Yhteiset tutkinnon osat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiset tutkinnon osat"

Transkriptio

1 Yhteiset tutkinnon osat Bovallius-ammattiopisto SIVU 0

2 Sisällys... 0 VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN... 2 Äidinkieli... 2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys Ja Yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN Taide ja kulttuuri Psykologia Ympäristöosaaminen SIVU 1

3 VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 11 osaamispisteen edestä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. Äidinkieli Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp Opiskelija osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan. SIVU 2

4 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja parin kanssa Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut tehtävät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Tekee yksilöllisesti suunniteltuja tehtäviä ohjattuna. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Tekee tehtäviä ohjauksen saatuaan. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen ilmaisee mielipiteensä kysyttäessä käyttämällään kommunikaatiomenetelmällä ilmaisee mielipiteensä kysyttäessä ilmaisee mielipiteensä kahdenkeskisissä keskusteluissa ja pienryhmätilanteissa ilmaisee asiallisesti mielipiteensä yhteistyö- ja ryhmätilanteissa perustelee monipuolisesti mielipiteensä ja väitteensä yhteistyöja ryhmätilanteissa perustelee monipuolisesti näkemyksiään ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti osallistuu keskusteluun pyydettäessä vastaamalla lyhyesti käyttämällään kommunikaatiomenete lmällä osallistuu keskusteluun pyydettäessä vastaamalla lyhyesti osallistuu keskusteluun käyttämällä lyhyitä puheenvuoroja tutuista aiheista osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja osallistuu keskusteluun, vie keskustelua tavoitteen suunnassa eteen-päin osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vastuuta ryhmätilanteissa viestintäilmapiiristä selviää työelämän tutuista, toistuvista ja selkeistä vuorovaikutustilanteis-ta selviää työelämän tutuista toistuvista toimii tarkoituksenmukaisella tavalla työelämän tutuissa toistuvissa toimii tarkoituksenmukaisella tavalla työelämän toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilan-teissa toimii joustavasti ja rakentavasti erilaisissa SIVU 3

5 käyttämällään kommunikaatiomene-telmällä vuorovaikutustilanteista vuorovaikutustilanteissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa pitää lyhyen esityksen valitsemastaan aiheesta käyttämällään kommunikaatiomenetelmällä pitää lyhyen esityksen tutusta aiheesta pitää lyhyen esityksen tutusta aiheesta käyttäen tilanteen vaatimaa kieltä ja asiatyyliä pitää lyhyen esityksen käyttäen tilanteen vaatimaa kieltä ja asiatyyliä pitää erilaisia esityksiä käyttäen tilanteen vaatimaa asiatyyliä ja alan termistöä toimii oman alansa viestintätilanteissa joustavasti ja pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja oman alan edellyttämällä tavalla Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen tunnistaa selkeää työelämän sanastoa tunnistaa selkeitä työelämän tekstilajeja tuntee työelämän tekstilajeja ja osaa hieman vertailla niitä tuntee työelämän tekstilajeja ja vertailee niitä ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien päätarkoituksen ja tulkitsee tekstien merkityksiä ymmärtää sekä tekstin tarkoituksen ja sanoman että yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa Tiedon hankkiminen tunnistaa oman ammattialansa kannalta keskeistä sanastoa selkeistä lyhyistä teksteistä hakee pääasioita selkeistä lyhyistä ammattialansa teksteistä hakee ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä lyhyistä teksteistä hakee ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta hakee tietoa erilaisista lähteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi kriittisesti niiden luotettavuutta tutustuu tekijänoikeuskäsitteeseen noudattaa tekijänoikeuksia jonkin verran noudattaa tekijänoikeuksia pääosin noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee joskus ohjausta tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena, noudattaa tekijän-oikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan SIVU 4

6 Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen tutustuu ammattijulkaisuihin ja mediateksteihin käyttää oman alansa selkeitä ja lyhyitä ammattijulkaisuja ja mediatekstejä käyttää oman alansa selkeitä ammattijulkaisuja ja mediatekstejä käyttää oman alansa ammattijulkaisuja ja mediatekstejä käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja osaa arvioida mediatekstejä käyttää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä käyttää jotakin mediaa itsensä esittelyyn lyhyesti osaa käyttää jotakin mediaa itsensä ja ammattialansa esittelyyn käyttää tuttuja medioita ammattitaitonsa esittelyyn käyttää ohjattuna eri medioita ammattitaitonsa esittelyyn tekee ammattiosaamistaan näkyväksi eri medioiden avulla dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla osaa viestiä lyhyesti jossakin digitaalisessa ympäristössä osaa viestiä jossakin digitaalisessa ympäristössä viestii digitaalisissa ympäristöissä pääosin sovittujen periaatteiden mukaisesti viestii digitaalisissa ympäristöissä sovittujen periaatteiden mukaisesti viestii digitaalisissa ympäristöissä sopivaa kieltä käyttäen viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa Alan kirjallisten töiden laatiminen osaa kirjoittaa lyhyitä yksittäisiä sanoja osaa kirjoittaa ymmärrettävän lyhyen tekstin kirjoittaa lyhyen tekstin pääosin oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisestin kirjoittaa oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti käyttää sujuvaa lause- ja virkerakennetta ja jaksottaa tekstiä hallitsee kielenkäytön perusnormit sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua kirjoittaa ammattialaan liittyviä sanoja tuottaa ammattiin liittyviä lyhyitä tekstejä tuottaa ammattitaidon kannalta keskeisiä lyhyitä tekstejä tuottaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tuottaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä tuottaa tavoitteellisesti ja työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta tutustuu keskeisiin työnhakuun liittyviin asiakirjoihin tuottaa mallin mukaan ymmärrettäviä työnhakuun liittyviä asiakirjoja laatii mallin mukaan työnhakuun liittyviä asiakirjoja laatii mallin mukaan asiakirjoja laatii asianmukaiset asiakirjat laatii asianmukaisia asiakirjoja ja osaa soveltaa asiakirjamalleja Luku- ja opiskelustrategioiden kirjoittaa tai sanoo muutamia ydinsanoja kuullun, luetun tai nähdyn pohjalta kirjoittaa ydinsanoja kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta tekee lyhyitä muistiinpanoja kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta tekee muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa arvioi omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja parantaa sitä palautteen pohjalta SIVU 5

7 hyödyntäminen ja käyttää lähteitä omassa tekstissään Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen havaitsee äidinkielen taidolla olevan merkitystä jokapäiväisessä elämässä huomaa äidinkielen taidolla olevan merkitystä tiedostaa äidinkielen taidon merkityksen tiedostaa äidinkielen taidon merkityksen omalla alallaan ymmärtää äidinkielen merkitystä omalla alallaan ja monikielisessä työelämässä osaa arvioida äidinkielen merkitystä omalla alallaan ja sen asemaa monikielisessä yhteiskunnassa sekä työelämän että yksilön kannalta tutustuu kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin tunnistaa esimerkkejä kirjallisuudesta tai muusta kulttuurista tuntee muutamia esimerkkejä omaan alaan liittyvästä kirjallisuudesta tai muusta kulttuurista tuntee esimerkkejä omaan alaan liittyvästä kirjallisuudesta tai muusta kulttuurista tietää, mihin kirjallisuutta tai muuta kulttuuria voi alalla käyttää ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimisessa Oman äidinkielentaidon arvioiminen arvioi joiltakin osin äidinkielen taitoaan arvioi äidinkielen taitoaan ja lukutaitoaan arvioi äidinkielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta arvioi äidinkielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kertoo, mitä siinä voisi parantaa. arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan, kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjalta Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita SIVU 6

8 Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp Opiskelija osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkitystä. Osaamisen arviointi SIVU 7

9 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja parin kanssa. Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut tehtävät. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Tekee yksilöllisesti suunniteltuja tehtäviä ohjattuna. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Tekee tehtäviä ohjauksen saatuaan. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ilmaisee mielipiteensä lyhyesti kysyttäessä käyttämällään kommunikaatiomenetelmällä ilmaisee mielipiteensä lyhyesti ja osaa hieman perustella niitä ilmaisee mielipiteensä ja osaa perustella ne ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa ympäristöissä ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja rakentaa sen sisällön loogiseksi kuuntelee vuorovaikutuksessa toisten näkemyksiä ottaa hieman huomioon vuorovaikutuksessa toisten näkemyksiä ottaa ajoittain huomioon vuorovaikutuksessa toisten näkemykset ottaa vuorovaikutuksessa toisten näkemykset huomioon ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset viestii rakentavasti myös ristiriita- ja ongelmatilanteissa tunnistaa hieman sanatonta viestintää tunnistaa jonkin verran sanatonta viestintää ymmärtää jossain määrin henkilöiden sanatonta viestintää ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikuottaa huomioon sanattoman viestinnän vaisoveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee merkityksiä SIVU 8

10 tuksia sanoman vastaanottoon kutuksia omassa ilmaisussaan myös eri kulttuurien välillä Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen vastaa lyhyesti esitettyihin kysymyksiin tutusta aiheesta omalla kommunikaatiomenetelmällä pitää spontaanin tai valmistellun lyhyen puheenvuoron itselleen tutusta aiheesta pitää spontaanin tai valmistellun lyhyen puheenvuoron tai puhe-esityksen itselleen tutusta aiheesta esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puheesityksen itselleen tutusta aiheesta saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi toimii ryhmätyötilanteessa ajoittain osana ryhmää toimii ryhmätyötilanteessa osana ryhmää toimii ryhmätyötilanteessa useimmiten yhteistyöhakuisesti osana ryhmää toimii ryhmätyötilanteessa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja osallistuu jonkin verran kokous- ja neuvotteluharjoituksiin toimii osittain työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti toimii pääasiassa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti toimii työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä hallitsee joustavasti kokous- ja neuvottelukäytännöt Ammatillinen monilukutaito ja tekstien tuottaminen tunnistaa muutamien tekstilajien käytön vaatimuksia tuntee muutamien tekstilajien käytön vaatimuksia tuntee tavallisimpien tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja erilaisissa kieliympäristöissä SIVU 9

11 tunnistaa muutamia tekstilajeja tunnistaa tärkeimpiä ammatillisia tekstilajeja käyttää mallin mukaan tärkeimpiä ammatillisia tekstilajeja käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi kielellisten valintojen vaikutuksia tuottaa yksittäisiä sanoja parin kanssa tuottaa lyhyen tekstin ryhmänä yhdessä muiden kanssa tuottaa lyhyen selkeän tekstin ryhmänä yhdessä muiden kanssa tuottaa tekstiä ryhmänä yhdessä muiden kanssa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä muiden kanssa Kielen ja kulttuurin tunteminen tutustuu oman kielen ja kulttuurin pääpiirteisiin tunnistaa joitakin pääasioita oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkityksestä on perillä oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän keskeisestä merkityksestä on perillä oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkityksestä ottaa huomioon kulttuurienvälisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan soveltaa monipuolisesti kulttuurienvälistä osaamistaan ja arvostaa kulttuurista moninaisuutta tutustuu kirjallisuuteen tai muihin taidemuotoihin tutustuu muutamiin kirjallisuuden lajeihin ja taidemuotoihin tutustuu keskeisiin kirjallisuuden lajeihin ja muihin taidemuotoihin tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taidemuotoja hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä arvioi kirjallisuuden ja muiden taidemuotojen merkitystä Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. SIVU 10

12 Äidinkieli, suomi toisena kielenä Opiskelija voi opiskella äidinkielen sovellusta suomi toisena kielenä, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp Opiskelija osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ja tulkitsee omaan alaan liittyviä erilaisia tekstilajeja ja laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä osaa hakea tietoa eri tietolähteistä sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä osaa toimia kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä osaa arvioida ja kehittää suomi toisena kielenä -taitoaan. Osaamisen arviointi SIVU 11

13 MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja parin kanssa. Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut tehtävät. Hyvä H2 M) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Tekee yksilöllisesti suunniteltuja tehtäviä ohjattuna. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Kiitettävä K3 M) Tekee tehtäviä ohjauksen saatuaan. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen ymmärtää joitakin sanoja puhetilanteissa ymmärtää puhetilanteissa keskeisiä sanoja ymmärtää keskeiset asiat alan puhetilanteisiin liittyvässä viestinnässä ymmärtää alan puhetilanteisiin liittyvää viestintää ymmärtää alan puhetilanteisiin liittyvää erilaista viestintää ymmärtää monipuolisesti alan puhetilanteisiin liittyvää viestintää osallistuu ajoittain keskusteluun vastaamalla muutamalla sanalla kysymyksiin tutuista aiheista osallistuu keskusteluun vastaamalla lyhyesti kysymyksiin tutuista aiheista osallistuu keskusteluun käyttämällä lyhyitä puheenvuoroja osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja osallistuu keskusteluun, käyttää puheenvuoroja ja perustelee näkemyksiään osallistuu keskusteluun aktiivisesti ja perustelee monipuolisesti näkemyksiään toimii ajoittain ryhmätilanteissa pääasiassa sovitun käytännön mukaisesti toimii ajoittain ryhmätilanteissa sovitun käytännön mukaisesti toimii ryhmätilanteissa pääasiassa sovitun käytännön mukaisesti toimii ryhmä- ja kokoustilanteissa sovitun käytännön mukaisesti, mutta noudattaa kokous- ja neuvottelukäytän-töjä hallitsee ammatin kannalta keskeiset kokous- ja neuvottelukäytännöt SIVU 12

14 tarvitsee ajoittain ohjausta Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen tutustuu ammattitaidon kannalta keskeisten selkeiden sanontojen ja sanojen merkityksiin ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten selkeiden sanontojen ja sanojen merkityksen ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten selkeiden tekstien pääsisällön ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien pääsisällön ja tuntee eri tekstilajeja ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien pääsisällön ja tarkoituksen sekä tulkitsee tekstien merkityksiä ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien sisällön ja yksityiskohdat, tekee johtopäätöksiä sekä arvioi tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa Tiedon hankkiminen löytää pääasioita selkeistä lyhyistä teksteistä hakee ammattialansa kannalta pääasioita selkeistä lyhyistä teksteistä hakee ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä lyhyistä teksteistä hakee ohjattuna ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta hankkii itsenäisesti tietoa erilaisista lähteistä ja arvioi niiden luotettavuutta tutustuu tekijänoikeuskäsitteeseen noudattaa tekijänoikeuksia jonkin verran noudattaa tekijänoikeuksia pääpiirteittäin noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee joskus ohjausta tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena, noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen tutustuu johonkin oman alansa selkeään lyhyeen tekstiin käyttää muutamia oman alansa selkeitä lyhyitä ammattijulkaisuja ja mediatekstejä käyttää joitakin oman alansa selkeitä ammattijulkaisuja ja mediatekstejä käyttää ohjattuna oman alansa ammattijulkaisuja ja mediatekstejä käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja arvioi mediatekstejä käyttää viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä Alan kirjallisten töiden laatiminen kirjoittaa ammattiin liittyviä keskeisiä sanoja kirjoittaa ammattiin liittyviä lyhyitä tekstejä kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä lyhyitä tekstejä kirjoittaa ohjattuna ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä kirjoittaa tavoitteellisesti ja työstää tekstejään palautteen pohjalta SIVU 13

15 käyttää joitakin kirjoitetun suomen kielen perussääntöjä käyttää pääasiassa kirjoitetun suomen kielen keskeisiä perussääntöjä käyttää kirjoitetun suomen kielen keskeisiä perussääntöjä sanavarantoaan laajentaen käyttää ohjattuna kirjoitetun suomen kielen perussääntöjä sanavarantoaan laajentaen käyttää kirjoitetun suomen kielen perussääntöjä sana- ja ilmaisuvarantoaan laajentaen käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti kirjoitetun suomen kielen perussääntöjä sana- ja ilmaisuvarantoaan laajentaen Kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä toimiminen tunnistaa hieman omaa kielellistä ja kulttuurista taustaansa sekä suomalaisen yhteiskunnan muutamia pääpiirteitä tuntee hieman omaa kielellistä ja kulttuurista taustaansa sekä suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuuden joitakin pääpiirteitä tuntee jonkin verran omaa kielellistä ja kulttuurista taustaansa sekä suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuuden pääpiirteitä tuntee omaa kielellistä ja kulttuurista taustaansa ja suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta tuntee oman kielellisen ja kulttuurisen taustansa pääpiirteet sekä suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta tuntee monipuolisesti omaa kielellistä ja kulttuurista taustaansa ja suomalaisen yhteiskunnan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta osaa hieman hyödyntää kielellistä ja kulttuurista osaamistaan tutuissa tilanteissa osaa toisinaan hyödyntää kielellistä ja kulttuurista osaamistaan tutuissa ammattialansa tilanteissa osaa pääasiassa hyödyntää kielellistä ja kulttuurista osaamistaan tutuissa ammattialan tilanteissa toimii kielellistä ja kulttuurista osaamistaan hyödyntäen ammattialan eri tilanteissa ottaa huomioon kulttuurien välisen viestinnän toimiessaan ammattialan tehtävissä hyödyntää aktiivisesti kielellistä ja kulttuurista osaamistaan ammattialan tehtävissä Oman suomi toisena kielenä taidon arvioiminen pohtii joiltakin osin suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan arvioi lyhyesti suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kertoo, mitä siinä voisi parantaa arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan, kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjalta Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21), Kieli käyttöön (S22), Syvemmät teksti-taidot (S24) ja Suomalainen kulttuuri (S25) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi toisena kielenä -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. SIVU 14

16 Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp Opiskelija osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan osaa kehittää erilaisten tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitojaan osaa kehittää tekstien tuottamisen taitoja syventää kielellisen ja kulttuurin identiteetin merkityksen ymmärtämistä monimuotoisessa yhteiskunnassa. Osaamisen arviointi SIVU 15

17 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja parin kanssa. Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut tehtävät. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Tekee yksilöllisesti suunniteltuja tehtäviä ohjattuna. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Tekee tehtäviä ohjauksen saatuaan. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen toimii tutuissa selkeissä vuorovaikutustilanteissa ottaen toisia ajoittain huomioon toimii tutuissa vuorovaikutustilanteissa ottaen toisia ajoittain huomioon toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaen useimmiten toiset huomioon toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaen toiset huomioon viestii aktiivisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaen toiset huomioon viestii aktiivisesti ja monipuolisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaen toiset huomioon Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen vastaa lyhyesti esitettyihin kysymyksiin tutusta aiheesta pitää spontaanin tai valmistellun lyhyen puheenvuoron itselleen tutusta aiheesta pitää spontaanin tai valmistellun lyhyen puheenvuoron tai puhe-esityksen itselleen tutusta aiheesta esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen itselleen tutusta aiheesta saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sisällön loogiseksi SIVU 16

18 toimii ryhmätyötilanteissa pääasiassa osana ryhmää vastaa lyhyesti esitettyihin kysymyksiin tutuista aiheista ryhmätilanteissa vastaa lyhyesti esitettyihin kysymyksiin ammattialastaan ryhmätilanteissa viestii ammattialaansa liittyvissä ryhmätilanteissa osallistuu ammattialaansa liittyvään keskusteluun ja hallitsee sanaston toimii joustavasti ammattialaan liittyvissä ryhmätilanteissa Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen tutustuu erilaisiin lyhyihin teksteihin tuntee keskeisiä tekstilajeja tuntee tekstilajeja ja osaa hieman vertailla niitä ymmärtää keskeisten tekstien päätarkoituksen ja arvioi tekstilajeja ymmärtää tekstien tarkoituksen ja pääsisällön sekä tekstilajin käyttökelpoisuuden eri tarkoituksiin ymmärtää itsenäisesti tekstejä myös abstrakteista aiheista ja hahmottaa eri ammatillisten tekstilajien käyttötarkoituksen Tekstien tuottaminen kirjoittaa ammattialaan liittyviä sanoja kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä lyhyitä tekstejä sekä laajentaa sanavarastoaan kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä lyhyitä tekstejä sekä laajentaa sanavarastoaan ja ilmaisuaan kirjoittaa ohjattuna ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä sekä laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä sekä laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan kirjoittaa ammattitaitoon liittyviä tekstejä itsenäisesti sekä laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan Kielen ja kulttuurin ymmärtäminen tunnistaa hieman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta hahmottaa kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden merkitystä tuntee pääasioita kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden merkityksestä tuntee kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden merkitystä tuntee suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta tuntee monipuolisesti suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21), Kieli käyttöön (S22), Syvemmät teksti-taidot (S24) ja Suomalainen kulttuuri (S25) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi toisena kielenä -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. SIVU 17

19 Äidinkieli, suomi viittomakielisille Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp Opiskelija osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä osaa arvioida ja kehittää suomen kielen taitoaan. Osaamisen arviointi SIVU 18

20 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja parin kanssa. Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut tehtävät. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Tekee yksilöllisesti suunniteltuja tehtäviä ohjattuna. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Tekee tehtäviä ohjauksen saatuaan. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Viestintä- ja vuorovaikutusti lanteissa toimiminen käyttää joitakin ammattiin liittyviä suomen kielen sanoja käyttää lyhyesti ammattiin liittyvää suomen kieltä toimiessaan kuulevien kanssa käyttää jonkin verran keskeistä ammattiin liittyvää suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan toimiessaan kuulevien kanssa käyttää ohjattuna ammatillista suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan toimiessaan kuulevien kanssa käyttää ammatillista suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan toimiessaan kuulevien kanssa ja ymmärtää muiden puheenvuoroja käyttää ammatillista suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan ja osallistuu keskusteluun asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Tekstien ymmärtäminen tutustuu joihinkin arkielämän ja ammattialan sanoihin ymmärtää selkeän, lyhyen yleisluontoisen ja ammattialan kirjoitetun tekstin keskeisen sanaston ymmärtää selkeän, yleisluontoisen ja ammattialan kirjoitetun tekstin keskeisen sisällön ymmärtää yleisluontoisen ja ammattialan kirjoitetun tekstin keskeisen sisällön ymmärtää yleisluontoisen tekstin sisällön ja tyylilajin sekä vertaa kirjakielistä, ymmärtää vaivatta sekä yleisluontoisia että ammattiin liittyviä kirjoitettuja tekstejä SIVU 19

21 yleiskielistä ja puhekielistä tekstiä Tiedon hankkiminen tunnistaa oman ammattialan kannalta keskeistä sanastoa hakee ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä, lyhyistä teksteistä hakee ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä suomen kielellä hakee ohjattuna ammattialansa kannalta keskeistä tietoa suomen kielellä käyttää suomen kieltä ammattialansa tiedonhankinnassa hakee tietoa kirjallisista ja digitaalisista lähteistä sekä arvioi niiden luotettavuutta tutustuu tekijänoikeuskäsitteeseen noudattaa tekijänoikeuksia jonkin verran noudattaa tekijänoikeuksia pääpiirteittäin noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee joskus ohjausta noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen tutustuu oman alansa ammattijulkaisuihin ja mediaan hyödyntää hieman oman alansa ammattijulkaisuja tai mediaa hyödyntää jonkin verran oman alansa ammattijulkaisuja ja mediaa hyödyntää oman alansa ammattijulkaisuja ja mediaa käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja osaa arvioida mediatekstejä hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä Alan kirjallisten töiden laatiminen kirjoittaa ammattialaan liittyviä sanoja kirjoittaa ammattitaitoon liittyviä lyhyitä ilmaisuja kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä, lyhyitä tekstejä melko ymmärrettävästi kirjoittaa ohjattuna ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja käyttää ymmärrettävää kieltä kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti kirjoittaa sujuvasti ymmärrettävää ja selvää yleiskieltä oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti tunnistaa esim. työnhakuun liittyviä asiakirjoja laatii mallin mukaan esim. työhakemuksen laatii mallin mukaan tärkeimpiä asiakirjoja laatii mallin mukaan asiakirjat laatii asianmukaiset asiakirjat laatii asianmukaisia asiakirjoja ja osaa soveltaa asiakirjamalleja SIVU 20

22 Oman suomen kielen taidon arvioiminen arvioi joiltakin osin suomen kielen taitoaan arvioi lyhyesti suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kertoo, mitä siinä voisi parantaa. arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan, kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjalta Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (V21), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (V22), Tekstit ja vaikuttaminen (V24) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (V23), Teksti, tyyli ja konteksti (V25), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (V26) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (V27) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi viittomakielisille -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. SIVU 21

23 Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp Opiskelija osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan osaa tulkita erilaisia tekstilajeja sekä tuntee kirjallisuutta kehittää ammatillisten tekstien tuottamista ymmärtää kielellistä identiteettiä ja osaa vertailla viitotun ja puhutun tai kirjoitetun kielen ilmaisukeinoja. Osaamisen arviointi SIVU 22

24 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja parin kanssa. Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut tehtävät. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Tekee yksilöllisesti suunniteltuja tehtäviä ohjattuna. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Tekee tehtäviä ohjauksen saatuaan. Työskentelee ryhmässä ohjattuna. Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ilmaisee mielipiteensä kysyttäessä muutamalla sanalla ilmaisee mielipiteensä kysyttäessä lyhyesti ilmaisee mielipiteensä lyhyesti, perustelee niitä hieman ilmaisee mielipiteensä, perustelee ne vakuuttavasti saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi toimii joskus yhteistyökykyisesti helpoissa työtehtävissä tarvittaessa apuvälineitä käyttäen toimii joskus yhteistyökykyisesti selkeissä työtehtävissä tarvittaessa apuvälineitä käyttäen toimii pääsääntöisesti yhteistyökykyisesti työtehtävissä tarvittaessa apuvälineitä käyttäen toimii yhteistyökykyisesti työtehtävissä tarvittaessa apuvälineitä käyttäen toimii yhteistyökykyisesti tiimin jäsenenä ja välittää viestejä viestii ammattimaisesti ja vastuuntuntoisesti sekä kuulevien että kuurojen kanssa Tekstilajien tulkitseminen ja kirjallisuuden tunteminen tunnistaa muutamia tekstilajeja käyttää mallin mukaan muutamia tekstilajeja käyttää mallin mukaan eri tekstilajeja ja tietää ympäristöjä, missä niitä käytetään käyttää mallin mukaan eri tekstilajeja ja tuntee niiden ympäristöjen noudattaa tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia oikein niissä toimii kielenkäytön perusnormien mukaisesti sekä selittää SIVU 23

25 vaatimuksia, missä tekstejä käytetään ympäristöissä, joissa tekstit esiintyvät kirjoitettuja tekstejä viittomakielellä tutustuu muutamaan kirjallisuuden päälajiin ja saa niistä kokemuksia tutustuu muutamiin kirjallisuuden päälajeihin ja saa lukukokemuksia tutustuu kirjallisuuden päälajeihin ja saa lukukokemuksia tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja saa lukukokemuksia arvioi lukemiaan kirjoja hankkii monipuolisia lukukokemuksia ja arvioi kirjallisuuden merkitystä Ammatillisten tekstien tuottaminen tuottaa omaan ammattialaan liittyviä sanontoja ja sanoja tuottaa ammattialaan liittyviä lyhyitä tekstejä käyttäen useimmiten asianmukaista kieltä tuottaa ammattialaan liittyviä lyhyitä tekstejä käyttäen pääosin asianmukaista kieltä tuottaa ammatillisia tekstejä ja käyttää asianmukaista kieltä tuottaa ammatillisia tekstejä ja ottaa niissä huomioon työelämän vaatimukset tuottaa sujuvaa ja ymmärrettävää ammatillista tekstiä sekä kehittää taitoaan palautteen pohjalta Kielellisen identiteetin ymmärtäminen sekä viitotun ja puhutun kielen vertaaminen tunnistaa muutamia puhutun ja viitotun kielen keskeisiä eroja tunnistaa joitakin puhutun ja viitotun kielen keskeisiä eroja tunnistaa puhutun ja viitotun kielen keskeiset erot tuntee puhutun ja viitotun kielen keskeiset erot tarkastelee kielenkäytön ilmaisutapoja kriittisesti vertaa keskeisiä puhutulle kielelle ominaisia rakenteita viittomakielen vastaaviin hahmottaa kirjoitetun kielen merkitystä viittomakielisille työelämässä arvioi lyhyesti kirjoitetun kielen merkitystä viittomakielisille työelämässä arvioi lyhyesti kirjoitetun kielen merkitystä viittomakielisille ammatin harjoittamisen kannalta arvioi kirjoitetun kielen merkitystä viittomakielisille ammatin harjoittamisen kannalta arvioi kirjoitetun kielen asemaa suhteessa viittomakieleen yhteiskunnassa ja työelämässä vertailee suomen kielen ja viittomakielen merkitystä monikielisessä yhteiskunnassa sekä työelämän että yksilön kannalta SIVU 24

26 Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (V21), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (V22), Tekstit ja vaikuttaminen (V24) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (V23, Teksti, tyyli ja konteksti (V25), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (V26) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (V27) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi viittomakielisille -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. SIVU 25

27 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Ryhmäkoko on 10 opiskelijaa ja ryhmässä on opiskelijoita eri vuosiluokilta (1.-3.), mikä vaikuttaa opetuksen toteuttamiseen ryhmän sisällä. Opetuksen toteuttaa opettaja. Ohjausapua on ajoittain käytettävissä. Jokaiselle opiskelijalle on laadittu HOPS, johon on kirjattu mm. opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Toteutus ja menetelmät: Opetus toteutetaan pääosin luokkamuotoisena opetuksena. Työskentelymenetelminä käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Harjoitellaan perusviestintätaitoja erilaisissa viestintätilanteissa (oman mielipiteen ilmaisu, keskustelut, omista kokemuksista kertominen, esityksen pitäminen, haastattelut jne.) kukin omien edellytystensä mukaisesti ja omalla kommunikaatiotavallaan. Työelämän vuorovaikutustilanteita harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan aidoissa työelämän tilanteissa. Kaikessa toteutuksessa otetaan huomioon opiskelijan edellytykset, ja harjoitukset ja tehtävät laaditaan yksilöllisesti huomioiden kunkin taitotaso. Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen Tutustutaan ammattialan sanastoon ja teksteihin: ohjeet, esitteet, ammattialan lehdet ja kirjallisuus. Tiedon hankkiminen Tiedon etsimistä harjoitellaan lukemalla erilaisia tekstejä, etsimällä tietoa internetistä ja haastattelemalla eri alojen asiantuntijoita sekä vierailemalla työpaikoilla. Opiskeluaikana vieraillaan kirjastossa ja kannustetaan opiskelijoita käyttämään kirjaston palveluja. Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen Tutustutaan eri medioihin ja niiden käyttöön. Mediataitoja opetellaan päivittäin kuuntelemalla uutisia, lukemalla sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja ammattilehtiä. Lisäksi huomioidaan aikakauslehtipäivät ja sanomalehtiviikot opetuksessa. Sanomalehden toimittaja vierailee koulussa pyynnöstä. Tutustutaan digitaalisiin ympäristöihin ja harjoitellaan toimimista niissä sovittujen periaatteiden mukaisesti (somesäännöt). Alan kirjallisten töiden laatiminen Kirjallista viestintää harjoitellaan opiskelijan edellytysten mukaan kirjoittamalla sana- tai lausetason tekstiä, tekemällä käsitekarttoja tai laatimalla esitelmiä useimmiten alaan liittyvistä aiheista. Verkkooppimisympäristössä on mahdollisuus kirjoittaa oppimispäiväkirjaa, tehdä tehtäviä ja vastata viesteihin topjaksojen aikana. Laaditaan referaatteja eri aiheista esim. tukikysymysten avulla. Opiskelija esittelee itsensä kirjallisesti ja tuotoksen voi viedä työpaikalle top-jakson alussa. Työnhakuun liittyvien asiakirjojen kirjoittamista harjoitellaan koko opintojen ajan. SIVU 26

28 Luku-ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen Harjoitellaan tekemään lyhyitä muistiinpanoja dokumenttiohjelmien ja uutisten sisällöstä sekä lyhyistä teksteistä. Lukutekniikkaa opiskellaan lukemalla mm. alaa käsitteleviä tekstejä, joihin samalla liitetään lukemisen ymmärtämisen tehtäviä. Kuvanlukutaitoa opetellaan ja samalla harjoitellaan kuvan eri käyttötarkoituksia. Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Kaikkien äidinkielen harjoitusten tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä äidinkielen merkityksestä omalla alallaan ja arkielämässä. Tutustutaan omaan alaan liittyvään kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin alalla. Oman äidinkielen taidon arvioiminen Harjoituksissa opiskelija pyrkii arvioimaan omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan. Tarkoituksena on, että opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja osaa palautteen pohjalta kertoa, mitä ja miten hän voisi taitojaan parantaa. Materiaalit ja menetelmät Materiaaleina käytetään opettajan tekemiä tehtäviä, äidinkielen oppikirjoja, lehtiä, esitteitä, pelejä, kuullun- ja luetunymmärtämistehtäviä, tietokoneohjelmia (Opinaika, sekä internetistä löytyviä äidinkielen opetusohjelmia, Luki-Luukas, Papunet, Supi Suomea, Suomea ole hyvä ja eri kustantajien verkkomateriaaleja). Lisäksi käytetään opetuskäyttöön soveltuvia TV- ja radio-ohjelmia. Tietotekniikkaa käytetään paljon opetuksessa. Tunneilla käytetään tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmia. Lisäksi harjoitellaan sähköpostin käyttöä. Tablet tietokoneita käytetään oppitunneilla tiedonhaun apuna ja esitysten tekemiseen. Tunneilla tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Viestintä- ja keskustelutaitoja harjoitellaan opetus- ja arkipäivän tilanteissa. Oppilaitoksen sisällä tehdään yhteistyötä eri opiskelijaryhmien kesken. Yhteistyötä tehdään myös ammattiaineiden opettajien kanssa. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumiskäyntejä esim. kirjastoihin ja sanomalehden toimitukseen. Tunneille voidaan kutsua myös eri alojen asiantuntijoita. Elokuvissa pyritään käymään vähintään kerran vuodessa. Arviointi Arviointi tapahtuu suullisten ja kirjallisten harjoitusten pohjalta. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan osallistuminen ryhmätilanteisiin ja aktiivisuus oppitunneilla. Arviointi on jatkuvaa, ja se tapahtuu useimmiten suullisesti. Arviointiasteikkona käytetään kuusiportaista asteikkoa: mukautettu T1 kiitettävä K3. SIVU 27

29 Toinen kotimainen kieli, ruotsi Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp Opiskelija osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. Opetus sisältää oman alan ruotsinkielisen sanaston tutustumisen muihin Pohjoismaihin ja pohjoismaiseen kulttuuriin ruotsin kielen peruskieliopin mukautettuna yksilöllisesti opiskelijoiden omiin taitoihin yleissanaston, kuten itsensä esittely, tervehdykset, hyvästely, perusluvut, kellonajat, kuukaudet, viikonpäivät sekä perusasiointiin, kuten kaupassa ja ravintolassa asiointiin liittyvät perusilmaukset mukautettuna yksilöllisesti opiskelijoiden omiin taitoihin SIVU 28

30 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä ohjattuna. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna. - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna. - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Valtakunnallisen ammatillisen perustutkinnon perusteiden arviointikriteerit. Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perustutkinnon perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 Valtakunnallisen ammatillisen perustutkinnon perusteiden arviointikriteerit. Työelämän kielenkäyttötila nteissa toimiminen Ymmärtää, että työelämässä voi tulla tilanne, jolloin Ymmärtää ohjattuna ja apuvälineitä käyttäen omaan työhön liittyvien lyhyiden ja Ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyiden omaan työhön ymmärtää lyhyiden omaan työhön ja työturvallisuuteen ymmärtää lyhyiden omaan työhön ja työturvallisuuteen tulkitsee erityyppisiä työhön liittyviä tekstejä ja tuottaa SIVU 29

31 tarvitaan ruotsin kieltä yksinkertaisten lauseiden sisällön liittyvien kirjallisten viestien sisällön liittyvien kirjallisten viestien sisällön liittyvien kirjallisten viestien sisällön ammatillisia viestejä, ohjeita tai tilauksia Sanoo ohjattuna ja apuvälineitä käyttäen yksittäisiä, tilanteeseen sopivia sanoja Kertoo ohjattuna ja apuvälineitä käyttäen suullisesti tai kirjallisesti itsestään muutamalla sanalla Kertoo ohjattuna suullisesti tai kirjallisesti lyhyesti ja yksinkertaisesti itsestään kertoo suullisesti ja kirjallisesti lyhyesti itsestään ja tutuista asioista omassa työssään ja selviytyy tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilantei sta selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää selkeää kieltä toimii tavanomaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvotusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Tietää, että ruotsin kieli on olemassa Tietää, että on olemassa ruotsin kieli ja tietää, että sitä puhutaan muuallakin kuin Ruotsissa Tiedostaa Suomen olevan kaksikielinen valtio on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä Suomessa. ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen pohjoismaisessa yhteistyössä. tuntee Suomen kansalliskieliin liittyvät oikeudet ja velvoitteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1. SIVU 30

32 Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp Opiskelija käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja) osaa hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä hyödyntää omia kielenoppimisen strategioitaan. Opetus sisältää ruotsinkielisiin oman alan teksteihin, kuten käyttöohjeisiin, tutustumisen oman alan lyhyiden tekstien kirjoittaminen ruotsiksi erilaisten vuorovaikutustilanteiden suullinen harjoittelu mukautettuna yksilöllisesti opiskelijoiden omiin taitoihin tarkemman tutustumisen ruotsinkieliseen kulttuuriin mm. eri medioita seuraamalla SIVU 31

33 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ohjattuna ja apuvälineitä käyttäen sanoa tutuissa ja usein harjoitelluissa tilanteissa yksinkertaisia sanoja Selviytyy ohjattuna ja erilaisia apukeinoja käyttäen lyhyissä ja tutuissa, usein harjoitelluissa alan vuorovaikutustilantei ssa Selviytyy ohjattuna ja erilaisia apukeinoja hyödyntäen lyhyissä alan vuorovaikutustilantei ssa selviytyy alan vuorovaikutustilantei ssa hyödyntäen erilaisia apukeinoja käyttää kieltä melko luontevasti alan vuorovaikutustilant eissa selviytyy hyvin alan vuorovaikutustilantei ssa ja viestii kohteliaasti Osaa pyytää apua sekä ymmärtää käyttää apuvälineitä Selviytyy ohjattuna käyttäen tuttua sanastoa ja apuvälineitä Selviytyy ohjattuna käyttäen tuttua sanastoa käyttää keskustelussa tuttua sanastoa ja yleiskielistä tekstiä ja saa selvää hitaasta puheesta selviytyy jokapäiväiseen elämään liittyvistä tilanteista käyttää keskustelussa kielelle ja kulttuurille ominaisia ilmaisuja Tekstien tuottaminen Kirjoittaa ohjattuna ja sanakirjaa käyttäen mallin mukaan yksinkertaisia työhön liittyviä sanoja Kirjoittaa ohjattuna, sanakirjan avulla mallin mukaan yksinkertaisia työhön liittyviä lauseita Kirjoittaa ohjattuna ja sanakirjan avulla työhön liittyviä yksinkertaisia lauseita kirjoittaa työhön liittyviä tekstejä käyttäen yksinkertaisia lauseita kirjoittaa keskeisistä työtehtäviin liittyvistä asioista käyttäen tavallisimpia kielelle ominaisia ilmauksia tuottaa sujuvasti työtehtäviin liittyviä tekstejä käyttäen keskeisintä sanastoa SIVU 32

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa saamen kielellä

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Hyväksytty , stilisoimaton

Hyväksytty , stilisoimaton Turun konservatorion ammatillinen opetussuunnitelma Osa e: Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden Yhteiset tutkinnon osat tai Atto opinnot (Yto opinnot/atto opinnot//lukiokursseja vastaavat opinnot) Hyväksytty

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET TUTKINNON OSAT. Rehtorin hyväksymä , 44, päätös päivitetty

OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET TUTKINNON OSAT. Rehtorin hyväksymä , 44, päätös päivitetty OPETUSSUUNNITELMA YHTEISET TUTKINNON OSAT Rehtorin hyväksymä 28.4.2015, 44, päätös päivitetty 1.11.2016. OPETUSSUUNNITELMA 1 (127) Sisällys YHTEISET TUTKINNON OSAT... 2 KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET,

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 1 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan taloushallinnossa (Pyry Antola) Osaamistavoitteet: toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tulkita erilaisia

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatillisten perustutkintojen perusteet Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Lausuntopyyntö 62/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Sisältö Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa

Lisätiedot

Lausunto Yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lausunto Yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa Äidinkielen opettajain liitto Mariankatu 7 C 1 00170 Helsinki Opetushallitukselle Lausunto Yhteisistä tutkinnon osista ammatillisessa peruskoulutuksessa I YLEISTÄ Hallituksen käynnistämä opetussuunnitelman

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 5.1.1 Äidinkieli, 4 ov 5.1.1.1 Äidinkieli,

Lisätiedot

Lennonjohdon perustutkinto, lennonjohtaja 2014

Lennonjohdon perustutkinto, lennonjohtaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Lennonjohdon perustutkinto, lennonjohtaja 2014 Määräys 57/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA

Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) Osaamistavoitteet: toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tulkita

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa taulukko... 3 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen Kuvaukset 1 (8) Äidinkieli, valinnainen Kriitikkokurssi, 1 ov (YV1AI1) Tavoitteet hahmottaa asemansa median maailmassa osaa hyödyntää kriittisesti mediaa ja arvioida sitä sekä ilmaista itseään luovasti

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 9. lk Arvioitavat tavoitteet Hyväksytty (5) Välttävä (6-7)

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia.

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä parille tai ryhmälle. Oppilas osaa kuunnella toisia. Tekstien tulkitseminen Tekstinymmärtämisen perus-strategioiden hallinta Toiminta vuorovaikutustilanteissa Vuorovaikutustaitojen kehittyminen Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Ilmaisukeinojen käyttö Puheviestintäti

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 8. lk Arvioitavat tavoitteet Hyväksytty (5) Välttävä (6-7)

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 2 Muutokset, jotka koskevat kaikkia perustutkintoja Kaikkien ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden kohtaa 3.1.2.1 Toinen

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS Osa arviointikriteereistä on samanlaisia vuosiluokilla 7, 8 ja 9. Tällöin arvioitaessa huomioidaan oppilaan ikäkausi. 7. lk Arvioitavat tavoitteet Hyväksytty (5) Välttävä (6-7)

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman yhteiset tutkinnon osat

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman yhteiset tutkinnon osat Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman yhteiset tutkinnon osat Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 14.8.2015 139 Voimassa 1.8.2015 alkaen Tampereen seudun ammattiopisto Yhteiset tutkinnon

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015, 7.10.2015 ja 8.9.2016 Sisällys Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen. Vuorovaikutustilanteis sa toimiminen. Puheviestintätilanteiss a toimiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen. Vuorovaikutustilanteis sa toimiminen. Puheviestintätilanteiss a toimiminen Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 ja 7.10.2015 Sisältö Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI

Opetussuunnitelma YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI 0 2015 Opetussuunnitelma 2015 YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Forssan ammatti-instituutti YHTEISET TUTKINNON OSAT kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa Yhteiset

Lisätiedot

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Suomen kielen ja kirjallisuuden osuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa pohjautuu valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto. ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen. Ilmaisu vuorovaikutustilanteis sa Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin

Lisätiedot