Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa"

Transkriptio

1 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Käsitelty johtokunnassa

2 Sisältö Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa taulukko Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (8 osp pakollisia, 3 osp valinnaisia) Äidinkieli, suomi (pakolliset 5 osp, valinnaiset 3 osp) Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 pak, 2 val) Vieraat kielet (2 pak, 3 val) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp pakollisia, 3 osp valinnaisia) Matematiikka (3 pak, 3 val) Fysiikka ja kemia (2 pak, 1 val) TVT sekä sen hyödyntäminen (1 pak, 3 val) Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (5 osp pakollisia, 3 osp valinnaisia) Yhteiskuntataidot (1 pak, 1 val) Työelämätaidot (1 pak, 2 val) Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 pak, 1 val) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (2 pak, 1-3 val) Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (0 osp pakollisia, 7 osp valinnaisia) Kulttuurien tuntemus (2 val) Taide ja kulttuuri (1 val) Etiikka (0 val) Psykologia (0 val) Ympäristöosaaminen (3 val) Osa-alueita kohdista (3 val)... 38

3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa taulukko Yhteiset tutkinnon osat koostuvat 35 osaamispisteestä, jotka jakautuvat neljään tutkinnon osaan. Pakollisten opintojen laajuus on 19 osaamispistettä ja valinnaisten 16 osaamispistettä. Pakolliset Valinnaiset 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp 8 osp 3 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen 9 osp 6 osp 3 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp 5 osp 3 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista Yhteensä 19 osp 16 osp / 38

4 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 35 osp Oppilaitoksen tarjonta on esitetty suluissa kunkin osa-alueen perässä. 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (8 osp pakollisia, 3 osp valinnaisia) Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 11 osaamispisteen edestä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista Äidinkieli, suomi (pakolliset 5 osp, valinnaiset 3 osp) Pakolliset osaamistavoitteet 5 osp. - osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa - ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen - osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita - osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi - osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä - osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita - ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta - osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan. PakÄ1: Esiinny eduksesi 1 osp viestintä ja vuorovaikutus, tilanteen mukainen esiintyminen, esitykseen valmistautuminen, esityksen kohdentaminen, havainnollistaminen ja rakentaminen loogiseksi kokonaisuudeksi, keskustelun strategiat, työelämän viestintätilanteet (esittäytyminen, suullinen tiedottaminen ja raportointi, suulliset ohjeet ja puhelinviestintä) Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen ilmaisee asiallisesti mielipiteensä yhteistyö- ja ryhmätilanteissa osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja toimii tarkoituksenmukaisella tavalla työelämän vuorovaikutustilanteissa perustelee monipuolisesti mielipiteensä ja väitteensä yhteistyö- ja ryhmätilanteissa osallistuu keskusteluun, vie keskustelua tavoitteen suunnassa eteenpäin toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa perustelee monipuolisesti näkemyksiään ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vastuuta ryhmätilanteissa viestintäilmapiiristä toimii joustavasti ja rakentavasti erilaisissa työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 4 / 38

5 pitää lyhyen esityksen käyttämällä tilanteen vaatimaa kieltä ja asiatyyliä pitää erilaisia esityksiä käyttäen tilanteen vaatimaa asiatyyliä ja alan termistöä toimii oman alansa viestintätilanteissa joustavasti ja pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja oman alan edellyttämällä tavalla PakÄ2: Kirjallinen viesti ammattilaisen käyntikorttina 1 osp kirjallisen tekstin ulkoasu, kielelliset tehokeinot, tekstien suunnitteleminen ja rakentuminen, asiallisen, selkeän ja kohteliaan kirjoittamisen kriteerit, viimeistelty kirjallinen materiaali (tekstin sujuvuus ja oikeakielisyys), työelämän tekstilajeja (ilmoitukset, selostukset, ohjeet, sähköpostiviestit, tekstiviestit, diaesitys) Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen Alan kirjallisten töiden laatiminen tuntee työelämän tekstilajeja ja vertailee niitä kirjoittaa oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti tuottaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta laatii mallin mukaan asiakirjoja ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien päätarkoituksen ja tulkitsee tekstien merkityksiä käyttää sujuvaa lause- ja virkerakennetta ja jaksottaa tekstiä tuottaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä laatii asianmukaiset asiakirjat ymmärtää sekä tekstin tarkoituksen ja sanoman että yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa hallitsee kielenkäytön perusnormit sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua tuottaa tavoitteellisesti ja työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta laatii asianmukaisia asiakirjoja ja osaa soveltaa asiakirjamalleja PakÄ3: Suomen kieli kulttuurin avaimena 1osp puhutun ja kirjoitetun kielen muodot ja erot, kieli eri tilanteissa, suomi muiden kielten joukossa, ammattikieli, viranomaiskieli, kieli ja kulttuuri, kirjallinen, esittävä ja kuvallinen sanataide, kirjallisuuden eri lajeja ja tulkintaa Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen tiedostaa äidinkielen taidon merkityksen omalla alallaan tuntee esimerkkejä omaan alaan liittyvästä kirjallisuudesta tai muusta kulttuurista ymmärtää äidinkielen merkitystä omalla alallaan ja monikielisessä työelämässä tietää, mihin kirjallisuutta tai muuta kulttuuria voi alalla käyttää osaa arvioida äidinkielen merkitystä omalla alallaan ja sen asemaa monikielisessä yhteiskunnassa sekä työelämän että yksilön kannalta ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimisessa 5 / 38

6 PakÄ4: Katse mediaan päin 1osp mediatekstin lukutaito, mediataidon osa-alueet, median eri välineet ja median tekstimuodot, mediatekstin lukeminen, tulkinta ja arviointi, kuva mediassa, mediatekstin tekeminen, ammattilainen sosiaalisessa mediassa, mediaesiintymisen alkeet, nettietiketti Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen käyttää oman alansa ammattijulkaisuja ja mediatekstejä käyttää ohjattuna eri medioita ammattitaitonsa esittelyyn viestii digitaalisissa ympäristöissä sovittujen periaatteiden mukaisesti käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja osaa arvioida mediatekstejä tekee ammattiosaamistaan näkyväksi eri medioiden avulla viestii digitaalisissa ympäristöissä sopivaa kieltä käyttäen käyttää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa PakÄ5: Opiskelutaidot paremmiksi 1osp tiedon hakemisen vaiheet, ammattilaisen tiedonlähteet ja monilukutaito, tietolähteen ja siitä saadun tiedon arvioiminen, lähteiden käyttäminen, tekstin avaaminen ja muistiin merkitsemisen tekniikkaa, oman työskentelyn ja omien vahvuuksien tunnistaminen, oppimisen tekniikat ja tyylit Tiedon hankkiminen Luku- ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen Oman äidinkielentaidon arvioiminen hakee ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee joskus ohjausta tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta arvioi äidinkielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kertoo, mitä siinä voisi parantaa Osaamisen tunnustamisessa käyvät seuraavat lukion kurssit hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena, noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä tekee muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan hakee tietoa erilaisista lähetistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi kriittisesti niiden luotettavuutta osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan arvioi omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja parantaa sitä palautteen pohjalta arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan, kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjalta Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1) Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2) 6 / 38

7 Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI 4) sekä jokin seuraavista: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI 3) Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI 5) Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI 6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI 7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. Valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp. osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkitystä. ValÄ1: Ota tilanne haltuun 1 osp keskustelun periaatteita, kohtaamisen taito, aito kuunteleminen, työelämän kielenkäyttö, havainnollinen ja selkeä kieli, vuorovaikutus vastaanottajan kanssa, vakuuttava ja vaikuttava viestintä, asiantuntijaesityksen valmistelu ja sisältö, projektityöskentely työelämässä Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti ottaa vuorovaikutuksessa toisten näkemykset huomioon ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikutuksia sanoman vastaanottoon esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puheesityksen itselleen tutusta aiheesta toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa ympäristöissä ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset ottaa huomioon sanattoman viestinnän vaikutuksia omassa ilmaisussaan saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja rakentaa sen sisällön loogiseksi viestii rakentavasti myös ristiriita- ja ongelmatilanteissa soveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee merkityksiä myös eri kulttuurien välillä esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi 7 / 38

8 toimii ryhmätyötilanteessa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää toimii työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa ryhmän muita jäseniä toimimaan hallitsee joustavasti kokousja neuvottelukäytännöt ValÄ2: Kehity kirjoittajana 1 osp tekstilajin tunnistaminen, kirjoittajan apuneuvoja, ideasta valmiiksi tekstiksi, lukijan huomioon ottaminen, palautteen antamisen muotoja, tiimissä kirjoittaminen, verkkotekstin kirjoittamisen periaatteet, ammatillisten tekstilajien kirjoittaminen, esim. aloite, anomus, pyyntö, esitys Ammatillinen monilukutaito ja tekstien tuottaminen tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja tuottaa tekstiä ryhmänä yhdessä muiden kanssa tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja erilaisissa kieliympäristöissä tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi kielellisten valintojen vaikutuksia toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä muiden kanssa ValÄ3: Suomen kielen ja kulttuurin kipinöitä 1 osp suomen kieli kulttuurien joukossa, kulttuurien välinen viestintä, monikulttuuriset teemat ja kirjallisuuden tavat kuvata monikulttuurisuutta, kaunokirjallisuuden päälajit, eri kirjallisuuden lajien ilmaisutavat ja niiden tulkitseminen, kirjallisuuskeskustelut verkossa Kielen ja kulttuurin tunteminen on perillä oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkityksestä tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin. ottaa huomioon kulttuurienvälisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taidemuotoja. soveltaa monipuolisesti kulttuurienvälistä osaamistaan ja arvostaa kulttuurista moninaisuutta hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä arvioi kirjallisuuden ja muiden taidemuotojen merkitystä. 8 / 38

9 Osaamisen tunnustamisessa käyvät seuraavat lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1) Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI 4) sekä jokin seuraavista: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI 3) Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI 5) Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI 6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI 7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 pak, 2 val) Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp - osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. PakRu1: Merkonomin ja datanomin perusruotsi 1 osp ruotsin kieli Suomessa: itsestä ja omasta työstä kertominen, lukusanat (hinnat, päivämäärät ja kellonajat), työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen (esim. lyhyet työhön liittyvät viestit, kuten tapaamisen sopiminen), småprat (sää) Työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen ymmärtää lyhyiden omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten viestien sisällön kertoo suullisesti ja kirjallisesti lyhyesti itsestään ja tutuista asioista omassa työssään ja selviytyy tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä Suomessa. tulkitsee työhön liittyviä perustekstejä, kuten työ- ja turvallisuusohjeita sekä tuottaa lyhyitä viestejä käyttäen alan ammattisanastoa selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää selkeää kieltä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen pohjoismaisessa yhteistyössä. perustekstejä, kuten työ- ja turvallisuusohjeita sekä tuottaa lyhyitä viestejä käyttäen alan ammattisanastoa tulkitsee erityyppisiä työhön liittyviä tekstejä ja tuottaa ammatillisia viestejä, ohjeita tai tilauksia toimii tavanomaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvotusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä tuntee Suomen kansalliskieliin liittyvät oikeudet ja velvoitteet. 9 / 38

10 Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp - käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä - selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä - osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja - sähköposteja) - osaa hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä - hyödyntää omia kielenoppimisen strategioitaan. ValRu1: Kielioppia kiinnostuneille 1 osp Ruotsin kieliopin perusteet: ruotsin kielen perusrakenteet (oikeakielisyys alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä) ValRu2: Raatataan ruotsia 1 osp Suullinen kielitaito: arkipäivän tilanteet, alaan liittyvät vuorovaikutustilanteet ja työtehtävät Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Tekstien tuottaminen Tietolähteiden hyödyntäminen Kielenoppimisen strategioiden hyödyntäminen selviytyy alan vuorovaikutustilanteissa hyödyntäen erilaisia apukeinoja käyttää keskustelussa tuttua sanastoa ja yleiskielistä tekstiä ja saa selvää hitaasta puheesta kirjoittaa työhön liittyviä tekstejä käyttäen yksinkertaisia lauseita etsii yhdessä muiden kanssa tietoa erilaisista tietolähteistä toisella kotimaisella kielellä käyttää sanakirjoja ja sähköisiä tietolähteitä tunnistaa omat kielen oppimisstrategiansa. käyttää kieltä melko luontevasti alan vuorovaikutustilanteissa selviytyy jokapäiväiseen elämään liittyvistä tilanteista kirjoittaa keskeisistä työtehtäviin liittyvistä asioista käyttäen tavallisimpia kielelle ominaisia ilmauksia hyödyntää tuotettuja tekstejä ja julkaisuja käyttää sanakirjoja ja sähköisiä tietolähteitä monipuolisesti ottaa vastuuta kielen oppimisestaan ja hyödyntää vahvuuksiaan. selviytyy hyvin alan vuorovaikutustilanteissa ja viestii kohteliaasti käyttää keskustelussa kielelle ja kulttuurille ominaisia ilmaisuja tuottaa sujuvasti työtehtäviin liittyviä tekstejä käyttäen keskeisintä sanastoa käyttää autenttista ruotsinkielistä aineistoa ja arvioi tekstien merkityksellisyyttä käyttää joustavasti sähköisiä sanakirjoja ja muuta lähdeaineistoa oman alansa kysymysten selvittämiseen osoittaa pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä kielen opiskelussaan Vieraat kielet (2 pak, 3 val) Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp - osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan - osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä - osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä 10 / 38

11 - osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä PakEn1: Työelämän englanti 1 osp työpaikan hakeminen, opinnoista ja työkokemuksesta kertominen, työpaikasta ja työtehtävistä kertominen PakEn2: Viestin englanniksi 1 osp asiointi puhelimessa, viestien vastaanottaminen ja tapaamisista sopiminen, asiakkaan opastaminen toimitiloissa Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen Tiedon hankkiminen Monikielisessä ja - kulttuurisessa ympäristössä toimiminen ymmärtää oman alansa työhön liittyviä suullisia ohjeita ja osaa toimia niiden mukaan kertoo itsestään ja työtehtävistään vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin ennakoitavissa olevissa ja tutuissa työtilanteissa ymmärtää tavallista sanastoa ja oman alansa työhön liittyviä kirjallisia viestejä ja työ- ja turvallisuusohjeita tuottaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä hakee tietoa ohjattuna työhönsä liittyvistä materiaaleista ja ohjeista myös sähköisiä tiedonlähteitä käyttäen on tietoinen opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä. ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyvät suulliset viestit ja osaa toimia niiden mukaan kertoo itsestään ja alan työtehtävistä siten, että tulee ymmärretyksi ja osallistuu keskusteluun, mikäli keskustelukumppani puhuu selkeästi ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä tekstejä, kirjallisia ohjeita ja tekee tarkentavia kysymyksiä sekä osaa toimia niiden mukaan tuottaa työhönsä liittyviä tekstejä ja tarkoituksenmukaista sanastoa hakee monipuolisesti omaa alaa koskevaa tietoa mukaan lukien sähköiset tietolähteet käyttää kieltä monikielisessä tai - kulttuurisessa ympäristössä. ymmärtää alaansa liittyvää tavanomaista, normaalitempoista puhetta ja toimii vuorovaikutustilanteissa luontevasti kieltä käyttäen kertoo tutuissa tilanteissa työpaikastaan ja työstään ja siihen liittyvistä normeista ja tavoista sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisäohjeita ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä tekstejä, kirjallisia ohjeita sekä työstä annettua palautetta tuottaa sujuvasti tavanomaisia viestejä ja tekstejä sekä täyttää työhönsä liittyviä asiakirjoja hakee itsenäisesti omaa alaa koskevaa tietoa, soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä perustelee ratkaisunsa soveltaa työssään vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan joustavasti. Valinnaiset osaamistavoitteet, 4 osp - osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa - osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä - osaa toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä - ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen 11 / 38

12 - osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan. ValEn1: Englannin rakennekertaus 1 osp kielen perusrakenteiden kertaus ja vahvistaminen työelämän sanastoa hyödyntävien harjoitusten avulla ValEn2: Englannin tärpit työelämään 1 osp työelämässä tarvittavat lukusanailmaukset, ajan ja paikan ilmaukset sekä suullisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavat perusfraasit Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Kielen oppimisen kehittäminen kertoo itsestään ja työtehtävistään sekä vastaa luontevasti hänelle esitettyihin kysymyksiin selviytyy yleiskielisistä vuorovaikutustilanteista, joissa käsitellään myös tavanomaisimpia työtehtäviin liittyviä aiheita ymmärtää, miten vieraalla kielellä voi vaikuttaa ja miten siinä voi hyödyntää sosiaalista mediaa hankkii tietoa niiden maiden elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan tunnistaa omat vieraan kielen oppimisstrategiansa. osaa viestiä ymmärrettävästi itsestään ja alan työtehtävistä, osallistuu keskusteluun sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisäohjeita selviytyy monenlaisista työhön liittyvistä vuorovaikutustilanteista käyttää vierasta kieltä vaikuttamiseen ja hyödyntää siinä sosiaalista mediaa osoittaa työskentelyssä ymmärtävänsä kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta arvioi vieraan kielen oppimisen tapojaan, niiden vahvuuksia ja heikkouksia kertoo työpaikastaan ja työstään ja siihen liittyvistä normeista ja tavoista melko laajaa sanavarastoa käyttäen sekä ottaa selvää muiden maiden vastaavista asioista selviytyy luontevasti työhön liittyvistä vuorovaikutustilanteista, joissa käsitellään vaativampiakin aiheita seuraa ajankohtaista keskustelua vieraalla kielellä ja ottaa siihen kantaa hyödyntää monipuolisesti omassa työssään eri kielten ja kulttuurien tarjoamia mahdollisuuksia vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia vieraan kielen oppimisen tapoja hankkii perustietoja opiskelumahdollisuuksista vieraan kielen ympäristössä. Vieras kieli, alkeet: 2 osp valinnainen (kurssi tarjotaan vuosittain tilanteen ja tarpeen mukaan venäjän, saksan, ranskan tai espanjan kielestä) Valinnaiset osaamistavoitteet - osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa - osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä 12 / 38

13 - osaa kirjoittaa alaan liittyviä tekstejä vieraalla kielellä - osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen - osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan. Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen Tiedon hankkiminen Monikielisessä ja - kulttuurisessa ympäristössä toimiminen ymmärtää oman alansa työhön liittyviä suullisia ohjeita ja osaa toimia niiden mukaan kertoo itsestään ja työtehtävistään vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin ennakoitavissa olevissa ja tutuissa työtilanteissa ymmärtää tavallista sanastoa ja oman alansa työhön liittyviä kirjallisia viestejä ja työ- ja turvallisuusohjeita tuottaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä hakee tietoa ohjattuna työhönsä liittyvistä materiaaleista ja ohjeista myös sähköisiä tiedonlähteitä käyttäen on tietoinen opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä. ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyvät suulliset viestit ja osaa toimia niiden mukaan kertoo itsestään ja alan työtehtävistä siten, että tulee ymmärretyksi ja osallistuu keskusteluun, mikäli keskustelukumppani puhuu selkeästi ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä tekstejä, kirjallisia ohjeita ja tekee tarkentavia kysymyksiä sekä osaa toimia niiden mukaan tuottaa työhönsä liittyviä tekstejä ja tarkoituksenmukaista sanastoa hakee monipuolisesti omaa alaa koskevaa tietoa mukaan lukien sähköiset tietolähteet käyttää kieltä monikielisessä tai - kulttuurisessa ympäristössä. ymmärtää alaansa liittyvää tavanomaista, normaalitempoista puhetta ja toimii vuorovaikutustilanteissa luontevasti kieltä käyttäen kertoo tutuissa tilanteissa työpaikastaan ja työstään ja siihen liittyvistä normeista ja tavoista sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisäohjeita ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä tekstejä, kirjallisia ohjeita sekä työstä annettua palautetta tuottaa sujuvasti tavanomaisia viestejä ja tekstejä sekä täyttää työhönsä liittyviä asiakirjoja hakee itsenäisesti omaa alaa koskevaa tietoa, soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä perustelee ratkaisunsa soveltaa työssään vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan joustavasti. 13 / 38

14 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp pakollisia, 3 osp valinnaisia) Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 6 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 9 osaamispisteen edestä matemaattis-luonnontieteellistä osaamista Matematiikka (3 pak, 3 val) Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp - osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa - osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia - osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti - osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa - osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa - osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. PakMat1: Peruslaskuja 1,5 osp peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta PakMat2: Mittaa, piirrä ja laske 0,75 osp geometria, mittayksiköt, pinta-alat, tilavuudet PakMat3: Matemaattisia ongelmia 0,75 osp matemaattinen ongelmanratkaisu, matematiikan apuvälineet Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen laskee tavanomaisimmat työtehtäviin ja arkielämään liittyvät laskutoimitukset laskee tavanomaisimmat pinta-ala- ja tilavuuslaskutoimitukset ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat hyödyntäen yksinkertaisia laskutoimituksia suorittaa sujuvasti ammattiin ja arkielämään liittyvät laskutoimitukset laskee sujuvasti tavanomaisimmat pintaalaja tilavuuslaskutoimitukset ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla soveltaa ammattialalla ja arkielämään tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuustasoa soveltaa työtehtäviin pintaala- ja tilavuuslaskutoimituksia ja arvioi tuloksia soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja asettelussa sekä arvioi tulosten luotettavuutta ja tarkkuustasoa Matemaattisten varmistaa yksinkertaisten varmistaa laskelmien varmistaa monipuolisten tulosten laskelmien oikeellisuuden oikeellisuuden laskelmien oikeellisuuden ja oikeellisuuden suuruusluokan varmistaminen Laskimen ja muiden käyttää laskinta ja muita käyttää sujuvasti laskinta ja hyödyntää monipuolisesti ja 14 / 38

15 apuvälineiden käyttäminen apuvälineitä työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen. muita apuvälineitä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. tehokkaasti laskimen ja muiden apuvälineiden ominaisuuksia ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp - osaa ilmaista muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla - osaa muodostaa ja laatii omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia - osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla - osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa - osaa soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia - osaa kerätä ja ryhmitellä omaan alaan liittyvää tietoa. ValMat1: Matematiikan perustaidot kuntoon 1 osp listat ja taulukot matemaattisten ongelmien selkeyttäjänä, talousmatematiikan perusteet, tulosten arviointi (tukikurssi) ValMat2: Talousmatematiikkaa 1 osp talousmatematiikkaa (kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia) ValMat3: Matematiikan jatkot 1osp riippuvuudet, lausekkeet, yhtälöt, taulukot ja piirustukset/kuvaajat (erityisesti jatko-opintoihin tähtäävälle) Matemaattisten lausekkeiden käyttäminen Yhtälöiden, lausekkeiden, taulukoiden ja piirrosten käyttäminen alakohtaisissa tehtävissä Talousmatematiikan soveltaminen Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Tiedon kerääminen ja ryhmitteleminen käyttää yksinkertaisia matemaattisia lausekkeita käyttää ohjeen mukaan yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia alakohtaisissa tehtävissä tekee yksinkertaisia kustannus- ja kannattavuusvertailuja käyttäen talousmatematiikkaa varmistaa yksinkertaisten laskelmien oikeellisuuden kerää graafista ja taulukoitua tietoa eri muodostaa ja käyttää yksinkertaisia matemaattisia lausekkeita käyttää yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia alakohtaisissa tehtävissä tekee kustannus- ja kannattavuusvertailuja käyttäen talousmatematiikkaa varmistaa laskelmien oikeellisuuden kerää ja ryhmittelee tietoa tarpeen mukaan, muodostaa ja käyttää matemaattisia lausekkeita käyttää soveltaen yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia alakohtaisissa tehtävissä tekee kustannus- ja kannattavuusvertailuja käyttäen talousmatematiikkaa ja tekee vertailujen pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä varmistaa monipuolisten laskelmien oikeellisuuden ja suuruusluokan kerää tietoa monipuolisesti ja soveltaen ja käyttäen 15 / 38

16 lähteistä. käyttäen lähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä. tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ja ryhmittelee niiden pohjalta tietoa erilaisiin tarpeisiin Fysiikka ja kemia (2 pak, 1 val) Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp - osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia - osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia - osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. PakFyKe1: Fysiikka omalla alalla 1 osp fysiikan keskeiset käsitteet, ilmiöt ja lainalaisuudet omalla alalla (esimerkiksi mittaaminen, energia, sähköturvallisuus, valaistus, työergonomian sekä tuotteiden varastointi- ja säilytysolosuhteiden fysikaalinen tarkastelu ) PakFyKe2: Kemia omalla alalla 1 osp kemian keskeiset ilmiöt ja aineiden erityisominaisuudet sekä kemikaaliturvallisuus omalla alalla (esimerkiksi kemikaalilainsäädäntö, aineiden luokittelu, ruoan kemiaa, kemikaalien käyttöturvallisuus: ph, ympäristöriskit, GHSmerkit) Fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Kemiallisten aineiden ja niiden ominaisuuksien huomioon ottaminen työssä Kemikaalien säilyttäminen, käsittely ja hävittäminen tuntee fysiikan käsitteitä ja lainalaisuuksia niin, että pystyy työtehtävissään ottamaan huomioon niihin liittyvät ilmiöt, mutta tarvitsee joissakin kohdin ohjausta ottaa huomioon työssään käytettävien tavallisimpien kemiallisten aineiden ominaisuudet, reaktiot ja ympäristöriskit niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta, mutta tarvitsee jonkin verran ohjausta käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja, mutta tarvitsee osin ohjausta. tuntee fysiikan käsitteitä ja lainalaisuuksia niin, että pystyy työtehtävissään ottamaan huomioon niihin liittyvät ilmiöt ottaa huomioon työssään käytettävien tavallisimpien kemiallisten aineiden ominaisuudet, reaktiot ja ympäristöriskit niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja. tuntee fysiikan käsitteitä ja lainalaisuuksia niin, että pystyy työtehtävissään itsenäisesti ottamaan huomioon niihin liittyvät ilmiöt ottaa omatoimisesti huomioon työssään käytettävien tavallisimpien kemiallisten aineiden ominaisuudet, reaktiot ja ympäristöriskit niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta ja opastaa muitakin turvalliseen työskentelyyn käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja toimien itsenäisesti ja sujuvasti. Valinnaiset osaamistavoitteet, 1 osp 16 / 38

17 - osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään - osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia - osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä - osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia - osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä. ValFyKe1: Luonnontieteet omalla alalla 1 osp kokeelliset luonnontieteet omalla alalla (liuokset ja laimentaminen, fysikaalisia mittauksia, luonnontieteellinen havainnointi ja tulosten käsittely) (voi olla työkurssi) Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Aineseosten valmistaminen Havainnointi ja mittaaminen Mittaustulosten kerääminen, käsittely ja analysointi Mittaustulosten luotettavuuden, tarkkuuden ja mielekkyyden arviointi tuntee lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksia niin, että ottaa työtehtävissään huomioon niihin liittyvät ilmiöt, mutta tarvitsee joissakin kohdin ohjausta laskee ohjattuna pitoisuuksia ja aineiden määriä myös reaktioyhtälöiden avulla sekä hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedottei sta toteuttaa mittaukset ja kokeellisen havainnoinnin käyttäen tavallisimpia menetelmiä ja -välineitä ohjatussa työtilanteessa kerää mittaus- ja kokeellisen työskentelyn tulokset, esittää ne mahdollisilla kuvaajilla ja taulukoilla ja laskee niistä lopullisen tuloksen, mutta tarvitsee joissakin asioissa ohjausta arvioi mittaustulosten luotettavuutta ja määrittelee joitakin virhetekijöitä sekä ilmoittaa tuloksen oikealla tarkkuudella, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. tuntee lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksia niin, että ottaa työtehtävissään huomioon niihin liittyvät ilmiöt laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä myös reaktioyhtälöiden avulla sekä hankkii tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteis ta toteuttaa mittaukset ja kokeellisen havainnoinnin käyttäen tavallisimpia menetelmiä ja -välineitä omatoimisesti kerää mittaus- ja kokeellisen työskentelyn tulokset, esittää ne kuvaajilla ja taulukoilla ja laskee niistä lopullisen tuloksen analysoinnin jälkeen arvioi mittaustulosten luotettavuutta ja määrittelee virhetekijöitä sekä ilmoittaa tuloksen oikealla tarkkuudella. tuntee lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksia niin, että ottaa työtehtävissään itsenäisesti huomioon niihin liittyvät ilmiöt laskee itsenäisesti ja joustavasti pitoisuuksia ja aineiden määriä myös reaktioyhtälöiden avulla erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin ja kokeelliseen havainnointiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti ja toteuttaa työnsä järjestelmällisesti ja huolellisesti kerää itsenäisesti mittausja kokeellisen työskentelyn tulokset, esittää ne kuvaajilla ja taulukoilla ja laskee niistä lopullisen tuloksen analysoinnin jälkeen arvioi itsenäisesti mittaustulosten luotettavuutta ja määrittelee virhetekijät sekä ilmoittaa tuloksen oikealla tarkkuudella. 17 / 38

18 TVT sekä sen hyödyntäminen (1 pak, 3 val) Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp - osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita - osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään - osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti - osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot. PakTVT1: n TVT 1 osp Koulutuksen järjestäjän tieto-ja viestintätekniseen ympäristöön perehtyminen sekä käytössä oleviin tietojärjestelmiin tutustuminen (muun muassa käyttäjätunnukset, sähköposti, Wilma, oppimisalusta ja käytettävät verkkoasemat). Tiedonhaun perusteet ja tekijänoikeudet. Oman identiteetin suojaaminen verkossa. Tiedostojen tallennusmuodot. Tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttäminen Ohjeiden ja oppaiden käyttäminen Verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaaminen Ohjeiden ja määräysten noudattaminen Tiedostojen säilyttäminen ja lähettäminen käyttää tarvitsemiaan sovelluksia mutta tarvitsee ajoittain ohjausta käyttää ohjeita ja oppaita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta luo ohjattuna verkkoidentiteetin sekä arvioi sen käyttöön liittyviä riskejä ja suojautumismenetelmiä valitsee ohjattuna tilanteeseen sopivan verkkoyhteyden suojaustason osaa valita turvallisen tavan maksuliikenteelle kotimaassa noudattaa toiminnassaan tekijänoikeus-, tietoturvaja tietosuojaohjeita ja - määräyksiä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa verkonkäytön etikettiä osaa käyttää yleisimpiä tiedostojen säilytys- ja lähetysmuotoja. käyttää sujuvasti tarvitsemiaan sovelluksia käyttää sujuvasti ohjeita ja oppaita luo verkkoidentiteetin sekä arvioi sen käyttöön liittyviä riskejä ja suojautumismenetelmiä valitsee tilanteeseen sopivan verkkoyhteyden suojaustason osaa valita turvallisen tavan koti- ja ulkomaiselle maksuliikenteelle noudattaa itsenäisesti tekijänoikeus-, tietoturvaja tietosuojaohjeita ja - määräyksiä noudattaa verkonkäytön etikettiä valitsee tarkoituksenmukaiset tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot. käyttää sovelluksia monipuolisesti eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan käyttää sujuvasti ohjeita ja oppaita ja ratkaisee niiden avulla erilaisia ongelmia luo verkkoidentiteetin, arvioi sen käyttöön liittyviä riskejä ja valitsee laitteisiin ja käyttötapoihin sopivat suojautumismenetelmät valitsee erilaisiin tilanteisiin sopivan verkkoyhteyden suojaustason osaa valita tilanteeseen sopivan turvallisen tavan koti- ja ulkomaiselle maksuliikenteelle noudattaa itsenäisesti tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja - määräyksiä, pitää tietojaan ajan tasalla ja ohjaa tarvittaessa muita noudattaa verkonkäytön etikettiä valitsee tarkoituksenmukaiset tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot huomioiden tietoturvan. 18 / 38

19 Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp - osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää omalla ammattialalla - osaa ratkaista yleisimpiin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia - osaa ottaa käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia - osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi - osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa. ValTVT1: Työvälineohjelmat 1 osp keskeisimpiin työvälineohjelmien sovelluksiin tutustuminen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) vastaavien pilvipalveluna tarjottavien sovellusten ja mobiilisovellusten käyttäminen ValTVT2: Työaseman käyttöönotto 1 osp työaseman käyttöönoton perusteita (työaseman kytkeminen toimintaan, perusohjelmien asennus) ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisu ValTVT3: Sähköiset mediat 1 osp sähköiset mediat (Sosiaalisen median palveluiden käyttö, sähköisten lomakkeiden täyttö, tiedon vieminen sähköiseen muotoon eri palveluiden käyttöön) Ammattialakohtaisten tietojärjestelmäsovelluks ien hyödyntäminen Laitteiden ja sovellusten käyttöön ottaminen Sähköisen median hyödyntäminen Digitaalisen materiaalin hyödyntäminen hakee tietoa itselleen uusista ammattialalla käytettävistä tietojärjestelmäsovelluksist a ottaa käyttöön itselleen uusia laitteita ja sovelluksia mutta tarvitsee ajoittain ohjausta hakee alaansa liittyvää tietoa, toimii tvt-verkkoja hyödyntävissä verkostoissa ja arvioi löytämänsä tiedon käyttöarvoa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta käyttää digitaalisia materiaaleja osaamisensa ja ammattitaitonsa kuvaamiseen tarviten ajoittain ohjausta. hakee tietoa ammattialalle kehitteillä olevista tietojärjestelmäsovelluksi sta ottaa sujuvasti käyttöön itselleen uusia laitteita ja sovelluksia hakee alaansa liittyvää tietoa, toimii tvt-verkkoja hyödyntävissä verkostoissa ja arvioi löytämäänsä tietoa kriittisesti käyttää digitaalisia materiaaleja osaamisensa ja ammattitaitonsa kuvaamiseen ja hyödyntää niitä työnhaussa. hakee tietoa aktiivisesti ammattialalla tapahtuvasta tietojärjestelmäsovellusten kehittymisestä ottaa sujuvasti käyttöön itselleen uusia laitteita ja sovelluksia ja pystyy tarvittaessa opastamaan muita hakee monipuolisesti alaansa liittyvää tietoa ja toimii aktiivisesti tvtverkkoja hyödyntävissä verkostoissa ja arvioi löytämäänsä tietoa kriittisesti kuvaa ammatillista osaamistaan monipuolisesti digitaalisilla materiaaleilla ja hyödyntää niitä tehokkaasti työnhaussa. 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (5 osp pakollisia, 3 osp valinnaisia) Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien neljän osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 5 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 8 osaamispisteen edestä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista. 19 / 38

20 Yhteiskuntataidot (1 pak, 1 val) Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp - osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon - osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen - osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä - hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona - osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana. PakYta1: Kansalaistaitojen ABC 1 osp demokratian perusteet ja edellytykset, vaikuttaminen suomalaisessa yhteiskunnassa paikallisella ja valtiollisella tasolla, vaalijärjestelmä: eduskunta, kunnan valtuusto, muut luottamustoimet, perehtyminen oman asuinkunnan/kaupungin luottamuselimiin, Eu-päätöksenteko ja vaikuttamine, päätöksentekoelimet ja niiden toimivalta, julkinen talous: rahan lähteet ja menojen kohteet, yritysten merkitys kansantalouteen Kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistuminen tietää kansalaisen perusoikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa ja osaa kertoa niistä tietää kansalaisen perusoikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa ja osaa kertoa niistä tuntee kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet Suomessa ja arvioi niitä suhteessa muiden maiden vastaaviin seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja ilmaisee omia mielipiteitään tarpeellisiksi kokemistaan asioista seuraa aktiivisesti yhteiskunnallista päätöksentekoa ja osallistuu siihen eri tavoin osallistuu opiskelijoiden tai muiden tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttaa yhteisölliseen toimintaan omalta osaltaan osallistuu opiskelijakunnan tai muiden tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttaa päätöksentekoon omalta osaltaan osallistuu opiskelijakunnan tai muiden tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttaa aktiivisesti asioita koskevaan päätöksentekoon Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattaminen Oman talouden ja raha-asioiden suunnitteleminen ja hoitaminen toimii asianmukaisesti erilaisten ihmisten kanssa myös monikulttuurisissa työyhteisöissä tekee ohjattuna suunnitelman menoistaan ja tuloistaan tietäen luoton ottamisen ehdot, seuraukset ja riskit toimii muita ihmisiä arvostavalla tavalla, kohtelee yhdenvertaisesti työtovereitaan ja asiakkaitaan mahdollisesta erilaisuudesta huolimatta tekee suunnitelman menoistaan ja tuloistaan ennakoiden tulevia tapahtumia sekä tietäen luoton ottamisen ehdot, seuraukset ja riskit edistää omalta osaltaan työyhteisön hyväksyvää ilmapiiriä ja puuttuu asiamukaisesti mahdolliseen kiusaamiseen tai häirintään tekee itsenäisesti ja vastuullisesti suunnitelman menoistaan ja tuloistaan ennakoiden tulevia tapahtumia sekä tietäen luoton ottamisen ehdot, 20 / 38

21 seuraukset ja riskit Sosiaalisen median hyödyntäminen käyttää ohjattuna sosiaalista mediaa oman ja /tai edustamansa yhteisön tai yrityksen asian edistämiseen käyttää sosiaalista mediaa oman ja /tai edustamansa yhteisön tai yrityksen asian edistämiseen käyttää sosiaalista mediaa monipuolisesti oman ja /tai edustamansa yhteisön tai yrityksen asian edistämiseen Yhteiskunnan palvelujen käyttäminen ja kuluttajana toimiminen käyttää opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää, miten palvelut yhteiskunnassa rahoitetaan käyttää monipuolisesti ja harkiten opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää, miten palvelut yhteiskunnassa rahoitetaan käyttää itsenäisesti ja valintoja tehden opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää, miten palvelut yhteiskunnassa rahoitetaan tuntee kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tietää, mistä saa apua kuluttajaasioissa. hakee tuotteista ja palveluista tutkittua tietoa eri lähteitä käyttämällä sekä tietää, mistä saa tietoa ja apua kuluttaja-asioissa. hakee tuotteista ja palveluista tutkittua tietoa eri lähteitä käyttämällä sekä osaa arvioida tiedonlähteiden luotettavuutta. Valinnaiset osaamistavoitteet, 1 osp - osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta myös Euroopan unionista - tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden - osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia - osaa kuvata yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja - työllisyyteen - osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisimpiä toimijoita sekä arvioida niiden merkityksen kansantaloudelle ValYta1: Minä kansalaisvaikuttajana 1osp projektityö liittyen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen erikseen sovittavana sisältönä, esimerkiksi osallistuminen vaalityöhän, aktiivinen osallistuminen julkiseen päätöksentekoon esimerkiksi nuorisovaltuustossa tai kaupungin/kunnan valtuustossa tai kaupungin/kunnanhallituksessa tai lautakunnassa, aktiivinen osallistuminen yhdistystoimintaan Tiedon hakeminen yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollis uuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta Euroopan unionissa hakee ohjattuna tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta hakee tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksist a ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta hakee monipuolisesti ja aktiivisesti tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksist a ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta 21 / 38

22 Oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden tunteminen tuntee keskeisiltä osin oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden kuvaa perustellen oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden kuvaa laaja-alaisesti ja perustellen oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden Yhteiskunnallisen keskustelun ja taloutta koskevan uutisoinnin seuraaminen seuraa jonkin tietolähteen avulla yhteiskunnallista ja taloutta koskevaa keskustelua tekee oman alan tilannekatsauksen, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta seuraa eri tietolähteistä yhteiskunnallista ja taloutta koskevaa keskustelua arvioi oman alan tilannetta monipuolisesti ja arvioi eri medioiden välittämää tietoa seuraa aktiivisesti eri tietolähteistä yhteiskunnallista ja taloutta koskevaa keskustelua perustelee oman alan tilannetta monipuolisesti ja arvioi kriittisesti eri medioiden välittämää tietoa Yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen huomioiminen omalla alalla kertoo havainnollisesti, miten ajankohtainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne heijastuu oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen selvittää havainnollisesti, ja perustellen miten ajankohtainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne heijastuu oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen selvittää havainnollisesti, miten ajankohtainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne heijastuu oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen perustelee selvitystään monipuolisesti ja kattavasti Kansantalouden peruskäsitteiden ja sen keskeisten toimijoiden selvittäminen kertoo esimerkkejä kansantalouden peruskäsitteistä ja keskeisistä toimijoista. selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja keskeiset toimijat sekä arvioi niiden merkitystä kansantaloudelle. selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja keskeiset toimijat, niiden merkityksen sekä niiden välisiä riippuvuussuhteita Työelämätaidot (1 pak, 2 val) Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp - osaa hakea itselleen työpaikkaa - osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat - osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta - osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan PakTyt1: Työn hakijasta työn tekijäksi 1 osp omien vahvuuksien ja osaamisen kartoittaminen, työpaikan hakeminen eri tavoin, työnhaun asiakirjojen laatiminen selkeällä, tarkoituksenmukaisella ja virheettömällä kielellä (hakemus, Cv, ansioluettelo), työhaastatteluun valmistautuminen ja työhaastattelussa toimiminen ja viestiminen työsopimus, työehtosopimus, työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, tasa-arvo työelämässä, yksityisyyden suoja työelämässä 22 / 38

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

YHTEISET JA VAPAASTI VALITTAVAT

YHTEISET JA VAPAASTI VALITTAVAT SUUfUHJAN AMMATTI-I NSTITUUTTI YHTEISET JA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Opetushallituksen perusteet 2014 SEftl1flOl1ll ()R()AMSAATIO Voimassa alkaen : Versio: Hyväksyjä: ~ 1.8.2015 1,1 Suupohjan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 14.-15.4.2015 Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Marjatta Säisä, Opetushallitus Iltapäivän ohjelma (klo 13:00-16:00)

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa saamen kielellä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 ja 7.10.2015 Sisältö Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 1 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat - mukautettu oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO

Yhteiset tutkinnon osat - mukautettu oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO 0 2016 Yhteiset tutkinnon osat - mukautettu oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. MUKAUTETUT OSAAMISTAVOITTEET... 2 2.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015, 7.10.2015 ja 8.9.2016 Sisällys Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa

Lisätiedot

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 5.1.1 Äidinkieli, 4 ov 5.1.1.1 Äidinkieli,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Lausunto Yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lausunto Yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa Äidinkielen opettajain liitto Mariankatu 7 C 1 00170 Helsinki Opetushallitukselle Lausunto Yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa I YLEISTÄ Hallituksen käynnistämä opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Bovallius-ammattiopisto SIVU 0 Sisällys... 0 VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN... 2 Äidinkieli... 2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi... 28 Vieras kieli, englanti... 34 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI

Opetussuunnitelma YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI 0 2015 Opetussuunnitelma 2015 YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Forssan ammatti-instituutti YHTEISET TUTKINNON OSAT kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa Yhteiset

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden

Lisätiedot

Hyväksytty , stilisoimaton

Hyväksytty , stilisoimaton Turun konservatorion ammatillinen opetussuunnitelma Osa e: Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden Yhteiset tutkinnon osat tai Atto opinnot (Yto opinnot/atto opinnot//lukiokursseja vastaavat opinnot) Hyväksytty

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET TUTKINNON OSAT. Rehtorin hyväksymä , 44, päätös päivitetty

OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET TUTKINNON OSAT. Rehtorin hyväksymä , 44, päätös päivitetty OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET TUTKINNON OSAT Rehtorin hyväksymä 28.4.2015, 44, päätös päivitetty 1.11.2016. OPETUSSUUNNITELMA 1 (127) Sisällys YHTEISET TUTKINNON OSAT... 2 KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET,

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA. Voimassa 1.8.2015 alkaen

YHTEISET TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA. Voimassa 1.8.2015 alkaen YHTEISET TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(75) Sisällys 1. Tutkinnon osan tavoitteet ja muodostuminen... 2 2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen... 5 2.1. Äidinkieli, suomi...

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Opetussuunnitelma

Yhteiset tutkinnon osat Opetussuunnitelma Yhteiset tutkinnon osat Opetussuunnitelma Kodinhuoltaja, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Lastenohjaaja, lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Vahvistettu 24.9.2015 Kauhasen päätös 4/20/2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KOULUTUKSEN RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käsitelty johtoryhmässä 8.11.2010 Hyväksytty Vips-päätöksellä 218/2010 Reija Lepola Sisällys AMMATTIALAN

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Peruslaskutoimitukset Mittayksiköiden muunnokset Geometria Talousmatematiikka

Peruslaskutoimitukset Mittayksiköiden muunnokset Geometria Talousmatematiikka Työpaja Junki, Kauhava Työpajan puuosasto Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp (voimaan 1.8.2018) Peruslaskutoimitukset Mittayksiköiden muunnokset Geometria Talousmatematiikka

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2014 Määräys 55/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Opiskelijakohtainen arviointi mahdollisten S2-kielen suoritteiden perusteella.

Opiskelijakohtainen arviointi mahdollisten S2-kielen suoritteiden perusteella. Vanha OPS ATTO Uusi OPS YTO Winhakoodi Opinnon nimi OV Winhakoodi Opinnon nimi OSP TR 9000TO Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 TR N3000 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 1 Sisällys 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (8 osp + 3 osp)... 5 ÄIDINKIELI 5,0 OSP (pakollinen osa-alue)... 5 ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 1,0 osp... 5 ÄI2

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Työpaja Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Työpaja Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Työpaja 15.4.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen merkittävyys Kulttuuriosaaminen, kuten monikulttuurisuuden sekä paikalliskulttuurin

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot