LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille"

Transkriptio

1 LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta Toimiiko lääkehoitosi? -teemapäivää voi käytännössä toteuttaa. Tiedosto jakaantuu neljään osaan 1) esimerkkejä paikallisista yhteistyömahdollisuuksista Lääkehoidon päivänä , 2) TKOK-muistisääntö lääkkeiden käyttäjien lääkehoitojen onnistumisen selvittämiseen 3) työkaluja ajantasaisen lääkityslistan ylläpitämiseksi, 4) esimerkkejä lääketiedon lähteistä lääkkeiden käyttäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille 1) Esimerkkejä paikallisista yhteistyömahdollisuuksista: Paikallisesti voidaan teemapäivänä tapahtuvan toiminnan rajaamiseksi sopia jokin tietty sairaus, jonka lääkehoidon seurantaan erityisesti keskitytään. Peruste sairauden valinnalle voi esimerkiksi olla tuore Käypä hoito -suositus tai sairaus, jota sairastavia on paikallisesti paljon tai jonka lääkehoidon seurannassa on todettu paikallisesti olevan ongelmia. Aloitteen tekijänä sairauden valinnassa voi toimia mikä taho tahansa (esim. potilasjärjestö, apteekki, terveysasema tai joku muu taho). Lääkehoidon päivän tapahtumia voi kuitenkin hyvin järjestää myös rajaamatta toimintaa yhteen sairauteen. - Yleisöluento paikkakunnalla yhteistyössä valitun potilasryhmän (esim. verenpainepotilaat tai astmaatikot) lääkehoidon seurannasta o Puhujana tilaisuudessa paikallinen lääkäri, proviisori, apteekkari ja/tai sairaanhoitaja. o Tilaisuudessa mukana apteekki/apteekit, terveysasema ja paikallinen potilasyhdistys. o Puhutaan osallistujien kanssa mitä keskeistä kyseisen sairauden hoidon seurannassa on, mitä potilas itse voi tehdä ja milloin on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Kerrotaan myös, kehen otetaan yhteyttä erilaisissa tapauksissa ja mistä saa apua tarvittaessa. o Tilaisuudessa jaetaan jotakin lääkityskorttia ja autetaan osallistujia täydentämään ajantasainen tieto kokonaislääkityksestä (reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet, rohdosvalmisteet, ravintolisät). o Farmasian ammattilaiset tekevät lääkehoitojen tarkistuksia. o Tapahtumasta tiedotetaan paikallista mediaa ja pyydetään toimittajia paikalle. - Tapahtuma terveysasemalla ja sairaalassa o Kutsutaan paikalle farmaseutteja tai proviisoreita paikallisesta apteekista tai sairaala-apteekista tekemään lääkehoitojen tarkistuksia. o Sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat sekä farmasian ammattilaiset auttavat asiakkaita täydentämään ajantasaisen tiedon kokonaislääkityksestä (reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet, rohdosvalmisteet, ravintolisät). o Etukäteen on yhdessä sovittu tietty potilasryhmä, esimerkiksi astmaatikot tai diabeetikot, minkä hoidon seurantaan kiinnitetään erityishuomiota sekä terveysasemalla että apteekissa.

2 o o Mukana on myös kyseisen sairauden paikallisen potilasyhdistyksen edustajia, roolina esimerkiksi tapahtuman markkinointi ja tiedon levitys. Tapahtumasta tiedotetaan paikallista mediaa ja pyydetään toimittajia paikalle. - Tapahtuma apteekissa o Farmaseutit ja proviisorit kiinnittävät erityishuomiota hoidon seurantaan. o Lisäksi rohkaistaan asiakkaita ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa ja autetaan lääkityslistojen kokoamisessa. o Etukäteen on yhdessä sovittu tietty potilasryhmä, esimerkiksi astmaatikot tai diabeetikot, minkä hoidon seurantaan kiinnitetään erityishuomiota sekä terveysasemalla että apteekissa. o Järjestetään apteekkiin neuvontapiste, jossa opastetaan lääkkeiden oikeaan käsittelyyn (esim. säilyttäminen jääkaapissa tai ei kosteissa tiloissa) o Apteekin itsehoitoneuvonnassa huomioidaan korostetusti potilaan kokonaislääkitys ja itsehoitolääkkeiden sopivuus siihen. o Apteekkiin on kutsuttu myös paikallisen potilasyhdistyksen edustajia kertomaan toiminnasta, jakamaan oppaita ja kertomaan potilaan oman aktiivisen roolin merkityksestä hoitonsa seurannassa. o Tapahtumasta tiedotetaan paikallista mediaa ja pyydetään toimittajia paikalle. - Vastaavanlaisia tapahtumia voi järjestää myös muissa ympäristöissä, esimerkiksi oppilaitoksissa, kouluissa, toreilla, kirjastoissa tms. o Potilasyhdistyksistä voi myös kysyä kokemuskouluttajia mukaan tapahtumiin. Heillä on osaamista tulla puhumaan omasta sairaudestaan ja esimerkiksi sen lääkehoidon haasteista ja onnistumisista. o Teemapäivänä voi tehdä yhteistyötä myös koulujen kanssa ja esimerkiksi farmasian ammattilaiset voivat käydä pitämässä lääkekasvatustunteja Fimean lääkekasvatussivujen pohjalta eri ikäisille lapsille (www.laakekasvatus.fi). - Yhteistyötä Lääkehoidon päivän tiedottamisessa o Paikallinen apteekki, terveyskeskus ja potilasyhdistykset kokoavat paikkakunnalla Lääkehoidon päivän aikana toteutettavat tapahtumat yhteen tiedotteeseen, joka on esillä kaikissa tapahtumapaikoissa. 2) TKOK-malli terveydenhuollon ammattilaisen muistisäännöksi lääkkeiden käyttäjien lääkehoitojen onnistumisen selvittämiseen: T = teho (miten lääkehoito tehoaa?) K = käyttö (lääkkeen todellinen käyttö) O = ongelmat (lääkehoidon mahdolliset ongelmat) K = kontrollit (miten lääkehoidon kontrolleja toteutetaan?) 3) Olemassa olevia työkaluja, joita voi suositella ajantasaisen lääkityslistan ylläpitämiseksi: - apteekkijärjestelmistä tulostetut lääkelistat, joihin lisätään käytössä olevat itsehoitolääkkeet, rohdosvalmisteet ja ravintolisät - Terveydenhuollon potilaille antamat lääkekortit, esim. Potku-hankkeen lääkekortti - Lääketietokeskus - Potilasjärjestöjen tuottamat lääkekortit

3 4) Esimerkkejä lääketiedon lähteistä Duodecimin Terveyskirjastossa on julkaistu lääkkeiden käyttäjille suunnattu Lääketietoa verkossa -linkkikokoelma, mitä kannattaa markkinoida suoraan lääkkeiden käyttäjille ja potilaille: =100&p_selaus=10027 (löytyy myös Terveyskirjaston haku-toiminnolla sanalla lääketieto ) Seuraavat esimerkit pohjautuvat Fimean julkaisemaan lääkeinformaatiostrategiaan: Tietolähteitä lääkkeiden käyttäjälle Tiedon tuottaja tai välittäjä Lääkärit, sairaanhoitajat Apteekit, farmaseutit, proviisorit Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Lääkäriliitto Yliopiston Apteekin Lääkeneuvonta ja asiakaspalvelu Myrkytystietokeskus Teratologinen tietopalvelu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääketietokeskus Rinnakkaislääketeollisuus Lääketeollisuus Kela Tietolähde Lääkeneuvonta, potilasohjaus Lääkeneuvonta Terveydeksi.fi Apteekki.fi Terveyskirjasto.fi Käypä hoito -suositusten potilasversiot Potilaan lääkärilehti Puhelinpalvelut, internet- ja sähköpostipalvelut Puhelinpalvelut Pakkausselosteet Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo Kodin lääkeopas Lääkeinfo.fi Lääkeohje.fi Pakkausselosteet, potilasoppaat Lääkehaku Tietoja lääkekorvauksista Potilasjärjestöt Lehdet, sairauskohtaiset verkkosivut Tiedotus- ja koulutustilaisuudet Vertaistukikoulutukset Järjestöjen asiantuntija- ja neuvontapalvelut Tietolähteitä terveydenhuollon ammattilaiselle Tiedon tuottaja tai välittäjä Tietolähde Viranomaiset Kela Tilastot sairausvakuutuksesta korvattavien

4 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) Valvira Julkiset ja ammatilliset toimijat Myrkytystietokeskus Teratologinen tietopalvelu Sairaala-apteekit Sairaanhoitopiirit Suomen Apteekkariliitto Yliopistosairaaloiden ja yliopistojen kliinisen farmakologian yksiköt Eri alojen järjestöt, yhdistykset lääkkeiden käytöstä Lääkehaku Valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet Lääkkeiden kulutustilastot Lääkkeiden luokittelu (ATC-DDD) Iäkkäiden lääkityksen tietokanta Erityisluvallisten lääkevalmisteiden tietokanta Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo Sic! Lääketietoa Fimeasta Lääketurvallisuustiedotteet Julkaisut ja julkaisusarjat, esimerkiksi Fimea Kehittää, Arvioi ja Informoi (KAI) -julkaisusarja Päätökset lääkevalmisteiden korvattavuudesta ja tukkuhinnoista. Ohjeita lääkehoidon toteuttamisesta Puhelinpalvelut Lääkehoitoihin liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisu Lääkehoitoihin liittyvät ohjeet Tiedotteet esimerkiksi lääkkeiden kulutuksesta, uusista ohjeista ja tuotevirheistä Lääkehoitoihin liittyvät ohjeet Tietotippa, Salvia-tietokanta, Salko-tietokanta Vaikeiden potilaskohtaisten ongelmatilanteiden ratkaisu yliopistosairaaloissa (konsultaatiopalvelu) Lääkehoitoa koskevan informaation tuottaminen, esimerkiksi oppikirjat Tieteelliset julkaisut (esim. Aikakauskirja Duodecim) Ammatilliset julkaisut (esim. Lääkärilehden Lääkeinfo-palsta) Erikoislääkäriyhdistysten kansalliset ohjeistukset Yksityiset toimijat Lääketietokeskus Lääkeyritykset Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Pharmaca Fennica Mikä lääke -opas Kansallinen lääkeinformaatiokeskus Klik Oy Lääkeaineeseen ja -valmisteeseen liittyvä tieto Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste Lääketieteelliset tietopalvelut Terveysportti ja sen erityistietokannat: Duodecim-lääketietokanta SFINX-PHARAO Renbase

5 Yliopiston Apteekki Gravbase, Lactbase Herbalbase Lääkkeen vaikutus laboratoriotutkimuksiin Lääkärin tietokannat, sairaanhoitajan tietokannat Käypä hoito -suositukset Päätöksentuki EBMeDS Yliopiston Apteekin HELP-tekstit, Lääkeneuvonta ja asiakaspalvelu

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus?

Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus? Lääketutkimus Pekka Eränkö Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus? Reseptiopin täydennystä Valmisteyhteenveto on lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan esittämä ja viranomaisen yleensä korjauksin hyväksymä

Lisätiedot

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi Suomen Kuluttajaliitto ry 28.2.2008 Lääketeollisuus ry:lle Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketeollisuuden eettisiksi ohjeiksi Yleistä: Suomen Kuluttajaliitto pitää periaatteessa hyvänä asiana sitä,

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

Vertaisohjaajan opas sisäilmasta oireileville ja sairastuneille

Vertaisohjaajan opas sisäilmasta oireileville ja sairastuneille Vertaisohjaajan opas sisäilmasta oireileville ja sairastuneille Suomessa altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille 600 000 800 000 ihmistä. Osa kosteus- ja homevaurioille ja muille sisäilman epäpuhtauksille

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Johanna Timonen Lääkevaihto lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa

Johanna Timonen Lääkevaihto lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa Johanna Timonen Lääkevaihto lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences JOHANNA TIMONEN Lääkevaihto lääkeyritysten

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Eeva Teräsalmi Seitsemän veljeksen apteekki Lääkepolitiikan tavoitteet Tuettava terveyspolitiikan tavoitteita Ohjattava toteuttavia järjestelmiä siten,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN TIEDOTUSSUOSITUS

LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN TIEDOTUSSUOSITUS LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN TIEDOTUSSUOSITUS Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Journalistiliiton yhteinen tiedotussuositus Tiedotussuosituksen valmistellut työryhmä Hannu Halila, pj. Suomen Lääkäriliitto

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

Tiedotusopas Sisältö:

Tiedotusopas Sisältö: Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka

Lisätiedot