Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet"

Transkriptio

1 Lääkitysmäärittelyt (10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 ( )

2 Lääkitysmäärittelyt (10) Pvm Päivitetyt asiat Tekijä Käsitteet erotettu omaksi liitteeksi HV

3 Lääkitysmäärittelyt (10) Sisällys H... 4 K... 4 L... 4 M... 8 O... 9 P... 9 R... 9 S... 9 T... 9 Y...10

4 Lääkitysmäärittelyt (10) Reseptin käsitteet puuttuvat. H Hoito käsittää ne potilaan ja terveydenhuollon toimet, jotka tähtäävät potilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitoon tai hänen terveydentilaansa koskevien ongelmien tutkimiseen, lievittämiseen tai poistamiseen. K Kanta-palvelut koostuvat valtakunnallisista sähköisistä tietojärjestelmäpalveluista, joita ovat Potilastiedon arkisto, sähköinen lääkemääräys, Lääketietokanta, Reseptikeskus, Reseptiarkisto, kansalaisille tarkoitettu sähköinen palvelu eli Omakanta ja ammattilaisille tarkoitettu sähköinen palvelu eli potilaan Tiedonhallintapalvelu, jatkossa myös terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitettu käyttöliittymäpalvelu. Kirjaus, ks. merkintä Koodisto on tiettyyn käyttöön valmisteltu tietokokonaisuus, joka muodostuu yksittäisistä määritellyistä koodeista ja koodistoon liittyvistä metatiedoista. Koodistot ovat keskeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteita. Tässä koodistoilla tarkoitetaan koodistopalvelimella julkaistuja koodistoja, luokituksia, termistöjä, lomakerakenteita, vastaavuustaulukoita ja tietosisältöjä. Koosteet (koosteasiakirjat) ovat Tiedonhallintapalvelun Potilastiedon arkiston asiakirjojen keskeisestä rakenteisesta tiedosta kokoamia potilaskohtaisia tietokokonaisuuksia, jotka Tiedonhallintapalvelu palauttaa potilastietojärjestelmille. Yksi kooste sisältää yhden tietokokonaisuuden diagnoosit, toimenpiteet, riskitiedot, kuvantamistutkimukset, laboratoritutkimukset, fysiologiset mittaukset, rokotukset tai lääkitys tietoja. Koosteyhteenvedot ovat Tiedonhallintapalvelun palauttamista koosteista potilastietojärjestelmissä muodostettuja esitysmuotoja, joissa koosteiden tietoja suodatetaan ja järjestetään käyttäjälle havainnollisemmin esitettävään muotoon. Potilastietojärjestelmä voi täydentää koosteyhteenvedolla näytettävää tietoa omassa potilastietojärjestelmässä olevilla Potilastiedon arkistoon vielä arkistoimattomilla rakenteisilla tiedoilla. Koosteyhteenvetoja ovat diagnoosiyhteenveto, riskitietoyhteenveto, toimenpideyhteenveto, kuvantamistutkimusyhteenveto, laboratoriotutkimusyhteenveto, fysiologisten mittausten yhteenveto, rokotusyhteenveto ja lääkitysyhteenveto. Lääkitysyhteenvedosta tässä julkaisussa käytetään nimitystä Tiedonhallintapalvelun lääkityslista tai lyhyemmin Lääkityslista. L Lääke tarkoittaa sairauden tai oireiden parantamiseen, lieventämiseen tai ehkäisemiseen käy-tettävää, yhtä tai useampaa vaikuttavaa ainetta sisältävää geneerisesti nimettyä ainetta (esimerkiksi ibuprofeeni tai parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmä). Samaksi lääkkeeksi katsotaan ne lääkevalmisteet, joiden vaikuttavat aineet ovat samat, mutta valmisteiden nimet voivat poiketa toisistaan (esimerkiksi Burana ja Ibusal). Myös vaikuttavien aineiden määrät ja suhteet saattavat poiketa toisistaan ilman, että lääke muuttuu toiseksi lääkkeeksi (esimerkiksi Burana 400mg ja Burana 600mg).

5 Lääkitysmäärittelyt (10) lääkemääräys (resepti) lääkkeen määräämiseen oikeutetun terveydenhuollon ammattihenkilön antama määräys, jonka perusteella apteekki tai sairaala-apteekki voi toimittaa potilaalle lääkkeen lääkevalmiste sairauden tai oireiden parantamiseen, lieventämiseen tai ehkäisemiseen käytettävä, yhtä tai useampaa vaikuttavaa ainetta sisältävä kauppanimellinen tai apteekissa valmistettu valmiste vaikuttava aine lääkitys kaikki potilaan käyttämät lääkkeet kokonaisuutena lääke sairauden tai oireiden parantamiseen, lieventämiseen tai ehkäisemiseen käytettävä, yhtä tai useampaa vaikuttavaa ainetta sisältävä geneerisesti nimetty aine vaikuttava aine osastohoitolääkitys (sairaalalääkitys) lääkkeet, jotka potilaalle on määrätty otettavaksi tai annettu, kun hän on sisäänkirjautuneena terveydenhuollon vuodeosastolla tai sosiaalihuollon laitoksessa lääkehoito se osa hoitoprosessia, joka liittyy lääkityksen määräämiseen ja toteuttamiseen lääkemerkintä terveydenhuollon ammattihenkilön potilaskertomukseen tekemä merkintä potilaan lääkityksestä tai lääkehoidosta tai niiden muutoksista itsehoitolääkitys lääkkeet, jotka potilas ottaa ilman lääkkeen määrääjän määräystä avohoitolääkitys (kotilääkitys) lääkkeet, jotka potilas ottaa lääkkeen määrääjän määräämänä kotihoidon aikana HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO Kuvio 1. Lääkkeen ja lääkityksen terminologinen käsitemalli (alkuperäinen Mäkelä-Bengs et al, 2015).

6 Lääkitysmäärittelyt (10) Lääkitys tarkoittaa tässä määrittelyssä kattavasti kaikkia potilaan käyttämiä lääkkeitä kokonaisuutena. Avohoitolääkitys eli kotilääkitys tarkoittaa lääkkeitä, jotka potilas ottaa lääkkeen määrääjän määräämänä kotihoidon aikana. Avohoitolääkitys voidaan määrätä potilaalle terveydenhuollon yksikössä, kun potilasta ei sisäänkirjata, sosiaalihuollon avohoidon yksiköissä tai potilaan uloskirjautumisen yhteydessä osastohoitojakson päättyessä. Potilas saa avohoitolääkkeistä reseptin, kun hänelle määrätään lääkettä, jonka toimittaminen apteekista sitä edellyttää. Osastohoitolääkitys on tässä määrittelyssä määritelty vain tiedon tallennusajankohdan näkökulmasta ja tietosisältömäärittelyn tarpeisiin. Julkaisussa kuvattu osastohoitolääkityksen määrittely ei ole tarkoitettu organisaatioiden toimintaa ohjaavaksi. Tässä kuvattu osastohoitolääkitys eli sairaalalääkitys tarkoittaa lääkkeitä, jotka potilaalle on määrätty otettavaksi tai annettu, kun hän on sisäänkirjautuneena terveydenhuollon vuode-osastolla tai sosiaalihuollon laitoksessa. Osastohoidon lääkkeen määräämisiin ei yleen-sä liity reseptin tekemistä. Osastohoitolääkitys poikkeaa lisäksi avohoitolääkityksestä usein lääkevalmisteiden osalta. Osastohoitolääkityksestä tehdään yleensä lääkkeen an-tomerkinnät. Itsehoitolääkitys tarkoittaa lääkkeitä, jotka potilas ottaa ilman lääkkeen määrääjän määräystä. Potilaan ilmoittaman itsehoitolääkityksen voi kirjata kuka tahansa terveydenhuollon ammattihenkilö, mutta tavallisemmin sen kirjaa hoitaja esimerkiksi potilaan tulotilanteen haastattelun yhteydessä. Itsehoitolääkemerkinnät tallennetaan potilaskertomuksen osana Potilastiedon arkistoon. Lääkevalmiste tarkoittaa sairauden tai oireiden parantamiseen, lieventämiseen tai ehkäisemi-seen käytettyä yhtä tai useampaa vaikuttavaa ainetta sisältävää kauppanimellistä tai apteekissa valmistettua valmistetta. Samaksi lääkevalmisteeksi katsotaan ne valmisteet, joiden vaikuttavat aineet ja nimet (Lääketietokannan mukainen Valmisteen nimi (codeid 7) tai Lääketietokannan ulkopuolisen valmisteen nimi (codeid 106)) ovat samat, mutta vaikuttavien aineiden määrät ja suhteet (esimerkiksi Burana 400mg ja Burana 600mg) tai pakkauskoot (esimerkiksi 30 tabl ja 100 tabl) saattavat poiketa toisistaan, jolloin myös pakkauksen yksilöivä tunniste muuttuu eli valmisteen pakkauksella on eri VNR-numero. Valmisteen nimen vaihtuessa (esimerkiksi Bura-na vs. Ibusal) on kyse eri lääkevalmisteista. ATC-koodi on WHO:n ylläpitämän Anatomis-terapeuttis-kemiallisen luokituksen mukainen koodi, jolla lääkkeitä luokitellaan anatomisen vaikutuskohdan, indikaation ja kemiallisen vaikutuksen mukaan. Suomessa ATC-luokituksesta vastaa Fimea. VNR-numero on pohjoismainen tuotenumero, jolla tunnistetaan lääkevalmisteet lää-kepakkauksen tasolla. Saman lääkevalmisteen eri vahvuudet ja pakkauskoot saavat eri VNR-numeron. Kaikilla myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla on VNR-numero. Lääkehoito kuvaa sitä osaa hoitoprosessista, joka liittyy lääkityksen määräämiseen ja toteutta-miseen. Lääkemerkintä on terveydenhuollon ammattihenkilön potilaskertomukseen tekemä merkintä potilaan lääkityksestä tai lääkehoidosta tai niiden muutoksista. Lääkemerkintöjä ovat muun muassa lääkkeen määräysmerkintä, lääkkeenantomerkintä ja potilaan voimassaolevaan lääkitykseen liittyvät tarkistusmerkinnät. Lääkkeen määräysmerkintä tarkoittaa lääkkeen määräämiseen liittyvää potilaskertomukseen tehtävää lääkemerkintää, josta selviävät määrättävän lääkkeen keskeiset tiedot määräyksen antamisajankohdan mukaisesti. Lääkkeen määrääjän tulee kirjata kaikki antamansa ja uusimansa lääkemääräykset (eli reseptit) myös potilaskertomus-asiakirjoihin (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 726/2003). Lääkkeenantomerkintä tarkoittaa lääkkeen antamisesta tehtyä lääkemerkintää. Lääkkeenantomerkintä voidaan toteuttaa säännöllisen annon aloituksen ja lopetuksen merkintöinä tai antokertakohtaisena merkintänä. Lääkkeen tarkistusmerkintä (yksittäisen lääkkeen tarkistusmerkintä) tarkoittaa lääkkeen hoidollisesta asianmukaisuudesta tai lääkkeen käytön ja määräyksen ajantasaisuuden tarkistuksesta tehtävää lääkemerkintää.

7 Lääkitysmäärittelyt (10) Lääkityksen tarkistusmerkintä tarkoittaa lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistami-sesta, lääkityksen tarkistuksesta tai lääkehoidon osa-arvioinnista, arvioinnista tai kokonaisarvioinnista syntyvää merkintää. lääkitys kaikki potilaan käyttämät lääkkeet kokonaisuutena lääke sairauden tai oireiden parantamiseen, lieventämiseen tai ehkäisemiseen käytettävä, yhtä tai useampaa vaikuttavaa ainetta sisältävä geneerisesti nimetty aine lääkkeen määräysmerkintä lääkkeen määräämiseen liittyvä potilaskertomukseen tehtävä lääkemerkintä, josta selviävät määrättävän lääkkeen keskeiset tiedot määräyksen antamisajankohdan mukaisesti HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO lääkemerkintä terveydenhuollon ammattihenkilön potilaskertomukseen tekemä merkintä potilaan lääkityksestä tai lääkehoidosta tai niiden muutoksista lääkkeenantomerkintä lääkkeen antamisesta tehty lääkemerkintä lääkityslista Tiedonhallintapalvelun koostama Potilastiedon arkistoon tallennetuista lääkemerkinnöistä ja Reseptikeskukseen tallennetuista reseptitiedoista ja lääkkeen toimitustiedoista koostettu potilaan kokonaislääkityksen valtakunnallinen ja organisaatioriippumaton lista, joka on terveydenhuollon ammattihenkilön katseltavissa potilasyhteenvedolla lääkityksen tarkistusmerkintä lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistamisesta, lääkityksen tarkistuksesta tai lääkehoidon osaarvioinnista, arvioinnista tai kokonaisarvioinnista syntyvää lääkemerkintää lääkkeen tarkistusmerkintä lääkkeen hoidollisesta asianmukaisuudesta tai lääkkeen käytön ja määräyksen ajantasaisuudesta tehty lääkemerkintä Kuvio 1. Lääkemerkinnän terminologinen käsitemalli, jossa lääkemerkintä jakautuu lääkekohtaiseen määräys-, anto- ja tarkistusmerkintään (alkuperäinen Mäkelä-Bengs et al, 2015).

8 Lääkitysmäärittelyt (10) Lääkkeen määrääjä on lääkkeen määräämiseen Lain terveydenhuollon ammattihenki-löistä (559/1994) perusteella oikeutettu laillistettu lääkäri tai hammaslääkäri tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja. Näillä ammattinimikkeillä on oikeus määrätä lääkkeitä potilaille. Tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen opiskelijalla ja rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavalla sairaanhoitajalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus koskee Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen lääkkeen määräämisestä (1088/2010) perusteella sairaanhoitajaa rajoitetuin lääkkeen-määräämisoikeuksin. Lääkkeen määrääminen tarkoittaa kliinisen työn toimintaa, jossa terveydenhuollon ammatti-henkilö tekee päätöksen lääkkeen käytöstä osana potilaan hoitoa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lääkkeen määräämiseen oikeutettu terveydenhuollon ammattihenkilö määrää potilaalle lää-kettä ja tekee siitä lääkkeen määräysmerkinnän potilasasiakirjoihin. Lääkemääräyksellä eli reseptillä tarkoitetaan lääkkeen määräämiseen oikeutetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa määräystä, jonka perusteella apteekki tai sairaala-apteekki voi toimittaa potilaalle lääkkeen. Koska termi lääkemääräys sekoittuu helposti termeihin lääkkeen määrääminen ja lääkkeen määräysmerkintä, tässä määrittelytyössä käytetään väärinymmärrysten välttämiseksi lääkemääräyksestä termiä resepti, silloin kun ei viitata virallisiin määritelmiin. Reseptin tekeminen edellyttää aina myös lääkkeen määräysmerkinnän tekemistä potilaskertomukseen. Voimassa oleva resepti on resepti, jonka voimassaolon päättymispäivä on kuluva päi-vä tai myöhempi eikä reseptiä ole mitätöity. Jos päättymispäivää ei ole määritelty, re-septi on voimassa vuoden määräämispäivästä. Lääkityslista tarkoittaa Potilastiedon arkistoon tallennetuista lääkemerkinnöistä ja Reseptikeskukseen tallennetuista reseptitiedoista ja lääkkeen toimitustiedoista Tiedonhallintapalvelun koostamaa potilaan kokonaislääkityksen valtakunnallista ja organisaatioriippumatonta listaa, joka on terveydenhuollon ammattihenkilön katseltavissa potilasyhteenvedolla. Oletusarvoisesti Lääkityslistalla näytetään vain voimassaolevat lääkkeet ja tarvittaessa myös päättyneet lääkkeet voidaan näyttää. Voimassa oleva lääkitys kuvaa niitä lääkkeitä, jotka lääkityslistan tarkasteluhetkellä on määrättynä potilaan käytettäväksi tai potilas on itse ilmoittanut käyttävänsä. M Merkintä on yhden käyttäjän yksittäiseltä potilaskertomuksen näkymältä samalla kertaa kirjaamien tai mittauslaitteen tai kuvantamislaitteen tuottamien, samojen metatietojen sitoma potilastietojen kokonaisuus. Se on pienin terveydenhuollon prosesseissa syntyvä sisältökokonaisuus tai asiakirjallinen tieto. Määrätty lääke on lääke, joka on määrätty potilaalle yksilöityyn tarkoitukseen sairauden pa-rantamiseksi, lieventämiseksi tai ehkäisemiseksi. Määrätyllä lääkkeellä on aina sama Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste, jota käytetään yksittäiseen määrättyyn lääkkeeseen liittyvien potilaskertomuksen ja Reseptikeskuksen sisältämien tietojen sekä yksittäisen määrätyn lääkkeen muutostietojen yhdistämiseen. Joissain poikkeuksellisissa tilanteissa potilaalla voi sama lääke olla harkitusti määrätty kahteen kertaan (kaksi eri määrättyä lääkettä, joilla sama vaikuttava aine). Voimassa oleva lääke on määrätty lääke, jonka viimeisimmässä lääkkeen määräysmerkinnässä Päättymispäivää ei ole merkitty (jatkuva lääke) tai se on tulevaisuudessa. Voimassa oleva lääke on silloin tarkasteluhetkellä potilaalle määrätty käyttöön. Myös lääkkeet, joiden aloitus on suunniteltu vasta tulevaisuuteen, näkyvät silloin voimassa olevissa lääkkeissä. Päättynyt lääke on määrätty lääke, jonka viimeisimmässä lääkkeen määräysmerkinnässä Päättymispäivä on aikaisempi kuin tarkasteluhetki. Lääke ei ole tällöin tarkasteluhetkellä potilaalla käytössä.

9 O Lääkitysmäärittelyt (10) Omakanta on valtakunnallinen sähköinen tietojärjestelmäpalvelu, jonka avulla kansalainen voi tarkastella antamiaan tahdonilmaisuja, kuten suostumuksia, kieltoja, hoitotahtoa ja elinluovutustahtoa sekä tarvittaessa hallinnoida niitä. Kansalaisella on lisäksi mahdollisuus lisäksi katsella potilastietojen luovutuksista kerty-vää tietoa sekä tiettyjä terveydenhoidossa syntyneitä tietojaan. P Potilasasiakirja on asiakirja, joka koostuu potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävistä, laadituista tai saapuneista asiakirjoista tai teknisistä tallenteista, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Potilaskertomus on potilasasiakirjojen keskeisin asiakirja, joka kattaa terveys- ja sairaskertomukset. Jokaisesta potilaasta tulee laatia jatkuva, aikajärjestyksessä etenevä potilaskertomus. Se voi koostua myös erilaisille lomakkeille tai tiedostoihin tehdyistä, eri ammattiryhmien tekemistä merkinnöistä. Potilaskertomukseen kuuluvat myös muut hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa syntyneet sähköiset ja paperiset asiakirjat, kuten lähetteet, laboratorio- ja röntgenlausunnot jne. Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen sähköinen arkisto potilastiedolle. Potilastieto on potilasta koskeva tieto, joka sisältyy potilaslaissa tarkoitettuun potilasasiakirjaan. Potilastietojärjestelmä on potilastietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä. Potilasyhteenveto on Tiedonhallintapalvelun koostamista keskeisistä terveystiedoista potilastietojärjestelmässä muodostettu yhteenvetonäyttö. Potilasyhteenvedolla näytetään kaikkien koosteyhteenvetojen sekä terveys- ja hoitosuunnitelman tiedot tiiviissä muodossa mahdollisuuksien mukaan yhdellä näytöllä siten, että käyttäjän on helppo saada yleiskäsitys potilaan terveyteen ja hoitoon vaikuttavista keskeisimmistä terveystiedoista. R Resepti, ks. lääkemääräys. S Semanttinen yhteentoimivuus on tietojärjestelmäominaisuus, joka varmistaa, että tiedon merkitys säilyy tietoa siirrettäessä muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille. T Terveydenhuollon ammattihenkilö on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) 2 :ssä tarkoitettu henkilö. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat kaikki laillistetut, luvan saaneet ja nimikesuojatut ammattihenkilöt. Terveydenhuollon asiakirja on asiakirja, joka sisältää potilasasiakirjat sekä muut terveydenhuollon palvelun antajan tuottamat asiakirjat (esimerkiksi taloushallinnolliset asiakirjat).

10 Lääkitysmäärittelyt (10) Tiedonhallintapalvelu on valtakunnallinen sähköinen palvelu, joka sisältää seuraavat palvelut ja toimin-not: 1) tieto potilaalle valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annetusta informaatiosta, 2) potilaan antamat suostumukset, 3) potilaan tekemät kiellot, 4) potilaan tekemä elinluovutuskielto ja muut elinluovutuksia koskevat tahdonilmaisut, 5) potilaan hoitotahto, 6) muut potilaan terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat tahdonilmaisut, sekä 7) sen kautta voidaan näyttää potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot, kuten tietoja toimenpiteistä, rokotuksista, laboratoriotuloksista, fysiologista mittauksista, lääkityksestä, diagnooseista, riskitiedoista sekä terveys- ja hoitosuunnitelma. Y Yhteentoimivuus on tietojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien ominaisuus vaihtaa ja jakaa tietoa keskenään, ks. semanttinen yhteentoimivuus.

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Omakanta. Kevät 2015 OPER

Omakanta. Kevät 2015 OPER Omakanta Kevät 2015 OPER Omakannan toimintaperiaatteet Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan Terveydenhuollossa muodostetaan palvelutapahtuma(-asiakirja), johon hoitoasiakirjat liitetään

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot Pirjo Ikävalko 27.02.2018 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 9.11.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot,

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala 11.12.2018 Kanta-palveluiden tavoite Kanta-palvelut edistävät hoidon jatkuvuutta

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen

Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen Koulutusorganisaatiot Kansa-koulu-IIhankkeessa -aloitusseminaari Sisältö Kanta-palvelut sosiaalihuollossa Sosiaalihuollon asiakastiedon

Lisätiedot

Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen

Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen 12.5.2014 12.5.2014 OPER / Jari Suhonen 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä

Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä Lappi earkistoon hanke Sivu 1 / 13 Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä ARKISTOINTI... 2 AVOHILMO... 2 HÄTÄTILAHAKU... 2 INFORMOINTI, SUOSTUMUKSET, KIELLOT... 2 KANSALLISET OTSIKOT

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta 1 (7) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 4 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot... 5 6 Toiminnallisuudet...

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2018 2 Vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut Kaikille kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys ATK-päivät Turku THL / OPER - Maritta Korhonen / Heikki Virkkunen 1 Eteneminen perustuu säädöksiin ATK-päivät Turku THL

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Kanta-palvelujen tilannekatsaus Kanta-info 18.1.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palveluja on käytettävissä? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen, Riikka Vuokko, Päivi Mäkelä-Bengs, Jukka Lehtovirta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa

Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa Kanta-palvelut tukevat sosiaalihuollosta koostettujen tietojen luovutusta terveydenhuoltoon ja päinvastoin Mitä sote-yhteisillä asiakastiedoilla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen Uusien temppujen yksikön rehtori Seppo Karhunen CGI Group Inc. 2015 1.10.2015 Lyhyt katsaus aikaisempiin versioihin Versiot 3.1 3.2 3.3 4.1

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa 12.10.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palvelut ovat nyt? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5.

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5. Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 19.5.2016 Oulu 18.5.2016 Minna Angeria 1 Esityksen sisältö Tilannekuva Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Kela Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Omakanta-palvelun käyttöohje

Omakanta-palvelun käyttöohje Omakanta-palvelun käyttöohje 1. Palvelun käytön aloitus Palvelu käynnistetään osoitteesta: www.omakanta.fi Palveluun kirjaudutaan käyttäen VETUMA (SAML) -tunnistamista. Tunnistaminen tapahtuu pankkitunnisteilla,

Lisätiedot

Kela, Kanta-palvelut ja tietointegraatio

Kela, Kanta-palvelut ja tietointegraatio Kela, Kanta-palvelut ja tietointegraatio Maritta Korhonen, Kela tietopalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Tampere 7.5.2019 Kelan tietopalvelutoiminnan kehittämistä ohjaavat tekijät Sosiaali-

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Alaikäisen puolestaasiointi

Alaikäisen puolestaasiointi Alaikäisen puolestaasiointi 25.9.2019 Alaikäisen puolesta-asiointi terveydenhuollossa Potilaslain mukaan alaikäisellä potilaalla on oikeus päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne

Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne SOTE KA asiakas- ja potilastiedon ensisijaisen käytön ryhmän kokous 23.1.2019 Jaakko Penttinen THL/OPER Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 8/2011 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen Vaiheistusasetusta ja julkaisun virallista hyväksymistä odottava Luonnosversio Kirjoittajat ja Terveyden ja

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 12.12.2014 Versio 2.71 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Kanta

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Kanta Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Kanta Liikkuuko tieto ja miten? erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, STM 1 30.5.2017 Etunimi Sukunimi Dian otsikko, perus tekstisivu Kapa is a fabric that was made by

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin TOIMINTAOHJE 1(6) Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - SOTE-organisaatiorekisteriä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Tutkimus ja tilastointijaos. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto

Tutkimus ja tilastointijaos. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Tutkimus ja tilastointijaos Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Tehtävät cc Ehdotus lainsäädännön muutoksesta jotta KanTaan talletettuja tietoja voidaan

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 15.09.2016 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Omakanta palvelee potilaan tiedonsaantia ja auttaa hoitoon sitoutumisessa, mutta tukee myös ammattilaisen työtä

Omakanta palvelee potilaan tiedonsaantia ja auttaa hoitoon sitoutumisessa, mutta tukee myös ammattilaisen työtä Resepti ja Omakanta Omakanta palvelee potilaan tiedonsaantia ja auttaa hoitoon sitoutumisessa, mutta tukee myös ammattilaisen työtä 2 Omakannassa kansalainen voi Katsella sähköisiä reseptejään Nähdä resepteistä

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella)

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) KANTA-JULKAISUT 13.6.2016 (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 1(9) Lääkitysmäärittelyt Lääkitysprojekti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 2(9) Pvm Päivitetyt asiat Tekijä 2.10.2017 Ensimmäinen (kommentoitavaksi)

Lisätiedot

tietoa kansalaisille

tietoa kansalaisille tietoa kansalaisille Kanta-tietoa kansalaisille Kanta-palveluja rakennetaan siksi, että sinun terveytesi, hyvinvointisi ja turvallisuutesi paranisi. Kanta-palveluiden avulla terveydenhuollon ammattilaisilla

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 30.10.2015 Versio 2.8 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Kirjaamisen käytäntö. Luennon sisältö

Kirjaamisen käytäntö. Luennon sisältö Kirjaamisen käytäntö Alueellinen kipukoulutus Kaisu Anttila, Suunnittelija Lapin sairaanhoitopiirin ky Luennon sisältö Potilastiedon arkistosta ja rakenteisesta kirjaamisesta Potilasasiakirjojen laatimiseen

Lisätiedot

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017

Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 Kanta-palvelujen kehitysnäkymät vuodelle 2017 30.9.2016 1 Omakanta-palveluun kirjautumiset ja eri kävijät kuukausittain 01/2010 04/2016 800 000 700 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 749 317 Kirjautumiset

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja turvaa tiedon kohteen yksityisyyden sekä edut ja oikeusturvan. Tietoturva on käytännön toimenpiteet joilla tietosuoja pyritään toteuttamaan.

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ Vantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / OPER 8.9.2017 Seija Viljamaa Seija Viljamaa THL/OPER Kanta- palvelut (lainsäädäntöön perustuva palvelukokonaisuus)

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Koodistopalvelun tilannekatsaus

Koodistopalvelun tilannekatsaus Koodistopalvelun tilannekatsaus Sote-tietoarkkitehtuurin ohjausryhmän kokous 20.9.2018 Mikko Härkönen THL OPER Valmistelussa olevat tietorakenteet tilanne 14092018 Katso erillinen pdf-liite asialistalta

Lisätiedot

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Käyttöopas sähköisiin palveluihin

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Käyttöopas sähköisiin palveluihin Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut Käyttöopas sähköisiin palveluihin 06.06.2016 1 Sisällys Asioi terveyspalveluissa sähköisesti!... 2 Tietoa palvelusta... 2 Käyttöoikeutesi... 2 Yhteystietosi...

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2017 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) 4. Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Omakanta, valinnanvapauteen ja alaikäisten asiointiin liittyvät kansalliset ratkaisut Sanna Kavén

Omakanta, valinnanvapauteen ja alaikäisten asiointiin liittyvät kansalliset ratkaisut Sanna Kavén Omakanta, valinnanvapauteen ja alaikäisten asiointiin liittyvät kansalliset ratkaisut Sanna Kavén 23.5.2018 Omakanta aktiivisessa käytössä 14 000 000 Omakannan kirjautumiset vuosittain 12 000 000 10 000

Lisätiedot

Elintapaohjauksen kirjaamisen ja tilastoinnin kansalliset ohjeet

Elintapaohjauksen kirjaamisen ja tilastoinnin kansalliset ohjeet Elintapaohjauksen kirjaamisen ja tilastoinnin kansalliset ohjeet VESOTE-Pirkanmaan päättäjäispäivä Elintapaohjauksen tulevaisuus Pirkanmaalla 29.11.2018, Tampere-talo Kirsti Sammallahti, laillistettu ravitsemusterapeutti

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot