PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHEENJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula jatkui edelleen, eikä avoimiin virkoihin saatu tarpeeksi hakijoita. Esimerkiksi lääkärien saatavuus on ollut huono ja vakansseista vakituisesti täytettyinä oli vain 62 prosenttia. Myös sijaisten saaminen on ollut vaikeaa. Tämän seurauksena lääkärille pääsy kestää kohtuuttomasti. Odotusajat lääkärin vastaanotolle kiireettömässä hoidossa olivat peräti 5-6 viikkoa, jopa pitempiä, mikä asiakkaiden kannalta on aivan liian pitkä aika. Yhteydensaantia terveyskeskuksiin on parannettu ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, mutta se ei helpota lääkärille pääsyä. Toimeentulotukea saavien määrä on vuoden 2011 aikana kasvanut työttömyysasteen pienentymisestä huolimatta. Toimeentulotukipalvelun ongelmana ovat olleet pitkät käsittelyajat. Yhteyden saaminen sosiaalialan ammattilaiseen viimeistään lainmukaisen seitsemän arkipäivän aikana on tärkeää. Talous- ja velkaneuvonnan haasteina ovat olleet erityisesti pikavippejä ottavat nuoret henkilöt, sekä peliongelmista kärsivät asiakkaat. Vastaanotolle pääsy kestää kaksi kuukautta, mikä on liian pitkä aika. Asiointimahdollisuuksia netin kautta on kehitetty, mutta on huomioitava myös ne asiakkaat, erityisesti vanhukset, jotka eivät käytä nettipalveluja. Kaupungin organisaatiossa ja toiminnassa on tapahtunut lukuisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet henkilöstön asemaan ja tehtäviin sekä fyysisiin toimitiloihin, kun toimintoja on keskitetty suurempiin yksikköihin. Osa muutoksista on tehty kuulematta henkilöstöä. Palveluliiketoimen toimialan perustaminen vuoden 2011 alusta liittyy tilaajatuottajamallin käyttöönottoon. Suurin osa tähän liittyvistä organisaatiomuutoksista tehtiin vuoden 2011 aikana. Muutoksen yhteydessä perustettiin liikelaitoksia ja siirrettiin henkilöstöä uudelle toimialalle. Henkilöstö ei päässyt tässäkään yhteydessä riittävästi osallistumaan muutosten suunnitteluun. Myös muutoksista tiedottaminen on ollut puutteellista. Tämän seurauksena tilaaja-tuottajamallin mukainen toiminta on edelleen sekä asiakkaille että osalle henkilöstöä selkiintymätöntä. Tilaaja- ja tuottajaosapuolen välisiä sopimuksia on vielä tekemättä eivätkä sopimukset kata kaikkia aiemmin tarjottuja palveluja. Palvelujen laatu on myös kärsinyt, esimerkkejä ovat katujen talvikunnossapidon huonontuminen ja kaupunkiympäristön siisteysongelmat. Eri osapuolten vastuu palvelujen toteuttamisessa tulisikin selkeyttää. Palvelutuotannon työn valvontaa on myös parannettava. Valtuuston asettamien sitovien tulostavoitteiden määrä oli kasvanut 128:aan. Näistä 56 jäi tarkastuslautakunnan mukaan joko toteutumatta tai tulosta ei voitu arvioida. Vain pieni osa sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen tulostavoitteista on asetettu ohjaamaan toimialojen varsinaista palvelutuotantoa. Tavoitteiden tulee olla yksiselitteisiä ja selkeitä eikä itsestään selviä, esimerkiksi että toimialan tulee pysyä budjetissa. Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota tavoitteisiin ja niille asetettuihin mittareihin. On turhaa asettaa tavoitetta, jonka saavuttamista ei voi todentaa. Ritva Erkama Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ARVIOINTIKERTOMUS 2011

2 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

3 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITOIMINTA Arvioinnin lähtökohdat Arviointikertomusraportointi Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta KAUPUNGIN TALOUDEN ARVIOINTI Talousarvion toteutumisen arviointi Peruskaupungin käyttötalouden ja investointien toteutumisen arviointi Rahastosijoitukset STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Espoo-strategia Talousarvion tulostavoitteiden asettaminen ja raportointi Tulostavoitteiden asettamisen ja toteutumisen arviointi Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Suurten kaupunkien sitovat vuositavoitteet - kyselyn tuloksia TOIMINNAN ARVIOINTI Tuottavuusohjelma Kaupungin henkilöstö Sosiaali- ja terveystoimi Päivystys- ja terveysasematoiminta Maahanmuuttajapalvelut ja monikulttuurisuusohjelma Talous- ja velkaneuvontapalvelut Toimeentulotuki Vanhusten avopalvelut Espoon sairaala ja saattohoito Kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö EKKU ja vammaisten palvelusuunnitelmat Sivistystoimi Koulukohtainen budjetointi Kaupunginkirjasto Työväenopisto ARVIOINTIKERTOMUS 2011

4 4.5 Tekninen ja ympäristötoimi Geotekniikka ja kaupunkimittaus -palvelualue Katu- ja viherpalvelut Investointihankeprosessi Kaupungin toimitilat Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto Palveluliiketoimi Palveluliiketoimen toimiala Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut ja Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymät PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISARVIOINTI Ilmastonmuutoksen hillintä, puhdas Itämeri ja yhtenäinen viheralueverkosto ALLEKIRJOITUKSET LIITE 1: Tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2011 LIITE 2: Vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen LIITE 3: Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen jälkiseuranta 4 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

5 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 pykälän mukaisesti valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Espoon kaupungin tarkastuslautakunnan toimintaa sääntelee kuntalain lisäksi kaupungin tarkastussääntö, jonka mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu lakisääteisten tehtävien lisäksi hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelujen tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Erityisesti arvioidaan kaupungin toiminnan vaikuttavuutta kuntalaisen näkökulmasta. Valtuustokauden tarkastuslautakunnassa ovat arviointivuonna 2011 toimineet seuraavat 13 jäsentä: Jäsenet Ritva Erkama, puheenjohtaja Jaakko Mauriala, varapuheenjohtaja Rolf Aschan Antero Krekola Sirkka-Liisa Korkala Jussi Koskinen Antero Laukkanen Mika Levänen Kimmo Metsä Marjo Pihlman Terttu Savola Eila Uotila Paula Viljakainen asti/ Arja Sääksvuori Henkilökohtaiset varajäsenet Pirjo Söderström Pekka Simpura Ken Thilman Tuija Kinnunen Sirkka Lindroos Ilkka Arvola Antero Rasilainen Heidi Sipilä Tero Rantanen Kati Yli-Paavola Sabrina Norlamo Tuulia Koskinen Heikki Santti Ulkoiseen tarkastukseen kuuluvat tarkastuslautakunnan lisäksi muusta organisaatiosta ja johdosta riippumattomina kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö sekä JHTTtilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat sekä avustaa kaupungin JHTT-tilintarkastajaa. Yksikön toimintaa ohjaa tarkastuslautakunnan arviointiohjelman ja tilintarkastajan tarkastusohjelman lisäksi vuosittain laadittava ulkoisen tarkastuksen yksikön tarkastusohjelma. Ulkoisen tarkastuksen yksikköä johtaa kaupunginreviisori, JHTT Virpi Ala-aho. Vuonna 2011 yksikössä oli lisäksi konsernitarkastajan, tarkastajan ja kahden kaupunkitarkastajan virat. 5 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

6 Espoon kaupungin tarkastuslautakunta Kuvaaja: Kimmo Brandt/Compic-Photos Oy Takana: Arja Sääksvuori, Kimmo Metsä, Antero Laukkanen ja Rolf Aschan, edessä: Mika Levänen, Eila Uotila, Sirkka-Liisa Korkala, Ritva Erkama (pj.), Jaakko Mauriala (vpj.), Tuija Kinnunen (varajäsen) ja Terttu Savola, poissa: Jussi Koskinen, Antero Krekola ja Marjo Pihlman Kaupungin tilintarkastajana toimii vuosina JHTT -yhteisö Oy Audiator Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana on vuonna 2011 toiminut KHT, JHTT Aimo Hukkamäki. Espoon kaupunki ostaa JHTT -yhteisöltä sopimuksen mukaan 170 tarkastuspäivää vuodessa. 1.1 Arvioinnin lähtökohdat Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan sekä vuosittain laadittavaan arviointiohjelmaan. Valtuustokauden arviointiteemaksi on valittu kaupungin tuottavuusohjelman toteuttaminen sekä vaikutukset palveluihin ja henkilöstöresursseihin. Arviointivuoden 2011 painopistealueena ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä ympäristöpalvelut. Arviointi pohjautuu kirjallisen materiaalin lisäksi lautakuntien puheenjohtajien, kaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja muiden viranhaltija-asiantuntijoiden kuulemisiin sekä ulkoisen tarkastuksen yksikön laatimiin tarkastuksiin ja selvityksiin. Arviointityönsä kehittämiseksi tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuivat vuonna 2011 useisiin koulutuksiin ja seminaareihin ja tarkastuslautakunta teki opintomatkan Brysseliin ja Luxemburgiin lokakuussa ARVIOINTIKERTOMUS 2011

7 Lautakunta kokoontui vuoden 2011 arviointi- ja tarkastustyöhön liittyen 13 kertaa. Vuoden 2011 arviointia varten lautakunta piti seuraavat kokoukset: Tarkastuslautakunnan arviointikokoukset Lausunto seurantaraportti I:stä valtuustolle Vuoden 2009 arviointikertomuksesta annetut vastineet Harmaan talouden torjunta -asiantuntijaluento Sosiaali- ja terveystoimi: päivystys- ja terveyskeskustoiminta, PKS -yhteistyö Tekninen ja ympäristötoimi: Ympäristönsuojelumääräykset ja ympäristöpolitiikka Lausunto lokakuun 2011 kuukausiraportista valtuustolle Tuottavuusohjelman toteuttaminen: talous- ja hankintapalvelut, tietohallinto Arviointikertomuksen valmistelu Kaupunkikonserni: HSY ja HSL Tilinpäätös- ja konsernitilinpäätös sekä Henkilöstökertomus Arviointikertomuksen valmistelu Arviointikertomuksen valmistelu Arviointikertomuksen hyväksyminen JHTT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunta on jakaantunut kahteen jaostoon, jotka ovat arvioineet kaupungin ja sen konsernin toimintaa ja taloutta lautakunnan päättämän vastuualuejaon mukaisesti. I-jaoston arviointi on kohdistunut sosiaali- ja terveystoimeen sekä sivistystoimeen opetustoimia lukuun ottamatta. II-jaosto on arvioinut teknistä ja ympäristötoimea sekä suomen- ja ruotsinkielisiä opetustoimia. Lautakunnan molemmat jaostot pitivät viisi kokousta. Vuoden 2011 arviointiin liittyen pidettiin seuraavat kokoukset: I-jaoston kokoukset Sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi: maahanmuuttajapalvelut sekä monikulttuurisuusohjelma Sosiaali- ja terveystoimi: talous- ja velkaneuvonta, toimeentulotuki Sivistystoimi: kaupunginkirjasto, työväenopisto Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten avopalvelut, Espoon sairaala, saattohoito Sosiaali- ja terveystoimi: vammaispalvelut II-jaoston kokoukset Palveluliiketoimi: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Tekninen ja ympäristötoimi: Geotekniikkayksikkö, Kaupunkimittausyksikkö Sivistystoimi sekä tekninen ja ympäristötoimi: kouluinvestointihankeprosessi sekä tilaajan että tuottajan näkökulmasta, koulukohtainen budjetointi Tekninen ja ympäristötoimi: esikunta, katu- ja viherpalvelut Tekninen ja ympäristötoimi: esikunta, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos 7 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

8 1.2 Arviointikertomusraportointi Tarkastuslautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, joka sisältää kyseisen arviointivuoden havainnot ja suositukset. Arviointikertomus käsitellään tilinpäätöksen kanssa samassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta on lisäksi antanut vuonna 2011 valtuustolle erilliset lausunnot kaupungin tammi-heinäkuun seurantaraportista ja lokakuun kuukausiraportista. Arviointikertomuksen rakenne Arviointikertomuksen luvussa kaksi esitellään tarkastuslautakunnan arvio kaupungin taloustilanteesta sekä vuoden 2011 talousarvion toteutumisesta. Kolmannessa luvussa esitellään arvio kaupungin ja konsernin strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Siinä tuodaan erityisesti esille havainnot tavoitteista, jotka eivät tarkastuslautakunnan arvion mukaan ole toteutuneet tai joiden toteutumista ei ole voitu arvioida. Neljännessä ja viidennessä luvussa esitetään tarkastuslautakunnan tekemät muut kaupungin toimintaa ja konsernia koskevat arvioinnit. Kuudennessa luvussa esitetään yhteenveto Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tarkastustoimien yhteisarvioinnista. Arviointikertomuksen lopussa olevissa liitteissä on esitetty yhteenveto tarkastuslautakunnan havainnoista vuodelta 2011, vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen sekä vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen jälkiseuranta. Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset on esitetty arviointikertomuksessa keltaisella pohjalla. Arviointikertomuksesta tiedottaminen Arviointikertomus on luovutettu kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Arviointikertomus on julkaistu kaupungin nettisivuilla ja tiedote jaettu tiedotusvälineille arviointikertomuksen julkaisupäivänä Arviointikertomus käsitellään valtuuston kokouksessa Painetut arviointikertomukset jaetaan Espoon valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille sekä kirjastoihin ja yhteispalvelupisteisiin. 1.3 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2010 arviointikertomuksen Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen ja päätti velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Lisäksi valtuusto päätti antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Lautakuntien vuoden 2010 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin liittyvät selvitykset olivat kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltävinä syyskuussa 2011 seurantaraportti I:n yhteydessä. 8 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

9 Tarkastuslautakunta seuraa vuosittain aikaisempien arviointikertomushavaintojen toteuttamista. Vuosien 2009 ja 2010 jälkiseurannassa havaittiin, että useiden tarkastuslautakunnan esille nostamien epäkohtien korjaamiseksi ei ole tehty riittäviä toimenpiteitä. Vuoden 2009 arviointikertomuksessa esille tuoduista 51 havainnosta 16 havainnolle ei ole tapahtunut muutosta tai toimenpiteet ovat kesken. Näistä keskeisimmät havainnot koskevat vanhuspalveluja, toimeentulotukea sekä terveyspalveluja. Vuoden 2010 arviointikertomuksessa esitetyistä 55 havainnosta 20 havainnolle ei ole tapahtunut muutosta tai toimenpiteet ovat vielä kesken. Keskeisimmät havainnot koskevat toimeentulotukea ja lastensuojelupalveluja. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissaan tuonut vuosittain esille myös tavoitteiden ja niiden arviointikriteerien asettamiseen liittyviä havaintoja. Havainnoissa on korostettu erityisesti asetettavien tavoitteiden ja arviointikriteerien selkeyttä, mittaamiskelpoisuutta, vaikuttavuutta palvelujen saajille sekä realistisia toteuttamismahdollisuuksia. Tavoitteiden asettamista on arvioitu erikseen luvussa 3.3. Tarkastuslautakunnan aiempina vuosina esille nostamat havainnot toimeentulotuen hakemusten käsittelystä sekä terveyskeskuslääkärille pääsyn vaikeudesta on käsitelty sosiaali- ja terveystoimen arvioinnissa luvussa 4.3. Muut vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavainnot, joiden perusteella toiminnassa ei ole tapahtunut muutosta tai toimenpiteet ovat vielä kesken, on esitetty liitteessä 3. Tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella ei ole ryhdytty kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi ja erityisesti kuntalaisten palvelujen parantamiseksi. Valtuusto on antanut kaupunginhallitukselle tehtäväksi epäkohtien korjaamisen. Kaupunginhallituksen tehtävä on seurata, että näin tapahtuu. 9 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

10 2 KAUPUNGIN TALOUDEN ARVIOINTI Kaupungin taloustilanne oli vuonna 2011 tyydyttävä ja velkamäärä väheni. Vuoden 2011 vuosikate 140,6 milj. euroa ei kuitenkaan riittänyt peruskaupungin, liikelaitosten ja taseyksiköiden 197,1 milj. euron investointien rahoittamiseen. Käyttötalouden menojen kasvu oli edellisvuosia voimakkaampaa. Menokehityksen hallinta on tulevina vuosina erittäin tärkeää kaupungin huomattavan suuren investointiohjelman vuoksi. Merkittävimpiä lähivuosien investointihankkeita ovat muun muassa sairaalahanke, Länsimetro sekä muut suunnitellut liikenneinfrastruktuuria koskevat hankkeet. Lisäksi kaupungin vuosikatetta rasittavat kaupungin taseen ulkopuolisten toimitilahankkeiden aiheuttamat pitkäaikaisten vastuiden ylläpito- ja rahoituskulut. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupungin vuosikatteen suhde investointeihin vuosina Vuosikatteen tavoitetasoksi on pitkällä tähtäimellä linjattu 180 milj. euroa kaupungin korkean uusinvestointien tason ja väestönkasvun vuoksi. Vuosikatteen suhde investointeihin vuosina peruskaupunki, liikelaitokset ja taseyksiköt Lähde: mukaillen vuoden 2011 tilinpäätös Vuonna 2011 kaupunki ei nostanut pitkäaikaista lainaa eikä purkanut rahastoja. Kaupungin lainamäärä väheni 55 milj. euroa vuoden 2011 aikana. Vuoden lopussa kaupungin lainamäärä oli laskenut 160 milj. euroon. Kaupungin lainakanta oli laskenut edellisen vuoden 867 eurosta 633 euroon/asukas. Verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Espoon lainamäärä on keskimääräistä pienempi. 10 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

11 Kaupungin investointien ja lainojen lyhennysten rahoitus, milj. euroa Kassavarat/lyhytaikainen rahoitus 2008/ Lainanotto Rahastojen purku 100 Vuosikate 50 0 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Inv. omahan.meno ja lainojen lyhennykset Lähde: strategia- ja talousyksikkö 2012 Kaupungin pääomavuokra- ja palvelumaksuvastuut olivat vuoden 2011 lopussa 136 milj. euroa, mikä oli 5,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Leasingvastuita oli yhteensä 17,5 milj. euroa ja vuokravastuita 17,2 milj. euroa. Maankäyttösopimuksista aiheutuvia velvoitteita oli 53,1 milj. euroa, mutta ne eivät olleet vielä laskutuskelpoisia. Lisäksi kaupungilla oli muita sopimusvastuita 9,6 milj. euroa, josta pääosan muodosti valtiolle Kehä I:n rakentamiseksi myönnetty koroton laina. Kehä I - hankkeen rahoituksen valtion osuus on yhteensä 109,4 milj. euroa. Valtio maksaa lainan takaisin kaupungille kahdessa erässä vuosina 2012 ja Vuonna 2012 valtiolta laskutettu summa sisältäen arvonlisäveron on 54,8 milj. euroa. Kaupunki on myöntänyt takauksia yhtiöiden ja yhteisöjen puolesta lainoille, joiden pääoma vuoden 2011 lopussa oli 405 milj. euroa. Lisäksi kaupunki on myöntänyt 340 milj. eurolla takauksia, joista lainasitoumukset olivat vuoden 2011 lopussa vielä tekemättä, lähinnä Länsimetro Oy:lle ja KOY Espoon Toimitiloille. Kaupungin lainat ja vastuut vuosina Lähde: vuoden 2011 tilinpäätös 11 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

12 Konsernin lainakanta vuoden 2011 lopussa oli HSY:n tietojen tarkistamisen jälkeen milj. euroa. Konsernilainat asukasta kohden olivat euroa, mikä oli samaa tasoa kuin vuonna Valtuustokauden tavoitteen mukaan kaupungin lainamäärän tulee olla vuoden 2012 lopussa enintään euroa/asukas ja konsernilainojen määrä enintään euroa/asukas. Kaupungin ja konsernin lainat vuosina HSY:n osalta vuosien tiedot ovat muuttuneet tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, vuoden 2011 konsernilainat ovat 68,3 milj. euroa kaaviossa esitettyä pienemmät. Lähde: vuoden 2011 tilinpäätös Seuraavassa taulukossa on esitetty suurimpien kaupunkien konsernilainat asukasta kohti vuonna Konsernilainojen tarkastelu antaa vertailukelpoisemman kuvan kaupunkien lainamääristä, koska se eliminoi toimintojen organisoinnissa (liikelaitokset, yhtiöt) olevien erojen vaikutuksia. Suurimpien kaupunkien konsernilainat euroa/asukas vuonna 2011 (Espoon konsernilainamäärässä on merkitty HSY:n osuutta liikaa 271 euroa/asukas) Lähde: Heikki Helin, Suurten kaupunkien tilinpäätökset ARVIOINTIKERTOMUS 2011

13 2.1 Talousarvion toteutumisen arviointi Kaupungin tilikauden tulos oli 44,7 milj. euroa. Vuoden 2010 tilikauden tulos ei ole vertailukelpoinen vuoden 2011 tulokseen, koska vuoden 2010 tulokseen vaikutti merkittävästi Espoon Veden siirto HSY:lle. Vuoden 2010 tilikauden tulos ilman Espoon Veden siirtoa olisi ollut noin 102 milj. euroa. Vuoden 2011 vuosikate oli 140,6 milj. euroa, joka jäi yli 10 milj. euroa muutetusta talousarviosta, ja oli yli 42 milj. euroa vuoden 2010 tasoa heikompi. Vuosikate osoittaa investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin käytettävissä olevan tulorahoituksen. Verotulot kasvoivat 5,9 prosenttia talousarviossa ennakoitua enemmän, ja verotuloarviota korotettiin 74 milj. eurolla loppuvuonna Verotulojen kasvu edellisestä vuodesta oli 47,7 milj. euroa, joka oli 4,0 prosenttia. Valtionosuuksia kertyi verotulotasauksen jälkeen 30,9 milj. euroa, joka oli 6,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna Verotuloon perustuva Espoon tasausvähennys oli 181,7 milj. euroa, mikä vastaa noin 3,3 tuloveroprosentin tuottoa. Kaupungin toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 21,3 milj. euroa ollen 245,7 milj. euroa. Maankäyttömaksutuloja kertyi 9,9 milj. euroa enemmän kuin vuonna Toimintamenot olivat yhteensä 1 438,9 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 127,6 milj. euroa. Vertailukelpoinen menojen kasvu, jossa on oikaistu valmistus omaan käyttöön -menettelyn kirjaustavan muutos, oli 5,7 prosenttia. Henkilöstökulut kääntyivät maltillisten vuosien jälkeen 5,7 prosentin kasvuun. Peruskaupungin palvelujen ostot kasvoivat 15 prosenttia edellisvuodesta, vuoden 2011 toteutuma oli 615,1 milj. euroa. Vuodesta 2010 kaupungin vertailukelpoinen toimintakate heikkeni 7 milj. euroa Peruskaupungin käyttötalouden ja investointien toteutumisen arviointi Talousarvion toteutumisvertailu on tehty valtuustoon nähden sitovalla määrärahatasolla. Peruskaupungin talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 168,7 199,6 179,0 190,5 217,3 Menot 1 337, , , , ,4 Peruskaupungin käyttötalouden tulot ylittivät muutetun talousarvion 26,8 milj. eurolla. Peruskaupungin menot ylittivät muutetun talousarvion 56,8 milj. eurolla. Kaupungin toimialojen tulot ylittivät muutetun talousarvion lukuun ottamatta yleishallinnon 0,2 milj. euron tulojen alitusta. Toimialojen menot ylittivät muutetun talousarvion lukuun ottamatta yleishallinnon 2,5 milj. euron menojen alitusta. 13 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

14 Yleishallinto Yleishallinnon talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 6,1 6,2 8,9 9,4 9,2 Menot 54,7 53,1 64,2 62,5 60,0 Yleishallinnon tulot alittivat muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla. Yleishallinnon toimintamenot alittivat muutetun talousarvion 2,5 milj. eurolla. Suurimmat alitukset olivat palvelujen ostoissa, 1,3 milj. euroa, muissa kuluissa, 0,7 milj. euroa ja henkilöstökuluissa, 0,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 77,2 64,6 62,3 67,0 67,9 Menot 747,4 587,2 605,4 625,3 631,1 Sosiaali- ja terveystoimen tulot ylittivät muutetun talousarvion 0,9 milj. euroa. Menot ylittyivät 5,8 milj. euroa. Suurimmat menoylitykset aiheutuivat terveyspalveluissa 3,2 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon ylitys oli 1,2 milj. euroa. Vanhuspalveluissa ylitys oli 2,1 milj. euroa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen ylitys 1,3 milj. euroa. Esikunnan menojen alitus oli 0,9 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion määrärahat vähenivät suomenkielisen päivähoidon siirryttyä sivistystoimeen vuoden 2010 alussa. Sivistystoimi Sivistystoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 13,9 34,9 35,5 36,2 39,1 Menot 383,8 580,0 599,3 596,4 604,0 Sivistystoimen tulot ylittivät muutetun talousarvion 2,9 milj. euroa johtuen muun muassa perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen saaduista avustuksista, suomenkielisen lukio-opetuksen kertyneistä tuloista ja päivähoidon asiakasmaksuista. Sivistystoimen toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion 7,6 milj. eurolla. Toimialan henkilöstömenot alittuivat 5,4 milj. euroa, työvoimanvuokraus vastaavasti lisääntyi keväällä 2011, kun määräaikaisten koulunkäyntiavustajien hankinta Seuresta aloitettiin. Palvelujen ostot ylittyivät 5,6 milj. euroa johtuen muun muassa ostopalvelupäiväkotien lisääntyneestä käytöstä, työvoimanvuokrauksesta ja kotikuntakorvauksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät noin 3,1 milj. euroa. Sisäiset menot ylittyivät noin 4,6 milj. euroa toimitilavuokrista ja siivouksesta johtuen. Sivistystoimen talousarvion määrärahat kasvoivat suomenkielisen päivähoidon siirryttyä sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen vuoden 2010 alussa. 14 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

15 Tekninen ja ympäristötoimi Teknisen ja ympäristötoimen talousarvion käyttötalouden toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 71,6 93,9 71,7 77,3 100,4 Menot 151,8 144,1 143,3 146,4 192,4 Teknisen ja ympäristötoimen tulot ylittivät muutetun talousarvion 23,1 milj. eurolla. Toimintavuoden aikana kirjattiin valmistukseen omaan käyttöön toteuman mukaisesti 22,8 milj. euroa, mistä vain 2,9 milj. euroa sisältyi talousarvioon. Valmistus omaan käyttöön -kirjaustapaa muutettiin vuonna Ulkopuolisille tehtäviin töihin budjetoitiin tuloja 9,6 milj. euroa. Toteuma oli 17 milj. euroa, jonka vaikutus menoihin oli sama. Toimialan toimintamenot ylittivät muutetun talousarvion 46,0 milj. euroa. Palveluliiketoimi Vuoden 2011 alusta perustetun palveluliiketoimi muodostuu esikunnasta sekä viidestä liikelaitoksesta. Tilinpäätöksessä esikunnan tulot olivat 0,7 milj. euroa ja menot 0,8 milj. euroa. Esikunnan kuluja laskutettiin sopimuksien mukaan liikelaitoksilta. Liikelaitosten tilinpäätökset on esitetty tilinpäätöskirjassa erillisinä. Peruskaupungin investoinnit Peruskaupungin (ilman liikelaitoksia, taseyksiköitä ja rahastoja) investointien talousarvion toteutuminen Milj. euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA muutettu 2011 TP 2011 Tulot 57,7 214,1 50,1 50,1 29,0 Menot 165,8 252,8 154,9 215,9 119,6 Peruskaupungin investointitulot alittivat muutetun talousarvion 21,1 milj. euroa. Investointimenot alittuivat 96,3 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat syntyivät valmistus omaan käyttöön kirjaustavan muutoksesta, joka pienensi investointimenoja ja lisäsi käyttötalousmenoja 21,3 milj. euroa. Kunnallistekniikan käynnissä olevien hankkeiden määrärahoista siirtyi valtuuston päätöksellä 18,7 milj. euroa vuodelle Lisäksi oli varauduttu Suurpellon alueella vireillä olleeseen 38,8 milj. euron maakauppaan, joka ei tehdyn valituksen vuoksi toteutunut ja määräraha jäi käyttämättä. 15 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

16 2.2 Rahastosijoitukset Kaupungilla on viisi kirjanpidossa erillisiksi taseyksiköiksi eriytettyä rahastoa. Espoon rahastosijoitukset ovat kunta-alalla suuria, minkä vuoksi kaupungin rahastosijoitusten kehitystä verrataan pääasiassa eläkerahastojen kehitykseen. Kaupungin sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto hyväksytyillä riskitasoilla. Rahastosijoituksista raportoidaan valtuustolle kaupungin seurantaraportissa sekä tilinpäätöksessä. Sijoitusinstrumentit on arvostettu tilinpäätöksessä hankintahintaansa, tai mikäli tilinpäätöspäivänä niiden markkina-arvo on hankintahintaa alhaisempi, markkina-arvoon. Rahastojen kirjanpitoarvo , sisältäen investointirahaston, oli yhteensä 552,4 milj. euroa. Kaupungin rahastojen arvo markkina-arvostettuna oli yhteensä 549,8 milj. euroa. Rahastoja ei purettu vuoden 2011 aikana. Rahastojen varainhoitajien palkkiot olivat yhteensä 1,2 milj. euroa vuonna Oheisessa taulukossa on esitetty rahastojen kirjanpitoarvojen muutokset vuonna Taulukossa on esitetty erillisten taseyksiköiden lisäksi Investointirahasto. Rahastojen kirjanpitoarvojen muutokset vuonna 2011 Rahasto Tase Tilikauden ylijäämä Velkojen muutos (kunnalta) Purku Pääom an muutokset yhteensä Tase Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahasto Peruspalvelujen kehittämisrahasto Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto Investointirahasto Vahinkorahasto Sosiaalisen luototuksen rahasto YHTEENSÄ Lähde: tilinpäätös 2011 Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitusten kirjanpitoarvo oli 374,9 milj. euroa ja markkina-arvo 395,6 milj. euroa. Rahaston tuotto vuonna 2011 oli -4,3 prosenttia. Rahaston sijoitusten tuotot ovat olleet hieman eläkerahastojen tuottoja alhaisempia vuonna Rahaston tuottoja ei käytetä sinä aikana, kun käytössä on peruspalvelujen kehittämisrahaston varoja, vaan tuotot liitetään rahaston pääomaan. Lähtökohtana on ollut noin kuuden prosentin tuotto-odotus. Rahaston tuotto perustamisesta lähtien on ollut keskimäärin 1,5 prosenttia vuosittain vuoden 2011 loppuun mennessä. Peruspalvelujen kehittämisrahaston sijoitusten kirjanpitoarvo vuoden 2011 lopussa oli 106,5 milj. euroa ja markkina-arvo 112,3 milj. euroa. Rahaston tuotto vuonna 2011 oli 1,0 prosenttia. Rahaston sijoitusten tuotot ovat olleet eläkerahastojen tuottoja korkeampia. Rahaston vuosittainen tuotto perustamisesta lähtien on ollut keskimäärin 3,6 prosenttia vuoden 2011 loppuun mennessä. Rahastoa ei purettu vuonna Vuosina keskimääräinen inflaatio on ollut 1,7 prosenttia vuodessa. Rahastojen vuosittainen tuotto niiden perustamisesta lähtien on jäänyt huomattavasti tavoiteltua matalammalle tasolle. 16 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

17 3 STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Seuraavassa on käsitelty Espoo-strategiaa , talousarvion tulostavoitteiden asettamista, toteutumista ja arviointia sekä suurten kaupunkien sitovia vuositavoitteita koskevan kyselyn tuloksia. 3.1 Espoo-strategia Espoo-strategia on hyväksytty valtuustossa ja sitä on tarkistettu Espoo-strategia määrittelee kaupungin toiminnan kehittämisen suunnan lähivuosiksi. Strategian perustan muodostavat toiminta-ajatus, arvot ja visio. Strategian keskeisen sisällön muodostaa valtuuston hyväksymä tuottavuusohjelma ja siitä syntyvien projektien ja muiden toimenpiteiden toteuttaminen. Espoo-strategiaa tarkastellaan viidestä eri näkökulmasta: talous, henkilöstö, palvelujen järjestäminen, asiakas ja kaupunkilainen sekä elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki. Espoo-strategia on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia, jota toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tuloskorteilla ja strategian toimeenpano-ohjelmilla. Strategian laadintaprosessissa Espoo-strategia suunnitellaan ensin yleisellä tasolla, jonka jälkeen toimialat aloittavat omien tuloskorttiensa laadinnan. Tällä tavoitellaan vuorovaikutteista päämäärä- ja tavoiteasettelua, jossa pitkälti samanaikaisesti valmistellaan strategia ja toimeenpannaan se käytäntöön toimialoittain laadittavilla tuloskorteilla. Uudistetulla prosessilla on ollut tavoitteena vahvistaa valtuuston asemaa strategisena johtajana. 3.2 Talousarvion tulostavoitteiden asettaminen ja raportointi Espoo-strategian valtuustokauden tavoitteiden lisäksi talousarviossa asetetaan toimialojen tuloskortteihin vuosittain tulostavoitteita, jotka ovat kuntalain tarkoittamia valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tuloskorteissa on lisäksi esitetty toimialan itselleen asettamia tavoitteita, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Toimialojen ja tulosyksiköiden tuloskortit perustuvat visiolähtöiseen suunnitteluun ja johtamiseen sekä Balanced Scorecard -mallin soveltamiseen. Tulostavoitteet on johdettu kriittisten menestystekijöiden kautta strategiasta. Espoostrategiassa valtuustokauden tavoitteiden toteuttamisessa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta päämäärät ja sitä kautta visio saavutetaan. Valtuuston asettamien sitovien tulostavoitteiden määrä on vuonna 2011 kasvanut yhteensä 128 tulostavoitteeseen, jossa ovat mukana konsernia koskevat tulostavoitteet. Tulostavoitteet on esitetty talousarviokirjassa lihavoituina. Määrä sisältää kaikki toimialojen tuloskorteissa olevat tulostavoitteet, joista osa on toimialoille yhteisiä ja esiintyvät useammassa kuin yhdessä tuloskortissa. Erisisältöisiä sitovia tulostavoitteita on 65. Vuodelle 2011 asetettuja tulostavoitteita ei ole numeroitu talousarviossa. Talousarvion tulostavoitteiden toteutumisen raportointi Kaupunginhallituksen on kuntalain mukaan selvitettävä toimintakertomuksessa valtuustolle sen tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 17 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

18 kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet sekä esitettävä arvioinnin tulokset valtuustolle. Tavoitteiden toteutumisen raportointi valtuustolle tehdään talousarviovuoden aikana Seuranta I raportoinnin sekä lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Päättyneeltä talousarviovuodelta annettiin valtuustolle ennen varsinaisen tilinpäätöksen käsittelyä helmikuussa tilinpäätöksen ennakkotieto, jonka yhteydessä jaettiin toimialojen tuloskortit, joissa on esitetty arvio tavoitteen toteutumisesta vuonna Tulostavoitteiden toteutumisen lopullinen raportointi esitetään valtuustolle vuoden 2012 toukokuussa toimintakertomuksessa. Yhteensä 128 tulostavoitteesta tilinpäätöksen mukaan seuraavassa taulukossa raportoidut 41 tulostavoitetta eivät toteutuneet tai toteutuivat aikataulustaan myöhässä. Osa poikkeamista koski kaikkia tai useampia toimialoja ja osa vain yhtä toimialaa. Tulostavoitteiden toteutuminen tilinpäätöksen 2011 mukaan TILINPÄÄTÖS 2011 Toteutunut Toteutunut osittain Ei toteutunut Talous Henkilöstö Palvelujen järjestäminen Asiakas ja kaupunkilainen Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki YHTEENSÄ Valtuuston käsiteltäväksi vietiin 20:n erisisältöisen tulostavoitteen poikkeama. Valtuusto hyväksyi lokakuun kuukausiraportin yhteydessä 36 tulostavoitteen toteutumisen poikkeaman Edellisten lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi viiden tulostavoitteen toteutumisen poikkeamat. 18 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

19 3.3 Tulostavoitteiden asettamisen ja toteutumisen arviointi Seuraavassa on esitetty tarkastuslautakunnan arviointi vuoden 2011 tulostavoitteiden asettamisesta ja toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan arvio vuoden 2011 tulostavoitteiden toteutumisesta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO Toteutunut Tilinpäätöksen mukaisesti ei toteutunut Tilinpäätöksestä poiketen ei toteutunut Toteutumista ei voida arvioida Talous Henkilöstö Palvelujen järjestäminen Asiakas ja kaupunkilainen Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki YHTEENSÄ Tilinpäätöksen mukaan valtuuston asettamista tulostavoitteista 41 jäi toteutumatta tai toteutui vain osittain. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 56 tulostavoitetta asetetuista 128 tulostavoitteesta jäi toteutumatta tai niiden toteutumista ei voida arvioida. Valtuuston asettamat talousarviovuoden tulostavoitteet ovat sitovia ja ne toteutuvat vain asetetussa muodossaan. Tilinpäätöksessä oli esitetty toteutuneiden ja toteutumatta jääneiden tulostavoitteiden lisäksi useiden tavoitteiden toteutuneen osittain tai pääosin. Tulostavoitteiden toteutumisen tulkintaa ei voida lieventää ilman valtuuston hyväksymää talousarviomuutosta. Tavoitteiden asettamisen lähtökohtana tulee olla asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen; rajalliset voimavarat on kohdennettava siten, että niillä tuotetaan tehokkaasti olennaisia ja kaupunkilaisten näkökulmasta tärkeitä palveluja. Hyvä tavoite on kaupungin ja toimialojen strategioista johdettu, toimintaa hyvin kuvaava ja selvästi toimintaa ohjaava. Tavoite ei voi olla itsestäänselvyys eikä sellainen, mitä jo laki edellyttää. Hyvä tavoite on myös sidottu tiettyyn aikaan. Onnistuneessa tavoitteenasetannassa tavoitteiksi on asetettu toiminnan tuloksia toimenpiteiden sijasta. Tavoitteen tulee olla todennettavissa tavoitetta kuvaavien mittareiden ja tunnuslukujen avulla, ja sillä on oltava yhteys käytettävissä oleviin resursseihin. Hyvä mittari on tulosta kuvaava, yksinkertainen ja samalla tavoin ymmärretty, riittävän tarkka ja haastava sekä sellainen, johon yksikkö voi vaikuttaa. Mittaria määriteltäessä tulee varmistaa, että mittari kuvaa nimenomaan tavoiteltua asiaa. Mittaria määriteltäessä tulee varmistaa, että toteutumatiedot ovat saatavissa talousarviovuodelta tilinpäätöksen laadintaan mennessä. Tulostavoitteiden asettamisen lähtökohtana tulee olla asioiden tärkeysjärjestys. Rajalliset voimavarat on kohdennettava siten, että niillä tuotetaan tehokkaasti lakisääteiset ja muut kaupunkilaisten kannalta tärkeät palvelut. 19 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

20 Seuraavien tulostavoitteiden poikkeamat hyväksyttiin valtuustossa kaikkien toimialojen osalta: - Keskeiset kunta 10 -tutkimuksen tulokset pysyvät vähintään vuoden 2010 tasolla. Tulostavoitteen asettamisen jälkeen on päädytty siihen, ettei välivuosikyselyä tehdäkään. - Henkilöstömenot eivät kasva vuoden 2010 tasosta. Toimialoille ja tulosyksiköille asetettavien tavoitteiden, esimerkiksi henkilöstömenojen kehityksen, on oltava kasvavassa kaupungissa realistisia. Yleishallinnon tulostavoitteet oli asetettu vuoden 2011 talousarviossa erikseen sekä konserniesikunnalle että konsernipalveluille. Konserniesikunnan kohdalla on usean tulostavoitteen kohdalla raportoitu kyseisen tulostavoitteen toteutuminen koko kaupungissa. Esimerkiksi seuraavien tulostavoitteiden toteutumien raportointi: - Toimintamenot ovat enintään hyväksytyn talousarvion mukaiset. Tulostavoitteen todetaan toteutuvan konserniesikunnan osalta, muttei koko kaupunkitasoisesti. - Palvelujen hinnoittelu on tarkistettu. Tulostavoitteen raportoidaan toteutuvan toimialojen raportoinnin perusteella. - Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelun malli on käytössä kaikissa tulosyksiköissä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä. Tulostavoitteen todetaan toteutuvan kaupunkitasolla, vaikka se ei toteudu konserniesikunnassa. Espoonkruunu Oy:lle on asetettu yhdeksi tulostavoitteeksi, että yhtiö panostaa turvallisuuteen toteuttamalla kaupungin turvallisuusohjelmaa ja panostamalla kunnossapitoon. Tulostavoitteeksi ei tule asettaa itsestään selviä asioita, esimerkiksi talousarviossa pysymistä. Tulostavoitteiden ohjaavuutta heikentää se, että useiden tulostavoitteiden toteutumasta ei saada ajantasaista tietoa talousarviovuoden kuluessa. Joidenkin mittareiden tulokset saadaan vasta tilinpäätökseen ja osa vasta tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen, jolloin tuloksilla ei voi olla ohjaavaa vaikutusta. Myös raportoinnin epätarkkuus heikentää mahdollisuutta reagoida tavoitteiden toteutumiseen. Tulostavoitteen toteutumisesta tulee raportoida talousarviovuoden kuluessa riittävän yksityiskohtaisesti. Tarkastuslautakunta suositteli lokakuun 2011 kuukausiraportista valtuustolle antamassaan lausunnossa, että luettavampien tuloskorttien kehittämiseksi on suositeltavaa esittää tulostavoitteiden toteutuminen koko kaupungissa erillisellä tuloskortilla, eikä konserniesikunnan tuloskortilla. Muutos selkiyttäisi raportoinnin rakennetta, ja silloin konserniesikunnan tuloskortti antaisi oikean kuvan tulosyksikön omasta suoriutumisesta, ja siitä kuinka monta tulostavoitetta yksikölle on asetettu. Konserniesikunnalle asetettujen toimintamenoja ja toimintakatetta koskevien tulostavoitteiden muotoa on muutettu seurantaraportti I:een, eivätkä niiden muodot vastaa talousarviossa asetettuja tulostavoitteita. Tulostavoitteiden suuresta lukumäärästä huolimatta vain pieni osa sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen tulostavoitteista on asetettu ohjaamaan toimialojen var- 20 ARVIOINTIKERTOMUS 2011

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA ULKOISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA ULKOISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA TOIMINTAKERTOMUS 1 (6) Tarkastuslautakunta 25.3.2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA ULKOISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1.-31.12.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Tarkastuslautakunnan tehtävänä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 31.01.2013 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 31.01.2013 torstai klo 17:30-20:40 klo 19.27-19.37 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 99 21.3.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoon taloudellinen tilanne parani viime vuonna, mikä oli omiaan helpottamaan palvelujen järjestämistä. Parantuneisiin näkymiin reagoitiin muuttamalla talousarviota kesken vuoden.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 27.10.2011 T3 INNOVATION TRIANGLE TAPIOLA Science and Technology Art and Design Global Business Jukka Mäkelä 27.10.2011 2 Viiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.11.2014 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 27.11.2014 torstai klo 17:00-20:05 Paikka Valtuustotalo, perussuomalaisten ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot