YHTEISET TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA. Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISET TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA. Voimassa 1.8.2015 alkaen"

Transkriptio

1 YHTEISET TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA Voimassa alkaen

2 1(75) Sisällys 1. Tutkinnon osan tavoitteet ja muodostuminen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli, suomi Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Englanti Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista Integrointi Pakolliset osaamistavoitteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen integrointipainopisteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen integrointipainopisteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen integrointipainopisteet Valinnaiset osaamistavoitteet Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Muiden tutkinnon osan osien valinnaiset osaamistavoitteet... 72

3 2(75) 1. TUTKINNON OSAN TAVOITTEET JA MUODOSTUMINEN Yhteisen tutkinnon osan keskeinen tavoite on varmistaa, että jokaisella ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on alasta ja tutkinnosta riippumatta kaikilla toimialoilla tarvittavaa yhteistä osaamista ja yhtäläiset valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Tutkinnon osa muodostuu neljästä osa-alueesta, joista jokaiseen kuuluu sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita. Pakolliset Valinnaiset 2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp 2.1. Äidinkieli, suomi 2.2. Toinen kotimainen kieli, ruotsi 2.3. Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp 3.1. Matematiikka 3.2. Fysiikka ja kemia 3.3. Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 5 osp 3 osp 4.1. Yhteiskuntataidot 4.2. Työelämätaidot 4.3. Yrittäjyys ja yritystoiminta 4.4. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 7 osp 5.1. Kulttuurien tuntemus 5.2. Taide ja kulttuuri 5.3. Etiikka 5.4. Psykologia 5.5. Ympäristöosaaminen 5.6. Osa-alueita kohdista osp 16 osp

4 3(75) Edellä 2., 3. ja 4. tutkinnon osien tulee sisältää pakollisia osaamistavoitteita kaikilta ko. tutkinnon osaan kuuluvilta osa-alueilta sekä valinnaisia osaamistavoitteita vähintään yhdeltä tutkinnon osaan kuuluvalta osa-alueelta. Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan (5.) tulee sisältää osaamistavoitteita vähintään yhdeltä siihen kuuluvalta osa-alueelta Jos osaamistavoitteita on Lain 630/ :n tai 21 :ssä tarkoitettujen erityisten opetusjärjestelyjen perusteella mukautettu jonkin yhteisen tutkinnon osan osa-alueen laajuuden osalta, tutkintoon tulee sisällyttää osaamistavoitteita kyseisen tutkinnon osan laajuutta vastaavasti muilta tutkinnon osaan kuuluvilta osa-alueilta. Osa-alueiden valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita.

5 4(75) Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Jokainen opettaja käy palaute- ja kannustuskeskusteluita opiskelijoiden kanssa jatkuvasti (mitä opiskelija on oppinut, hänen on vielä opittava ja millä keinoin). Oppimista arvioidaan myös antamalla palautetta tehtävistä ja töistä. Opiskelija tekee itsearviointia omasta oppimisestaan. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Jokainen tutkinnon osan osa-alue arvioidaan asteikolla 1 3. Pakollisista ja valinnaisista osa-alueista annetaan erilliset arvosanat. Arviointimenetelmät Tehtävät, kirjalliset ja suulliset kokeet, tuntiaktiivisuus, käytännön harjoitteet sekä arviointikeskustelut. Osaamisen arviointi Osaamista arvioidaan jokaisen tutkinnon osan osaalueen opiskelun yhteydessä sekä sen jälkeen, kun opiskelija on saavuttanut koko tutkinnon osan tavoitteet. Jokainen tutkinnon osan osa-alue arvioidaan asteikolla 1 3. Pakollisista ja valinnaisista osa-alueista annetaan erilliset arvosanat. Tutkinnon osan arvosana annetaan sen sisältämien osa-alueiden arvosanojen pohjalta. Arviointimenetelmät Oppimistehtävät ja/tai kirjallinen tai suullinen koe. Ammattiosaamisen näyttö. Arvioijat Yhteisten tutkinnon osien opettajat Arvioijat Tutkinnon osan arvioivat sen opettajat yhdessä, osaalueet arvioi sen opettaja(t). Muu osaamisen arviointi Pääosin osaaminen osoitetaan oppimistehtävillä ja/tai kokeella. Lisäksi osaamista voidaan arvioida ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Tutkinnon osan arvosana annetaan sen sisältämien osaalueiden arvosanojen pohjalta. Tutkinnon osan arvioinnissa otetaan huomioon se osaamispistemäärä, jonka opiskelija on hankkinut kullekin osa-alueelle. Arvosanan korottaminen ja/tai uusiminen Tutkinnon osan osa-alueesta tai pienemmästä osasta (oppiaineesta) saatua arvosanaa voidaan korottaa. Hylätty koe voidaan uusia. Opettaja varmistaa yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiudet ennen uuden kokeen järjestämistä. Jos osa-alueen arvosanaa korotetaan, arvioidaan tutkinnon osa uudelleen.

6 5(75) 2. VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 11 osaamispisteen edestä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista ÄIDINKIELI, SUOMI Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp Opiskelija perehtyy siihen, miten toimitaan erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija ymmärtää työelämän eri tekstit ja tekstilajit. Opiskelija hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa ja käyttää erilaisia viestintävälineitä sekä osaa hyödyntää verkkoviestintää. Lisäksi opiskelija laatii alan kirjallisia töitä, hyödyntää luku- ja opiskelustrategioita ja ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen oman alan ja ammatin kannalta. Opiskelija oppii arvioimaan omaa äidinkielen taitoaan. Äidinkieli, suomi, on yhteisten tutkinnon osien Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -moduuliin kuuluva pakollinen osa. Sen voi suorittaa osallistumalla lähiopetukseen tai osoittamalla muutoin hankitun osaamisen erikseen sovittavalla tavalla. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja

7 identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. Oppimateriaalit ja lähteet: 6(75) Opiskelua tukevia oppikirjoja Sähköiset ja muut lähteet Kokkarinen Katja, Nivala Kaarina: Asiaa. Äidinkieltä ammattiin opiskeleville Otava; Tarkoma Elise: Äidinkieli. Nyt! WSOY; Tarkoma, Elise: Tehtävänä äidinkieli. WSOY; Honkala Päivi, Kortetjärvi-Nurmi Sirkka, Rosenström Anja, Siira-Jokinen Sinikka: Linkki. Työyhteisön viestintä. Edita. Moodle-kurssit, kurssiblogit, muut sähköiset ja kirjalliset materiaalit, alakohtaiset Internet-lähteet, sanoma- ja aikakauslehdet OPISKELU-, TEKSTI- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT, 3 osp Opiskelija - osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa - osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita - osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa lähdekriittisesti sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita - ymmärtää omaan alaansa liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen - osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita. MEDIAOSAAMINEN JA AMMATILLINEN VIESTINTÄ, 2 osp - osaa laatia alaansa liittyviä kirjallisia töitä - osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi - ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta - osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.

8 7(75) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Osaamistavoitteet Sisällöt Osaamisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt OPISKELU-, TEKSTI- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT, 3 osp - mielipiteen ilmaiseminen ja Oppimistehtävät, joilla opiskelija tai Opetus toteutetaan lähiopetuksena, - osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa - osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita. - osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa lähdekriittisesti sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita - ymmärtää omaan alaansa liittyvien perusteleminen - keskusteluun osallistuminen - asiallinen ja kohtelias vuorovaikutus - tiedon hankkiminen omalta ammattialalta erilaisista lähteistä - kirjaston käyttö, tekijänoikeudet ja lähteiden merkitseminen tutkinnon suorittaja osoittaa oppimisen ja osaamisen, ovat mielipideteksti, referaatti ja ryhmäkeskustelu. Integraation painopisteenä ovat asiatyylinen suullinen esitys omalta alalta ja kirjallinen raportti. monimuoto-opiskeluna ja/tai verkkoopetuksena. Opiskelu tapahtuu yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. Opetusta integroidaan ammatilliseen opetukseen ja/tai työssäoppimiseen. Opetukseen kuuluu kirjastokäynti. tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen - osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita. Osaamisen tunnistamisessa voidaan käyttää myös kirjallista koetta.

9 8(75) MEDIAOSAAMINEN JA AMMATILLINEN VIESTINTÄ, 2 osp - osaa laatia alaansa liittyviä kirjallisia töitä - osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi - ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta - oikeinkirjoitus ja asiatyyli - sujuva lauserakenne - asiakirjojen laatiminen - viestintävälineiden käyttäminen ja mediakriittisyys - ammattiosaamisen näyttö eri medioiden avulla - äidinkielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitys omalla alalla - arvioi omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan Oppimistehtävät, joilla opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi osoittaa osaamisensa, ovat tiedote, aloite, anomus, kaupankäynnin kirjeet ja muut omaan alaan liittyvät asiakirjat sekä kaunokirjallisen teoksen (esim. novellin, runon, romaanin) erittely. Integraation painopisteenä on ammattiosaamisen kuvaaminen digitaalisin keinoin (digitaalinen tekstin- ja kuvan/videon yhteensovittaminen). Opetus toteutetaan lähiopetuksena, monimuoto-opiskeluna ja/tai verkkoopetuksena. Opiskelu tapahtuu yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. Opetusta Integroidaan ammatilliseen opetukseen ja/tai työssäoppimiseen. Mobiililaitteita hyödynnetään esimerkiksi työsuoritusten kuvaamisessa. - osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan. Osaamisen tunnistamisessa voidaan käyttää myös kirjallista koetta. Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp Äidinkielen valinnaisissa tutkinnon osissa opiskelija syventää ymmärrystään omista viestintä- ja vuorovaikutustaidoistaan ja pyrkii kehittämään niitä. Opiskelija ymmärtää esiintymis- ja ryhmätyötaitojen merkityksen työelämässä ja osaa kehittää omia taitojaan. Hän oppii käyttämään, tuottamaan ja tulkitsemaan erilaisia työelämän tekstejä ja tekstilajeja. Opiskelija tutustuu kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoihin ja merkityksiin.

10 Äidinkielen valinnaiset osaamistavoitteet voi saavuttaa osallistumalla lähiopetukseen tai osoittamalla muutoin hankitun osaamisen erikseen sovittavalla tavalla. 9(75) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. TYÖELÄMÄN PUHEVIESTINTÄÄ, 1 osp Opiskelija osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan (mielipiteen ilmaisua erilaisissa keskustelutilanteissa) sekä esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan. TYÖELÄMÄN KIRJALLISTA VIESTINTÄÄ, 1 osp osaa käyttää, tuottaa ja tulkita erilaisia tekstilajeja. KIELI, KIRJALLISUUS JA KULTTUURI, 1 osp tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkityksiä.

11 10(75) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Osaamistavoitteet Sisällöt Osaamisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt TYÖELÄMÄN PUHEVIESTINTÄÄ, 1 osp - kohtelias, tilanteen ja alan mukainen Oppimistehtävät, joilla opiskelija tai Opetus toteutetaan lähiopetuksena, - osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan (mielipiteen ilmaisua erilaisissa keskustelutilanteissa) - osaa kehittää esiintymis- ja viestintä - sanaton viestinä - puhe-esityksen laatiminen ja esittäminen - ryhmätyötilanteissa toimiminen tutkinnon suorittaja osoittaa oppimisen ja osaamisen, ovat ongelmanratkaisukeskustelu ja puhe-esitys omalta alalta (esim. tilannepuhe tai vaikuttava puhe). monimuoto-opiskeluna ja/tai verkkoopetuksena. Opiskelu tapahtuu yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. Opetusta integroidaan ammatilliseen opetukseen ja/tai työssäoppimiseen. ryhmätyötaitojaan. Integraation painopisteenä on ryhmäkeskustelu (esim. palaveri, neuvottelu ja/tai kokous). TYÖELÄMÄN KIRJALLISTA VIESTINTÄÄ, 1 osp - eri tekstilajien piirteitä Oppimistehtävät, joilla opiskelija tai Opetus toteutetaan lähiopetuksena, osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja. - ammatillisten tekstilajien tuottaminen ja muokkaaminen tutkinnon suorittaja osoittaa oppimisen ja osaamisen, ovat omaan ammattiin liittyvien monimuoto-opiskeluna ja/tai verkkoopetuksena. Opiskelu tapahtuu yksilö- ja tekstien kirjoittaminen ja muokkaaminen. ryhmätyöskentelynä. Opetusta integroidaan Integraation painopisteenä ovat esim.. raportit työssäoppimisesta, näytöistä ja/tai ammatilliseen opetukseen ja/tai työssäoppimiseen. opinnäytteestä.

12 11(75) KIELI, KIRJALLISUUS JA KULTTUURI, 1 osp - kirjallisuuden lajit ja muut taidemuodot Oppimistehtävät, joilla opiskelija tai Opetus toteutetaan lähiopetuksena, tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkityksiä. - kulttuurien moninaisuus tutkinnon suorittaja osoittaa oppimisen ja osaamisen, ovat jonkin teoksen lukeminen tai katsominen (esim. elokuva, novelli, monimuoto-opiskeluna ja/tai verkkoopetuksena. Opiskelu tapahtuu yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. romaani, runo, laululyriikka) ja sen erittely sekä johonkin taidemuotoon liittyvä(teatteri, elokuva, näyttely tai konsertti) arvostelu tms. Opetusta on mahdollista integroida ammatilliseen opetukseen. Opetukseen voi kuulua kulttuurikäynti, esim. teatteri, elokuva, näyttely tai konsertti TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi, on yhteisten tutkinnon osien Viestintä- ja vuorovaikutus -moduuliin kuuluva pakollinen osa. Tässä moduulin osassa opiskelija perehtyy siihen, että osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. Tämän osan voi suorittaa osallistumalla lähiopetukseen tai osoittamalla muutoin hankitun osaamisen erikseen sovittavalla tavalla. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

13 12(75) AMMATTIRUOTSI, 1 osp - osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Osaamistavoitteet Sisällöt Osaamisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt AMMATTIRUOTSI, 1 ops - itsensä esittely - omaan alaan liittyvät kirjalliset ja - opetus toteutetaan lähiopetuksena, - osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. - oman alan työtehtävien esittely - työhön liittyvien kirjallisten viestien ymmärtäminen - oman ammattialan tekstien tuottaminen - päivittäiset viestintätilanteet suulliset tehtävät (esim. jumppaohjeiden laatiminen) - osaamisen tunnistamisessa käytetään tarvittaessa kirjallista tai suullista koetta monimuoto-opetuksena tai verkkoopetuksena. - integrointi osin ammatillisiin aineisiin (vuorovaikutus, kirjalliset ohjeet, ammattisanat) - tietoisuus ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä Suomessa

14 13(75) Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp Toisen kotimaisen kielen valinnaiset osaamistavoitteet liittyvät siihen, että opiskelija käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä ja selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä. Hän osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja) sekä hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä. Opiskelija hyödyntää omia kielenoppimisen strategioitaan. RUOTSIA JATKO-OPINTOJA VARTEN, 1 osp Opiskelija - osaa käyttää suullista ja kirjallista kielitaitoa erilaisissa oman alansa työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - osaa kehittää toisen kotimaisen kielen oppimisen strategioitaan jatko-opintoja ajatellen AMMATTIRUOTSI 2, 1 osp - käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä - osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja) SURFA PÅ SVENSKA, 1 osp - käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä - osaa hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä - osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja)

15 14(75) RUOTSIN ALKEET, 1 osp - selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Osaamistavoitteet Sisällöt Osaamisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt RUOTSIA JATKO-OPINTOJA VARTEN, 1 osp - oman alan tekstien ymmärtäminen ja - Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Opetus toteutetaan lähiopetuksena. - osaa käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä - osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, kirjoittaminen - oman alan sanaston hyödyntäminen suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa - kieliopin perusasioiden kertaaminen alaan liittyen (esim. käyttöohjeen laatiminen, integrointi) - Kielioppiasioiden kertaaminen esim. imperatiivi. Integroidaan mahdollisuuksien mukaan ammatillisiin opintoihin esim. asiakaspalvelutilanteisiin. tilauksia ja sähköposteja) RUOTSIN ALKEET, 1 osp selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä - kieliopin alkeita - arkipäivän tilanteita - kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Opetus toteutetaan lähiopetuksena

16 15(75) SURFA PÅ SVENSKA, 1 osp - käyttää toista kotimaista kieltä alaan - etsii ja tekee omaan alaan liittyviä - kirjalliset oppimistehtävät sähköisesti - lähi- ja monimuoto-opetuksena liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja tekstejä netistä liittyen omaan alaan (esim. tuote- - ATK-luokka tai ipadit työtehtävissä esittely) - integroidaan mahdollisuuksien mukaan - osaa hyödyntää kielenkäytössä ammatillisiin opintoihin erilaisia tietolähteitä - osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja) AMMATTIRUOTSI 2 - käyttää toista kotimaista kieltä alaan - oman alan tekstien ymmärtäminen ja - Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät Opetus toteutetaan lähiopetuksena. liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja kirjoittaminen (esim. käyttöohjeen laatiminen, työtehtävissä - osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja) - oman alan sanaston hyödyntäminen suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa integrointi) Integroidaan mahdollisuuksien mukaan ammatillisiin opintoihin esim. asiakaspalvelutilanteisiin VIERAAT KIELET ENGLANTI Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

17 16(75) Vieraat kielet, englanti, on yhteisten tutkinnon osien Viestintä- ja vuorovaikutus -moduuliin kuuluva pakollinen osa. Tässä moduulin osassa opiskelija perehtyy siihen, että osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että kykenee harjoittamaan ammattiaan ja osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä. Lisäksi opiskelija perehtyy tiedon hakemiseen vieraskielisistä lähteistä ja siihen, miten toimitaan monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä. Tämän osan voi suorittaa osallistumalla lähiopetukseen tai osoittamalla muutoin hankitun osaamisen erikseen sovittavalla tavalla. Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteiltaan Vieras kieli, A- kieli -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. ENGLANTI, 2 osp - osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan - osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä - osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä - osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

18 17(75) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Osaamistavoitteet Sisällöt Osaamisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt ENGLANTI, 2 osp - itsensä esittely - omaan alaan liittyvät kirjalliset ja Opetus toteutetaan lähiopetuksena, - osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan - osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä - osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä - osaa toimia monikielisessä ja - kulttuurisessa ympäristössä. - oman osaston esittely - oman alan työtehtävien esittely - työhön liittyvien ohjeiden, tuotteiden ja prosessien ymmärtäminen - oman ammattialan tekstien tuottaminen - tiedonhankkiminen erilaisia lähteitä käyttäen - on tietoinen englannin kielen merkityksestä suulliset tehtävät (esim. tuote-esittelyt) - osaamisen tunnistamisessa käytetään kirjallista tai suullista koetta monimuoto-opetuksena tai verkkoopetuksena. Osa opetuksesta on mahdollista toteuttaa ammattialoilla kyseiseen opintokokonaisuuteen liittyen (esimerkiksi ruokalistojen tai työturvallisuusohjeiden kääntäminen). Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp Vieraan kielen valinnaiset osaamistavoitteet liittyvät siihen, miten viestitään vieraalla kielellä työelämän tilanteissa ja miten toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä. Opiskelija toimii aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä ja osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan. Osaamistavoitteet voi saavuttaa osallistumalla lähiopetukseen tai osoittamalla muutoin hankitun osaamisen erikseen sovittavalla tavalla. Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteiltaan Vieras kieli, A- kieli -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.

19 18(75) ENGLANTIA JATKO-OPINTOJA VARTEN, 1 osp - osaa käyttää suullista ja kirjallista kielitaitoa erilaisissa oman alansa työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - osaa kehittää vieraan kielen oppimisen menetelmiä jatko-opintoja ajatellen ENGLISH FOR TRAVEL, 1 osp - osaa käyttää suullista ja kirjallista kieltä matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - hankkii tietoa eri maista ja niiden kulttuureista englannin kielellä - osaa kertoa Suomesta englanniksi ENGLANNIN ALKEET, 1 osp - perehtyy englannin alkeisiin ENGLISH FOR WORK, 1 osp - osaa käyttää kieltä työhönsä liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja hyödyntää pakollisissa kursseissa opittuja asioita - osaa raportoida työssäoppimisestaan englanniksi (esim. kirjoittaa blogia) - osaa kertoa työssäoppimispaikastaan VENÄJÄN ALKEET, 2 osp

20 19(75) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Osaamistavoitteet Sisällöt Osaamisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt ENGLANTIA JATKO-OPINTOJA VARTEN, 1 osp - oman alan tekstien ymmärtäminen ja Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät (esim. Opetus toteutetaan lähiopetuksena, - osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa - osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä kirjoittaminen - oman alan sanaston hyödyntäminen suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa - kieliopin perusasioiden kertaaminen liikekirjeiden kirjoittaminen, omiin työtehtäviin liittyvän sanaston laajentaminen, asennus- ja/tai käyttöohjeet) Kielioppiasioiden kertaaminen esim. integroidaan ammatillisiin opintoihin esimerkiksi laajempina englannin kielen suullisina ja kirjallisina harjoituksina - osaa toimia aktiivisena kansalaisena aikamuodot ja passiivi vieraskielisissä yhteyksissä - ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen - osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan ENGLISH FOR TRAVEL, 1 osp Englannin käyttäminen matkailuun ja Pari- ja ryhmäkeskustelut (esim. ravintola- Opetus toteutetaan lähiopetuksena tai - osaa käyttää suullista ja kirjallista kieltä vapaa-aikaan ja matkustamiseen vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa ja ostotilanteet) Suullisen esityksen pitäminen englanniksi verkko-opetuksena ja integroidaan omaan ammattialaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - osaa kertoa Suomesta englanniksi ja hankkia tietoa muista maista ja niiden kulttuureista

21 20(75) ENGLANNIN ALKEET MAAHANMUUTTAJILLE, 1 osp Opiskelija osaa lyhyesti esitellä itsensä Itsensä esittely, tervehdykset ja muut Opetus toteutetaan lähiopetuksena. - perehtyy englannin alkeisiin englanniksi ja tuntee englannin kielen perusteita yksinkertaiset sosiaalisen kielenkäytön tilanteet, ajanilmaukset (kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet), lukusanat. Kirjallinen koe. ENGLISH FOR WORK, 1 osp : Englannin käyttäminen työelämään CV:n ja työpaikkahakemuksen Opetus toteutetaan lähiopetuksena, - osaa käyttää englannin kieltä työhönsä liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - osaa raportoida työssäoppimisestaan sekä työssäoppimispaikastaan liittyvissä tilanteissa. kirjoittaminen, työhaastattelu englannin kielellä. Kirjallinen raportti työssäoppimisesta (esim. blogi) sekä TOPpaikasta. monimuoto-opetuksena sekä integroiden työssäoppimiseen. VENÄJÄN ALKEET, 2 osp Opiskelija tuntee kyrilliset kirjaimet ja osaa Venäjän kirjaimet ja äänteet, itsensä Opetus toteutetaan lähiopetuksena. perehtyy kyrilliseen kirjaimistoon ja venäjän kielen äänteisiin esitellä itsensä esittely, tervehdykset, peruskohteliaisuudet, hyvästelyt, lukusanat Suullinen koe.

22 3. MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 6 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 9 osaamispisteen edestä matemaattis-luonnontieteellistä osaamista. 21(75) 3.1. MATEMATIIKKA Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp Opiskelija perehtyy peruslaskutoimituksiin, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnoksiin oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa, laskee pinta-aloja ja tilavuuksia, soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti. Lisäksi hän osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa, osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa sekä osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Matematiikka on yhteisten tutkinnon osien Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen -moduuliin kuuluva pakollinen osa. Sen voi suorittaa osallistumalla lähiopetukseen tai osoittamalla muutoin hankitun osaamisen erikseen sovittavalla tavalla. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria (MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. Oppimateriaalit ja lähteet: Oppikirjat Sähköiset ja muut lähteet Ammattimatikka Tekniikka/ Ravitsemus/ Terveys/ Kauppa OTAVA Moodle-kurssit, alakohtaiset Internet-sivustot.

23 22(75) PERUSMATEMATIIKKAA, 1,5 osp Opiskelija - osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa - osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa - osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa - osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. GEOMETRIAA, 1,5 osp - osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia - osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Osaamistavoitteet Sisällöt Osaamisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt PERUSMATEMATIIKKAA, 1,5 osp - suorittaa sujuvasti ammattiin ja - Opiskelija osoittaa osaavansa - Luokkaopetus, yksilötyöskentely, - osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa arkielämään liittyvät laskutoimitukset - ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla - varmistaa laskelmien oikeellisuuden peruslaskutoimitukset, mittayksiköiden muunnokset murtoluvut ja prosenttilaskennan perustapaukset - hallitsee yhtälöiden muodostamisen ja ryhmätyöskentely. - Integroidaan ammatilliseen opetukseen ja/tai työssäoppimiseen (mittayksiköt, prosentit)

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Sisällysluettelo 5.1 PAKOLLISET TUTKINNON

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman kaikkia ammatillisia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Opetussuunnitelman kaikkia ammatillisia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa Opetussuunnitelman kaikkia ammatillisia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa koskeva osa Yhteiset opinnot Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikkia perustutkintoja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO SUUNNITTELUASSISTENTTI

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO SUUNNITTELUASSISTENTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO SUUNNITTELUASSISTENTTI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa toistaiseksi alkaen

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO HAMMASTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA HAMMASLABORANTTI OPETUSHALLITUS 2001 Opetushallitus Graafinen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA, ASENTAJA ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN KOULUTUSOHJELMA TURVALLISUUSVALVOJA OPETUSHALLITUS 2001 Opetushallitus Graafinen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SOSIAALI- JA TERVEYSALA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSHALLITUS 2000 Opetushallitus Graafinen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, HOTELLIVIRKAILIJA RAVINTOLAN RUOKATUOTANNON KOULUTUSOHJELMA,

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 2 (121) Sisällys 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 ICT-ASENTAJA... 3 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA...

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(85) Sisällys 1. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(76) Sisällys 1. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Talotekniikka alan arvoperusta ja

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO MAALAUSALAN KOULUTUSOHJELMA MAALARI LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ TEOLLISEN PINTAKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI 1 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Forssan ammatti instituutin toiminta ajatus on: Olemme monialainen, kehittyvä ja työelämän tarpeisiin vastaava oppilaitos, joka tukee opiskelijoiden yksilöllistä kasvua ammattiin.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija Voimassa 01.08 2014

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, AJONEUVOASENTAJA... 4

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot