RUOKAPALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVA ESISELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOKAPALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVA ESISELVITYS"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI RUOKAPALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVA ESISELVITYS Esiselvitys FCG KONSULTOINTI OY

2

3 Esiselvitys 1 (20) Sisällysluettelo 1 Toimeksiannon tarkoitus ja tausta Tarkasteltava toiminta ja rajaus Paimion ruokapalvelut Tarkastelun rajaus Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva lainsäädäntö Yhtiöittämisvelvollisuus Kuntalain 2a Poikkeukset yhtiöittämisvelvollisuudesta Kuntalain 2 b ( /626) Hinnoittelu kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla Kuntalain 66a Lainsäädännön tulkinta Paimion kaupungin ruokapalvelut PaltanPadan toiminta Ruokapalveluiden kustannusrakenteesta Arvio kaupungin ruokapalveluiden toiminnasta uusien kuntalain säännösten valossa Arvioinnin tausta Paimion kaupungin ruokapalvelut yhtiöittämisvelvollisuuden näkökulmasta Lakisääteiset palvelut ja muut kuin lakisääteiset palvelut Ulkoisen myynnin osuus Kaupungin toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Toimintavaihtoehdot ulkoisten palvelumyyntien osalta käytettävissä olevan aineiston perusteella Johtopäätökset FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, Helsinki Puh , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 Esiselvitys 2 (20) Liitteet Liite 1: Ruokapalveluiden asiakasmyyntien jakautuminen PaltanPadassa ja VistanPadassa eräiltä osin... 1 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, Helsinki Puh , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 3 (20) RUOKAPALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVA ESISELVITYS 1 Toimeksiannon tarkoitus ja tausta Tämä esiselvitys liittyy voimaan tulleiden kuntalain ja kilpailulain muutosten asettamien velvoitteiden tarkasteluun yhtiöittämisvelvoitteen osalta. Lainmuutoksen jälkeen kunnat ja kuntayhtymät joutuvat tarkastelemaan toimintaansa monilla toimialoilla, myös ateria- ja ruokapalveluissa. EU-säännöksistä johdetut kansalliset lainsäädännön muutokset rajoittavat kunnan mahdollisuuksia hoitaa tiettyjä tehtäviä omassa organisaatiossaan. Tässä esiselvityksessä tarkastellaan Paimion kaupungin ruokapalveluiden asemaa kuntalain uusien yhtiöittämisvelvollisuutta ja kilpailuneutraliteettia koskevien säännösten valossa. Tilaaja on Paimion kaupunki. Tilaaja on toimittanut selvityksen taustaksi aineiston Toimittajan käyttöön, ja Tilaaja vastaa toimitettujen tietojen oikeellisuudesta. 2 Tarkasteltava toiminta ja rajaus 2.1 Paimion ruokapalvelut Paimion kaupunki on järjestänyt ruokapalvelut omana toimintana. Valtaosa kuntien tuottamista ruokapalveluista ja tuotettavista aterioista kuuluu kunnan lakisääteisesti järjestettävien palveluiden piiriin. Nämä ovat esimerkiksi koulu- vanhustenhuolto- sekä päiväkotiruokailut. Tässä selvityksessä kunnan omana tuotantona tuotetuista lakisääteisistä palveluista käytetään termiä sisäinen myynti. Muista kuin kunnan lakisääteisesti tuotettavista palveluista käytetään termiä ulkoinen myynti. Ruokapalvelut on kaupungin kirjanpidossa käsitelty ns. nettoyksiköinä. Ruokapalveluita tuotetaan kolmessa eri kokonaisuudessa, PaltanPadassa, LukionPadassa ja VistanPadassa. LukionPadan asiakkaat ovat pääasiassa koululasia ja päiväkodin lapsia. VistanPadan asiakkaat ovat koululaisia, lounasruokailijoita, Varsinais-Suomen kansanopiston ja erityishuoltopiirin oppilaita ja iltapäiväkerhon sekä yläkoulun välipalojen syöjiä. VistanPadassa valmistetaan lisäksi jonkin verran ulkoisille asiakkaille toimitettavia aterioita. PaltanPadan asiakkaat ovat Paltanpuiston palvelukeskuksen osastojen, vanhainkodin sekä terveyskeskusten asiakkaita ja potilaita. Edelleen PaltanPadan asiakkaita ovat Askalan ja Ehtookonnun palvelutalon, Tillintien vaikeavammaisten asumisyksikön asiakkaat ja kotipalveluateria-asiakkaat sekä Tikkalan päivätoiminnan asiakkaat. PaltanPadan toiminta on luonteeltaan keskuskeittiömaista toimintaa, joka tarkoittaa, että osa asiakkaista ruokailee samassa toimipaikassa ja osa aterioista lähetetään muihin toimipisteisiin. 2.2 Tarkastelun rajaus Esiselvityksessä tarkastellaan tilaajan esityksen mukaisesti erityisesti PaltanPadan tuotannon ja toiminnan yhtiöittämisvelvollisuutta. Keskeinen tarkastelu liittyy rajanvetoon lakisääteisen ja muun toiminnan välillä. Tilaajan toimittamien lähtötietojen mukaan PaltanPadan toimipisteessä valmistetaan suurin osa muun kuin lakisääteisen palvelun piirissä olevien asiakkaiden tuotteista.

6 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 4 (20) Paimion vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan ruokapalveluiden kokonaismyyntituotot olivat euroa. Paimion omien laskelmien perusteella sisäisen, lakisääteisen palvelun myyntituottojen osuus PaltanPadassa vuonna 2013 oli euroa ja ulkoisten myyntituottojen osuus euroa. Kokonaismyyntituotot oli PaltaPadassa 2013 laskutustietojen mukaan euroa. Lisäksi VistanPadassa oli ulkoiseksi luokiteltuja myyntituottoja euroa vuonna Ruokapalveluiden myyntejä tarkastellaan yhtiöittämisvelvoitteen näkökulmasta. Pääosa ulkoisesta, muusta kuin lakisääteisenä palveluna tapahtuvasta myynnistä tapahtuu tilaajan toimittamien tietojen mukaan PaltanPadan toimipisteestä, ja tämän vuoksi selvitys on rajattu pääosin siihen. Tausta-aineistona on ollut tilaajan toimittama luettelo ruokapalveluiden pääasiallisista asiakasryhmistä PaltanPadan toimipisteessä, joka on liitteessä 1. 3 Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva lainsäädäntö Kuntalakiin lisättiin vuonna 2013 uusia kilpailuneutraliteettia turvaavia säännöksiä. Säännökset koskevat kunnan yhtiöittämisvelvollisuutta sekä toimintaa markkinoilla. Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset 2 a ; 2 b sekä 66 a tulivat voimaan , ja niiden soveltamisen osalta kunnilla on siirtymäaikaa vuoden 2014 loppuun asti. Kuntalain muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 32/2013 vp.) mukaan kuntien tulee yhtiöittää tiettyjä toimintoja, sekä käydä läpi muutoinkin toimintaansa valtiontukiongelmien sekä kilpailuneutraliteettiongelmien poistamiseksi. Lainsäädännön taustalla on kehityssuunta, jossa kuntien toiminta on markkinaehtoistunut kuntien omien päätösten perusteella ja toisaalta markkinoiden avaamista koskevan lainsäädännön perusteella. Ongelmallista on, että kunnan viranomaistoimintaa ja markkinoilla toimivaa osaa ei ole taloudellisesti eriytetty. Tällöin markkinaehtoisen toiminnan kustannukset eivät ole läpinäkyviä. 3.1 Yhtiöittämisvelvollisuus Kuntalain 2a Yhtiöittämisvelvoitteen arviointi on kaksivaiheinen kuntalain 2a :ssä. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään kuntalain 2 a :n mukaan, minkälainen toiminta ylipäätään tulee yhtiöittämisvelvoitteen piiriin. 2 a ( /626) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Kunnan hoitaessa 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntalain 2 a :n 2 momentissa täsmennetään, millaista toimintaa ei katsota hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällä säännöksellä suljetaan tapauskohtaiselta tulkinnalta pois tiettyjä toimintoja, jolloin kunnan ei katsottaisi toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla, eikä harkintaa esimerkiksi vähäisyyden osalta tarvitse lainkaan tehdä. 2. momentissa on suljettu

7 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 5 (20) yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolelle suoraan kuuteen alueeseen liittyviä toimintoja/tehtäviä, joihin ei tule soveltaa toiminnan markkinaehtoisuustarkastelua: Kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: 1) kunta tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja; 2) tehtävää hoidetaan 76 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa lakiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella ja palveluja tuotetaan omana toimintana alueen asukkaille ja muille, joille on lain perusteella järjestettävä palveluja; 3) tehtävää hoidetaan 76 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa ja kyseessä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 10 :ssä tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) 19 :ssä tarkoitetun sidosyksikön tai sidosyrityksen toiminnasta taikka jos yhteistoimintaan ei muutoin sovelleta kilpailuttamisvelvollisuutta; 4) kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edellä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä; 5) toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja; tai 6) kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuun alueiden käytön suunnittelutehtävän hoitoon. Vähäinen liikevaihto/markkinavaikutusarvioinnit kuuluvat arvioinnin ns. toiseen vaiheeseen, eli kuntalain 2 b :n poikkeusarviointiin. 3.2 Poikkeukset yhtiöittämisvelvollisuudesta Kuntalain 2 b ( /626) Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevista poikkeuksista on säädetty kuntalain 2 b :ssä. Kuntalain 2 b :n mukaan toiminta, joka katsotaan olevan markkinoilla tapahtuvaa toimintaa, ei kuitenkaan tule yhtiöittämisvelvoitteen piiriin, jos pykälässä mainituista edellytyksistä joku täyttyy: Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 2 a :ssä tarkoitettua tehtävää, jos: 1) toiminnan on katsottava olevan vähäistä; 2) lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallistua tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun; 3) kunta tuottaa tukipalveluja 16 a :ssä tarkoitetulle kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle;

8 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 6 (20) 4) kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 :ssä tarkoitetulle sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 :ssä tarkoitetulle sidosyritykselle tai yhteisyritykselle; 5) kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut; 6) kunta tuottaa palveluja kunnan tai 16 a :ssä tarkoitetun kuntakonserniin kuuluvan tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille palvelussuhteen perusteella; tai 7) toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetun valmiussuunnitelman mukaiseen poikkeusoloja koskevaan varautumisvelvollisuuteen. Mitä edellä 1 momentissa säädetään palveluista, sovelletaan myös tavaroiden myyntiin kilpailutilanteessa markkinoilla. 3.3 Hinnoittelu kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla Kuntalain 66a Kuntalain 66 a :ssä on säädetty hinnoittelusta, mikäli kunta hoitaa yhtiöittämisvelvoitteen estämättä toimintaa omana toimintanaan ja toimintaa harjoitetaan markkinoilla 2 b :n mukaisesti. 66 a ( /626) Kunnan toimiessa 2 b :ssä tarkoitetuissa tapauksissa kilpailutilanteessa markkinoilla kunnan on hinnoiteltava toimintansa markkinaperusteisesti. Markkinahinnoittelulla tarkoitetaan, että hinnoittelu vastaa sitä tasoa, jolle yksityiset alan toimijat hinnoittelisivat omat tuotteensa. Markkinaperusteinen hinnoitteluvaatimus on siten täytettävä, vaikka tarkasteltavalla hetkellä ei olisi muita toimijoita ko. toimialalla ja/tai maantieteellisellä alueella. 3.4 Lainsäädännön tulkinta Kilpailuneutraliteettia ja yhtiöittämisvelvoitetta koskeva lainsäädäntö on uutta, ja soveltamiskäytäntöä sen voimassaoloajalta on vähän. Kyseessä on tuore lainsäädäntö, josta ei ole toistaiseksi oikeuskäytäntöä. Siirtymäsäännöksen mukaan toimenpiteitä koskeva siirtymäaika on voimassa vuoden 2014 loppuun. Tämän jälkeen on todennäköistä, että asiassa tullaan saamaan myös oikeuskäytännön linjauksia. On huomioitava, että kilpailulain muutoksella ( /595) voimassa olevaan kilpailulakiin lisättiin uusi 4 a luku, jossa kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu toimivaltaa puuttua kilpailuneutraliteettia häiritseviin rakenteisiin tai järjestelyihin. Lainsäädännön tuoreuden ja soveltamiskäytännön puuttumisen vuoksi tarkkaa linjausta lainsäädännön tulkinnasta ja vaikutuksista yksittäisiin tapauksiin ei voida varmuudella antaa.

9 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 7 (20) 4 Paimion kaupungin ruokapalvelut 4.1 PaltanPadan toiminta Tilaajan toimittamien tietojen perusteella vuoden 2013 ruokapalveluiden kokonaismyyntituotot vuonna 2013 olivat euroa. Tilaaja on arvioinut ulkoiseksi myynniksi seuraavat taulukosta ilmenevät myynnit PaltanPadan sekä VistanPadan toimipisteissä: Taulukko 1: Paimion kaupungin PaltanPadan ja VistanPadan ulkoinen myynti eri asiakkaille vuoden 2013 laskutustietojen mukaan Asiakas Myynti 2013 PaltanPadan ruokasalin lounasasiakkaat lounasasiakkaat Paimion terveyskeskuksen henkilökunta Muut Varsinais-Suomen kansanopisto Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Yhteensä PaltanPadan kokonaismyyntituotot olivat ,42 euroa. Tilaajan laskelmien perusteella sisäisen, lakisääteisen palvelun myyntituottoja oli PaltanPadassa vuonna ja ulkoisia myyntituottoja euroa. VistanPadassa ulkoiset myyntituotot olivat toimitettujen tietojen perusteella euroa. Ulkoisen myynnin osuus Paimion kaupungin ruokapalveluissa on näiden tietojen perusteella yhteensä euroa. Liitteellä 1 on esitetty Tilaajan toimittamien laskutustietojen perusteella lasketut ulkoisten myyntien osuudet ruokapalvelutoiminnan kokonaisliikevaihdosta. 4.2 Ruokapalveluiden kustannusrakenteesta Paimion ruokapalvelut toimivat on nettobudjetoituna yksikkönä ja toiminta perustuu siihen, että yksikölle laaditaan budjetti, jossa on määritelty eri kustannuserät ja kannattavuus voi olla nolla tai negatiivinen. Investoinnit katetaan määrärahoilla, käyttömenot katetaan myyntituloilla ja tuotteiden hinnoittelu on sekä myynti on pääosin sisäistä. Paimion ruokapalvelun kustannusrakenne on 2013 tilinpäätöstietojen mukaan seuraava:

10 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 8 (20) sis. vvvvv yör.0, 75 Henkilöstökulujen osuus on 51,6 %, elintarvikkeet 32,9 %, palvelujen ostot 8,0% ja muut ostot 6,2 % vuokrat (sisältää vuokran, veden, sähkön ja muu materiaali) 4,7 %, sisäiset vyörytykset (tietohallinto) 0,75 %. Tämä kustannusrakenne on valtakunnallisesti hyvin samanlainen vastaavanlaisessa toiminnassa. Vuoden 2013 talousarviossa kouluilla, päiväkodeilla ja vanhainkodissa ei ole vyörytetty kiinteistö- ja siivouskustannuksia, mutta PaltanPadassa on vyörytetty kaikki kustannukset. Kustannusrakenne PaltanPadassa on seuraava: Henkilöstökulujen osuus on 50,2 %, elintarvikkeet 31,5 %, palvelujen ostot, 7,6 %, muut ostot 6,7 % vuokrat 8,9 % ja sisäiset vyörytykset 0,9 %.

11 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 9 (20) Tilaajan toimittamien vuoden 2013 tilinpäätöstietojen perusteella toimintatuotot ruokapalveluissa olivat euroa, josta myyntituottojen osuus oli euroa. Toimintakulut ruokapalveluissa olivat euroa, toimintakatteen ollessa euroa. PaltanPadassa toimintatuotot muodostuivat myyntituotoista, jotka vuonna 2013 olivat euroa. Toimintakulut PaltanPadassa olivat euroa, toimintakatteen ollessa ennen poistoja 489 euroa. Poistojen jälkeen tilikauden laskennallinen tulos PaltanPadassa vuonna 2013 oli ,67. Poistojen vyörytyksistä ei ollut saatavilla tarkempaa tietoa. Nykymuotoisen toiminnan erona yhtiömuotoiseen toimintaan on huomattava, että yhtiömuotoisessa toiminnassa yhtiön tulee kattaa kaikki toiminnassa syntyvät menot. Osakeyhtiön tavoitteena on lain mukaan pääsääntöisesti tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Tämä edellyttää toiminnan tarkempaa tarkastelua. Mikäli päädytään yhtiöittämään, toiminnan perusajatus ja organisointi muodostuu perusrakenteeltaan erilaiseksi. Harjoitettaessa toimintaa yhtiömuodossa, tuotteistus tulee olla tehtynä, myynti tapahtuu pääosin ulkoisille asiakkaille, käyttö- ja investointimenot tulevat katettavaksi myyntituloilla, hinnoittelu tulee tapahtua kustannus- ja markkinaperusteisesti, tulorahoituksen tulee kattaa kaikki investoinnit pitkällä aikavälillä sekä sijoitetulle pääomalle edellytetään korvausta. 5 Arvio kaupungin ruokapalveluiden toiminnasta uusien kuntalain säännösten valossa 5.1 Arvioinnin tausta Arviointi toteutetaan kahdessa vaiheessa: 1. Vaihe: Rajanveto lakisääteisen ja muun toiminnan välillä (Onko kyse kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla?) 2. Vaihe: yhtiöittämisvelvollisuuden laajuuden arviointi sekä arviointi kilpailutilanteessa tarjottavasta palvelusta (Onko toiminta luonteeltaan sellaista, että se edellyttää yhtiöittämistä? ml. elinkeinotoiminnan kriteerit?)

12 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 10 (20) Ensimmäisessä vaiheessa keskeinen rajanveto yhtiöittämisvelvoitteen arvioinnissa liittyy lakisääteisen toiminnan ja muun toiminnan erottamiseen. Tarkasteltavien palveluiden osalta on keskeistä tunnistaa lakisääteisen palvelun osuus, sekä muun toiminnan osuus. Kuntalain uuden 2 a :n 2. momentin 1) kohdan mukaan lakisääteiset palvelut eivät kuulu yhtiöittämisvelvoitteen piiriin. Tulkinnassa ei ole olennaista vain tehtävän lakisääteisyys, vaan myös se, että kunta tuottaa palveluja vain niille, joille sen on lain perusteella tuotettava. Toisessa vaiheessa tarkastellaan yhtiöittämisvelvollisuuden laajuutta sekä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettavan toiminnan elementtejä. Tulkittaessa, onko kyse kilpailutilanteesta markkinoilla, tulisi käyttää verolainsäädännössä muotoutuneita elinkeinotoiminnan edellytyksiä, mutta kaikkien näiden edellytysten ei tule täyttyä, jotta toiminta katsotaan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavaksi. Elinkeinotoiminnan luonteisuutta arvioitaessa merkityksellisiä ominaisuuksia ovat mm. seuraavat seikat - palvelun/tuotteen vastaavuus yksityisen elinkeinoharjoittajan toimesta tarjottuun tuotteeseen - hinnoittelu - toiminnan markkinointi ja suuntautuminen rajoittamattomaan asiakaskuntaan.

13 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 11 (20) 5.2 Paimion kaupungin ruokapalvelut yhtiöittämisvelvollisuuden näkökulmasta Lakisääteiset palvelut ja muut kuin lakisääteiset palvelut Kotipalvelut ovat kunnan lakisääteisiä sosiaalipalveluita. Niillä tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, sekä muuhun tavanomaiseen ja tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista tai niissä avustamista. Silloin kun on kyse lakisääteisten tukipalveluiden tarjoamisesta sosiaalihuoltolain mukaan, ei yhtiöittämisvelvollisuutta ole, ja kunta voi hoitaa tehtävää myös jatkossa omana toimintanaan tai ostaa sen yksityiseltä palveluntuottajalta. Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan: kunnan on [--] huolehdittava seuraavien sosiaalipalveluiden järjestämisestä: [-- ] 3) kotipalvelut; 4) asumispalvelut; 5) laitoshuolto; [--] Kotipalveluihin sisältyy ns. tukipalveluita, joilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut on tarkoitettu yleensä kotipalvelun ja kotihoidon asiakkaille. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotipalvelun tai kotihoidon palvelua. Tukipalveluiksi katsotaan mm. ateriapalvelut, ateriat kotiin kuljetettuna. Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä vastaa kunta. Asumispalveluja järjestetään myös vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (kehitysvammalain) perusteella. Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. Tuki- ja palveluasumista on tarjolla niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea asumiseen kuin tavanomaiseen asuntoon voidaan järjestää. Tuki- ja palveluasumista saavat ikäihmiset, vammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Tuki- ja palveluasumista ja tehostettua palveluasumista tuottavat kunnat, järjestöt ja yksityiset yrittäjät. Kunnan järjestämään palveluasumiseen haetaan kunnan vanhus-, vammais-, mielenterveys- tai päihdepalvelujen kautta. Silloin kun ateria- sekä ruokapalveluita tuotetaan muille kuin sosiaalihuoltolain tarkoittamille asumispalveluiden, kotipalvelun, tukipalveluiden tai muiden palveluiden käyttäjille, joilla on siihen lain mukaan oikeus, toimintaa tulee arvioida yllä kohdassa 5.1 kuvatun 2. vaiheen mukaisesti. Tällöin kyse ei ole lakisääteisestä toiminnasta. Merkityksellistä arvioinnissa on nimenomaan se, ketkä voivat ko. palvelua kunnassa saada ja miten palvelua haetaan. Jos palvelu on rajoittamattomasti kenen tahansa yleisesti saatavilla, toiminta viittaa toimintaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Silloin, kun on kysymys sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentissa tarkoitetun sosiaalipalvelun antamisesta, toiminta on lakisääteistä ja sitä ei katsottaisi markkinoilla toimimiseksi. Paimion ruokapalveluiden eri asiakkaiden jakautuminen lakisääteisesti palveluun oikeutettuihin sekä muihin, ulkoisiin asiakkaisiin ilmenee liitteestä 1.

14 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 12 (20) Ulkoisen myynnin osuus Ulkoisella myynnillä tarkoitetaan muille kuin lakisääteisille asiakkaille myytäviä palveluita. Ulkoisen myynnin osuus on suoraan riippuvainen tulkinnasta, jolla asiakkaat rajataan ulkoisiin tai sisäisiin asiakkaisiin; joko lakisääteisen palvelun asiakkaiksi, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palvelut, tai muiksi kuin lakisääteisen palvelun piiriin kuuluviksi asiakkaiksi. Ulkoiseksi myynniksi ja siten markkinoilla tapahtuvaksi toiminnaksi tulisi määritellä vain ne asiakkaat, jotka ovat muita kuin sosiaalihuoltolain tai muun erityislainsäädännön mukaan lakisääteisesti oikeutettuja ko. palveluihin. Toiminnan osuus ei ole ainoa eikä keskeisin tekijä yhtiöittämisvelvollisuutta arvioitaessa. Toiminnan osuuden suuruus määrittää kuitenkin sitä, minkälainen mahdollisesti perustettavan yhtiön toiminnasta tulee, ja onko toiminta ennalta arvioituna kannattavaa. PaltanPadan sekä VistanPadan ruokapalvelutoiminta ja siihen liittyvät myynnit ovat aineiston perusteella Tilaajan kanssa yhdessä tehdyn tulkinnan mukaan pääsääntöisesti lakisääteisen palvelun piiriin kuuluvia. Ulkoiseksi myynniksi muille kuin lakisääteisen palvelun piiriin kuuluville asiakkaille olisi katsottava vain avoin ruokasalitoiminta sekä eräät Paimion ruokapalveluiden mittakaavaan nähden pienehköt asiakasryhmät. Ulkoista myyntiä on vuonna 2013 ollut lakisääteisen palvelun rajanvedon perusteella yhteensä euroa ja koko myynnistä ulkoisen myynnin osuus on tällöin 6,36 % Kaupungin toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla Paimion ruokapalveluiden osalta on selvitetty lakisääteisen ja muun kuin lakisääteisen palvelun rajanvetoa. Ei-lakisääteiseksi palveluksi tulkittujen Paimion ruokapalveluiden tuotteet ovat sellaisia, joita myös yksityiset toimijat tarjoavat markkinoilla. Avoimen ruokasalitoiminnan osalta toiminta suuntautuu myös määritelmän mukaiseen rajoittamattomaan asiakaskuntaan. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että muiden kuin lakisääteisiksi määriteltyjen palvelujen osalta kaupunki toimii kilpailutilanteessa markkinoilla. Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta tulee rajata, ja rajanvedon jälkeen tarkasteltava toimintavaihtoehtoja yhtiöittämisvelvoitteen näkökulmasta. Arvioitaessa, onko kyseessä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta, voidaan käyttää suuntaviivoina verolainsäädännössä muotoutuneita elinkeinotoiminnan kriteereitä. Elinkeinotoiminnan luonteisuutta arvioitaessa merkityksellisiä ominaisuuksia ovat mm. seuraavat seikat palvelun/tuotteen vastaavuus yksityisen elinkeinoharjoittajan toimesta tarjottuun tuotteeseen hinnoittelu toiminnan markkinointi ja suuntautuminen rajoittamattomaan asiakaskuntaan. Muuta kuin lakisääteistä myyntiä on siis aterioiden sekä ateriapalveluiden myynti asiakkaille, joille ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada ko. palvelua kunnalta. Paimion kaupungin osalta muiden kuin lakisääteisinä tarjottavat palvelut ja tuotteet vastaavat yksityisten elinkeinoharjoittajien tarjoamia tuotteita. Markkinoilla tapahtuvaa toimintaa on tämän rajanvedon perusteella liitteessä 1 ilmenevien asiakasryhmien myynnit, yhteensä ,31 euroa. Tämän rajanvedon perusteella yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaan 2. vaiheen tarkasteluun tulee ottaa Liitteessä 1. ulkoiseksi myynniksi merkityt toiminnot.

15 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 13 (20) 5.3 Toimintavaihtoehdot ulkoisten palvelumyyntien osalta käytettävissä olevan aineiston perusteella Pääsääntöisesti kaupunki voi tarjota näille muille kuin lakisääteisille asiakkaille palveluita jos toiminta a. yhtiöitetään, ja palveluita tarjotaan yhtiön kautta; tai b. toiminta on vähäistä, ja tällöin palveluita tarjotaan kaupungin omana toimintana. Tällöin tulee noudattaa kuntalain 66 a :n markkinaehtoisen hinnoittelun vaatimusta. Näiden vaihtoehtojen lisäksi tulee harkittavaksi c. tietyiltä markkinoilta vetäytyminen. Toimintavaihtoehtojen välillä harkittaessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että osakeyhtiö on osakeyhtiölain mukaan säännelty yhteisö, jonka pääasiallinen tavoite on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Tulee siis arvioida, olisiko perustettava yhtiö elinkelpoinen, itsenäinen yksikkö, joka olisi järkevää yhtiöittää ja jolla olisi edellytykset toimia kannattavana yhtiömuotoisena. Paimion kaupungin ruokapalveluiden osalta on tarkkaan arvioitava, olisiko mahdollisesti yhtiöitettävä kokonaisuus taloudellisesti itsenäisesti toimeentuleva yksikkö. Mikäli yhtiöitettävä kokonaisuus ei ole elinkelpoinen, yhtiöittämisen sijaan tulee harkittavaksi tietyistä toiminnoista luopuminen. Tämä tarkoittaa, että ko. toimintoja ei tuotettaisi jatkossa itse, vaan niistä luovuttaisiin kuntalain uusien säännösten noudattamiseksi. Toiminnan vähäisyyden arviointi on objektiivista arviointia, jossa toiminnan osuudella on vain pieni painoarvo. Kuntalain 2 b :n mukaan kunta voi harjoittaa omana toimintanaan vähäistä toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Vähäisellä toiminnalla lainsäätäjä on kuitenkin tarkoittanut satunnaista toimintaa markkinoilla, joilla ei ole markkinavaikutuksia. Kunta ei voi lain esitöiden perustella suunnitella toimintaansa siten, että se tuottaa jatkuvasti tavaroita ja palveluita markkinoille. Vähäisyyttä arvioidaan tiukasti, lisäksi satunnaisuuskriteerin tulee täyttyä. Näiden lisäksi markkinavaikutusten merkitystä ei tule aliarvioida. Käytössä olleen aineiston perusteella arvioituna kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaksi luokiteltu toiminta on siinä määrin vähäistä, että lähtökohtaisesti toimintaa ei ole kannattavaa yhtiöittää. Yhtiömuotoon liittyy hallinnollisia, taloudellisia sekä kannattavuusseikkoja, jotka kaikki vaikuttavat arvioon. Toiminta ei kuitenkaan ole niin vähäistä, että toimintaa voitaisiin jatkaa kuten ennekin, omana toimintana. Satunnaisuuskriteerin on täytyttävä vähäisyysarvioinnissa. Tästä syystä ruokapalveluiden toimintoja on tarkasteltava kriittisesti erityisesti muille kuin lakisääteisille asiakkaille tapahtuvan myynnin osalta, ja harkittava näistä luopumista kilpailuneutraliteettisäännösten noudattamiseksi. Mikäli kaupunki vetäytyy tietyistä toiminnoista, asiakkaat voidaan ohjata (epäsuorasti) yksityisten muiden palveluntuottajien asiakkaiksi neuvonannon ja ohjauksen kautta. Toimitetun aineiston perusteella arvioimme, että todennäköisesti realistisin toimenpide on linjata pääosa ruokapalveluiden toiminnoista esitetyn mukaisesti lakisääteisenä tuotetuksi palveluksi. Muiden kuin lakisääteisesti tuotettavien ruokapalveluiden osalta toimenpiteenä olisi toiminnasta asteittainen luopuminen. Tämä tarkoittaa siten esimerkiksi avointen lounaspalveluiden sulkemista, ja asiakaskunnan rajaamista vain lakisääteisten palveluiden asiakkaisiin. Vetäytymisen vaikutuksia talouteen ja esimerkiksi henkilöstön tarpeeseen ei tässä

16 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 14 (20) esiselvityksessä ole arvioitu, mutta lähtökohtaisesti myös vetäytymisellä on todennäköisesti vaikutuksia toimintaan. On myös mahdollista siirtää kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta yhteisyrityksen hoidettavaksi. Eräissä toiminnoissa on perustettu alueellisia yhteisyrityksiä, eikä tällainen ratkaisu ole poissuljettu. Tämä vaihtoehto edellyttää kuitenkin lisäselvityksiä, eikä vaihtoehdon vaikutuksia tai toteuttamiskelpoisuutta ole arvioitu tässä esiselvityksessä. 6 Johtopäätökset Kunta voi edelleen hoitaa omana toimintanaan kunnalle lakisääteisesti osoitetut tehtävät. Tämän esiselvityksen osalta rajanvedossa on ollut kyse pitkälti lakisääteisen ja muun kuin lakisääteisen toiminnan rajaamisesta. Lakisääteiseksi katsottavat ateria- ja ruokapalvelut voidaan jatkossakin hoitaa kunnan omana toimintana. Kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettava tehtävä tai tarjottava palvelu tulisi kuntalain muutoksen mukaan lähtökohtaisesti yhtiöittää. Kuntalain 2 b :ssä on kuitenkin säädetty eräistä poikkeuksista 2 a :n mukaiseen yhtiöittämisvelvoitteeseen. Muuta kuin lakisääteistä toimintaa on arvioitu kuntalain 2 b :n poikkeusedellytysten valossa. Kuntalain 2 b :n mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettavaa toimintaa voidaan edelleen hoitaa kunnan omana toimintana, jos toiminta on vähäistä. Toiminnan vähäisyyden osalta ei ole lainsäädännössä asetettu raja-arvoja esimerkiksi liikevaihtorajojen muodossa. Eri toimintojen osalta liikevaihdot voivat olla hyvinkin erilaisia, joten euromääräisiä rajoja ei ole asetettu. Vähäisyys edellyttää kuitenkin myös satunnaisuuden kriteerin täyttymistä. Toimitettujen aineistojen perusteella arvioimme, että vähäisyyskriteeri ei tässä esiselvityksessä esitettyjen ulkoisten toimintojen osalta täyty, jolloin muuta kuin lakisääteistä toimintaa ei voida jatkaa kunnan omana toimintana. Kilpailutilanteessa markkinoilla tarjottavan palvelun osalta toiminnan harjoittamiselle kunnan omana toimintana ei ole perustetta. Muista kuin lakisääteisenä palveluna tarjottavista toiminnoista tulee joko luopua jaksossa 5.3 esitetyn mukaisesti tai tehtävien siirtämistä yhtiön hoidettavaksi tulee tarkastella lähemmin.

17 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 1 (4) Liite 1 Liite 1: Ruokapalveluiden asiakasmyyntien jakautuminen PaltanPadassa ja VistanPadassa eräiltä osin Sisäistä myyntiä Ulkoista myyntiä PALVELUKESKUS Kotiniitty Pihaniitty Punalintu Keltalintu Säätiön hallitus Yhteensä PAIMION KAUPUNKI Vanhainkoti palveluasunnot Vanhainkoti yläkerta Vanhainkoti, kahvitukset Vanhainkoti, välitystuotteet Omaistenilta vanhainkoti Yhteensä Tilaaja Maksaja Osuus kaupun ki kaupun ki kaupun ki Osuu s Palta n pata % Osuus kokonaismyynnistä % Ateriamäärä/ v Omistaja Palvelun tuottaja suoraan asiakas ,05 15,08 6,27 kaupunki kaupunki suoraan asiakas, joka maksaa myös vuokran, ja aterian palvelumaks un Lääkärin lounas 4, ,30 12,06 5,02 kaupunki kaupunki sosiaalipalve lut ,09 10,33 4,30 kaupunki kaupunki Askala Askala ja vanhaink, omaistenilta Askala, välitystuotteet Askala, tilaustarjoilut Yhteensä kaupun ki suoraan asiakas ,00 8,52 3,55 Paimion Seudun Vanhustenkotiyhdistys kaupunki

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Esiselvitys 2 (4) Liite 2 Intervallit kaupun ki sosiaalipalve lut ,50 kaupunki kaupunki Tikkalan päiväkeskus Ehtookontu Kotiinkuljetusateriat kaupun ki kaupun ki kaupun ki sosiaalipalve lut ,81 1,28 0, kaupunki kaupunki Paimion sosiaalipalve Palvelukeskussäätiön lut ,05 2,55 1, omistamissa tiloissa kaupunki suoraan asiakas ,27 15,20 6, kaupunki kaupunki Työllistetyt 1 102,02 0,13 0,06 Vapaaehtoiset 377,65 0,05 0,02 Yhteensä 1 479,67 0,18 0,01 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaalilautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautak Sivistystoimi Sotainvaliidit Vigren J Niemelä O Vanhusneuvosto VK:n ateriamaksuja Omaishoito Vammaispalvelu Vammaisneuvosto Asumispalvelut, Hoivakoti Jokilaakso Kävelyt/Vesa Kaunonen Asiakasraati Elinkeino-projekti Vigren J Niemelä O Tlillintie Elinkeino-projekti Yhteensä kaupun ki kaupunki ,30 0,55 kaupunki kaupunki

19 FCG KONSULTOINTI OY Esiselvitys 3 (4) Liite 1 Ateriamaksu kaupunki suoraan asiakas ja kaupunki 3 293,94 0,40 0,17 kaupunki kaupunki Ruokasali ,50 4,77 1, Kahvitukset 780,17 Tekninen osasto 5,20 0,00 Yhteensä ,81 5,26 2,19 P-S KUNTAYHTYMÄ Terveyskeskus potilaat Terveyskeskus, välitystuotteet Yhteensä Terveyskeskus henkilökunta kaupun ki Kuntayhtym ä ,16 22,26 9,26 kaupunki kaupunki Kuntayhtym kaupunki osuus ä ,50 3,87 1, omistuksesta 73,93% kaupunki SEURAKUNTA Ateriaetumaksu seurakunta Seurakunta ruokaliput Seurakunta lounaat Jouluateria, omaishoitajien Yhteensä 436,56 0,05 0,02 MUUT H Lainio L Nylund U Salminen Heimola T Ateriaetumaksu Itella MLL Paimion osasto Perhepäivähoitajat Ruokasalin vuokratulot Varsinais-Suomen Muistiyhdistys Sotainvalidien Veljesliitto/Paimio Suomen Punainenristi V-S Kaarinan Palvelutalot Oy TPD- ja muu yhteistoiminta Penan kiinteistö Turun seudun lihastautiyhdistys Ry Yhteensä 4 703,57 0,57 0,24

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Esiselvitys 4 (4) Liite 2 VistanPata: Varsinais-Suomen kansanopisto ,00 4,00 1,67 VistanPata Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri ,00 1,36 0,56 Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 2,6 % VistanPata Yhteensä ,00 5,36 2,23 Kokonaismyyntituotot 2013 ruokapalvelussa ,22 Kokonaismyyntituotot 2013 PaltanPata ,22 41,61 osuus kokonaismyynnistä Ulkoisen myynnin osuus ruokapalvelun kokonaistuotoista ,31 6,36 PaltanPadan ulkoisen myynnin osuus ruokapalvelun kokonaistuotoista ,31 4,13

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin

Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin Ajankohtaista laboratoriorintamalla Helsinki 9.10.2013 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Kunnat

Lisätiedot

Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen

Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen 1 Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen Eduskunnalle on annettu kuntalain muutosesitys (HE 32/2013 VP), jonka mukaan kuntien tulee yhtiöittää markkinoilla harjoitettu toiminta. Kuntalain muutos on

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 KUNTAINFO Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?

Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? HYMY Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot