TARJOUSASIAKIRJA LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ Vaihto- ja ostotarjous Almanova Oyj (jäljempänä Almanova ) tarjoutuu vaihto- ja ostotarjouksella hankkimaan kaikki Alma Media Oyj:n (jäljempänä Alma Media ) liikkeeseen laskemat osakkeet ja optio-oikeudet tarjouksen ehtojen mukaisesti. Almanova tarjoaa Alma Median osakkeenomistajille yhtä (1) Alma Median I-sarjan osaketta kohden 6,50 euroa käteistä sekä 1,25 Almanovan liikkeeseen laskemaa uutta osaketta ja yhtä (1) II-sarjan osaketta kohden 5,60 euroa käteistä sekä 1,07 Almanovan liikkeeseen laskemaa uutta osaketta. Kaikki Almanovan osakkeet ovat samanlajisia. Siltä osin kuin Alma Median osakkeenomistajien saamien Almanovan osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kyseiset murto-osat yhdistellään ja myydään Mandatum Pankkiiriliike Oy:n toimesta Helsingin Pörssissä murto-osiin oikeutettujen Alma Median osakkeenomistajien lukuun. Alma Median optio-oikeuksien haltijoille tarjotaan jokaista optio-oikeus 1999A:ta kohden 29,00 euroa ja jokaista optio-oikeus 1999B:tä kohden 25,70 euroa. Tarjous alkaa klo 9.30 ja päättyy klo Almanova arvioi, että tarjousaikaa saatetaan kuitenkin joutua jatkamaan. Tarjousaika voidaan myös keskeyttää. Almanovan osake on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin Prelistalla tarjousajan päätyttyä. Sulautumissuunnitelma Alma Median ja Almanovan hallitukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Alma Media sulautuu Almanovaan osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella. Sulautumissuunnitelman mukaan sulautumisvastikkeena Alma Median osakkeenomistajille suoritetaan kolmea (3) Alma Median I-sarjan osaketta kohden seitsemän (7) Almanovan osaketta ja yhtä (1) Alma Median II-sarjan osaketta kohden kaksi (2) Almanovan osaketta. Siltä osin kuin Alma Median osakkeenomistajan osakeomistus I-sarjan osalta ei ole jaollinen kolmella, maksetaan sulautumisvastikkeena suurimman kolmella jaollisen osakemäärän ylittävältä osalta 14,00 euroa osakkeelta rahassa. Almanovan omistamista Alma Median osakkeista ei suoriteta sulautumisvastiketta. Alma Median optio-oikeuksien haltijoilla on Alma Median hallituksen optio-ohjelman ehtojen nojalla tekemän päätöksen mukaisesti oikeus merkitä osakkeita asti, jonka jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Almanovan ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi sulautumissuunnitelman yksimielisesti Alma Media päättää sulautumissuunnitelman hyväksymisestä pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumissuunnitelman hyväksyminen Alma Median yhtiökokouksessa edellyttää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista sekä lisäksi niiden osakkeenomistajien kannatusta, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin Alma Median osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista. Sulautumisen arvioitu voimaantulopäivä on Vaihto- ja ostotarjouksen tai sulautumisen hyväksymistä harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti tämän asiakirjan kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. Vaihto- ja ostotarjousta ei tehdä suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa valtiossa, jossa se olisi lain vastaista. Vaihto- ja ostotarjousta ei voida hyväksyä tällaisessa valtiossa tai sieltä käsin. Tätä esitettä tai vaihto- ja ostotarjouksen- ja ostotarjouksen hyväksymislomaketta tai muuta niihin liittyvää asiakirjaa ei saa toimittaa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin tai muuhun sellaiseen valtioon, jossa se olisi lain vastaista. Pääjärjestäjä

2 Almanova ja Alma Media vastaavat tähän tarjousasiakirjaan, listalleotto- ja sulautumisesitteeseen sisältyvistä tiedoista, kuitenkin siten, että Almanova ei vastaa kohdassa Alma Media esitetyistä tiedoista eikä Alma Media vastaa kohdassa Almanova ja Vaihto- ja ostotarjous esitetyistä tiedoista. Edellä esitetyn vastuunjaon mukaisesti Alma Median ja Almanovan hallitusten jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Almanovan hallituksen parhaan tiedon mukaan tästä esitteestä ei ole jätetty pois mitään sen tiedossa olevaa vaihto- ja ostotarjouksen edullisuuden arvioimisessa olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Helsingissä, 24. maaliskuuta 2005 Helsingissä, 24. maaliskuuta 2005 Almanovan hallitus Alma Median hallitus Tietoja esitteestä Tämä esite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495), valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539), Rahoitustarkastuksen antamien määräysten ja ohjeiden sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan mukaisesti. Esite on myös Helsingin Pörssin listayhtiöitä koskevien sääntöjen kohdassa tarkoitettu sulautumisesite. Esite on laadittu suomenkielisenä ja se on käännetty englannin kielelle. Mikäli suomenkielisen esitteen ja sen englanninkielisen käännöksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan suomenkielistä esitettä. Almanova tai Alma Media eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan muita kuin tähän esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tämän esitteen julkistaminen tai osakkeiden liikkeeseenlasku vaihtotarjouksen tai sulautumisen yhteydessä ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa minään muuna kuin esitteen päivämääränä, tai että Alma Media konsernin tai Almanovan liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia esitteen päivämäärän jälkeen. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätösten diaarinumerot ovat 24/250/2005 (listalleottoesite) ja 2/252/2005 (tarjousasiakirja), ja tätä esitettä koskevan poikkeusluvan diaarinumero on 51/205/2005. Almanovan osakkeiden listalleottoon sovelletaan Suomen lakia ja niitä koskevat mahdolliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Esitteen jakelurajoitukset Vaihto- ja ostotarjousta ei tehdä suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa valtiossa, jossa se olisi lain vastaista. Vaihto- ja ostotarjousta ei voida hyväksyä tällaisessa valtiossa tai sieltä käsin. Tätä esitettä tai vaihto- ja ostotarjouksen hyväksymislomaketta tai muuta niihin liittyvää asiakirjaa ei saa toimittaa, välittää tai jaella, suoraan tai epäsuoraan, postitse tai muutoin Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin tai muuhun sellaiseen valtioon, jossa se olisi lain vastaista. Henkilöt, jotka saavat tämän esitteen, hyväksymislomakkeen tai niihin liittyvän asiakirjan, eivät saa postittaa tai muutoin jaella tai lähettää niitä edellä mainittuihin valtioihin tai tällaisista valtioista. Alma Median muussa valtiossa kuin Suomessa asuvien osakkeenomistajien mahdollisuuteen osallistua vaihto- ja ostotarjoukseen tai sulautumiseen voi vaikuttaa heidän kotimaansa lainsäädäntö. Näiden henkilöiden edellytetään hankkivan tiedon soveltuvista kotimaansa vaatimuksista tai rajoituksista sekä noudattavan niitä. Vaihto- ja ostotarjouksessa vastikkeena tai sulautumisvastikkeena annettavia Almanovan liikkeeseen laskemia uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti tai minkään Yhdysvaltion osavaltion arvopaperilain mukaisesti.

3 Tulevaisuutta koskevat arviot ja taloudellinen informaatio Tämä esite sisältää tulevaa kehitystä koskevia arvioita, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Arviot perustuvat Almanovan ja Alma Median johdon oletuksiin sekä esitteen laatimisen ajankohtana käytettävissä olleisiin tietoihin. Arviot ovat arvioita Almanovan ja Alma Median todennäköisestä tai oletetusta toiminnan kehittymisestä tulevaisuudessa. Tulevaa kehitystä koskeviin arvioihin sisältyy muun muassa kansantalouden kehitykseen, mediamainonnan kehitykseen, raaka-aineiden hintakehitykseen, palkkakustannusten kehitykseen, valuuttakursseihin, korkoihin, tietojärjestelmiin, tuotekehitykseen, immateriaalioikeuksiin, avainhenkilöihin, vakuutusturvaan, yrityskauppoihin, oikeudenkäynteihin, kilpailuoikeudellisiin tutkimuksiin sekä tämän esitteen tarkoittamaan rakennejärjestelyyn ja Almanovan osakkeisiin liittyviä riskejä, epävarmuuksia sekä oletuksia ja niiden toteutuminen riippuu tulevista olosuhteista. Tulevaisuuden tulokset ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Almanovassa vaihto- ja ostotarjouksen ja sulautumisen jälkeen voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetystä. Monet tulokseen ja omistuksen arvoon vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, ettei Almanova tai Alma Media voi niihin vaikuttaa. Tulevaisuutta koskevat arviot eivät ole takuita Almanovan tai Alma Median tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta tuloksesta. Lisäksi tämän esitteen kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja selvitetyt tekijät muiden esitteessä selvitettyjen tekijöiden ohella saattavat johtaa siihen, että Almanovan ja Alma Median taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos on olennaisesti erilainen kuin tulevaisuuden tapahtumia koskevissa arvioissa on kerrottu. Tämän esitteen sisältämät carve out -tilinpäätöstiedot perustuvat Alma Median Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisiin konsernitilinpäätöstietoihin vuosilta Carve out -tilinpäätöstiedot eivät välttämättä vastaa uuden Alma Median liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa tai kassavirtoja, jotka olisivat toteutuneet, jos uusi Alma Media olisi ollut erillinen pörssiyhtiö tarkastelujaksojen aikana, eikä niillä välttämättä ole yhteyttä uuden Alma Median liiketoiminnan tulokseen eivätkä ne anna viitteitä uuden Alma Median tulevasta taloudellisesta asemasta. Carve out -tilinpäätöstietojen yhteydessä ei ole esitetty tilinpäätöksen liitetietoja. Carve out -tilinpäätöstietoja tulee lukea yhdessä tähän esitteeseen sisältyvien Alma Median tilinpäätöstietojen ja niiden liitetietojen sekä carve out -tilinpäätöstietojen laadintaperiaatteiden kanssa. Termin carve out käyttö ei välttämättä vastaa kansainvälisillä pääomamarkkinoilla vakiintunutta käytäntöä. Tämän esitteen sisältämät tilintarkastamattomat IFRS-standardien mukaan laaditut pro forma -tilinpäätöstiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja niitä tulee lukea ainoastaan yhdessä niitä koskevien laadintaperiaatteiden kanssa. Pro forma tilinpäätöstietoja varten Almanovan ja Alma Median johto on tehnyt alustavat arviot Almanovan ja uuden Alma Median lainan ja oma pääoman määrästä vaihto- ja ostotarjouksen ja sulautumisen toteuttamisen jälkeen. Lainan ja oman pääoman määrät ovat kuitenkin riippuvaisia siitä, kuinka moni Alma Median osakkeenomistaja ja optio-oikeuden haltija hyväksyy tämän vaihto- ja ostotarjouksen tai vaatii lunastusta sulautumisessa, eikä niiden määrää siksi voi luotettavasti ennustaa. Pro forma tilinpäätöstiedot eivät ole täydellisiä, eivätkä ne sisällä rahoituslaskelmaa tai tilinpäätöksen liitetietoja. Asiakirjojen nähtävilläpito Sulautumiseen liittyvät osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n mukaiset asiakirjat ovat olleet Alma Median osakkeenomistajien nähtävillä ja tilattavissa alkaen Alma Mediasta osoitteesta Eteläesplanadi 14, Helsinki sekä Internet-sivuilta osoitteessa Nämä asiakirjat sisältyvät osittain myös tähän esitteeseen, joka on ollut saatavilla ja tilattavissa alkaen Alma Mediasta ja OMX way:stä osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. 3

4 Tärkeitä päivämääriä Almanova julkistaa vaihto- ja ostotarjouksen kaikista Alma Median osakkeista Tarjousaika alkaa Tarjousaika päättyy, ellei sitä jatketa Alma Median ylimääräinen yhtiökokous päättää sulautumissuunnitelman hyväksymisestä arviolta 1. pankkipäivä tarjousajan päättymisen jälkeen arviolta 8. pankkipäivä tarjousajan päättymisen jälkeen arviolta 13. pankkipäivä tarjouksen toteuttamisen jälkeen Almanovan osakkeiden noteeraus Prelistalla alkaa Almanova suorittaa tarjousvastikkeen vaihto- ja ostotarjouksen hyväksyneille Alma Median osakkeenomistajille Almanova suorittaa Almanovan osakkeiden murto-osien myynnistä kertyvän tarjousvastikkeen osuuden vaihto- ja ostotarjouksen hyväksyneille Alma Median osakkeenomistajille Alma Media julkistaa osavuosikatsauksen 1-3/ Alma Media julkistaa osavuosikatsauksen 1-6/2005 arviolta Bonnierin ja Proventuksen omistamien Alma Median osakkeiden kauppa Almanovalle toteutetaan arviolta Alma Median ja Almanovan sulautuminen rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta Almanova suorittaa sulautumisvastikkeen Alma Median osakkeenomistajille viimeistään Rahassa maksettava sulautumisvastike maksetaan Alma Median osakkeenomistajille Alma Media julkistaa osavuosikatsauksen 1-9/2005 Almanova tiedottaa myöhemmin osavuosikatsausten julkistamisajankohdista. 4

5 Almanovan ja Alma Median käyttämät neuvonantajat Alma Median ja Almanovan taloudellinen neuvonantaja: Mandatum & Co Oy Fabianinkatu 23, Helsinki Alma Median hallituksen taloudellinen neuvonantaja rakennejärjestelyssä: J.P. Morgan plc 10 Aldermanbury, London EC2V7RF Almanovan oikeudellinen neuvonantaja: Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy Eteläesplanadi 24 A, Helsinki Alma Median hallituksen oikeudellinen neuvonantaja rakennejärjestelyssä: Advokatbyrå Robert Liljeström Asianajotoimisto Kalevankatu 9 A, Helsinki Almanovan tilintarkastaja tilikautena 2005: KPMG Oy Ab Päävastuullisena tilintarkastajana Mauri Juha Palvi, KHT Mannerheimintie 20 B, Helsinki Alma Median tilintarkastajat tilikautena 2005: KPMG Oy Ab Päävastuullisena tilintarkastajana Kai Antero Salli, KHT Mannerheimintie 20 B, Helsinki ja Mauri Juha Palvi, KHT Mannerheimintie 20 B, Helsinki Alma Median tilintarkastajat tilikausina : KPMG Oy Ab Päävastuullisena tilintarkastajana Kai Antero Salli, KHT Mannerheimintie 20 B, Helsinki ja Mauri Juha Palvi, KHT Mannerheimintie 20 B, Helsinki Varatilintarkastajana Eija Inkeri Kauppi-Hakkarainen, KHT Mannerheimintie 20 B, Helsinki ja Michaela Anna Margareta Teir, KHT Mannerheimintie 20 B, Helsinki Almanovan ja Alma Median riippumaton asiantuntija: Joakim Rehn, KHT Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, Helsinki 5

6 SISÄLLYSLUETTELO TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT JA TALOUDELLINEN INFORMAATIO...3 ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO...3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ...4 ALMANOVAN JA ALMA MEDIAN KÄYTTÄMÄT NEUVONANTAJAT...5 YHTEENVETO...8 YHTIÖT...8 RAKENNEJÄRJESTELYN TAUSTA JA TAVOITTEET...9 UUSI ALMA MEDIA...9 VAIHTO- JA OSTOTARJOUS JA SULAUTUMINEN...14 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA...17 RAKENTEESEEN JA RAKENNEJÄRJESTELYYN LIITTYVÄT RISKIT...17 ALMA MEDIAN JA UUDEN ALMA MEDIAN LIIKETOIMINTAAN JA TOIMIALAAN LIITTYVÄT RISKIT...20 TALOUDELLISEEN TIETOON LIITTYVÄT RISKIT...20 RAKENNEJÄRJESTELY...22 RAKENNEJÄRJESTELYN TAUSTA...22 RAKENNEJÄRJESTELYN PÄÄKOHDAT...22 RAKENNEJÄRJESTELYLLÄ TAVOITELTAVAT EDUT...23 VAIHTO-JA OSTOTARJOUKSESSA JA SULAUTUMISESSA TARJOTTAVAN VASTIKKEEN MÄÄRITTELY...23 ALMA MEDIAN HALLITUKSEN SUOSITUS...25 JÄRJESTELYN RAHOITUS JA KUSTANNUKSET...25 ALMA MEDIAN JOHTO JA HENKILÖSTÖ...26 VAIHTO- JA OSTOTARJOUS...27 VAIHTO- JA OSTOTARJOUKSEN EHDOT...27 VEROTUS...33 SULAUTUMINEN...34 ALMANOVA...38 YLEISET TIEDOT JA KUVAUS TOIMINNASTA...38 YHTIÖN HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT...38 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT...40 RAHOITUSASEMA...43 YHTIÖN OLENNAISET SOPIMUKSET...44 TULEVAISUUDENNÄKYMÄT...45 ALMA MEDIA...46 YLEISET TIEDOT...46 ALMA MEDIAN HISTORIA...46 HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT...49 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT...51 RAHOITUSASEMA ENNEN RAKENNEJÄRJESTELYÄ...55 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ...55 ALMA MEDIAN STRATEGIA ENNEN RAKENNEJÄRJESTELYÄ...57 KONSERNIRAKENNE ENNEN RAKENNEJÄRJESTELYÄ...57 LIIKETOIMINTA JA PÄÄTOIMIALAT ENNEN RAKENNEJÄRJESTELYÄ...58 PÄÄTOIMIPAIKAT...64 SUHDE BONNIERIIN JA PROVENTUKSEEN...65 KONSERNIN TALOUDELLISEEN ASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT...65 MERKITTÄVÄT TIEDOT LIIKETOIMINNAN KEHITYKSESTÄ TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN...68 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT...69 UUSI ALMA MEDIA SULAUTUMISEN JÄLKEEN...70 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT...70 RAHOITUSASEMA...71 KONSERNIRAKENNE...71 PÄÄTOIMIPAIKAT...72 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

7 STRATEGIA...74 KONSERNIN TALOUDELLISEEN ASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT...74 OSINKOPOLITIIKKA...75 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT...75 TALOUDELLINEN INFORMAATIO...76 YLEISTÄ...76 KANSAINVÄLISEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNNÖN (IFRS) KÄYTTÖÖN OTTAMISEN VAIKUTUS...76 ALMA MEDIAN CARVE OUT -TILINPÄÄTÖSTIEDOT UUDEN ALMA MEDIAN TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TILIPÄÄTÖSTIEDOT SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT...91 JOHDANTO...91 SISÄPIIRIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET...92 ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ...92 SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO...94 VEROTUS...95 YLEISTÄ...95 OSAKKEISIIN KOHDISTUVAN VAIHTO- JA OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN...95 OPTIO-OIKEUKSIIN KOHDISTUVAN OSTO- JA VAIHTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN...96 SULAUTUMISEN VEROTUS...97 OSINKOJEN VEROTUS...98 VARAINSIIRTOVERO...99 VARALLISUUSVEROTUS...99 LIITTEET LIITE 1. ALMANOVAN YHTIÖJÄRJESTYS LIITE 2. ALMA MEDIAN YHTIÖJÄRJESTYS LIITE 3. SULAUTUMISSUUNNITELMA LIITTEINEEN LIITE 4. ALMANOVAN HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEKSI VAIHTO- JA OSTOTARJOUSTA VARTEN LIITTEINEEN LIITE 5. MANDATUM & CO OY, FAIRNESS OPINION OPINION OF MANDATUM & CO LTD LIITE 6. J.P. MORGAN PLC, FAIRNESS OPINION LIITE 7. ALMA MEDIAN RAKENNEJÄRJESTELYYN LIITTYVÄT PÖRSSITIEDOTTEET LIITE 8. ALMA MEDIAN OPTIOLAINAN EHDOT LIITE 9. ALMA MEDIAN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN EHDOT LIITE 10. ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT LIITE 11. ALMA MEDIAN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO LIITE 12. ALMA MEDIAN IFRS-TIEDOTE 7

8 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto ei ole tyhjentävä. Alma Median osakkeenomistajia ja sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko esitteeseen, siihen sisältyviin vaihto- ja ostotarjouksen ehtoihin ja sulautumissuunnitelmaan, esitteen liitteisiin ja esitteessä viitattuihin asiakirjoihin. Yhtiöt Almanova Almanova on kaupparekisteriin merkitty julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu siinä tarkoituksessa, että yhtiö osallistuu Alma Median hallituksen Alma Median yhtiökokoukselle ehdottaman Alma Mediaa koskevan rakennejärjestelyn toteuttamiseen. Almanovalla on yksi osakesarja. Almanovan omistus jakautuu tämän esitteen päivämääränä seuraavasti: Vakuutusosakeyhtiö Henki- Sampo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistavat kukin 31,7 % Almanovan osakkeista ja Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö omistaa 5 % Almanovan osakkeista. Almanovan ylimääräinen yhtiökokous päätti vaihto- ja ostotarjouksessa tarjottavan osakevastikkeen ja sulautumisessa annettavan sulautumisvastikkeen edellyttämästä osakepääoman korottamisesta enintään eurolla. Almanova on allekirjoittanut Bonnier & Bonnier AB:n (jäljempänä Bonnier ) ja Proventus Industrier AB:n (jäljempänä Proventus ) kanssa ehdollisen sopimuksen näiden omistamien Alma Median osakkeiden ostamisesta yhteensä 340 miljoonan euron kauppahinnasta sekä hyväksynyt sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Alma Media sulautuu Almanovaan tässä esitteessä tarkemmin kuvatulla tavalla. Rakennejärjestelyn edellyttämää rahoitusta varten Almanova on sopinut ulkopuolisen rahoittajan kanssa enintään 310 miljoonan euron lainajärjestelystä, jonka vakuutena ovat Almanovan omistukseen tulevat Alma Median osakkeet sekä Almanovan omaisuuteen vahvistettava yrityskiinnitys. Almanovan palveluksessa ei ole yhtään työsuhteessa olevaa henkilöä, ja yhtiön hallinnon ja siihen liittyvien toimintojen asianmukaiseksi järjestämiseksi ennen Almanovan ja Alma Median sulautumisen voimaantuloa Almanova on tehnyt Alma Median kanssa sopimuksen, jonka mukaan Almanova ulkoistaa koko juoksevan hallintonsa ja muut liiketoimintaan liittyvät päivittäistoimintonsa Alma Medialle hallitustyöskentelyä lukuun ottamatta. Alma Media Alma Media on kaupparekisteriin merkitty mediatoimintaa harjoittava pörssiyhtiö. Alma Median pääliiketoiminta-alueet ovat sanomalehtien kustantaminen, taloudellisen informaation kustantaminen ja jakelu, televisio- ja radioliiketoiminta sekä internet-markkinapaikat. Alma Media -konserni koostuu neljästä divisioonasta, jotka ovat suuruusjärjestyksessä liikevaihdon mukaan Alpress, Broadcasting, Business Information Group ja Mediapalvelut. Konsernin vuoden 2004 liikevaihto oli noin 464,6 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä vuoden lopussa noin henkilöä. Alma Media on tehnyt sopimuksen televisio- ja radioliiketoiminnasta vastaavan Broadcasting-divisioonan myynnistä Nordic Broadcasting Oy:lle, joka on Bonnierin ja Proventuksen perustama yhteisyritys. Broadcasting-divisioonan kauppa on tarkoitus toteuttaa sen jälkeen kun Nordic Broadcasting Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset edellytykset ovat täyttyneet. Kauppa on osa jäljempänä kuvattua Alma Mediaa koskevaa rakennejärjestelyä. Alma Medialla on kaksi osakesarjaa, I-sarja ja II-sarja. I-sarjan osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin osaketta kohden ja II-sarjan osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin alkavaa 10 osaketta kohden. Alma Median osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin Päälistalla. Alma Median I-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on ALM1V ja II-sarjan osakkeiden ALM2V. 8

9 Rakennejärjestelyn tausta ja tavoitteet Tämän esitteen tarkoittamat vaihto- ja ostotarjous ja sulautuminen liittyvät Alma Median hallituksen Alma Median yhtiökokoukselle ehdottamaan Alma Median yritysrakenteen uudelleenjärjestelyyn, jossa Alma Media luopuu televisio- ja radioliiketoiminnasta vastaavasta Broadcasting-divisioonastaan ja myy sen Nordic Broadcasting Oy:lle vähintään 460 miljoonan euron yritysarvosta, Bonnier ja Proventus myyvät omistamansa Alma Median osakkeet Almanovalle, ja Almanova tekee vaihto- ja ostotarjouksen kaikista Alma Median osakkeista ja optio-oikeuksista. Tämän jälkeen Alma Media sulautuu absorptiosulautumisella Almanovaan. Sulautumisen seurauksena Alma Median varat ja velat siirtyvät yleisseuraantona Almanovalle sellaisina, kuin ne ovat sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtana, eli arviolta , ja Alma Media purkautuu selvitysmenettelyttä. Sulautumisen toteutuessa Almanova muuttaa nimensä Alma Media Oyj:ksi (jäljempänä käytetään Almanovasta sulautumisen jälkeen nimeä uusi Alma Media ). Rakennejärjestelyn lopputuloksena on julkisesti noteerattu uusi Alma Media, jonka liiketoiminnan muodostavat nykyisen Alma Median liiketoiminnat lukuun ottamatta Broadcasting-divisioonaa. Uusi Alma Media Yleistä Tämän esitteen tarkoittaman sulautumisen seurauksena Alma Median kaikki varat ja velat siirtyvät yleisseuraantona Almanovalle sellaisina kuin ne ovat sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtana, eli arviolta , ja Alma Media purkautuu selvitysmenettelyttä. Uuden Alma Median liiketoiminta muodostuu Alma Median liiketoimintaa vastaavaksi lukuun ottamatta myytävää Broadcasting-divisioonaa. Uuden Alma Median tärkeimmät liiketoiminta-alueet ovat siten maakuntalehtien ja paikallislehtien kustantaminen, valtakunnallisen iltapäivälehti Iltalehden kustantaminen, taloustiedon tuottaminen Kauppalehti-tuoteperheen ympärillä sekä monimedialliset markkinapaikat. Uutta Alma Mediaa on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdassa Uusi Alma Media sulautumisen jälkeen. Uudella Alma Medialla on vain yksi osakesarja. Uuden Alma Median strategia Uuden Alma Median strategian painopistealueet ovat kannattavuuden jatkuva parantaminen ja kasvaminen valituilla liiketoiminta-alueilla, jotka ovat maakuntalehtien ja paikallislehtien kustantaminen, valtakunnallisen iltapäivälehti Iltalehden kustantaminen, taloustiedon tuottaminen Kauppalehti-tuoteperheen ympärillä sekä monimedialliset markkinapaikat. Konsernin toimintatapana on tehokkuuden ja kannattavuuden jatkuva parantaminen avaintoimintoja ja niihin liittyvää osaamista sekä johtamiskulttuuria kehittämällä. Konsernin kasvu perustuu orgaaniseen kasvuun sekä yritysostoihin kotimaassa ja ulkomailla. Strategian painopistealueita tarkennetaan vuoden 2005 aikana. Uuden Alma Median organisaatiota ja konsernirakennetta kehitetään valitun strategian vaatimusten mukaisesti. Uuden Alma Median tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot 2004 Pro forma -tilinpäätöstietojen laadintaperiaatteet Alla on esitetty uuden Alma Median osalta tilintarkastamattomat konsernitilinpäätöstiedot vuodelta 2004 ja eräitä näihin tilinpäätöstietoihin perustuvia tunnuslukuja pro forma -muotoisina IFRSstandardien mukaan laadittuna. Pro forma -tilinpäätöstiedot perustuvat Alma Median tilintarkastamattomiin carve out -tilinpäätöstietoihin vuodelta 2004, joihin on sen jälkeen tehty IFRSoikaisut (ks. kohta Taloudellinen informaatio Alma Median carve out -tilinpäätöstiedot ja Alma Median IFRS-tiedote liitteessä 12). Carve out -tilinpäätöstiedot on laadittu tavalla, joka Almanovan ja Alma Median johdon arvion mukaan parhaiten kuvastaa rakennejärjestelyn luonnetta. Termin carve out käyttö ei välttämättä vastaa kansainvälisillä pääomamarkkinoilla vakiintunutta käytäntöä. 9

10 Pro forma -tuloslaskelma perustuu oletukseen, että seuraavat tapahtumat olisivat tapahtuneet ja pro forma -tase puolestaan oletukseen, että seuraavat tapahtumat olisivat tapahtuneet : Alma Median ja Nordic Broadcasting Oy:n välinen Broadcasting-divisioonan kauppa olisi toteutunut ehtojensa mukaisesti (ks. jäljempänä kohta Alma Media Liiketoiminta ja päätoimialat ennen rakennejärjestelyä Myytävä liiketoiminta: Broadcasting-divisioona ); Almanovan (uusi Alma Media) ja Bonnierin ja Proventuksen välinen Alma Median osakkeiden kauppa olisi toteutunut ehtojensa mukaisesti (ks. jäljempänä kohta Almanova Yhtiön olennaiset sopimukset Alma Median osakkeiden ostosopimus ); Almanovan (uusi Alma Media) vaihto- ja ostotarjous olisi toteutunut ehtojensa mukaisesti (ks. jäljempänä kohta Vaihto- ja ostotarjous ); Almanovan (uusi Alma Media) ja Alma Median sulautuminen olisi toteutunut, jolloin Alma Median varat ja velat olisivat siirtyneet yleisseuraantona Almanovalle (uusi Alma Media), Alma Media purkautunut selvitysmenettelyttä ja Almanovan (uusi Alma Media) omistukseen tulleet Bonnierilta ja Proventukselta ja vaihto- ja ostotarjouksessa ostetut Alma Median osakkeet olisivat mitätöityneet (ks. jäljempänä kohta Sulautuminen ); Almanova (uusi Alma Media) olisi nostanut yhteensä 158 miljoonaa euroa lainaa vaihto- ja ostotarjouksen rahoittamiseksi (ks. jäljempänä kohta Almanova Yhtiön olennaiset sopimukset Lainasopimukset ), jota on oletettu lyhennettävän Broadcasting-divisioonan myynnistä saaduilla ja muilla rahavaroilla noin 138 miljoonaa euroa; ja Sekä Nordic Broadcasting Oy:n Alma Medialle Broadcasting-divisioonan kaupan yhteydessä antama velkakirja että Almanovan Bonnierille ja Proventukselle Alma Median osakkeiden kaupan yhteydessä antamat velkakirjat olisi suoritettu vastakkaisilla suorituksilla. Pro forma -tuloslaskelma ei sisällä Broadcasting-divisioonan myyntituloja, jotka pro forma -taseessa on otettu huomioon oman pääoman lisäyksenä. Pro forma -tilinpäätöstiedot eivät sisällä transaktiokustannuksia tai rahoituksen järjestelypalkkioita, jotka syntyvät vuonna Broadcastingdivisioonan irrottamisesta ja uuden Alma Median muodostamisesta aiheutuvat kustannukset ovat lähinnä erilaisia asiantuntijapalkkioita, rahoitusjärjestelykustannuksia ja Almanovan listaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Näiden kustannusten yhteismäärä on arviolta 8,5 miljoonaa euroa, josta 4,4 miljoonaa euroa kohdistuu Schibsted ASA:n julkisen ostotarjouksen arvioimiseen ja Broadcastingdivisioonan myyntiin ja 1,1 miljoonaa euroa kohdistuu yleiseen rakennejärjestelyyn. Almanovan osakkeiden liikkeeseenlaskuun vaihto- ja ostotarjouksen ja sulautumisen yhteydessä liittyvien palkkioiden yhteissumma on arviolta 3 miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa euroa on rahoitusjärjestelykustannuksia. Pro forma -tilinpäätöstietojen sisältämiä osakkuusyhtiöiden tietoja ei ole saatu IFRS-standardien mukaisina. Laskelmien sisältämä nettovelan määrä sekä laskelmien sisältämä uuden Alma Median oman pääoman määrä perustuu oletukseen, että 20 % Alma Median nykyisistä osakkeenomistajista ei hyväksyisi vaihto- ja ostotarjousta vaan tulisi uuden Alma Median osakkeenomistajiksi Almanovan ja Alma Median sulautumisessa sen mukaisella vaihtosuhteella. Muiden osakkeenomistajien - lukuun ottamatta Bonnieria ja Proventusta - on oletettu hyväksyvän osto- ja vaihtotarjouksen. Edelleen laskelmissa on oletettu, että kaikki Alma Median optio-oikeuksien haltijat hyväksyvät ostotarjouksen. Tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä vastaa uuden Alma Median liiketoiminnan todellisia tuloksia tai taloudellista asemaa, jotka olisivat toteutuneet kyseisellä ajanjaksolla, tai uuden Alma Median tulevaa liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. Erityisesti rakennejärjestelystä aiheutuvan lisälainan ja uuden Alma Median oman pääoman määrät ovat epävarmoja, koska ne riippuvat Alma Median osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden valinnoista. Mitä suurempi osa osakkeenomistajista ja optio-oikeuksien haltijoista hyväksyy vaihto- ja ostotarjouksen tai vaatii lunastusta sulautumisessa, sitä suurempi on tarvittavan lainan määrä ja sitä pienempi on uuden Alma Median oman pääoman määrä. Almanovan ja Alma Median johdolla ei ole tietoa siitä, mitä valintoja osakkeenomistajat tulevat tekemään. Almanovan ja Alma Median johdon arvion mukaan osakkeenomistajien valinnat tulevat riippumaan markkinaolosuhteista tarjousaikana. Lainan ja oman 10

11 pääoman suhteella on huomattava vaikutus uuden Alma Median omavaraisuusasteeseen ja korkomenoihin. Pro forma tilinpäätöstiedot eivät ole täydellisiä, eivätkä ne sisällä rahoituslaskelmaa tai tilinpäätöksen liitetietoja. Tämän esitteen sisältämiä pro forma -tilinpäätöstietoja tulee lukea ainoastaan yhdessä näiden tilinpäätöstietojen laadintaperiaatteiden kanssa. Uuden Alma Media -konsernin pro forma -tilinpäätöstiedot 2004 Pro forma 2004: Tuloslaskelma 2004 Alma Media Almanova Milj. euroa carve out (FAS) IFRS oikaisut Pro forma oikaisut pro forma IFRS Liikevaihto 282,5 1,1 4 0,0 283,6 Liiketoiminnan muut tuotot 3,5-0,6 4 0,0 2,9 Liiketoiminnan kulut -239,5 1,6 5 0,0-237,9 Poistot ja arvonalentumiset -13,6 2,0 6-0,3 1-11,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -5,7 5,7 8 0,0 0,0 Liikevoitto 27,2 9,8-0,3 36,7 Rahoitustuotot ja -kulut 1,1 5,7 7, 9-11,5 2-4,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0-4,5 8 0,0-4,5 Konserniavustukset 6,9-6,9 9 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 35,2 4,1-11,8 27,5 Tuloverot -13,5-0,3 3,3 3-10,5 Vähemmistöosuus -0,1 0,0 0,0-0,1 Tilikauden voitto 21,6 3,8-8,5 16,9 Pro forma oikaisut = ostotarjoukseen ja fuusioon liittyvät kirjaukset 1 Poisto aineellisille hyödykkeille kohdistetusta liikearvosta. 2 Broadcasting -divisioonasta saadun konserniavustuksen (-6,9 milj. euroa) ja carve out -laskelmaan sisältyvän sisäisen korkotuoton (-4,0 milj. euroa) oikaisut sekä transaktiosta syntyvä lisäkorkokulu (-1,1 milj. euroa) ja JVK-lainan uudelleenarvostuksen jaksottaminen (0,5 milj. euroa). 3 Kohtien (1) ja (2) verovaikutus. IFRS oikaisut 4 Ryhmittelymuutos liiketoiminnan muiden tuottojen ja liikevaihdon välillä. 5 Henkilöstökulujen jaksotus (-1,1 milj. euroa) sekä maksettujen leasingvuokrien peruutukset (2,6 milj. euroa). 6 Liikearvopoistojen peruutukset (4,0 milj. euroa), leasingomaisuuden poistot (-2,0 milj. euroa). 7 Rahoitusleasingin korkokulut (-1,2 milj. euroa). 8 Osakkuusyhtiöiden tuloksen uudelleenryhmittely (5,7 milj. euroa) ja liikearvopoiston peruutus (1,2 milj. euroa). 9 Konserniavustuksen uudelleenryhmittely (6,9 milj. euroa). 11

12 Pro forma 2004: Tase Alma Media Almanova Milj. euroa carve out IFRS Pro forma pro forma Varat (FAS) oikaisut oikaisut IFRS Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 8,6-0,7 64,8 1 72,7 Konserniliikearvo 10,3 3, ,3 2, 7 308,3 Aineelliset hyödykkeet 41,5 24,3 11 6,4 3 72,2 Osuudet osakkuusyrityksissä 35,9-0,6 0,0 35,3 Muut sijoitukset ja saamiset 14,2 0,5 0,0 14,7 Pitkäaikaiset varat yhteensä 110,5 27,2 365,5 503,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1,7 0,0 0,0 1,7 Korolliset saamiset 76,2 0,0-76,2 4, 9 0,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 26,9 0,0 0,0 26,9 Rahavarat 74,6 0,0-66,8 5, 9 7,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 179,4 0,0-143,0 36,4 Varat yhteensä 289,9 27,2 222,5 539,6 Pro forma oikaisut = ostotarjoukseen ja fuusioon liittyvät kirjaukset 1 Transaktiossa syntyvän liikearvon (346,0 milj. euroa) osan (64,8 milj. euroa) kohdistus aineettomille hyödykkeille. 2 Transaktiossa syntyvä kokonaisliikearvo on 346,0 milj. euroa vähennettynä aineettomiin hyödykkeisiin (64,8 milj. euroa) ja aineellisiin hyödykkeisiin (6,4 milj. euroa) tehdyillä liikearvon kohdistuksilla lisättynä kohdistuksista aiheutuvalla verovelalla 18,5 milj. euroa ja JVK-lainan uudelleenarvostuksesta aiheutuvalla nettoliikearvon lisäyksellä (1,0 milj. euroa). Transaktion toteuttamishetkellä liikearvo lasketaan käyttäen Alma Median osakkeiden markkina-arvoa. Esitteen laskelmissa on käytetty rakennejärjestelyn mukaisia arvoja, eli 14 euroa I-sarjan osakkeelta ja 12 euroa II-sarjan osakkeelta. Mikäli transaktion toteuttamisajankohtana osakkeiden markkina-arvo ylittää nämä arvot, uuden Alma Median liikearvo ja oma pääoma kasvavat. Vastaavasti mikäli transaktion toteuttamisajankohtana osakkeiden markkina-arvo on pienempi, uuden Alma Median liikearvo ja oma pääoma vähenevät. 3 Transaktiossa syntyvän liikearvon (346,0 milj. euroa) osan (6,4 milj. euroa) kohdistus aineellisille hyödykkeille. IFRS mahdollistaa hankintamenolaskelman lopullisen täsmennyksen ostoa seuraavan 12 kuukauden aikana. 4 Alma Median ja Broadcasting -divisioonan välisten velkojen ja saamisten maksu. 5 Almanovan osakepääoman maksu (1,0 milj. euroa) ja velkojen lyhennykset (67,8 milj. euroa). 7 Aineettomille hyödykkeille kohdistetusta liikearvosta syntyvä laskennallinen verovelka (18,5 milj. euroa) vähennettynä JVKlainan uudelleen arvostuksesta syntyvällä verosaamisella (-0,4 milj. euroa). 9 Korollisten velkojen lisäys (158,0 milj. euroa) ja kassavarojen sekä korollisten saamisten käyttö lyhennyksiin (137,8 milj. euroa). IFRS oikaisut 10 Konserniliikearvon poiston peruutus. 11 Rahoitusleasingomaisuuden lisääminen taseeseen (17,7 milj. euroa) sekä uudelleen ryhmittelyjä. 12

13 Tase Alma Media Almanova Milj. euroa carve out IFRS Pro forma pro forma Oma pääoma ja velat (FAS) oikaisut oikaisut IFRS Oma pääoma 151,3-4, , ,7 6 Vähemmistöosuus 0,6 0,0 0,0 0,6 Pakolliset varaukset 0,7-0,7 0,0 0,0 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka 1,5 0,9 18,1 7 20,5 Pitkäaikainen vieras pääoma 52,5 27,5 13 1,4 8 81,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 83,3 3, ,2 4, 9 107,4 Vieras pääoma yhteensä 137,3 32,3 39,7 209,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 289,9 27,2 222,5 539,6 Lisäinformaatio veloista: Korolliset velat (sis. leasing) 81,1 20,8 21,6 123,5 Korottomat velat 56,2 11,5 18,1 85,8 137,3 32,3 39,7 209,3 Pro forma taseessa esitetty oma pääoma on Suomen osakeyhtiölain tarkoittamaa sidottua omaa pääomaa. Pro forma oikaisut = ostotarjoukseen ja fuusioon liittyvät kirjaukset 4 Alma Median ja Broadcasting-divisioonan välisten velkojen ja saamisten maksu. 6 Alma Median Broadcasting-divisioonasta saama luovutusvoitto (333,5 milj. euroa), Alma Median oman pääoman eliminointi fuusiossa (-480,4 milj. euroa). Almanovan osakepääoma (1,0 milj. euroa), osakepääoman korotus julkisessa ostotarjouksessa (166,0 milj. euroa) sekä fuusiossa (162,7 milj. euroa). 7 Aineettomille hyödykkeille kohdistetusta liikearvosta syntyvä laskennallinen verovelka (18,5 milj. euroa) vähennettynä JVKlainan uudelleen arvostuksesta syntyvällä verosaamisella (-0,4 milj. euroa). 8 JVK-lainan (30,0 milj. euroa) nimellisarvon ja käyvän arvon erotus. 9 Korollisten velkojen lisäys (158,0 milj. euroa) ja kassavarojen sekä korollisten saamisten käyttö lyhennyksiin (137,8 milj. euroa). IFRS oikaisut 12 IFRS:n avaavan taseen oikaisut (-7,7 milj. euroa) ja tilikauden tuloksen FAS/IFRS -ero (3,8 milj. euroa) sekä arvonmuutosrahastoon kirjatun arvostuseron muutos (-0,5 mij. euroa). IFRS-oikaisuja on käsitelty tarkemmin Alma Median IFRS-tiedotteessa (ks. liite 12). 13 Rahoitusleasing velan kirjaaminen taseeseen (20,8 milj. euroa), sale and lease back -järjestelyn myyntivoiton peruutus (8,0 milj. euroa) sekä muut erät (2,6 mijl. euroa). 13

14 Pro forma -tunnusluvut 2004 Uuden Alma Median korollisten nettovelkojen määrä, omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste riippuvat rakennejärjestelystä aiheutuvan lisävelan ja uuden oman pääoman määrästä. Näiden määrä puolestaan riippuu Alma Median osakkeenomistajien valinnoista vaihto- ja ostotarjouksessa ja sulautumisessa eikä niiden määrää siksi voi luotettavasti ennustaa (ks. Pro forma -tilinpäätöstietojen laadintaperiaatteet ). Pro forma -laskelmissa on käytetty oletuksena, että Almanova (uusi Alma Media) olisi nostanut yhteensä 158 miljoonaa euroa lainaa vaihto- ja ostotarjouksen rahoittamiseksi (ks. edellä kohta Almanova Yhtiön olennaiset sopimukset Lainasopimukset ), jota on oletettu lyhennettävän Broadcasting-divisioonan myynnistä saaduilla ja muilla rahavaroilla eli noin 138 miljoonalla eurolla. Tunnusluvut 2004 Korolliset nettovelat, milj. euroa 115,7 Omavaraisuusaste, % 61,2 Nettovelkaantumisaste, % 35,0 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Korolliset nettovelat = Korolliset velat rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit Oma pääoma + vähemmistöosuus Vaihto- ja ostotarjous ja sulautuminen Alma Median osakkeenomistaja voi osallistua rakennejärjestelyyn tulemalla Almanovan ja siten uuden Alma Median osakkeenomistajaksi joko hyväksymällä vaihto- ja ostotarjouksen, jolloin hän saa osan vastikkeesta käteisenä, tai osallistumalla ainoastaan sulautumiseen, jolloin kaikki hänen omistamansa Alma Median osakkeet vaihtuvat Almanovan osakkeiksi automaattisesti sulautumisen tullessa voimaan. Jos osakkeenomistaja osallistuu sulautumiseen, hän saa suhteellisesti suuremman osuuden uudesta Alma Mediasta, kuin jos hän osallistuu vaihto- ja ostotarjoukseen, koska sulautumisessa vastike suoritetaan kokonaisuudessaan Almanovan osakkeina. Osakeyhtiölain mukaan sellainen Alma Median osakkeenomistaja, joka äänestää sulautumista vastaan sulautumisesta päättävässä Alma Median ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja joka varaa yhtiökokouksessa oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta, voi vaatia Alma Mediaa lunastamaan hänen osakkeensa käypään hintaan. Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää oikeuttaan vaatia lunastusta, on tehtävä Alma Medialle kirjallinen lunastusvaatimus osakkeistaan kuukauden kuluessa sulautumisesta päättäneestä yhtiökokouksesta. Vaihto- ja ostotarjous Vaihto- ja ostotarjouksella Almanova tarjoutuu hankkimaan Alma Median liikkeeseen laskemat osakkeet ja optio-oikeudet tarjouksen ehtojen mukaisesti (ks. kohta Vaihto- ja ostotarjous Vaihto- ja ostotarjouksen ehdot ). Almanova tarjoaa: yhtä (1) Alma Median I-sarjan osaketta kohden 6,50 euroa käteistä sekä 1,25 Almanovan liikkeeseen laskemaa uutta osaketta; ja 14

15 yhtä (1) Alma Median II-sarjan osaketta kohden 5,60 euroa käteistä sekä 1,07 Almanovan liikkeeseen laskemaa uutta osaketta. Almanova laskee tarjouksen yhteydessä liikkeeseen ainoastaan kokonaisia Almanovan osakkeita. Siltä osin kuin Alma Median osakkeenomistajien saamien Almanovan osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, kyseiset murto-osat yhdistellään ja myydään Mandatum Pankkiiriliike Oy:n toimesta Helsingin Pörssissä murto-osiin oikeutettujen Alma Median osakkeenomistajien lukuun. Almanova tarjoaa: jokaista Alma Median optio-oikeus 1999A:ta kohden 29,00 euroa; ja jokaista Alma Median optio-oikeus 1999B:tä kohden 25,70 euroa. Tarjous alkaa klo 9.30 ja päättyy klo Almanova voi jatkaa tarjousaikaa tai keskeyttää tarjousajan. Tarjouksen toteutuminen edellyttää, että alla mainitut tarjouksen toteutumiselle asetetut edellytykset ovat täyttyneet tai että Almanova luopuu edellyttämästä niiden täyttymistä: 1. Alma Median yhtiökokous hyväksyy päivätyn Almanovan ja Alma Median välisen sulautumissuunnitelman; 2. Alma Median yhtiökokouksessa hyväksytty yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin; 3. Nordic Broadcasting Oy:n ja Alma Median välillä allekirjoitettu Alma Median Broadcasting-divisioonaa koskeva kauppa on toteutunut; 4. Almanovan allekirjoittaman enintään 310 miljoonan euron määräisen rahoitussopimuksen mukaiset edellytykset lainan ensimmäisen erän nostamiselle ovat täyttyneet; ja että 5. kilpailunrajoituksista annetun lain mukaan tarjouksen toteuttamiselle mahdollisesti tarvittavat hyväksynnät on myönnetty. Almanova pidättää itselleen oikeuden luopua mistä tahansa edellä mainitusta tarjouksen edellytyksestä. Almanovan ja Alma Median saaman tiedon mukaan Nordic Broadcasting Oy:n ja Alma Median välisen Broadcasting-divisioonaa koskevan kaupan käsittely eri maiden viranomaisissa voi viipyä alun perin arvioitua pidempään mikäli viranomaiset soveltavat niille varattuja maksimimääräaikoja, minkä vuoksi Almanova arvioi, että tarjousaikaa saatetaan joutua jatkamaan. Osakkeenomistaja, joka hyväksyy tarjouksen, voi tarjouksen hyväksymisen yhteydessä annettavalla valtuutuksella valtuuttaa Almanovan edustamaan itseään Alma Median sulautumisen hyväksymisestä päättävässä yhtiökokouksessa, joka pidetään Mikäli osakkeenomistaja haluaa peruuttaa antamansa valtuutuksen hänen tulee ilmoittaa tästä Alma Medialle yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä. Osakkeenomistaja, joka ei hyväksy tarjousta on automaattisesti mukana sulautumisessa. Almanovan osake on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin Prelistalla tarjousajan päätyttyä. Almanovan osake on tarkoitus hakea Helsingin Pörssin Päälistalle sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen myöhemmin tarkemmin määriteltävänä ajankohtana. Sulautuminen Alma Median ja Almanovan hallitukset ovat hyväksyneet yhtiöiden välisen sulautumissuunnitelman, jonka perusteella Alma Media sulautuu osakeyhtiölain 14 luvun 1 :n mukaisella absorptiosulautumisella sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52 a :ssä ja 52 b :ssä tarkoitetulla tavalla Almanovaan (ks. sulautumissuunnitelma liitteineen, lukuun ottamatta tässä esitteessä esitettyjä tilinpäätösasiakirjoja, liitteessä 3). Sulautumisen seurauksena Alma Median varat ja velat siirtyvät yleisseuraantona Almanovalle sellaisina, kuin ne ovat sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohtana, eli arviolta , ja Alma Media purkautuu selvitysmenettelyttä. Alma Median osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Almanovan uusia osakkeita omistamiensa Alma Median osakkeiden mukaisessa suhteessa sulautumissuunnitelmassa sovitun vaihtosuhteen mukaisesti. 15

16 Kun sulautuminen tulee voimaan, Alma Median osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena Almanovan osakkeita siten, että kutakin kolmea (3) Alma Median I-sarjan osaketta vastaan annetaan seitsemän (7) Almanovan osaketta ja kutakin yhtä (1) Alma Median II-sarjan osaketta vastaan kaksi (2) Almanovan osaketta. Sikäli kun osakkeenomistajan I-sarjan osakkeenomistus ei ole jaollinen kolmella, tarjotaan sulautumisvastikkeena suurimman kolmella jaollisen osakemäärän ylittävältä osalta 14 euroa kultakin I-sarjan osakkeelta. Almanovan omistamista Alma Median osakkeista ei suoriteta sulautumisvastiketta. Alma Median optio-oikeuksien haltijoilla on Alma Median hallituksen optio-ohjelman ehtojen nojalla tekemän päätöksen mukaisesti oikeus merkitä osakkeita asti, jonka jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole ja optio-oikeudet raukeavat arvottomina. Alma Media päättää sulautumissuunnitelman hyväksymisestä pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumissuunnitelman hyväksyminen Alma Median yhtiökokouksessa edellyttää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista sekä lisäksi niiden osakkeenomistajien kannatusta, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin Alma Median osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista. Osakkeenomistaja, joka äänestää sulautumista vastaan, on oikeutettu vaatimaan yhtiötä lunastamaan omistamansa osakkeet käyvästä hinnasta. Sulautumiseen liittyvät osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n mukaiset asiakirjat ovat olleet Alma Median osakkeenomistajien nähtävillä ja tilattavissa alkaen Alma Mediasta osoitteesta Eteläesplanadi 14, Helsinki. Nämä asiakirjat sisältyvät osittain myös tähän esitteeseen. Verotus Vaihto- ja ostotarjoukseen ei sovelleta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osakevaihtoa koskevaa 52 f :ää. Näin ollen tarjousta kohdellaan verotuksessa verollisena luovutuksena. Almanova maksaa Alma Median osakkeiden ja optio-oikeuksien myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron. Keskusverolautakunta on antanut Alma Median ja Almanovan sulautumista koskevan ennakkoratkaisun, jonka mukaan Alma Median osakkeenomistajan verotuksessa Alma Median osakkeiden vaihtamista Almanovan osakkeiksi sulautumissuunnitelmassa sovitun vaihtosuhteen mukaisesti ei pidetä osakkeiden luovutuksena muutoin kuin sulautumisvastikkeena I-sarjan osakkeista tarjottavan rahavastikkeen osalta. Keskusverolautakunnan päätös tulee lainvoimaiseksi , ellei veronsaajan asiamies valita päätöksestä. Vaihto- ja ostotarjouksen ja sulautumisen verotusta on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdassa Verotus. 16

17 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA Vaihto- ja ostotarjouksen tai sulautumisen hyväksymistä harkitsevien Alma Median osakkeenomistajien on ennen päätöksen tekemistä tarkoin otettava huomioon tässä esitteessä esitetyt tiedot ja erityisesti alla esitetyt seikat, joista jokainen saattaa vaikuttaa epäedullisesti rakennejärjestelyn toteuttamiseen tai Alma Media -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen ennen rakennejärjestelyn toteuttamista taikka uuden Alma Media -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen sulautumisen toteuduttua. Rakenteeseen ja rakennejärjestelyyn liittyvät riskit Vaihto- ja ostotarjouksen ja sulautumisen toteutuminen voi peruuntua tai siirtyä, jos niiden ehdot eivät täyty suunnitellussa ajassa. Sulautumisen täytäntöönpano voi lykkääntyä myös, jos kaupparekisteriviranomaisen lupaa sulautumiselle ei myönnetä suunnitellussa ajassa. Sulautumisen lykkääntyminen voi edellyttää Almanovan rahoituksen uudelleenjärjestelyä. Sekä vaihto- ja ostotarjous että sulautumissuunnitelma ovat ehdollisia (ks. kohdat Vaihto- ja ostotarjous Vaihto- ja ostotarjouksen ehdot ja Sulautuminen ). Jos niiden ehdot eivät täyty, on mahdollista, että vaihto- ja ostotarjousta tai sulautumista ei toteuteta. Alma Media päättää sulautumisen hyväksymisestä pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Alma Median yhtiökokouksessa edellyttää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista sekä lisäksi niiden osakkeenomistajien kannatusta, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin Alma Median osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista. Jos Alma Median yhtiökokous ei hyväksyisi sulautumissuunnitelmaa, koko rakennejärjestely ehdotetussa muodossaan peruuntuisi. Sekä sulautumissuunnitelman että vaihto- ja ostotarjouksen ehtojen mukaan tarjouksen ja sulautumisen toteutuminen edellyttää muun muassa, että Alma Median ja Nordic Broadcasting Oy:n välillä allekirjoitettu Broadcasting-divisioonaa koskeva kauppa on toteutunut. Sulautumisen edellytyksenä on edelleen, että Almanovan, Bonnierin ja Proventuksen välinen Alma Median osakkeita koskeva kauppa on toteutunut. Molemmat kaupat ovat puolestaan ehdollisia muun muassa siten, että niitä ei toteuteta, ennen kuin tarvittavat viranomaisluvat kauppojen toteutumiselle ja Broadcasting-divisioonan toiminnan jatkumiselle on myönnetty (ks. tarkemmin kohta Alma Media Liiketoiminta ja päätoimialat ennen rakennejärjestelyä Myytävä liiketoiminta: Broadcasting-divisioona ja Almanova Yhtiön olennaiset sopimukset Alma Median osakkeiden ostosopimus ). Almanovan ja Alma Median saaman tiedon mukaan Broadcasting-divisioonaa koskevan kaupan käsittely eri maiden viranomaisissa voi viipyä alun perin arvioitua pidempään mikäli viranomaiset soveltavat niille varattuja maksimimääräaikoja, ja kaupan toteutuminen voi siksi viivästyä. Tällaisessa tapauksessa lykkääntyy tai peruuntuu myös sekä vaihto- ja ostotarjouksen että sulautumisen toteutuminen ja tarjous- ja sulautumisvastikkeen suoritus Alma Median osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille. Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää osakeyhtiölain mukaan kaupparekisteriviranomaisen lupaa sulautumiselle. Kaupparekisteriviranomaisen luvan myöntämisen edellytyksenä on, etteivät Almanovan tai Alma Median velkojat ole vastustaneet sulautumista tai että sulautumista vastustavat velkojat ovat joko peruneet vastustuksensa tai tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion mukaan saaneet maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan. Mikäli rekisteriviranomaisen lupa sulautumiselle viivästyy, viivästyy myös sulautumisen täytäntöönpano ja sulautumisvastikkeen suoritus Alma Median osakkeenomistajille. Alma Median merkittävimmät rahoittajat ovat ilmoittaneet, etteivät ne vastusta sulautumista. Almanova on sopinut ulkopuolisten rahoittajien kanssa enintään 310 miljoonan euron lainajärjestelyn, jonka vakuutena ovat Almanovan omistukseen tulevat Alma Median osakkeet ja optio-oikeudet sekä Almanovan omaisuuteen vahvistettava yrityskiinnitys. Laina erääntyy ehtojensa mukaisesti takaisinmaksettavaksi 364 päivän kuluttua lainasopimuksen allekirjoittamisesta. Almanovan ja Alma Median hallitusten arvion mukaan uudella Alma Medialla on käytettävissään riittävä likvidi rahoitusomaisuus sulautumisen tultua voimaan ottaen huomioon myös Alma Median 17

18 Broadcasting-divisioonan myynnistä saamat varat. Mikäli sulautuminen ei kuitenkaan toteutuisi ennen , Almanovalle saattaisi syntyä tarve järjestellä lainaa uudelleen tai nostaa uutta lainaa edellä mainitun lainan takaisinmaksamiseksi ja mahdollisesti, jos sulautumisen viivästymisen vuoksi ei olisi edellytyksiä Broadcasting-divisioonan kauppahinnan kuittaamiselle Alma Median osakkeiden kauppahintaa vastaan, Bonnierille ja Proventukselle maksettavan kauppahinnan rahoittamista varten (kaupan ehdoista ks. tarkemmin kohta Almanova Yhtiön olennaiset sopimukset Alma Median osakkeiden ostosopimus ja Alma Media Liiketoiminta ja päätoimialat ennen rakennejärjestelyä Myytävä liiketoiminta: Broadcasting-divisioona ). Vaihto- ja ostotarjouksen tai sulautumisen täytäntöönpanon peruuntumisella tai siirtymisellä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Almanovan taloudelliseen asemaan sekä Almanovan ja Alma Median osakkeiden arvoon. Almanovan rahoitusasema voi muuttua ja korollinen nettovelka voi kasvaa Vaihto- ja ostotarjouksen ja sulautumisen toteuttamisen jälkeen uuden Alma Media -konsernin korollinen nettovelka on todennäköisesti korkeampi kuin Alma Media -konsernin tämänhetkinen korollinen nettovelka. Korollisen nettovelan määrä on sitä korkeampi, mitä useampi Alma Median osakkeenomistaja ja optio-oikeuden haltija hyväksyy vaihto- ja ostotarjouksen tai vaatii osakkeidensa tai optio-oikeuksiensa lunastamista sulautumisessa ja mitä korkeampi rakennejärjestelyn rahoittamiseksi otettavan lainarahoituksen määrä on. Korollisen nettovelan määrää vähentävät osaltaan Broadcasting-divisioonan myynnistä saatavat varat. Korollisen nettovelan kasvaessa uuden Alma Median korkoriski ja suhdanneherkkyys kasvavat, mikä saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti konsernin taloudelliseen asemaan ja käytettävissä oleviin rahoitusvaihtoehtoihin. Vaihto- ja ostotarjousvastike ja vaihtosuhde sulautumisessa Alma Median tilinpäätöksen mukainen oma pääoma/osake on 2,39 euroa. Alma Median I- sarjan osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä ennen rakennejärjestelyn julkistamista oli 11,69 euroa ja II-sarjan osakkeen 10,60 euroa, ja osakkeiden kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä oli Alma Median hallituksen rakennejärjestelyn julkistamista edeltävän 12 kuukauden ajalta ,33 euroa I-sarjan osakkeelta ja 8,73 euroa IIsarjan osakkeelta. 1 Almanova tarjoaa vaihto- ja ostotarjouksessa Alma Median osakkeenomistajille yhtä (1) Alma Median I-sarjan osaketta kohden 6,50 euroa käteistä sekä 1,25 Almanovan liikkeeseen laskemaa uutta osaketta ja yhtä (1) Alma Median II-sarjan osaketta kohden 5,60 euroa käteistä sekä 1,07 Almanovan liikkeeseen laskemaa uutta osaketta. Sulautumissuunnitelman mukaan sulautumisvastikkeena Alma Median osakkeenomistajille suoritetaan kolmea (3) Alma Median I-sarjan osaketta kohden seitsemän (7) Almanovan osaketta ja yhtä (1) Alma Median II-sarjan osaketta kohtaan kaksi (2) Almanovan osaketta. Sulautumisessa käytetyt vaihtosuhteet perustuvat Alma Median ja Almanovan alla esitettyjen perusteiden mukaisesti määritettyjen arvojen keskinäiseen suhteeseen. Sulautumisessa Alma Median osakkeille määritetty arvo on sama kuin Bonnierin ja Proventuksen sekä Almanovan välisessä Alma Median osakkeiden kauppaa koskevassa sopimuksessa sovittu kauppahinta, eli 14 euroa Alma Median I-sarjan osakkeelta ja 12 euroa Alma Median II-sarjan osakkeelta. Sulautumisessa Almanovan osakkeiden arvoksi on määritetty 6 euroa osakkeelta. Almanovan osakkeille määritetty arvo perustuu Almanovan nykyisen osakekannan arvon lisäksi arvioon Alma Median osakekannan arvosta Broadcasting-divisioonan kaupan jälkeen ottaen huomioon, että Almanovan omistukseen tulevat sekä Bonnierilta ja Proventukselta että vaihto- ja ostotarjouksessa ostettavat osakkeet mitätöityvät sulautumisessa, eikä niille suoriteta sulautumisvastiketta. Ei ole mitään takeita siitä, että Almanovan osakkeiden tuleva kurssikehitys tai vaihtosuhde vastaisi Alma Median osakkeiden (I ja II-sarja) kurssia ennen sulautumisen toteuttamista tai sen toteuttamisen 1 Keskikurssia määritettäessä on otettu huomioon Alma Median varsinaisen yhtiökokouksen päättämä osakkeiden lukumäärän lisääminen suhteessa 1:4 osakepääomaa korottamatta (split). 18

19 jälkeen. Ei ole mitään takeita siitä, miten Alma Median ja Almanovan osakkeiden kurssit mahdollisesti kehittyvät jatkossa. Almanovan ja Alma Median osakkeiden likviditeetti Vaihto- ja ostotarjouksen toteuduttua Alma Median kaksi osakesarjaa ja Almanovan osake ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä sulautumisen voimaantulopäivään saakka. Tällöin Alma Median osakkeisiin kohdistuvan likviditeetin jakautuminen Alma Median kahden Päälistalla noteeratun osakesarjan ja Almanovan Prelistalla noteeratun osakkeen välillä saattaa vaikuttaa Alma Median ja Almanovan osakkeiden likviditeettiin olennaisen heikentävästi. Vaihto- ja ostotarjouksen toteutumisen jälkeen on mahdollista, että Almanovalle on siirtynyt huomattava osa Alma Median osakkeista. Tällaisessa tilanteessa Alma Median osakkeiden omistus on hyvin keskittynyttä, mikä vaikuttaa heikentävästi myös jäljellä olevien Alma Median osakkeiden likviditeettiin Helsingin Pörssissä ennen sulautumisen voimaantuloa. Almanovan osakkeen likviditeetti voi olla rajoitettua sinä aikana, jolloin Almanovan osake on Helsingin Pörssin Prelistalla. Almanovan osake on tarkoitus hakea Helsingin Pörssin Päälistalle sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen myöhemmin tarkemmin määriteltävänä ajankohtana. Osingonmaksu Vaihto- ja ostotarjouksessa ja sulautumisvastikkeena Alma Median osakkeenomistajille annettavat Almanovan (tai uuden Alma Median) uudet osakkeet oikeuttavat Almanovan tulevaisuudessa jakamiin osinkoihin päättyvältä tilikaudelta mahdollisesti maksettavasta osingosta alkaen. Almanovalla (tai uudella Alma Medialla) ei uutena yhtiönä ole voitonjakokelpoisia varoja aikaisemmilta tilikausilta. Almanovan (tai uuden Alma Median) kyky jakaa tulevaisuudessa osakkeenomistajilleen osinkoa riippuu monesta tekijästä, kuten yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja pääoman tarpeesta. Viime kädessä osingonjako riippuu kulloinkin vahvistetun tilinpäätöksen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista ja yhtiökokouksen osingonjakoa koskevasta päätöksestä. Almanovan yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusvelvollisuuden mahdollinen vaikutus Almanovan yhtiöjärjestykseen sisältyy määräys, jonka mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 % tai 50 % (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit. Tällä määräyksellä saattaa olla ehkäisevä vaikutus kolmansien tahojen Almanovan osakkeista tulevaisuudessa mahdollisesti esittämiin ostotarjouksiin tai Almanovan osakkeita koskeviin muihin toimenpiteisiin riippumatta siitä, suhtautuvatko Almanovan osakkeenomistajat tällaiseen tarjoukseen tai toimenpiteeseen myönteisesti. Tämän perusteella kyseisellä yhtiöjärjestysmääräyksellä saattaa olla myös Almanovan osakkeiden pörssikurssia heikentävä vaikutus. Alma Median omistusrakenne on keskittynyt ennen Bonnierin ja Proventuksen kanssa tehtävän kaupan toteutumista ja sulautumisen täytäntöönpanoa Ennen kuin Almanovan ja Bonnierin ja Proventuksen välinen kauppakirja toteutetaan, Bonnier omistaa 32,7 % Alma Median osakekannasta ja 33,2 % kokonaisäänimäärästä, ja Proventus omistaa 8,4 % Alma Median osakekannasta ja 15,2 % kokonaisäänimäärästä. Suuren osakeomistuksensa kautta Bonnier ja Proventus voivat vaikuttaa Alma Median päätöksentekoon omien etujensa mukaisesti. Vaihto- ja ostotarjouksen toteutumisen jälkeen on mahdollista, että Almanovalle on siirtynyt huomattava osa Alma Median osakkeista ja että myös Almanova voi vaikuttaa Alma Median päätöksentekoon. 19

20 Alma Median ja uuden Alma Median liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit Alma Median mainostulojen määrä on riippuvainen suhdannevaihteluista Ennen Broadcasting-divisioonan myyntiä Alma Median liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa muodostuu mainostuotoista. Broadcasting-divisioonan myynnin myötä mainostuottojen osuus Alma Median liikevaihdosta laskee noin puoleen. Mediamainonta, ja siten Alma Media -konsernin saamien mainostuottojen määrää, ovat riippuvaisia suhdannevaihteluista. Koska Alma Median liiketoiminnasta pääosa tulee Suomesta, Suomen bruttokansantuotteen kehitys vaikuttaa merkittävästi Alma Median liiketoimintaan. Suomen bruttokansantuotteen ja mainostulojen kehittymisestä ei voi olla varmuutta, ja niiden epäsuotuisa kehitys saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Alma Median -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen. Uuden Alma Median kasvu yrityskaupoilla voi olla rajoitettua Alma Media on Suomen toiseksi suurin sanomalehtien kustantaja ja sen osuus Suomen sanomalehtien kokonaislevikistä on noin viidennes. On mahdollista, että Alma Median mahdollisuus kasvaa yrityskaupoilla kotimaassa on tästä syystä rajoitettua. Alma Median johdon arvion mukaan merkittäviä rajoitteita Alma Median kustantamien lehtien orgaaniseen kasvuun ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Olennaiset muutokset Alma Median liiketoimintaympäristössä voivat vaikuttaa kielteisesti Alma Median liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen Alma Median liiketoiminnan kilpailutilanne on ankarin valtakunnallisissa sanomalehdissä, joita Alma Mediassa ovat Iltalehti ja Kauppalehti. Jos Suomen sanomalehtimarkkinoille tulisi uusia merkittäviä kilpailijoita, kilpailu saattaisi kiristyä olennaisesti. On myös mahdollista, että ilmaisjakelulehtien määrän lisääntyminen, sanomalehtipeiton pieneneminen tai sanomalehtien lukemiseen käytettävän ajan vähittäinen vähentyminen taikka muut seikat voivat tulevaisuudessa vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen Alma Medialle kielteisellä tavalla. Tällaisilla liiketoimintaympäristön muutoksilla saattaisi olla olennaisen kielteinen vaikutus Alma Median liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Alma Median tietojärjestelmissä voi esiintyä liiketoimintaan tai palveluihin vaikuttavia häiriöitä Alma Median liiketoiminnassa tietoliikenneyhteyksillä on keskeinen merkitys. Tietokoneviruksen tai muun syyn aiheuttama häiriö tiedonsiirrossa tai Alma Median tietojärjestelmissä voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Alma Median liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Paperin saatavuus ja hintakehitys voivat vaikuttaa Alma Median liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen Alma Media hankkii vuosittain omaan käyttöönsä noin tonnia sanomalehtipaperia. Mikäli sanomalehtipaperin hinnat nousisivat olennaisesti tai sanomalehtipaperin saatavuus rajoittuisi, tällä saattaisi olla olennaisen kielteinen vaikutus Alma Median liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Alma Media ostaa sanomalehtipaperia alan käytännön mukaisilla sopimuksilla ja pyrkii näin vähentämään suhdanneherkkyyttä, ja siirtää sanomalehtipaperin hinnankorotukset mahdollisuuksien mukaan konsernin valmistamien tuotteiden ja palveluiden myyntihintoihin. Taloudelliseen tietoon liittyvät riskit Tilintarkastamattomaan taloudelliseen tietoon liittyvät riskit Tämän esitteen sisältämät carve out -tilinpäätöstiedot perustuvat Alma Median Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisiin konsernitilinpäätöstietoihin vuosilta Carve out -tilinpäätöstiedot eivät välttämättä vastaa uuden Alma Median liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa tai kassavirtoja, jotka olisivat toteutuneet, jos uusi Alma Media olisi ollut erillinen pörssiyhtiö tarkastelujaksojen aikana. Niillä ei välttämättä ole yhteyttä uuden Alma Median liiketoiminnan tulokseen eivätkä ne anna viitteitä uuden Alma Median tulevasta taloudellisesta asemasta. Carve out 20

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 m êëëáíáéççíé= 20. huhtikuuta 2005 Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 Jakautumissuunnitelman mukaisesti KONE jakautuu

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Eriävä mielipide. Perustelut. IFRS:n yleisistä perusteista

Eriävä mielipide. Perustelut. IFRS:n yleisistä perusteista Eriävä mielipide Me allekirjoittaneet Terhi Järvikare, Päivi Räty ja Tomi Seppälä olemme eri mieltä kirjanpitolautakunnan IFRS-jaoston Alma Median rakennejärjestelystä 20.12.2005 antaman lausunnon lopputuloksesta.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004 Pörssitiedote 8. huhtikuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003 KONE ottaa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen. Ennen IFRS-standardien

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot