1. Johdon katsaus. tukea asiantuntijaryhmä. Tämän verkoston innostus, kriittisyys ja tahto lupaavat hyvää rationaalisen lääkehoidon edistymiselle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdon katsaus. tukea asiantuntijaryhmä. Tämän verkoston innostus, kriittisyys ja tahto lupaavat hyvää rationaalisen lääkehoidon edistymiselle."

Transkriptio

1 1. Johdon katsaus Vuonna 2006 Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO laajensi toimintaansa määrällisesti, maantieteellisesti ja sisällöllisesti. Keskuksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet saavutettiin ja osin ylitettiin. Tulossopimuksen mukaisesti toiminnan keskeisin kohderyhmä olivat lääkärit, erityisesti perusterveydenhuollossa. Lisäksi sopimukseen vuodelle 2006 kirjattiin keskuksen toiminnan ensimmäiset sisällölliset painopistealueet: sydän- ja verisuonitautien riskit sekä koordinoimaton monilääkitys. Molemmat ovat rationaalisen lääkehoidon keskeisiä haasteita. Näistä ensiksi mainittu on taloudellisesti merkittävä lääkehoidon alue, jossa kustannukset jatkuvasti kohoavat. Jälkimmäinen, erityisesti vanhusten monilääkitys, on paitsi lääkitysturvallisuuden, myös lääkehoidon taloudellisuuden kannalta merkittävä alue. Yli sadan Rohto-vastaavan verkosto järjesti 218 rationaalista lääkehoitoa edistävää Rohto-pajaa pääasiassa perusterveydenhuollon toimintayksiköissä eli niiden määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Pajojen aiheista yli puolet liittyi keskuksen painopistealueisiin. Pajatoiminta kattaa maantieteellisesti ja väestöllisesti yli puolet Suomea. Keskus tukee Rohto-pajoja eri tavoin. Niihin tuotetaan materiaalitukea ja räätälöityä vertailutietoa yhteistyössä Kelan kanssa. Aluevastaavien verkosto antaa konsultaatioapua ja keskus tukee pajatoimintaa taloudellisesti. Myös keskuksen julkaisutoiminnassa painopistealueet näkyivät ja molemmista aihepiireistä aloitettiin artikkelisarja. Toiminnan raskain pystytysvaihe alkaa olla takanapäin ja erityisesti ensimmäisessä vaiheessa mukaan tulleilla yhteistyöalueilla siirrytään jo vakiintuneen toiminnan vaiheeseen. Toiminnan levittäminen koko Suomen alueelle edellyttäisi lisäresursseja. Rohto-pajojen ja koko keskuksen toiminnan arviointi on lähivuosien haaste. Vuoden aikana vahvistettiin arviointiosaamista ja kehitettiin arvioinnin menetelmiä ja työkaluja. Vuoden 2006 aikana kerätty arviointitieto julkaistaan erillisessä arviointikertomuksessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että keskus ja sen julkaisutoiminta tunnetaan jo varsin hyvin, erityisesti yhteistyöalueilla. Rohto-pajoista on muodostunut tärkeä ja osallistujien arvostama lääkehoidon kehittämisen työväline. Rohto-pajojen avulla on henkilökunnan arvion ja rekisteritiedon perustella pystytty parantamaan lääkekäytäntöjä. Keskuksen oma henkilöstö on varsin pieni. Laajan Rohto-pajatoiminnan selkärangan muodostavat aluevastaavat sairaanhoitopiireissä ja suurissa kaupungeissa sekä yli sata Rohto-vastaavaa terveydenhuollon toimintayksiköissä. Keskuksen julkaisutoiminnalle antaa tukea asiantuntijaryhmä. Tämän verkoston innostus, kriittisyys ja tahto lupaavat hyvää rationaalisen lääkehoidon edistymiselle. 3

2 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2.1 Toiminnan vaikuttavuus Keskuksen tunnettuus Keskus ja sen tavoitteet tunnetaan ja koetaan tarpeelliseksi Tunnettuus Rohto-verkoston yhteistyöalueilla Keskuksen tuottamien artikkeleiden ja muiden julkaisujen määrä Tilaisuuksien määrä ja niihin osallistuminen, joissa keskusta on esitelty Kyselytutkimus perusterveydenhuollon lääkäreille vuosina aloittaneilla ja vuonna 2006 aloittavilla yhteistyöalueilla Keskuksen tunnettuuden edistäminen on yksi keskeisiä toiminnan tavoitteita. Vuoden aikana järjestettiin keskuksen toimintaa esitteleviä tilaisuuksia erityisesti toimintaa aloittavissa terveyskeskuksissa ja sairaanhoitopiireissä. Toiminnasta kirjoitettiin myös sairaanhoitopiirien omissa julkaisuissa ja paikallislehdissä. Keskuksen julkaisutoimintaa on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.1. Alkuvuoden aikana tuotettiin yksi lehdistötiedote sekä järjestettiin yksi tilaisuus lehdistölle. Keskuksen tunnettuutta selvitettiin kyselytutkimuksella, joka toteutettiin touko-kesäkuussa kaikkien vuonna 2004 aloittaneiden yhteistyöalueiden terveyskeskuksissa sekä verrokkialueilla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Vantaan kaupungin terveyskeskuksissa. Rohdon paikallinen ja valtakunnallinen toiminta tunnettiin yhteistyöalueilla melko hyvin ja valtaosa oli havainnut keskuksen julkaisemia lääkearvioita Suomen Lääkärilehdessä (taulukko 1). Lähes puolet yhteistyöalueiden vastaajista katsoi, että Rohto-pajoissa esille nostetut aiheet olivat antaneet aihetta muuttaa omia lääkekäytäntöjä erittäin paljon tai paljon. Terveyskeskuskyselyn tulokset on raportoitu yksityiskohtaisesti erillisessä arviointiraportissa. Taulukko 1. Rohdon tunnettuus, % vastanneista Vastaajat yhteistyöalueilta N=281 Tuntee Rohdon toimintaa paikallistasolla Tuntee Rohdon toimintaa valtakunnallisella tasolla On havainnut Rohdon julkaisemia lääkearvioita Suomen Lääkärilehdessä 64 6 Vastaajat verrokkialueilla N=117 Lääkekäytäntöjen kehittyminen Yksittäiset toimijat ja organisaatiot arvioivat ja kehittävät lääkekäytäntöjään entistä rationaalisempaan suuntaan ottaen huomioon taloudellisuus ja kustannusvastaavuus. Noin puolet terveyskeskuksista on aloittanut tavoitteellisen koulutus- ja kehittämistoiminnan. Toiminnassa mukana olevien yksiköiden (terveyskeskus, -asema, erikoissairaanhoidon yksikkö) määrä ja aktiviteetti Toiminnassa mukana olevien toimintayksiköiden määrä ja kattavuus Järjestettyjen tilaisuuksien määrä, aiheet ja työtapa Osallistujien määrä ja osuus lääkäreistä toimintayksiköissä Sairaanhoidon ja apteekkien ammattilaisten osallistumisten määrä 4

3 Arvioidaan toiminnan piirissä olevien terveyskeskusten lääkekäytäntöjen muutoksia ja niihin liittyviä tekijöitä Tuotetut arviointiraportit käytäntöjen muutoksista terveyskeskuksissa tai sairaanhoitopiireissä Arviointiraporttien määrä Kuhunkin toiminnassa mukana olevaan terveyskeskukseen pyritään saamaan säännöllistä, rationaalista lääkehoitoa edistävää koulutus- ja kehittämistoimintaa. Tämä tapahtuu Rohto-pajojen muodossa. Nämä ovat 2-3 tunnin kestoisia työpajoja, joihin lääkärit ja aiheen edellyttäessä hoitajat ja farmasian alan asiantuntijat osallistuvat työaikana. Pajojen toteutuksesta vastaavat Rohto-paikallisvastaavat terveyskeskuksissa. Pajaan voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, joita ensisijaisesti pyritään löytämään omasta sairaanhoitopiiristä. Vuoden 2006 aikana pajatoimintaa oli 11 sairaanhoitopiirin terveyskeskuksissa, kahdessa suuressa kaupungissa sekä kolmessa muussa kunnassa. Kaikkiaan 102 terveyskeskusta tai suuren terveyskeskuksen terveysasemaa on mukana toiminnassa. Lisäksi toimintaa on ollut muutamassa yksityisessä terveydenhuollon yksikössä. Maantieteellisesti ja väestöllisesti toiminta kattaa yli puolet Suomesta. Taulukko 2. Rohto-pajat terveyskeskuksissa vuonna 2006 Sairaanhoitopiiri Terveyskeskukset/asemat, joilla Rohto-pajoja Rohto-pajojen lukumäärä Ahvenanmaa 1 2 Etelä-Karjala 7 19 Etelä-Pohjanmaa 3 6 Kainuu 3 4 Kanta-Häme 5 9 Kymenlaakso 4 4 Lappi 4 9 Länsi-Pohja 3 4 Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi 9 25 Espoo 5 25 Helsinki Erillissopimus 6 10 Yhteensä

4 Rohto-pajatoimintaan osallistuttiin alkuvuoden aikana kaikkiaan lähes kertaa (taulukko 3). Varsinkin toiminnan alkaessa uudessa terveyskeskuksessa pajat olivat moniammatillisia ja samalla opeteltiin uudenlaista työtapaa. Pajoihin osallistuvien lääkäreiden osuutta koko terveyskeskuksen lääkärikunnasta on hankalaa arvioida muuttuvien virka- ja sijaistilanteiden vuoksi. Yleensä pajoihin osallistuvat kaikki tai lähes kaikki talon työvuorossa olevat lääkärit. Rohdon kyselytutkimuksen 2006 mukaan n. 3 % vastanneista lääkäreistä ilmoitti, että ei ole kiinnostunut pajoista ja noin 10 % ei voinut osallistua kiireen tai ajan sopimattomuuden vuoksi. Taulukko 3. Osanottajien lukumäärä ammattialoittain Rohto-pajoissa Rohto-pajoja Osallistumiskertoja yhteensä Lääkäriosallistumiskertoja Muun henkilökunnanosallistumiskertoja Apteekkiosallistumiskertoja Pajojen aiheissa alkoivat painottua keskuksen koko toiminnan painopistealueet. Kaikista pajoista yli puolet oli painopistealueiden teemoista. Noin viidesosa kaikista pajoista käsitteli sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ja noin kolmasosa ongelmallista monilääkitystä. Taulukko 4. Rohto-pajojen aiheita Aihe Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Valtimotautien riskitekijät 7 16 Diabetes 4 4 Kohonnut verenpaine 1 6 Verenohennushoito Monilääkitys Koordinoimaton monilääkitys 6 12 Reseptin uusiminen 5 38 Uni- ja rauhoittavat lääkkeet 4 14 Lääkeinteraktiot - 3 Infektiot Ylähengitystieinfektiot Virtsatieinfektio 6 20 Muita aiheita (järjestetty viisi pajaa tai vähemmän) Yhteensä

5 Pajat toteutettiin interaktiivisina työpajoina. Pajoissa on paneuduttu aihepiirin ongelmiin, hyödynnetty käsiteltävän aihepiiriin mukaan osallistujien osaamista, tieteellistä näyttöä kuten hoitosuosituksia ja sairaanhoitopiirin asiantuntijaosaamista sekä vertailutietoa lääkekäytännöistä. Pajoissa pyritään sopimukseen uudesta tai tarkistetusta toimintakäytännöstä ( talon tapa ) sekä toiminnan muutokseen ja sen seurantaan. Kaikissa pajoissa ei ole perusteltua pyrkiä yhteiseen sopimukseen ja osa pajoista on ollut osa pajasarjaa, jossa sopimus syntyy vasta viimeisessä pajassa. Talon tapa syntyi noin kolmasosassa kaikista pajoista. Vuoden 2006 järjestetyistä pajoista poimittiin seitsemän erityyppistä pajaa, jotka arvioitiin perusteellisemmin kehittäen samalla arvioinnin työkaluja ja mittareita. Seitsemän arviointiraporttia julkaistaan erillisessä arviointikertomuksessa. Pajoihin osallistuneille tai koko henkilöstölle tehtyjen kyselyjen mukaan pajat ovat parantaneet lääke- ja toimintakäytäntöjä. Kelan reseptirekisterit antoivat samansuuntaista näyttöä niistä pajoista, joissa rekistereitä oli mahdollista hyödyntää. Arviointiraportit julkaistaan erillisessä arviointikertomuksessa. Osallistutaan rationaalista lääkehoitoa edistävän sähköisen päätöstukijärjestelmän (EBMeDS) kehittämiseen. Päätöksentukisovellus on järjestelmä, joka lukee potilaskertomuksen ydintietoja ja pystyy poimimaan niistä tarvittavat tiedot sekä luomaan tietojen perusteella erilaisia potilastietojärjestelmän kautta toimivia muistutteita, varotteita, ehdotteita ja avusteita. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on käynnistänyt v hankkeen (EBMeds), jossa luodaan päätöksentukisovellus kliinisen päätöksenteon tueksi. Keskus on mukana erityisesti päätöstukijärjestelmän edellyttämien lääkehoidon aputietokantojen kehittämisessä. Sähköisen päätöksentuen, erityisesti lääkehoidon aputietokantojen kehittämiseen osallistuminen Testausvalmiuteen saatujen lääkehoidon aputietokantojen määrä Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän rahoituksen turvin jatketaan myös lääkeinteraktiotietokannan kehitystyötä. Vuoden aikana valmistuivat yhteistyössä Kustannus oy Duodecim ja muiden toimijoiden kanssa indikaatio- ja kontraindikaatiotietokantojen testiversiot. Lisäksi valmistui sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama interaktiotietokanta, jonka kehitystyöhön keskus on osallistunut asiantuntija-avun kautta. Näiden testaus osana sähköistä päätöksentukea kahdessa pilottisairaanhoitopiirissä alkaa vuonna Rohto toimii aktiivisesti lääkekustannusten kasvun hillitsemiseksi. Tärkeä osa lääkehoidon rationaalisuutta on sen taloudellisuus. Lääkehoitoon sijoitetulla rahalla on saatava mahdollisimman suuri terveyshyöty. Useat keskuksen muihin tulostavoitteisiin sisältyvät toimet edistävät lääkekustannusten nousun hillitsemistä. Erityisesti Rohto-pajatoiminnassa ja sen tueksi tuotetussa materiaalissa sekä julkaisutoiminnassa kustannusnäkökulma tulee esille kuten myös Rohdon yleisessä viestinnässä. Keskus seuraa ja arvioi lääkekäytäntöjä ja -kustannuksia säännöllisesti ja suuntaa toimintaansa havaittujen ongelmakohtien mukaan Mittaaminen Painopistealueiden valinta Lääkearvioiden aihevalinta Seurantaindikaattori: Keskus tuottaa Rohto-pajoihin koulutusaineistoa, joihin sisällytetään systemaattisesti lääkkeiden käyttökustannusten vertailuja 7

6 Mittaaminen Lukumäärä Seurantaindikaattori: Havaituista ongelma-alueista tuotetaan ammattilehtiin kriittisiä artikkeleita Mittaaminen Lukumäärä Seurantaindikaattori: Rohto-pajojen aihevalintaa ohjataan painopistealueille ja muille havaituille lääkehoidon ongelma-alueille painottaen samalla pajojen toteutuksessa taloudellisia lääkepäätöksiä tukevia ratkaisuja Lukumäärä Lääkekustannusten kasvuun vuosituhannen alussa ovat erityisesti vaikuttaneet uudet kolesterolilääkkeet ja verenpainelääkkeet, toisen polven neuroleptit ja muut hermostoon vaikuttavat lääkkeet, uudet reumalääkkeet sekä astman yhdistelmävalmisteet. Osa näistä on erityisesti erikoissairaanhoidossa käytössä olevia ja aloittamia lääkityksiä. Osan käyttö ja pääosin lääkehoidon aloituskin tapahtuu perusterveydenhuollossa. Keskuksella on vuonna 2006 kaksi painopistealuetta: sydänja verisuonitautien riskitekijät sekä koordinoimaton monilääkitys. Näistä ensiksi mainittu on taloudellisesti merkittävä lääkehoidon alue, jossa kustannukset jatkuvasti kokoavat. Statiinien määräyskäytännöissä on tapahtunut selvää muutosta rationaalisempaan suuntaan kesään 2006 mennessä, mihin keskus on ollut vaikuttamassa yhtenä toimijana. Jälkimmäinen, erityisesti vanhusten monilääkitys, on sekä lääkitysturvallisuuden että lääkehoidon taloudellisuuden kannalta merkittävä alue. Myös tällä alueella on tapahtunut myönteistä kehitystä, jota keskus on omalta osaltaan ollut viemässä eteenpäin. Rohdon kokemuksen mukaan käytännön lääkäreitä hyödyttää lääkehoidon suorien kustannusten pohdinta. Rohdon kyselytutkimuksen 2006 mukaan lääkärit toivovat lisätietoa lääkkeiden kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta. Useiden tautien hoidossa eri lääkeryhmien välillä tai sisällä on moninkertaiset hintaerot, jolloin lääkkeiden välisen hoidollisen lisäarvon ja kustannusten pohdinta auttaa rationaalisten hoitopäätösten teossa. Vuoden aikana on pilotoitu kolmeen koulutusaineistopakettiin käyttökustannusten vertailuja. Tavoitteena on auttaa kliinikoita hahmottamaan terapeuttisesti toisiaan vastaavien lääkkeiden suuria kustannuseroja. Keskuksen julkaisutoimintaa on kuvattu kohdassa 4.1. Useat keskuksen julkaisut ovat nostaneet esille lääkehoidon kustannuksia. Pajojen aihevalintoja on kuvattu taulukossa 4. Pajojen aihevalintoja on ohjattu tuottamalla materiaali- ja muuta tukea erityisesti painopistealueiden pajoista ja niihin liittyviä pajoja on ollut yli puolet kaikista järjestetyistä pajoista. Lääkkeiden taloudellisen arviointitiedon tuottaminen ja levittäminen sekä toiminnan organisointi ja näiden työnjako ovat erityisen ajankohtainen asia maassamme. Keskus tuotti viranomaiskäyttöön ja luovutti sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen, jossa kartoitettiin lääketaloudellisen arvioinnin nykytilaa ja kehittämistarpeita maassamme. Rohto toimii aktiivisesti lääkitysturvallisuuden edistämisessä Useat muissa tulostavoitteissa esitetyt toimet tukevat parempaa lääkitysturvallisuutta. Lisäksi Rohto koordinoi asiantuntijaryhmää, joka yhdenmukaistaa käsitteistöä, kartoittaa haasteita ja etsii hyviä esimerkkejä lääkitysturvallisuuden edistämisestä. Kartoituksen eri osien valmistuminen Mittaaminen Kartoituksen valmistuminen ja julkaiseminen Keskus on osa sosiaali- ja terveysministeriön alaista potilasturvallisuusverkostoa. Vuoden aikana valmistui keskuksen asiantuntijaryhmän laatima lääkehoidon turvallisuussanasto. Se yhdistettiin Stakesissa laadittuun 8

7 potilasturvallisuussanastoon. Sanastot luovutettiin sosiaali- ja terveysministeriölle ja julkaistiin. Keskuksen ja sen asiantuntijayhteistyön kautta aloitettu sanastotyö, haasteiden kartoitus ja hyvien esimerkkien etsiminen laajeni suunnitelmaksi ensimmäisestä suomalaisesta aihepiirin oppi/käsikirjasta, jonka kaupallisen kustantajan kanssa solmittiin kustannussopimus, etsittiin kirjoittajat ja aloitettiin eri lukujen kirjoittaminen. Keskus osallistui sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan laatimiseen sekä siihen liittyvään laajaan koulutuskierrokseen. Koulutukseen osallistui kaikkiaan yli 500 henkeä viidellä eri paikkakunnalla. Keskus on toiminut aktiivisesti iäkkäiden lääkehoidon haasteiden kartoittamisessa ja lääkityksen arvioinnin kehittämisessä tuottaen muun muassa taustamateriaalia sosiaali- ja terveysministeriön iäkkäiden lääkehoidon kehittämistä pohtivalle työryhmälle. Keskus on toiminut aktiivisesti kansallisessa potilasturvallisuusverkostossa. 2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus Toimintamenomäärärahaa saa käyttää keskuksen hyväksymien, sen ulkopuolella toteutettavien koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Tällaisia ovat sairaanhoitopiireille ja suurille kunnille sopimusten perusteella maksetut menot, joilla on rahoitettu toiminnan koordinointia ja tukea kullakin sopimusalueella. Siirtomenot ovat mahdollistaneet rationaalista lääkehoitoa edistävän verkoston syntymisen sairaanhoitopiireihin. Siirtomenot turvaavat paikallisen Rohto-pajatoiminnan käynnistymisen ja vakiintumisen, jota on kuvattu kohdassa 2.1. Tarkempi kuvaus kunkin sopimusalueen toiminnasta julkaistaan arviointikertomuksessa. Kunkin sairaanhoitopiirin, erityisvastuualueen tai suuren kunnan toimintaa koordinoi sen palkkaama aluevastaava. He ovat kokeneita yleislääkäreitä, kaksi heistä on lääketieteen tohtori ja usealla heistä on lisäksi pedagogista kokemusta. Aluevastaava vastaa toiminnan koordinoinnista sekä alueellisen verkoston luomisesta ja ylläpidosta sopimusalueella seuraa ja arvioi lääkekäytäntöjä alueella ja välittää tästä tietoa terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin johdolle ja Rohto-vastaaville vastaa Rohto-vastaavien rekrytoinnista ja osallistuu heidän valmentamiseensa osallistuu Rohto-pajojen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin vastaa aiheeseen liittyvästä tiedotuksesta alueella ammattilaisille ja väestölle Käytännössä aluevastaava nivoo yhteen Rohdon toimintaa sairaanhoitopiirissä tapahtuvan muun koulutus- ja kehittämistoiminnan kanssa. Vuoden aikana rekrytoitiin aluevastaava uudelle toiminta-alueelle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja Pohjois-Pohjanmaan aluevastaava laajensi toimintansa koko erityisvastuualueelle. Aluevastaavia oli kaikkiaan yhdeksän. Oman toimen ohessa toimivat terveyskeskusten paikallisvastaavat (Rohto-vastaavat) ovat myös kokeneita terveyskeskuslääkäreitä. Rohto-vastaavaksi koulutettuja lääkäreitä oli vuoden lopussa 111 ja valmennettavana lisäksi useita kymmeniä. Joillekin alueille on lisäksi valmennettu hoitajia toimimaan työparina Rohto-vastaavan kanssa. Vuoden 2007 alusta aloittavien alueiden vastuuhenkilöt on nimetty Alue- ja paikallisvastaavien rekrytointi Alue- ja paikallisvastaavien lukumäärä 9

8 2.3 Yhteenveto vaikuttavuustavoitteiden toteutumisesta Taulukko 5. Vaikuttavuuden tärkeimmät tunnusluvut Tavoite Mittarit/tunnusluvut 2004 toteuma Keskus tunnetaan Kyselytutkimus yhteistyöalueilla: keskuksen tuntevien osuus Arvioidaan lääkekäytäntöjen muutoksia Toimijat kehittävät lääkekäytäntöjään 2005 toteuma 2006 toteuma 2006 tavoite % 60 % Arviointiraporttien määrä Toiminnassa mukana olevien toimintayksiköiden määrä Järjestettyjen tilaisuuksien määrä Osallistumiskertojen määrä Keskuksen vaikuttavuudessa on saavutettu tai ylitetty tulossopimuksessa asetetut tavoitteet. Keskus tunnetaan hyvin varsinkin yhteistyöalueilla. Tärkeimmät vaikuttavuustavoitteet liittyvät toimijoiden lääkekäytäntöjen kehittymiseen. Rohto-toiminnassa olevien toimintayksiköiden määrä, maantieteellinen ja väestöllinen kattavuus vastaa asetettuja tavoitteita. Rohto-pajojen lukumäärä ylitti noin 10 %:lla asetetut tavoitteet. Toiminta laajeni sellaisille alueille muun muassa Pohjois- Suomessa, jossa on hyvinkin pieniä terveyskeskuksia. Näin ollen tulossopimuksen tavoite osallistumiskertojen määrästä suhteessa pidettyihin pajoihin on katsottava ylimitoitetuksi. Ensimmäiset seitsemän lääkekäytäntöjen muutosten arviointiraporttia osoittavat, että Rohto-pajat ovat parantaneet lääkekäytäntöjä. 3. Toiminnallinen tehokkuus Tulossopimuksessa 2006 Resurssit ja talous. 3.1 Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Tulostavoitteet: Vuoden 2006 aikana kehitetään edelleen toimintaalueittaista kustannusseurantaa sekä muuta johdon laskentatointa. Tuloksellisuuden laskentatoimen ja muun seurantajärjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen siten, että se tuottaa toimintakertomuksen edellyttävät tiedot toiminnallisesta tehokkuudesta, tuotoksista ja laadunhallinnasta sekä henkisten voimavarojen hallinnasta Seurantaindikaattorit ja mittaaminen: Seurantajärjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen Seurantaindikaattorit ja mittaaminen: Johdon laskentatoimen kehittäminen ja hyödyntäminen 10

9 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan hankintastrategian ( ) pohjalta selvitetään, onko keskuksella tarpeen olla oma hankintasuunnitelma Seurantaindikaattori: Selvityksen pohjalta on päätetty toimenpiteistä Varsinaisia tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita ei ole tulossopimuksessa asetettu. Lääkelaitoksen ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen hankintasääntö vahvistettiin alkuvuodesta Erillinen keskuksen hankintasuunnitelma ei ole tarpeellinen. Taulukossa 6 on esitetty keskuksen toiminnan kustannukset Taulukko 6. Keskuksen toiminnan kustannukset Kustannukset Toteutuma 2004 tilinpäätöksestä 1000 Toteutuma 2005 tilinpäätöksestä 1000 Toteutuma 2006 tilinpäätöksestä 1000 Aineet, tarvikkeet, tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut (ml matkakulut) Poistot Korot Sisäiset kulut Siirtotalouden kulut Yhteensä Henkilötyövuodet 7 7 7,4 Kehittämiskeskuksen kokonaiskustannukset alenivat 2,2 % vuonna 2006 verrattuna edelliseen vuoteen. Vaikka vuosi 2006 oli edelleen keskuksen toiminnan pystytysvaihetta, kustannusten aleneminen johtui toiminnan asteittaisesta vakiintumisesta. Palvelujen ostot ovat vähentyneet kirjauskäytännön muuttamisesta johtuen. Sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvia menoja ryhdyttiin kirjaamaan siirtotalouden kuluihin. Henkilöstökustannukset sisältävät lomapalkkavelan ja siihen liittyvän henkilöstösivukulujen muutoksen. Korkokantana on käytetty Valtiokonttorin ilmoituksen (29/03/2006) mukaista 2 %. Keskuksen toiminnan tuotteistus on aloitettu, mutta se ei vielä ole siinä vaiheessa, että olisi mahdollista tarkemmin eritellä kustannuksien ja henkilötyövuosien kohdentumista. Taulukossa 7 eritellään menojen jakautuminen toiminta-alueittain. Henkilötyövuosien ja palkkakustannusten jakautumisesta esitetään arvio. 11

10 Taulukko 7. Menot jaoteltuna toiminta-alueittain. Koulutus- ja kehittämistoiminta Julkaisu- ja tutkimustoiminta Menot Henkilöstön palkkakustannusten jakauma (arvioitu htv-määrien perusteella) Htv 3,4 1 3 Tukitoiminnat (sisältää keskuksen johtajan) Yhteenveto toiminnalliseen tehokkuuteen liittyvien tulostavoitteiden toteutumisesta Tulossopimuksen tavoitteet on saavutettu. Luotettava taloudellisuuden ja tuottavuuden seuranta edellyttää toiminnan tuotteistamista suoritteiksi (tuotteet tai palvelut) sekä kustannusten seurantaa suoritteittain. Keskuksen toiminnan tuotteistaminen ja suoritekohtaisen kustannusseurannan kehittäminen on aloitettu. Tavoitteena on määritellä ydin- ja tukiprosessit ja näiden keskeisimmät tuotokset sekä suunnitella kustannusten ja työajan seurannan kohdentumisen seuranta. Kustannuslaskentaa ja johdon laskentatointa kehitetään yhdessä Lääkelaitoksen kanssa. Lääkelaitos on ottanut käyttöön työajankirjausjärjestelmän, jota on tarkoitus laajentaa Lääkehoidon kehittämiskeskuksen käyttöön vuonna Siihen liittyvä kustannuslaskentaosio on hyväksytty Lääkelaitoksessa alkuvuodesta 2007 ja mahdollisuuksia myös sen käyttöönottamiseksi keskuksessa selvitellään. 4. Tuotokset ja laadunhallinta Tulossopimuksessa 2006 Prosessit ja rakenteet 4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Vuoden 2006 alusta Rohto-verkostoon liittyvien sairaanhoitopiirien ja muiden alueyksiköiden kanssa (2-4 yksikköä) on solmittu yhteistyösopimukset. Sopimusten solmiminen Solmittujen yhteistyösopimusten lukumäärä. Rohto-verkoston toiminta on vakiintunut toiminnan piirissä olevissa terveyskeskuksissa Toiminnan ylläpitovastuuta siirtynyt terveyskeskuksille Terveyskeskussopimusten määrä 12

11 Helsingin kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittiin yhteistyösopimus. Toiminnan laajentuessa on tarpeen jakaa kustannusvastuuta sairaanhoitopiirien ja myös terveyskeskusten kanssa. Tavoitteena on asteittain siirtää kustannusvastuu toiminnan alueellisesta koordinaatiosta sairaanhoitopiireille tai suurille kaupungeille sekä osittainen kustannusvastuu pajatoiminnasta terveyskeskuksille. Vuoden aikana on solmittu ensimmäisten sopimuskausien päättyessä ensimmäiset neljä jatkosopimusta, joissa koordinaation kustannusvastuusta osa on siirretty sairaanhoitopiireille tai suurille kunnille. Ensimmäiset seitsemän sopimusta terveyskeskusten kanssa on solmittu. Niissä on linjattu toiminnan vakiinnuttamista ja ylläpitoa sekä sovittu yhteisistä neuvottelu- ja sopimuskäytännöistä. Kriittisten, kustannustietoisuutta lisäävien lääkearvioiden tuotanto on vakiintunut Kriittisten raporttien tuottaminen erityisesti painopistealueiden lääkkeistä Kustannustietoisuutta lisäävien osuuksien kehittäminen osaksi lääkearvioita Osallistuminen Käypä hoito -suositusten tuottamiseen Kansainvälisten arviointiraporttien saaminen lääkäreiden käyttöön Tuotettujen raporttien määrä ja laatu Rohto-keskus tuottaa ja välittää tietoa uusista, etenkin jo jonkin aikaa markkinoilla olleista lääkkeistä, erityisesti niiden hoidollisesta arvosta verrattuna vertailuvalmisteisiin sekä kokonaistaloudellisesta merkityksestä. Vuoden 2006 painopistealueet olivat valtimotautien riskit sekä koordinoimaton monilääkitys. Nämä painotukset näkyvät vuoden 2006 julkaisutoiminnassa. Keskuksen toimesta on aloitettu monilääkitystä koskevan artikkelisarjan sekä valtimotautien riskitekijöiden lääkehoidosta kirjoittaminen Suomen Lääkärilehteen. Monilääkitystä sivuavaan sarjaan on ilmestynyt kolme artikkelia. Ensimmäisessä artikkelissa käsiteltiin vuonna 2006 käyttöön otetun SFINX-interaktiotietokannan ominaisuuksia ja tietokannan mahdollisuuksia sekä rajoituksia monilääkitykseen liittyvien interaktioiden hallitsemiseksi. Reseptin uusiminen on sopiva hetki potilaan lääkityksen ja hoidon arviointiin ja reseptin uusimista käsittelevässä artikkelissa esitetään useita reseptinuusimisprosessiin liittyviä parannustoimenpiteitä. Sarjan kolmannessa artikkelissa keskityttiin iäkkään potilaan lääkityksen arviointiin. Artikkelissa korostetaan, että säännöllinen lääkityksen arviointi luo pohjan hyvälle lääkehoidolle ja se myös estää monilääkityksen kertymistä huomaamatta. Valtimotautien riskit painopistealueelta julkaistiin kaksi artikkelia. Ensimmäisessä artikkelissa pohditaan kipulääkkeen valintaa sydänpotilaalle, sillä tulehduskipulääkkeiden on todettu kasvattavan sydäninfarktin ja muiden verenkiertoelinhaittojen vaaraa. Toinen artikkeli käsittelee statiinien asemaa valtimotautien ehkäisyssä ja hoidossa ja artikkelissa ja tuodaan esille, että statiinihoidon kustannukset vaihtelevat suuresti ja että simvastatiini on perusteltu valinta useimmissa tilanteissa. Julkaisuluettelo kokonaisuudessaan löytyy keskuksen kotisivulta Vuoden aikana on julkaistu 20 keskuksen henkilöstön tai Rohto-vastaavien kirjoittamaa muuta artikkelia koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä ja ammatillisissa lehdissä. Keskus antoi lausunnon kahdesta Käypä hoito -suosituksesta. Kehitetään keskuksen yhteistyötä ja työnjakoa muiden rationaalisen lääkehoidon toimijoiden kanssa Yhteistyö FinOHTAn ja Käypä hoito-organisaation kanssa Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Yhteistyö sairaanhoitopiirien kanssa erityisesti peruslääkevalikoimista 13

12 FinOHTAn ja Käypä hoito-organisaation kanssa järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osallistuminen niihin Muiden toimijoiden (ammatilliset järjestöt, sairaanhoitopiirit) kanssa järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osallistuminen niihin Muu yhteistyö: määrä Alueellisen koulutus- ja kehittämistoiminnan lisäksi keskus tarjoaa koulutusta ja seminaareja myös laajemmalle asiantuntijayleisölle. Muun koulutuksen järjestämisessä on pyritty yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa (taulukko 8). Yhteistyötä on rakennettu muiden näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) asiantuntijatahojen ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vuoden aikana jatkettiin lääketieteen toimittajille suunnattua koulutusta näyttöön perustuvasta lääketieteestä. Kansallinen hoitoketjuseminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Käypä hoito -organisaation kanssa. Valtakunnallisilla lääkäripäivillä sekä Duodecimin opetuksen kehittämisseminaarissa järjestettiin työpajoja. Lisäksi keskus osallistui sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään perusterveydenhuollon kehittämisseminaariin. Taulukko 8. Yhteistyössä järjestetyt koulutukset ja seminaarit Tilaisuus ja sen sisältö Yhteistyökumppanit Osallistujien lkm Turvallinen lääkehoito (viidellä eri paikkakunnalla) NAK-paja näytönastekatsausten laatimisesta x 2 Näyttöä vai ei? Tutkittua tietoa lääketieteen toimittajille Hoitoketjuseminaari Efeko, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja Suomen Kuntaliitto Suomalainen Lääkäriseura Duodecim/ Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim/ Käypä hoito, Stakes/FinOHTA Suomalainen Lääkäriseura Duodecim/ Käypä hoito, Suomen Kuntaliitto n. 500 Lääkehoidon kokonaisarviointikoulutus Kuopion yliopisto + muita 31 Tunnista tarpeesi - kehity työssäsi (valtakunnalliset Lääkäripäivät) Näytön lyhyt oppimäärä (valtakunnalliset Lääkäripäivät) Duodecim, Suomen yleislääketieteen yhdistys Duodecim/Käypä hoito Keskuksen toiminta perustuu yhteistyöhön ja verkottumiseen. Erityisen tärkeää on yhteistyö lääkäreiden perus- ja jatkokoulutusta antavien yliopistojen, ja niiden kliinisen farmakologian ja yleislääketieteen opetusta antavien yksiköiden kanssa. Yhteistyökumppaneina täydennyskoulutusyhteistyössä ovat mm. ammatilliset ja tieteelliset järjestöt sekä osin myös yliopistot. 14

Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio

Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio 2007 Rohdon ulkoinen arvio Rohdon itsearvio Esipuhe Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon toiminta alkoi asteittain vuonna 2003. Rohdon ensimmäinen tulossopimuskausi

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot