Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen"

Transkriptio

1 1 Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen Eduskunnalle on annettu kuntalain muutosesitys (HE 32/2013 VP), jonka mukaan kuntien tulee yhtiöittää markkinoilla harjoitettu toiminta. Kuntalain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan ja siihen sisältyy siirtymäaika, joka päättyisi esityksen mukaan lukuun ottamatta työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, minkä osalta siirtymäaika päättyisi Esitys liittyy pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien, ts. konkurssisuojasta ja veroeduista johtuvien kilpailuneutraliteettiongelmien poistamiseen. Kuntien tulee yhtiöittää energialaitoksensa ja satamansa sekä käydä läpi muutoinkin toimintaansa valtiontukiongelmien poistamiseksi. Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset koskisivat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä sekä monopolin muodostavia tehtäviä. Yhtiöittämisvelvollisuuteen esitetään muutamia poikkeuksia. Kunta voisi edelleen toimia vähäisessä määrin markkinoilla silloin, kun se erityislain perusteella olisi nimenomaan mahdollista. Poikkeussäännöksen perusteella kunta voisi lisäksi tuottaa tukipalveluja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille sekä palvelussuhteeseen liittyviä palveluja tytäryhteisöjen palveluksessa oleville henkilöille sekä laajemminkin palveluja sidosyksiköille. Tällöin hinnoittelun tulee olla markkinaperusteista. Hallitus esittää lisäksi, että siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet turvattaisiin ja yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyisi vapautus varainsiirtoverosta. Nyt kysymyksessä olevaan lainmuutoskokonaisuuteen kuuluu myös hallituksen esitys kilpailulain muuttamiseksi. Esitys mahdollistaisi kilpailu- ja kuluttajaviraston puuttumisen tilanteeseen, jossa esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän määräysvaltaan kuuluvan yksikön toiminnassa sovellettaisiin menettelyä tai rakennetta, joka vääristäisi terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä ja kehittymistä markkinoilla. Kuntalain ja kilpailulain muutoksia koskevia esityksiä käsitellään eduskunnassa yhdessä. Hallituksen esityksen lähtökohdat pääpiirteittäin 1. EU-valtiontukisäännös julkinen tuki kilpailun vääristymä vääristymismahdollisuus vaikutus jäsenvaltioiden kauppaan 2. Komission Destia-tapaus (valtion liikelaitos) ja kantelu Palmiasta (kunnallinen liikelaitos) EU-valtiontukisäännöksen vastaiset tukielementit (konkurssisuoja ja veroedut)

2 2 Destia-tapauksesta seurasi valtion liikelaitosten yhtiöittäminen 3. Kilpailuneutraliteettityöryhmän linjaukset 4. Kataisen hallituksen ohjelmalinjaus 5. Lainvalmistelun yhteys komissiolle tehtyjen kanteluiden ratkaisemiseen Yhtiöittämisvelvollisuus velvollisuus syntyy kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla (koskee sekä virasto- että liikelaitosmuotoista tehtävää) mahdollisuus siirtää toiminta yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuotoon kilpailutilanne markkinoilla EU:n mukaan: taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita ja palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla vero-oikeuden elinkeinotoiminnan käsite: 1) palvelun tai tuotteen vastaavuus yksityisen elinkeinonharjoittajan vastaaviin 2) palvelun tai tuotteen hinnoittelu 3) markkinointi ja suuntautuminen rajoittamattomaan asiakaskuntaan yhtiöittämisvelvollisuus syntyy, kun on olemassa kilpailutilanne tai mahdollisuus kilpailun vääristämiseen Tilanteet, joissa toiminta ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla lakisääteiset tehtävät lakisääteisen vastuun rajoissa pakollinen yhteistoiminta lakisääteisen velvoitteen rajoissa muu yhteistoiminta, jota ei tarvitse kilpailuttaa (sidosyksikkö tai muu hankintalaista ilmenevä poissuljenta) järjestämis- ja ylläpitämisluvanvarainen opetus (luvassa määrätyt tehtävät ja opetukseen liittyvät oppilas- opiskelijatöinä tuotetut palvelut) maankäytön suunnittelutehtävään liittyvä kiinteistön myynti ja vuokraus luonnollinen tai lakisääteinen monopoli Yhtiöittämisvelvoitetta koskevat poikkeukset vaikka ollaan markkinoilla, erityissyy oikeuttaa poikkeamiseen (kilpailun vääristyminen estetään hinnoittelusäännöksillä) hinnoittelun tulee olla markkinaperusteista poikkeamisperusteet: 1) toiminta on vähäistä 2) toiminta oikeutetaan erityislailla 3) tukipalveluita annetaan tytäryhteisöille 4) palveluita annetaan sidosyksiköille 5) kunnan toimitiloja vuokrataan pääosin itselle ja tytäryhteisöille sekä kilpailutetun palvelutuotannon käyttöön

3 3 6) kuntaan tai sen tytäryhteisön palveluksessa oleville tuotetut palvelut palvelussuhteeseen liittyen 7) poikkeusoloihin varautumiseen liittyvä toiminta Siirtymäsäännökset henkilöstön asema (liikkeenluovutussäännöksien soveltaminen ja lisäeläketurvan varmistaminen) siirtymäaika lain voimaan tullessa harjoitetulle toiminnalle vuoden 2014 loppuun siirtymäaika työvoimapoliittiselle koulutukselle vuoden 2016 loppuun erillisellä sektorilainsäädännöllä varainsiirtoverovapaussäännös apporttiluovutustapauksissa Kuntalain muutosesityksen vaikutukset koskee osaa liikelaitoksista sekä myös kunnan virastomuodossa harjoittamaa markkinoilla tapahtuvaa toimintaa yhtiöittämisvelvollisuus koskee ainakin energialaitoksia, satamia ja kaukolämpötoimintaa muukin kunnallinen toiminta tulee käydä läpi sen selvittämiseksi, että peräydytäänkö markkinoilta vai yhtiöitetäänkö toiminta lainmuutoksella on suurin vaikutus Helsingin kaupungille ja kunnille, joilla yhtiöittämättömiä energialaitoksia kunnille lainmuutoksesta aiheutuvat taloudelliset vaikutukset selvitetään myöhemmin aiheutuneiden menetysten toteamiseksi Liikelaitokset, joita Kouvolan kaupungissa tulee tarkastella yhtiöittämisvelvoitteen astuessa voimaan 1. Teknisen tuotannon liikelaitos 2. Kouvolan Vesi 3. Tilaliikelaitos 4. Kymijoen Työterveys 5. Kymenlaakson Pelastuslaitos 1. Teknisen tuotannon liikelaitos teknisen tuotannon henkilökuntamäärä ( ) on 835, joista kesätyöntekijöitä 66 ja liikevaihto n. 52 M sekä taseen loppusumma n. 58 M teknisen tuotannon liikelaitoksessa on kolme eri palveluyksikköä: a) Rakennuspalvelut, joka vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja liikuntapaikoista b) Aluepalvelut, joka vastaa kaduista, viheralueista, yleisistä alueista, maastotietopalveluista ja logistiikkapalveluista

4 4 c) Käyttäjäpalvelut, joka vastaa käyttäjien erikseen tilaamista palveluista eli puhtaus- ja vahtimestaripalveluista ja ruokapalveluista teknisen tuotannon liikelaitos on ns. sisäinen liikelaitos, jonka lähes kaikki tuotteet menevät kaupungin eri yksiköille erikseen on myyty muutamia maaperätutkimuksia yksityisille ja suolausta yksityisteille pölynsidontatarkoituksessa sisäisen palvelusopimuksen mukaisesti tekninen tuotanto suorittaa saneeraus- ja verkon rakentamispalveluita Kouvolan Vedelle sekä kaapelien kartoituksia KSS-Energia Oy:lle teknisen tuotannon liikelaitoksella ei ole kilpailuilla markkinoilla harjoitettavaa toimintaa ulkoista yhteistyötä ei ole edes harkittu esimerkkeinä muiden kaupunkien infra-laitoksista Turussa ja Lahdessa on osakeyhtiöt, jotka toimivat lähes inhouse-pohjalta ulosmyynnin jäädessä alle 10 %:n; liikelaitoksia on Tampereella, Turussa, Espoossa, Jyväskylässä ja Kuopiossa; Porissa toimitaan virastomallin pohjalta Johtopäätös: Teknisen tuotannon liikelaitoksella ei ole sellaista markkinoilla harjoitettavaa toimintaa, joka kuntalain suunnitellun muutoksen astuessa voimaan edellyttäisi toimintojen yhtiöittämistä 2. Kouvolan Vesi Kouvolan veden henkilökuntamäärä ( ) on 65 ja liikevaihto n. 13 M sekä oman pääoman käypä arvo n. 42 M Kouvolan Veden organisaatiorakenteeseen kuuluvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet: a) Veden myynti b) Verkostot c) Laitokset lakiesityksen mukaan yhtiöittämispakko ei koske vesilaitoksia, joissa ei toimita kilpailluilla markkinoilla Kouvolan Vesi toimii kilpailuilla markkinoilla talous- ja jäteveden osalta Kouvolan Veden asiakkaita ovat Iitin kunta, vesiosuuskunnat, Kymen Vesi, puolustusvoimat ja teollisuuslaitokset kilpailuilla markkinoilla toimimisen osuus liikevaihdosta euroina laskettuna on n. 15 % KPMG on tehnyt Kouvolan Veden yhtiöittämisselvityksen, josta ilmenevät mahdollisen yhtiöittämisen perustelut; selvityksessä todetaan mm., että hallituksen esityksen mukaan yhtiöittämisvelvollisuus koskisi sellaisia vesilaitoksia, jotka tarjoavat vesihuollosta huolehtimiseen liittyviä palveluja toisen vesihuoltolaitoksen verkostojen alueella tai toimittavat merkittävissä määrin vettä toiselle vesihuoltolaitokselle tai teollisuusyritykselle tai vastaanottavat niiden jätevesiä; edellä mainituilla perusteilla Kouvolan Vesi kuuluisi yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin esimerkkeinä muista kaupungeista vesihuolto on hoidettu liikelaitoksissa Turussa, Tampereella, Porissa ja Kuopiossa sekä osakeyhtiöissä Hämeenlinnassa, Kotkassa, Lahdessa ja Lappeenrannassa

5 5 mikäli yhtiöittämistä ei toteuteta, tulee asiaa jatkossa tarkastella erikseen teollisuuden jätevesien, muiden vesilaitosten, muiden kuntien ja puolustusvoimien osalta; edellä mainittujen alueellisten toimijoiden kanssa tapahtuvaa yhteistoimintaa yhtiöittäminen helpottaisi pitkäaikaisen suunnittelun ja pitkäntähtäimen investointiohjelmien toteuttamisen osalta yhtiöittämisen kautta olisi saatavissa seuraavia tehokkuus- ja toiminnallisia etuja: vastuukysymykset selkiytyisivät hallinto tehostuisi ydintoimintojen kehittämisen ja tehostamisen edellytykset paranisivat yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen teknistaloudelliselta kannalta olisi lähtökohtaisesti hyvä asia ydinasioiden kehittämiseen keskittyminen, toiminnan tehostaminen sekä pitkäaikaistarkastelu toiminnassa ja investoinneissa toisi kustannushyötyä Johtopäätös: Kuntalain muutosesityksen mukaan Kouvolan Veden toimintaa voidaan jatkaa liikelaitosmuotoisena, mikäli ei toimita kilpailluilla markkinoilla. Jos vesihuolto päätetään yhtiöittää, asia tapahtuu poliittisessa päätöksenteossa tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien pohjalta KPMG:n laatimassa yhtiöittämisselvityksessä esitettyjä perusteita arvioiden 3. Tilaliikelaitos tilaliikelaitos jakautuu seuraaviin yksiköihin: a) Suunnittelu b) Rakennuttaminen c) Isännöinti, vuokraus ja ylläpito d) Kehittäminen ja laatuasiat tilaliikelaitoksen henkilökuntamäärä ( ) on 19 ja liikevaihto n. 67 M sekä varallisuusmassan tasearvo n. 257 M laitoksen tehtävänä on tilojen järjestäminen Kouvolan kaupungin eri toimintayksiköille tilaliikelaitoksen asiakaskunta muodostuu pääosin kaupungin sisäisistä asiakkaista alle 10 % liikevaihdosta suuntautuu ulkopuolisille tahoille tilaliikelaitoksen yhtiöittäminen on periaatteessa mahdollista, mutta kuntalain suunniteltu muutos ei siihen velvoita Suomessa ei kunnallista tilahallintoa ole yhtiöitetty missään Johtopäätös: Tilaliikelaitosta ei ole syytä yhtiöittää, koska suunnitellut lainsäädäntömuutokset eivät siihen velvoita ja yhtiöittämisellä ei saavutettaisi lisäarvoa. 4. ja 5. Kymijoen Työterveys ja Kymenlaakson Pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ja Kymenlaakson Pelastuslaitos ovat Kotkan kaupungin liikelaitoksia Kotkassa ryhdytään selvittämään yhtiöittämiskysymystä syvällisemmin sen jälkeen, kun kuntalain muuttamisesta on päätetty eduskunnassa ja lain lopullinen sisältö on tiedossa vastuu yhtiöittämisselvityksen osalta kuuluu Kotkan kaupungille, joka tulee käymään neuvottelut muiden sopimusosapuolten kanssa jatkotoimista

6 6 Johtopäätös: Kouvolan kaupunki odottaa Kotkassa tehtäviä ratkaisuja ja keskustelun avauksia Kouvolassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 1 (7) Valtiovarainministeriö Kirjaamo PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO ASIA Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 Valtiovarainministeriö on antanut eri sidosryhmille mahdollisuuden lausua hallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Kunta ja yhtiöittäminen

Kunta ja yhtiöittäminen Kunta ja yhtiöittäminen Vesa Vesterinen Kunta ja yhtiöittäminen K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTA JA YHTIÖITTÄMINEN Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

Kunnat ja maakunnat Euroopassa 6.5.2010. (muutosvarauksin) Hyvä seminaariväki,

Kunnat ja maakunnat Euroopassa 6.5.2010. (muutosvarauksin) Hyvä seminaariväki, Kunnat ja maakunnat Euroopassa 6.5.2010 1 (muutosvarauksin) Hyvä seminaariväki, Kun liityimme 90-luvun puolessavälissä EU:hun ja sitä aiemmin ollessamme jäseniä Euroopan talousalueessa, EU-lainsäädännöllä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka

Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja sää tiöiden OMISTAJAPOLITIIKKA omis tajaa poliittiset linjau kset Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka omistajapoliittiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008).

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Tekniset palvelut I.Ojala/30.9.2008 Seudullinen toimitila hanke 1. Tampereen seutu Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot