TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS"

Transkriptio

1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI Tonja Molin-Juustila Tentissä vastataan 24 kysymykseen, joista kustakin oikeasta vastauksesta saa yhden (1) pisteen. Vastausvaihtoehdoista vain yksi on oikea. Tentistä voi saada max 24 pistettä. Tentistä pääsee läpi 12 pisteellä. Merkitse vastauksesi selvästi joko ympyröimällä oikea vaihtoehto tai kirjaamalla oikea vaihtoehto erilliselle konseptille. Epäselvissä tapauksissa tehtävästä ei anneta pistettä. Kysymykset pohjautuvat pääsääntöisesti Risto Pelinin projektihallinnan käsikirjaan ja luentomateriaaliin. Mikäli kysymyksessä haetaan vastausta Heikki Stenlundin projektijohtamisen perusteiden mukaan, on tämä kysymyksessä erikseen mainittu. Vastausvaihtoehtoja on syytä pohtia tarkasti. Joskus kaksi vaihtoehto saattavat olla hyvinkin lähellä toisiaan, mutta olellinen pieni ero vaikuttaa siihen, kumpi on kysymyksessä haettu oikea vaihtoehto. Oikeat vastaukset tulevat kurssin kotisivulle viikolla 8. Tentin tulokset toimitetaan opintokansliaan viimeistään viikolla 9. Kysymyksistä vastataan vain neljään (4) kysymykseen. Kysymys 1: Projektipäällikköllä on useita rooleja projektissa toimiessaan. Mikä seuraavista ei ole ainakaan kurssikirjallisuuden mukainen rooli? a) Asiantuntijan rooli. b) Neuvottelijan rooli. c) Tilaajan rooli. d) Myyjän rooli. e) Vanhemman rooli. Oikea vastaus e. Kysymys 2: Kumpaa tilannetta termi Kick-Off kuvaa parhaiten? a) Projektin käynnistämistä. b) Projektin päätöstilaisuutta.

2 Kysymys 3: Mitä projektin tuloskolmio kuvaa? a) Projektin keskeisiä sisällöllisiä, laadullisia, ajallisia ja taloudellisia tavoitteita. b) Projektin aikataulu-, työmäärä- ja sisältötavoitteita. b:ssä on kyse yhden projektin jäsenen näkökulmasta tuloskolmioon. Kysymys 4: Mitä tarkoittaa ns. vyöryvän aallon periaate? a) Projektin edetessä seuraavia vaiheita tarkennetaan. b) Tehtävien kartoittaminen aloitetaan ylhäältä alaspäin. c) Projektin kriittistä tehtäväketjua. Kysymys 5: Mikä seuraavista ei ole työmäärien arvioinnissa käytettty menetelmä? a) Parkinsonin menetelmä. b) COCOMO. c) Takaperoinen ajoitus. d) Gantt-menetelmä. e) Rahi-menetelmä. f) Metu-menetelmä. Oikea vastaus d. Kysymys 6: Kumpi seuraavista termeistä kuvaa riippuvuutta, jossa tehtävät voidaan suorittaa vain tietyssä työjärjestyksessä? a) Limitysriippuvuus. b) Looginen riippuvuus. Oikea vastaus b. Kysymys 7: Mikä seuraavista ei kuulu projektin johtoryhmän kokoukseen? a) Kokouksen tarkoitus ja käsiteltävät asiat ovat etukäteen tiedossa. b) Kokouksesta laaditaan pöytäkirja. c) Suunnitellaan tehtävien vastuujakoa. d) Poikkeamien ja niiden syiden selvittäminen. e) Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen.

3 Kysymys 8: Kumpi seuraavista kuvaa sitä aikaväliä, jonka tehtävä voi viivästyä ilman, että projektin valmistuminen viivästyy? a) Kokonaispelivara. b) Vapaa pelivara. Kysymys 9: Mistä ei ole kyse silloin, kun puhutaan projektin jakamisesta itsenäisesti suunniteltaviin ja toteutettaviin tehtäväkokonaisuuksiin? a) Projektin vaiheistuksesta. b) Projektin organisoinnista. c) Resurssitasauksesta. d) Projektin ohjaksesta. e) Projektin osituksesta. Kysymys 10: Heikki Stenlund puhuu projektitoiminnan kypsyystasoista. Mikä seuraavista ei ole yksi hänen kuvailemastaan viidestä eri tasosta? a) Lähtötaso. b) Uudistettu. c) Hallittu. d) Optimoitu. Oikea vastaus b. Kysymys 11: Kumpi seuraavista riskianalyysin vaiheista on syytä tehdä ensin? a) Riskin merkityksen / vaikutusten arviointi. b) Riskien torjunnan / ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu. Kysymys 12: Mikä seuraavista tehtävistä ei kuulu projektiorganisaatiossa projektiryhmän jäsenen vastuulle? a) Osallistuminen projektisuunnitelman laatimiseen. b) Työn edistymisestä raportointi. c) Työn edistymisen valvonta. d) Työn tulosten dokumentointi.

4 Kysymys 13: Mikä seuraavista jää tyypillisesti projektikäsikirjan ulkopuolelle? a) Henkilöstöjohtaminen. b) Projektin suunnittelu. c) Projektin ohjauspalaverit. d) Projektin katselmukset. e) Projektin jälkihoito. Kysymys 14: Risto Pelin esittää kirjassaan kirjallista menettelyä muutosten hallintaan. Mikä keskeinen osavaihe tässä menettelyyssä ei tule esille Heikki Stenlundin esityksessä koskien muutosten hallintaa? a) Muutosehdotus. b) Muutosesityksen valmistelu. c) Asiantuntijalausunnot muutoksen vaikutusten arvioinnissa. d) Muutoksesta päättäminen. Kysymys 15: Mikä seuraavista tehtävistä ei kuulu projektiorganisaatiossa projektipäällikön vastuulle? a) Käynnistää projektiryhmän työskentely. b) Johtaa projektin toimeenpanoa. c) Huolehtia projektin dokumentoinnista ja arkistoinnista. d) Projektin päättäminen. e) Projektin tulosten hyväksyntä. Oikea vastaus e. Kysymys 16: Mikä seuraavista ei ole Pelinin mainitsema, projektin aikana tuotettavan dokumentin tunnistetieto? a) Dokumentin tallennuspaikka / hakemistopolku. b) Dokumentin versionumero. c) Hyväksymismerkinnät. d) Dokumentin versiohistoria. e) Dokumentin kuvaus / selitys, minkä tyyppisestä dokumentista on kyse. Oikea vastaus e.

5 Kysymys 17: Mikä seuraavista ei ole projektin tehtävien välinen riippuvuustyyppi? a) Resurssiriippuvuus. b) Kalenteririippuvuus. c) Systeemiriippuvuus. d) Viiveriippuvuus. e) Looginen riippuvuus. Kysymys 18: Mitä seuraavista ei kuulu Pelinin mukaan resurssikuormituksen tasauksessa käytettäviin periaatteisiin? a) Siirretään tehtävien ajoitusta pelivarojen puitteissa. b) Arvoidaan mahdollisuutta lisäresurssointiin. c) Lasketaan, että pitkällä aikavälillä resurssikuormitus pysyy keskimääräisenä ajoittaisesta yli/aliresurssoinnista huolimatta. d) Tarkistetaan tehtävien välisiä riippuvuuksia. Kysymys 19: Kummalla seuraavista kuvausmenetelmistä kuvataan projektin tehtävät, tapahtumat ja tehtävien väliset riippuvuudet? a) Toimintaverkolla. b) Janakaaviolla. Kysymys 20: Projektin keston ja työmäärän välillä on yhtälö: kesto = työmäärä : resurssimäärä. Kumpaa tyyppiä tämä on? a) Tehollinen kesto. b) Kalenterikesto. Lisäksi vastaa neljään (4) ja vain neljään kysymykseen seuraavista. Kysymys 21: Mistä on kyse, kun puhutaan ns. resurssipoolista? a) Yrityksen käytettävissä olevien resurssien luettelo (tilat, laitteet, ohjelmistot, yms.) ja näihin liittyvä varauskirja. b) Moniprojektiorganisaatiossa kerätään ja tallennetaan yhteen paikkaan tietoa henkilöstöstä (nimi, tuntihinta, osaamisalueet yms.). Oikea vastaus on b.

6 Kysymys 22: Mikä seuraavista ei liity laatujärjestelmän sertifiointiin? a) Toiminnan kehittäminen. b) Henkilöstön koulutus. c) Asiakkaan suorittama auditointi. d) Havaittujen puutteiden korjaus. Auditoinnin suorittaa sertifikaatin myöntämiseen oikeutettu erillinen tarkastusorganisaatio. Kysymys 23: Päätöksenteko saattaa muodostua liian monimutkaiseksi. Projektien väliset kiistat resursseista ovat yleisiä. Organisaatio saattaa byrokratisoitua. Kumpaa organisaatiotyypiä kyseiset ongelmat kuvaavat? a) Linjaorganisaatiota. b) Matriisiorganisaatiota. Oikea vastaus b. Kysymys 24: Mikä seuraavista on ensimmäinen vaihe työmääräarvioinnin kehittämisessä? a) Toteutuneiden työtuntien raportointi. b) Arviointimenetelmän kehittäminen. c) Tuntiraportointi tehtäväluettelon tarkkuudella. d) Poikkeamien syiden selvittäminen. Pelkkä toteutuneiden työtuntien raportointi ei vielä riitä. Kysymys 25: Kurssilla kävi vierailevana luennoitsijana Erkki Koskela CCC:ltä. Mistä CCC:llä koostuu ohjelmistoprojektin laatu? a) Valmistelun laadusta, prosessin laadusta ja tuotteen laadusta. b) Prosessin laadusta, tuotteen laadusta ja jälkihoidon laadusta. Oikea vastaus on a. Kysymys 26: Kurssilla kävi vierailevana luennoitsijana Erkki Koskela CCC:ltä. Mitä CCC:llä hänen mukaansa merkitsee negatiivinen resurssisaldo? a) Projektilla on tehtäviinsä nähden käytettävissään liikaa resursseja. b) Projektin resurssit eivät riitä arvioitujen tehtävien suorittamiseen. Oikea vastaus on b.

7 Kysymys 27: Kurssilla kävi vierailevina luennoitsijoina Erkki Koskela CCC:ltä ja Egil Nilsson QPR:stä. Kumpi seuraavista kuvaa itse toteutukseen kuluvaa työmäärää CCC:n projekteissa? Asia selvitettiin yleisökysymyksellä molemmilta luennoitsijoilta. a) % b) 50 % Oikea vastaus on a. Kysymys 28: Kurssilla kävi vierailevina luennoitsijoina Egil Nilsson QPR:stä. Kuka on QPR:llä tuotekehitysprojektin asiakas? a) Product Manager b) Steering Group Oikea vastaus on a.

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Projektinhallinta Osa 1: yleistä

Projektinhallinta Osa 1: yleistä Projektinhallinta Osa 1: yleistä Kari Smolander Lappeenrannan teknillinen yliopisto kari.smolander@lut.fi Kurssin tavoitteet p Opinto-oppaasta Perehdyttää opiskelija tietojärjestelmän rakentamisessa työn

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Projektinhallinnan merkitys

Projektinhallinnan merkitys 6. ei ole työvaihe, vaan se on läsnä koko tuotteen elinkaaren ajan. Se siirtää ohjausvastuun pois kehitystiimiltä. Työvaihe sisältää prosessin ohjaukseen liittyviä tehtäviä: koko- ja kustannusarviot, aikataulun

Lisätiedot

Projektitoiminta. Teatterin projektit Työilmapiirillä tuloksia Afrikan projektimarkkinat Mistä on hyvä projektipäällikkö tehty?

Projektitoiminta. Teatterin projektit Työilmapiirillä tuloksia Afrikan projektimarkkinat Mistä on hyvä projektipäällikkö tehty? Projektitoiminta Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti No. 2/2002 Vol. XXV, ISSN 1455-4178 Teatterin projektit Työilmapiirillä tuloksia Afrikan projektimarkkinat Mistä on hyvä projektipäällikkö tehty? Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Pirjo Penttonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTIN YLEISVAIHEET Esimerkkinä tyypillinen ohjelmistokehitysprojekti (verkkopalvelu tms.) Tarve projektille Esimääritys Tarjouspyyntö Tarjous Toimittajan

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA OSANA KURSSIA Opettaja: Tomi Jokitulppo email: Tomi.Jokitulppo@metropolia.fi puhelin: 040 5430197 4 opetuskertaa: 2.10., 9.10., 16.10.

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot