KUOPION KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE"

Transkriptio

1 TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE KH

2

3 KUOPION KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN HANKEOHJE SISÄLTÖ JOHDANTO TOIMITILAHANKE HANKKEEN KULKU TARVESELVITYS HANKESUUNNITELMA RAKENNUSSUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN... 8 Ehdotussuunnittelu (L1)... 9 Luonnossuunnittelu (L2)... 9 Toteutussuunnittelu RAKENTAMISEN VALMISTELU Rakentamispäätös RAKENTAMINEN TAKUUAIKA VASTUUAIKA HANKKEEN ARVIOINTI Liite: Toimitilahankkeen toimintakaavio 2

4 3

5 JOHDANTO Tätä hankeohjetta käytetään kaikissa Kuopion kaupungin toimitilahankinnoissa ja työympäristöjen kehittämishankkeissa. Toimitilahankinnoissa lähtökohtana tulee olla kaikkien palvelualueiden yhteisten ratkaisumallien selvittäminen ja yhteiskäyttöisten tila- ja toimintaympäristöjen kehittäminen yhdessä Kuopion Tilakeskuksen kanssa. Toimitilahankinnat ja toimintaympäristöjen kehittäminen käynnistetään aina tekemällä tarveselvitys. Tämä hankeohje kattaa hankkeen tarveselvityksestä vastuuajan loppuun. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän toimitilahankintojen hankeohjeen TOIMITILAHANKE Toimitilahankkeissa on aina kyse toimintaedellytysten luomisesta palvelutuotannolle. Tilahankkeiden perustana ovat strategiset palvelulinjaukset ja verkostosuunnitelmat. Mikäli palvelualue kilpailuttaa hankittavan palvelun toimitiloineen, se on velvollinen selvittämään vaikutukset palvelustrategiaan, toimintojen tilantarpeet tila- ja käyttökustannuksineen sekä erityisesti esittämään yhdessä Kuopion Tilakeskuksen kanssa vaikutukset kaupungin hallinnassa oleviin toimitiloihin. Tarveselvityksessä selvitetään toiminnalliset tarpeet, toiminnan mitoitus ja toimintaympäristöjen muutokset. Tarveselvityksen perusteella päätetään hankesuunnittelun mahdollisesta aloittamisesta. Hankesuunnittelussa tarkastellaan mm. hankkeen laajuutta, toiminnallisuutta, muuntojoustavuutta, tilanhankintavaihtoehtoja sekä investointi- ja käyttökustannuksia. Merkittävimmät ratkaisut hankkeen kustannusten osalta tehdään aina hankkeen alkuvaiheessa, tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa laadittaessa. Hankesuunnitelman perusteella tehdään investointipäätös tai päätös ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta. Hankkeiden hyväksyminen talousarvion investointiohjelmaan edellyttää hyväksyttyä hankesuunnitelmaa. Hanke voidaan käynnistää, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sen investointiohjelmaan. Rakennussuunnitteluvaiheessa tuotetaan hankkeesta lopulliset toiminnallisesti, arkkitehtonisesti ja teknisesti tilaohjelmaa ja tavoitteita vastaavat toteutussuunnitelmat rakentamista varten. Rakentamisvaiheen aikana toteutetaan suunniteltu kohde. Rakentamisvaihe päättyy hankkeen vastaanottoon ja luovuttamiseen käyttäjälle palvelutuotantoa varten. Varsinaisen rakentamisvaiheen jälkeen alkaa kaksivuotistakuuaika ja kymmenvuotisvastuujakso. 4

6 Kuva 1. Rakennuskustannusten määräytyminen hankkeen eri vaiheissa. INVESTOINNIN JA KUNNOSSAPIDON MÄÄRITELMÄT Kuopion kaikilla tulosalueilla käytetään rakennus- ja muiden investointien suunnittelussa ja toteutuksessa seuraavia yhtenäisiä käsitteitä: Investointi Rakennushanke tai muu poistosuunnitelmassa tarkoitettu käyttöomaisuuden hankinta tai muu pitkävaikutteinen meno, joka lisää vaikutusaikanaan poistettavaa kaupungin käyttöomaisuuden määrää. Uudisrakentaminen / laajennus Uudisrakentaminen tarkoittaa hanketta, jossa tilantarve täytetään rakentamalla kokonaan uusi rakennus tai laajennus vanhaan rakennukseen. Peruskorjaus / perusparannus / korjaushanke Rakennushanke, jolla korjataan tai uusitaan talon tai alueen rakennusosia ja talotekniikan järjestelmiä. Usein samalla toteutetaan huonetilamuutoksia tai tilojen käyttötarkoituksen muutoksia. Peruskorjauksessa kunnostetaan rakennus sen valmistumishetkeä tai myöhemmin suoritettua perusparannusta vastaavaan kuntoon. Peruskorjaus voidaan tehdä myös rakennuksen ulkopuolisissa kiinteissä rakenteissa. Jos rakennuksen osien käyttöarvo tai laatu nousee tai siihen lisätään talotekniikan järjestelmiä, käytetään nimitystä perusparannus. 5

7 Suojeltavien rakennusten korjaus- ja muutostöissä voidaan käyttää myös restauroivaa (palauttavaa) korjaustapaa. Kunnossapito Jaksoittain toistuvia toimenpiteitä, joissa korjaamalla tai uusimalla säilytetään rakenne tai rakennuksen osa alkuperäistä vastaavassa kunnossa (ohjelmoitu kunnossapito, vuosikorjaus). Kunnossapitojakso on yleensä pitempi kuin kolme vuotta. Kunnossapidon menot ovat käyttötalouden menoja, jotka katetaan vuokrilla; kunnossapidon menoja ei aktivoida rakennusten kirjanpitoarvoihin; kunnossapitorahoituksella ei toteuteta muutostöitä, kuten tilajaon muutoksia tai käyttötarkoituksen muutoksia Kustannusarvio Hankkeen rakentamisen kustannusarvio sisältää yleensä hankkeenjohdon, suunnittelun, aluerakentamisen, rakenteiden, rakennelmien, kiinteiden laitteiden ja kiintokalusteiden kustannukset. Väistötilakustannukset ja käyttäjän toimintaan liittyvät perushankintakustannukset eivät sisälly hankkeen kustannusarvioon (tavoitehinta). 2 HANKKEEN KULKU 2.1 TARVESELVITYS Toimitilahankintoja ja toimintaympäristöjen kehittämistä koskeva prosessi käynnistetään tarveselvityksellä. Tarveselvityksen laatii kaupungin ao. palvelualue yhteistyössä hankkeeseen liittyvien muiden toimijoiden sekä kaupungin tilapalveluista vastaavan tahon (Kuopion Tilakeskus) kanssa. Palvelualueen johtoryhmä käsittelee tarveselvityksen ja vie sen edelleen palvelualueen lautakunnan hyväksyttäväksi, ellei ole kyse vaikutuksiltaan vähäisestä hankkeesta. Palvelualue antaa valmiista tarveselvityksestä lausunnon ja toimittaa sen tiedoksi tila- ja palveluverkostotyöryhmälle, joka informoi ja merkittävissä hankkeissa hyväksyttää tarveselvityksen kaupunginhallituksessa. Tilakeskuksen johto esittää kaupunginjohtajalle hyväksytyn tarveselvityksen perusteella hankesuunnitteluryhmän perustamista ja ryhmän puheenjohtajaa. Kaupunginjohtajan asettaessa hankesuunnittelutyöryhmän syntyy hankepäätös. Tarveselvityksen tulee perustua voimassaoleviin sekä hyväksyttyihin strategioihin ja toimintasuunnitelmiin. Tarveselvityksessä tulee aina huomioida myös kaupungin muiden palvelualueiden tarpeet, palvelujen alueelliset yhdistämismahdollisuudet tarjottavien palveluiden ja tilojen osalta sekä mahdollisten kaupungin ulkopuolisten toimijoiden osallistuminen hankkeeseen toimijoina tai tilojen tarjoajana. Tarveselvityksessä tulee tarkastella vaihtoehtoisia toiminnan kehittämismalleja sekä alustavia toteutus- /rahoitusmalleja aikatauluineen. Tarveselvityksessä on esitettävä toteutus- ja rahoitusmallien sisältö ja linjaus, koska toteutusmalli sekä erilaiset rahoitusmuodot voivat vaikuttaa oleellisesti hankekokonaisuuden laajuuteen ja kustannuksiin sekä aikatauluihin. 6

8 Toimitilahankintaa tarkastellaan tilojen toiminnallisuuden, tilatehokkuuden ja kokonaistaloudellisen edullisuuden näkökulmasta kaupunkitasoisesti pitkällä aikavälillä. Toimitilojen hankinnassa on vaihtoehtoina selvitettävä olevien tilojen uudelleenjärjestelyt, peruskorjaus/perusparannus, uuden rakentaminen, osto tai vuokraus. Tarveselvityksen tulee sisältää riittävän selkeät lähtökohdat hankesuunnittelun / hankeselosteen laadinnan käynnistämiselle. Tarveselvitys tulee laatia lisäksi riittävän ajoissa ennen kuin hanke on tarkoitus toteuttaa, jotta hankkeen kaikkiin vaikutuksiin ja sen edellyttämiin resurssien organisointiin on mahdollisuus varautua ja että hanke voidaan sisällyttää kaupungintalouden suunnitelmalliseen ohjaukseen. Myös rakennuksen tekninen peruskorjaustarve voi käynnistää tarveselvityksen kautta hankesuunnittelun, jolloin kiinteistön käyttötarkoituksen muutostarpeet ja uudet toiminnalliset mallit on aina kartoitettava. Tarveselvityksen sisällöstä on oma erillinen Kuopion Tilakeskuksen laatima tarveselvitysohje. Tarveselvitysryhmä Pääkäyttäjäryhmän palvelualue (palvelualueen johtaja) perustaa tarveselvityksen laatimista varten tarveselvitysryhmän, jossa palvelualueen edustajien lisäksi on Kuopion Tilakeskuksen nimeämä edustaja sekä tarpeen mukaan edustajia myös muilta palvelualueilta. Käyttäjien näkökulmien esiin tuomisesta vastaa palvelualueen tilahallintapäällikkö. Tarveselvitysryhmän puheenjohtajana toimii ao. palvelualueen edustaja. Mikäli palveluverkon kannalta on edullista perustaa monitoimihanke, kaikkien asianosaisten palvelualueiden edustajat kuuluvat tarveselvitysryhmään. Monitoimihankkeen puheenjohtajana toimii aina pääkäyttäjän edustaja. 2.2 HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma pohjautuu hyväksyttyyn tarveselvitykseen. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa tulee tarkastella toimitilojen vaihtoehtoiset hankintamallit. Hankesuunnitelmassa esitetään myös aina uusi toiminnallinen malli palvelujen järjestämiseksi sekä verrataan lisäksi erilaisia toimitilahankinnan vaihtoehtoja kustannusnäkökulma huomioon ottaen. Hankesuunnitelma määrittelee hankkeelle toiminnalliset, laadulliset ja tekniset tavoitteet sekä tarkennetun tilaohjelman, aikataulun, tavoitehinnan ja käyttökustannukset tilakustannukset ja toiminnalliset kustannukset eriteltynä. Hankesuunnitelmassa esitetään hankkeen kokonais- ja tilaryhmittäinen laajuus sekä alustava tilaohjelma ja laatutaso sillä tarkkuudella, että hankkeelle voidaan määrittää tavoitehinta. Varsinainen hankesuunnittelu sisältää yleensä seuraavat tehtävät: Hankkeen toiminnallinen mitoitus Hankkeen laajuus ja tilamitoitus Vaihtoehtoiset toteuttamistavat (tilaratkaisut) ja vaihtoehtojen vertailu 7

9 Rakennuspaikka / vaihtoehtoinen rakennuspaikka Hankkeen investointi ja perushankintakustannusennusteet Hankkeen käyttötalousvaikutukset (käyttökustannukset) Hankkeen rahoitus (myös ulkopuoliset rahoitukset ja avustukset) Hankkeen tavoitteellinen aikataulu (ajoitussuunnitelma) Hanketyöryhmän esitys Nämä osiot on käsitelty yksityiskohtaisesti Kuopion Tilakeskuksen laatimassa hankesuunnitteluohjeessa. Hankesuunnitelma tilaohjelmineen ja kustannusarvioineen hyväksytetään sen palvelualueen lautakunnassa tai muussa mahdollisessa käyttäjän päättävässä elimessä, jonka käyttöön tilat tulevat. Tämän jälkeen hankesuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa. On huomioitavaa, että hankkeen laajuus ja kustannukset sidotaan jo tässä vaiheessa, joten hankesuunnitelman huolellinen laatiminen on ehdoton edellytys onnistuneelle hanketoteutukselle. Kaupunginhallituksen hyväksyessä hankesuunnitelman syntyy investointipäätös. Samassa yhteydessä hyväksytään muuttuvat käyttökustannukset. Hankesuunnitteluryhmä Kaupunginjohtaja asettaa Tilakeskuksen johdon esityksestä hankesuunnitteluryhmän, jonka puheenjohtajana toimii Tilakeskuksen edustaja. Hankesuunnitteluryhmän muodostavat palvelualueen (monitoimihankkeessa palvelualueiden) tilahallintapäällikkö ja hankkeen kannalta oleelliset käyttäjän edustajat sekä Tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö ja suunnittelupalveluiden edustaja. Työryhmän sihteerinä toimii palvelualueen keskuudestaan valitsema edustaja. Hankesuunnitteluryhmä voi kutsua ryhmään lisäksi hankkeen kannalta oleellisia asiantuntijoita. 2.3 RAKENNUSSUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN Rakennussuunnittelun lähtökohtana on hyväksytty hankesuunnitelma. Pienemmissä hankkeissa suunnittelun lähtökohtana voi perustellusta syystä olla vain hyväksytty tarveselvitys. Hyvin laaditut tarveselvitys ja hankesuunnitelma muodostavat perusteet rakennushankkeen onnistuneelle toteutukselle. Kuopion kaupungin toteuttamissa hankkeissa Kuopion Tilakeskus määrittää hankkeenjohto-organisaation, joka vastaa hankkeen rakennuttamisesta sisältäen luonnos- ja toteutussuunnittelun sekä rakentamisvaiheen. Toimitilahankkeissa pääsuunnittelijana on rakennussuunnittelija. Normaalisti hankkeessa on mukana myös LVIA-, sähkö-, rakenne- ja pohjarakennussuunnittelija. Suunnittelijat valitaan Tilakeskuksen toimesta hankekohtaisesti. Suunnittelijoiden valinnan jälkeen käynnistetään hankkeen rakennussuunnittelu järjestäytymiskokouksella, jonka rakennuttajaorganisaatiosta valittu rakennuttaja kutsuu koolle. Kokouksessa nimetään hankkeen osapuolet edustajineen, varmistetaan yhteiset suunnittelutavoitteet (laajuus, laatu, kustannukset, aika), täsmennetään lähtötiedot ja tarkennetaan reunaehdot sekä sovitaan suunnitteluprosessin periaatteista. 8

10 Hankkeen osapuolet muodostuvat käyttäjien ja rakennuttajayksikön edustajista sekä suunnittelijoista. Käyttäjien edustajat valitaan yleensä jo hankesuunnitteluvaiheessa, mutta tässä vaiheessa päätöstä voidaan tarkistaa. Palvelualueen tilahallintapäällikkö vastaa keskitetysti käyttäjien näkökulmien esiin tuomisesta. Kaikista suunnittelukokouksista laaditaan pöytäkirjat. Rakennussuunnittelun käynnistäminen Rakennussuunnittelun ohjeena on hankesuunnitelma. Konkreettisemmin rakennussuunnittelu on rakennuskohteen ympäristöön soveltuvan, arkkitehtonisen, toiminnallisen ja teknisen ratkaisun kehittämistä tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa määriteltyjen tavoitteiden ja puitteiden mukaan. Rakennussuunnittelu jakaantuu ehdotus-, luonnos- ja toteutussuunnitteluun. Ehdotussuunnittelu (L1) Ehdotussuunnitteluvaiheen tarkoituksena on saada aikaan perusratkaisu, joka ottaa huomioon hankkeelle asetetut tavoitteet. Ehdotussuunnitelmien avulla tutkitaan ja vertaillaan erilaisia toiminta- ja maankäyttömalleja sekä vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja. Toteutusvaihtoehdot suunnitellaan massoittelu- ja aukotustasolla. Eri toteutusvaihtoehtojen vertailussa voidaan hankekohtaisesti käyttää apuna energia- ja elinkaarisimulointeja. Ehdotussuunnittelun tarkoituksena on löytää hankkeen tavoitteiden kannalta käyttökelpoisin ja kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Luonnossuunnittelu (L2) Luonnossuunnitteluvaiheessa suunnitteluratkaisuksi valittu ehdotus täydennetään luonnossuunnitelmaksi. Tässä vaiheessa päätetään rakennuksen sijoittuminen tontille ja sen liittyminen ympäristöön, esitetään arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekninen yleisratkaisu sekä rakennejärjestelmän periaateratkaisu ja tekniset tilavaraukset. Rakennuttajan johdolla luonnossuunnitelmista ja niihin liittyvistä rakennustapaselostuksista pyydetään kirjalliset lausunnot hankkeen edellyttämiltä viranomaisilta, kuten palo- ja pelastusviranomaiselta ja rakennusvalvonnalta (ennakkolausunto). Luonnossuunnitelmista liitteineen pyydetään kirjallinen lausunto rakennuksen pääasiallisen käytön palvelualueelta. Tämän jälkeen Tilakeskuksen johtaja hyväksyy toimintasäännön mukaisesti rakennustapaselostukset sekä tarkistetun kustannusarvion toteutusaikatauluineen, jotka toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Mikäli hanke sisältää vanhan rakennuksen purkamisen, luonnossuunnitelmat hyväksyy Tilakeskuksen johtokunta (kaupunginhallitus). Toteutussuunnittelu Luonnossuunnitelmien (L2) hyväksymisen jälkeen rakennussuunnittelua voidaan jatkaa täydessä laajuudessa toteutussuunnitelmien (työpiirustukset) ja rakennuslupaasiakirjojen osalta. Työpiirustukset perustuvat hyväksyttyihin luonnossuunnitelmiin. Käyttäjien edustaja osallistuu myös toteutussuunnitteluun. 9

11 2.4 RAKENTAMISEN VALMISTELU Rakentamisen valmistelusta vastaa hankkeen rakennuttaja toteutussuunnitteluvaiheen rinnalla. Rakennuttaja varmistaa hankerahoituksen ja hankkeen lopullisen toteutusaikataulun sekä toteuttaa kohteen kilpailuttamisprosessin, jonka tuloksena rakennushankkeen rakentamiselle valitaan toteutusurakoitsijat. Urakkamuoto on määritelty suunnittelun valmisteluvaiheessa. Osana rakentamisen valmistelua rakennuttaja koordinoi hankkeeseen sisältyvien tilaajan tai käyttäjän erillishankintojen hankintamenettelyä ja aikataulutusta sekä varmistaa Tilakeskuksen asiakkuuspäälliköltä ja käyttäjän tilahallintapäälliköltä väistötilojen soveltuvuuden. Rakentamispäätös Rakentamispäätös tehdään hankkeen rakennusurakkakilpailutuksen jälkeen Tilakeskuksen toimintasäännön mukaan. Esityksen rakentamispäätökseksi valmistelee rakennuttamisesta vastaava organisaatio. Rakentamispäätöksen tekee hankkeen laajuudesta riippuen joko toimivaltainen viranhaltija tai kaupunginhallitus. 2.5 RAKENTAMINEN Rakentamisvaiheessa toteutetaan suunniteltu kohde. Rakentaminen alkaa, kun urakkasopimukset rakennuttajaorganisaation ja urakoitsijoiden välillä on allekirjoitettu ja rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennuttaja käynnistää rakennustyöt kutsumalla kokoon työmaan järjestäytymiskokouksen, johon kutsutaan myös palvelualueen tilahallintapäällikkö ja Tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö. Rakennustyön aikana hankkeenjohto-organisaatio vastaa työmaan aikataulutuksen koordinoinnista, valvoo rakennustyön laatua, koordinoi mahdollisesti tarvittavaa täydennys- ja muutossuunnittelua sekä vastaa kohteen vastaanotosta ja siihen liittyvistä säädöistä, koekäytöistä ja opastuksista. Vastaanottotarkastuksessa hankkeenjohto-organisaatio ottaa urakoitsijalta vastaan valmiin rakennuksen. Tämän jälkeen hankkeen rakennuttaja luovuttaa valmiin rakennuksen Tilakeskuksen asiakkuuspäällikölle luovutettavaksi edelleen käyttäjälle. 2.6 TAKUUAIKA Rakennushankkeissa noudatetaan kahden vuoden takuuaikaa, jolloin urakoitsijat vastaavat toteuttamansa tuotteen virheistä ja puutteista. Tuolloin rakennuksen toimintoja ja käyttäytymistä tarkastellaan erityisen tarkasti ja käyttäjiä pyydetään olemaan yhteydessä pienistäkin havainnoista sähköisellä kiinteistön palvelupyynnöllä tai suoraan hankkeen hankkeenjohto-organisaation edustajalle (rakennusteknisten töiden valvoja, taloteknisten töiden valvojat, rakennuttaja, asiakkuuspäällikkö) Takuuajan päätyttyä pidetään takuutarkastus, valvotaan takuun piiriin kuuluvat korjaustyöt ja hyväksytään ne. Suuremmissa hankkeissa pidetään takuutarkastus sekä 1v. että 2v. kuluttua vastaanotosta. Lisäksi ensimmäisenä takuuvuonna pidetään taloteknisten järjestelmien toimivuustarkastus. 10

12 2.7 VASTUUAIKA Takuuajan jälkeen käynnistyy vastuuaika (10 vuotta vastaanotosta), jonka piiriin kuuluvien asioiden koordinoinnista vastaa hankkeenjohto-organisaatio. 3 HANKKEEN ARVIOINTI Ensimmäisen puolen vuoden sisällä hankkeen vastaanotosta pidetään hankkeen seuranta- ja arviointitilaisuus. Tilaisuuteen osallistuvat hankkeen suunnittelijat, urakoitsijat, hankkeenjohto-organisaation edustajat ja palvelualueen tilahallintapäällikkö. LIITTEET: 1. Hankkeen kulun toimintakaavio / Kuopion Tilakeskus 11

13 LIITE 1 Toimit tilahankkeen aja allinen toiminta akaavio Tarveselvity ys Hankesuunnitt telu Ra kennussuunnit ttelu Rakentaminen n Kesto n.3 6 kk Kesto 6 12 kk Kesto 1 1,5 v. v Kesto 1 2 vuott ta Ha ankkeen kestoa aika n. 3 5 vuott ta ( määräy ytyy hankkeenla aajuuden mukaa an ) V aiheen päävastu uu: Pa alvelualue Va Ha työ iheen päävastu nkesuunnitteluöryhmä, nimetty y u: Va aiheen päävastu u: Tila akeskus / ha nkkeen rakennu uttaja Vai Tila han iheen päävastuu akeskus / nkkeen rakennut u: ttaja Käsittely: Käsittely: Käsittely: Käsittely: P P (i T ve K alvelualueen johto alvelualueen ltk sot hankkeet) ila ja palveluerkostotyöryhmä H (isot hankkeet) ryhmä Palvelualueen lautakunta Kaupunginhallitus s L2 vaihe: Palvelualueen lautakunta Rakentamispäätö Tilakeskuksen johtaja tai kaupunginhallitus s s: Tilak keskus / han kkeenjohtopalvelut t K h ry jo aupunginjohtaja as ankesuunnittelutyö yhmän Tilakeskukse ohdon esityksestä settaa ö en Hankepäätö s Investointipäätö ös Rakentamispäät tös Vastaanottopäät tös Tilan luovutus käyt ttäjän toiminta aan Vaih heen päävastuu Tilak keskus / asiak kkuuspäällikkö : Takuuaika 2 v. Vastuuaika 10 v. Tilakeskus / hankkeenjohtopalv elut Käyttäjä

14

KOKEMÄEN KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN TOTEUTTAMISOHJE

KOKEMÄEN KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN TOTEUTTAMISOHJE 1 KOKEMÄEN KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN TOTEUTTAMISOHJE Voimaantulo 1.1.2016 Tekninen lautakunta 17.11.2015 81 Kaupunginhallitus 23.11.2015 218 Päivitetty 11.9.2017, korjattu hallintosäännön pykälänumerot

Lisätiedot

TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 10.11.2010 Kaupunginvaltuusto 10.1.2011 TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET Suvilahden koulu/kombikirjasto SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 SOVELTAMISALA...3 TILAHALLINTORYHMÄ (THR)...3 TARVESELVITYS...3

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

TARVESELVITYS. xx.xx.20xx Sivu 1/5. Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Hanke: Runko / ohje TARVESELVITYS

TARVESELVITYS. xx.xx.20xx Sivu 1/5. Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Hanke: Runko / ohje TARVESELVITYS xx.xx.20xx Sivu 1/5 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje TARVESELVITYS Sivu 2/5 Sisällys 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. TILANHANKINNAN TARPEELLISUUS... 3 2.1 Nykyinen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen Lähtökohta lähes nollaenergiapientalon suunnittelun ja toteutuksen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: rakennuttamispäällikkö Pirjo Hilonen, puh. 09 4258 3751 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: rakennuttamispäällikkö Pirjo Hilonen, puh. 09 4258 3751 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 67 11.02.2013 Kaupunginvaltuusto 42 04.03.2013 Kaupunginhallitus 378 16.12.2013 Terveysaseman hankesuunnitelma 112/10.03.02/2013 Tekninen lautakunta 22.09.2011 79 Teknisen johtajan ehdotus:

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

Tilahankkeiden valmistelu- ja päätösprosessi

Tilahankkeiden valmistelu- ja päätösprosessi KULA 20.5.2014 JHov Tilahankkeiden valmistelu- ja päätösprosessi Tilahankkeen vaiheet Käyttäjätoimialojen ilmaisema tilan tarve käynnistää yksittäisen rakennushankkeen prosessin. Yksittäinen rakennushanke

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT Sääntökokoelma C 13 Sääntö hyväksytty YKN 25.4.2016 Kumoaa säännön YKN 8.12.2014 PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT 1. Säädöspohja 1 Hallintoelinten toimivalta on määritelty kirkkolaissa

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis-

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

TILAHANKKEIDEN VALMISTELU- JA TOTEUTUSOHJE

TILAHANKKEIDEN VALMISTELU- JA TOTEUTUSOHJE TILAHANKKEIDEN VALMISTELU- JA TOTEUTUSOHJE Rovaniemi 10.4.2017 1 TILAHANKKEIDEN VALMISTELU- JA TOTEUTUSOHJE 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Toimitilahankkeen valmistelun aloittaminen on ajankohtainen silloin,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje

Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5394-2014 (642) Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje Sammandrag: Kaupunginjohtaja asetti päätöksellään 8.5.2013 111 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET 16.6.2015 9.6.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2 Toimitilan

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus 1 1.2 Toimitilan suunnittelun periaatteet 2 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1.3 Liittyminen taloussuunnitt eluun

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16 16.2.2016 67 Asianro 2338/10.03.02/2014 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 5.9.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Lauttasaaren ala-aste, vesikatteen uusiminen, hankesuunnitelma, 5.9.2013 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kustannustehokasta korjausrakentamista

Kustannustehokasta korjausrakentamista Kustannustehokasta korjausrakentamista Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaari 21.08.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Tuottavuus meillä ja muualla? Mitä eroja toimintatavoissa: Tuotanto- ja suunnitteluprosessi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146 23.09.2015 Sivu 1 / 1 2647/10.03.02/2015 146 Lausunnon antaminen Viherlaakson koulun ja lukion perusparannus ja laajennus 4.9.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 99 Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen (pääurakan työt) pääurakoitsijan valinta HEL 2014-004764 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 107/679 507, Fallpakankuja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 12 RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 OHJEET toukokuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10764 LVI 03-10331 KH X4-00301 12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 157 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 38 17.05.2017 TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 2063/58/2014 KH

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS

MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS MÄNTYMÄEN KOULU RUOKALAN LAAJENNUS JA HALLINTOTILOJEN SANEERAUS HANKE 890048 HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 1 1.2 Hankesuunnittelutyöryhmä... 2 1.3 Hankkeen perustiedot ja

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 369. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 369. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28..206 Sivu / 3757/206 0.03.02 369 Jousenkaaren koulu Valmistelijat / lisätiedot: Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallitusforum 24.9.2011 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Palvelulupaus maakunnille

Palvelulupaus maakunnille Palvelulupaus maakunnille 23.3.2017 KESKEISET EDUT TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA Tilakeskus tarjoaa parhaan tiloihin liittyvän osaamisen ja sitä kautta parhaat toimintaympäristöt maakuntien toiminnoille Tilakeskus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 442 15.12.2014. 442 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 442 15.12.2014. 442 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 (1) 442 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.11.2014

Lisätiedot

Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen / käsittelyn jatkaminen

Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen / käsittelyn jatkaminen Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Kaupunginhallitus 204 24.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen / käsittelyn jatkaminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus

Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus Hyvä laatu, oikeat valinnat Toimivat ratkaisut Edullinen toteutus Hyvä energiatehokkuus Kohtuulliset ylläpitokustannukset 10.12.2013 Liisa Seppälä, Hausia Oy 1 Rakennuttaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 4590/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 4590/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 38 14.6.2016 50 24.8.2016 57 21.9.2016 67 Asianro 4590/02.02.00/2016 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 talousarviolaadinnan tilannekatsaus historia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh 06.02.2017 Sivu 1 / 1 340/2017 10.03.02 14 Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh. 046 877 3583 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 4590/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 4590/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 38 14.6.2016 50 24.8.2016 57 21.9.2016 67 26.10.2016 74 Asianro 4590/02.02.00/2016 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 talousarviolaadinnan tilannekatsaus

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot