2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä"

Transkriptio

1 KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta Tausta Rahoitustarkastus on pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta kirjanpitolain (1336/1997; jäljempänä myös KPL ) 8 luvun 1 :n 3 momentissa tarkoitettua valvontatehtävää varten. Lausuntopyyntö koskee pörssiyhtiön vuoden 2005 aikana toteuttamaa rakennejärjestelyä ja sen kirjaamista IFRS-standardien mukaisesti. IFRS-jaostolta pyydetään erityisesti kannanottoa siihen, tuleeko kyseisen yhtiön varat ja velat arvostaa käypään arvoon järjestelyssä syntyvän yhtiön konsernitaseessa. 2. Perustelut 2.1. IFRS-jaoston toimivalta ja lausunnon rajaus Kirjanpitolautakunnan oikeus antaa lausuntoja kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta on laissa selkeästi rajattu. Kirjanpitolain 8 luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirjanpitolautakunta voi antaa lausuntoja standardien (IFRS-standardien) soveltamisesta Rahoitustarkastukselle ja Vakuutusvalvontavirastolle niiden 8 luvun 1 :ssä tarkoitettua valvontatehtävää varten sekä Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 24a :ssä tarkoitetulle kirjanpitovelvolliselle, joka on pyytänyt lausuntoa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla. Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 1b :ssä säädetään, että lautakunnan yllä kuvattu IFRS-standardeja koskeva lausunnonanto-oikeus kuuluu lautakunnan IFRS-jaoston tehtäviin. IFRS-jaosto katsoo, että hakemuksen tarkoittama kysymys kuuluu jaoston toimivaltaan. Jaosto kuitenkin tähdentää, että sen toimivalta rajoittuu asiantuntijalausunnon antamiseen IFRS-standardien tulkinnasta ja soveltamisesta. Jaosto ei esimerkiksi ota kantaa siihen, onko pörssiyhtiö täyttänyt tiedottamisvelvollisuutensa Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä Kappale 2.2 perustuu sisällöltään hakijan lausuntopyynnössään esittämään kuvaukseen kuitenkin siten, että siitä on jätetty pois hakemukseen oheistetut asiakirjaliitteet viittauksineen sekä alaviitteet Alma Median rakennejärjestely Taustaa

2 Joulukuussa 2004 norjalainen mediakonserni Schibsted ilmoitti aikeensa tehdä Alma Median osakkeista ostotarjouksen. Yhtiö ilmoitti olevansa kiinnostunut televisioliiketoiminnasta ja tietyistä sanomalehdistä. Samanaikaisesti Alma Media käynnisti jo aiemmin valmistellun Broadcasting-divisioonan myyntiprosessin. Alma Median hallitus totesi kokouksessaan tammikuussa 2005, että se oli saanut Broadcasting-divisioonasta useita tarjouksia ja ilmoitti jatkavansa neuvotteluja niiden perusteella. Eräät Alma Median omistajatahot myös neuvottelivat kahden pääomistajan Bonnierin ja Proventuksen kanssa. Tällöin nousi esiin ratkaisu, jossa Bonnierin ja Proventuksen yhteenliittymä ostaisi Broadcasting-liiketoiminnan ja luopuisi samalla Alma Media -omistuksestaan. Hallitus päätti kokouksessaan kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttamisesta ja myöntämään hallitukselle valtuutuksen Broadcasting-divisioonan myyntiin. Hallitus esitteli myös osakkeenomistajille rakennejärjestelyä koskevan suunnitelman kokonaisuudessaan. Näin pyrittiin antamaan osakkeenomistajille oikea ja totuudenmukainen kuva usean transaktion kokonaisuudesta, jossa osa transaktioista on keskenään ehdollisia tai edellytyksenä koko järjestelyn toteutumiselle. Hyväksymällä hallituksen päätösehdotuksen yhtiöjärjestyksen muutokseksi ja Broadcasting-divisioonan myynnin, osakkeenomistajat samalla myös välillisesti hyväksyivät kokonaisuutta koskevan rakennejärjestelysuunnitelman Rakennejärjestelyn pääkohdat Yhtiökokouksessa esitelty suunnitelma sisälsi seuraavat pääkohdat: 1. Alma Media myy Broadcasting-divisioonan Nordic Broadcasting Oy:lle, joka on Bonnierin ja Proventuksen yhteisyritys, 460 miljoonan euron yritysarvokauppahinnasta. Bonnier oli Alma Median suurin yksittäinen osakkeenomistaja 33,2 %:n äänivallalla, kun taas Proventus oli ostanut Alma Median äänivallasta 15,2 % vasta tammikuun 2005 aikana. 2. Alma Median tiettyjen osakkeenomistajien (Varma, Henki-Sampo, Kaleva ja C.V.Åkerlunding säätiö) perustama yhtiö Almanova ostaa Bonnierin ja Proventuksen omistamat Alma Median osakkeet kauppahinnasta, joka vastaa 14 euroa kultakin Alma Median I-sarjan osakkeelta ja 12 euroa kultakin Alma Median II-sarjan osakkeelta yhteensä 340 miljoonan euron kauppahintaan. Almanovan olivat perustaneet Henki Sampo, Varma, Kaleva ja CV Åkerlundin säätiö, jotka omistivat Alma Median äänimäärästä 23,7 % Almanova tekee Alma Median osakkeenomistajille julkisen vaihto- ja ostotarjouksen siten, että Almanova tarjoaa yhtä (1) Alma Median I-sarjan osaketta kohden 6,50 euroa käteistä sekä 1,25 Almanovan liikkeeseen laskemaa uutta osaketta ja yhtä (1) Alma Median II-sarjan osaketta kohden 5,60 euroa käteistä sekä 1,07 Almanovan liikkeeseen laskemaa uutta osaketta. Myös optiooikeuksista tehdään ostotarjous. Tarjoukseen liittyen Almanova sopi ulkopuolisten rahoittajien kanssa enintään 310 miljoonan euron lainajärjestelystä. Tarjouksesta laadittiin tarjousasiakirja (LIITE 1). 4. Alma Media sulautuu absorptiosulautumisella Almanovaan, joka muuttaa nimensä Alma Media Oyj:ksi. Sulautumisvastikkeena tarjotaan kutakin kolmea 2

3 (3) Alma Median I-sarjan osaketta kohtaan seitsemän (7) Almanovan osaketta ja kutakin yhtä (1) Alma Median II-sarjan osaketta kohtaan kaksi (2) Almanovan osaketta. Almanovan omistamista Alma Median osakkeista ei suoriteta sulautumisvastiketta, vaan ne mitätöityvät sulautumisessa Rakennejärjestelyn tavoitteet Tarjousesitteessä kuvataan rakennejärjestelyllä tavoiteltavia etuja seuraavasti: "Vaihto- ja ostotarjouksella ja sulautumisella tavoitellaan edellä mainittujen kauppojen (Broadcasting-divisioonan myynnin ja Alma Median osakkeiden oston) lisäksi muun muassa seuraavia pääasiallisia etuja: 1. Alma Median keskittynyt osakkeenomistus hajautuu, kun Bonnier ja Proventus luovuttavat omistamansa Alma Median osakkeet Almanovalle, ja Almanovan omistukseen tulevat osakkeet mitätöityvät Almanovan ja Alma Median sulautumisessa. 2. Osallistumalla vaihto- ja ostotarjoukseen ja saamalla siinä tarjotun käteisvastikkeen Alma Median osakkeenomistajat voivat rakennejärjestelyn yhteydessä realisoida osan omistuksestaan Alma Mediassa. 3. Alma Median osakesarjat korvautuvat Almanovan yhdellä osakesarjalla." Edellä kohdassa 1. esitettyä tavoitetta omistuksen suunnitellusta hajauttamisesta kuvaa alla oleva taulukko, siten kun se esitettiin Alma Median ylimääräisessä yhtiökokouksessa (pro forma -oletuksena 100 %:n hyväksyntä vaihto- ja ostotarjoukselle). Taulukko 1. Omistusosuudet ennen ja jälkeen järjestelyn ENNEN JÄRJESTELYÄ JÄRJESTELYN JÄLKEEN - osuudet Alma Mediassa (% äänistä) - osuudet sulautuneissa yhtiöissä (% äänistä) Bonnier&Bonnier/Proventus 48,4 % Bonnier&Bonnier/Proventus 0 % Almanovan perustajaosakkaat 23,7 % Almanovan perustajaosakkaat 25,8 % Muut omistajat 27,9 % Muut omistajat 74,2 % Suunnitelman ajallinen toteutuminen Rakennejärjestelyn lopputuloksena syntyy julkisesti noteerattu uusi Alma Media, jonka liiketoiminnan muodostavat Broadcasting-divisioonaa lukuun ottamatta kaikki muut nykyisen Alma Median liiketoiminnat. Kokonaissuunnitelman vaiheet ovat sittemmin toteutuneet ajallisesti seuraavasti:

4 4 Broadcasting-divisioonan myyntiä koskeva sopimus allekirjoitettiin Lopullinen kauppa toteutettiin , jolloin ostajat maksoivat 120,8 miljoonan euron käteisosuuden. Loppuosasta kauppahintaa, 339,7 miljoonaa euroa, annettiin velkakirja. Almanova teki sopimuksen Bonnierin ja Proventuksen kanssa Alma Median osakkeiden ostosta yhteishintaan 339,7 miljoonaa euroa. Almanova antoi kauppahinnan suuruisen velkakirjan. Alma Median ja Almanovan hallitukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman Almanova, joka oli perustettu 1 miljoonan euron omalla pääomalla, sopi ulkopuolisen rahoittajan kanssa 310 miljoonan euron lainajärjestelyn, jonka vakuudeksi annettiin Almanovan omistukseen tulevat Alma Median osakkeet ja optio-oikeudet sekä Almanovan omaisuuteen vahvistettava yrityskiinnitys. Almanova toteutti Alma Median osakkeista ja optio-oikeuksista vaihto- ja ostotarjouksen, jonka tarjousaika oli Almanovalle siirtyi yhteensä 4,67 % Alma Median osakkeiden äänimäärästä ja 12,79 % osakkeista, mikä oli huomattavasti yhtiön odotuksia vähäisempi määrä. Bonnierin ja Proventuksen omistamien Alma Median osakkeiden kauppa toteutettiin blokkikaupalla pörssissä Alma Median ja Almanovan sulautuminen saatettiin täytäntöön Broadcasting-divisioonan myyntiin liittyvä velkakirja kuitattiin Alma Median osakkeiden ostoon liittyvän velkakirjan kanssa sulautumishetkellä Yhtiön soveltama kirjanpitomenettely Almanovan pro forma -osavuosikatsaustiedoissa yhtiö käsittelee Alma Median osakkeiden hankintaa IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen mukaisena yrityshankintana, jossa hankkija-osapuolena on Almanova. Tällöin Alma Median osakkeiden hankintamenosta on vähennetty Alma Median konsernin varojen ja velkojen sekä ehdollisten velkojen arvioitu nettomääräinen käypä arvo hankintahetkellä ja erotus on kirjattu liikearvoksi. Sulautumisessa hankittujen Alma Median osakkeiden käypänä arvona käytetään Alma Median osakkeiden markkina-arvoa sulautumisen tullessa voimaan. Pro forma -osavuosikatsauksessa konsernin oma pääoma muodostuu 499,9 miljoonaksi euroksi ennen vähemmistöosuutta ja konserniliikearvoksi tulee 349,9 miljoonaa euroa. Pro forma -taseen loppusumma on 644,6 miljoonaa euroa. Hankintahetken varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen käyvän arvon arvostuksen vaikutus on nettomääräisenä 52,0 miljoonaa euroa. Luvut ovat alustavia. Yhtiö aikoo soveltaa samaa kirjanpitomenettelyä ensimmäisessä IFRSkonsernitilinpäätöksessään vuodelta Vaihtoehtoinen näkemys rakennejärjestelyn tilinpäätöskäsittelystä Järjestelyn tosiasiallinen sisältö IFRS-standardien mukaan laaditun tilinpäätöksen yhtenä laadullisena ominaisuutena on standardien yleisissä perusteissa mainittu tilinpäätösinformaation luotettavuuteen liittyvä sisältöpainotteisuus. Yleisten

5 perusteiden kappaleen 35 mukaan on välttämätöntä, että tapahtumia käsitellään kirjanpidossa niiden tosiasiallisen sisällön ja taloudellisten realiteettien, ei yksinomaan niiden oikeudellisen muodon mukaisesti, niin että informaatio esittäisi todenmukaisesti niitä liiketoimia, joita sen väitetään esittävän. Tietyissä tilanteissa tapahtumien tosiasiallisen sisällön huomioiminen edellyttää, että liiketoimia käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Sisältöpainotteisuuden huomioiminen tarkoittaa Alma Median rakennejärjestelyssä sitä, että järjestelyyn sisältyviä transaktioita tulisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen suunnitelman eri vaiheiden kirjanpidolliseen tulkintaan tulisi vaikuttaa neljän vaiheen kokonaisuus. Liiketoimissa on hakijan näkemyksen mukaan kysymys kokonaisjärjestelystä, jonka tarkoituksena oli luopua yhtiön Broadcastingdivisioonasta ja purkaa Bonnierille ja Proventukselle keskittynyttä osakkeenomistusta, jolloin järjestelyn seurauksena Alma Median varojen ja velkojen arvostus säilyy ennallaan. IFRIC on tulkinnassaan (SIC-27) käsitellyt vuokrasopimustilanteisiin liittyviä sarjan muodostavia liiketoimia. Tulkinnan mukaan sellaiset sarjan muodostavat liiketoimet, joihin sisältyy sopimus, joka on oikeudelliselta muodoltaan vuokrasopimus, kytkeytyvät toisiinsa ja ne on käsiteltävä kirjanpidossa yhtenä liiketoimena silloin, kun sen taloudellista kokonaisvaikutusta ei voida ymmärtää muutoin kuin tarkastelemalla liiketoimien sarjaa yhtenä kokonaisuutena. Näin on esimerkiksi kun sarjan muodostavat liiketoimet kuuluvat yhteen, niistä on neuvoteltu yhtenä kokonaisuutena ja ne toteutuvat samanaikaisesti tai yhtäjaksoisesti. Samasta aiheesta IFRIC on alustavissa keskusteluissaan todennut, että liiketoimien sidonnaisuus tulee ottaa huomioon, jotta IFRS-standardien yleisten periaatteiden laadulliset ominaisuusvaatimukset täyttyvät. Tällaisina laadullisina ominaisuuksina IFRIC mainitsee tietojen merkityksellisyyden, luotettavuuden, tietojen todenmukaisen esittämisen ja sisältöpainotteisuuden. Hakijan mukaan Alma Median rakennejärjestelyyn sisältyvien liiketoimien sidonnaisuutta ilmentävät muun muassa seuraavat seikat: - Yhtiöiden on ollut tarkoitus toteuttaa liiketoimien sarja kokonaisuudessaan. - Neljä liiketoimea, jotka muodostavat suunnitelman, ovat kaikki toteutuneet tai niistä on sovittu, samanaikaisesti tai ainakin muutaman päivän sisällä toisistaan. - Suunnitelma on tiedotettu kokonaisuutena osakkeenomistajille, niin että osakkeenomistajilla olisi mahdollisuus arvioida järjestelyn lopputulosta ja että heille syntyisi oikea kokonaiskuva suunnitelmasta. - Eri vaiheet (pääkohdat) ovat suurelta osin ehdollisia toisten vaiheiden toteutumiselle: Alma Median ja Bonnierin/Proventuksen välisen Broadcasting- divisioonan kaupan toteutuminen on ehdollinen sille, että Almanova ostaa Bonnierin/Proventuksen omistamat Alma Median osakkeet Edellä mainittu osakekauppa on puolestaan ehdollinen Broadcasting-divisioonan myynnin toteutumiselle samoin kun sille, että Alma Median yhtiökokous hyväksyy Almanovan ja Alma Median sulautumisen 5

6 Almanovan vaihto- ja ostotarjous sekä yhtiöiden sulautumissuunnitelma ovat ehdollisia suunnitelman aikaisempien vaiheiden toteutumiselle - Merkittävä osa liiketoimien rahoituksesta on sovittu toteutettavaksi yhtiöiden velkakirjojen kuittauksella. Sulautumisessa Alma Median saaminen Bonnierin ja Proventuksen yhteisyritykseltä kuitataan Almanovan Bonnierille ja Proventukselle olevaa velkaa vastaan. Lisäksi Almanovan asema kokonaisjärjestelyssä ja yhtiön luonne ovat hakijan mielestä osoituksia siitä, että liiketoimet ovat sidoksissa keskenään. Yhtiö on perustettu työkaluksi Alma Median rakennejärjestelyn tiettyjen vaiheiden toteutusta varten. Yhtiö ei ole harjoittanut liikevaihtoa tuottavaa toimintaa ja sen olemassa olo erillisenä yhtiönä on suunnitelman mukaan väliaikaista. Almanovan juokseva hallinto ja päivittäistoiminnot on ulkoistettu Alma Medialle, eikä sillä ole henkilöstöä. Almanovan yhtiöjärjestys on sama kuin Alma Medialla (lukuun ottamatta toimialapykälää koskien televisio- ja radiotoimintaa), samoin kuin sen johtohenkilöstö (yhtiökokouksen päätös ). Hakija korostaa myös, että kustannusliiketoiminnan osakkeenomistajat tukeutuivat ennen yhtiöiden sulautumista taloudellisen informaation osalta Alma Median tilinpäätökseen ja että Almanovan kurssikehitys on seurannut Alma Median kurssikehitystä Omistusrakenteen hajautuminen järjestelyn seurauksena Mikäli transaktioita tarkastellaan kokonaisuutena (pääkohdat 1-4), voidaan hakijan mukaan todeta, että transaktioiden jälkeen määräysvallan ei voida katsoa siirtyneen kenellekään uuden yhdistyneen kokonaisuuden osakkeenomistajalle tai osakkeenomistajaryhmälle. Almanovan perustajaosakkaiden omistusosuus on noin kolmannes ja loppu omistuksesta on hajautunut muille omistajatahoille. Omistusrakenteen toteutuneet muutokset ilmentävät, että kokonaisjärjestelyn tarkoituksena oli luopua yhtiön Broadcasting-divisioonasta ja purkaa Bonnierille ja Proventukselle keskittynyttä osakkeenomistusta. Kuvio 2. Yhtiöiden omistusrakenne ennen ja jälkeen järjestelyn 6 Ennen Jälkeen Alma Median osakkeenomistajat (mukaan lukien Bonnier& Proventus) Alma Median osakkeenomistajat (ei Bonnier & Proventus) Bonnier & Proventus Alma Media Oyj Alma Media Oyj/ Almanova Tv- ja kustannusliiketoiminta Kustannusliiketoiminta Broadcasting-divisioona

7 Liiketoimintojen yhdistäminen standardin (IFRS 3) soveltaminen Alma Median rakennejärjestelyyn Edellä on esitetty rakennejärjestelyn tilinpäätöskäsittelyn arviointia nojautuen IFRS-standardien sisältöpainotteisuuteen sekä vaatimukseen oikean kuvan esittämisestä. Tällöin liiketoimissa on kysymys kokonaisjärjestelystä, jonka seurauksena Alma Median varojen ja velkojen arvostus säilyy ennallaan eikä liikearvoa synny. IAS 1 kappaleen 17 mukaan niissä äärimmäisen harvoissa tapauksissa, joissa yhtiön johto toteaa, että jonkin standardin tai tulkinnan mukaisen vaatimuksen noudattaminen johtaisi niin harhaanjohtavaan tulokseen, että se olisi vastoin yleisissä periaatteissa määrättyä tilinpäätöksen tavoitetta, kyseisistä vaatimuksista on poikettava. Standardien vaatimuksista poikkeaminen on siis erittäin harvinaista ja kirjanpidollinen tulkinta voidaan Alma Mediankin tapauksessa tehdä nojautuen niihin IFRS-standardeihin, jotka tulevat sovellettavaksi kokonaissuunnitelman eri vaiheisiin. Koska tämän lausuntopyynnön tavoitteena on selvittää, tuleeko Alma Median varat ja velat arvostaa käypään arvoon järjestelyssä syntyvän yhtiön konsernitaseessa, tarkastellaan seuraavassa suunnitelman tilinpäätöskäsittelyä vaiheen 3 jälkeen. Suunnitelman vaiheen 3 jälkeen Almanovalla on määräysvalta Alma Median kustannusliiketoiminnasta. Almanova saa vaihto- ja ostotarjouksen jälkeen yli 50 % omistuksen Alma Mediassa ja Alma Mediasta tulee Almanovan tytäryhtiö ennen kuin yhtiöt sulautuvat. Näin ollen Almanovan tekemien osakeostojen voidaan katsoa olevan IFRS 3 standardin soveltamisalaan kuuluvia transaktioita Hankkijaosapuolen määrittäminen ja käänteinen hankinta IFRS 3 kappaleen 17 mukaan kaikissa liiketoimintojen yhdistämisissä on nimettävä hankkijaosapuoli. Hankkijaosapuoli on yhdistyvistä yhteisöistä se, joka saa määräysvallan toisissa yhdistyvissä yhteisöissä tai liiketoiminnoissa Liiketoimintojen yhdistäminen osakevaihdolla (IFRS 3.21) IFRS 3 kappale 21 sisältää säännöksiä, joita tulee soveltaa hankkijaosapuolen määrittämiseen tilanteessa, jossa liiketoimintojen yhdistäminen toteutetaan vaihtamalla oman pääoman ehtoisia osuuksia. Alma Median rakennejärjestelyssä Almanova laskee liikkeelle oman pääoman ehtoisia osuuksia, silloin kun se tekee vaihto- ja ostotarjouksen sekä sulautumisessa antaessaan osakkeitaan sulautumisvastikkeena, joten liiketoimintojen yhdistämiseen sovelletaan IFRS 3.21 säännöksiä. Se seikka, että osakkeita hankitaan osittain myös rahalla, ei Rahoitustarkastuksen käsityksen mukaan johda siihen, että IFRS 3.21 voidaan sivuuttaa. IFRS 3.21 mukaan hankkijaosapuoli on tavallisesti yhteisö, joka laskee liikkeeseen oman pääoman ehtoisia osuuksia, mikä viittaa tässä tapauksessa Almanovaan. Kaikki asiaankuuluvat seikat ja olosuhteet on kuitenkin otettava huomioon ratkaistaessa, millä yhdistyvistä yhteisöistä on oikeus määrätä toisen yhteisön (tai toisten yhteisöjen) talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn

8 saamiseksi sen (tai niiden) toiminnasta. Almanovalla ja sen perustajaosakkailla on vaiheen 3 jälkeen määräysvalta Alma Median kustannusliiketoimintaan, mutta määräysvalta on vain väliaikaista, koska vaiheessa 4 yhtiöt on tarkoitus sulauttaa. Almanovan on saatava yli 50 % omistusosuus Alma Mediasta, jotta yhtiöt voivat sulautua absorbtiofuusiolla ja kokonaisjärjestely voidaan toteuttaa. Kun lähtökohtana pidetään sisältöpainotteisuuden periaatetta, jolloin järjestelyä katsotaan kokonaisuutena, on suunnitelman mukaan syntyvä konsernirakenne väliaikainen ja siten lähinnä vain edellytys tulevalle sulautumiselle. Sulautumisen jälkeen Almanovan perustajaosakkaiden osuus yhdistyneestä kokonaisuudesta on alle kolmannes äänimäärästä (ks. taulukko 1 ja kuvio 2). Käänteisissä hankinnoissa hankkijaosapuolena on yhteisö, jonka oman pääoman ehtoisia osuuksia on hankittu, ja liikkeeseenlaskijana toimiva yhteisö on hankinnan kohde. Tällaisissa tilanteissa voidaan katsoa, että juridinen tytäryritys on hankkijaosapuoli, jos sillä on oikeus määrätä juridisen emoyrityksen taloudellisesta toiminnasta. Tavallisesti hankkijaosapuoli on suurempi yhteisö, mutta liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät seikat tulee tarkastella laajemmin hankkijaosapuolen selvittämiseksi (IFRS 3.21). Alma Media on yksiselitteisesti Almanovaa suurempi, joten tämä seikka puoltaa hakijan mielestä sitä, että Alma Media on hankkijaosapuoli. IFRS 3 BC57-61 antavat hakijan mielestä lisäperusteluita IFRS 3 kappaleen 21 soveltamiseen hankkijaosapuolen määrittämisestä osakevaihtotilanteissa. Perusteluissa todetaan, että hankkijaosapuolen määrittämisestä ei voida perustaa puhtaasti omistukseen liittyvän määräysvallan jakautumiseen, vaan olennaisinta on tarkastella yhdistyvien yhtiöiden keskinäistä suhdetta ja selvittää, kummalla osapuolella on yritysten yhteenliittymisen seurauksena oikeus määrätä yhteisön tai liiketoiminnan talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta Uusi yhteisö perustetaan liiketoimintojen yhdistämisen toteuttamiseksi (IFRS 3.22) IFRS 3 kappaleen 22 sisältää lisämääräyksiä, joita tulee soveltaa silloin, kun perustetaan uusi yhteisö, joka laskee liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja liiketoimintojen yhdistämisen toteuttamiseksi. Tällöin hankkijaosapuoleksi on nimettävä saatavissa olevan näytön perusteella yksi ennen yhdistämistä olemassa olleista yhdistyvistä yhteisöistä. IFRS 3.22 tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun uusi yhtiö perustetaan ja asetetaan uusia osakkeita liikkeeseen laskemalla jo olemassa olevan yhtiön uudeksi emoksi. Suunnitelman mukaan Almanova on perustettu hakijan näkemyksen mukaan laskemaan liikkeeseen osakkeita liiketoimintojen yhdistämisen toteuttamiseksi eikä yhtiö siten voi olla hankkija IFRS 3.22 mukaan. Täten transaktion hankkijaosapuoli on hakijan mielestä Alma Media Hankkijaosapuolen nimeämisen vaikuttavat seikat (IFRS 3.20) Hankkijaosapuolen määrittämisessä voidaan käyttää apuna IFRS 3 kappaleeseen 20 sisältyviä viitteitä. Alla on kuvattu näitä viitteitä sekä niiden antamia indikaatioita siitä, kumpi osapuoli (Almanova vai Alma Media) on 8

9 hankkijaosapuoli. Viitteet tukevat hakijan mielestä sitä näkemystä, että Alma Media on transaktiossa hankkija. 9 IFRS 3.20 viite a) jos yhden yhdistyvän yhteisön käypä arvo on merkittävästi suurempi kuin toisen yhdistyvän yhteisön, hankkijaosapuoli on todennäköisesti se yhteisö, jonka käypä arvo on suurempi Indikaatio hankkijaosapuolesta Hankkijaosapuoli on Alma Media, koska sen käypä arvo on huomattavasti suurempi kuin Almanovan. b) jos liiketoimintojen yhdistäminen toteutetaan vaihtamalla äänivaltaisia kantaosakkeita käteisvaroihin tai muihin varoihin, hankkijaosapuoli on todennäköisesti se yhteisö, joka luovuttaa käteisvaroja tai muita varoja c) jos liiketoimintojen yhdistäminen johtaa siihen, että yhden yhdistyvän yhteisön johto pystyy määräämään syntyvän yhteisökokonaisuuden johtoryhmän valinnasta, hankkijaosapuoli on todennäköisesti yhteisö, jonka johto pystyy määräämään siitä. Almanova hankkii yli puolet Alma Median osakkeista muutoin kuin osakkeita vaihtamalla. Osakkeista 48.4 % hankitaan kuitenkin antamalla velkakirja, jota ei tulla koskaan maksamaan rahana, vaan se kuitataan sulautumishetkellä Alma Median vastaavalla saamisella Bonnierilta ja Proventukselta. Näille osakkeille ei myöskään sulautumisessa anneta vastikkeena Almanovan osakkeita, eivätkä osakkeet anna määräysvaltaa uudessa yhdistyneessä yhtiössä. Suunnitelman vaiheesta kaksi (Alma Median osakkeiden osto) ei myöskään ollut tarkoitus syntyä rahoituksellista riskiä Almanovalle. Käteisellä hankittujen osakkeiden osuus liiketoimintojen yhdistämisessä ei ole ratkaiseva, 47,7 miljoonaa euroa (vaihto- ja ostotarjous) suhteessa osakkeiden kokonaishankintamenoon. Almanovan rahoitusjärjestelyt, ks. alla Yhdistyvillä yhteisöillä on lähes identtinen johto Almanovan rahoitusjärjestelyt IFRS 3.20 c) käsittelee rahoituksen vaikutusta hankkijaosapuolen määrittämisessä. Yhtiö on omissa perusteluissaan todennut, että Almanovalla oli hankintaan liittyvät riskit kuten rahoituksen järjestäminen. Almanovan ostaessa Bonnierin ja Proventuksen omistamia Alma Median osakkeita kaupasta syntyvää velkaa (339,7 miljoonaa euroa) ei järjestelyyn liittyvän rahoitussopimuksen mukaan tulla kuitenkaan maksamaan. Velkakirja on sovittu kuitattavaksi Alma Median Bonnierilta ja Proventukselta olevan samansuuruisen saamisen kanssa sulautumishetkellä, jolloin myös ostetut osakkeet mitätöityvät ilman sulautumisvastiketta. Vaihto- ja ostotarjous sekä mahdollista sulautumisvastiketta varten Almanova sopi ulkopuolisen rahoittajan kanssa 310 miljoonan euron lainalimiittijärjestelyn,

10 jonka vakuutena pääosin oli Almanovan omistukseen tulevat Alma Median osakkeet. Rahoituksella oli tarkoitus kattaa vaihto- ja ostotarjouksen rahavastike ja sulautumisessa mahdollisesti tarvittava lunastusvastike. Tarjousasiakirjan sisältämien pro forma laskelmien mukaan tarvittava ulkopuolinen rahoitus olisi ollut 158 miljoonaa euroa, jos 80 % osakkeenomistajista hyväksyisi tarjouksen. Toteutunut ulkopuolisen rahoituksen tarve oli 47,7 miljoonaa euroa. Pääosa Alma Median osakkeenomistajista oli jo ennalta sitoutunut tukemaan järjestelyä ja niiden osakkeenomistajien, jotka suhtautuivat sulautumiseen kielteisesti, oli mahdollista myydä osakkeensa pörssissä jo ennen sulautumista. Näin ollen merkittävää riskiä myöskään siitä, että suuri osa osakkeenomistajista vaatisi lunastusta sulautumistilanteessa, ei voida hakijan mielestä katsoa olleen. Yhtiökokouksessa ei vaadittu tällaista lunastusta Hankinnan käsittely käänteisenä hankintana Mikäli Almanovan tekemä Alma Median osakkeiden osto käsitellään käänteisenä hankintana ja Alma Media on näin ollen hankkijaosapuoli, hankkii Alma Media transaktiossa tosiasiallisesti omia osakkeitaan. IAS mukaan, jos yhteisö hankkii takaisin omia oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan, nämä instrumentit ("omat osakkeet") on vähennettävä omasta pääomasta. Tällöin kyseessä on käytännössä vaihtotransaktio osakkeenomistajien kanssa, jossa Broadcastingliiketoiminta vaihdetaan omiin osakkeisiin. Kirjanpidollisen käsittelyn voidaan hakijan mielestä katsoa näin ollen seuraavan sisältöpainotteisuuden periaatetta ja tähän viittaa myös IFRS 3.22 käsittelevä BC Yhteenveto Tässä lausuntopyynnössä ja sen liitteissä on esitetty kaksi toisistaan poikkeavaa kirjanpidollista tulkintaa Alma Median rakennejärjestelyn kirjaamisesta IFRSstandardien mukaan. Yhtiön tulkinnan mukaan Almanovan ja Alma Median yhdistämistä on pidettävä sellaisena IFRS 3:n mukaisena hankintana, jossa Almanova on järjestelyn hankkijaosapuoli. Rahoitustarkastus näkee puolestaan vahvoja perusteita sille, että transaktioita tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena, jolloin kyseessä on omistusrakenteen uudelleenjärjestely. Näiden kahden tulkinnan vaikutus yhtiön omaan pääomaan eroaa huomattavasti. Yhtiön tulkinnan mukainen sulautuneen yhtiön oma pääoma on noin 500 miljoona euroa ja konserniliikearvo noin 350 miljoona euroa. Mikäli taas kyseessä on käänteinen hankinta, yhtiön oma pääoma on noin 113 miljoona euroa ja konserniliikearvo noin 15 miljoona euroa Yhtiön vastine Yhtiö on antanut Rahoitustarkastukselle seuraavan sisältöisen muistion käsiteltävänä olevassa asiassa: Tapahtumien kirjanpidollinen käsittely Almanovan kirjanpidossa Maaliskuun 24. päivätyssä tarjousesitteessä on esitetty miltä uusi kokonaisuus näyttää fuusion toteuduttua. Esitteeseen liittyvissä pro forma -laskelmissa oletusarvona on se, että Almanova hankkii Alma Median osakkeet IFRS 3 - standardin mukaisena suorana hankintana. Laskelmissa on esitetty kuinka paljon

11 yhteenliittymässä syntyy esim. goodwilliä eli kuinka paljon Alma Median osakkeiden käypä arvo on suurempi kuin sen IFRS laskelmien mukainen oma pääoma. Tarjousesitteen laskelmat tehtiin niiden oletusten pohjalta, jotka silloin edustivat parasta arvioita tulevaisuuden tapahtumista. Osto- ja vaihtotarjoukseen osallistuneiden määrä ja fuusion yhteydessä osakkeiden lunastusta vaativien määrä alitti merkittävästi oletetut määrät. Yhtiö on arvioinut muuttuneen tilanteen vaikutusta Almanovan konsernitilinpäätöksen laadintaoletuksiin. Yhtiön käsityksen mukaan esitteessäkin esitetty alkuperäinen johtopäätös siitä, että Almanova hankkii Alma Median osakekannan suoralla hankinnalla, on edelleen oikea. Liiketapahtumien tosiasiallinen sisältö tukee sitä käsitystä, että kysymyksessä on IFRS 3:n mukainen yrityshankinta. Seuraavassa on esitetty perusteluita näkemyksellemme: Kysymyksessä ei ole liiketapahtuma, joka olisi toteutettu yhteisen kontrollin alaisena. Almanova ja Alma Media ovat tehneet itsenäiset päätökset liiketapahtumista. Yhtiöillä ei ole päätöksiä tehtäessä ollut yhteisiä hallituksen jäseniä eikä yhtiöiden omistusrakenne ole ollut yhtäläinen päätöksiä tehtäessä. Alma Median suurimmat osakkeenomistajat Bonnier ja Proventus eivät ole lainkaan mukana Almanovan toiminnassa. Almanovan Alma Median osakkeiden hankinta oli vaihtoehto Schibstedin ostotarjoukselle. Hankinnasta päättivät Almanovan hallitus, jonka Almanovan perustajaosakkaat olivat valinneet eikä Alma Media tai sen johto. Almanovalla oli hankintaan liittyvät riskit kuten rahoituksen järjestäminen ja riski transaktioiden osittaisesta tai täydellisestä toteutumatta jäämisestä ja niiden kuluista. Hankintaan liittyvän rahoituksen merkitystä ja itsenäisyyttä kuvaa hyvin Almanovan keväällä tekemä yli 300 milj. euron rahoitussopimus ja siitä maksettu järjestelypalkkio 1,7 milj. euroa. Almanovan omistusrakenne poikkeaa oleellisesti Alma Median omistusrakenteesta. Almanovassa on vain yksi osakesarja, kun taas Alma Mediassa oli kaksi osakesarjaa, jossa sarjalla I on kymmenkertainen äänivalta sarja II:een verrattuna. Bonnier ja Proventus omistivat huomattavan osuuden Alma Mediasta, kun taas heillä ole omistusta Almanovassa. Heillä oli yhdessä de facto äänivalta Alma Median yhtiökokouksissa. Almanova hankki yli 50 % Alma Median osakkeiden äänimäärästä muulla tavalla kuin osakevaihdolla. Almanovan ja Alma Median välillä ei ole mitään osakassopimusta, joka rajoittaisi tai ohjaisi yhtiöiden liiketoimintoja ennalta määritellyllä tavalla. Alma Mediasta tuli Almanovan tytäryhtiö silloin, kun se hankki määräysvaltaansa Bonnierin ja Proventuksen omistamat Alma Median osakkeet. Kysymykseen ei tällöin tule IFRS 3:n tarkoittama käänteinen hankinta. Tässä yritysten yhteenliittymässä Almanova hankkii määräysvallan Alma Mediassa ja siksi se on hankkijaosapuoli. Koska Almanovalla on määräysvalta, ei kysymyksessä myöskään voi olla käänteinen hankinta. Koska Almanovaa ei perustettu pelkästään sitä varten, että se laskee liikkeelle omia osakkeittaan yhteenliittymän toteuttamiseksi, vaan kysymyksessä oli aito liiketaloudellinen liiketapahtuma, johon sisältyi merkittävä vastike muussa 11

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ Vaihto- ja ostotarjous Almanova Oyj (jäljempänä Almanova ) tarjoutuu vaihto- ja ostotarjouksella hankkimaan kaikki Alma Media Oyj:n

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi Sisältö Yhteenveto 4 Kysymyksiä ja vastauksia 6 IFRS:n ja US GAAPin erot 16 Vaikutukset liiketoimintaan

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

ESIPUHE Tänä päivänä liike-elämä ei tunne rajoja. Liike-elämän nopeasti kansainvälistyessä siinä mukana pysyminen vaatii usein nopeaa, läpinäkyvää ja tehokasta taloudellista raportointia yrityksen toiminnoista

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Laskentatoimi ja rahoitus Päivämäärä 31.1.2013 Tekijä(t) Henni Honkalampi Matrikkelinumero 71762 Sivumäärä 61 s. Otsikko Osakevaihdon

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista MITEN TILINPÄÄTÖS MUUTTUU? OPAS IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA LUKIJALLE 3 JOHDATUS IFRS- TILINPÄÄTÖKSEEN 4 Huomio taseeseen

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot