Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus"

Transkriptio

1 Ohjelmistoprojektien hallinta Projektin toimeenpano ja ohjaus

2 Projektin toimeenpano ja ohjaus TAVOITE: YMMÄRTÄÄ mihin projektipäällikön kannattaa investoida aikaansa Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 2

3 Projektin onnistumisen periaatteet 1. Määrittele ja aseta projektin tavoitteet selkeästi 2. Tee projektille suunnitelma: tehtävät, tarkastuspisteet, riippuvuudet sekä työmäärä- ja aika-arviot. 3. Piirrä kuva projektin aikataulusta 4. Ohjaa jäseniä sekä yksilöinä että projektitiiminä 5. Vahvista projektitiimin sitoutumista ja innostusta 6. Pidä jokainen henkilö, joka osallistuu projektiin, riittävän hyvin ajan tasalla asioista 7. Luo avoin ilmapiiri itsellesi ja muille tiimin jäsenille toimia 8. Rohkaise hallittuun riskinottoon ja luovuuteen 3

4 Projektin positiivinen kehä Sitoutuminen Tehtävän ymmärtämien Muiden tiimiläisten tukeminen, kouluttaminen ja hyödyttäminen Hallinto Työjaksoja, tehtäviä Uusia työtapoja ja ratkaisuja Hyviä suorituksia Laadukkaita osatuloksia Luovuutta 4

5 Projektinhallinnan prosessit Projektitoiminnan strategia Vuorovaikutuksen hallinta Muutoshallinta Projektin hallinta Projektin suunnittelu Päättäminen Lopputulokseen ohjaus Ajan hallinta Kustannushallinta Resurssien hallinta Henkilöstö Kommunikaatio Riski Alihankinta ISO Tukiprosessit 5

6 Projektin johtamisen osat Ulkoinen ohjaus (johtoryhmä, ohjausryhmä) Sisäinen ohjaus Projektin uudelleensuunnittelu Projektin päättäminen 6

7 Työn ja johtamisen eriyttäminen Työrauhan turvaaminen Johtamisen jämäkkyyden ylläpito Kokousmenettelyt 7

8 Johtoryhmän suorittama valvonta Johdon sitoutumisen ylläpito edellyttää ymmärrettävää rehellistä tasapainoista informaatiota projektin tilasta ja lopputuloksesta tehokkaasti organisoidussa kokouksessa 8

9 Johtoryhmän kokous 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksessa sovittujen toimenpiteiden tilanne nyt 2. Projektin tilannekatsaus Aikataulu, työaika, kustannukset, resurssit Suunnitellun vertailu toteutuneeseen Todellinen tilanne tällä hetkellä Riskilistan läpikäynti 3. Tulosaineistot Läpikäynti ja hyväksyminen 4. Päätettävät asiat 5. Toimenpiteet ennen seuraavaa kokousta 6. Seuraava kokous 9

10 Ongelmien raportointi johtoryhmälle SWOT Esitä tiimin tekemä SWOT johtoryhmälle Painoarvo kasvaa, kun kyseessä on koko tiimin mielipide Asian eri puolet esillä samassa esityksessä 10

11 Projektin sisäinen ohjaus Projektin suunnittelu riittävän yksityiskohtaisesti on ohjauksen onnistumisen avainkysymys Jokainen projektitiimissä osallistuu omalta osaltaan projektin käytännön johtamiseen Suoruus ja rehellisyys auttaa tiedostamaan todellisen tilanteen ajoissa Projektin johtamiseen on varattava aikaa ja resursseja Projektitiimin johtaminen ja hallinto kannattaa eriyttää omaan tilaisuuteensa, joka pidetään tehokkaasti (1h/vko) 11

12 Onnistumisen periaatteita Johdon sitoutuminen on ehdoton edellytys Projekti suunnitellaan ja seurataan läpinäkyvästi Lopputuloksen ymmärrys on tärkein menestystekijä Projektin tekevät ihmiset Projektin johtamiseen tarvitaan työtä ja aikaa Suurta hanketta ei voi suunnitella kerralla Projektin ohjauksen on oltava konkreettista ja yksinkertaista Edellytyksien ja työrauhan luonti ovat onnistumisen edellytys Projektipäällikkö menestyy vain tiimin onnistumisen kautta Ohjaus perustuu tulevan ennakointiin Myös heikot signaalit noteerattava ja ymmärrettävä 12

13 Projektin ulkoisten osapuolten hallinnan periaatteet: 1. Vaikuttaminen 2. Seuranta 3. Tehokas kommunikointi 4. Ymmärrys 5. Ristiriitojen välttäminen 13

14 Win-win suhde, molemminpuolinen liiketoiminnallinen hyöty perustuu: Hyvään ja oikea-aikaiseen viestintään Aikaiseen ongelmien havaitsemiseen, niiden analysointiin ja niihin puuttumiseen Jämptiin velvoitteista sopimiseen ja niistä vapauttamiseen toimituksen / suorituksen hyväksynnän jälkeen Luottamukseen ja luotettavuuteen Ei anneta asioiden luisua käsistä! 14

15 Projektiryhmän viikkokokoukset 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja 2. Tehtävittäin projektisuunnitelmaan verrattuna: missä kukin on menossa tehdyn työn tulosten esittely työajan käyttö mitä aikatauluasioita tiedossa (lomat, poissaolot) mitä ongelmia itse kullakin suunnitelman muutostarpeet, ideat ja aloitteet 3. Ongelmat ja päätökset : avoimet ongelmat mitä muutoksia on sovittu kuka tekee uudet työt mitä muille esitetään 4. Johtoryhmälle valmisteltavat asiat: projektin tilanne muutosesitykset tulosaineistot ehdotus jatkosta 5. Toimenpiteet ennen seuraavaa kokousta 6. Seuraava kokous 15

16 Aikataulun pitäminen Suunnittele pelivara ja vararesurssit Varaudu resurssihuippuihin Ole herkkä heikoille signaaleille Ryhdy heti korjaaviin toimenpiteisiin Ellei korjaannu, käynnistä uudelleensuunnittelu 16

17 Projektin tuloksen kokoonpanon hallinta Configuration management = tuotteen / kokoonpanon hallinta määritykset ja muut dokumentit osatulokset ja niiden liittymät Baseline = johtoryhmän hyväksymä versio projektidokumentista Pidettävä tallessa, muutokset vain johtoryhmän hyväksynnän jälkeen Kaikki muutokset määritellään suhteessa baseline-dokumenttiin Myös sidosryhmien on sitouduttava tähän dokumenttiin Idea: varmistetaan yhteisesti sovitun tuloksen saavuttaminen Toteutuksen on perustuttava hyväksyttyyn baseline-dokumenttiin Kokoonpanon yhtenäisyyden valvonta Tuotteen valmiusaste on jatkuvasti tiedossa 17

18 Muutosten hallinta Muutos = tarve tai halu tehdä jotain muuta kuin suunniteltu Scope creep = pienistä puroista suuri virta riski laajenemiseen suuri, jos tekijät suorassa kontaktissa käyttäjiin uhkana se, että lisääntyvä työmäärä romuttaa aikataulun ja budjetin muutokset pidettävä tiukasti kontrollissa KAIKKI muutostoiveet kirjallisina projektin vetäjälle oma lomake + selkeä muutosehdotuskäytäntö joka vie ne edelleen projektin johtoryhmän käsittelyyn ymmärretään vaikutus sisältöön (edut ja haitat) selvitetään vaikutus aikatauluun ja kustannuksiin 18

19 Muutosten hallinta Muutoksesta pitää aina tehdä kirjallinen ehdotus (muutoslomake) 1. Sopimuksen tarkistus 2. Lyhyt tehtävän määritys 3. Vaikutus kokonaisuuteen 4. Tarkempi työmäärien erittely, vastuujako ja ajoitus määritys ja suunnittelu toteutus testaus dokumentointi käyttöön otto käytön ohjeet ja opastus käyttäjien ohjeet ja opastus 5. Ehdotetut resurssikäyttö-, kustannus- ja aikataulumuutokset 19

20 Muutoshallinnan edut Tehdään se ja vain se, mikä on tehtäväksi suunniteltu Suojelee projektia tarpeettomilta muutoksilta yhtenäinen ja kirjallinen muutosehdotusmenettely Parantaa projektissa tehtävien päätösten laatua valvomalla, että kaikki asianosaiset ovat mukana niiden tekemisessä ja myös ymmärtävät muutosten vaikutukset Parantaa tarpeellisten muutosten näkyvyyttä Estää projektin paisumisen Muutokset tulevat automaattisesti dokumentoiduiksi Mukaellen Steve McConnell: Ohjelmistoprojektit selviytymisopas 20

21 Laadunvarmistus Projektisuunnitelmaan laadunvarmistuksesta oma kohtansa Tarkoituksena taata asiakkaalle sovittu tulos / toimitus Tietyissä projektivaiheissa on syytä järjestää laatukatselmus Katselmuksen oltava asiantunteva ja tuotettava todellista lisäarvoa projektille edellyttää projektin dokumentointia Tasavertaisen henkilön (kolleega, ns. peer review ) suorittama katselmus on suositeltavin Katselmus kohdistuu tuloksen laatuun ja menettelyjen noudattamiseen se ei ota kantaa siihen, ovatko menettelyt sinänsä oikeita tai parhaita mahdollisia 21

22 Projektin uudelleensuunnittelu Normaali Tehtävänantojen täsmennys Suunnitelman mukainen uudelleensuunnittelu Uusien ideoiden ja välineiden hyödyntäminen Aikataulun muuttuminen Töiden suoritustapa- ja ajoitusmuutokset Osa myöhässä - osa siirtyy myöhäisempään ajankohtaan Arviointivirheet Aikataulun epärealistisuus Resurssitarve-, budjetti- ja tulosmuutokset Ongelmat Resurssipula Tulosyllätys (vaatimukset, ympäristö) Tekniset esteet Osaamisesteet 22

23 Projektin riskejä - päättäminen Projektin muodollisen päättämisen laiminlyönti Tuloksen hyväksyttämisen laiminlyönti Projektin jättäminen roikkumaan Resurssien vapauttamisen unohtaminen Viimeistelyvaiheen tehtävien huono konkretisointi Tuloksen käytön ja ylläpidon organisoimattomuus Tiedottamisen unohtaminen eri sidosryhmille, asiakas- tai linjaorganisaatioon Viimeistelytöiden ja loppuraportoinnin vaatimien työmäärien ja aikatarpeen aliarviointi 23

24 Projektin loppuraportti 1. Tausta ja tehtävät 2. Tavoitteet 3. Aikataulu ja kustannukset 4. Organisaatio 5. Projektin eteneminen 6. Tulokset 7. Yhteenveto 8. Mitä opittu 9. Jatkotoimenpiteet 24

25 Projektin päätöskokous Koska projekteilla on luontainen taipumus jatkua, vaikka niiden tulokset olisivatkin jo valmiit, projektin päättäminen on tehtävä jämäkästi projektin päätöskokouksessa. Projektin päätöskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Projektin loppuraportin käsittely 2. Arvioidaan projektin tulos ja onnistuneisuus 3. Arvioidaan projektin toteutus 4. Jatkotoimenpiteiden käsittely 5. Päätös projektin jatkamisesta tai päättämisestä 25

26 Projektin onnistumisen mittarit Asiakas ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä projektin lopputulokseen Laatu TULOS Tavoitellut liiketoiminnalliset hyödyt saavutetaan Kustannukset Aikataulu Projektitiimi kehittyy, saa arvonnousua ja palkkioita 26

27 Harjoitus: Tehtävien suunnittelu Tavoite: Projektin yksityiskohtainen tehtäväluettelo 27

28 Projektin tehtävien ja resurssien suunnittelu Karkea aikataulu Yksityiskohtainen tehtäväluettelo vastuut työmäärät kustannukset 28

29 Tehtävien suunnittelu TEHTÄVÄLUETTELO: Tyypilliset tehtäväluettelon hierarkiset tasot Vaihe = lopputuloksen osa Aktiviteetti = jakokaavion työkokonaisuus Tehtävä = työkokonaisuuden osa (ALLE 1 VKO) Tehtävätasolla Vastuuhenkilö ja osanottajat Työmäärä (yleensä tunteina) Kustannukset Henkilötyö Muut Projektiohjelmisto Hoitaa ajoituksen Kuormituksen suunnittelun Usein myös kustannusten laskennan 29

30 Tehtäväluettelo Tunnus Tehtävän nimi Henkilöt Työmäärä... 30

31 Tehtävien suunnittelu - Suoritustapa Valitkaa ensimmäinen merkittävä tarkistuspiste (Milestone, Checkpoint) Määritelkää työt, jotka ovat valmiina ao. tarkistuspisteessä Kuvatkaa, mitä konkreettisia osa- / välituloksia ao. tarkistuspisteessä on olemassa Muodostakaa tarkistuspisteeseen johtavista töistä projektin vaihe, joka tuottaa ao. tarkistuspisteen Muodostakaa em. töistä ao. vaiheen aktiviteetit Jakakaa aktiviteetit (jos jaettavissa) tehtäviin Viimeistelkää tehtäväluettelo 31

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä

Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö Hyvä projektisuunnitelma onnistuneen hankesuunnittelun edellytyksenä Kansallismuseon auditorio 1.6.2010 Kay Grahn Yrittäjien koulutuskeskus 1 Hyvä projektisuunnitelma

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

CPM Creative Project Management

CPM Creative Project Management eli projektien ja hankkeiden luova johtaminen ketteryyttä, gantteja ja tikettejä yhdistellen Pasi Malmi Karel Åkerlund CPM Creative Project Management eli projektien ja hankkeiden luova johtaminen ketteryyttä,

Lisätiedot

Hanke- ja koordinaatioosaaminen

Hanke- ja koordinaatioosaaminen Hanke- ja koordinaatioosaaminen Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Johanna Heimonen ja Mirva Alakoskela Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

Projektinhallinta. OTM viikolla 8

Projektinhallinta. OTM viikolla 8 Projektinhallinta 1 Ohjelmistoprojekti Projektin sidosryhmät Projektinhallinnan osa-alueet Osittaminen Aikataulutus Seuranta Työmäärien arviointi, cocomo-malli Riskien hallinta Talous Työkalut Kokoukset,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTIN YLEISVAIHEET Esimerkkinä tyypillinen ohjelmistokehitysprojekti (verkkopalvelu tms.) Tarve projektille Esimääritys Tarjouspyyntö Tarjous Toimittajan

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät:

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät: 3.7.2008 Liite 7 OHJE OHJAUSRYHMISTÄ 1. Johdanto Tämä ohje pyrkii antamaan puitteet yhtenäisille ohjausryhmämenettelyille eri viranomaisten rahoittamissa EAKR ja ESR -hankeissa. Ohje täydentää niitä määräyksiä,

Lisätiedot