LOUNAIS-SIPOON MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.5.2007 LOUNAIS-SIPOON MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus"

Transkriptio

1 LOUNAIS-SIPOON MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA Suunnitelmaselostus

2 1 1 LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun tavoitteena on ollut löytää Sipoon uuden yleiskaavaluonnoksen mukainen maankäyttöratkaisu. Keskeisenä tavoitteena on ollut osoittaa uusia alueita asumiselle uudelle asukkaalle sekä määrittää uusien alueiden luonnetta, ilmettä ja toimintoja. Suunnittelutyön pohjalla ollut käsitys siitä, mitä ja millaista uusi sipoolainen asuminen olisi, on helpointa määritellä toteamalla mitä se ei ole: ei liian tiivistä, ei liian korkeaa, ei kaupunkimaista kerrostalorakentamista, ei myöskään metsälähiötä. Näistä lähtökohdista on pyritty löytämään toimivia ratkaisuja Lounais-Sipoon maankäytön kehittämiseen. 2 KOKONAISUUS Suunnitelma koostuu kolmesta asumisen ja palveluiden keskittymästä, Sipoon kukista. Jokaisen kukan keskellä sijaitsee metroasema ja siihen liittyvä palvelukeskus. Tämän ympärillä on luonteeltaan tiivis ja kaupunkimainen keskusta-alue. Kukkien reunoilla sijaitsevat väljemmän, pientalovaltaisen rakentamisen terälehdet. Koska suunnitelmassa on pyritty sekä ekologisesti että taloudellisesti hyvään ratkaisuun, sijaitsevat terälehdet kuitenkin mahdollisimman tiiviisti lähellä keskustojaan. Asumisen etäisyys metroasemasta on pyritty pitämään pääsääntöisesti alle kilometrissä. Maisemarakenteellisesti rakentaminen sijoittuu pääosin selännealueille ja väliin jäävät laaksoalueet muodostavat koko alueen läpi kulkevan viheralueiden verkoston. 3 LIIKENNERATKAISUT Toimivat ja kattavat kevyen liikenteen väylät ovat olennainen osa suunnitelmaa ja tukevat keskustojen helpon saavutettavuuden ideaa. Tavoitteena on, että nopein ja lyhyin reitti metroasemalle ja palveluiden luo on asuinalueiden poikki kulkeva korkeatasoinen ja turvallinen kevyen liikenteen väylä. Mikäli liikutaan autolla, joudutaan kiertämään pidempää reittiä rakennettujen alueiden ympäri. Suunnitelma tukeutuu voimakkaasti joukkoliikenteeseen ja etenkin tunnelimetroon, joka on jatkoa Mellunmäen linjalle. Keskeisin uusi liikenneväylä on Uuden Porvoontien uusi linjaus pohjoiseen lähelle moottoritietä. Tämä uusi liikenneväylä syöttää liikennettä uusille asuinalueille ja samalla nykyisen Uuden Porvoontien liikenne rauhoittuu. Autoliikenneväylä nykyiseltä Uudelta Porvoontieltä on katkaistu Östersundomin kulttuurimaisema-alueella ja Gumbostrandin sataman itäpuolella, ja läpikulku on mahdollista vain kevyelle liikenteelle. Mahdollinen Heli-rata on sijoitettu suunnitelmassa samalle linjalle Porvoonväylän kanssa. Näin sen aiheuttama estevaikutus on minimoitu.

3 4 VIHERALUEJÄRJESTELMÄ 2 Porvoonväylän pohjoispuolella sijaitsevilta metsäalueilta johtaa kaksi pääväylää merelle, joille rakentamista ei ole osoitettu lainkaan. Näiden viherväylien toimivuutta ekologisina käytävinä on mahdollista parantaa liikenneväylien yli johtavien vihersiltojen avulla. Alueella virtaa lukuisia pieniä vesiuomia kohti merta. Nämä laaksojen pohjilla virtaavat purot on pyritty pääsääntöisesti säästämään myös rakennetuilla alueilla. Purolaaksot muodostavat tärkeän ekologisten käytävien verkoston myös rakennetulle alueelle. Samalla ne toimivat asukkaiden lähivirkistysalueina, joiden tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä olemassa olevat ekologiset arvot että kulutuksen kestävyys. 5 ALUETYYPIT Seuraavassa on käyty tarkemmin läpi erilaisten aluetyyppien luonteet, jotka on esitetty 1: alueiden käytön suunnitelmakuvassa. Työpaikka-alueet Työpaikka-alueet sijoittuvat pääosin väylien varsille. Näin ne toisaalta hyötyvät hyvistä liikenneyhteyksistä ja samalla toimivat meluesteinä asutukselle. Työpaikka alueet sijaitsevat kuitenkin asutuksen välittömässä läheisyydessä ja osittain sekoittuneena keskusta-alueilla. Tavoitteena on yhdistää asumista työpaikkoihin ja palveluihin. Tiiviit asuinalueet Tiiviit asuinalueet muodostavat Sipoon kukkien ytimen. Alueelle rakennetaan ensisijaisesti kytkettyjä pientaloja sekä rivi- ja kerrostaloja. Alueelle voidaan lisäksi sijoittaa työskentely- ja palvelutiloja sekä pieniä liiketiloja. Paikoitus näillä alueilla on sijoitettu pääsääntöisesti asuinalueen alla oleviin kallioluoliin, josta noustaan maanpinnalle suoraan pihakaduille ja aukioille. Tiiviit pientaloalueet Alueelle rakennetaan erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja. Alueelle voidaan lisäksi sijoittaa työskentely- ja palvelutiloja sekä pieniä liiketiloja. Rakentaminen sovitetaan mahdollisimman hyvin olemassa olevaan maastoon puustoa säilyttäen. Kaupunkimaiset täydennysrakennusalueet Kaupunkimaiset täydennysrakennusalueet sijaitsevat lähellä uusien asuinalueiden keskuksia. Näillä alueilla on tarkoitus tutkia olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämismahdollisuuksia pientalojen ja kaupunkivillojen avulla. Väljemmät täydennysrakennusalueet Väljemmät täydennysrakentamisalueet sijaitsevat kauempana metroasemilta lähellä merenrantaa. Uuden Porvoontien linjauksen siirtäminen pohjoiseen vähentää liikennettä näillä alueilla ja meren ranta vapautuu asumiselle ja virkistykselle. Rinnealueille voidaan sijoittaa merelle aukeavia terassitaloja ja Gumbostrandin luo rannan läheisyyteen, solakoita, alle kymmenen kerroksisia tornitaloja pieniin ryhmiin.

4 3 6 ERITYSKOHTEET Suunnitelmaan sisältyy myös muutamia erityisalueita, joiden sisältöä tarkennetaan seuraavassa: Östersundomin kulttuurimaisema-alue Östersundomin kartanon ympärillä aukeava avoin kulttuurimaisema on jätetty pitkälti kokonaan rakentamattomaksi alueeksi. Uuden Porvoontien katkaisun myötä se liittyy myös selkeämmin merelle ja etelässä sijaitseviin Natura-alueisiin. Kulttuurimaisema-alueen viereen tulevan rakentamisen tulee mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan sovittaa huolellisesti ympäröivään maisemaan etenkin Itäsalmen kohdalla. Knutterssintien länsipuolelle on varattu virkistyspalveluiden alue, johon voi sisältyä myös asumista. Tavoitteena on saada alueelle toimintoja, jotka ylläpitävät avoimen kulttuurimaisemaalueen säilymistä ja sopivat luonteeltaan siihen sekä toimivat osana ekologista verkkoa. Porvoonväylän viherkansi Porvoonväylän yli on esitetty keskimmäisen Sipoon kukan kohdalla kansirakennetta. Kansi yhdistää alueen pohjoisen ja eteläisen osan toisiinsa. Kannen päällä on puistoalue ja sen läpi kulkee kevyen liikenteen väylä. Kannen alla sijaitsee tiloja kaupallisia ja julkisia palveluita varten, kuten esimerkiksi urheiluhalli. Kannen sivuilta sisätiloista aukeaa ikkunat moottoritielle molempiin suuntiin ja sisälle pääsee suuaukoista, jotka sijoittuvat kansipuiston laidoille. Sisätiloista aukeaa myös valoaukkoja ylös puistoon viestiksi puiston alapuolisesta maailmasta. Autolla kannen yli ei pääse, vaan autoilija joutuu kiertämään liittymäramppien kautta ylittäessään Porvoonväylän. Satama-alue ja rantabulevardi Gumbostrandin aluetta kehitetään korkeatasoiseksi ja houkuttelevaksi satama-alueeksi, joka tarjoaa palveluita sekä alueen asukkaille että vierasveneilijöille. Satama-alueen länsipuolelle voidaan sijoittaa asumista aivan meren äärelle ja itäpuolella sijaitsee hoidettu puistoalue, joka yhdistää pohjoisesta tulevan viherväylän merelle. Uuden Porvoontien luonne on tällä alueella bulevardimainen. Kevyen liikenteen yhteyksiä kehitetään, katualueelle lisätään puuistutuksia ja autoliikennettä hidastetaan. Itään, viheralueiden läpi, johtaa ainoastaan kevyen liikenteen yhteys. Talosaari Talosaari sijaitsee Sipoon kukista hieman etäämmällä. Tällä alueella maisema on hyvin avointa viljely- ja ruovikkoaluetta. Alueelle on mahdollista kehittää uudentyyppistä asumista, joka ottaa voimakkaasti huomioon ympäröivän maisematilan ja topografian. Esimerkkinä tästä on esitetty soikeita asumisen soluja, jossa rakennukset muodostavat yhteisömuotoisen yksikön, jossa keskelle jää hoidettu piha-alue ja ympärillä avautuu avoin maisema. Vallihauta ja korotettu perustus toimivat tulvasuojana. Parkkeeraus on järjestetty Talosaarentien varrelle.

5 4 7 ASUKASMÄÄRÄT Suunnittelualueelle mahtuu maksimissaan yhteensä asukasta. Ne jakautuvat seuraavasti eri aluetyypeille: aluetyyppi pinta-ala korttelitehokkuus asukasmäärä (km²) Tiiviit asuinalueet 1,6 0,3 0,6 ~ Tiiviit pientaloalueet 4,8 0,2 0,4 ~ Kaupunkimaiset täydennysrakennusalueet 1,9 0,2 0,3 ~ Väljemmät täydennysrakennusalueet 2,5 vaihteleva ~ Rakennetut virkistysalueet 0,4 Työpaikka-alueet 0,4 ~ LÄHTEET Referenssikuvien lähteenä on käytetty seuraavia teoksia: The Architectural Review. 4/2007. Arkkitehtuuriatlas. Könemann Densidaddensity. New collective housing. a + t ediciones Lahti, Pekka: Matala ja tiivis kaupunki. Rakennustieto Oy Straver-Nevalainen, Marja. Tiivistä ja matalaa. Asuntorakentamista Alankomaissa. Rakennustieto Oy Tiivis ja matala korttelirakenne. Asuntorakentamisen typologiaa. Rakennustieto Oy 2005.

6 Yhteystiedot 5 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus Puh Faksi Pöyry Environment Oy

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI Hiukkavaaran keskuksen yleinen ideakilpailu Kunnari 1. Hiukkavaaran aukio 2. Päivittäistarakauppa (4000+laajennus 4000), erikoistavarakauppoja 2000, asuinrakentamista 6000 3. Kaupan pysäköintialue 350

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa 1 2 3 4 5 Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa Rakeisuuskaavio 1/5000 Vaajakosken keskustan arkkitehtikilpailu Cittadina 1. Ydinkeskusta Eheä korttelirakenne ja palvelutarjonta Keskustan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

VILLE RAÏSIEUSE. Autoliikenne

VILLE RAÏSIEUSE. Autoliikenne VILLE RAÏSIEUSE VILLE RAÏSIEUSE Ehdotuksen nimimerkki viittaa Le Corbusierin Ville Radieuse - nimiseen kaupunkivisioon. Lähes kaikki kaupunkisuunnitteluun liittyvät 1900-luvun keskivaiheen epäonnistumiset

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu / II

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu / II Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 081300 K E S K I - N I K I N MÄ E N K A A V A R U N K O, L Ä H T Ö K O H D A T J A T A V O I T T E E T / II P E R U S T I E D O T 1.1 Sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot