3"! % )" &+ *" & $! " ' *" $! 555 6" ( +&! 7" 3" && &! % *" ' +&! 3"5" &&! 3" "! ( )!." " ' +!. *55 + *" &+ $! " *55 + *"&$!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3"! % )" &+ *" & $! " ' *" $! 555 6" ( +&! 7" 3" && &! % *" ' +&! 3"5" &&! 3" "! ( )!." " ' +!. *55 + *" &+ $! " *55 + *"&$!"

Transkriptio

1 "$$%

2 &'() &'()*+ "$$% " $ $ $ $ " ' % &

3 "$ % &&&"'&$ (""'$ (" )*""+'+",'$ -)"*"&'&&"$."""+*"+$ ("*" '+ /)" " 01 " " " $ % $% % % & '& " 2 &% & (" $% & ' (" &%' + ' -)"*" '% && % $ %' ' ( )$ %' %."""$ &% + 3 %( '&+ 4""$ % *55$ &%( &.*55$ %& &+ ("*" %' +.*55*" &%& ++." )555 * " * '% ' 3" % )" &+ *" & $ " ' *" $ 555 6" ( +& 7" +&3"5" &' 3" && & % *" ' *"'$( 7" +& 3"5" && 3" " ( )." " ' +. *55 + *" &+ $ " *55 + *"&$ 2

4 (" +' & + (" 222 "" "*" 222 *" ' 2258 "" ' ' ( ) ""*"&'&& )*+ 01 ), " " " $ ( % +& " $&% & ' 3"5 % ' '& %( + / % ' 3"2"5 $% 01 ) " " " $ ( % & + 7" &% + & 3"5 (% & + &%( +& / % + +' 3"2"5 % & '& ) 01 $ " ( %' 7" % ' 3"5 &%& + 3"2"5 %' ' ) 01 " " $ ( $$% ' + & 7" %( + +' 3"5 &%' ' 3"2"5 &%' + ' "222"" ' "2258"" ' ' 3

5 4 )*+ ),- 01 *)* " " " $ % % +& + ++ % % & + % $ %' (" $$% ' + & ( )" (.2 " 9" """ 5 "8 5""5 ( +& % ) " "22" "5"28""5:"* 25"522"5& ) % % *"* '*" $(" ' ( ) ";"9; '"*" " "28 " 5 " : < 3 ;89" ;"9 ' )" " *" "28 "8 = ) 3 " 5 ;(= "* " " " /"* 3 (= "* " " " " > 3 * " 5 3 > 3 * " 28" >9 *2255 " " 5 *""* ) " " " "? " " "" 5(""* 9" " " 3 " %"" < ( " *" "" % 7" 2255 " ;"9 " " " 525 """" " *55 ) " 28" *558" *2"58 " ;"9 3*"" 2"85288 "">=2*2"58 "*/*1).2 3" "28 "" & 5 =9"" < " ; * "*" """ *55 " " "" "" 4 "" " & " "5" " " " " """"; * 25"25 "" & "*" ") 3: 9" " " 5""5 5 "8* 5 " " 5 "8* ""*" " /"5" " " "?==?) =9 = 9" " 3: ' 3

6 ; "" & 3 3: 7 9" " "*" 3" 5 "" " 3 *9 + 8 & A8 7 " " " 5 ( " "28 " "28" "" 3" "28 ( "5"" * "*">9" " " "" B5*555 > 9" 22 " 5 " 2255 C"5 5"55 "85 " 52"22"2"2"5 5"" ;"9 D "" " 7 "" * " " " " " """*" "" 5 " " (* ; (* "22" "" "*" ;"9 05" " "22" 7".2;"9 "" "+A85""55 & "" 5* " " "" "*" 35* ) " " " " " """ " 5 5) "" C"5 ""522 * ' - " 35* 2)"55 " );" " *55 "" "" * "*" """ " "" *" 5"55 ) " 28 " 5 "28 -" & 85"" *"" ( ) " 28" "*" "5 "" ;"9 C*" ;"9 2) " " " ) """ " " "" """ " " >" /"*" " 5 0" " " ""28 /"* 42* " )" " *" " " 28 ;"9""5 3**3**** ":"5 " 5%"" <( " 3 (""" 9" " 0" " 5 " 1.2%"5" ;2 55 *9"* " " ; " "8 ) " " ("" "8 " ) """ 85""2" " 52" "" "" 5"" 5

7 + 01 )* " " " $ % $&% & ' % &% + & % $ % ' (" %( + +' 7" )" *55* ") " 2" "" *" " "" " 5 "" " 7 )" " " "5" 9" " " 7" ) + & +& (" + % " 22 ""22*"2 **)" "" "55"8* % 55" 3" * "5 ** """ " * 5 ) "*"*" ""2"5+" 7 ""*""2"5' "" 28" 555(*"" * 4 25 "" 3) ( 76=" %"5" (* " 7C25 6E 22 " 25 * > *55" "" 3" 5 /5 "28 0 :7 "" B25" 25""5 "*" " " 25 : " " ""."" "8) ")" """" * "" B25" 25""5 28" =29" " " 5"8 4 4 "*"22" ) '" "" " "*" ) 2"5 + " " " "" " /"* "" 7""558 "" "" - (* C; C " (* ; """" + " B25" 25""5 B25" 25 4" >" 2 2"5 *" ")"" 3* "*"" 2"5 & " 5*5 5"5 *55* ");.7;"9 + " " ) " 5 ) 28 "" ;"9 ;9"" B" *9 " " " 6

8 2"5 " C85 *9 2" " " 25 %** "" ) " " "*" (" ;2 " " "" 3 ) %9:2( " 5"22 7 ( ( "" %"5" ( """ " 22 "3" " ) 2"5*""" " 22 2"5 ""5""5 "" " "5 " 5"5 " ) " 2"5 + " 3 " " " " ' " " /"* 2"5 " " " + " "28 /"* ;)"" ""55 "*">""" B25" 25""5 + " " **)"."" )" + " ;"9 (8888 3* "22 '+ " " ;"9.": " "".*""" " " 22 ) + " 22 * 2"" 5 5 "5 " 5 22 ' " 3) *"" ' ' " " ' " ""5""+ )*552""5 3) " ' *"" " 5 "" " " " 5 " "" * 5 " " -" *" ) " " ) " "*" *. " " ), * * 7"" $ + 22)2" ( + '' " $ ' ( ' ' "2255 ' )*"" 3" ""B25" 25")"*558" ) C( ) "" "" "2"5 4 " " 853" / B "22*"*"" "">""".""C( "") "" """2"5 7

9 / 01 )* " " " $ % % ' '& % (% & + % $ &%& + (" &%' ' 3"5 )" 0 " " 5556"" 3"5" & ' % & & % 52""5 ) * 555 "5" ) 5" "" 5 "" ) " B A9 22" + (" +'' 0/+/ " 2) " """ "" / 0 " * * "" <:" " * 2"25 2" )" "" F 28 *552 )5 " ") *558" ) ** ""5 3 " * 52""5 "" "" *" ") " 5 * " " 55" ** " " "*" ) 3 "5825 "28 52"2 ; *55" " "8""28 :" $ ") 4 " "" 5 " " " )" 289" "" " " 2 ")*""*558"5%*"*558")55 " " " *558" "" ** " " "*""" >"" "" 5"5 7 " " " " 5 )*22" 5288 %"5" 060 2*" 5288 " ) "8 "5"" 555 ) "55 5 "$""" *" 2"28"*""" ""5"2"*558" G) " >"" * >A" ""8) 0 >" 0""" ) 8

10 > /9) 9" 5"5 " +& *" """) 55""5 28"5 "" +& > *"* 5 585""5 5"22)""5 3" " 2859" """"""" 7 "9" ""*558"3" 52"20 " 52""5 *"" >* " 2"25 ) ** 2 /"5" " 222 " 55" 22" 22 5"555 " ** ) * Lisäksi yhden toisen asunnon kauppa purettiin. 3) *"" 22""5 " "*558" ) "8"*"" 2)""5 (6 =* D": 6 "" " " *55""" " ) " 5 " " " " "" >"" ""28"*""""" " "" " "5" """"" (6 =* D": 6 28" " """ " 5 "28 0 / " * """" 555"5555 "*)""22 (6=*D":6 2)""5"5555 "" ) )F " 5"5 " """ " 5 " 5 * " "" " * 555" "" "*" " 6: > =B= "" ** " " "" > 7"*" 52"55 "*""" 55 2 "2"28 5"55 "*" " *" " 5"5" 7"*" 522""5"" " )"""" ) 2 8 ** " " C8 "* 28" *"" 2"22" " 3** " " "*"*558")55""53** " ""6: > 2" ""6:>=B= 55" > " " "* ; 3 " "* 82 "" " " " " 22"""5 "" "" 22 ) ' " ' ) *"" 22""5 " """ "" 2"5 + 8"85555"* " 0 : F%"&+& "*" "5" "" 3 " *5522 "5"2" """22) 9

11 2528 (A "5"""5 5" )"" 6""5 """ " " 07 B9" B) "" 25 "*" " "" % " 2 28 "*" " "*" "2"25 5" " " & )"*"*555""""2"5 " " 2"5 + 5" ) *558" 52588* " %"" * """ )"" "" 28" 52""5 """*"" 52"55 " 5 " "" "" "*" " " " " " 01 * " " " $ % %( + % &%( +& )" *55" C8.2 3".2 " ) ) + +& % ) " 22 " % ** *" """55"8*, + 2* % * ' *" ) 2"""5")5555 * ) " "" " " 528*55 " 5"*"3"""&+&+" ) 28) "" + 3" " *55+&&&+ 3" "" ) *"" ++ " " "" " " " *"555&3" " &'&+4" +& 5"5 " *"" " """"""& 5 ) " " " 5 4" ( " "" " 3"5" " " + " & 2258""5 " "" * 2258""5 " "" ' / " " ** " "* "" 10

12 .""" + *" + $.""" " 2""") "3"*55'+ '''*55+*"&$ *55+*"&+$ 3" " ' 25*55" 2528 " ) ) "" 060 "25 "" )*** %,) * )+),-.* ) * + / 3,/ )* )* )* )*** +,) * ) " "H $( & *55 """ ' $',-.* ) " "H &'' $& ( ( H " ""52228" )"*" *") " " "22 """" "". * 28" " "" "" "". 585""5 5"22)""5 " 55 9" " 2"28""5. 22" "" 04)) * " 55 "" 5F "9" C8"5" "" C8.2 " 28 " " "") 5"5; 2" 2" 8* " "9 ( 7" 3"5 " 5 ( )" (.2 7" )"7".2 " 2528) 3"5" )" 0 " 555 6"" )"*55"C8.23".2" 11

13 ))) C8.2 "5"" & > >.2 $ """ 3" "" " 28 F"2 7".2 "" 5"" & C8" 7".288& ">,**. & " 8555 "*" " "" 3""" 285 " 2"*5525 ' ) " ' 85 ) & %"*) "5" " 8) "" " "" * " " *""" 52" " """ 28"" " "55"8* 5 " ' "55"8& " ""5 "" )55 8"8555 " 55' 85" 85++'+ /28*""" " 55'' 85( )*552""5 "*"""'' 85"28""5+''- 2528""5)""""28" " 55*" 8"8"5 ( )*""""""28" 28 "5 28" 5*5228 5( )** 2"5 ; 8"8"95."" " 8"8"5 &$ ( &' 7" $ 3"5 & & ' 3"2"5 ('( ** " """ 8"8 """" 5" " " "9""" 7"" " 55" 5 "*) ) 28)25"5 "" "" %"5" "" "B").*" ""28)"" ) & " *" ""5"5 ) * *"*55" "" "7" "& " * + C8.2 " %"5" " 55 " 5555"555 *)52"5 12

14 )*/)-*/ 4* " 5 " 5522 " /*2 )" *5 "8 " " ") "*5 ") " "" " " 7 "" 25(28822" " """ 52""5 7" " " " 5 " "5 2"255"*""""5 " % " 9"" 2528"22" 2" >) " " "555 "" "" 5" * % " """ ) " 55 ) "" ) (" 528" " "% 9" """5")525" 3" " * " 25*55 " " " " 5 " " ) 9 ) " 22 " " " " 525 2" 6 ) " *2"22 "8 5 " " % ) ) 55 " 0" 2" " " " 55 "5 55" " "" " ) "" (" 55 " 82"285F)" "" )%),+, C" 5 "") " ) 2*5"8 " 58 " " "8 C" 5 " " " " " 5 "" 5 " "" C "") 555 "8" * """ 9 > 5" "252" ) 3"5 F"" " 55 "" "8 ) " " "8 5" "8"" " 5 " ) " 2"" 555 3"8 )" * " " 552 "8** 5555 " 5 " ) " 1"" " "52 " 5"*55 "*)*55 13

15 "222 "* " 3" " ** " ) "5 " 5 2"5" * )" " ".*"" ) ** 28" ) 22"".*"" " ) " " 255" "" ; ) 22 " " "" "" 22"2""5 *5 ) "22 "".*"" ) " "2 " " 2" "" "22 " "" "" " ) *2"5)2"""5 7"22 )" " 22 ""5555*""""""" " """ 5 ) " * 55" " ;"" ")"" " 28" " 25 ) " " "" " ) 255 " " 8"8 555 " "* "" "5" " 5 *" ""2 )" ") " "58)"2"28 "" "5" " "55*" 55 3"8 "" " "5" " " *55 " * "" 2"28** "" )22**25" 5*""9" "" *"" " " " "" 2"" "" 5 ) "**" " "2 * "2" ) & *558" )"" " " " "" (" " 22 " 555" ("" 5"55 " 2522" )2 "" ) " " " 525 "2)"2""5*55"" % )" 5 " " " "" 5 " *2"2 " 555 " 25* )5 "" " 2 5 " "" " "" " C85 * " ""5"2 " 5522 "" + "" C8 ""*""" " "*" () ""*"""" 3" " "" ) " 5"5 " " 28 " 25"25 ""9 "" *2 28" " 25 " " "*") 2" " "5 " " *" ")&" """*558")"" 14

16 ) * " "28" ""5 2" "5"5"5 "5 " 2" " "&" 28 " 3*./5 3" "" ) "55 2" * ) " 25 " 2*5"8 " ( )" " "" " 5 " " 5 28) 2*5"8") & 52" " " 2*5"8 "55 " " 5" " 3" "" 528""528" "28)2*5"8*5"5 +-,5)) ).//5) " 28 "*) & C8 " " *558" ) 28" "*) " 5" "."9 " ""."9 "*55"*55+&; " * " 0* 3 " 5" " B ; %"" 3 ; % " C8 " " 3;( 2"8/"<C9.2>55""" 23;( C8 " "*55555 " ) "" " "" 28 " *558""5 " *" ) 2"5 55 ''+' " " * 555 2)""528"2528)"" ) "" $ " " "C8 " "*55555" )"" " " " " "" " 28 " *558""5 ; " " 5"522" """ & %"" 3) " * " " "" * " %"" 3)"" 5" "B ;";%"2" *"" 5" " " 5 0* 3 2" *"" * " "/;8"&*""; " " " " ; %" ) " *"""; " & " " 3( B ;" *""" " 5" ; % *22" &&& " 5"22)"5 &"2""55D".2" "-" "5" """28 """ 15

17 ))+* C8.2 " *55 '." " "82" )555''+'C852"" "5 &2"5'" "." *558" "".I;"9*8""""5 )*""&+." 2 "" ) & ;"9 >8"" 2") ".I ;" " " & $.I ( "">) "$ ( )*""" ) " "" "." ) ) *+ C8.2 " * " " &. " ) " & C ".25 ) *"" ' ** C8.2 " C8.2 ; 8"8.2 """ ""C8.23".2 ""&2"5 C8.2 " ) "" 28 " ) 555"5 2" "55555"5*" " "" " ) " 555 *"28 " )555"52" "55555"5 / ;8 C8.2 0* 3 5 & "*" *" C8.20*3 """"/ ;8 " && + " " 5 " 222 "55 "5 " ** " " *" " ) " " 5 ** & J"" "5 " ) 555"5 " 2) )" 2"" *" 2 ; " " " " * *" " 555" " " ) " 2 *" " 555" " ) " "5"""5 "" " " " * 55* " *" 9 %"5" 28 25*55 2 *" """ 3"5 " " " "525 *"" ) 22 " " ) 2" 7" ) " 5 """ 22"""5 """ C8 *255 25*555 " 28" ""*555 16

18 ) 2+/)., * ( " "*" 555 " "" 7" ""22 "'" "" "*" ;)2 =A 2*25 "" %** 32*25 22)""5 "*" 2"" 55 "" ""32*25 " "55 "* "" 2"5 " "8 """..25 3*"""25 " " " " " " " " 4 "" *55* ") ;"9 7A"";"9 35""5 /"* 25""5 " " /;8 "" & )2"*" 4) 6 76*A"" ++" " ** " 4) "" && + 28 " " 555" 5"" 5525 )""*" " 22)55 " /)-*/ 2 ) ) ) 255 ) " ) " " )"5"*" 0)/-5,2 /28 *"& ++++ " ) ++ ; ""5528 " 5 *" 5255""." " " ++''.*55555 '' C8) """""" )*552"5*" " C8 "" 25 5 ) " 52"28 "225 /"* ; " 17

19 " $ % & ' & % ( & ( & )& * $$ '& +, % -. % &-. % --. % "/ 0 0 * % + & % 0 & 0 0 % 0 0 % 0 0 % & % & -.'453 $%6 $& ", '453 $% % % '45* $$%6 '453 $%6 & $$ '453 $% & '456 ' '453 $% '45* $$%6 '456 ' --.* 7

20 (&)$$' *$*/0 $'""$' /0 9 : 9 : + %& 5 0 %& '""$' /0 9 : 5 80 '& $($%$* *$*/0 9 : %& &&0 ""$ 9 &&00 0 %&&'''(&)$ 9 +0 & *$)$')$* *$))-$'' &* *$)$')$* *$))-$''$""$ 9 9 " $ % " $ & % & '$2(+* -, 9 5 & & % *') &)**$/0 9 : % % 1)(''*') /0 9 *)) %** 9 : % % & % + *$))$''$'$%))'$+$%( )$,'& **$ 9 ) &: & *$)),'($-,')-.* 9 + &

21 "$$$$ $$"%&' ()$ $%*)'$*'%()$+*& ($ $%*,)$$-"*'$ (,*.$$ *$.*"/( ) ( $."*+$ $$ $$$$ *$$$$ - $$ -0$$ $$$ ( $ $. $$ $."") "+&'..%+ *$.)*)/ $$ $1$ $ $1 "" $ %%% $1$ ".%%.&*) $1 %"',") "+*" 0$2 "))+,. %* 3$ "+..*) ',++., *" $ 2$ ' "*) 4$5(678$( &&))' "*, 90 &"%%&& "*' 8( :(;;< %" "*+ 2$ +.' "* :3 +",&& "*" ($=..)& *) 5 $8>?4(. *, 4$5(67$$<8$(,"&& *, 2$-8 +% *' 2$ 1$ % *& $ "%%& *& 3 % *& 4$5(67 $.), *& - "% *+ "% &'& (() 0$$ ( &'.)" "*, ''+%",, "*" %%%% *(*&'*& "")" "" $+ %%% $ "-" +),,*&..,)& *" ""-%.%.. &"*. '',+%, *" %"-" '+% "*) &"'). "*' ""-% '' "*& "'+,."" +*, %"-" ), "*' &,""," "*) ""-% "" *".&+.,& &*+ %"-" "+ * ")'&,.* ""-% "& *..%)+.+% )*, $% " * %,%)+", '*.,% -(* "")" *(*&'*& "")" * $$ ' *" &'.)" "*, - $ $( A$ $ * '*% *. )* &*+ *+ "")"

22 " $"%% $%$ " "$$ % " " $$ &$ &$ &$$ &% & &"$ '((( ) $% " $" *+( " $$% %",-(( ' $" $ " -./(-0)*** 0 0*0 0((*0( ) * * *, "11 *+( " $$% %" -(233-(0()34 +$ ' $ + " " $,$ $ - $ $ $ -(233-()30( ** & &"$ & *+(*0 "" $ $,-(( ' $" $ " -./(-0)*** 0 0*0 0((*0( ) * * *

23 ' 30 $", $",$ * - * 30.(03 %% ""..0 $, * &$..0.(03 "% " '56 $ ",' -./(-0)*** /$ - $,,$ 0 -./(-0)*** (03 %" %"$ '3--0/(00 "$ % (03 %% %%% 30 * 0 *, * 30 *.(03 " $$..0 *. * 0 *..0 *.(03 $$ % '*.(03 $" $,' 56 $ "

24 """$ % &"$ '( ))* *(' " $ %& ' '( ' *') (' "'' ) % $ (' "'' ' ) +) + ) & & ) $& """"$ ')* +' +*'*) "$,""$ * '&& $' ' &$& +$ " +$ " +$ " "$,"""$ +'* +**' +('(,"$ $&, " ) -,""$ ' ()' $-", (* +') *)' $& $% &"%.,, ) '' (.& $

25 5*-2+-6*6/5*-2/ //,**/*4 "" $"%$ " &$$ " %'%" (("$ $$% ($$) *+,-+.**/ " " " 0" 0&( '' 0$) " (&" -/-,*1//,-+.**.,*/*2 " " " 0" 0&( (&'% ((%$ $ %%& 0''"$ '( 0) $ "" $"%$ " &$$ 0% 0&( &'"' %'$'( %' %%%") "") $"%$ " &$$ 0% 0&( &'"' %'$'( %' %%%") & 0$ " 0" *+,-+.**/ " " " 0$ " 0" 0$ &% $"' -/-,*1//,-+.**.,*/*2 " " " 0$ " ")' " $ %&%% 0'$'' "" 0&& $ "") $"%$ " &$$ 0)) 0&( &""$ %"$" $&( %'"% %

26 25 " $ % & ' % % ( & & ' " ( ) *+, -..--) ,++..--/ ' 01 '0 ) )*( % / ( '&.,.--/ & % '&+%.--/ '0 5 $ ).--/.--6& '0 * * ( '0, +5.--/

27 '& % % 26 '0' / 3):.--/ % % * % * &.--/ * * % '0 % & ; & < * %+- & * % ( ( 9- =( < 7 7

28 > % % < : Konserniyritysten tilinpäätöksiin sisältyvät erät arvostetaan siihen valuuttaan, joka parhaiten kuvastaa kyseisen yrityksen taloudellisia toimintaolosuhteita (toimintavaluutta). Konserniyhtiöiden toimintavaluutta saattaa tällöin poiketa sen maan valuutasta, jossa yritys pääasiallisesti sijaitsee. Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on emoyhtiön toimintavaluutta. * % % ) * : % : 4 % ; % < % >??>?? 27

29 % % * % 4 * & & & < @ A5=.9= <,9 & > & &,49 & % & & ( ( 28

30 > '&,/ : %.--/ '&,/ > < 4 4 * * 4 B & % & < * +. < < < C ; 29

31 % B ; < & )?? )?<? 7 )?? )?)? )?<? * % % % % > " '0. "1D1 > % 30

32 * % % %

33 " $ % % & & & & " ' " % & ( ) "' ) % ****++, $ **** ( % $%%& " '( %%% ) ( +/,, *-.*0,+ -0 *+,&&, (,. + ** * '( $%-&&*.,*- $$&, +-%, *&*-,+ " -&+,,+/ -++-,-,% %$+ 1 0 *. -*. *+,* *+*/ ( ) /*0.*.* $-+, + + *-0- + **&.$ " -.,* --./+ -.0* + +/,$$ ) -+-0 /*+ *+* + &%,- " -0 *+, **0+ + $&$$%/ ),.0*, *%//., '( ++/+-.,-- +$./ $,.,% /*-$$ 1 *+,, 0*,- *- -*,+ %$-.& (..-* *0-0 /.+/ *,/.+$ '(..,&& *$+-. +-, -&$$/,,&*, 0,$%,, $*%* --%/$ *,&&*- 2 *.1$ *1+ 1.,1- $..*$& $%%-. $,.+*,+%/$- $%%+ " '( %%% ) (.,+,/ */ *.*/&/, ( -+ *+ **.,..-+ '( *,&$% $-+-. /%%-$,-*.,+., " $-+$, -%, &$*/,&$/ *$+*& 1,*/ *, *0 *-./ */$- ( ).0+..*-0+ /-,-, +,$$*,,-* -/0/ *-0- + %%-+* " + +0* * + **&*+ ) ,0 *+ +&$$ " -,0+ *.+./ *+*+ *+ $&.-/- ) -0--.*.++ */-- $&/$- '( /+-,.+*&$.+/,- +.%+ /&%$$ 1 ***0 -,. *0// &,* ( +--* +0 * *.-,$ '( +//-,.%%,-$*/ /./+$,*/%+, 0 /*+-$ *+&$. *+.-+ **&,%& 2 /%1+ %1- &1* $1& $/.-$+.,%%, *./,..*,* $%%- " '( %%% ) (.--. *0,-, -*0.../,$. ( *.* *..- ***+,.% '( *,.*&, /*%&*.*$%& -+.-$+-. " +%,$ %/+$ %$*& *%-%.,.

34 "( %%% ) $%%& ++ ++/ *+.%,, -/+0-0*0,0 ( +-%, **./ ***/ 3 +-.* **-/ **.-+ '( *+,&&,.*/&/,./,$. " %%% ) $%% /,&.- //0- *.- (,-,%.,0 +/+ 3 $+ / -0 '( &&*- *$&-.%.& 2) %%% ) $%%& ++,$$/+.,* " $,.,% *-*+ 3 $$.+$ *,0,* ( $$& *0, '(,-+.+,$*+$& 2 %%% ) $%%& ++ *-%. /+.+ " -&$$/ &/%+* */,*0 (.*$ / '( $.*-&% $.-$$% 3 ) $%%& ++,+%1/.-- '(,+%1/,..1* $ 45 4 " $%%& " ++, 4 " $%%+ " ++ 4 " $%%- " ++/ * ''' 6676" $%%& " ++, 6676" $%%+ " " $%%- " ++/, 4 %%% ) $%%& ++ ++/ % *+*-.% -,/*, --.**/ 4 5 *5 $+/$/ /// +/./* */. *0* " 5 &... */+/.--*0 *5( 51 ) %%% ) $%%& ++ ++/ & *+ *. " $% *+0, -.. ).-$,.+ '( $.&, *-

35 / %%% ) $%%& ++ ++/ " $.% " --+ **0 **., & %*. *.-- ***- 3 -&$ */+ */ " % & *.*, **/ 7 %% */ *0. ) *%+%.-, '( %*&,,$/ $.-. )0 %%% ) $%%& ++ ++/ % $*/ + - % * *+, " % 0, ). 0,,/ '( $.,,$$ / %%% ) $%%& ++ ++/ & ) /+ 0, /- &.+ /.0 ** &$& +- *. ) % + * '( */-+ */+ &- + ' %%% ) $%%& ++ ++/ 1 *5 *.-+& // /* 0+** -0* 6,%+ -. **- 6 5 % +, ) $,,$ 0+ 0 '(,,.%*,/*$*,./- *5% ( 5"$ **0++/../++8 *+ +,+ 8,.+ " 49 ) $%%& ++ ++/ % $+. + * & $*,,,+ - */- *+ ) +/,0 '( --/ +- -/ 0) ) 69" ) (7 )( )( ) *$* -., * *++* ++,.5 *$* *++*0 5 SRV Yhtiöt Oyj:ssä on käytössä osakepohjainen kannustinohjelma, johon kuuluu yksi konsernin johtoryhmän jäsen. Ohjelman mukaan johtoon kuuluva henkilö on oikeutettu osakepalkkioon henkilön ollessa konsernin palveluksessa. Osakepalkkiona maksettava määrä perustuu SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen hintakehitykseen. SRV Yhtiöt Oyj on oikeutettu harkintansa mukaan maksamaan osakepalkkion joko rahana tai osakkeina. SRV Yhtiöt Oyj on päättänyt, että palkkiosta puolet maksetaan rahana ja puolet osakkeina. Palkkiona maksetaan määritellyn alkukurssin ja osakkeen tarkemmin määritellyllä tavalla lasketun julkisesti noteeratun hinnan erotus palkkion antamispäivänä. Tämä osakepohjainen kannustinjärjestelmä arvostetaan käyttäen Black&Scholes arvostusmenetelmää. Osakkeina luovutettava osuus arvostetaan toteutustavan päätöshetken mukaiseen arvoon ja rahana maksettava käypään arvoon. Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti vaikutusajalle jaksotettuna. Volatiliteettina on arvostusmenetelmässä käytetty 44 %:ia. SRV:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilöiden työ- ja toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2009 kuului 77 henkilöä ja palkkiot perustuvat pääosin konsernin ja osin liiketoimintojen tulokseen ennen veroja. Ansaintajaksolta 2009 maksettiin palkkioina noin 80 tuhatta osaketta. Tämä osakepohjainen kannustinjärjestelmä arvostetaan osakkeina luovutettavan osuuden osalta myöntämishetken mukaiseen arvoon ja rahana maksettavan osuuden osalta käypään arvoon. Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti vaikutusajalle jaksotettuna..5 SRV:n hallitus päätti pitkäaikaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta, johon kuuluu kaksi konsernin avainhenkilöä, joista toinen on konsernin tuleva toimitusjohtaja. Osakepalkkion määrä perustuu SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen hintakehitykseen. SRV Yhtiöt Oyj on oikeutettu maksamaan palkkion joko osakkeina tai rahana. Järjestelmän ehtojen mukaan saadusta verojen jälkeisestä arvosta on puolet oltava sidottuna SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeisiin ja osakkeet ovat kahden vuoden luovutusrajoituksen alaisia. Tämä osakepohjainen kannustinjärjestelmä arvostetaan myöntämishetken mukaiseen arvoon. Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti vaikutusajalle jaksotettuna. & " 9

36 % %%% ) $%%& ++ ++/ ( % $& +. $-$- -.- */*/ ) *.,* *00* * '( /*&&,$%- --% ( -+& *+-+ - ) $ *. - ) *%+ *0*. '( %&.+ $,$. /- ))60)" (,* 0. - : *- - ) *./ + * ; % 0+ - '( *&+ &+- +-& ( 1,/% &$%, *.$$ 6"" )))" ( % & *. /. + ( % + 0 '( *. $&- $$/ 52 ") %%% ) $%%& ++ ++/ % $+/+,* -./- 3 +., + 0, ) $/ * + ( $/.,- *., '( *,*. +,.- *+&, 3< 2 -, -2 - / $ ++, ++ ++/5 $ 2)66 %%% ) $%%& ++ ++/ 2").--/ /* **-/ "4025.%$ 0* *+& *-. - ",/ -, + " $% -. * ".+& 0/ *- % /*%, ** " +., + 0, */* /. / 2) *,*. +,.- *+&, $ 4 5 $%%& ++ ++/ 3 *+++ $*%, *-/+ /*- 6 *+++ *.&&& 0-0 /+ 6 ; %1%/ %1,* %1$$ " 6$ * 4 "++, + *.. "++ + *.. "++/ + + * *0+*+ + *.. 3

37 , 4'' 0 $%%& %%% ) " ) (6976 '( 8 ** / *. ** - *++* $-+/, ( + * * " + + **+ + + % +, *+0 *+++, % 4*3$3 $-* *$+.%$& - $+.$- ** + *. / & 1 + *-* *,, + + *.% " +, + + $- )60)" *3$3 % $&-. &$+- % % $$/$ ** / ***+ -0/ - *++* +&+/ )0)"*3$3 $-* %$,*.-,$ - /$/. $%%+ %%% ) " ) (6976 '( 8 ** / +-0 *+/0 /,%&, ( + *+* *+++ */&$ " / / + / + + /% 4*3$3 $-* *$,* *** *. %% $-+/, ** , + /%+$ 1 + / $-&& " * )60)" *3$3 %,*$ -,,/ % % ++-+ ** / /+ -. +%$ )0)"*3$3 $-* +%.+/- *. %% +&+/ ( 0 " ++, '' 0 $%%& " %%% ) 7 )" '( 8 ** -+ */. *,.* *&$. ( + + /+ -% " + + * * + + * * 4*3$3 $.% -*, $%$ *&&/ ** + + *0-. /., *0 /+ " + + * * )60*3$3 % % +%& +%& ** -+ */. / $$- )0)"*3$3 $.% -*, $%* $+- 0 $%%+ " %%% ) 7 )" '( 8 ** -+ /0 *0/0 $/.$ ( + *++ - $// + + / - 4*3$3 $.% -*, &, *&$. ** + + * $+$ , */& " + + * )60*3$3 % % /., /., ** -+ /0,. *-% )0)"*3$3 $.% -*, $+- $$- " $+2" 6$/ -2 " $ )" %%% ) $%%& ++ & "&6 -*, */. '( -*, -*, & "$ *- + "$ ( + % +*+ = 4>&?? > &?<? 5>&??$ & 8 8 & & 4.5 %

38 / '4 / 8 06 ( ) 66" ) $%%& " " )" )0 %%% ) "):" )( ") )( " )" 60)" )( ") 1 + *0*,/ + + /&- *0 * ) + +.+* +,+%.+* */ 6(6)( ") ) $*$.% -+ * / + */-*/ */-*/ * ( + -,* + + $$.& -,* * : /.% 0-+, + -*/ + +.$- -*/ '( /.% +,--$,+% % ++&$$ ++&/, )( " + + +,0/* &/+-,0,. - ) /0. -/, /0. 0 6(6)( " $** +/ *..-,,+. *..- 0 '( /.% % % $%%*., $%%%, $%%,+% 8 06 ( ) 66" ) $%%+ " " )" )0 %%% ) "):" )( ") )( " )" 60)" )( ") * + + //% 0/- * ) ,$//.00 */ 6(6)( ") ) ,%,*+.+. * / + */. + + $+-, */. * ( + * %%% *-+/ * :, &,, + / + + **-$ / '( & +-$+,,$// % &..+ &-&% )( " ,- /&*.+ 0,,/ - ) + + +,+ *&%,+ 0 6(6)( " *++- %*%.$ * *,/0* &-/ *,/0* 0 '( % % % &$./ &$./ &*$$$ ) %%% ) $%%& ++ 66"")( ")33,$//,, (.*/ *.-+ " + ) % + ) % **. 66"")( ")*3$3,+%,$// 1,+%.00 ( % + 9 % + 9,+% )" )0)" %%% ) $%%& ++ $%%& ++ 1 /$*+ 0/- /&- 00+* '( /$*+ /-.* /&- //%

39 & 2 82 $%%& ) ) %%% ) 33 0 *3$3 ") " *, +.$&.++, + /&% '( /&+.$ % $$& ")" */ +0 +.$$ ) & '( $-$ $/% %.*$ ")1,$/ $/ % /+- $%%+ ) ) %%% ) 33 0 *3$3 ") " -, /+ /. $&+ -+ *-0 0,%% '( $ /$.,+ /&+ ")" 7 0, 0, + % + */ + $- ) / * +.. '(,$ *% % $-$ ")1 &-&,&.,+,$/ -*/.*.4++,5/.4++5 ( ( 45 $% 2455 %%% ) $%%& ++ &, * *,*+ *++/ ).*%*, *.* " +/, *.., 0. ),%& *.+ 2( 6( $&,,* $&,+,- % ++, /+++ % ++ /0+++ *+/+++ $ '' )" )0)" %%% ) $%%& ++ $%%& ++ ) $*$.%.+. $*$.%.+. ( $$.& *-+/ $$.& * */. -.- */. ).,%/ **.,%/ ** ) ++/% *0. ++/% *0. '( --/$* +/-+. --/$* +/-%/ $$.& *-+/ $$.& *-+++..%*$ /*/+/..%*$ /*/+/ '( --/$* +/-+. --/$* +/-%/ "++, *0-++ ) + **++, $$ 42 %%% ) $%%& ++.$- / '(.$- **-$

40 $*, 6 "0 7 ' ) 0 ) ) 0 )( )( '( **++ 0/ /*+. &%,%%/$, *3$3$%%+ */$%,/+ *%/$.$% % +-**+%, &%,%%/$, **++, 0* /*+. &%,%%/$, % *3$3$%%& *.-/+,/+ *%/$.$% % +-**+%, &%,%%/$, 106 ))( " 6$ -/ **++, 6 " 6$.++, " 0/0.0 *+2 " " * "++," 6 /00/,"6 0-* "00)( " 6$ "8 6$ "$ ) ) )" )( & % + * $, 25 $%%& (7 %%% ) ") ") '( 33 &*+% % &*+% " *.%, *%- *+$ *-,% % *-,%.*- %.*- *3$3 +/%- *%- +&, 1,-- %,-- ( *+*- *%-,,, +/%- *%- +&. $%%+ (7 %%% ) ") ") '( 33 &&.& % &&.& " *..+ % *..+,%$, %,%$, * % * *3$3 &*+% % &*+% 1..- %..- ( *+%& % *+%& &*+% % &*+% 1 *+ *+ $. 2 60)" )0)" )0)" %%% ) $%%& ++ $%%& ++ (.%/.* *0,*.%/%% *0.+,/$- -0,0,/$- -+* '( &/&$, /&&+- &/+- /&*.+ 60)" 60)" )0)" )0)" %%% ) $%%& $%%+ $%%& ++ 6(6 ( /&*.%,-, /&*/,-,,. ++%% 0,+ +-/% 0/.- */*.- */* '( ++*%- %*%+, ++$** %*%.$

41 $/ )" )0)" %%% ) $%%& ++ $%%& ++ 1 % + % + ) % + % + ) -/,,+ -/,,+ '( -/, *&% -/, *&% 6(6 6,,+. *,/0*,,+. *,/0* 1 &... */+/ &... */+/ ) &/& */ &/& */ ) /,++ /*0* /,++ /*0*,/.& *,,/.& *, '(././ //--+././ //--+ )" 1 /,./ 0/ /,./ 0/ +*$.*, +*$.*, 1 $/+ -0 $/+ -0 ).$%*.*..$%*.*. '(,/.& &*$$,/.& &*$$ $ )) " % 0. : * *: 9 6 / *$ $%%& ) ) ++ ()661 %%% ) )0)" ) )1 5 ; )0)" )() $%-$ 1-< 1+ %* %+, &*. $%*+ /1$*< $1% *% &+.& $. *5 ) * ) 2 ) " 1 " % % 7' 33("( )()66" ) Herkkyysanalyysi havainnollistaa konsernin tuloksen ja oman pääoman herkkyyttä valuuttakurssien muutokselle. Oheisessa taulukossa on esitetty positiot valuutoittain siten, että siinä on huomioitu vastakkaissuuntaisten valuuttavirtojen ja mahdollisten suojaustransaktioiden netottava vaikutus. Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ollut valuuttariskiä suojaavia instrumentteja. Herkkyysanalyysissä on huomioitu vain tilinpäätöshetkellä taseessa olevat rahoitusinstrumentit. Tämän johdosta siinä ei ole huomioitu esimerkiksi ennustettuja tulevia todennäköisiä myyntejä tai ostoja joihin mahdollinen suojaus olisi voinut kohdistua tai joilla olisi voinut olla riskiä neutraloiva vaikutus. Herkkyyttä laskettaessa on käytetty euron +/-10% valuuttakurssimuutosta, mikä kuvastaa mahdollista. kurssimuutosta kyseisillä valuutta-alueilla %%% ) RUB EEK LVL RUB EEK LVL Nettopositio 1) Vaikutus tulokseen euron 10% vahvistuminen euron 10% heikentyminen Vaikutus omaan pääomaan 2) euron 10% vahvistuminen euron 10% heikentyminen ) Nettoposition arvo muutettuna euroiksi tilinpäätöshetken kurssilla (1000 eur). Positioon on yhdistelty sekä transaktioriskin että translaatioriskin alaiset positiot. Position etumerkki kuvastaa valuuttavirran suuntaa, esim. negatiivinen positio tarkoittaa, että kyseisessä valuuttariskin alaisessa positiossa on enemmän ulospäin kuin sisäänpäin tulevaa valuuttavirtaa. 2) Suora vaikutus, ei ole huomioitu tuloksen kautta omaan pääomaan tulevaa vaikutusta "7)( )( ( 4* 5 4*++ 5 4* *.- +*: *+.* ( * %

42 ( ".* $%%& ) ++ %%% ) )0)" 0 " ; $%% $% $%$ $%* 69( )0)" 0 " 5 &&- *0-+ /, * *,./ **. **/,+ 5,/,$+ -// --/ 0+.,0* *,.,./+* -*,., +-/% *++ * / /+++ 1 % : % ,,+. *..- * *,/0* *,/0*.5 %,+, /+ '( &&.&% $*..*& &..*-,.$/& $--&.,$&% /$/,+ &$- $**%++ *5 5 % +* 5 (.5 % ( ))" %%% ) *3$3$%%& **++ +%%%%,++++ +,. *0+..$- **-$ '( %**/$ %/&-/ (.* 9 ) % ( ( "++, " " $ % +1. % + / 4 5 ( "++, ++, % 66)6)6 %%% ) $%%& &&. /* *+ $+&/.,*, *0+ *&., 0+ $$& +./ '( $*$.%,%,*+ ) 4) ++++, )( " 6$ 1 ( + 6 %%% ) $%%& ++ 6 /,%/+ ///%& %,-+.+,$*+$& $%.*, $%.*, *&-*$,,%*$&. ") 1<,1*<,1*<

43 $ )" ) 3 $ %%% ) $%%& ++ & &,-,* +-& *,, + '( *+$&,$$% " 0+ % %%% ) $%%& ++ 0 " 7 & %/%*& **.0, & % + " & %.* & $$%&% /+ % $/%-,,+ $& 845 '228 2 %%% ) $%%& 6")" ++ 6")" " " " " 0 " % % + + % /.%, + % /.% & % %%% ) $%%& ++ 8(70 )" " % + /*,%% *+ /*,%% ++%+ " & *% %%% ) $%%& ++ ++/ 1(6 0( ",./ $. - 8 % %, " --*.-+ *-+, ) &&- &$ / '( $/+%.,.$ * ''' 8'4 '' ) 0 =<; ) "=<; 0 6)6(97 "% 6 3 *++ ++ *++ ++ "&6 3 *++ ++ *++ ++ " 6 3 *++ ++ *++ ++ "' 6 3 *++ ++ *++ ++ "A *++ ++ * : "6 " *++ ++ * *++ ++ * *++ ++ * " *++ ++ *++ ++ " 6 3 *++ ++ * "= 1 *++ ++ *++ ++ " 666 ) *++ ++ *++ ++ *++ ++ *++ ++ "3 & % *++ ++ *++ ++ %'3?C 6 3 *++ ++ *++ ++ " & % "= 7&' " *++ ++ *++ ++ "'" & *++ ++ *++ ++ : '" & / -+ / ))D$ ****++, $+ / *

44 *$ 445. ")7 8(70 ")7 $%%& 0" 7 6(6 0" 7 %%% ) (7 7 2 : *. *&* % % %,& % % -,- % 6 $-,% % % +., % ),.& % % $./+& % '( +*.$ *&* %.*-- % ")7 8(70 ")7 $%%+ 0" 7 6(6 0" 7 %%% ) (7 7 2 : + */** * ,. + ) '( *++. - % /,$+ % ")7 8(70 ")7 $%%- 0" 7 6(6 0" 7 %%% ) (7 7 2 : *, *, /+// + ) '( **/- *+& +$ -%-- % "$ "$"$ "$ ) % ( *% % ( (( 00 %%% ) $%%& ++ Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja ja CFO 1) *+. + Heliövaara Eero, toimitusjohtaja 1) *0,. 9 % *0+ *// 8 /+ /* ( -, - 8 :.0./ ) ).-.- Sarkamies Markku 2) *... Hannu Leinonen 2) * + 4 6( $.. $/, *5 38 "$*++,8( *++, 5 ).++,8( +,++, " 6$ ) " 4 5 ) **+*+ % ** 8 45 % -- / & 40*;++5 " ( " +** " +++ ""66$ ) " 38 **++, " 9*,+,. - "$

45 "$ %" & '' () & ' * +$ ' (, ) -$, %. "" " /

46 0 $' 0 $' $%&$'()*+', + $ $ -$) ), ) ) $ * / " ( ) $ )

47 "" $ $ " $ % & '( %"&'" %( )* )$ + )* "** + ' $ (&"",-((.."%"&'" %( )*+ )$ )* + ( (, + $( ". ""'" )*$ )++ )*$ %" " '" - *(( $* * ($(.$ ".$ ".$ " %" " ""'" ) ) )+$ '"% '" $( +, '"% ""'" $ $ $ '/."% )+ )+ $( '"" -%% + Bruttoinvestoinnit

48 ""$%%&'(' "" $%&'%&(( ) * "" "" + ) (%('''(' & " " " + ", + - ""., "",/, "" 0/, ",0 1, " + 2, " + * ''%%%""'( 3""" ""+ + %,&%& "" " " " "+ - '""'% , + / ', +2 " +

49 5 ','" )001 )00/ )00.,(' ",%,,(' 8 9 " """""" ) 1 " : " *,""'", &, , ",; " ,""'" ", "%(%"','$',, " ' &'2, " , " :,5,56,6 6 1,7 0,7, ,50 - '""'% 77 6 &,5550,65, % ( 2 ",7,0, ,7 70 0,5, 5,766, 55575

50 7 '" )001 )00/ )00. ("('''(", & " 1"" " ,07,7,50 1"" , 1"" ++ 1"" ++ 1"" ", 2, 5,5,650 1"" : 1"" " ", 0,7,6 0 2,705,05,0 0 1"" &, 2 " " ",565, " " 0 50 ",6, " ",,00 &,

51 0 '" )001 )00/ )00. ) "", : / / 2 & ; < ; +=++ 4>?) : : & * ' 2' 1, , %%''"''' """ :4-. " /+: ',''' : " " ''"""'% : 77 6 :, / '"$%%'", "" "" "" "" " ),650,6,65,75, ""

52 0 '" )001 )00/ ++ 1 ','("&',,$'('' "" ),650,6,65,75, " '', - 550,%','(' ','(' : " ) (,&"""'% : : * '"32&'(,'$, 4) """ ', 1 & & '""'$, :,:"" 77,:"") 60 5 :,

53

54

55 " "$ "$" "$" %&&'(" "" " &)(*+** *'(" "" "" "" $ $ % )%%&(*(&%&&*+&((" "$$ "," $, &%&)*+&(( "", ", ",,- -, "" %+&(*.%&&(+&(" $ % & /&(*.%&(+(",,",,,,-,

56 " $ " " % $ &' " " ( ) % $ *+ $' " $ " % $ &' " " ( ) % $ *+ $', $ " % $ &' " " "" % $ *+ $' " " "" $ " % $ &' " " ( " " " ) % $ *+ $' " " " $ " % $ &' % $ *+ $' $***$$ $**'- $$ "" $.&+.& " +$ *+ $' " $ & " $ " " "" "" " " /0$1$ " " $$ 21''$ " " 2$ 1''-$$$ " " """ 2&$$$, " " % & " 3 $$, " " " " " %&& ' " " $ " " " % $ &' " " " " " ( " % $ *+ $' ( ' $$ $ $ " (**0*$ " 3$ " " 3**'-' " " " " " $**'-' 0 1$$

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET YRITYKSEN PERUSTIEDOT Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT 1. Järjestelmän tarkoitus Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöiden (avainhenkilö) pitkän aikavälin

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (23) 5.2.2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. YLEISET PERIAATTEET... 2 2. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 2 2.1 KONSERNITASO... 2 2.2 TULOSYKSIKÖT JA LINJATOIMINNOT... 3 2.3. JURIDISTEN YKSIKÖIDEN

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Q1 2014

Alma Media Oyj Q1 2014 Alma Media Oyj Q1 2014 29.4.2014 Kuva: Jenni Gästgivar Alma Media Oyj osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 9.00 1 (31) Alma Median osavuosikatsaus tammi - maaliskuulta 2014: PAINETUN MEDIAN LIIKEVAIHDON LASKU

Lisätiedot

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013 Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma 1.1.31.12. 9 Konsernin tase 31.12. 10 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.31.12. 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2006 Tilinpäätös Tilinpäätös 36 Hallituksen toimintakertomus 42 Konsernin tuloslaskelma 43 Konsernitase 44 Konsernin rahavirtalaskelma 45 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 46 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 6

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 6 T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös 2006 (IFRS) Konsernin tase... 14 Konsernin tuloslaskelma... 15 Konsernin rahavirtalaskelma... 16 Laskelma konsernin

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot