3"! % )" &+ *" & $! " ' *" $! 555 6" ( +&! 7" 3" && &! % *" ' +&! 3"5" &&! 3" "! ( )!." " ' +!. *55 + *" &+ $! " *55 + *"&$!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3"! % )" &+ *" & $! " ' *" $! 555 6" ( +&! 7" 3" && &! % *" ' +&! 3"5" &&! 3" "! ( )!." " ' +!. *55 + *" &+ $! " *55 + *"&$!"

Transkriptio

1 "$$%

2 &'() &'()*+ "$$% " $ $ $ $ " ' % &

3 "$ % &&&"'&$ (""'$ (" )*""+'+",'$ -)"*"&'&&"$."""+*"+$ ("*" '+ /)" " 01 " " " $ % $% % % & '& " 2 &% & (" $% & ' (" &%' + ' -)"*" '% && % $ %' ' ( )$ %' %."""$ &% + 3 %( '&+ 4""$ % *55$ &%( &.*55$ %& &+ ("*" %' +.*55*" &%& ++." )555 * " * '% ' 3" % )" &+ *" & $ " ' *" $ 555 6" ( +& 7" +&3"5" &' 3" && & % *" ' *"'$( 7" +& 3"5" && 3" " ( )." " ' +. *55 + *" &+ $ " *55 + *"&$ 2

4 (" +' & + (" 222 "" "*" 222 *" ' 2258 "" ' ' ( ) ""*"&'&& )*+ 01 ), " " " $ ( % +& " $&% & ' 3"5 % ' '& %( + / % ' 3"2"5 $% 01 ) " " " $ ( % & + 7" &% + & 3"5 (% & + &%( +& / % + +' 3"2"5 % & '& ) 01 $ " ( %' 7" % ' 3"5 &%& + 3"2"5 %' ' ) 01 " " $ ( $$% ' + & 7" %( + +' 3"5 &%' ' 3"2"5 &%' + ' "222"" ' "2258"" ' ' 3

5 4 )*+ ),- 01 *)* " " " $ % % +& + ++ % % & + % $ %' (" $$% ' + & ( )" (.2 " 9" """ 5 "8 5""5 ( +& % ) " "22" "5"28""5:"* 25"522"5& ) % % *"* '*" $(" ' ( ) ";"9; '"*" " "28 " 5 " : < 3 ;89" ;"9 ' )" " *" "28 "8 = ) 3 " 5 ;(= "* " " " /"* 3 (= "* " " " " > 3 * " 5 3 > 3 * " 28" >9 *2255 " " 5 *""* ) " " " "? " " "" 5(""* 9" " " 3 " %"" < ( " *" "" % 7" 2255 " ;"9 " " " 525 """" " *55 ) " 28" *558" *2"58 " ;"9 3*"" 2"85288 "">=2*2"58 "*/*1).2 3" "28 "" & 5 =9"" < " ; * "*" """ *55 " " "" "" 4 "" " & " "5" " " " " """"; * 25"25 "" & "*" ") 3: 9" " " 5""5 5 "8* 5 " " 5 "8* ""*" " /"5" " " "?==?) =9 = 9" " 3: ' 3

6 ; "" & 3 3: 7 9" " "*" 3" 5 "" " 3 *9 + 8 & A8 7 " " " 5 ( " "28 " "28" "" 3" "28 ( "5"" * "*">9" " " "" B5*555 > 9" 22 " 5 " 2255 C"5 5"55 "85 " 52"22"2"2"5 5"" ;"9 D "" " 7 "" * " " " " " """*" "" 5 " " (* ; (* "22" "" "*" ;"9 05" " "22" 7".2;"9 "" "+A85""55 & "" 5* " " "" "*" 35* ) " " " " " """ " 5 5) "" C"5 ""522 * ' - " 35* 2)"55 " );" " *55 "" "" * "*" """ " "" *" 5"55 ) " 28 " 5 "28 -" & 85"" *"" ( ) " 28" "*" "5 "" ;"9 C*" ;"9 2) " " " ) """ " " "" """ " " >" /"*" " 5 0" " " ""28 /"* 42* " )" " *" " " 28 ;"9""5 3**3**** ":"5 " 5%"" <( " 3 (""" 9" " 0" " 5 " 1.2%"5" ;2 55 *9"* " " ; " "8 ) " " ("" "8 " ) """ 85""2" " 52" "" "" 5"" 5

7 + 01 )* " " " $ % $&% & ' % &% + & % $ % ' (" %( + +' 7" )" *55* ") " 2" "" *" " "" " 5 "" " 7 )" " " "5" 9" " " 7" ) + & +& (" + % " 22 ""22*"2 **)" "" "55"8* % 55" 3" * "5 ** """ " * 5 ) "*"*" ""2"5+" 7 ""*""2"5' "" 28" 555(*"" * 4 25 "" 3) ( 76=" %"5" (* " 7C25 6E 22 " 25 * > *55" "" 3" 5 /5 "28 0 :7 "" B25" 25""5 "*" " " 25 : " " ""."" "8) ")" """" * "" B25" 25""5 28" =29" " " 5"8 4 4 "*"22" ) '" "" " "*" ) 2"5 + " " " "" " /"* "" 7""558 "" "" - (* C; C " (* ; """" + " B25" 25""5 B25" 25 4" >" 2 2"5 *" ")"" 3* "*"" 2"5 & " 5*5 5"5 *55* ");.7;"9 + " " ) " 5 ) 28 "" ;"9 ;9"" B" *9 " " " 6

8 2"5 " C85 *9 2" " " 25 %** "" ) " " "*" (" ;2 " " "" 3 ) %9:2( " 5"22 7 ( ( "" %"5" ( """ " 22 "3" " ) 2"5*""" " 22 2"5 ""5""5 "" " "5 " 5"5 " ) " 2"5 + " 3 " " " " ' " " /"* 2"5 " " " + " "28 /"* ;)"" ""55 "*">""" B25" 25""5 + " " **)"."" )" + " ;"9 (8888 3* "22 '+ " " ;"9.": " "".*""" " " 22 ) + " 22 * 2"" 5 5 "5 " 5 22 ' " 3) *"" ' ' " " ' " ""5""+ )*552""5 3) " ' *"" " 5 "" " " " 5 " "" * 5 " " -" *" ) " " ) " "*" *. " " ), * * 7"" $ + 22)2" ( + '' " $ ' ( ' ' "2255 ' )*"" 3" ""B25" 25")"*558" ) C( ) "" "" "2"5 4 " " 853" / B "22*"*"" "">""".""C( "") "" """2"5 7

9 / 01 )* " " " $ % % ' '& % (% & + % $ &%& + (" &%' ' 3"5 )" 0 " " 5556"" 3"5" & ' % & & % 52""5 ) * 555 "5" ) 5" "" 5 "" ) " B A9 22" + (" +'' 0/+/ " 2) " """ "" / 0 " * * "" <:" " * 2"25 2" )" "" F 28 *552 )5 " ") *558" ) ** ""5 3 " * 52""5 "" "" *" ") " 5 * " " 55" ** " " "*" ) 3 "5825 "28 52"2 ; *55" " "8""28 :" $ ") 4 " "" 5 " " " )" 289" "" " " 2 ")*""*558"5%*"*558")55 " " " *558" "" ** " " "*""" >"" "" 5"5 7 " " " " 5 )*22" 5288 %"5" 060 2*" 5288 " ) "8 "5"" 555 ) "55 5 "$""" *" 2"28"*""" ""5"2"*558" G) " >"" * >A" ""8) 0 >" 0""" ) 8

10 > /9) 9" 5"5 " +& *" """) 55""5 28"5 "" +& > *"* 5 585""5 5"22)""5 3" " 2859" """"""" 7 "9" ""*558"3" 52"20 " 52""5 *"" >* " 2"25 ) ** 2 /"5" " 222 " 55" 22" 22 5"555 " ** ) * Lisäksi yhden toisen asunnon kauppa purettiin. 3) *"" 22""5 " "*558" ) "8"*"" 2)""5 (6 =* D": 6 "" " " *55""" " ) " 5 " " " " "" >"" ""28"*""""" " "" " "5" """"" (6 =* D": 6 28" " """ " 5 "28 0 / " * """" 555"5555 "*)""22 (6=*D":6 2)""5"5555 "" ) )F " 5"5 " """ " 5 " 5 * " "" " * 555" "" "*" " 6: > =B= "" ** " " "" > 7"*" 52"55 "*""" 55 2 "2"28 5"55 "*" " *" " 5"5" 7"*" 522""5"" " )"""" ) 2 8 ** " " C8 "* 28" *"" 2"22" " 3** " " "*"*558")55""53** " ""6: > 2" ""6:>=B= 55" > " " "* ; 3 " "* 82 "" " " " " 22"""5 "" "" 22 ) ' " ' ) *"" 22""5 " """ "" 2"5 + 8"85555"* " 0 : F%"&+& "*" "5" "" 3 " *5522 "5"2" """22) 9

11 2528 (A "5"""5 5" )"" 6""5 """ " " 07 B9" B) "" 25 "*" " "" % " 2 28 "*" " "*" "2"25 5" " " & )"*"*555""""2"5 " " 2"5 + 5" ) *558" 52588* " %"" * """ )"" "" 28" 52""5 """*"" 52"55 " 5 " "" "" "*" " " " " " 01 * " " " $ % %( + % &%( +& )" *55" C8.2 3".2 " ) ) + +& % ) " 22 " % ** *" """55"8*, + 2* % * ' *" ) 2"""5")5555 * ) " "" " " 528*55 " 5"*"3"""&+&+" ) 28) "" + 3" " *55+&&&+ 3" "" ) *"" ++ " " "" " " " *"555&3" " &'&+4" +& 5"5 " *"" " """"""& 5 ) " " " 5 4" ( " "" " 3"5" " " + " & 2258""5 " "" * 2258""5 " "" ' / " " ** " "* "" 10

12 .""" + *" + $.""" " 2""") "3"*55'+ '''*55+*"&$ *55+*"&+$ 3" " ' 25*55" 2528 " ) ) "" 060 "25 "" )*** %,) * )+),-.* ) * + / 3,/ )* )* )* )*** +,) * ) " "H $( & *55 """ ' $',-.* ) " "H &'' $& ( ( H " ""52228" )"*" *") " " "22 """" "". * 28" " "" "" "". 585""5 5"22)""5 " 55 9" " 2"28""5. 22" "" 04)) * " 55 "" 5F "9" C8"5" "" C8.2 " 28 " " "") 5"5; 2" 2" 8* " "9 ( 7" 3"5 " 5 ( )" (.2 7" )"7".2 " 2528) 3"5" )" 0 " 555 6"" )"*55"C8.23".2" 11

13 ))) C8.2 "5"" & > >.2 $ """ 3" "" " 28 F"2 7".2 "" 5"" & C8" 7".288& ">,**. & " 8555 "*" " "" 3""" 285 " 2"*5525 ' ) " ' 85 ) & %"*) "5" " 8) "" " "" * " " *""" 52" " """ 28"" " "55"8* 5 " ' "55"8& " ""5 "" )55 8"8555 " 55' 85" 85++'+ /28*""" " 55'' 85( )*552""5 "*"""'' 85"28""5+''- 2528""5)""""28" " 55*" 8"8"5 ( )*""""""28" 28 "5 28" 5*5228 5( )** 2"5 ; 8"8"95."" " 8"8"5 &$ ( &' 7" $ 3"5 & & ' 3"2"5 ('( ** " """ 8"8 """" 5" " " "9""" 7"" " 55" 5 "*) ) 28)25"5 "" "" %"5" "" "B").*" ""28)"" ) & " *" ""5"5 ) * *"*55" "" "7" "& " * + C8.2 " %"5" " 55 " 5555"555 *)52"5 12

14 )*/)-*/ 4* " 5 " 5522 " /*2 )" *5 "8 " " ") "*5 ") " "" " " 7 "" 25(28822" " """ 52""5 7" " " " 5 " "5 2"255"*""""5 " % " 9"" 2528"22" 2" >) " " "555 "" "" 5" * % " """ ) " 55 ) "" ) (" 528" " "% 9" """5")525" 3" " * " 25*55 " " " " 5 " " ) 9 ) " 22 " " " " 525 2" 6 ) " *2"22 "8 5 " " % ) ) 55 " 0" 2" " " " 55 "5 55" " "" " ) "" (" 55 " 82"285F)" "" )%),+, C" 5 "") " ) 2*5"8 " 58 " " "8 C" 5 " " " " " 5 "" 5 " "" C "") 555 "8" * """ 9 > 5" "252" ) 3"5 F"" " 55 "" "8 ) " " "8 5" "8"" " 5 " ) " 2"" 555 3"8 )" * " " 552 "8** 5555 " 5 " ) " 1"" " "52 " 5"*55 "*)*55 13

15 "222 "* " 3" " ** " ) "5 " 5 2"5" * )" " ".*"" ) ** 28" ) 22"".*"" " ) " " 255" "" ; ) 22 " " "" "" 22"2""5 *5 ) "22 "".*"" ) " "2 " " 2" "" "22 " "" "" " ) *2"5)2"""5 7"22 )" " 22 ""5555*""""""" " """ 5 ) " * 55" " ;"" ")"" " 28" " 25 ) " " "" " ) 255 " " 8"8 555 " "* "" "5" " 5 *" ""2 )" ") " "58)"2"28 "" "5" " "55*" 55 3"8 "" " "5" " " *55 " * "" 2"28** "" )22**25" 5*""9" "" *"" " " " "" 2"" "" 5 ) "**" " "2 * "2" ) & *558" )"" " " " "" (" " 22 " 555" ("" 5"55 " 2522" )2 "" ) " " " 525 "2)"2""5*55"" % )" 5 " " " "" 5 " *2"2 " 555 " 25* )5 "" " 2 5 " "" " "" " C85 * " ""5"2 " 5522 "" + "" C8 ""*""" " "*" () ""*"""" 3" " "" ) " 5"5 " " 28 " 25"25 ""9 "" *2 28" " 25 " " "*") 2" " "5 " " *" ")&" """*558")"" 14

16 ) * " "28" ""5 2" "5"5"5 "5 " 2" " "&" 28 " 3*./5 3" "" ) "55 2" * ) " 25 " 2*5"8 " ( )" " "" " 5 " " 5 28) 2*5"8") & 52" " " 2*5"8 "55 " " 5" " 3" "" 528""528" "28)2*5"8*5"5 +-,5)) ).//5) " 28 "*) & C8 " " *558" ) 28" "*) " 5" "."9 " ""."9 "*55"*55+&; " * " 0* 3 " 5" " B ; %"" 3 ; % " C8 " " 3;( 2"8/"<C9.2>55""" 23;( C8 " "*55555 " ) "" " "" 28 " *558""5 " *" ) 2"5 55 ''+' " " * 555 2)""528"2528)"" ) "" $ " " "C8 " "*55555" )"" " " " " "" " 28 " *558""5 ; " " 5"522" """ & %"" 3) " * " " "" * " %"" 3)"" 5" "B ;";%"2" *"" 5" " " 5 0* 3 2" *"" * " "/;8"&*""; " " " " ; %" ) " *"""; " & " " 3( B ;" *""" " 5" ; % *22" &&& " 5"22)"5 &"2""55D".2" "-" "5" """28 """ 15

17 ))+* C8.2 " *55 '." " "82" )555''+'C852"" "5 &2"5'" "." *558" "".I;"9*8""""5 )*""&+." 2 "" ) & ;"9 >8"" 2") ".I ;" " " & $.I ( "">) "$ ( )*""" ) " "" "." ) ) *+ C8.2 " * " " &. " ) " & C ".25 ) *"" ' ** C8.2 " C8.2 ; 8"8.2 """ ""C8.23".2 ""&2"5 C8.2 " ) "" 28 " ) 555"5 2" "55555"5*" " "" " ) " 555 *"28 " )555"52" "55555"5 / ;8 C8.2 0* 3 5 & "*" *" C8.20*3 """"/ ;8 " && + " " 5 " 222 "55 "5 " ** " " *" " ) " " 5 ** & J"" "5 " ) 555"5 " 2) )" 2"" *" 2 ; " " " " * *" " 555" " " ) " 2 *" " 555" " ) " "5"""5 "" " " " * 55* " *" 9 %"5" 28 25*55 2 *" """ 3"5 " " " "525 *"" ) 22 " " ) 2" 7" ) " 5 """ 22"""5 """ C8 *255 25*555 " 28" ""*555 16

18 ) 2+/)., * ( " "*" 555 " "" 7" ""22 "'" "" "*" ;)2 =A 2*25 "" %** 32*25 22)""5 "*" 2"" 55 "" ""32*25 " "55 "* "" 2"5 " "8 """..25 3*"""25 " " " " " " " " 4 "" *55* ") ;"9 7A"";"9 35""5 /"* 25""5 " " /;8 "" & )2"*" 4) 6 76*A"" ++" " ** " 4) "" && + 28 " " 555" 5"" 5525 )""*" " 22)55 " /)-*/ 2 ) ) ) 255 ) " ) " " )"5"*" 0)/-5,2 /28 *"& ++++ " ) ++ ; ""5528 " 5 *" 5255""." " " ++''.*55555 '' C8) """""" )*552"5*" " C8 "" 25 5 ) " 52"28 "225 /"* ; " 17

19 " $ % & ' & % ( & ( & )& * $$ '& +, % -. % &-. % --. % "/ 0 0 * % + & % 0 & 0 0 % 0 0 % 0 0 % & % & -.'453 $%6 $& ", '453 $% % % '45* $$%6 '453 $%6 & $$ '453 $% & '456 ' '453 $% '45* $$%6 '456 ' --.* 7

20 (&)$$' *$*/0 $'""$' /0 9 : 9 : + %& 5 0 %& '""$' /0 9 : 5 80 '& $($%$* *$*/0 9 : %& &&0 ""$ 9 &&00 0 %&&'''(&)$ 9 +0 & *$)$')$* *$))-$'' &* *$)$')$* *$))-$''$""$ 9 9 " $ % " $ & % & '$2(+* -, 9 5 & & % *') &)**$/0 9 : % % 1)(''*') /0 9 *)) %** 9 : % % & % + *$))$''$'$%))'$+$%( )$,'& **$ 9 ) &: & *$)),'($-,')-.* 9 + &

21 "$$$$ $$"%&' ()$ $%*)'$*'%()$+*& ($ $%*,)$$-"*'$ (,*.$$ *$.*"/( ) ( $."*+$ $$ $$$$ *$$$$ - $$ -0$$ $$$ ( $ $. $$ $."") "+&'..%+ *$.)*)/ $$ $1$ $ $1 "" $ %%% $1$ ".%%.&*) $1 %"',") "+*" 0$2 "))+,. %* 3$ "+..*) ',++., *" $ 2$ ' "*) 4$5(678$( &&))' "*, 90 &"%%&& "*' 8( :(;;< %" "*+ 2$ +.' "* :3 +",&& "*" ($=..)& *) 5 $8>?4(. *, 4$5(67$$<8$(,"&& *, 2$-8 +% *' 2$ 1$ % *& $ "%%& *& 3 % *& 4$5(67 $.), *& - "% *+ "% &'& (() 0$$ ( &'.)" "*, ''+%",, "*" %%%% *(*&'*& "")" "" $+ %%% $ "-" +),,*&..,)& *" ""-%.%.. &"*. '',+%, *" %"-" '+% "*) &"'). "*' ""-% '' "*& "'+,."" +*, %"-" ), "*' &,""," "*) ""-% "" *".&+.,& &*+ %"-" "+ * ")'&,.* ""-% "& *..%)+.+% )*, $% " * %,%)+", '*.,% -(* "")" *(*&'*& "")" * $$ ' *" &'.)" "*, - $ $( A$ $ * '*% *. )* &*+ *+ "")"

22 " $"%% $%$ " "$$ % " " $$ &$ &$ &$$ &% & &"$ '((( ) $% " $" *+( " $$% %",-(( ' $" $ " -./(-0)*** 0 0*0 0((*0( ) * * *, "11 *+( " $$% %" -(233-(0()34 +$ ' $ + " " $,$ $ - $ $ $ -(233-()30( ** & &"$ & *+(*0 "" $ $,-(( ' $" $ " -./(-0)*** 0 0*0 0((*0( ) * * *

23 ' 30 $", $",$ * - * 30.(03 %% ""..0 $, * &$..0.(03 "% " '56 $ ",' -./(-0)*** /$ - $,,$ 0 -./(-0)*** (03 %" %"$ '3--0/(00 "$ % (03 %% %%% 30 * 0 *, * 30 *.(03 " $$..0 *. * 0 *..0 *.(03 $$ % '*.(03 $" $,' 56 $ "

24 """$ % &"$ '( ))* *(' " $ %& ' '( ' *') (' "'' ) % $ (' "'' ' ) +) + ) & & ) $& """"$ ')* +' +*'*) "$,""$ * '&& $' ' &$& +$ " +$ " +$ " "$,"""$ +'* +**' +('(,"$ $&, " ) -,""$ ' ()' $-", (* +') *)' $& $% &"%.,, ) '' (.& $

25 5*-2+-6*6/5*-2/ //,**/*4 "" $"%$ " &$$ " %'%" (("$ $$% ($$) *+,-+.**/ " " " 0" 0&( '' 0$) " (&" -/-,*1//,-+.**.,*/*2 " " " 0" 0&( (&'% ((%$ $ %%& 0''"$ '( 0) $ "" $"%$ " &$$ 0% 0&( &'"' %'$'( %' %%%") "") $"%$ " &$$ 0% 0&( &'"' %'$'( %' %%%") & 0$ " 0" *+,-+.**/ " " " 0$ " 0" 0$ &% $"' -/-,*1//,-+.**.,*/*2 " " " 0$ " ")' " $ %&%% 0'$'' "" 0&& $ "") $"%$ " &$$ 0)) 0&( &""$ %"$" $&( %'"% %

26 25 " $ % & ' % % ( & & ' " ( ) *+, -..--) ,++..--/ ' 01 '0 ) )*( % / ( '&.,.--/ & % '&+%.--/ '0 5 $ ).--/.--6& '0 * * ( '0, +5.--/

27 '& % % 26 '0' / 3):.--/ % % * % * &.--/ * * % '0 % & ; & < * %+- & * % ( ( 9- =( < 7 7

28 > % % < : Konserniyritysten tilinpäätöksiin sisältyvät erät arvostetaan siihen valuuttaan, joka parhaiten kuvastaa kyseisen yrityksen taloudellisia toimintaolosuhteita (toimintavaluutta). Konserniyhtiöiden toimintavaluutta saattaa tällöin poiketa sen maan valuutasta, jossa yritys pääasiallisesti sijaitsee. Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on emoyhtiön toimintavaluutta. * % % ) * : % : 4 % ; % < % >??>?? 27

29 % % * % 4 * & & & < @ A5=.9= <,9 & > & &,49 & % & & ( ( 28

30 > '&,/ : %.--/ '&,/ > < 4 4 * * 4 B & % & < * +. < < < C ; 29

31 % B ; < & )?? )?<? 7 )?? )?)? )?<? * % % % % > " '0. "1D1 > % 30

32 * % % %

33 " $ % % & & & & " ' " % & ( ) "' ) % ****++, $ **** ( % $%%& " '( %%% ) ( +/,, *-.*0,+ -0 *+,&&, (,. + ** * '( $%-&&*.,*- $$&, +-%, *&*-,+ " -&+,,+/ -++-,-,% %$+ 1 0 *. -*. *+,* *+*/ ( ) /*0.*.* $-+, + + *-0- + **&.$ " -.,* --./+ -.0* + +/,$$ ) -+-0 /*+ *+* + &%,- " -0 *+, **0+ + $&$$%/ ),.0*, *%//., '( ++/+-.,-- +$./ $,.,% /*-$$ 1 *+,, 0*,- *- -*,+ %$-.& (..-* *0-0 /.+/ *,/.+$ '(..,&& *$+-. +-, -&$$/,,&*, 0,$%,, $*%* --%/$ *,&&*- 2 *.1$ *1+ 1.,1- $..*$& $%%-. $,.+*,+%/$- $%%+ " '( %%% ) (.,+,/ */ *.*/&/, ( -+ *+ **.,..-+ '( *,&$% $-+-. /%%-$,-*.,+., " $-+$, -%, &$*/,&$/ *$+*& 1,*/ *, *0 *-./ */$- ( ).0+..*-0+ /-,-, +,$$*,,-* -/0/ *-0- + %%-+* " + +0* * + **&*+ ) ,0 *+ +&$$ " -,0+ *.+./ *+*+ *+ $&.-/- ) -0--.*.++ */-- $&/$- '( /+-,.+*&$.+/,- +.%+ /&%$$ 1 ***0 -,. *0// &,* ( +--* +0 * *.-,$ '( +//-,.%%,-$*/ /./+$,*/%+, 0 /*+-$ *+&$. *+.-+ **&,%& 2 /%1+ %1- &1* $1& $/.-$+.,%%, *./,..*,* $%%- " '( %%% ) (.--. *0,-, -*0.../,$. ( *.* *..- ***+,.% '( *,.*&, /*%&*.*$%& -+.-$+-. " +%,$ %/+$ %$*& *%-%.,.

34 "( %%% ) $%%& ++ ++/ *+.%,, -/+0-0*0,0 ( +-%, **./ ***/ 3 +-.* **-/ **.-+ '( *+,&&,.*/&/,./,$. " %%% ) $%% /,&.- //0- *.- (,-,%.,0 +/+ 3 $+ / -0 '( &&*- *$&-.%.& 2) %%% ) $%%& ++,$$/+.,* " $,.,% *-*+ 3 $$.+$ *,0,* ( $$& *0, '(,-+.+,$*+$& 2 %%% ) $%%& ++ *-%. /+.+ " -&$$/ &/%+* */,*0 (.*$ / '( $.*-&% $.-$$% 3 ) $%%& ++,+%1/.-- '(,+%1/,..1* $ 45 4 " $%%& " ++, 4 " $%%+ " ++ 4 " $%%- " ++/ * ''' 6676" $%%& " ++, 6676" $%%+ " " $%%- " ++/, 4 %%% ) $%%& ++ ++/ % *+*-.% -,/*, --.**/ 4 5 *5 $+/$/ /// +/./* */. *0* " 5 &... */+/.--*0 *5( 51 ) %%% ) $%%& ++ ++/ & *+ *. " $% *+0, -.. ).-$,.+ '( $.&, *-

35 / %%% ) $%%& ++ ++/ " $.% " --+ **0 **., & %*. *.-- ***- 3 -&$ */+ */ " % & *.*, **/ 7 %% */ *0. ) *%+%.-, '( %*&,,$/ $.-. )0 %%% ) $%%& ++ ++/ % $*/ + - % * *+, " % 0, ). 0,,/ '( $.,,$$ / %%% ) $%%& ++ ++/ & ) /+ 0, /- &.+ /.0 ** &$& +- *. ) % + * '( */-+ */+ &- + ' %%% ) $%%& ++ ++/ 1 *5 *.-+& // /* 0+** -0* 6,%+ -. **- 6 5 % +, ) $,,$ 0+ 0 '(,,.%*,/*$*,./- *5% ( 5"$ **0++/../++8 *+ +,+ 8,.+ " 49 ) $%%& ++ ++/ % $+. + * & $*,,,+ - */- *+ ) +/,0 '( --/ +- -/ 0) ) 69" ) (7 )( )( ) *$* -., * *++* ++,.5 *$* *++*0 5 SRV Yhtiöt Oyj:ssä on käytössä osakepohjainen kannustinohjelma, johon kuuluu yksi konsernin johtoryhmän jäsen. Ohjelman mukaan johtoon kuuluva henkilö on oikeutettu osakepalkkioon henkilön ollessa konsernin palveluksessa. Osakepalkkiona maksettava määrä perustuu SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen hintakehitykseen. SRV Yhtiöt Oyj on oikeutettu harkintansa mukaan maksamaan osakepalkkion joko rahana tai osakkeina. SRV Yhtiöt Oyj on päättänyt, että palkkiosta puolet maksetaan rahana ja puolet osakkeina. Palkkiona maksetaan määritellyn alkukurssin ja osakkeen tarkemmin määritellyllä tavalla lasketun julkisesti noteeratun hinnan erotus palkkion antamispäivänä. Tämä osakepohjainen kannustinjärjestelmä arvostetaan käyttäen Black&Scholes arvostusmenetelmää. Osakkeina luovutettava osuus arvostetaan toteutustavan päätöshetken mukaiseen arvoon ja rahana maksettava käypään arvoon. Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti vaikutusajalle jaksotettuna. Volatiliteettina on arvostusmenetelmässä käytetty 44 %:ia. SRV:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilöiden työ- ja toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2009 kuului 77 henkilöä ja palkkiot perustuvat pääosin konsernin ja osin liiketoimintojen tulokseen ennen veroja. Ansaintajaksolta 2009 maksettiin palkkioina noin 80 tuhatta osaketta. Tämä osakepohjainen kannustinjärjestelmä arvostetaan osakkeina luovutettavan osuuden osalta myöntämishetken mukaiseen arvoon ja rahana maksettavan osuuden osalta käypään arvoon. Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti vaikutusajalle jaksotettuna..5 SRV:n hallitus päätti pitkäaikaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta, johon kuuluu kaksi konsernin avainhenkilöä, joista toinen on konsernin tuleva toimitusjohtaja. Osakepalkkion määrä perustuu SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen hintakehitykseen. SRV Yhtiöt Oyj on oikeutettu maksamaan palkkion joko osakkeina tai rahana. Järjestelmän ehtojen mukaan saadusta verojen jälkeisestä arvosta on puolet oltava sidottuna SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeisiin ja osakkeet ovat kahden vuoden luovutusrajoituksen alaisia. Tämä osakepohjainen kannustinjärjestelmä arvostetaan myöntämishetken mukaiseen arvoon. Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti vaikutusajalle jaksotettuna. & " 9

36 % %%% ) $%%& ++ ++/ ( % $& +. $-$- -.- */*/ ) *.,* *00* * '( /*&&,$%- --% ( -+& *+-+ - ) $ *. - ) *%+ *0*. '( %&.+ $,$. /- ))60)" (,* 0. - : *- - ) *./ + * ; % 0+ - '( *&+ &+- +-& ( 1,/% &$%, *.$$ 6"" )))" ( % & *. /. + ( % + 0 '( *. $&- $$/ 52 ") %%% ) $%%& ++ ++/ % $+/+,* -./- 3 +., + 0, ) $/ * + ( $/.,- *., '( *,*. +,.- *+&, 3< 2 -, -2 - / $ ++, ++ ++/5 $ 2)66 %%% ) $%%& ++ ++/ 2").--/ /* **-/ "4025.%$ 0* *+& *-. - ",/ -, + " $% -. * ".+& 0/ *- % /*%, ** " +., + 0, */* /. / 2) *,*. +,.- *+&, $ 4 5 $%%& ++ ++/ 3 *+++ $*%, *-/+ /*- 6 *+++ *.&&& 0-0 /+ 6 ; %1%/ %1,* %1$$ " 6$ * 4 "++, + *.. "++ + *.. "++/ + + * *0+*+ + *.. 3

37 , 4'' 0 $%%& %%% ) " ) (6976 '( 8 ** / *. ** - *++* $-+/, ( + * * " + + **+ + + % +, *+0 *+++, % 4*3$3 $-* *$+.%$& - $+.$- ** + *. / & 1 + *-* *,, + + *.% " +, + + $- )60)" *3$3 % $&-. &$+- % % $$/$ ** / ***+ -0/ - *++* +&+/ )0)"*3$3 $-* %$,*.-,$ - /$/. $%%+ %%% ) " ) (6976 '( 8 ** / +-0 *+/0 /,%&, ( + *+* *+++ */&$ " / / + / + + /% 4*3$3 $-* *$,* *** *. %% $-+/, ** , + /%+$ 1 + / $-&& " * )60)" *3$3 %,*$ -,,/ % % ++-+ ** / /+ -. +%$ )0)"*3$3 $-* +%.+/- *. %% +&+/ ( 0 " ++, '' 0 $%%& " %%% ) 7 )" '( 8 ** -+ */. *,.* *&$. ( + + /+ -% " + + * * + + * * 4*3$3 $.% -*, $%$ *&&/ ** + + *0-. /., *0 /+ " + + * * )60*3$3 % % +%& +%& ** -+ */. / $$- )0)"*3$3 $.% -*, $%* $+- 0 $%%+ " %%% ) 7 )" '( 8 ** -+ /0 *0/0 $/.$ ( + *++ - $// + + / - 4*3$3 $.% -*, &, *&$. ** + + * $+$ , */& " + + * )60*3$3 % % /., /., ** -+ /0,. *-% )0)"*3$3 $.% -*, $+- $$- " $+2" 6$/ -2 " $ )" %%% ) $%%& ++ & "&6 -*, */. '( -*, -*, & "$ *- + "$ ( + % +*+ = 4>&?? > &?<? 5>&??$ & 8 8 & & 4.5 %

38 / '4 / 8 06 ( ) 66" ) $%%& " " )" )0 %%% ) "):" )( ") )( " )" 60)" )( ") 1 + *0*,/ + + /&- *0 * ) + +.+* +,+%.+* */ 6(6)( ") ) $*$.% -+ * / + */-*/ */-*/ * ( + -,* + + $$.& -,* * : /.% 0-+, + -*/ + +.$- -*/ '( /.% +,--$,+% % ++&$$ ++&/, )( " + + +,0/* &/+-,0,. - ) /0. -/, /0. 0 6(6)( " $** +/ *..-,,+. *..- 0 '( /.% % % $%%*., $%%%, $%%,+% 8 06 ( ) 66" ) $%%+ " " )" )0 %%% ) "):" )( ") )( " )" 60)" )( ") * + + //% 0/- * ) ,$//.00 */ 6(6)( ") ) ,%,*+.+. * / + */. + + $+-, */. * ( + * %%% *-+/ * :, &,, + / + + **-$ / '( & +-$+,,$// % &..+ &-&% )( " ,- /&*.+ 0,,/ - ) + + +,+ *&%,+ 0 6(6)( " *++- %*%.$ * *,/0* &-/ *,/0* 0 '( % % % &$./ &$./ &*$$$ ) %%% ) $%%& ++ 66"")( ")33,$//,, (.*/ *.-+ " + ) % + ) % **. 66"")( ")*3$3,+%,$// 1,+%.00 ( % + 9 % + 9,+% )" )0)" %%% ) $%%& ++ $%%& ++ 1 /$*+ 0/- /&- 00+* '( /$*+ /-.* /&- //%

39 & 2 82 $%%& ) ) %%% ) 33 0 *3$3 ") " *, +.$&.++, + /&% '( /&+.$ % $$& ")" */ +0 +.$$ ) & '( $-$ $/% %.*$ ")1,$/ $/ % /+- $%%+ ) ) %%% ) 33 0 *3$3 ") " -, /+ /. $&+ -+ *-0 0,%% '( $ /$.,+ /&+ ")" 7 0, 0, + % + */ + $- ) / * +.. '(,$ *% % $-$ ")1 &-&,&.,+,$/ -*/.*.4++,5/.4++5 ( ( 45 $% 2455 %%% ) $%%& ++ &, * *,*+ *++/ ).*%*, *.* " +/, *.., 0. ),%& *.+ 2( 6( $&,,* $&,+,- % ++, /+++ % ++ /0+++ *+/+++ $ '' )" )0)" %%% ) $%%& ++ $%%& ++ ) $*$.%.+. $*$.%.+. ( $$.& *-+/ $$.& * */. -.- */. ).,%/ **.,%/ ** ) ++/% *0. ++/% *0. '( --/$* +/-+. --/$* +/-%/ $$.& *-+/ $$.& *-+++..%*$ /*/+/..%*$ /*/+/ '( --/$* +/-+. --/$* +/-%/ "++, *0-++ ) + **++, $$ 42 %%% ) $%%& ++.$- / '(.$- **-$

40 $*, 6 "0 7 ' ) 0 ) ) 0 )( )( '( **++ 0/ /*+. &%,%%/$, *3$3$%%+ */$%,/+ *%/$.$% % +-**+%, &%,%%/$, **++, 0* /*+. &%,%%/$, % *3$3$%%& *.-/+,/+ *%/$.$% % +-**+%, &%,%%/$, 106 ))( " 6$ -/ **++, 6 " 6$.++, " 0/0.0 *+2 " " * "++," 6 /00/,"6 0-* "00)( " 6$ "8 6$ "$ ) ) )" )( & % + * $, 25 $%%& (7 %%% ) ") ") '( 33 &*+% % &*+% " *.%, *%- *+$ *-,% % *-,%.*- %.*- *3$3 +/%- *%- +&, 1,-- %,-- ( *+*- *%-,,, +/%- *%- +&. $%%+ (7 %%% ) ") ") '( 33 &&.& % &&.& " *..+ % *..+,%$, %,%$, * % * *3$3 &*+% % &*+% 1..- %..- ( *+%& % *+%& &*+% % &*+% 1 *+ *+ $. 2 60)" )0)" )0)" %%% ) $%%& ++ $%%& ++ (.%/.* *0,*.%/%% *0.+,/$- -0,0,/$- -+* '( &/&$, /&&+- &/+- /&*.+ 60)" 60)" )0)" )0)" %%% ) $%%& $%%+ $%%& ++ 6(6 ( /&*.%,-, /&*/,-,,. ++%% 0,+ +-/% 0/.- */*.- */* '( ++*%- %*%+, ++$** %*%.$

41 $/ )" )0)" %%% ) $%%& ++ $%%& ++ 1 % + % + ) % + % + ) -/,,+ -/,,+ '( -/, *&% -/, *&% 6(6 6,,+. *,/0*,,+. *,/0* 1 &... */+/ &... */+/ ) &/& */ &/& */ ) /,++ /*0* /,++ /*0*,/.& *,,/.& *, '(././ //--+././ //--+ )" 1 /,./ 0/ /,./ 0/ +*$.*, +*$.*, 1 $/+ -0 $/+ -0 ).$%*.*..$%*.*. '(,/.& &*$$,/.& &*$$ $ )) " % 0. : * *: 9 6 / *$ $%%& ) ) ++ ()661 %%% ) )0)" ) )1 5 ; )0)" )() $%-$ 1-< 1+ %* %+, &*. $%*+ /1$*< $1% *% &+.& $. *5 ) * ) 2 ) " 1 " % % 7' 33("( )()66" ) Herkkyysanalyysi havainnollistaa konsernin tuloksen ja oman pääoman herkkyyttä valuuttakurssien muutokselle. Oheisessa taulukossa on esitetty positiot valuutoittain siten, että siinä on huomioitu vastakkaissuuntaisten valuuttavirtojen ja mahdollisten suojaustransaktioiden netottava vaikutus. Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ollut valuuttariskiä suojaavia instrumentteja. Herkkyysanalyysissä on huomioitu vain tilinpäätöshetkellä taseessa olevat rahoitusinstrumentit. Tämän johdosta siinä ei ole huomioitu esimerkiksi ennustettuja tulevia todennäköisiä myyntejä tai ostoja joihin mahdollinen suojaus olisi voinut kohdistua tai joilla olisi voinut olla riskiä neutraloiva vaikutus. Herkkyyttä laskettaessa on käytetty euron +/-10% valuuttakurssimuutosta, mikä kuvastaa mahdollista. kurssimuutosta kyseisillä valuutta-alueilla %%% ) RUB EEK LVL RUB EEK LVL Nettopositio 1) Vaikutus tulokseen euron 10% vahvistuminen euron 10% heikentyminen Vaikutus omaan pääomaan 2) euron 10% vahvistuminen euron 10% heikentyminen ) Nettoposition arvo muutettuna euroiksi tilinpäätöshetken kurssilla (1000 eur). Positioon on yhdistelty sekä transaktioriskin että translaatioriskin alaiset positiot. Position etumerkki kuvastaa valuuttavirran suuntaa, esim. negatiivinen positio tarkoittaa, että kyseisessä valuuttariskin alaisessa positiossa on enemmän ulospäin kuin sisäänpäin tulevaa valuuttavirtaa. 2) Suora vaikutus, ei ole huomioitu tuloksen kautta omaan pääomaan tulevaa vaikutusta "7)( )( ( 4* 5 4*++ 5 4* *.- +*: *+.* ( * %

42 ( ".* $%%& ) ++ %%% ) )0)" 0 " ; $%% $% $%$ $%* 69( )0)" 0 " 5 &&- *0-+ /, * *,./ **. **/,+ 5,/,$+ -// --/ 0+.,0* *,.,./+* -*,., +-/% *++ * / /+++ 1 % : % ,,+. *..- * *,/0* *,/0*.5 %,+, /+ '( &&.&% $*..*& &..*-,.$/& $--&.,$&% /$/,+ &$- $**%++ *5 5 % +* 5 (.5 % ( ))" %%% ) *3$3$%%& **++ +%%%%,++++ +,. *0+..$- **-$ '( %**/$ %/&-/ (.* 9 ) % ( ( "++, " " $ % +1. % + / 4 5 ( "++, ++, % 66)6)6 %%% ) $%%& &&. /* *+ $+&/.,*, *0+ *&., 0+ $$& +./ '( $*$.%,%,*+ ) 4) ++++, )( " 6$ 1 ( + 6 %%% ) $%%& ++ 6 /,%/+ ///%& %,-+.+,$*+$& $%.*, $%.*, *&-*$,,%*$&. ") 1<,1*<,1*<

43 $ )" ) 3 $ %%% ) $%%& ++ & &,-,* +-& *,, + '( *+$&,$$% " 0+ % %%% ) $%%& ++ 0 " 7 & %/%*& **.0, & % + " & %.* & $$%&% /+ % $/%-,,+ $& 845 '228 2 %%% ) $%%& 6")" ++ 6")" " " " " 0 " % % + + % /.%, + % /.% & % %%% ) $%%& ++ 8(70 )" " % + /*,%% *+ /*,%% ++%+ " & *% %%% ) $%%& ++ ++/ 1(6 0( ",./ $. - 8 % %, " --*.-+ *-+, ) &&- &$ / '( $/+%.,.$ * ''' 8'4 '' ) 0 =<; ) "=<; 0 6)6(97 "% 6 3 *++ ++ *++ ++ "&6 3 *++ ++ *++ ++ " 6 3 *++ ++ *++ ++ "' 6 3 *++ ++ *++ ++ "A *++ ++ * : "6 " *++ ++ * *++ ++ * *++ ++ * " *++ ++ *++ ++ " 6 3 *++ ++ * "= 1 *++ ++ *++ ++ " 666 ) *++ ++ *++ ++ *++ ++ *++ ++ "3 & % *++ ++ *++ ++ %'3?C 6 3 *++ ++ *++ ++ " & % "= 7&' " *++ ++ *++ ++ "'" & *++ ++ *++ ++ : '" & / -+ / ))D$ ****++, $+ / *

44 *$ 445. ")7 8(70 ")7 $%%& 0" 7 6(6 0" 7 %%% ) (7 7 2 : *. *&* % % %,& % % -,- % 6 $-,% % % +., % ),.& % % $./+& % '( +*.$ *&* %.*-- % ")7 8(70 ")7 $%%+ 0" 7 6(6 0" 7 %%% ) (7 7 2 : + */** * ,. + ) '( *++. - % /,$+ % ")7 8(70 ")7 $%%- 0" 7 6(6 0" 7 %%% ) (7 7 2 : *, *, /+// + ) '( **/- *+& +$ -%-- % "$ "$"$ "$ ) % ( *% % ( (( 00 %%% ) $%%& ++ Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja ja CFO 1) *+. + Heliövaara Eero, toimitusjohtaja 1) *0,. 9 % *0+ *// 8 /+ /* ( -, - 8 :.0./ ) ).-.- Sarkamies Markku 2) *... Hannu Leinonen 2) * + 4 6( $.. $/, *5 38 "$*++,8( *++, 5 ).++,8( +,++, " 6$ ) " 4 5 ) **+*+ % ** 8 45 % -- / & 40*;++5 " ( " +** " +++ ""66$ ) " 38 **++, " 9*,+,. - "$

45 "$ %" & '' () & ' * +$ ' (, ) -$, %. "" " /

46 0 $' 0 $' $%&$'()*+', + $ $ -$) ), ) ) $ * / " ( ) $ )

47 "" $ $ " $ % & '( %"&'" %( )* )$ + )* "** + ' $ (&"",-((.."%"&'" %( )*+ )$ )* + ( (, + $( ". ""'" )*$ )++ )*$ %" " '" - *(( $* * ($(.$ ".$ ".$ " %" " ""'" ) ) )+$ '"% '" $( +, '"% ""'" $ $ $ '/."% )+ )+ $( '"" -%% + Bruttoinvestoinnit

48 ""$%%&'(' "" $%&'%&(( ) * "" "" + ) (%('''(' & " " " + ", + - ""., "",/, "" 0/, ",0 1, " + 2, " + * ''%%%""'( 3""" ""+ + %,&%& "" " " " "+ - '""'% , + / ', +2 " +

49 5 ','" )001 )00/ )00.,(' ",%,,(' 8 9 " """""" ) 1 " : " *,""'", &, , ",; " ,""'" ", "%(%"','$',, " ' &'2, " , " :,5,56,6 6 1,7 0,7, ,50 - '""'% 77 6 &,5550,65, % ( 2 ",7,0, ,7 70 0,5, 5,766, 55575

50 7 '" )001 )00/ )00. ("('''(", & " 1"" " ,07,7,50 1"" , 1"" ++ 1"" ++ 1"" ", 2, 5,5,650 1"" : 1"" " ", 0,7,6 0 2,705,05,0 0 1"" &, 2 " " ",565, " " 0 50 ",6, " ",,00 &,

51 0 '" )001 )00/ )00. ) "", : / / 2 & ; < ; +=++ 4>?) : : & * ' 2' 1, , %%''"''' """ :4-. " /+: ',''' : " " ''"""'% : 77 6 :, / '"$%%'", "" "" "" "" " ),650,6,65,75, ""

52 0 '" )001 )00/ ++ 1 ','("&',,$'('' "" ),650,6,65,75, " '', - 550,%','(' ','(' : " ) (,&"""'% : : * '"32&'(,'$, 4) """ ', 1 & & '""'$, :,:"" 77,:"") 60 5 :,

53

54

55 " "$ "$" "$" %&&'(" "" " &)(*+** *'(" "" "" "" $ $ % )%%&(*(&%&&*+&((" "$$ "," $, &%&)*+&(( "", ", ",,- -, "" %+&(*.%&&(+&(" $ % & /&(*.%&(+(",,",,,,-,

56 " $ " " % $ &' " " ( ) % $ *+ $' " $ " % $ &' " " ( ) % $ *+ $', $ " % $ &' " " "" % $ *+ $' " " "" $ " % $ &' " " ( " " " ) % $ *+ $' " " " $ " % $ &' % $ *+ $' $***$$ $**'- $$ "" $.&+.& " +$ *+ $' " $ & " $ " " "" "" " " /0$1$ " " $$ 21''$ " " 2$ 1''-$$$ " " """ 2&$$$, " " % & " 3 $$, " " " " " %&& ' " " $ " " " % $ &' " " " " " ( " % $ *+ $' ( ' $$ $ $ " (**0*$ " 3$ " " 3**'-' " " " " " $**'-' 0 1$$

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 4.2.2013 Kesko Oyj Y-tunnus 0109862-8 Satamakatu 3 Kotipaikka

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen

Lisätiedot

Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2014

Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2014 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

Hallitus. Palkka- ja palkkioselvitys 2012

Hallitus. Palkka- ja palkkioselvitys 2012 Palkka- ja palkkioselvitys 2012 Hallitus Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Hallituksen palkkioita määritettäessä valiokunta ottaa

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2012 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Lisätiedot

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 3.2.2014 Kesko Oyj Y-tunnus 0109862-8 Satamakatu 3 Kotipaikka

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2014 Kuva: Miika Kainu Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2015. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2015.hkscan.com.

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5)

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksessa 47 tarkoitettu Raisio Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys. Esitetyt tiedot ovat pääsääntöisesti

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys sdsdsdsd Palkka- ja palkkioselvitys 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkioista päätetään yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen pohjalta.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys 41 Tässä raportissa kuvataan Afarakin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2014. Palkitsemisperiaatteet Afarak

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Philip Baum. Jäseninä ovat Jelena Manojlovic, Markku Kankaala ja Barry Rourke.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Philip Baum. Jäseninä ovat Jelena Manojlovic, Markku Kankaala ja Barry Rourke. Palkka- ja palkkioselvitys Tässä raportissa kuvataan Ruukin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja - käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2011. Palkitsemisperiaatteet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT 1. Järjestelmän tarkoitus Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöiden (avainhenkilö) pitkän aikavälin

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvitys 2014 1. Johdanto Uponorin palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on sitouttaa työntekijät yhtiön tavoitteisiin ja arvoihin. Palkitsemisjärjestelmät suunnitellaan niin, että ne

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 10.2.2015 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

Järjestelmässä on yksi (1) yhden (1) vuoden mittainen ansaintajakso, kalenterivuosi 2016 (ansaintajakso).

Järjestelmässä on yksi (1) yhden (1) vuoden mittainen ansaintajakso, kalenterivuosi 2016 (ansaintajakso). Sivu 1 / 7 TECHNOPOLIS OYJ EHDOLLISEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Technopolis Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 8.12.2015 päättänyt ottaa käyttöön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (järjestelmä)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2012

Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2012 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2012 1 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisperiaatteet perustuvat Danske Bank -konsernissa noudettaviin periaatteisiin, joiden lähtökohtana on

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 12.2.2014 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

Ruotsin kruunuissa kirjatun liikearvon määrä 31.12.2014 oli 23 098 tuhatta euroa (2013: 23 897 tuhatta euroa).

Ruotsin kruunuissa kirjatun liikearvon määrä 31.12.2014 oli 23 098 tuhatta euroa (2013: 23 897 tuhatta euroa). RAHOITUSRISKIEN HALLINTA Rahoitusriskien osatekijät Etteplan-konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille: valuutta-, korko-, rahoitus- ja maksuvalmiusriskille sekä vastapuoli- ja luottoriskille.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan raportointijakson mukaisesti. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HALLITUS Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys sdsdsdsd Palkka- ja palkkioselvitys 2014 1 Palkka- ja palkkioselvitys Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkioista päätetään yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen pohjalta.

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys Kesko Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 2.2.2011. Sisältö 1 Palkitsemisjärjestelmät... 3 1.1 Hallituksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Ruukin palkitsemisvaliokunta on hallituksen valiokunta, joka on vastuussa toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisprosessista ja antaa tästä suosituksia hallitukselle sekä

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012 Selvitys 25.2.2013 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Sisältö 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen...1

Lisätiedot

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 1 (5) TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Tecnomen Oyj ( Yhtiö ) antaa yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta optio-oikeuksia ( Optiooikeus ), jotka oikeuttavat

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Kirje henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalta Arvoisat osakkeenomistajat, Kulunut vuosi on ollut uudistumisen aikaa Uponorilla. Muutokset ovat pääsääntöisesti

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72)

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72) 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2013

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2013 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2013 Selvitys 24.2.2014 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Sisältö 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen...1

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2008, KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2008, KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2008, KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008 Wulff-Yhtiöiden liikevaihto jatkoi kasvuaan. Konsernin liikevaihto oli 19,1 milj. euroa (16,9 milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOULUKUU 2015

SAMPO-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOULUKUU 2015 SAMPO-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JOULUKUU 2015 Joulukuu 2015 Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Sampo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen

Lisätiedot

SAMPO KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2014:1 EHDOT

SAMPO KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2014:1 EHDOT 1.10.2015 SAMPO KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2014:1 EHDOT Sisältö sivu 3 1. Sampo-konsernin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä 2. Kannustinjärjestelmän laajuus ja kannustimien

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys Tässä raportissa kuvataan Ruukin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2012. Palkitsemisperiaatteet

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.10.2002, klo 10.55

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.10.2002, klo 10.55 QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.10.2002, klo 10.55 QPR SOFTWARE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2002 QPR:n liikevaihto oli 6,611 MEUR, jossa laskua 32%:a edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ohjelmistolisenssien,

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkitsemisjärjestelmät 1 Hallituksen ja sen valiokuntien palkitseminen 1 Pääjohtajan ja muun johdon palkitseminen 1 Palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet 3 Hallituksen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia.

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia. Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2013 1 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisperiaatteet perustuvat Danske Bank -konsernissa noudettaviin periaatteisiin, joiden lähtökohtana on

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 %

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa,

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 27.9.2012 SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 Ehdot Suomenkielinen käännös englanninkielisestä alkuperäistekstistä 1. Sampo-konsernin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 PALKAT JA PALKITSEMINEN 2013 2 Palkat ja palkitseminen vuonna 2013 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 REMUNERATION STATEMENT April 2014 1 (6) Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Outokumpu Oyj Konserninjohto Riihitontuntie 7 B, PL 140, 02201 Espoo Puh. (09) 4211, Faksi (09) 421 3888, www.outokumpu.com Kotipaikka

Lisätiedot

Pääkohdat. Rajeev Suri, Nokian toimitusjohtaja (1.5.2014 alkaen)

Pääkohdat. Rajeev Suri, Nokian toimitusjohtaja (1.5.2014 alkaen) Alla on tiivistelmä Nokian edellisen toimitusjohtajan, väliaikaisen pääjohtajan ja uuden toimitusjohtajan palkkioista ja irtisanomispalkkioista. Yhteenvedon tarkoituksena on selventää palkkioita koskevia

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULIKIVI OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2009

TULIKIVI OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 TULIKIVI OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA Tiistaina 31.3.2008 klo 12.00 PAIKKA LÄSNÄ Kivikylän auditorio, Nunnanlahti, Juuka Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Cargotec-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2011

Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet Yhtiön palkitsemisjärjestelmien on tarkoitus motivoida henkilöstöä hyviin suorituksiin ja korostaa sitoutumista Konecranes-konsernin

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 REMUNERATION STATEMENT April 2014 1 (5) Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Outokumpu Oyj Konserninjohto Riihitontuntie 7 B, PL 140, 02201 Espoo Puh. (09) 4211, Faksi (09) 421 3888, www.outokumpu.com Kotipaikka

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2014

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2014 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2014 Selvitys 23.2.2015 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Sisältö 1 Hallituksen

Lisätiedot