Tietosuoja ja tietoturva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietosuoja ja tietoturva"

Transkriptio

1 Tietosuoja ja tietoturva

2 Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja turvaa tiedon kohteen yksityisyyden sekä edut ja oikeusturvan. Tietoturva on käytännön toimenpiteet joilla tietosuoja pyritään toteuttamaan. tiedon eheyden ja laadun koskemattomuus, saatavuus, käytettävyys ja turvallisuus keinot liittyvät hallintoon, henkilöstöön, laitteistoihin, ohjelmistoihin, tietoliikenteeseen, toimitilojen turvaamiseen, tietoaineistoihin, käyttöturvallisuuteen, jatkuvuussuunnittelu, vakuutukset 2

3 Henkilötiedot Tunnistettavissa luonnollista henkilöä tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvia koskeviksi ja Merkinnät kuvaavat henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan. (Henkilötietolaki 3 1) Osa henkilötiedoista arkaluontoisia. Esim. Terveystiedot on katsottu niin arkaluontoisiksi, että niiden käsittelyä säädellään erityislaeilla Ei saa luovuttaa sivulliselle Käsittely on henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä 3 (Henkilötietolaki 3 2)

4 Lait säätelevät henkilötietojen käsittelyä Henkilötietolaki (523/1999) Julkisuuslaki ja asetus Laki viranomaisten toiminnasta ja julkisuudesta (621/1999) Valtionhallinnon tietohallinnosta annettu asetus (155/1988) Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003) Hallintolaki (434/2003) Kuntalaki (365/1995) Lastensuojelulaki /417 Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999) Suomen perustuslaki (731/1999) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta (389/1994) Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta (432/1994) Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001) Väestötietolaki (507/1993) 4

5 Lait säätelevät henkilötietojen käsittelyä jatkuu Laki sähköisen viestinnän tietosuojasta (516/2004) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( /159) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Terveydenhuoltolaki (1326/2010), astui voimaan Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) ereseptilaki, muutoksia lukien Lait löytyvät 5

6 Henkilörekisteri On käyttötarkoitukseltaan yhteenkuuluva henkilötietojen joukko. Käsittelytapa sähköinen tai ei - ei eroa. Voi olla myös kortisto/luettelo/ muu tapa, jossa voidaan löytää helposti tai kohtuuttomitta kustannuksitta henkilön tiedot. (Henkilötietolaki 3 3). Looginen rekisteri: terveydenhuollon yksikön tai itsenäisen ammattia harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön hallussa olevat potilasasiakirjat. Samaa potilasta koskevat potilasasiakirjat muodostavat loogisen rekisterin potilaskertomus, ajanvarauskirjat, labralähetteet 6

7 Rekisterinpitäjä Yksi tai useampi henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka käyttöön henkilörekisteri perustetaan Oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty (Henkilötietolaki 3 4) Terveydenhoitoalalla rekisterinpitäjiä itsenäisesti ammattia harjoittava terveydenhuollon ammattihenkilö tai terveydenhuollon toimintayksikkö Sosiaalialalla rekisterinpitäjä kunnan sosiaalihuollon vastaava toimielin tai yksityinen palveluntuottaja (ei toimeksiantosopimusta kunnalta) Huolellisuusvelvoite, luottamuksellisuusvelvoite, virheettömyysvaatimus Rekisteriselosteet 7

8 Rekisteröidyllä oikeus tarkistaa Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin talletetut tiedot ja oikeus vaatia tietojen korjaamista Menettelysäännökset miten tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen toteutetaan 8

9 Laki edellyttää tietoturvallista toimintaa Vahva tunnistautuminen, sähköinen allekirjoitus eresepti hoito- tai asiakassuhde ja potilaan suostumus Tietojenluovutus earkisto hoitosuhde ja potilaan suostumus Kelalla, terveydenhuollon organisaatioilla ja apteekeilla oltava KanTapalveluja varten tietoturvapolitiikka 9

10 Lokista voi tarkistaa Lokien merkitys kasvaa, velvoite seurata lokeja ja säilyttää lokit 12 vuotta Tietoturva, laadunvalvonta, potilasturvallisuus, jakelun käytön seuranta, ongelmien havaitseminen, väärinkäytön ennalta ehkäisy, prosessien konstruointi ja kiistämättömyys Käyttö: Kuka, mitä, milloin aikaleima, miksi, tietojen hallinnoija Luovutus: mitä, kenen, kuka, miksi (käyttötarkoitus), kenelle, milloin 10

11 Keskeiset kysymykset Kuka saa tietoja kerätä ja kirjata Mitä tietoja saa kirjata ja kenestä Kuka saa tietoja käsitellä Kuka saa tietoja luovuttaa Kenelle tietoja saa luovuttaa Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus (myös työsuhteen päätyttyä!) Huolellisuusvelvoite 11

12 Terveydenhuolto potilasasiakirjat Potilaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi käytettyjä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja tai teknisiä tallenteita sisältäen tietoja hänen terveydentilastaan tai muita henkilökohtaisia tietoja (Potilaslaki 2 5) Potilasasiakirjat salassapidettäviä sivullisilta, luovutus potilaan suostumuksella tai laki perusteena (Potilaslaki 13 ) Terveydenhuollon ammattihenkilön käyttöoikeus potilasasiakirjoihin tarkoittaa oikeutta käsitellä asiakirjoja rekisterinpitäjän toiminnassa. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterinpitäjä huomioiden ammattihenkilön työtehtävät ja vastuut potilaan hoidossa. Asiallinen yhteys (hoitosuhde) siis oltava! 12

13 Tietosuoja terveydenhuollossa Kunnioittaa ja toteuttaa potilaan oikeuksia: yksityisyys, luottamuksellisuus, itsemääräämisoikeus, minäkuva, sosiaaliset suhteet, tiedonsaantioikeus Turvaa potilaan oikeusturvan (vakuutuslaitos, tuomioistuin, valvova viranomainen) Turvaa rekisterinpitäjän (myös hoitohenkilöstön) oikeusturvan Henkilötietojen hyvä käsittelytapa kaikissa vaiheissa, katselussakin velvollisuus varmistua ketkä ympärillä näkevät tiedot 13

14 Hyvä käsittelytapa Turvaa hyvän hoidon - tarvittava tieto saatavissa ajallaan, muuttumattomana Turvaa luottamuksellisen hoitosuhteen Tarpeellisen tiedon kirjaaminen Salassapito Tukee hyvää hoitokäytäntöä Tietojärjestelmäinvestointien onnistuminen Kustannustehokas toiminta 14

15 Potilastietojen luovuttaminen Tietojen luovuttaminen terveydenhuollon palvelujen välillä edellyttää potilaan suostumusta Arkaluontoiset tiedot vs. hoidon kannalta riittävät tiedot hoitoa edeltävältä ajalta Luovutus sivulliselle potilaan suostumuksella / lain säädöksen perusteella / välttämättömän hoidon toteuttamiseksi (ellei potilas kieltäisi) 15

16 Suostumus periaatteet Asiallinen yhteys oltava sivulliseen Potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon Potilaan itsemääräämisoikeus Potilas ymmärtää, mihin suostuu Ammattihenkilön oikeusturva: pystyttävä osoittamaan että toimittiin oikein, kun tietoja luovutetaan/käytetään 16

17 Tietojen luovutus Omassa organisaatiossa (sama rekisterinpitäjä) tiedot ovat (asiayhteydessä) käytettävissä Muutokset uusissa laeissa koskevat vain luovutuksia terveydenhuoltolain tarkoittaman yhteisrekisterin kautta (esim. alueellinen rekisteri) tai KanTa-palveluiden kautta (valtakunnallinen) Aluetietojärjestelmien säännökset entisellään Potilaslaki on edelleen pääsääntö 17

18 Potilaan kielto-oikeus Potilaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus toimintayksiköiden välillä rekisterien välillä koskee kaikkia tietoja (laki ei estä tarkempaakin estoa, esim. palvelutapahtumittain) Kiellon voi peruuttaa Kiellon kohteena olevia potilastietoja ei saa käyttää potilasta hoidettaessa koskee myös ns. hätätilannetta potilas voi kuitenkin tehdä hoitotahdon, jossa sallii hätätilakäytön 18

19 14a Potilaan tiedonhallintapalvelu Kelan tarjoama palvelu terveydenhoidon yksiköille KanTa-arkiston yhteydessä, tallettaa: Tiedot KanTa informoinnista Potilaan suostumukset ja peruutetut suostumukset Potilaan kiellot ja peruuttamat kiellot Potilaan ilmoittamat hoitotahto, elinluovutustahto ja muut terveyden- tai sairaanhoitoon liittyvät tahdonilmaisut. Potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Tiedonhallintapalvelun välityksellä ei saa kuitenkaan näyttää sellaisia tietoja, joiden luovutuksen potilas on kieltänyt :n perusteella. 19

20 Lähteet Kanta, Tietoturvallisuus. Ylipartanen, A Tietosuoja terveydenhuollossa. Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä. Tallinna: Tietosanoma Oy

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola 2.2.2007 OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus Henkilötietolaki Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja Pääpiirteet

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI REKISTERISELOSTE/ 1(6) REKISTERINPITÄJÄ Nimi Terveystalo - konserni Osoite Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI Puhelin 030 633 11 POTILASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

LUPA PUHUA VELVOLLISUUS VAIETA

LUPA PUHUA VELVOLLISUUS VAIETA LAKIPALVELU JARKKO HELMINEN OY Varatuomari Jarkko Helminen Näsijärvenkatu 1 D 33 33210 Tampere puh. 050-33 66 122 rapidusinfo@gmail.com LUENTOMONISTE LUPA PUHUA VELVOLLISUUS VAIETA Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka

Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Johtokunta 29.6.2012 YT-ryhmä 24.5.2012 Johtoryhmä 11.4.2012 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Tietoturva ja

Lisätiedot

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Lakimies Kaisa Heino Eksoten tietosuojavastaava 12.10.2011 Asiakastiedot osa

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA POTILAAN SUOSTUMUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖISSÄ

POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA POTILAAN SUOSTUMUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖISSÄ POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA POTILAAN SUOSTUMUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖISSÄ Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Oikeusinformatiikka Maisteritutkielma Syksy 2011 Päivi Karkkola 9973

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen

Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen Ole hyvä esimies koulutus hoitotyön johtajille 22.11.2013 Arja Myllynpää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira 25.11.13

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojelun asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13 tietopalvelun käytännesäännöt Dnro 2061/420/13 2061/420/13 DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Tietopalvelujen yksityissektorin vastuualue Päivi Pösö Hyväksynyt Timo Salovaara VERSION HALLINTA versionro

Lisätiedot

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107. Henkilöstön tietoturvaohjeet

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107. Henkilöstön tietoturvaohjeet Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107 Henkilöstön tietoturvaohjeet Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Yhteinen vastuu tietoturvallisuudesta 3 1.2. Miksi

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisältö: 1. Tietosuojavaltuutetulle tehtävät ilmoitukset yleistä 3 2. Rekisteri-ilmoitus

Lisätiedot

Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Tulosyksikön päällikkö Maija Tulla, puh. (017) 186 601

Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Tulosyksikön päällikkö Maija Tulla, puh. (017) 186 601 TIETOSUOJASELOSTE REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 9/2010 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto...3 2.Henkilötietojen luovuttamista

Lisätiedot

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices

Tietosuoja Copyright (c) 2005 ACE LAW Offices Tietosuoja Esityksen sisältö Sääntely-ympäristö Henkilötietolaki Sähköisen viestinnän tietosuoja Tietoturvallisuus Rikoslaki Muuta alaa koskeva sääntelyä Sääntely-ympäristö Perustuslaki Henkilötietolaki

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 1.1. Aiemmat versiot... 5 1.2. Nykyinen versio... 5 1.3. Versionhallinta ja ajantasainen

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot