RUOKAPALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVA ESISELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOKAPALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVA ESISELVITYS"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI RUOKAPALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVA ESISELVITYS Esiselvitys FCG KONSULTOINTI OY

2

3 Esiselvitys 1 (20) Sisällysluettelo 1 Toimeksiannon tarkoitus ja tausta Tarkasteltava toiminta ja rajaus Paimion ruokapalvelut Tarkastelun rajaus Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva lainsäädäntö Yhtiöittämisvelvollisuus Kuntalain 2a Poikkeukset yhtiöittämisvelvollisuudesta Kuntalain 2 b ( /626) Hinnoittelu kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla Kuntalain 66a Lainsäädännön tulkinta Paimion kaupungin ruokapalvelut PaltanPadan toiminta Ruokapalveluiden kustannusrakenteesta Arvio kaupungin ruokapalveluiden toiminnasta uusien kuntalain säännösten valossa Arvioinnin tausta Paimion kaupungin ruokapalvelut yhtiöittämisvelvollisuuden näkökulmasta Lakisääteiset palvelut ja muut kuin lakisääteiset palvelut Ulkoisen myynnin osuus Kaupungin toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Toimintavaihtoehdot ulkoisten palvelumyyntien osalta käytettävissä olevan aineiston perusteella Johtopäätökset FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, Helsinki Puh , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 Esiselvitys 2 (20) Liitteet Liite 1: Ruokapalveluiden asiakasmyyntien jakautuminen PaltanPadassa ja VistanPadassa eräiltä osin... 1 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, Helsinki Puh , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 3 (20) RUOKAPALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVA ESISELVITYS 1 Toimeksiannon tarkoitus ja tausta Tämä esiselvitys liittyy voimaan tulleiden kuntalain ja kilpailulain muutosten asettamien velvoitteiden tarkasteluun yhtiöittämisvelvoitteen osalta. Lainmuutoksen jälkeen kunnat ja kuntayhtymät joutuvat tarkastelemaan toimintaansa monilla toimialoilla, myös ateria- ja ruokapalveluissa. EU-säännöksistä johdetut kansalliset lainsäädännön muutokset rajoittavat kunnan mahdollisuuksia hoitaa tiettyjä tehtäviä omassa organisaatiossaan. Tässä esiselvityksessä tarkastellaan Paimion kaupungin ruokapalveluiden asemaa kuntalain uusien yhtiöittämisvelvollisuutta ja kilpailuneutraliteettia koskevien säännösten valossa. Tilaaja on Paimion kaupunki. Tilaaja on toimittanut selvityksen taustaksi aineiston Toimittajan käyttöön, ja Tilaaja vastaa toimitettujen tietojen oikeellisuudesta. 2 Tarkasteltava toiminta ja rajaus 2.1 Paimion ruokapalvelut Paimion kaupunki on järjestänyt ruokapalvelut omana toimintana. Valtaosa kuntien tuottamista ruokapalveluista ja tuotettavista aterioista kuuluu kunnan lakisääteisesti järjestettävien palveluiden piiriin. Nämä ovat esimerkiksi koulu- vanhustenhuolto- sekä päiväkotiruokailut. Tässä selvityksessä kunnan omana tuotantona tuotetuista lakisääteisistä palveluista käytetään termiä sisäinen myynti. Muista kuin kunnan lakisääteisesti tuotettavista palveluista käytetään termiä ulkoinen myynti. Ruokapalvelut on kaupungin kirjanpidossa käsitelty ns. nettoyksiköinä. Ruokapalveluita tuotetaan kolmessa eri kokonaisuudessa, PaltanPadassa, LukionPadassa ja VistanPadassa. LukionPadan asiakkaat ovat pääasiassa koululasia ja päiväkodin lapsia. VistanPadan asiakkaat ovat koululaisia, lounasruokailijoita, Varsinais-Suomen kansanopiston ja erityishuoltopiirin oppilaita ja iltapäiväkerhon sekä yläkoulun välipalojen syöjiä. VistanPadassa valmistetaan lisäksi jonkin verran ulkoisille asiakkaille toimitettavia aterioita. PaltanPadan asiakkaat ovat Paltanpuiston palvelukeskuksen osastojen, vanhainkodin sekä terveyskeskusten asiakkaita ja potilaita. Edelleen PaltanPadan asiakkaita ovat Askalan ja Ehtookonnun palvelutalon, Tillintien vaikeavammaisten asumisyksikön asiakkaat ja kotipalveluateria-asiakkaat sekä Tikkalan päivätoiminnan asiakkaat. PaltanPadan toiminta on luonteeltaan keskuskeittiömaista toimintaa, joka tarkoittaa, että osa asiakkaista ruokailee samassa toimipaikassa ja osa aterioista lähetetään muihin toimipisteisiin. 2.2 Tarkastelun rajaus Esiselvityksessä tarkastellaan tilaajan esityksen mukaisesti erityisesti PaltanPadan tuotannon ja toiminnan yhtiöittämisvelvollisuutta. Keskeinen tarkastelu liittyy rajanvetoon lakisääteisen ja muun toiminnan välillä. Tilaajan toimittamien lähtötietojen mukaan PaltanPadan toimipisteessä valmistetaan suurin osa muun kuin lakisääteisen palvelun piirissä olevien asiakkaiden tuotteista.

6 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 4 (20) Paimion vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan ruokapalveluiden kokonaismyyntituotot olivat euroa. Paimion omien laskelmien perusteella sisäisen, lakisääteisen palvelun myyntituottojen osuus PaltanPadassa vuonna 2013 oli euroa ja ulkoisten myyntituottojen osuus euroa. Kokonaismyyntituotot oli PaltaPadassa 2013 laskutustietojen mukaan euroa. Lisäksi VistanPadassa oli ulkoiseksi luokiteltuja myyntituottoja euroa vuonna Ruokapalveluiden myyntejä tarkastellaan yhtiöittämisvelvoitteen näkökulmasta. Pääosa ulkoisesta, muusta kuin lakisääteisenä palveluna tapahtuvasta myynnistä tapahtuu tilaajan toimittamien tietojen mukaan PaltanPadan toimipisteestä, ja tämän vuoksi selvitys on rajattu pääosin siihen. Tausta-aineistona on ollut tilaajan toimittama luettelo ruokapalveluiden pääasiallisista asiakasryhmistä PaltanPadan toimipisteessä, joka on liitteessä 1. 3 Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva lainsäädäntö Kuntalakiin lisättiin vuonna 2013 uusia kilpailuneutraliteettia turvaavia säännöksiä. Säännökset koskevat kunnan yhtiöittämisvelvollisuutta sekä toimintaa markkinoilla. Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset 2 a ; 2 b sekä 66 a tulivat voimaan , ja niiden soveltamisen osalta kunnilla on siirtymäaikaa vuoden 2014 loppuun asti. Kuntalain muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 32/2013 vp.) mukaan kuntien tulee yhtiöittää tiettyjä toimintoja, sekä käydä läpi muutoinkin toimintaansa valtiontukiongelmien sekä kilpailuneutraliteettiongelmien poistamiseksi. Lainsäädännön taustalla on kehityssuunta, jossa kuntien toiminta on markkinaehtoistunut kuntien omien päätösten perusteella ja toisaalta markkinoiden avaamista koskevan lainsäädännön perusteella. Ongelmallista on, että kunnan viranomaistoimintaa ja markkinoilla toimivaa osaa ei ole taloudellisesti eriytetty. Tällöin markkinaehtoisen toiminnan kustannukset eivät ole läpinäkyviä. 3.1 Yhtiöittämisvelvollisuus Kuntalain 2a Yhtiöittämisvelvoitteen arviointi on kaksivaiheinen kuntalain 2a :ssä. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään kuntalain 2 a :n mukaan, minkälainen toiminta ylipäätään tulee yhtiöittämisvelvoitteen piiriin. 2 a ( /626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Kunnan hoitaessa 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntalain 2 a :n 2 momentissa täsmennetään, millaista toimintaa ei katsota hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällä säännöksellä suljetaan tapauskohtaiselta tulkinnalta pois tiettyjä toimintoja, jolloin kunnan ei katsottaisi toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla, eikä harkintaa esimerkiksi vähäisyyden osalta tarvitse lainkaan tehdä. 2. momentissa on suljettu

7 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 5 (20) yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolelle suoraan kuuteen alueeseen liittyviä toimintoja/tehtäviä, joihin ei tule soveltaa toiminnan markkinaehtoisuustarkastelua: Kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: 1) kunta tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja; 2) tehtävää hoidetaan 76 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa lakiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella ja palveluja tuotetaan omana toimintana alueen asukkaille ja muille, joille on lain perusteella järjestettävä palveluja; 3) tehtävää hoidetaan 76 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa ja kyseessä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 10 :ssä tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) 19 :ssä tarkoitetun sidosyksikön tai sidosyrityksen toiminnasta taikka jos yhteistoimintaan ei muutoin sovelleta kilpailuttamisvelvollisuutta; 4) kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä; 5) toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja; tai 6) kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuun alueiden käytön suunnittelutehtävän hoitoon. Vähäinen liikevaihto/markkinavaikutusarvioinnit kuuluvat arvioinnin ns. toiseen vaiheeseen, eli kuntalain 2 b :n poikkeusarviointiin. 3.2 Poikkeukset yhtiöittämisvelvollisuudesta Kuntalain 2 b ( /626) Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevista poikkeuksista on säädetty kuntalain 2 b :ssä. Kuntalain 2 b :n mukaan toiminta, joka katsotaan olevan markkinoilla tapahtuvaa toimintaa, ei kuitenkaan tule yhtiöittämisvelvoitteen piiriin, jos pykälässä mainituista edellytyksistä joku täyttyy: Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 2 a :ssä tarkoitettua tehtävää, jos: 1) toiminnan on katsottava olevan vähäistä; 2) lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallistua tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun; 3) kunta tuottaa tukipalveluja 16 a :ssä tarkoitetulle kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle;

8 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 6 (20) 4) kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 :ssä tarkoitetulle sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 :ssä tarkoitetulle sidosyritykselle tai yhteisyritykselle; 5) kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut; 6) kunta tuottaa palveluja kunnan tai 16 a :ssä tarkoitetun kuntakonserniin kuuluvan tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille palvelussuhteen perusteella; tai 7) toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetun valmiussuunnitelman mukaiseen poikkeusoloja koskevaan varautumisvelvollisuuteen. Mitä edellä 1 momentissa säädetään palveluista, sovelletaan myös tavaroiden myyntiin kilpailutilanteessa markkinoilla. 3.3 Hinnoittelu kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla Kuntalain 66a Kuntalain 66 a :ssä on säädetty hinnoittelusta, mikäli kunta hoitaa yhtiöittämisvelvoitteen estämättä toimintaa omana toimintanaan ja toimintaa harjoitetaan markkinoilla 2 b :n mukaisesti. 66 a ( /626) Kunnan toimiessa 2 b :ssä tarkoitetuissa tapauksissa kilpailutilanteessa markkinoilla kunnan on hinnoiteltava toimintansa markkinaperusteisesti. Markkinahinnoittelulla tarkoitetaan, että hinnoittelu vastaa sitä tasoa, jolle yksityiset alan toimijat hinnoittelisivat omat tuotteensa. Markkinaperusteinen hinnoitteluvaatimus on siten täytettävä, vaikka tarkasteltavalla hetkellä ei olisi muita toimijoita ko. toimialalla ja/tai maantieteellisellä alueella. 3.4 Lainsäädännön tulkinta Kilpailuneutraliteettia ja yhtiöittämisvelvoitetta koskeva lainsäädäntö on uutta, ja soveltamiskäytäntöä sen voimassaoloajalta on vähän. Kyseessä on tuore lainsäädäntö, josta ei ole toistaiseksi oikeuskäytäntöä. Siirtymäsäännöksen mukaan toimenpiteitä koskeva siirtymäaika on voimassa vuoden 2014 loppuun. Tämän jälkeen on todennäköistä, että asiassa tullaan saamaan myös oikeuskäytännön linjauksia. On huomioitava, että kilpailulain muutoksella ( /595) voimassa olevaan kilpailulakiin lisättiin uusi 4 a luku, jossa kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu toimivaltaa puuttua kilpailuneutraliteettia häiritseviin rakenteisiin tai järjestelyihin. Lainsäädännön tuoreuden ja soveltamiskäytännön puuttumisen vuoksi tarkkaa linjausta lainsäädännön tulkinnasta ja vaikutuksista yksittäisiin tapauksiin ei voida varmuudella antaa.

9 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 7 (20) 4 Paimion kaupungin ruokapalvelut 4.1 PaltanPadan toiminta Tilaajan toimittamien tietojen perusteella vuoden 2013 ruokapalveluiden kokonaismyyntituotot vuonna 2013 olivat euroa. Tilaaja on arvioinut ulkoiseksi myynniksi seuraavat taulukosta ilmenevät myynnit PaltanPadan sekä VistanPadan toimipisteissä: Taulukko 1: Paimion kaupungin PaltanPadan ja VistanPadan ulkoinen myynti eri asiakkaille vuoden 2013 laskutustietojen mukaan Asiakas Myynti 2013 PaltanPadan ruokasalin lounasasiakkaat lounasasiakkaat Paimion terveyskeskuksen henkilökunta Muut Varsinais-Suomen kansanopisto Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Yhteensä PaltanPadan kokonaismyyntituotot olivat ,42 euroa. Tilaajan laskelmien perusteella sisäisen, lakisääteisen palvelun myyntituottoja oli PaltanPadassa vuonna ja ulkoisia myyntituottoja euroa. VistanPadassa ulkoiset myyntituotot olivat toimitettujen tietojen perusteella euroa. Ulkoisen myynnin osuus Paimion kaupungin ruokapalveluissa on näiden tietojen perusteella yhteensä euroa. Liitteellä 1 on esitetty Tilaajan toimittamien laskutustietojen perusteella lasketut ulkoisten myyntien osuudet ruokapalvelutoiminnan kokonaisliikevaihdosta. 4.2 Ruokapalveluiden kustannusrakenteesta Paimion ruokapalvelut toimivat on nettobudjetoituna yksikkönä ja toiminta perustuu siihen, että yksikölle laaditaan budjetti, jossa on määritelty eri kustannuserät ja kannattavuus voi olla nolla tai negatiivinen. Investoinnit katetaan määrärahoilla, käyttömenot katetaan myyntituloilla ja tuotteiden hinnoittelu on sekä myynti on pääosin sisäistä. Paimion ruokapalvelun kustannusrakenne on 2013 tilinpäätöstietojen mukaan seuraava:

10 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 8 (20) sis. vvvvv yör.0, 75 Henkilöstökulujen osuus on 51,6 %, elintarvikkeet 32,9 %, palvelujen ostot 8,0% ja muut ostot 6,2 % vuokrat (sisältää vuokran, veden, sähkön ja muu materiaali) 4,7 %, sisäiset vyörytykset (tietohallinto) 0,75 %. Tämä kustannusrakenne on valtakunnallisesti hyvin samanlainen vastaavanlaisessa toiminnassa. Vuoden 2013 talousarviossa kouluilla, päiväkodeilla ja vanhainkodissa ei ole vyörytetty kiinteistö- ja siivouskustannuksia, mutta PaltanPadassa on vyörytetty kaikki kustannukset. Kustannusrakenne PaltanPadassa on seuraava: Henkilöstökulujen osuus on 50,2 %, elintarvikkeet 31,5 %, palvelujen ostot, 7,6 %, muut ostot 6,7 % vuokrat 8,9 % ja sisäiset vyörytykset 0,9 %.

11 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 9 (20) Tilaajan toimittamien vuoden 2013 tilinpäätöstietojen perusteella toimintatuotot ruokapalveluissa olivat euroa, josta myyntituottojen osuus oli euroa. Toimintakulut ruokapalveluissa olivat euroa, toimintakatteen ollessa euroa. PaltanPadassa toimintatuotot muodostuivat myyntituotoista, jotka vuonna 2013 olivat euroa. Toimintakulut PaltanPadassa olivat euroa, toimintakatteen ollessa ennen poistoja 489 euroa. Poistojen jälkeen tilikauden laskennallinen tulos PaltanPadassa vuonna 2013 oli ,67. Poistojen vyörytyksistä ei ollut saatavilla tarkempaa tietoa. Nykymuotoisen toiminnan erona yhtiömuotoiseen toimintaan on huomattava, että yhtiömuotoisessa toiminnassa yhtiön tulee kattaa kaikki toiminnassa syntyvät menot. Osakeyhtiön tavoitteena on lain mukaan pääsääntöisesti tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Tämä edellyttää toiminnan tarkempaa tarkastelua. Mikäli päädytään yhtiöittämään, toiminnan perusajatus ja organisointi muodostuu perusrakenteeltaan erilaiseksi. Harjoitettaessa toimintaa yhtiömuodossa, tuotteistus tulee olla tehtynä, myynti tapahtuu pääosin ulkoisille asiakkaille, käyttö- ja investointimenot tulevat katettavaksi myyntituloilla, hinnoittelu tulee tapahtua kustannus- ja markkinaperusteisesti, tulorahoituksen tulee kattaa kaikki investoinnit pitkällä aikavälillä sekä sijoitetulle pääomalle edellytetään korvausta. 5 Arvio kaupungin ruokapalveluiden toiminnasta uusien kuntalain säännösten valossa 5.1 Arvioinnin tausta Arviointi toteutetaan kahdessa vaiheessa: 1. Vaihe: Rajanveto lakisääteisen ja muun toiminnan välillä (Onko kyse kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla?) 2. Vaihe: yhtiöittämisvelvollisuuden laajuuden arviointi sekä arviointi kilpailutilanteessa tarjottavasta palvelusta (Onko toiminta luonteeltaan sellaista, että se edellyttää yhtiöittämistä? ml. elinkeinotoiminnan kriteerit?)

12 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 10 (20) Ensimmäisessä vaiheessa keskeinen rajanveto yhtiöittämisvelvoitteen arvioinnissa liittyy lakisääteisen toiminnan ja muun toiminnan erottamiseen. Tarkasteltavien palveluiden osalta on keskeistä tunnistaa lakisääteisen palvelun osuus, sekä muun toiminnan osuus. Kuntalain uuden 2 a :n 2. momentin 1) kohdan mukaan lakisääteiset palvelut eivät kuulu yhtiöittämisvelvoitteen piiriin. Tulkinnassa ei ole olennaista vain tehtävän lakisääteisyys, vaan myös se, että kunta tuottaa palveluja vain niille, joille sen on lain perusteella tuotettava. Toisessa vaiheessa tarkastellaan yhtiöittämisvelvollisuuden laajuutta sekä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettavan toiminnan elementtejä. Tulkittaessa, onko kyse kilpailutilanteesta markkinoilla, tulisi käyttää verolainsäädännössä muotoutuneita elinkeinotoiminnan edellytyksiä, mutta kaikkien näiden edellytysten ei tule täyttyä, jotta toiminta katsotaan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavaksi. Elinkeinotoiminnan luonteisuutta arvioitaessa merkityksellisiä ominaisuuksia ovat mm. seuraavat seikat - palvelun/tuotteen vastaavuus yksityisen elinkeinoharjoittajan toimesta tarjottuun tuotteeseen - hinnoittelu - toiminnan markkinointi ja suuntautuminen rajoittamattomaan asiakaskuntaan.

13 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 11 (20) 5.2 Paimion kaupungin ruokapalvelut yhtiöittämisvelvollisuuden näkökulmasta Lakisääteiset palvelut ja muut kuin lakisääteiset palvelut Kotipalvelut ovat kunnan lakisääteisiä sosiaalipalveluita. Niillä tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä muuhun tavanomaiseen ja tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista tai niissä avustamista. Silloin kun on kyse lakisääteisten tukipalveluiden tarjoamisesta sosiaalihuoltolain mukaan, ei yhtiöittämisvelvollisuutta ole, ja kunta voi hoitaa tehtävää myös jatkossa omana toimintanaan tai ostaa sen yksityiseltä palveluntuottajalta. Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan: kunnan on [--] huolehdittava seuraavien sosiaalipalveluiden järjestämisestä: [-- ] 3) kotipalvelut; 4) asumispalvelut; 5) laitoshuolto; [--] Kotipalveluihin sisältyy ns. tukipalveluita, joilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut on tarkoitettu yleensä kotipalvelun ja kotihoidon asiakkaille. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotipalvelun tai kotihoidon palvelua. Tukipalveluiksi katsotaan mm. ateriapalvelut, ateriat kotiin kuljetettuna. Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä vastaa kunta. Asumispalveluja järjestetään myös vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (kehitysvammalain) perusteella. Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. Tuki- ja palveluasumista on tarjolla niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea asumiseen kuin tavanomaiseen asuntoon voidaan järjestää. Tuki- ja palveluasumista saavat ikäihmiset, vammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Tuki- ja palveluasumista ja tehostettua palveluasumista tuottavat kunnat, järjestöt ja yksityiset yrittäjät. Kunnan järjestämään palveluasumiseen haetaan kunnan vanhus-, vammais-, mielenterveys- tai päihdepalvelujen kautta. Silloin kun ateria- sekä ruokapalveluita tuotetaan muille kuin sosiaalihuoltolain tarkoittamille asumispalveluiden, kotipalvelun, tukipalveluiden tai muiden palveluiden käyttäjille, joilla on siihen lain mukaan oikeus, toimintaa tulee arvioida yllä kohdassa 5.1 kuvatun 2. vaiheen mukaisesti. Tällöin kyse ei ole lakisääteisestä toiminnasta. Merkityksellistä arvioinnissa on nimenomaan se, ketkä voivat ko. palvelua kunnassa saada ja miten palvelua haetaan. Jos palvelu on rajoittamattomasti kenen tahansa yleisesti saatavilla, toiminta viittaa toimintaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Silloin, kun on kysymys sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentissa tarkoitetun sosiaalipalvelun antamisesta, toiminta on lakisääteistä ja sitä ei katsottaisi markkinoilla toimimiseksi. Paimion ruokapalveluiden eri asiakkaiden jakautuminen lakisääteisesti palveluun oikeutettuihin sekä muihin, ulkoisiin asiakkaisiin ilmenee liitteestä 1.

14 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 12 (20) Ulkoisen myynnin osuus Ulkoisella myynnillä tarkoitetaan muille kuin lakisääteisille asiakkaille myytäviä palveluita. Ulkoisen myynnin osuus on suoraan riippuvainen tulkinnasta, jolla asiakkaat rajataan ulkoisiin tai sisäisiin asiakkaisiin; joko lakisääteisen palvelun asiakkaiksi, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palvelut, tai muiksi kuin lakisääteisen palvelun piiriin kuuluviksi asiakkaiksi. Ulkoiseksi myynniksi ja siten markkinoilla tapahtuvaksi toiminnaksi tulisi määritellä vain ne asiakkaat, jotka ovat muita kuin sosiaalihuoltolain tai muun erityislainsäädännön mukaan lakisääteisesti oikeutettuja ko. palveluihin. Toiminnan osuus ei ole ainoa eikä keskeisin tekijä yhtiöittämisvelvollisuutta arvioitaessa. Toiminnan osuuden suuruus määrittää kuitenkin sitä, minkälainen mahdollisesti perustettavan yhtiön toiminnasta tulee, ja onko toiminta ennalta arvioituna kannattavaa. PaltanPadan sekä VistanPadan ruokapalvelutoiminta ja siihen liittyvät myynnit ovat aineiston perusteella Tilaajan kanssa yhdessä tehdyn tulkinnan mukaan pääsääntöisesti lakisääteisen palvelun piiriin kuuluvia. Ulkoiseksi myynniksi muille kuin lakisääteisen palvelun piiriin kuuluville asiakkaille olisi katsottava vain avoin ruokasalitoiminta sekä eräät Paimion ruokapalveluiden mittakaavaan nähden pienehköt asiakasryhmät. Ulkoista myyntiä on vuonna 2013 ollut lakisääteisen palvelun rajanvedon perusteella yhteensä euroa ja koko myynnistä ulkoisen myynnin osuus on tällöin 6,36 % Kaupungin toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Paimion ruokapalveluiden osalta on selvitetty lakisääteisen ja muun kuin lakisääteisen palvelun rajanvetoa. Ei-lakisääteiseksi palveluksi tulkittujen Paimion ruokapalveluiden tuotteet ovat sellaisia, joita myös yksityiset toimijat tarjoavat markkinoilla. Avoimen ruokasalitoiminnan osalta toiminta suuntautuu myös määritelmän mukaiseen rajoittamattomaan asiakaskuntaan. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että muiden kuin lakisääteisiksi määriteltyjen palvelujen osalta kaupunki toimii kilpailutilanteessa markkinoilla. Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta tulee rajata, ja rajanvedon jälkeen tarkasteltava toimintavaihtoehtoja yhtiöittämisvelvoitteen näkökulmasta. Arvioitaessa, onko kyseessä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta, voidaan käyttää suuntaviivoina verolainsäädännössä muotoutuneita elinkeinotoiminnan kriteereitä. Elinkeinotoiminnan luonteisuutta arvioitaessa merkityksellisiä ominaisuuksia ovat mm. seuraavat seikat palvelun/tuotteen vastaavuus yksityisen elinkeinoharjoittajan toimesta tarjottuun tuotteeseen hinnoittelu toiminnan markkinointi ja suuntautuminen rajoittamattomaan asiakaskuntaan. Muuta kuin lakisääteistä myyntiä on siis aterioiden sekä ateriapalveluiden myynti asiakkaille, joille ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada ko. palvelua kunnalta. Paimion kaupungin osalta muiden kuin lakisääteisinä tarjottavat palvelut ja tuotteet vastaavat yksityisten elinkeinoharjoittajien tarjoamia tuotteita. Markkinoilla tapahtuvaa toimintaa on tämän rajanvedon perusteella liitteessä 1 ilmenevien asiakasryhmien myynnit, yhteensä ,31 euroa. Tämän rajanvedon perusteella yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaan 2. vaiheen tarkasteluun tulee ottaa Liitteessä 1. ulkoiseksi myynniksi merkityt toiminnot.

15 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 13 (20) 5.3 Toimintavaihtoehdot ulkoisten palvelumyyntien osalta käytettävissä olevan aineiston perusteella Pääsääntöisesti kaupunki voi tarjota näille muille kuin lakisääteisille asiakkaille palveluita jos toiminta a. yhtiöitetään, ja palveluita tarjotaan yhtiön kautta; tai b. toiminta on vähäistä, ja tällöin palveluita tarjotaan kaupungin omana toimintana. Tällöin tulee noudattaa kuntalain 66 a :n markkinaehtoisen hinnoittelun vaatimusta. Näiden vaihtoehtojen lisäksi tulee harkittavaksi c. tietyiltä markkinoilta vetäytyminen. Toimintavaihtoehtojen välillä harkittaessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että osakeyhtiö on osakeyhtiölain mukaan säännelty yhteisö, jonka pääasiallinen tavoite on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Tulee siis arvioida, olisiko perustettava yhtiö elinkelpoinen, itsenäinen yksikkö, joka olisi järkevää yhtiöittää ja jolla olisi edellytykset toimia kannattavana yhtiömuotoisena. Paimion kaupungin ruokapalveluiden osalta on tarkkaan arvioitava, olisiko mahdollisesti yhtiöitettävä kokonaisuus taloudellisesti itsenäisesti toimeentuleva yksikkö. Mikäli yhtiöitettävä kokonaisuus ei ole elinkelpoinen, yhtiöittämisen sijaan tulee harkittavaksi tietyistä toiminnoista luopuminen. Tämä tarkoittaa, että ko. toimintoja ei tuotettaisi jatkossa itse, vaan niistä luovuttaisiin kuntalain uusien säännösten noudattamiseksi. Toiminnan vähäisyyden arviointi on objektiivista arviointia, jossa toiminnan osuudella on vain pieni painoarvo. Kuntalain 2 b :n mukaan kunta voi harjoittaa omana toimintanaan vähäistä toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Vähäisellä toiminnalla lainsäätäjä on kuitenkin tarkoittanut satunnaista toimintaa markkinoilla, joilla ei ole markkinavaikutuksia. Kunta ei voi lain esitöiden perustella suunnitella toimintaansa siten, että se tuottaa jatkuvasti tavaroita ja palveluita markkinoille. Vähäisyyttä arvioidaan tiukasti, lisäksi satunnaisuuskriteerin tulee täyttyä. Näiden lisäksi markkinavaikutusten merkitystä ei tule aliarvioida. Käytössä olleen aineiston perusteella arvioituna kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaksi luokiteltu toiminta on siinä määrin vähäistä, että lähtökohtaisesti toimintaa ei ole kannattavaa yhtiöittää. Yhtiömuotoon liittyy hallinnollisia, taloudellisia sekä kannattavuusseikkoja, jotka kaikki vaikuttavat arvioon. Toiminta ei kuitenkaan ole niin vähäistä, että toimintaa voitaisiin jatkaa kuten ennekin, omana toimintana. Satunnaisuuskriteerin on täytyttävä vähäisyysarvioinnissa. Tästä syystä ruokapalveluiden toimintoja on tarkasteltava kriittisesti erityisesti muille kuin lakisääteisille asiakkaille tapahtuvan myynnin osalta, ja harkittava näistä luopumista kilpailuneutraliteettisäännösten noudattamiseksi. Mikäli kaupunki vetäytyy tietyistä toiminnoista, asiakkaat voidaan ohjata (epäsuorasti) yksityisten muiden palveluntuottajien asiakkaiksi neuvonannon ja ohjauksen kautta. Toimitetun aineiston perusteella arvioimme, että todennäköisesti realistisin toimenpide on linjata pääosa ruokapalveluiden toiminnoista esitetyn mukaisesti lakisääteisenä tuotetuksi palveluksi. Muiden kuin lakisääteisesti tuotettavien ruokapalveluiden osalta toimenpiteenä olisi toiminnasta asteittainen luopuminen. Tämä tarkoittaa siten esimerkiksi avointen lounaspalveluiden sulkemista, ja asiakaskunnan rajaamista vain lakisääteisten palveluiden asiakkaisiin. Vetäytymisen vaikutuksia talouteen ja esimerkiksi henkilöstön tarpeeseen ei tässä

16 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 14 (20) esiselvityksessä ole arvioitu, mutta lähtökohtaisesti myös vetäytymisellä on todennäköisesti vaikutuksia toimintaan. On myös mahdollista siirtää kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta yhteisyrityksen hoidettavaksi. Eräissä toiminnoissa on perustettu alueellisia yhteisyrityksiä, eikä tällainen ratkaisu ole poissuljettu. Tämä vaihtoehto edellyttää kuitenkin lisäselvityksiä, eikä vaihtoehdon vaikutuksia tai toteuttamiskelpoisuutta ole arvioitu tässä esiselvityksessä. 6 Johtopäätökset Kunta voi edelleen hoitaa omana toimintanaan kunnalle lakisääteisesti osoitetut tehtävät. Tämän esiselvityksen osalta rajanvedossa on ollut kyse pitkälti lakisääteisen ja muun kuin lakisääteisen toiminnan rajaamisesta. Lakisääteiseksi katsottavat ateria- ja ruokapalvelut voidaan jatkossakin hoitaa kunnan omana toimintana. Kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettava tehtävä tai tarjottava palvelu tulisi kuntalain muutoksen mukaan lähtökohtaisesti yhtiöittää. Kuntalain 2 b :ssä on kuitenkin säädetty eräistä poikkeuksista 2 a :n mukaiseen yhtiöittämisvelvoitteeseen. Muuta kuin lakisääteistä toimintaa on arvioitu kuntalain 2 b :n poikkeusedellytysten valossa. Kuntalain 2 b :n mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettavaa toimintaa voidaan edelleen hoitaa kunnan omana toimintana, jos toiminta on vähäistä. Toiminnan vähäisyyden osalta ei ole lainsäädännössä asetettu raja-arvoja esimerkiksi liikevaihtorajojen muodossa. Eri toimintojen osalta liikevaihdot voivat olla hyvinkin erilaisia, joten euromääräisiä rajoja ei ole asetettu. Vähäisyys edellyttää kuitenkin myös satunnaisuuden kriteerin täyttymistä. Toimitettujen aineistojen perusteella arvioimme, että vähäisyyskriteeri ei tässä esiselvityksessä esitettyjen ulkoisten toimintojen osalta täyty, jolloin muuta kuin lakisääteistä toimintaa ei voida jatkaa kunnan omana toimintana. Kilpailutilanteessa markkinoilla tarjottavan palvelun osalta toiminnan harjoittamiselle kunnan omana toimintana ei ole perustetta. Muista kuin lakisääteisenä palveluna tarjottavista toiminnoista tulee joko luopua jaksossa 5.3 esitetyn mukaisesti tai tehtävien siirtämistä yhtiön hoidettavaksi tulee tarkastella lähemmin.

17 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 1 (4) Liite 1 Liite 1: Ruokapalveluiden asiakasmyyntien jakautuminen PaltanPadassa ja VistanPadassa eräiltä osin Sisäistä myyntiä Ulkoista myyntiä PALVELUKESKUS Kotiniitty Pihaniitty Punalintu Keltalintu Säätiön hallitus Yhteensä PAIMION KAUPUNKI Vanhainkoti palveluasunnot Vanhainkoti yläkerta Vanhainkoti, kahvitukset Vanhainkoti, välitystuotteet Omaistenilta vanhainkoti Yhteensä Tilaaja Maksaja Osuus kaupun ki kaupun ki kaupun ki Osuu s Palta n pata % Osuus kokonaismyynnistä % Ateriamäärä/ v Omistaja Palvelun tuottaja suoraan asiakas ,05 15,08 6,27 kaupunki kaupunki suoraan asiakas, joka maksaa myös vuokran, ja aterian palvelumaks un Lääkärin lounas 4, ,30 12,06 5,02 kaupunki kaupunki sosiaalipalve lut ,09 10,33 4,30 kaupunki kaupunki Askala Askala ja vanhaink, omaistenilta Askala, välitystuotteet Askala, tilaustarjoilut Yhteensä kaupun ki suoraan asiakas ,00 8,52 3,55 Paimion Seudun Vanhustenkotiyhdistys kaupunki

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Esiselvitys 2 (4) Liite 2 Intervallit kaupun ki sosiaalipalve lut ,50 kaupunki kaupunki Tikkalan päiväkeskus Ehtookontu Kotiinkuljetusateriat kaupun ki kaupun ki kaupun ki sosiaalipalve lut ,81 1,28 0, kaupunki kaupunki Paimion sosiaalipalve Palvelukeskussäätiön lut ,05 2,55 1, omistamissa tiloissa kaupunki suoraan asiakas ,27 15,20 6, kaupunki kaupunki Työllistetyt 1 102,02 0,13 0,06 Vapaaehtoiset 377,65 0,05 0,02 Yhteensä 1 479,67 0,18 0,01 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaalilautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautak Sivistystoimi Sotainvaliidit Vigren J Niemelä O Vanhusneuvosto VK:n ateriamaksuja Omaishoito Vammaispalvelu Vammaisneuvosto Asumispalvelut, Hoivakoti Jokilaakso Kävelyt/Vesa Kaunonen Asiakasraati Elinkeino-projekti Vigren J Niemelä O Tlillintie Elinkeino-projekti Yhteensä kaupun ki kaupunki ,30 0,55 kaupunki kaupunki

19 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 3 (4) Liite 1 Ateriamaksu kaupunki suoraan asiakas ja kaupunki 3 293,94 0,40 0,17 kaupunki kaupunki Ruokasali ,50 4,77 1, Kahvitukset 780,17 Tekninen osasto 5,20 0,00 Yhteensä ,81 5,26 2,19 P-S KUNTAYHTYMÄ Terveyskeskus potilaat Terveyskeskus, välitystuotteet Yhteensä Terveyskeskus henkilökunta kaupun ki Kuntayhtym ä ,16 22,26 9,26 kaupunki kaupunki Kuntayhtym kaupunki osuus ä ,50 3,87 1, omistuksesta 73,93% kaupunki SEURAKUNTA Ateriaetumaksu seurakunta Seurakunta ruokaliput Seurakunta lounaat Jouluateria, omaishoitajien Yhteensä 436,56 0,05 0,02 MUUT H Lainio L Nylund U Salminen Heimola T Ateriaetumaksu Itella MLL Paimion osasto Perhepäivähoitajat Ruokasalin vuokratulot Varsinais-Suomen Muistiyhdistys Sotainvalidien Veljesliitto/Paimio Suomen Punainenristi V-S Kaarinan Palvelutalot Oy TPD- ja muu yhteistoiminta Penan kiinteistö Turun seudun lihastautiyhdistys Ry Yhteensä 4 703,57 0,57 0,24

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Esiselvitys 4 (4) Liite 2 VistanPata: Varsinais-Suomen kansanopisto ,00 4,00 1,67 VistanPata Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri ,00 1,36 0,56 Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 2,6 % VistanPata Yhteensä ,00 5,36 2,23 Kokonaismyyntituotot 2013 ruokapalvelussa ,22 Kokonaismyyntituotot 2013 PaltanPata ,22 41,61 osuus kokonaismyynnistä Ulkoisen myynnin osuus ruokapalvelun kokonaistuotoista ,31 6,36 PaltanPadan ulkoisen myynnin osuus ruokapalvelun kokonaistuotoista ,31 4,13

2 a (23.8.2013/626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla

2 a (23.8.2013/626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Hallitus 115 30.04.2014 Keskussairaalan satunnaisen ylikapasiteetin myynti 173/00.04.01.01/2014 EKSTPHAL 115 Eksotessa on joissain erikoissairaanhoidon palveluissa, kuten syövän sädehoidossa ja synnytyksissä,

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b )

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvonta -seminaari Helsinki 15.11.2013, Kuntatalo

Lisätiedot

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Lakiklinikka Kuntamarkkinat 11.9.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Yhtiöittämisvelvollisuutta

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin

Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin Ajankohtaista laboratoriorintamalla Helsinki 9.10.2013 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Kunnat

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 25.11.2015 3 HUS JA KILPAILUNEUTRALITEETTIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 481/03/03/2013 TAKO

Talous- ja konsernijaosto 25.11.2015 3 HUS JA KILPAILUNEUTRALITEETTIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 481/03/03/2013 TAKO Talous- ja konsernijaosto 25.11.2015 3 HUS JA KILPAILUNEUTRALITEETTIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 481/03/03/2013 TAKO 1. Kilpailuneutraliteetista Vuotta 2014 koskevassa arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen

Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen 1 Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen Eduskunnalle on annettu kuntalain muutosesitys (HE 32/2013 VP), jonka mukaan kuntien tulee yhtiöittää markkinoilla harjoitettu toiminta. Kuntalain muutos on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ylläpitomaksut 1.6.2015 alkaen Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b )

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvontaseminaari Helsinki 15.11.2013,Kuntatalo Tero

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisessa puutteita kuntien ohjeistukselle

Kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisessa puutteita kuntien ohjeistukselle Muistio 1 (7) Kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisessa puutteita kuntien ohjeistukselle tarvetta Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pyysi huhtikuussa 2015 kuntia toimittamaan tiedot niiden omista

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen

Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä. Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Milloin julkinen palvelu sotkee yksityiset markkinat? Esimerkkejä elävästä elämästä Johtava asiantuntija Tytti Peltonen Julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasavertaisuus Kilpailuneutraliteettiongelmat

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Ateria- ja puhtauspalveluiden kustannusten esiselvitys

Ateria- ja puhtauspalveluiden kustannusten esiselvitys 1 (8) KAINUUN MAAKUNTA Ateria- ja puhtauspalveluiden kustannusten esiselvitys Loppuraportti 3.6.2013 FCG Tietojohtaminen Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 4453, www.fcg.fi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

VALAS2015 2104Luonnos

VALAS2015 2104Luonnos KYSELY VAMMAISIA HENKILÖITÄ KOSKEVAN SOSIAALIHUOLLON ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN MUISTIOSTA (http://stm.fi/lausuntopyynnot) VALAS2015 2104Luonnos 1. Taustatiedot 1. Vastaajatahon

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tuotantotoimintojen yhtiöittäminen strategisena valintana- case Turku

Tuotantotoimintojen yhtiöittäminen strategisena valintana- case Turku Tuotantotoimintojen yhtiöittäminen strategisena valintana- case Turku Jouko Turto/ 22.5.2015 Kuntien yhtiöittämisvelvoitteet Lainsäädännön muutokset ovat pakottaneet kuntia yhtiöittämään liikelaitoksina

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

PAIMIO LIITE 3 20.08.2015. PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa

PAIMIO LIITE 3 20.08.2015. PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa PAIMIO LIITE 3 20.08.2015 Palvelukuvaus PaltanPadan valmistuskeittiöstä : Paltantie 4 PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa Kuljetuskohteet maanantai - perjantai : Reitti

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Kuntajohtajapäivät Dipolissa 22.8.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Konsernisääntelyn tavoitteet ja näkökulmat Tavoitteena sääntelyn läpinäkyvyys:

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntalain kokonaisuudistus Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA KEMPELE-KONSERNIN KONSERNIOHJEET 1. KEMPELE-KONSERNIN MÄÄRITELMÄ Kempele-konserniin kuuluvat Liitteessä 1 mainitut tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, jotka vastuutetaan tehtäviensä perusteella

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013 Palveluseteli valinnan välineenä Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa Rauhankatu 11, Vaasa Johtaja Viveca Salminen Kotipalveluohjaaja Nina Koskela Kolme kotia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

tuotannon käynnistymisestä

tuotannon käynnistymisestä Liite 1 kohta 2.5 j: Onko palvelun hinnoitteluun sisällytettävä asukkaan mahdollisesti tarvitseman pyörätuolin, rollaattorin tai esim. nostolaitteen hankinnasta aiheutuvat kustannukset? Asukkaat saavat

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailuneutraliteettisääntelyn ydinsisältö 1) Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden

Lisätiedot

Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen. Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014

Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen. Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014 Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014 Kaikki alan suurimmat yritykset toimivat myös pkseudulla Suurten toimijoiden palvelutarjooma

Lisätiedot