VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN"

Transkriptio

1 VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa saamen kielellä hankkia ja tulkita tietoa viestintänsä perusteeksi ilmaista käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti saamen kielellä. Osaamisen arviointi viestii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa saamen kielellä. Tyydyttävä T1 toimii viestintätilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla osallistuu yhteistyö- ja ryhmätilanteisiin asiallisesti mielipiteitä ilmaisten esittelee omaan ammattialaansa liittyvän ilmiön tai asian käyttäen tilanteen vaatimaa saamen yleiskieltä tiedostaa saamen kielen taidon ja kulttuurisen taustan merkityksen omalla alallaan Hyvä H2 toimii erilaisissa viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti ja asiallisesti vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii viestintätilanteissa eettisesti kestävällä tavalla esitellessään omaan ammattialaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita käyttää luontevasti tilanteen vaatimaa saamen yleiskieltä ja alan termistöä ymmärtää saamen kielen ja kulttuurisen taustan merkityksen omalla alalla ja monimuotoisessa yhteiskunnassa Kiitettävä K3 on viestinnässään luontevasti vuorovaikutteinen ja vakuuttava viestii ryhmätilanteissa aktiivisesti ja rakentavasti vahvistaa viestinnällään hyvää viestintäilmapiiriä perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii viestinnässä eettisesti kestävällä tavalla suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti esitellessään ammattialaansa liittyviä ilmiöitä saamen kielellä ja alan termistöä käyttäen arvioi saamen kielen ja kulttuurisen taustan merkitystä omalla alalla ja laajemmin monimuotoisessa yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta.

2 hankkii ja tulkitsee tietoa viestintänsä perusteeksi. Tyydyttävä T1 ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien päätarkoituksen ja yhdistää tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa hakee tietoa ammattialansa kannalta keskeisistä tietolähteistä tekee päätelmiä eri tietolähteiden luotettavuudesta Hyvä H2 ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien päätarkoituksen ja vertailee tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa suhteuttaen hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta hyödyntää hankkimaansa tietoa tulkinnan ja oman ilmaisun apuna Kiitettävä K3 ymmärtää tekstien tarkoituksen ja sanoman sekä kykenee arvioimaan tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tulkinnan ja oman ilmaisun apuna ilmaisee käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti saamen kielellä. Tyydyttävä T1 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan viestintäänsä tavoitteiden suuntaisesti hyödyntää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita tuottaa tilanteeseen soveltuvaa saamen puhekieltä kirjoittaa tekstejä saamen kielen oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta arvioi äidinkielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kuvailee, miten voisi kehittää saamen kielen taitojaan. Hyvä H2 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti käyttää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita sekä osaa arvioida viestintävälineiden käytössä eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta kohdentaa puheensa kohderyhmän mukaisesti ja ilmaisee itseään selkeästi saamen kielellä kirjoittaa tekstejä käyttäen monipuolisesti saamen kielen oikeinkirjoituksen perussääntöjä tekee muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa tietoa arvioi ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita Kiitettävä K3 asettaa viestinnälleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi viestintänsä vaikuttavuutta käyttää viestinnässään eri viestintävälineitä ja medioita monipuolisesti edistäen viestinnällisiä tavoitteitaan käyttää tilanteen edellyttämää selkeää saamen puhekieltä vuorovaikutteisesti taitaen myös huolitellun yleiskielen tuottaa tekstejä saamen kielellä sujuvasti ja luontevasti tuottaa erilaisia mallin ja alansa tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä saamen

3 kielellä arvioi omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja parantaa sitä palautteen pohjalta arvioi omaa ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita kehittää taitojaan palautteen pohjalta Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa Osaamisen arviointi kehittää saamen kielen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja sekä kehittää saamenkielisen tekstin tuottamistaan toimia kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä. kehittää saamen kielen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Tyydyttävä T1 toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muiden näkemykset huomioon ottaen Hyvä H2 viestii aktiivisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muiden näkemykset huomioon ottaen Kiitettävä K3 viestii monipuolisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muiden näkemykset huomioon ottaen kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan. Tyydyttävä T1 esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen itselleen tutusta aiheesta toimii ryhmätyötilanteessa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää Hyvä H2 saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja Kiitettävä K3 esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sisällön loogiseksi tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa ryhmän muita jäseniä toimimaan.

4 käyttää ja tulkitsee erilaisia tekstilajeja sekä kehittää saamenkielisen tekstin tuottamistaan. Tyydyttävä T1 tuntee työelämän tilanteenmukaisen tekstilajin käytön vaatimuksia tuottaa mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä saamen kielellä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta Hyvä H2 tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä saamen kielellä Kiitettävä K3 soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja erilaisissa kieliympäristöissä tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi kielellisten valintojen vaikutuksia kirjoittaa ammattitaitoon liittyviä erilaisia tekstejä itsenäisesti saamen kielellä. toimii kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä. Tyydyttävä T1 tuntee saamelaisen kulttuurin ominaispiirteitä ja toimii monikulttuurisessa ympäristössä saamen kielen ja kulttuurin tuntemustaan hyödyntäen tutustuu saamen kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin Hyvä H2 tuntee saamelaisen kulttuurin keskeiset ominaispiirteet ja toimii monikulttuurisessa ympäristössä saamen kielen ja kulttuurin tuntemustaan hyödyntäen arvioi lukemiaan kirjoja ja muita kokemiaan taidemuotoja Kiitettävä K3 tuntee saamelaisen kulttuurin keskeiset ominaispiirteet ja toimii monikulttuurisessa ympäristössä itsenäisesti saamen kielen ja kulttuurin tuntemustaan hyödyntäen hankkii monipuolisia lukukokemuksia saamen kielellä ja arvioi kirjallisuuden ja muiden taidemuotojen merkitystä.

5 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa viestiä viittomakielellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa hankkia ja tulkita tietoa viestintänsä perusteeksi toimia sekä viittomakielisen että puhutun ja kirjoitetun kielen ympäristöissä. Osaamisen arviointi viestii viittomakielellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tyydyttävä T1 käyttää viittomakieltä tutuissa viestintätilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla tietää, miten tulkkia käytetään vuorovaikutustilanteissa osallistuu yhteistyö- ja ryhmätilanteisiin asiallisesti mielipiteitä ilmaisten tiedostaa viittomakielen taidon merkityksen omalla alallaan ja toimii kielitaitoaan hyödyntäen Hyvä H2 käyttää viittomakieltä oman alansa viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti ja asiallisesti käyttää tulkkia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii viestintätilanteissa eettisesti kestävällä tavalla ymmärtää viittomakielen merkityksen omalla alalla ja yhteiskunnassa ja toimii kielitaitoaan hyödyntäen Kiitettävä K3 käyttää viittomakieltä aktiivisesti oman alansa viestintätilanteissa ja on viestinnässään luontevasti vuorovaikutteinen ja vakuuttava käyttää tulkkia sujuvasti erilaisissa tilanteissa viestii ryhmätilanteissa aktiivisesti ja rakentavasti vahvistaa viestinnällään hyvää viestintäilmapiiriä perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii viestinnässä eettisesti kestävällä tavalla arvioi viittomakielen merkitystä omalla alalla ja laajemmin yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta ja toimii joustavasti kielitaitoaan hyödyntäen. hankkii ja tulkitsee tietoa viestintänsä perusteeksi. Tyydyttävä T1 ymmärtää viittomakielellä ammattialansa keskeisten viestien ydinasiat hakee tietoa ammattialansa kannalta keskeisistä tietolähteistä tekee päätelmiä eri tietolähteiden luotettavuudesta hyödyntää hankkimaansa tietoa viestinnässään noudattaen tekijänoikeuksia

6 pääosin itsenäisesti Hyvä H2 ymmärtää viittomakielellä alansa keskeisten viestien pääsisällön ja osaa suhteuttaa sitä omiin kokemuksiinsa hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta hyödyntää hankkimaansa tietoa tulkinnan ja oman ilmaisun apuna noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti Kiitettävä K3 ymmärtää viittomakielellä alansa viestien pääsisällön ja osaa sen perusteella tehdä vertailuja ja johtopäätöksiä hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tulkinnan ja oman ilmaisun apuna noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin. toimii sekä viittomakielisen että puhutun ja kirjoitetun kielen ympäristöissä. Tyydyttävä T1 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan viestintäänsä tavoitteiden suuntaisesti selviytyy viestintätilanteissa myös kuulevien kanssa hyödyntää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita tuntee viittomakielen eri muodot ja käyttää ammattiin liittyviä viittomia ohjatusti arvioi viittomakielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kuvailee, miten voisi kehittää äidinkielen taitojaan. Hyvä H2 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti toimii ammatillisissa tilanteissa viittomakielisten ja kuulevien kanssa käyttää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita sekä osaa arvioida viestintävälineiden käytössä eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta hallitsee yleisviittomiston ja viestii alansa tilanteissa viittomakielellä arvioi ilmaisutaitoaan, äidinkielen käyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita Kiitettävä K3 asettaa viestinnälleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi viestintänsä vaikuttavuutta toimii joustavasti erilaisissa ympäristöissä viittomakielisten ja kuulevien kanssa käyttää viestinnässään eri viestintävälineitä ja medioita monipuolisesti edistäen viestinnällisiä tavoitteitaan tuntee hyvin ammattiin liittyvän viittomiston ja viestii ammatillisesti viittomakielellä arvioi omaa ilmaisutaitoaan, äidinkielen käyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita kehittää taitojaan palautteen pohjalta.

7 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa Osaamisen arviointi kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja viittomakielen ilmaisutapojaan erilaisissa tilanteissa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan käyttää ja tulkita erilaisia viestintätapoja arvioida kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden merkitystä yhteiskunnassa. kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja viittomakielen ilmaisutapojaan erilaisissa tilanteissa. Tyydyttävä T1 ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti ottaa vuorovaikutuksessa toisten näkemykset huomioon Hyvä H2 viestii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa ympäristöissä käyttää yleisviittomistoa ja ammattiin liittyvää viittomistoa luontevasti Kiitettävä K3 ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja rakentaa sen sisällön loogiseksi käyttää rakenteeltaan sujuvaa ja ilmaisultaan rikasta viittomakieltä monipuolisesti kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan. Tyydyttävä T1 pitää sekä spontaanin että valmistellun esityksen viittomakielellä itselleen tutusta aiheesta Hyvä H2 selittää alaan liittyviä seikkoja viittomakielisessä esityksessä tai muille suunnatuissa ohjeissa Kiitettävä K3 tuottaa erilaisia viittomakielisiä esityksiä ja hyödyntää monipuolisesti ilmaisutapoja käyttää ja tulkitsee erilaisia viestintätapoja. Tyydyttävä T1 tuottaa mallin mukaan alaansa liittyvää viittomakieltä tunnistaa viittomakielen eri muotoja Hyvä H2 toimii erilaisissa ympäristöissä viittomakielisten ja kuulevien kanssa pohtii viittomakielisten tekstien (videoitujen) tavoitetta ja sisältöä

8 Kiitettävä K3 käyttää viittomakielisten kulttuurissa esiintyviä ilmaisu- ja esiintymistapoja tuntee viittomakielen kielelliset ominaispiirteet.

9 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa Osaamisen arviointi viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa omalla äidinkielellään hankkia ja tulkita tietoa viestintänsä perusteeksi ilmaista käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellään. viestii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa omalla äidinkielellään. Tyydyttävä T1 käyttää omaa äidinkieltään tutuissa viestintätilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla osallistuu yhteistyö- ja ryhmätilanteisiin asiallisesti mielipiteitä ilmaisten tiedostaa kaksikielisyyden merkityksen omalla alallaan ja käyttää omaa äidinkieltään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muut huomioon ottaen Hyvä H2 käyttää omaa äidinkieltään viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti ja asiallisesti vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii viestintätilanteissa eettisesti kestävällä tavalla ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalla alalla ja yhteiskunnassa sekä vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä Kiitettävä K3 käyttää omaa äidinkieltään aktiivisesti viestintätilanteissa ja on viestinnässään luontevasti vuorovaikutteinen ja vakuuttava viestii ryhmätilanteissa aktiivisesti ja rakentavasti vahvistaa viestinnällään hyvää viestintäilmapiiriä perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii viestinnässä eettisesti kestävällä tavalla arvioi kaksikielisyyden merkitystä omalla alalla ja laajemmin yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta sekä tuntee kielellisen ja kulttuurisen taustansa. hankkii ja tulkitsee tietoa oman viestintänsä perusteeksi. Tyydyttävä T1 ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien ydinasiat hakee tietoa ammattialansa kannalta keskeisistä tietolähteistä tekee päätelmiä eri tietolähteiden luotettavuudesta Hyvä H2 ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien pääsisällön ja tarkoituksen

10 hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta hyödyntää hankkimaansa tietoa tulkinnan ja oman ilmaisun apuna Kiitettävä K3 ymmärtää tekstien tarkoituksen ja sanoman sekä kykenee arvioimaan tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tulkinnan ja oman ilmaisun apuna. ilmaisee käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellään. Tyydyttävä T1 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan viestintäänsä tavoitteiden suuntaisesti hyödyntää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita tuottaa tilanteeseen soveltuvaa oman äidinkielen yleiskieltä kirjoittaa alaansa liittyviä tekstejä oman äidinkielen keskeisten oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta arvioi äidinkielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kuvailee, miten voisi kehittää taitojaan Hyvä H2 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti käyttää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita sekä osaa arvioida viestintävälineiden käytössä eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta käyttää eri tilanteissa omaa äidinkieltään sekä osaa jossain määrin alansa termistöstä kirjoittaa alaansa liittyviä tekstejä noudattaen oman äidinkielensä oikeinkirjoituksen perussääntöjä arvioi ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita Kiitettävä K3 asettaa viestinnälleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi viestintänsä vaikuttavuutta käyttää viestinnässään eri viestintävälineitä ja medioita monipuolisesti edistäen viestinnällisiä tavoitteitaan käyttää eri tilanteissa omaa äidinkieltään sekä osaa alan termistöä tuottaa itsenäisesti alaansa liittyviä tekstejä noudattaen oman äidinkielensä oikeinkirjoituksen perussääntöjä arvioi omaa ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita kehittää taitojaan palautteen pohjalta.

11 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa Osaamisen arviointi kehittää oman äidinkielensä viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan kehittää omaan alaan liittyvien tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitoja kehittää tekstien tuottamisen taitoja omalla äidinkielellään arvioida kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden merkitystä yhteiskunnassa. kehittää oman äidinkielensä viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Tyydyttävä T1 ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissa Hyvä H2 käyttää omalla äidinkielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan Kiitettävä K3 viestii aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa perustellen näkemyksiään ja ottaen toiset rakentavasti huomioon kehittää omaan alaan liittyvien tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitoja. Tyydyttävä T1 ymmärtää tuttujen omalla äidinkielellä kirjoitettujen tekstilajien keskeiset asiat Hyvä H2 ymmärtää omalla äidinkielellä kirjoitettujen tekstien pääsisällön ja tuntee oman alansa termistöä Kiitettävä K3 ymmärtää ammattiin liittyvien omalla äidinkielellä kirjoitettujen tekstien keskeisen sisällön ja laajentaa sanavarastoaan omalla alallaan kehittää tekstien tuottamisen taitoja omalla äidinkielellään. Tyydyttävä T1 laatii mallin mukaan tekstejä omalla äidinkielellään Hyvä H2 laatii pääosin itsenäisesti erilaisia tekstejä omalla äidinkielellään Kiitettävä K3 laatii itsenäisesti omaan alaansa liittyviä tekstejä omalla äidinkielellään

12 arvioi kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden merkitystä yhteiskunnassa. Tyydyttävä T1 tuntee kielellisen ja kulttuurisen taustansa piirteitä sekä hyödyntää kielen osaamistaan omalla alallaan Hyvä H2 tuntee oman äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan sekä hyödyntää kielellistä ja kulttuurista osaamistaan omalla alallaan Kiitettävä K3 on kiinnostunut omasta äidinkielestään ja kielitaustastaan sekä hyödyntää aktiivisesti kielellistä ja kulttuurista osaamistaan omalla alallaan ja laajemmin yhteiskunnassa.

13 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa Osaamisen arviointi viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä hankkia ja tulkita tietoa viestintänsä perusteeksi ilmaista käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. viestii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä. Tyydyttävä T1 ymmärtää oman alan puhetilanteisiin liittyvää viestintää osallistuu yhteistyö- ja ryhmätilanteisiin asiallisesti mielipiteitä ilmaisten tiedostaa oman kielellisen ja kulttuurisen taustan merkityksen omalla alallaan Hyvä H2 ymmärtää oman alan puhetilanteisiin liittyvää erilaista viestintää vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii viestintätilanteissa eettisesti kestävällä tavalla ymmärtää oman kielellisen ja kulttuurisen taustan merkityksen omalla alallaan ja suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuuden Kiitettävä K3 ymmärtää monipuolisesti oman alan puhetilanteisiin liittyvää viestintää viestii ryhmätilanteissa aktiivisesti ja rakentavasti vahvistaa viestinnällään hyvää viestintäilmapiiriä perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii viestinnässä eettisesti kestävällä tavalla arvioi oman kielellisen ja kulttuurisen taustan merkitystä omalla alallaan ja laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta. hakee ja tulkitsee tietoa viestintänsä perusteeksi. Tyydyttävä T1 ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien pääsisällön ja tuntee työelämän tekstilajeja hakee tietoa ammattialansa kannalta keskeisistä tietolähteistä suomen kielellä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tekee päätelmiä eri tietolähteiden luotettavuudesta hyödyntää hankkimaansa tietoa viestinnässään noudattaen tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti Hyvä H2 ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien päätarkoituksen ja tulkitsee tekstien merkityksiä

14 hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä suomen kielellä arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta hyödyntää hankkimaansa tietoa tulkinnan ja oman ilmaisun apuna noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti Kiitettävä K3 ymmärtää tekstien tarkoituksen ja sanoman sekä kykenee arvioimaan tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä suomen kielellä arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tulkinnan ja oman ilmaisun apuna noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin. ilmaisee käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. Tyydyttävä T1 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan viestintäänsä tavoitteiden suuntaisesti hyödyntää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja kirjoittaa pääosin itsenäisesti suomen kielen oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kuvailee, miten voisi kehittää taitojaan. Hyvä H2 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti käyttää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita sekä osaa arvioida viestintävälineiden käytössä eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja ja perustelee näkemyksiään kirjoittaa suomen kielen perussääntöjen mukaisesti laajentaen sanavarantoaan arvioi suomen kielen ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita Kiitettävä K3 asettaa viestinnälleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi viestintänsä vaikuttavuutta käyttää viestinnässään eri viestintävälineitä ja medioita monipuolisesti edistäen viestinnällisiä tavoitteitaan osallistuu keskusteluun aktiivisesti ja perustelee näkemyksiään monipuolisesti kirjoittaa suomen kielen perussääntöjen mukaisesti käyttäen sujuvaa lause- ja virkerakennetta laajentaen sana- ja ilmaisuvarantoaan tuottaa alansa tekstikäytänteiden mukaisia ja tavoitteellisia tekstejä arvioi omaa suomen kielen ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita kehittää taitojaan palautteen pohjalta.

15 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa Osaamisen arviointi kehittää suomen kielen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan kehittää erilaisten suomenkielisten tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitoja sekä tekstin tuottamisen taitoja syventää kielellisen ja kulttuurisen identiteetin merkityksen ymmärrystä monimuotoisessa yhteiskunnassa. kehittää suomen kielen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Tyydyttävä T1 toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muut huomioon ottaen Hyvä H2 viestii aktiivisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muut huomioon ottaen Kiitettävä K3 viestii aktiivisesti ja monipuolisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muut huomioon ottaen. kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan. Tyydyttävä T1 esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen itselleen tutusta aiheesta viestii omaan alaansa liittyvissä ryhmätilanteissa Hyvä H2 saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata osallistuu omaan alaansa liittyvään keskusteluun ja hallitsee sanaston Kiitettävä K3 esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sisällön loogiseksi toimii joustavasti oman alansa ryhmätilanteissa.

16 kehittää erilaisten suomenkielisten tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitoja sekä tekstin tuottamisen taitoja. Tyydyttävä T1 ymmärtää keskeisten tekstien päätarkoituksen ja arvioi tekstilajeja kirjoittaa ohjattuna ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä sekä laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan Hyvä H2 ymmärtää tekstien tarkoituksen ja pääsisällön sekä tekstilajin käyttökelpoisuuden eri tarkoituksiin kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä sekä laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan Kiitettävä K3 ymmärtää itsenäisesti tekstejä myös abstrakteista aiheista ja hahmottaa eri ammatillisten tekstilajien käyttötarkoituksen kirjoittaa ammattitaitoon liittyviä tekstejä itsenäisesti sekä laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan. syventää kielellisen ja kulttuurisen identiteetin merkityksen ymmärrystä monimuotoisessa yhteiskunnassa. Tyydyttävä T1 tuntee kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden merkitystä Hyvä H2 tuntee suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuutta Kiitettävä K3 tuntee monipuolisesti suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuutta Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, ruotsi toisena kielenä Ruotsinkielisessä koulutuksessa Äidinkieli, ruotsi toisena kielenä -tutkinnon osan osaamistavoitteet ja arviointikriteerit vastaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -tutkinnon osan osaamistavoitteita ja arviointikriteerejä.

17 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä hankkia ja tulkita tietoa viestintänsä perusteeksi ilmaista käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suomen kielellä. Osaamisen arviointi viestii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä. Tyydyttävä T1 toimii viestintätilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla käyttää ammatillista suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan toimiessaan kuulevien kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tiedostaa suomen kielen taidon merkityksen omalla alallaan Hyvä H2 toimii erilaisissa viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti ja asiallisesti käyttää ammatillista suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan toimiessaan kuulevien kanssa ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin ymmärtää suomen kielen merkityksen omalla alalla ja yhteiskunnassa Kiitettävä K3 on viestinnässään luontevasti vuorovaikutteinen ja vakuuttava viestii ryhmätilanteissa aktiivisesti ja rakentavasti käyttää ammatillista suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin arvioi suomen kielen merkitystä omalla alalla ja laajemmin yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta. hankkii ja tulkitsee tietoa viestintänsä perusteeksi. Tyydyttävä T1 ymmärtää yleisluontoisten ja alan keskeisten tekstien päätarkoituksen hakee tietoa ammattialansa kannalta keskeisistä tietolähteistä suomen kielellä pääosin itsenäisesti tekee päätelmiä eri tietolähteiden luotettavuudesta hyödyntää hankkimaansa tietoa viestinnässään noudattaen tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti Hyvä H2 ymmärtää yleisluontoisten ja ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien päätarkoituksen ja vertailee kirjakielistä, yleiskielistä ja puhekielistä tekstiä hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä suomen kielellä arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta

18 hyödyntää hankkimaansa tietoa tulkinnan ja oman ilmaisun apuna noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti Kiitettävä K3 ymmärtää sujuvasti sekä yleisluontoisia että alaan liittyviä tekstejä hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä suomen kielellä arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tulkinnan ja oman ilmaisun apuna noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin. ilmaisee käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suomen kielellä. Tyydyttävä T1 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan viestintäänsä tavoitteiden suuntaisesti hyödyntää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja käyttää ymmärrettävää kieltä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tuottaa mallin mukaisia asiakirjoja ja tuottaa ammatissa tarvittavia tavanomaisia tekstejä arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kuvailee, miten voisi kehittää suomen kielen taitojaan Hyvä H2 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti käyttää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita sekä osaa arvioida viestintävälineiden käytössä eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä suomen kielen oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti laatii asiakirjat asianmukaisesti ja tuottaa ammatin kannalta keskeisiä tekstejä alansa tekstikäytänteiden mukaisesti arvioi suomen kielen ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita Kiitettävä K3 asettaa viestinnälleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi viestintänsä vaikuttavuutta käyttää viestinnässään eri viestintävälineitä ja medioita monipuolisesti edistäen viestinnällisiä tavoitteitaan kirjoittaa sujuvasti ymmärrettävää ja selvää suomen kielen yleiskieltä oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti laatii asiakirjat asianmukaisesti ja kykenee myös soveltamaan asiakirjamalleja arvioi omaa suomen kielen ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita kehittää taitojaan palautteen pohjalta.

19 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa Osaamisen arviointi kehittää suomen kielen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan tulkita erilaisia tekstilajeja sekä tuntee kirjallisuutta kehittää suomenkielisten ammatillisten tekstien tuottamistaan arvioida kielellisen ja kulttuurisen identiteetin merkitystä ja vertailla viitotun ja puhutun tai kirjoitetun kielen ilmaisukeinoja. kehittää suomen kielen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Tyydyttävä T1 ilmaisee mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti toimii yhteistyökykyisesti työtehtävissä tarvittaessa apuvälineitä käyttäen Hyvä H2 saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata toimii yhteistyökykyisesti tiimin jäsenenä ja välittää viestejä Kiitettävä K3 ylläpitää vuorovaikutusta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi viestii ammattimaisesti ja vastuuntuntoisesti sekä kuulevien että kuurojen kanssa tulkitsee erilaisia tekstilajeja sekä tuntee kirjallisuutta. Tyydyttävä T1 käyttää mallin mukaan eri tekstilajeja ja tuntee niiden ympäristöjen vaatimuksia, missä tekstejä käytetään tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja saa lukukokemuksia Hyvä H2 noudattaa tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia oikein niissä ympäristöissä, joissa tekstit esiintyvät arvioi lukemiaan kirjoja Kiitettävä K3 toimii kielenkäytön perusnormien mukaisesti ja selittää kirjoitettuja tekstejä viittomakielellä hankkii monipuolisia lukukokemuksia ja arvioi kirjallisuuden merkitystä

20 kehittää suomenkielisten ammatillisten tekstien tuottamistaan. Tyydyttävä T1 tuottaa ammatillisia tekstejä ja käyttää asianmukaista kieltä Hyvä H2 tuottaa ammatillisia tekstejä ja ottaa niissä huomioon työelämän vaatimukset Kiitettävä K3 tuottaa sujuvaa ja ymmärrettävää ammatillista tekstiä sekä kehittää taitojaan palautteen pohjalta. arvioi kielellisen ja kulttuurisen identiteetin merkitystä ja vertailee viitotun ja puhutun tai kirjoitetun kielen ilmaisukeinoja. Tyydyttävä T1 tuntee puhutun ja viitotun kielen keskeiset erot arvioi kirjoitetun kielen merkitystä viittomakielisille ammatin harjoittamisen kannalta Hyvä H2 tarkastelee kielenkäytön ilmaisutapoja kriittisesti arvioi kirjoitetun kielen asemaa suhteessa viittomakieleen yhteiskunnassa ja työelämässä Kiitettävä K3 vertaa keskeisiä puhutulle kielelle ominaisia rakenteita viittomakielen vastaaviin vertailee suomen kielen ja viittomakielen merkitystä monikielisessä yhteiskunnassa sekä työelämän että yksilön kannalta.

21 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa romanikielellä hankkia ja tulkita tietoa viestintänsä perusteeksi ilmaista käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti romanikielellä. Osaamisen arviointi viestii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa romanikielellä. Tyydyttävä T1 käyttää romanikieltä ymmärrettävästi tutuissa viestintätilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla osallistuu yhteistyö- ja ryhmätilanteisiin asiallisesti mielipiteitä ilmaisten tiedostaa romanien kielellisen ja kulttuurisen taustan merkityksen omalla alallaan Hyvä H2 käyttää romanikieltä erilaisissa viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti ja asiallisesti vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii viestintätilanteissa eettisesti kestävällä tavalla ymmärtää romanien kielellisen ja kulttuurisen taustan merkityksen omalla alallaan ja laajemmin yhteiskunnassa Kiitettävä K3 käyttää romanikieltä monipuolisesti ja on viestinnässään luontevasti vuorovaikutteinen ja vakuuttava viestii ryhmätilanteissa aktiivisesti ja rakentavasti vahvistaa viestinnällään hyvää viestintäilmapiiriä perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii viestinnässä eettisesti kestävällä tavalla arvioi romanien kielellisen ja kulttuurisen taustan merkitystä omalla alalla ja laajemmin yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta. hankkii ja tulkitsee tietoa viestintänsä perusteeksi. Tyydyttävä T1 tuntee joitakin alansa käsitteitä romanikielellä hakee tietoa ammattialansa kannalta keskeisistä tietolähteistä tekee päätelmiä eri tietolähteiden luotettavuudesta hyödyntää hankkimaansa tietoa viestinnässään Hyvä H2 ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien päätarkoituksen ja tuntee alansa keskeisiä käsitteitä romanikielellä

22 hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta hyödyntää hankkimaansa tietoa tulkinnan ja oman ilmaisun apuna Kiitettävä K3 ymmärtää tekstien tarkoituksen ja sanoman sekä tuntee laajasti alansa käsitteitä romanikielellä hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tulkinnan ja oman ilmaisun apuna. ilmaisee käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti romanikielellä. Tyydyttävä T1 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan viestintäänsä tavoitteiden suuntaisesti tuottaa tilanteeseen soveltuvaa romanikieltä kirjoittaa ammattialansa tekstejä romanikielellä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta arvioi romanikielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kuvailee, miten voisi kehittää taitojaan Hyvä H2 asettaa viestinnälleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti kohdentaa puheensa kohderyhmän mukaisesti ja ilmaisee itseään selkeästi tuottaa ammattialansa tekstejä romanikielellä arvioi ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita Kiitettävä K3 asettaa viestinnälleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi viestintänsä vaikuttavuutta käyttää tilanteen edellyttämää selkeää romanikieltä vuorovaikutteisesti taitaen myös huolitellun yleiskielen tuottaa itsenäisesti alansa tekstejä käyttäen romanikieltä monipuolisesti arvioi omaa ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita kehittää taitojaan palautteen pohjalta.

23 Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani, 3 osp Valinnainen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa Osaamisen arviointi kehittää romanikielen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan kehittää omaan alaan liittyvien romanikielisten tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitoja sekä tekstin tuottamisen taitoja käyttää kielitaitoaan tiedon hankkimisessa arvioida romanikielen ja -kulttuurin merkitystä monimuotoisessa yhteiskunnassa. kehittää romanikielen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Tyydyttävä T1 viestii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muut huomioon ottaen Hyvä H2 viestii tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa muut huomioon ottaen Kiitettävä K3 viestii aktiivisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa perustellen näkemyksiään muut rakentavasti huomioon ottaen. kehittää omaan alaan liittyvien romanikielisten tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitoja sekä tekstin tuottamisen taitoja. Tyydyttävä T1 ymmärtää tuttujen tekstilajien keskeiset asiat romanikielellä tuottaa ohjattuna ammatillisia tekstejä romanikielellä oikeata tekstilajia käyttäen Hyvä H2 ymmärtää ammatillisten tekstien pääsisällön ja tuntee oman alansa käsitteitä romanikielellä käyttää kielen muotoja joustavasti kirjallisessa viestinnässä Kiitettävä K3 ymmärtää erilaisten tekstien sisällön ja oman alansa tekstien ydinasioita sekä oman alansa käsitteitä romanikielellä tuottaa itsenäisesti omaan alaansa liittyviä tekstejä käyttäen sujuvaa romanikielen lause- ja virkerakennetta. käyttää kielitaitoaan tiedon hankkimisessa. Tyydyttävä T1 hakee tietoa erilaisista lähteistä käyttäen romanikielistä mediaa Hyvä H2 hakee ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä viestintävälineitä hyödyntäen

24 Kiitettävä K3 hyödyntää erilaisia viestintävälineitä tiedon hankinnassa ja arvioi tekstien luotettavuutta. arvioi romanikielen ja -kulttuurin merkitystä monimuotoisessa yhteiskunnassa. Tyydyttävä T1 arvioi romanien kielellisen ja kulttuurisen perinteen merkitystä ja vaikutuksia alalla Hyvä H2 hyödyntää alalla romanien kielellisen ja kulttuurisen taustan piirteitä ja kaksitai monikielisyyttään Kiitettävä K3 hyödyntää monipuolisesti romanien kielellistä ja kulttuurista taustaa ja arvioi mahdollisuuksiaan romanikielen säilyttämisessä.

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

Hyväksytty , stilisoimaton

Hyväksytty , stilisoimaton Turun konservatorion ammatillinen opetussuunnitelma Osa e: Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden Yhteiset tutkinnon osat tai Atto opinnot (Yto opinnot/atto opinnot//lukiokursseja vastaavat opinnot) Hyväksytty

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Bovallius-ammattiopisto SIVU 0 Sisällys... 0 VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN... 2 Äidinkieli... 2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi... 28 Vieras kieli, englanti... 34 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET TUTKINNON OSAT. Rehtorin hyväksymä , 44, päätös päivitetty

OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET TUTKINNON OSAT. Rehtorin hyväksymä , 44, päätös päivitetty OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET TUTKINNON OSAT Rehtorin hyväksymä 28.4.2015, 44, päätös päivitetty 1.11.2016. OPETUSSUUNNITELMA 1 (127) Sisällys YHTEISET TUTKINNON OSAT... 2 KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET,

Lisätiedot

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan taloushallinnossa (Pyry Antola) Osaamistavoitteet: toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tulkita erilaisia

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatillisten perustutkintojen perusteet Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Lausuntopyyntö 62/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Sisältö Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 2 Muutokset, jotka koskevat kaikkia perustutkintoja Kaikkien ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden kohtaa 3.1.2.1 Toinen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 9. lk Arvioitavat tavoitteet Hyväksytty (5) Välttävä (6-7)

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 8. lk Arvioitavat tavoitteet Hyväksytty (5) Välttävä (6-7)

Lisätiedot

Äidinkielen opettajain liitto Lausunto 1 (3)

Äidinkielen opettajain liitto Lausunto 1 (3) Äidinkielen opettajain liitto Lausunto 1 (3) Mariankatu 7 C 1 OPH-2043-2017 00170 Helsinki 5.10.2017 Lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista Lausuntoa pyydetään työelämälähtöisyydestä

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia.

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia. Tekstien tulkitseminen Tekstinymmärtämisen perus-strategioiden hallinta Toiminta vuorovaikutustilanteissa Vuorovaikutustaitojen kehittyminen Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Ilmaisukeinojen käyttö Puheviestintäti

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 7. lk Arvioitavat tavoitteet Hyväksytty (5) Välttävä (6-7)

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Lennonjohdon perustutkinto, lennonjohtaja 2014

Lennonjohdon perustutkinto, lennonjohtaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Lennonjohdon perustutkinto, lennonjohtaja 2014 Määräys 57/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA

Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) Osaamistavoitteet: toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tulkita

Lisätiedot

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 5.1.1 Äidinkieli, 4 ov 5.1.1.1 Äidinkieli,

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa hankkia ja tulkita tietoa viestintänsä perusteeksi

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 1 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen Kuvaukset 1 (8) Äidinkieli, valinnainen Kriitikkokurssi, 1 ov (YV1AI1) Tavoitteet hahmottaa asemansa median maailmassa osaa hyödyntää kriittisesti mediaa ja arvioida sitä sekä ilmaista itseään luovasti

Lisätiedot

Voimassaoloaika: 1.8.2002 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Voimassaoloaika: 1.8.2002 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 34/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 19.6.2002 Voimassaoloaika: 1.8.2002 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät Säännökset,

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Lausunto Yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lausunto Yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa Äidinkielen opettajain liitto Mariankatu 7 C 1 00170 Helsinki Opetushallitukselle Lausunto Yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa I YLEISTÄ Hallituksen käynnistämä opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen. Vuorovaikutustilanteis sa toimiminen. Puheviestintätilanteiss a toimiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen. Vuorovaikutustilanteis sa toimiminen. Puheviestintätilanteiss a toimiminen Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista LAUSUNTOPYYNTÖ 14.09.2017 1 (4) OPH-2043-2017 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista Opetushallitus pyytää lausuntoanne ammatillisten perustutkintojen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Lisäys Turun perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun

Lisäys Turun perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun Lisäys Turun perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 15.4.1 VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus,

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015, 7.10.2015 ja 8.9.2016 Sisällys Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot