Pasi Aromäki / PA DA:143/2014 LEMUNNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET. 1 Suunnittelualue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pasi Aromäki / PA 23.2.2015 DA:143/2014 LEMUNNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET. 1 Suunnittelualue"

Transkriptio

1 1 Pasi Aromäki / PA A:143/2014 LMUNNIMN OSAYLISKAAVAN MUUTOKSN TAVOITTT Kaupunkiseudun rakennemallin mukaan Lemunniemeen uusi asukkaan kerrostaloalue nykyisen taajaman rinnalle. Mitoitus perustuu keskeiseen sijaintiin sekä hyviin palveluihin ja uutta väylää Haritusta johdettavaan joukkoliikenteeseen. Piispanristin kehittäminen jäi rakennemallissa vähälle huomiolle. Rakentaminen ei tue nykyistä taajamaa. Ongelmallista on myös rakennemallin todennäköinen ylimitoitus koko seudulla. Rakennemallin suuri asuinalue Lemunniemessä sisältää myös merkittävän toteutumattomuuden riskin. Lemunniemen osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on luoda monipuolisia rakentamismahdollisuuksia Piispanristille ja Lemunniemeen. Olemassa olevan taajaman kehittäminen on lähtökohtana. Rakentaminen tukee nykyisiä verkostoja, palveluita ja joukkoliikennettä. Rakennemallin keskeisistä tavoitteista, mitoituksesta ja hyvistä palveluista, ei tarvitse luopua. Rakentaminen sijoitetaan niin, että syntyy kelvollista ympäristöä, vaikka määrälliset tavoitteet eivät toteutuisi. Kaupunki kasvaa sisältä ja reunoilta. Näin hallitaan myös toteutumattomuuden riskiä. Rakenne laajenee luontevasti Piispanristiltä Kairiskulman, Herrasniityn ja Uusihaan kautta Yli-Lemuun. Rauhalinnan jälkeen Yli-Lemusta rannan läheinen monipuolinen asuinalue. Se on Kuusistonsalmen rannassa Skanssin keskuksesta alkavan uusien asuinalueiden nauhan pääte. Yli- Lemun ja in välisen alueen ajoitus ja mitoitus määräytyvät kysynnän mukaan. Lemunniemen länsiosan pientaloalueita nykyisen osayleiskaavan pohjalta. Kerrostalorakentamisen painopiste on Uudenmaantien varressa keskustassa, Rauhalinnassa ja Piispanristillä. Sisältö: sivu Suunnittelualue 1 Osayleiskaavatyön vaiheet 1 Nykyinen tilanne 2 Kaavatyön tarkoitus 3 Osayleiskaavamuutoksen tavoitteet 4 Osayleiskaava-alueiden rajaus 5 Tavoitekartta 6 Rakennusvaiheet 7-10 Lemunniemen osayleiskaavan muutoksen mitoitusselvitys on erillisenä raporttina 1 Suunnittelualue Osayleiskaavan muutos koskee kaavoituspäätöksen mukaan Yli-Lemun ja in välistä uutta asuinaluetta, Rauvolantien eteläpuolelle ja Kuokkamaahan suunniteltua uutta asuinaluetta sekä Haritusta Lemunniemelle rakennemallissa esitettyä joukkoliikennekäytävää. Muut alueet asemakaavoitetaan nyt voimassa olevan osayleiskaavan pohjalta. Tässä raportissa esitetään, että kaava-alue muutetaan koskemaan Yli-Lemun ja in välistä aluetta. Samalla päätetään Piispanristin osayleiskaavan muuttamisesta. 2 Osayleiskaavatyön vaiheet Osayleiskaavan tavoitteissa määritellään suunnittelun pääperiaatteet. Tavoitteet hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tavoitteiden jälkeen laaditaan kaavaluonnos. Siitä voi olla erilaisia vaihtoehtoja. Kaavaluonnoksen hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavaluonnoksesta viimeistellään varsinainen kaavaehdotus. Silloin on valmiina kaavakartta, -määräykset ja selostus. Osayleiskaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto. ri työvaiheissa on kaupunkilaisille ja luottamushenkilöille osallistumismahdollisuuksia. Kaavatyön vaiheet on esitetty tarkemmin osallistumisja arviointisuunnitelmassa. 3 Nykyinen tilanne Lemunniemen osayleiskaava hyväksyttiin vuonna Se tuli voimaan vuoden 2011

2 lopulla. Lemunniemestä suunniteltiin osayleiskaavassa noin asukkaan pientaloaluetta. Uusimman selvityksen mukaan tulisi Lemunniemestä osayleiskaavan mukaisella rakentamisella asukkaan alue. Osayleiskaavan suunnittelun aikana pidettiin mitoitusta ongelmallisena. Asukkaiden määrä on niin alhainen, että suuri pientaloalue jää ilman palveluita. Kaupunkiseudun rakennemalli hyväksyttiin seudun valtuustoissa keväällä Lemunniemellä on rakennemallissa keskeinen merkitys koko seudun rakentamisessa. Lemunniemen kerros- ja pientaloalueiden mitoitus on noin asukasta. Haritusta johdetaan joukkoliikenteen runkolinja Rauvolan, Kuokkamaan, Yli-Lemun ja in alueille. Maapoliittisessa seminaarissa kesällä 2013 linjattiin Lemunniemen kaavoittamista. Osayleiskaavaa muutetaan keskeisillä alueilla Yli- Lemusta iin, Rauvolantien eteläpuolella sekä Kuokkamaassa. Rakennettavia alueita ei lisätä, mutta tehokkuutta nostetaan. Uusihaka, Ala-Lemun niemi, Torppala sekä Herrasniityn ja Auvaisten lisä-alueet asemakaavoitetaan nykyisen osayleiskaavan pohjalta. Kaavoitustilanne Maakuntakaava Lemunniemen keskeinen alue sekä Rauvolantien alue ovat maakuntakaavassa pääosin taajamatoimintojen aluetta. Seudullinen virkistysalue on merkitty Rauvolanlahdelta Haritusta Yli-Lemuun Kuusistonsalmelle. Lemunniemen metsä on toinen virkistysalue istä Pitkäänsalmeen. Yli-Lemun ja in kartanot ovat suojeltuja rakennuksia. Pitkänsalmen ja Kuusistonsalmen rantaa myötäilee ulkoilureitti. Kaupunkiseudun rakennemalli Kaupunkiseudun rakennemallissa ovat Yli- Lemun ja in välissä alueet 69, 70 ja 113. Rauvolantiellä on alue 114. Kuokkamaa on alueen 63 osa. Näiden alueiden mitoitus on asukasta. Koko Lemunniemen mitoitus on rakennemallissa noin asukasta. Lemunniemi pääosin vuoden 2025 jälkeen. Rakennemallin alueiden mitoitus ja ajoitus: Alue Asukasta Rakennetaan Yli-Lemu ja Rauvolantie Kuokkamaa osa Yhteensä Länsiosan pientaloalueet Lemunniemi Lemunniemen osayleiskaava Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Lemunniemen osayleiskaava. Tärkein asuinalue on Yli-Lemun ja in välillä. rilaisilla pientaloalueilla on osayleiskaavan mukaan noin asukasta. Tiivein alue on Yli-Lemussa. Siellä ovat myös Lemunniemen palvelut. Keskuspuisto yhdistää Lemunniemen metsän, Yli-Lemun rannan ja Kuusistonsalmen. Toinen metsän ja Kuusistonsalmen yhdistävä vihervyöhyke on Tupalan ja in asuinalueiden välissä. Katuverkon rungon muodostaa Kartanontieltä Ala-Lemun niemeen rakennettava Yli-Lemun puistotie. Se yhdistetään nykyiseen Lemuntiehen Yli-Lemun pohjoispuolella. Maakuntakaavan retkeilyreitti myötäilee Kuusistonsalmen rantaa. Yli-Lemun ja in kartanot ovat suojelukohteita. Keskeisellä alueella on muutama suojeltava luontotyyppi. Ne ovat lähinnä tammimetsiköitä. Rauvolantien eteläpuolella sekä Kuokkamaassa on osayleiskaavassa erityyppisiä pientaloalueita. Nykyisen Rauvolantien eteläpuolelle rakennettaisiin uusi kokoojakatu. Kuokkamaa liittyy Lemuntiehen.

3 Asemakaava Suunnittelualue on asemakaavoittamaton. Yli- Lemun länsipuolella on asemakaava voimassa Ala-Lemun kartanon tontilla. Sen muuttaminen on vireillä. Yli-Lemun pohjoispuolella on vireillä Uusihaan asemakaava. Rauvolantien alkupään rakennettu alue on asemakaavoitettu. Rauvolantien länsipäässä on voimassa asemakaava entisen jätevedenpuhdistamon alueella. Kaarinan kaupungin strategia Kaarinan kaupungin strategian yhtenä strategisena päämääränä on ekologisesti viihtyisä ympäristö. Kaupunkirakennetta koskevat kriittiset menestystekijät ovat: Ranta-alueiden saavutettavuuden parantaminen Olemassa olevan taajaman kehittymistä tukeva alueiden rakentaminen Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ratkaisujen etusija yhdyskuntarakennetta kehitettäessä Asumisen kaavoitusohjelma Uusihaka, Ala-Lemun niemi sekä Torppala asemakaavoitetaan Keskeinen alue Yli- Lemusta iin asemakaavoitetaan vuoden 2020 jälkeen. 4 Kaavatyön tarkoitus Osayleiskaavatyön tarkoituksena on selvittää Kaarinan ratkaisua kaupunkiseudun rakennemallin ja voimassa olevan osayleiskaavan väliseen merkittävään eroavaisuuteen. Keskeinen kysymys on kaupunkirakenteen kehittämisen periaatteesta: Perustuuko rakentaminen olemassa olevan taajaman kehittämiseen vai pyritäänkö rakentamaan uusi kaupunginosa nykyisen taajaman rinnalle. Tätä selvitetään tarkemmin jäljempänä. Kaavoituksessa tarkastellaan alueita yleensä sellaisina kuin ne ovat valmiina. Suurten alueiden rakentamisaika on kuitenkin pitkä. Tässä työssä tarkastellaan rakennusvaiheita varsinkin kaupunkirakenteen luontevan laajenemisen kannalta. Kaupunkiseudun kaavoituksen ohjelmoinnin ongelmana on, että rakennemalli saattaa olla tuntuvasti ylimitoitettu. Suurten kohteiden suunnittelussa on otettava huomioon myös se, ettei alue toteudu kokonaan. Siitä huolimatta pitää syntyä käyttökelpoista ympäristöä. Kaupunkiseudun rakennemalli poikkeaa eniten Kaarinan tähänastisesta suunnittelusta Lemunniemessä. Voimassa olevan osayleiskaavan mukainen rakentaminen johtaa asukkaan asuinalueen syntymiseen. Alhainen mitoitus on palveluiden ja hyvän rakennetun ympäristön toteuttamisen kannalta osayleiskaavan keskeinen ongelma. Mitoitus ei vastaa Lemunniemen keskeistä sijaintia kaupunkiseudulla. Osayleiskaava perustuu yksipuoliseen pientalojen rakentamiseen. Rakennemallin mitoitus on asukasta. Mitoitus perustuu Lemunniemen keskeiseen sijaintiin sekä ydinkaupunkialueen korkeaan väestötavoitteeseen. Mitoitus perustuu myös alueen palveluihin sekä Haritusta Lemunniemelle johdettavaan joukkoliikenneväylään. Tehdyn selvityksen mukaan rakennettaisiin Lemunniemen keskeiset osat kerros- ja rivitaloalueiksi. Keskeinen ongelma on myös, miten nykyinen rakenne laajenee Lemunniemelle luontevasti. Lemunniemen nykyisen osayleiskaavan perinteinen pientaloalue Lemunniemeen nykyisen osayleiskaavan pohjalta laaja perinteinen pientaloalue. Asemakaavoituksen yhteydessä voidaan rakentamistehokkuutta jonkin verran nostaa. Osayleiskaavan mitoitus on asukasta. Uusimpien selvitysten mukaan asukasmäärä saattaa olla Ongelmallista on, että suuri pientaloalue nykyisen taajaman vierelle. Rakenteen pitäisi kasvaa sisältä päin tai reunoilta ulospäin. Laajalle alueelle suhteellisen vähän. Asuntovalikoima on yksipuolinen. Mitoitus on alhainen palveluiden kannalta. Kun rakentamis-

4 aika on vielä pitkä, syntyy todennäköisesti asuinalue ilman palveluita. Lemunniemen rakentaminen tukee heikosti joukkoliikenteen kehittymistä. Alhainen mitoitus ei vastaa Lemunniemen sijaintia kaupunkiseudun keskeisenä rakentamattomana alueena. Korkeatasoisen rakennetun ympäristön rahoittaminen on vaikeaa, jos mitoitus jää kovin alhaiseksi. Lemunniemen pitäisi kuitenkin erottua tavallisista asuinalueista. Rakennemallin kerrostalot nykyisen rakenteen vierelle Rakennemallin ajattelu on Lemunniemessä lähiömäinen. Suuri asuinalue olemassa olevan rakenteen vierelle. Ongelmana on rakennemallin yleinen ylimitoitus sekä hyvin pitkä rakentamisaika. Toteutumattomuuden riski on suuri. Kaupunkiseudun rakennemallissa on Lemunniemen mitoitus asukasta. Työn aikana puhuttiin jopa asukkaasta. Selvityksen mukaan tarkoittaa asukkaan tavoite laajaa kerrostalorakentamista Yli-Lemun ja in välillä sekä Rauvolantien eteläpuolella. Mitoitus perustuu Lemunniemen keskeiseen sijaintiin sekä ydinkaupunkialueen korkeaan väestötavoitteeseen. Mitoitus perustuu myös alueen palveluihin sekä Haritusta Lemunniemelle johdettavaan joukkoliikenneväylään. Työn aikana puhuttiin raitiotiestä. Nykyisten suunnitelmien mukaan kulkee raitiotie Turun keskustasta Skanssiin. Kaupunkirakenteen kasvu sisältä päin Piispanristillä jäi rakennemallissa vähälle huomiolle. Lisäksi Turku suunnittelee Skanssiin asukkaan kerrostaloaluetta. Korkea mitoitus riittäisi monenlaisiin palveluihin ja julkisen ympäristön rakentamisen rahoittamiseen. Houkuttelevatko kerrostalot asukkaita ilman palveluita. Tulevatko palvelut ilman asukkaita. Suuren alueen toteutuminen on epävarmaa. Voimassa olevan osayleiskaavan tavoin rakennemallin mukainen rakentaminen on yksipuolista. 5 Lemunniemen osayleiskaavan muutoksen tavoitteet Kaupunkirakenteen kehittäminen lähtökohtana - Lemunniemen osayleiskaavan muutos perustuu olemassa olevan rakenteen kehittämiseen, oleviin verkostoihin ja palveluihin. Kaupunki kasvaa sisältä ja reunoilta. Näin syntyy kelvollista ympäristöä, vaikka ajateltu rakentamisen määrä ei toteutuisi. Suuressa mittakaavassa ulottuu Skanssin keskuksesta Yli-Lemuun asuinalueiden nauha seudun keskeisellä paikalla. - Tärkeä kysymys on, miten pidetään kiinni rakennemallin tavoitteista, mutta hallitaan toteutumattomuuden riskiä. Keskeisiä tavoitteita ovat noin asukkaan mitoitus, kerrostalorakentaminen sekä palveluiden ja joukkoliikenteen kehittäminen. - Tulevaisuutta on vaikea tietää. Suunnittelua ei lukita johonkin tiettyyn ratkaisuun tai asukaslukuun. Mitoitusta ja aluetyyppejä voidaan harkita asemakaavoituksen yhteydessä ilman, että osayleiskaavaa tarvitsee jälleen muuttaa. - Lemunniemeä painotetaan monipuolisen asumisen alueena ja Piispanristiä kerrostaloalueena - Kerrostalorakentamisen painopiste on Uudenmaantien varressa keskustassa, Rauhalinnassa ja Piispanristillä - Rakenne laajenee luontevasti Piispanristiltä Kairiskulman, Herrasniityn ja Uusihaan kautta Yli-Lemuun - Yli-Lemusta Rauhalinnan jälkeen rannan läheinen monipuolinen asuinalue. Yli-Lemun volyymin pitää riittää tavallista paremman alueen rakentamiseen nauhan päätteeksi. - Yli-Lemun ja in välisen alueen ajoitus ja mitoitus määräytyvät kysynnän mukaan - Lemunniemen länsiosan pientaloalueita nykyisen osayleiskaavan

5 pohjalta. Tehokkuustasoa harkitaan asemakaavoituksessa osayleiskaavan rajoissa. - Lemunniemen osayleiskaavan muutos koskee Yli-Lemun ja in välistä aluetta. - Piispanristin osayleiskaavan muutos käynnistetään. Kartta 1. Avainasiat: - Kehitetään ja laajennetaan olemassa olevaa rakennetta - Rakennemallin tavoitteet pidetään - Hallitaan toteutumattomuuden riskiä - Suunnittelua ei lukita tiettyyn ratkaisuun tai asukaslukuun, joustavuus - Monipuolinen asuminen Lemunniemellä - Monipuolinen maankäyttö Piispanristillä - Tavallista parempi julkinen ympäristö Yli-Lemussa Lemunniemen osayleiskaavan muutos koskee voimassa olevan osayleiskaavan itäosaa. Muutokset tapahtuvat pääasiassa Yli-Lemun ja in välisellä asuinalueella. Piispanristin osayleiskaavan muutos Piispanristin osayleiskaavan muutos koskee yhdessä Turun kanssa tehdyn Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavan Kaarinan puoleista osaa. Lemunniemen osayleiskaavan muutos

6 6 Pasi Aromäki / PA A:143/ Tavoitekartta Aluetyypit: A Omakotitalo Rivitalo ja omakotitalo Rivitalo Monipuolisen asumisen alue Kerrostalo Kehitetään monipuolisen maankäytön alueeksi: palvelut, toimitila, asunnot Kartta 2. Turun Skanssi Piispanristi Kairiskulma Herrasniitty Uusihaka Koristo - Rakenne laajenee luontevasti Piispanristiltä Kairiskulman, Herrasniityn ja Uusihaan kautta Yli-Lemuun - Yli-Lemusta Rauhalinnan jälkeen rannan läheinen monipuolinen asuinalue - Yli-Lemun ja in välisen alueen ajoitus ja mitoitus määräytyvät kysynnän mukaan - Kerrostalorakentamisen painopiste on Uudenmaantien varressa keskustassa, Rauhalinnssaa ja Piispanristillä - Lemunniemen länsiosa asemakaavoitetaan nykyisen osayleiskaavan pohjalta Yli-Lemu

7 7 Pasi Aromäki / PA A:143/ rakennusvaihe Turun Skanssi Kartta 3. Piispanristi Piispanristin vanhoja yritysalueita kehitetään monipuolisen maankäytön alueiksi: palveluita, toimitilaa, asuntoja Lemunniemen länsiosaa asemakaavoitetaan nykyisen Kairiskulma osayleiskaavan pohjalta Mallaskadun kerrostaloaluetta Lemunniemen länsiosaa asemakaavoitetaan nykyisen osayleiskaavan pohjalta Herrasniitty Uusihaka Herrasniityn rivitaloaluetta ja Uusihaan pientaloaluetta Koristo Yli-Lemu Aluetyypit: A Omakotitalo Rivitalo ja omakotitalo Rivitalo Monipuolisen asumisen alue Kerrostalo Kehitetään monipuolisen maankäytön alueeksi: palvelut, toimitila, asunnot Rakentamisvaihe1.docx

8 8 Pasi Aromäki / PA A:143/ rakennusvaihe Turun Skanssi Turun Skanssin aluetta suunnitellaan ja Piispanristi Kartta 4. Kerrostalojen rakentaminen alkaa Piispanristillä Kairiskulma Koivuniemi Lemunniemen länsiosaa asemakaavoitetaan nykyisen osayleiskaavan pohjalta Koivuniemen kerrostaloaluetta suunnitellaan ja Herrasniitty Uusihaka Koristo Yli-Lemu Aluetyypit: A Omakotitalo Rivitalo ja omakotitalo Rivitalo Monipuolisen asumisen alue Kerrostalo Kehitetään monipuolisen maankäytön alueeksi: palvelut, toimitila, asunnot Yli-Lemun aluetta suunnitellaan ja Rauhalinnan jälkeen Rakentamisvaihe2.docx

9 9 Pasi Aromäki / PA A:143/ rakennusvaihe Turun Skanssi Kartta 5. Turun Skanssin aluetta Piispanristi Kerrostaloja Piispanristillä Kerrostaloja Piispanristillä Kairiskulma Koivuniemi Koivuniemen kerrostaloaluetta Herrasniitty Uusihaka Yli-Lemun ja in välistä aluetta suunnitellaan ja Koristo Lemunniemen länsiosaa asemakaavoitetaan ja nykyisen osayleiskaavan pohjalta Yli-Lemu Aluetyypit: A Omakotitalo Rivitalo ja omakotitalo Rivitalo Monipuolisen asumisen alue Kerrostalo Kehitetään monipuolisen maankäytön alueeksi: palvelut, toimitila, asunnot Yli-Lemun aluetta Rakentamisvaihe3.docx

10 10 Pasi Aromäki / PA A:143/ rakennusvaihe Turun Skanssi Kartta 6. Turun Skanssin aluetta Piispanristi Kerrostaloja Piispanristillä Kairiskulma Herrasniitty Uusihaka Koristo Lemunniemen länsiosaa asemakaavoitetaan ja nykyisen osayleiskaavan pohjalta Aluetyypit: A Omakotitalo Rivitalo ja omakotitalo Rivitalo Monipuolisen asumisen alue Kerrostalo Kehitetään monipuolisen maankäytön alueeksi: palvelut, toimitila, asunnot Yli-Lemu Yli-Lemun ja in välistä aluetta suunnitellaan ja Rakentamisvaihe4.docx

PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (9) Pasi Aromäki / PA DA:/2015 PIISPANRISTIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Aloite 2 Suunnittelualue 3 Lähtötiedot Lähtötilanne Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 Sisällysluettelo Työryhmän asettaminen ja sen tavoitteet 3 Kaavoitus Täydennysrakentaminen painopisteenä 4 Yleiskaavat 5 Kaupunkirakenteen täydentäminen ja keskustat

Lisätiedot

Kaavapäällikkö Hapuoja avasi yleisötilaisuuden ja toivotti paikalla olleet tervetulleiksi.

Kaavapäällikkö Hapuoja avasi yleisötilaisuuden ja toivotti paikalla olleet tervetulleiksi. Tuusulan yleiskaava 2040 yleisötilaisuudet MUISTIO Tähän muistoon on koottu Hyrylän, Kellokosken ja Jokelan yleisötilaisuuksien keskustelu. Tilaisuuksista on kirjattu lyhyesti esiteltyä asiaa, yleisöpuheenvuorot,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569 NOUSIAISTEN KUNTA Rakenneyleiskaava Selostus Työ: E23569 Turku, 14.6.2010, tark. 8.2.2011, 28.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

LAPUA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVA 2030 LAPUAN KAUPUNKI SELOSTUS

LAPUA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVA 2030 LAPUAN KAUPUNKI SELOSTUS LAPUA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS LAPUAN KAUPUNKI Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu

Lisätiedot

RAPORTTI 4. 8.4.2013. Kangasalan kunta

RAPORTTI 4. 8.4.2013. Kangasalan kunta KANGASALA LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA RAPORTTI 4. LUONNOKSEN PALAUTE 8.4.2013 Kangasalan kunta 1 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto s. 2 Saadut lausunnot. s. 5 Saadut mielipiteet s. 22 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYS KIVAT NAAPURIT-SELVITYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHE PÄIVÄYS 26.11.2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS-SGIS

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Vastineraportti 2012 Kh 18.6.2012 110 liite 1 Ympa 12.6.2012 45 Ympa 15.5.2012 (esittely) Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/2 29.05.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/2 29.05.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) 2 Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet (aasia) HEL 2011-004907 T 10 03 02 00 Ksv 3261_1, karttaruudut F6 ja G6 Päätösehdotus Tiivistelmä

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Loppuraportti 27.2.2013 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA VIHTI, NUMMELA NUMMELAN KEHITYSKUVA JA ETELÄOSIEN RAKENNEMALLI. Selostus

VIHDIN KUNTA VIHTI, NUMMELA NUMMELAN KEHITYSKUVA JA ETELÄOSIEN RAKENNEMALLI. Selostus asia: 130/2003 OAS Ympa 25.9.2003 Ympa liite 6 Kehityskuvavaihtoehtojen käsittely Ympa 4.3.2004 30 Ympa liite 1-3 Kehityskuvavaihtoehtojen käsittely Ympa 29.4.2004 60 Ympa liite 6 Kehityskuvavaihtoehtojen

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 02.05.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 02.05.2011 Sivu 1 / 1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 02.05.2011 Sivu 1 / 1 [Ennakkotieto] 1745/10.02.01/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 57 13.4.2011 168 Lausunnon antaminen Vihdin kunnanhallitukselle Nummelan

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Vastaanottaja Mustasaaren kunta Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 7.11.2012 MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot