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota tavoitteisiin ja niille asetettuihin mittareihin. On turhaa asettaa tavoitetta, jonka saavuttamista ei voi todentaa. Ritva Erkama Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ARVIOINTIKERTOMUS 2011

2 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

3 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITOIMINTA Arvioinnin lähtökohdat Arviointikertomusraportointi Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta KAUPUNGIN TALOUDEN ARVIOINTI Talousarvion toteutumisen arviointi Peruskaupungin käyttötalouden ja investointien toteutumisen arviointi Rahastosijoitukset STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Espoo-strategia Talousarvion tulostavoitteiden asettaminen ja raportointi Tulostavoitteiden asettamisen ja toteutumisen arviointi Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Suurten kaupunkien sitovat vuositavoitteet - kyselyn tuloksia TOIMINNAN ARVIOINTI Tuottavuusohjelma Kaupungin henkilöstö Sosiaali- ja terveystoimi Päivystys- ja terveysasematoiminta Maahanmuuttajapalvelut ja monikulttuurisuusohjelma Talous- ja velkaneuvontapalvelut Toimeentulotuki Vanhusten avopalvelut Espoon sairaala ja saattohoito Kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö EKKU ja vammaisten palvelusuunnitelmat Sivistystoimi Koulukohtainen budjetointi Kaupunginkirjasto Työväenopisto ARVIOINTIKERTOMUS 2011

4 4.5 Tekninen ja ympäristötoimi Geotekniikka ja kaupunkimittaus -palvelualue Katu- ja viherpalvelut Investointihankeprosessi Kaupungin toimitilat Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto Palveluliiketoimi Palveluliiketoimen toimiala Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut ja Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymät PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISARVIOINTI Ilmastonmuutoksen hillintä, puhdas Itämeri ja yhtenäinen viheralueverkosto ALLEKIRJOITUKSET LIITE 1: Tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2011 LIITE 2: Vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen LIITE 3: Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen jälkiseuranta 4 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

5 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 pykälän mukaisesti valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Espoon kaupungin tarkastuslautakunnan toimintaa sääntelee kuntalain lisäksi kaupungin tarkastussääntö, jonka mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu lakisääteisten tehtävien lisäksi hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelujen tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Erityisesti arvioidaan kaupungin toiminnan vaikuttavuutta kuntalaisen näkökulmasta. Valtuustokauden tarkastuslautakunnassa ovat arviointivuonna 2011 toimineet seuraavat 13 jäsentä: Jäsenet Ritva Erkama, puheenjohtaja Jaakko Mauriala, varapuheenjohtaja Rolf Aschan Antero Krekola Sirkka-Liisa Korkala Jussi Koskinen Antero Laukkanen Mika Levänen Kimmo Metsä Marjo Pihlman Terttu Savola Eila Uotila Paula Viljakainen asti/ Arja Sääksvuori Henkilökohtaiset varajäsenet Pirjo Söderström Pekka Simpura Ken Thilman Tuija Kinnunen Sirkka Lindroos Ilkka Arvola Antero Rasilainen Heidi Sipilä Tero Rantanen Kati Yli-Paavola Sabrina Norlamo Tuulia Koskinen Heikki Santti Ulkoiseen tarkastukseen kuuluvat tarkastuslautakunnan lisäksi muusta organisaatiosta ja johdosta riippumattomina kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö sekä JHTTtilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat sekä avustaa kaupungin JHTT-tilintarkastajaa. Yksikön toimintaa ohjaa tarkastuslautakunnan arviointiohjelman ja tilintarkastajan tarkastusohjelman lisäksi vuosittain laadittava ulkoisen tarkastuksen yksikön tarkastusohjelma. Ulkoisen tarkastuksen yksikköä johtaa kaupunginreviisori, JHTT Virpi Ala-aho. Vuonna 2011 yksikössä oli lisäksi konsernitarkastajan, tarkastajan ja kahden kaupunkitarkastajan virat. 5 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

6 Espoon kaupungin tarkastuslautakunta Kuvaaja: Kimmo Brandt/Compic-Photos Oy Takana: Arja Sääksvuori, Kimmo Metsä, Antero Laukkanen ja Rolf Aschan, edessä: Mika Levänen, Eila Uotila, Sirkka-Liisa Korkala, Ritva Erkama (pj.), Jaakko Mauriala (vpj.), Tuija Kinnunen (varajäsen) ja Terttu Savola, poissa: Jussi Koskinen, Antero Krekola ja Marjo Pihlman Kaupungin tilintarkastajana toimii vuosina JHTT -yhteisö Oy Audiator Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana on vuonna 2011 toiminut KHT, JHTT Aimo Hukkamäki. Espoon kaupunki ostaa JHTT -yhteisöltä sopimuksen mukaan 170 tarkastuspäivää vuodessa. 1.1 Arvioinnin lähtökohdat Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan sekä vuosittain laadittavaan arviointiohjelmaan. Valtuustokauden arviointiteemaksi on valittu kaupungin tuottavuusohjelman toteuttaminen sekä vaikutukset palveluihin ja henkilöstöresursseihin. Arviointivuoden 2011 painopistealueena ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä ympäristöpalvelut. Arviointi pohjautuu kirjallisen materiaalin lisäksi lautakuntien puheenjohtajien, kaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisiin sekä ulkoisen tarkastuksen yksikön laatimiin tarkastuksiin ja selvityksiin. Arviointityönsä kehittämiseksi tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuivat vuonna 2011 useisiin koulutuksiin ja seminaareihin ja tarkastuslautakunta teki opintomatkan Brysseliin ja Luxemburgiin lokakuussa ARVIOINTIKERTOMUS 2011

7 Lautakunta kokoontui vuoden 2011 arviointi- ja tarkastustyöhön liittyen 13 kertaa. Vuoden 2011 arviointia varten lautakunta piti seuraavat kokoukset: Tarkastuslautakunnan arviointikokoukset Lausunto seurantaraportti I:stä valtuustolle Vuoden 2009 arviointikertomuksesta annetut vastineet Harmaan talouden torjunta -asiantuntijaluento Sosiaali- ja terveystoimi: päivystys- ja terveyskeskustoiminta, PKS -yhteistyö Tekninen ja ympäristötoimi: Ympäristönsuojelumääräykset ja ympäristöpolitiikka Lausunto lokakuun 2011 kuukausiraportista valtuustolle Tuottavuusohjelman toteuttaminen: talous- ja hankintapalvelut, tietohallinto Arviointikertomuksen valmistelu Kaupunkikonserni: HSY ja HSL Tilinpäätös- ja konsernitilinpäätös sekä Henkilöstökertomus Arviointikertomuksen valmistelu Arviointikertomuksen valmistelu Arviointikertomuksen hyväksyminen JHTT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunta on jakaantunut kahteen jaostoon, jotka ovat arvioineet kaupungin ja sen konsernin toimintaa ja taloutta lautakunnan päättämän vastuualuejaon mukaisesti. I-jaoston arviointi on kohdistunut sosiaali- ja terveystoimeen sekä sivistystoimeen opetustoimia lukuun ottamatta. II-jaosto on arvioinut teknistä ja ympäristötoimea sekä suomen- ja ruotsinkielisiä opetustoimia. Lautakunnan molemmat jaostot pitivät viisi kokousta. Vuoden 2011 arviointiin liittyen pidettiin seuraavat kokoukset: I-jaoston kokoukset Sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi: maahanmuuttajapalvelut sekä monikulttuurisuusohjelma Sosiaali- ja terveystoimi: talous- ja velkaneuvonta, toimeentulotuki Sivistystoimi: kaupunginkirjasto, työväenopisto Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten avopalvelut, Espoon sairaala, saattohoito Sosiaali- ja terveystoimi: vammaispalvelut II-jaoston kokoukset Palveluliiketoimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Tekninen ja ympäristötoimi: Geotekniikkayksikkö, Kaupunkimittausyksikkö Sivistystoimi sekä tekninen ja ympäristötoimi: kouluinvestointihankeprosessi sekä tilaajan että tuottajan näkökulmasta, koulukohtainen budjetointi Tekninen ja ympäristötoimi: esikunta, katu- ja viherpalvelut Tekninen ja ympäristötoimi: esikunta, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos 7 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

8 1.2 Arviointikertomusraportointi Tarkastuslautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, joka sisältää kyseisen arviointivuoden havainnot ja suositukset. Arviointikertomus käsitellään tilinpäätöksen kanssa samassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta on lisäksi antanut vuonna 2011 valtuustolle erilliset lausunnot kaupungin tammi-heinäkuun seurantaraportista ja lokakuun kuukausiraportista. Arviointikertomuksen rakenne Arviointikertomuksen luvussa kaksi esitellään tarkastuslautakunnan arvio kaupungin taloustilanteesta sekä vuoden 2011 talousarvion toteutumisesta. Kolmannessa luvussa esitellään arvio kaupungin ja konsernin strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Siinä tuodaan erityisesti esille havainnot tavoitteista, jotka eivät tarkastuslautakunnan arvion mukaan ole toteutuneet tai joiden toteutumista ei ole voitu arvioida. Neljännessä ja viidennessä luvussa esitetään tarkastuslautakunnan tekemät muut kaupungin toimintaa ja konsernia koskevat arvioinnit. Kuudennessa luvussa esitetään yhteenveto Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tarkastustoimien yhteisarvioinnista. Arviointikertomuksen lopussa olevissa liitteissä on esitetty yhteenveto tarkastuslautakunnan havainnoista vuodelta 2011, vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen sekä vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen jälkiseuranta. Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset on esitetty arviointikertomuksessa keltaisella pohjalla. Arviointikertomuksesta tiedottaminen Arviointikertomus on luovutettu kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Arviointikertomus on julkaistu kaupungin nettisivuilla ja tiedote jaettu tiedotusvälineille arviointikertomuksen julkaisupäivänä Arviointikertomus käsitellään valtuuston kokouksessa Painetut arviointikertomukset jaetaan Espoon valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille sekä kirjastoihin ja yhteispalvelupisteisiin. 1.3 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2010 arviointikertomuksen Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja päätti velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Lisäksi valtuusto päätti antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Lautakuntien vuoden 2010 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin liittyvät selvitykset olivat kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltävinä syyskuussa 2011 seurantaraportti I:n yhteydessä. 8 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

9 Tarkastuslautakunta seuraa vuosittain aikaisempien arviointikertomushavaintojen toteuttamista. Vuosien 2009 ja 2010 jälkiseurannassa havaittiin, että useiden tarkastuslautakunnan esille nostamien epäkohtien korjaamiseksi ei ole tehty riittäviä toimenpiteitä. Vuoden 2009 arviointikertomuksessa esille tuoduista 51 havainnosta 16 havainnolle ei ole tapahtunut muutosta tai toimenpiteet ovat kesken. Näistä keskeisimmät havainnot koskevat vanhuspalveluja, toimeentulotukea sekä terveyspalveluja. Vuoden 2010 arviointikertomuksessa esitetyistä 55 havainnosta 20 havainnolle ei ole tapahtunut muutosta tai toimenpiteet ovat vielä kesken. Keskeisimmät havainnot koskevat toimeentulotukea ja lastensuojelupalveluja. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissaan tuonut vuosittain esille myös tavoitteiden ja niiden arviointikriteerien asettamiseen liittyviä havaintoja. Havainnoissa on korostettu erityisesti asetettavien tavoitteiden ja arviointikriteerien selkeyttä, mittaamiskelpoisuutta, vaikuttavuutta palvelujen saajille sekä realistisia toteuttamismahdollisuuksia. Tavoitteiden asettamista on arvioitu erikseen luvussa 3.3. Tarkastuslautakunnan aiempina vuosina esille nostamat havainnot toimeentulotuen hakemusten käsittelystä sekä terveyskeskuslääkärille pääsyn vaikeudesta on käsitelty sosiaali- ja terveystoimen arvioinnissa luvussa 4.3. Muut vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavainnot, joiden perusteella toiminnassa ei ole tapahtunut muutosta tai toimenpiteet ovat vielä kesken, on esitetty liitteessä 3. Tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella ei ole ryhdytty kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi ja erityisesti kuntalaisten palvelujen parantamiseksi. Valtuusto on antanut kaupunginhallitukselle tehtäväksi epäkohtien korjaamisen. Kaupunginhallituksen tehtävä on seurata, että näin tapahtuu. 9 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

10 2 KAUPUNGIN TALOUDEN ARVIOINTI Kaupungin taloustilanne oli vuonna 2011 tyydyttävä ja velkamäärä väheni. Vuoden 2011 vuosikate 140,6 milj. euroa ei kuitenkaan riittänyt peruskaupungin, liikelaitosten ja taseyksiköiden 197,1 milj. euron investointien rahoittamiseen. Käyttötalouden menojen kasvu oli edellisvuosia voimakkaampaa. Menokehityksen hallinta on tulevina vuosina erittäin tärkeää kaupungin huomattavan suuren investointiohjelman vuoksi. Merkittävimpiä lähivuosien investointihankkeita ovat muun muassa sairaalahanke, Länsimetro sekä muut suunnitellut liikenneinfrastruktuuria koskevat hankkeet. Lisäksi kaupungin vuosikatetta rasittavat kaupungin taseen ulkopuolisten toimitilahankkeiden aiheuttamat pitkäaikaisten vastuiden ylläpito- ja rahoituskulut. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupungin vuosikatteen suhde investointeihin vuosina Vuosikatteen tavoitetasoksi on pitkällä tähtäimellä linjattu 180 milj. euroa kaupungin korkean uusinvestointien tason ja väestönkasvun vuoksi. Vuosikatteen suhde investointeihin vuosina peruskaupunki, liikelaitokset ja taseyksiköt Lähde: mukaillen vuoden 2011 tilinpäätös Vuonna 2011 kaupunki ei nostanut pitkäaikaista lainaa eikä purkanut rahastoja. Kaupungin lainamäärä väheni 55 milj. euroa vuoden 2011 aikana. Vuoden lopussa kaupungin lainamäärä oli laskenut 160 milj. euroon. Kaupungin lainakanta oli laskenut edellisen vuoden 867 eurosta 633 euroon/asukas. Verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Espoon lainamäärä on keskimääräistä pienempi. 10 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

11 Kaupungin investointien ja lainojen lyhennysten rahoitus, milj. euroa Kassavarat/lyhytaikainen rahoitus 2008/ Lainanotto Rahastojen purku 100 Vuosikate 50 0 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Inv. omahan.meno ja lainojen lyhennykset Lähde: strategia- ja talousyksikkö 2012 Kaupungin pääomavuokra- ja palvelumaksuvastuut olivat vuoden 2011 lopussa 136 milj. euroa, mikä oli 5,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Leasingvastuita oli yhteensä 17,5 milj. euroa ja vuokravastuita 17,2 milj. euroa. Maankäyttösopimuksista aiheutuvia velvoitteita oli 53,1 milj. euroa, mutta ne eivät olleet vielä laskutuskelpoisia. Lisäksi kaupungilla oli muita sopimusvastuita 9,6 milj. euroa, josta pääosan muodosti valtiolle Kehä I:n rakentamiseksi myönnetty koroton laina. Kehä I - hankkeen rahoituksen valtion osuus on yhteensä 109,4 milj. euroa. Valtio maksaa lainan takaisin kaupungille kahdessa erässä vuosina 2012 ja Vuonna 2012 valtiolta laskutettu summa sisältäen arvonlisäveron on 54,8 milj. euroa. Kaupunki on myöntänyt takauksia yhtiöiden ja yhteisöjen puolesta lainoille, joiden pääoma vuoden 2011 lopussa oli 405 milj. euroa. Lisäksi kaupunki on myöntänyt 340 milj. eurolla takauksia, joista lainasitoumukset olivat vuoden 2011 lopussa vielä tekemättä, lähinnä Länsimetro Oy:lle ja KOY Espoon Toimitiloille. Kaupungin lainat ja vastuut vuosina Lähde: vuoden 2011 tilinpäätös 11 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

12 Konsernin lainakanta vuoden 2011 lopussa oli HSY:n tietojen tarkistamisen jälkeen milj. euroa. Konsernilainat asukasta kohden olivat euroa, mikä oli samaa tasoa kuin vuonna Valtuustokauden tavoitteen mukaan kaupungin lainamäärän tulee olla vuoden 2012 lopussa enintään euroa/asukas ja konsernilainojen määrä enintään euroa/asukas. Kaupungin ja konsernin lainat vuosina HSY:n osalta vuosien tiedot ovat muuttuneet tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, vuoden 2011 konsernilainat ovat 68,3 milj. euroa kaaviossa esitettyä pienemmät. Lähde: vuoden 2011 tilinpäätös Seuraavassa taulukossa on esitetty suurimpien kaupunkien konsernilainat asukasta kohti vuonna Konsernilainojen tarkastelu antaa vertailukelpoisemman kuvan kaupunkien lainamääristä, koska se eliminoi toimintojen organisoinnissa (liikelaitokset, yhtiöt) olevien erojen vaikutuksia. Suurimpien kaupunkien konsernilainat euroa/asukas vuonna 2011 (Espoon konsernilainamäärässä on merkitty HSY:n osuutta liikaa 271 euroa/asukas) Lähde: Heikki Helin, Suurten kaupunkien tilinpäätökset ARVIOINTIKERTOMUS 2011

13 2.1 Talousarvion toteutumisen arviointi Kaupungin tilikauden tulos oli 44,7 milj. euroa. Vuoden 2010 tilikauden tulos ei ole vertailukelpoinen vuoden 2011 tulokseen, koska vuoden 2010 tulokseen vaikutti merkittävästi Espoon Veden siirto HSY:lle. Vuoden 2010 tilikauden tulos ilman Espoon Veden siirtoa olisi ollut noin 102 milj. euroa. Vuoden 2011 vuosikate oli 140,6 milj. euroa, joka jäi yli 10 milj. euroa muutetusta talousarviosta, ja oli yli 42 milj. euroa vuoden 2010 tasoa heikompi. Vuosikate osoittaa investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin käytettävissä olevan tulorahoituksen. Verotulot kasvoivat 5,9 prosenttia talousarviossa ennakoitua enemmän, ja verotuloarviota korotettiin 74 milj. eurolla loppuvuonna Verotulojen kasvu edellisestä vuodesta oli 47,7 milj. euroa, joka oli 4,0 prosenttia. Valtionosuuksia kertyi verotulotasauksen jälkeen 30,9 milj. euroa, joka oli 6,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna Verotuloon perustuva Espoon tasausvähennys oli 181,7 milj. euroa, mikä vastaa noin 3,3 tuloveroprosentin tuottoa. Kaupungin toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 21,3 milj. euroa ollen 245,7 milj. euroa. Maankäyttömaksutuloja kertyi 9,9 milj. euroa enemmän kuin vuonna Toimintamenot olivat yhteensä 1 438,9 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 127,6 milj. euroa. Vertailukelpoinen menojen kasvu, jossa on oikaistu valmistus omaan käyttöön -menettelyn kirjaustavan muutos, oli 5,7 prosenttia. Henkilöstökulut kääntyivät maltillisten vuosien jälkeen 5,7 prosentin kasvuun. Peruskaupungin palvelujen ostot kasvoivat 15 prosenttia edellisvuodesta, vuoden 2011 toteutuma oli 615,1 milj. euroa. Vuodesta 2010 kaupungin vertailukelpoinen toimintakate heikkeni 7 milj. euroa Peruskaupungin käyttötalouden ja investointien toteutumisen arviointi Talousarvion toteutumisvertailu on tehty valtuustoon nähden sitovalla määrärahatasolla. Peruskaupungin talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 168,7 199,6 179,0 190,5 217,3 Menot 1 337, , , , ,4 Peruskaupungin käyttötalouden tulot ylittivät muutetun talousarvion 26,8 milj. eurolla. Peruskaupungin menot ylittivät muutetun talousarvion 56,8 milj. eurolla. Kaupungin toimialojen tulot ylittivät muutetun talousarvion lukuun ottamatta yleishallinnon 0,2 milj. euron tulojen alitusta. Toimialojen menot ylittivät muutetun talousarvion lukuun ottamatta yleishallinnon 2,5 milj. euron menojen alitusta. 13 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

14 Yleishallinto Yleishallinnon talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 6,1 6,2 8,9 9,4 9,2 Menot 54,7 53,1 64,2 62,5 60,0 Yleishallinnon tulot alittivat muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla. Yleishallinnon toimintamenot alittivat muutetun talousarvion 2,5 milj. eurolla. Suurimmat alitukset olivat palvelujen ostoissa, 1,3 milj. euroa, muissa kuluissa, 0,7 milj. euroa ja henkilöstökuluissa, 0,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 77,2 64,6 62,3 67,0 67,9 Menot 747,4 587,2 605,4 625,3 631,1 Sosiaali- ja terveystoimen tulot ylittivät muutetun talousarvion 0,9 milj. euroa. Menot ylittyivät 5,8 milj. euroa. Suurimmat menoylitykset aiheutuivat terveyspalveluissa 3,2 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon ylitys oli 1,2 milj. euroa. Vanhuspalveluissa ylitys oli 2,1 milj. euroa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen ylitys 1,3 milj. euroa. Esikunnan menojen alitus oli 0,9 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion määrärahat vähenivät suomenkielisen päivähoidon siirryttyä sivistystoimeen vuoden 2010 alussa. Sivistystoimi Sivistystoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 13,9 34,9 35,5 36,2 39,1 Menot 383,8 580,0 599,3 596,4 604,0 Sivistystoimen tulot ylittivät muutetun talousarvion 2,9 milj. euroa johtuen muun muassa perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen saaduista avustuksista, suomenkielisen lukio-opetuksen kertyneistä tuloista ja päivähoidon asiakasmaksuista. Sivistystoimen toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion 7,6 milj. eurolla. Toimialan henkilöstömenot alittuivat 5,4 milj. euroa, työvoimanvuokraus vastaavasti lisääntyi keväällä 2011, kun määräaikaisten koulunkäyntiavustajien hankinta Seuresta aloitettiin. Palvelujen ostot ylittyivät 5,6 milj. euroa johtuen muun muassa ostopalvelupäiväkotien lisääntyneestä käytöstä, työvoimanvuokrauksesta ja kotikuntakorvauksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät noin 3,1 milj. euroa. Sisäiset menot ylittyivät noin 4,6 milj. euroa toimitilavuokrista ja siivouksesta johtuen. Sivistystoimen talousarvion määrärahat kasvoivat suomenkielisen päivähoidon siirryttyä sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen vuoden 2010 alussa. 14 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

15 Tekninen ja ympäristötoimi Teknisen ja ympäristötoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 71,6 93,9 71,7 77,3 100,4 Menot 151,8 144,1 143,3 146,4 192,4 Teknisen ja ympäristötoimen tulot ylittivät muutetun talousarvion 23,1 milj. eurolla. Toimintavuoden aikana kirjattiin valmistukseen omaan käyttöön toteuman mukaisesti 22,8 milj. euroa, mistä vain 2,9 milj. euroa sisältyi talousarvioon. Valmistus omaan käyttöön -kirjaustapaa muutettiin vuonna Ulkopuolisille tehtäviin töihin budjetoitiin tuloja 9,6 milj. euroa. Toteuma oli 17 milj. euroa, jonka vaikutus menoihin oli sama. Toimialan toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion 46,0 milj. euroa. Palveluliiketoimi Vuoden 2011 alusta perustetun palveluliiketoimi muodostuu esikunnasta sekä viidestä liikelaitoksesta. Tilinpäätöksessä esikunnan tulot olivat 0,7 milj. euroa ja menot 0,8 milj. euroa. Esikunnan kuluja laskutettiin sopimuksien mukaan liikelaitoksilta. Liikelaitosten tilinpäätökset on esitetty tilinpäätöskirjassa erillisinä. Peruskaupungin investoinnit Peruskaupungin (ilman liikelaitoksia, taseyksiköitä ja rahastoja) investointien talousarvion toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 57,7 214,1 50,1 50,1 29,0 Menot 165,8 252,8 154,9 215,9 119,6 Peruskaupungin investointitulot alittivat muutetun talousarvion 21,1 milj. euroa. Investointimenot alittuivat 96,3 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat syntyivät valmistus omaan käyttöön kirjaustavan muutoksesta, joka pienensi investointimenoja ja lisäsi käyttötalousmenoja 21,3 milj. euroa. Kunnallistekniikan käynnissä olevien hankkeiden määrärahoista siirtyi valtuuston päätöksellä 18,7 milj. euroa vuodelle Lisäksi oli varauduttu Suurpellon alueella vireillä olleeseen 38,8 milj. euron maakauppaan, joka ei tehdyn valituksen vuoksi toteutunut ja määräraha jäi käyttämättä. 15 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

16 2.2 Rahastosijoitukset Kaupungilla on viisi kirjanpidossa erillisiksi taseyksiköiksi eriytettyä rahastoa. Espoon rahastosijoitukset ovat kunta-alalla suuria, minkä vuoksi kaupungin rahastosijoitusten kehitystä verrataan pääasiassa eläkerahastojen kehitykseen. Kaupungin sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto hyväksytyillä riskitasoilla. Rahastosijoituksista raportoidaan valtuustolle kaupungin seurantaraportissa sekä tilinpäätöksessä. Sijoitusinstrumentit on arvostettu tilinpäätöksessä hankintahintaansa, tai mikäli tilinpäätöspäivänä niiden markkina-arvo on hankintahintaa alhaisempi, markkina-arvoon. Rahastojen kirjanpitoarvo , sisältäen investointirahaston, oli yhteensä 552,4 milj. euroa. Kaupungin rahastojen arvo markkina-arvostettuna oli yhteensä 549,8 milj. euroa. Rahastoja ei purettu vuoden 2011 aikana. Rahastojen varainhoitajien palkkiot olivat yhteensä 1,2 milj. euroa vuonna Oheisessa taulukossa on esitetty rahastojen kirjanpitoarvojen muutokset vuonna Taulukossa on esitetty erillisten taseyksiköiden lisäksi Investointirahasto. Rahastojen kirjanpitoarvojen muutokset vuonna 2011 Rahasto Tase Tilikauden ylijäämä Velkojen muutos (kunnalta) Purku Pääom an muutokset yhteensä Tase Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahasto Peruspalvelujen kehittämisrahasto Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto Investointirahasto Vahinkorahasto Sosiaalisen luototuksen rahasto YHTEENSÄ Lähde: tilinpäätös 2011 Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitusten kirjanpitoarvo oli 374,9 milj. euroa ja markkina-arvo 395,6 milj. euroa. Rahaston tuotto vuonna 2011 oli -4,3 prosenttia. Rahaston sijoitusten tuotot ovat olleet hieman eläkerahastojen tuottoja alhaisempia vuonna Rahaston tuottoja ei käytetä sinä aikana, kun käytössä on peruspalvelujen kehittämisrahaston varoja, vaan tuotot liitetään rahaston pääomaan. Lähtökohtana on ollut noin kuuden prosentin tuotto-odotus. Rahaston tuotto perustamisesta lähtien on ollut keskimäärin 1,5 prosenttia vuosittain vuoden 2011 loppuun mennessä. Peruspalvelujen kehittämisrahaston sijoitusten kirjanpitoarvo vuoden 2011 lopussa oli 106,5 milj. euroa ja markkina-arvo 112,3 milj. euroa. Rahaston tuotto vuonna 2011 oli 1,0 prosenttia. Rahaston sijoitusten tuotot ovat olleet eläkerahastojen tuottoja korkeampia. Rahaston vuosittainen tuotto perustamisesta lähtien on ollut keskimäärin 3,6 prosenttia vuoden 2011 loppuun mennessä. Rahastoa ei purettu vuonna Vuosina keskimääräinen inflaatio on ollut 1,7 prosenttia vuodessa. Rahastojen vuosittainen tuotto niiden perustamisesta lähtien on jäänyt huomattavasti tavoiteltua matalammalle tasolle. 16 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

17 3 STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Seuraavassa on käsitelty Espoo-strategiaa , talousarvion tulostavoitteiden asettamista, toteutumista ja arviointia sekä suurten kaupunkien sitovia vuositavoitteita koskevan kyselyn tuloksia. 3.1 Espoo-strategia Espoo-strategia on hyväksytty valtuustossa ja sitä on tarkistettu Espoo-strategia määrittelee kaupungin toiminnan kehittämisen suunnan lähivuosiksi. Strategian perustan muodostavat toiminta-ajatus, arvot ja visio. Strategian keskeisen sisällön muodostaa valtuuston hyväksymä tuottavuusohjelma ja siitä syntyvien projektien ja muiden toimenpiteiden toteuttaminen. Espoo-strategiaa tarkastellaan viidestä eri näkökulmasta: talous, henkilöstö, palvelujen järjestäminen, asiakas ja kaupunkilainen sekä elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki. Espoo-strategia on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia, jota toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tuloskorteilla ja strategian toimeenpano-ohjelmilla. Strategian laadintaprosessissa Espoo-strategia suunnitellaan ensin yleisellä tasolla, jonka jälkeen toimialat aloittavat omien tuloskorttiensa laadinnan. Tällä tavoitellaan vuorovaikutteista päämäärä- ja tavoiteasettelua, jossa pitkälti samanaikaisesti valmistellaan strategia ja toimeenpannaan se käytäntöön toimialoittain laadittavilla tuloskorteilla. Uudistetulla prosessilla on ollut tavoitteena vahvistaa valtuuston asemaa strategisena johtajana. 3.2 Talousarvion tulostavoitteiden asettaminen ja raportointi Espoo-strategian valtuustokauden tavoitteiden lisäksi talousarviossa asetetaan toimialojen tuloskortteihin vuosittain tulostavoitteita, jotka ovat kuntalain tarkoittamia valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tuloskorteissa on lisäksi esitetty toimialan itselleen asettamia tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Toimialojen ja tulosyksiköiden tuloskortit perustuvat visiolähtöiseen suunnitteluun ja johtamiseen sekä Balanced Scorecard -mallin soveltamiseen. Tulostavoitteet on johdettu kriittisten menestystekijöiden kautta strategiasta. Espoostrategiassa valtuustokauden tavoitteiden toteuttamisessa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta päämäärät ja sitä kautta visio saavutetaan. Valtuuston asettamien sitovien tulostavoitteiden määrä on vuonna 2011 kasvanut yhteensä 128 tulostavoitteeseen, jossa ovat mukana konsernia koskevat tulostavoitteet. Tulostavoitteet on esitetty talousarviokirjassa lihavoituina. Määrä sisältää kaikki toimialojen tuloskorteissa olevat tulostavoitteet, joista osa on toimialoille yhteisiä ja esiintyvät useammassa kuin yhdessä tuloskortissa. Erisisältöisiä sitovia tulostavoitteita on 65. Vuodelle 2011 asetettuja tulostavoitteita ei ole numeroitu talousarviossa. Talousarvion tulostavoitteiden toteutumisen raportointi Kaupunginhallituksen on kuntalain mukaan selvitettävä toimintakertomuksessa valtuustolle sen tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 17 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

18 kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet sekä esitettävä arvioinnin tulokset valtuustolle. Tavoitteiden toteutumisen raportointi valtuustolle tehdään talousarviovuoden aikana Seuranta I raportoinnin sekä lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Päättyneeltä talousarviovuodelta annettiin valtuustolle ennen varsinaisen tilinpäätöksen käsittelyä helmikuussa tilinpäätöksen ennakkotieto, jonka yhteydessä jaettiin toimialojen tuloskortit, joissa on esitetty arvio tavoitteen toteutumisesta vuonna Tulostavoitteiden toteutumisen lopullinen raportointi esitetään valtuustolle vuoden 2012 toukokuussa toimintakertomuksessa. Yhteensä 128 tulostavoitteesta tilinpäätöksen mukaan seuraavassa taulukossa raportoidut 41 tulostavoitetta eivät toteutuneet tai toteutuivat aikataulustaan myöhässä. Osa poikkeamista koski kaikkia tai useampia toimialoja ja osa vain yhtä toimialaa. Tulostavoitteiden toteutuminen tilinpäätöksen 2011 mukaan TILINPÄÄTÖS 2011 Toteutunut Toteutunut osittain Ei toteutunut Talous Henkilöstö Palvelujen järjestäminen Asiakas ja kaupunkilainen Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki YHTEENSÄ Valtuuston käsiteltäväksi vietiin 20:n erisisältöisen tulostavoitteen poikkeama. Valtuusto hyväksyi lokakuun kuukausiraportin yhteydessä 36 tulostavoitteen toteutumisen poikkeaman Edellisten lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi viiden tulostavoitteen toteutumisen poikkeamat. 18 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

19 3.3 Tulostavoitteiden asettamisen ja toteutumisen arviointi Seuraavassa on esitetty tarkastuslautakunnan arviointi vuoden 2011 tulostavoitteiden asettamisesta ja toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan arvio vuoden 2011 tulostavoitteiden toteutumisesta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Toteutunut Tilinpäätöksen mukaisesti ei toteutunut Tilinpäätöksestä poiketen ei toteutunut Toteutumista ei voida arvioida Talous Henkilöstö Palvelujen järjestäminen Asiakas ja kaupunkilainen Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki YHTEENSÄ Tilinpäätöksen mukaan valtuuston asettamista tulostavoitteista 41 jäi toteutumatta tai toteutui vain osittain. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 56 tulostavoitetta asetetuista 128 tulostavoitteesta jäi toteutumatta tai niiden toteutumista ei voida arvioida. Valtuuston asettamat talousarviovuoden tulostavoitteet ovat sitovia ja ne toteutuvat vain asetetussa muodossaan. Tilinpäätöksessä oli esitetty toteutuneiden ja toteutumatta jääneiden tulostavoitteiden lisäksi useiden tavoitteiden toteutuneen osittain tai pääosin. Tulostavoitteiden toteutumisen tulkintaa ei voida lieventää ilman valtuuston hyväksymää talousarviomuutosta. Tavoitteiden asettamisen lähtökohtana tulee olla asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen; rajalliset voimavarat on kohdennettava siten, että niillä tuotetaan tehokkaasti olennaisia ja kaupunkilaisten näkökulmasta tärkeitä palveluja. Hyvä tavoite on kaupungin ja toimialojen strategioista johdettu, toimintaa hyvin kuvaava ja selvästi toimintaa ohjaava. Tavoite ei voi olla itsestäänselvyys eikä sellainen, mitä jo laki edellyttää. Hyvä tavoite on myös sidottu tiettyyn aikaan. Onnistuneessa tavoitteenasetannassa tavoitteiksi on asetettu toiminnan tuloksia toimenpiteiden sijasta. Tavoitteen tulee olla todennettavissa tavoitetta kuvaavien mittareiden ja tunnuslukujen avulla, ja sillä on oltava yhteys käytettävissä oleviin resursseihin. Hyvä mittari on tulosta kuvaava, yksinkertainen ja samalla tavoin ymmärretty, riittävän tarkka ja haastava sekä sellainen, johon yksikkö voi vaikuttaa. Mittaria määriteltäessä tulee varmistaa, että mittari kuvaa nimenomaan tavoiteltua asiaa. Mittaria määriteltäessä tulee varmistaa, että toteutumatiedot ovat saatavissa talousarviovuodelta tilinpäätöksen laadintaan mennessä. Tulostavoitteiden asettamisen lähtökohtana tulee olla asioiden tärkeysjärjestys. Rajalliset voimavarat on kohdennettava siten, että niillä tuotetaan tehokkaasti lakisääteiset ja muut kaupunkilaisten kannalta tärkeät palvelut. 19 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

20 Seuraavien tulostavoitteiden poikkeamat hyväksyttiin valtuustossa kaikkien toimialojen osalta: - Keskeiset kunta 10 -tutkimuksen tulokset pysyvät vähintään vuoden 2010 tasolla. Tulostavoitteen asettamisen jälkeen on päädytty siihen, ettei välivuosikyselyä tehdäkään. - Henkilöstömenot eivät kasva vuoden 2010 tasosta. Toimialoille ja tulosyksiköille asetettavien tavoitteiden, esimerkiksi henkilöstömenojen kehityksen, on oltava kasvavassa kaupungissa realistisia. Yleishallinnon tulostavoitteet oli asetettu vuoden 2011 talousarviossa erikseen sekä konserniesikunnalle että konsernipalveluille. Konserniesikunnan kohdalla on usean tulostavoitteen kohdalla raportoitu kyseisen tulostavoitteen toteutuminen koko kaupungissa. Esimerkiksi seuraavien tulostavoitteiden toteutumien raportointi: - Toimintamenot ovat enintään hyväksytyn talousarvion mukaiset. Tulostavoitteen todetaan toteutuvan konserniesikunnan osalta, muttei koko kaupunkitasoisesti. - Palvelujen hinnoittelu on tarkistettu. Tulostavoitteen raportoidaan toteutuvan toimialojen raportoinnin perusteella. - Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelun malli on käytössä kaikissa tulosyksiköissä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä. Tulostavoitteen todetaan toteutuvan kaupunkitasolla, vaikka se ei toteudu konserniesikunnassa. Espoonkruunu Oy:lle on asetettu yhdeksi tulostavoitteeksi, että yhtiö panostaa turvallisuuteen toteuttamalla kaupungin turvallisuusohjelmaa ja panostamalla kunnossapitoon. Tulostavoitteeksi ei tule asettaa itsestään selviä asioita, esimerkiksi talousarviossa pysymistä. Tulostavoitteiden ohjaavuutta heikentää se, että useiden tulostavoitteiden toteutumasta ei saada ajantasaista tietoa talousarviovuoden kuluessa. Joidenkin mittareiden tulokset saadaan vasta tilinpäätökseen ja osa vasta tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen, jolloin tuloksilla ei voi olla ohjaavaa vaikutusta. Myös raportoinnin epätarkkuus heikentää mahdollisuutta reagoida tavoitteiden toteutumiseen. Tulostavoitteen toteutumisesta tulee raportoida talousarviovuoden kuluessa riittävän yksityiskohtaisesti. Tarkastuslautakunta suositteli lokakuun 2011 kuukausiraportista valtuustolle antamassaan lausunnossa, että luettavampien tuloskorttien kehittämiseksi on suositeltavaa esittää tulostavoitteiden toteutuminen koko kaupungissa erillisellä tuloskortilla, eikä konserniesikunnan tuloskortilla. Muutos selkiyttäisi raportoinnin rakennetta, ja silloin konserniesikunnan tuloskortti antaisi oikean kuvan tulosyksikön omasta suoriutumisesta, ja siitä kuinka monta tulostavoitetta yksikölle on asetettu. Konserniesikunnalle asetettujen toimintamenoja ja toimintakatetta koskevien tulostavoitteiden muotoa on muutettu seurantaraportti I:een, eivätkä niiden muodot vastaa talousarviossa asetettuja tulostavoitteita. Tulostavoitteiden suuresta lukumäärästä huolimatta vain pieni osa sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen tulostavoitteista on asetettu ohjaamaan toimialojen var- 20 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 29.03.2012 torstai klo 17:30-21:15 tauko klo 20.32-20.42 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoon taloudellinen tilanne parani viime vuonna, mikä oli omiaan helpottamaan palvelujen järjestämistä. Parantuneisiin näkymiin reagoitiin muuttamalla talousarviota kesken vuoden.

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 99 21.3.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 27.10.2011 T3 INNOVATION TRIANGLE TAPIOLA Science and Technology Art and Design Global Business Jukka Mäkelä 27.10.2011 2 Viiden

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot