Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012"

Transkriptio

1 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto tuloksista Juha P. Lindstedt, Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut

2 Tiivistelmä Laatujärjestelmäpalvelut Tekijä Juha P. Lindstedt Raportin nimi OPISKELIJAKYSELYN PALAUTE, KEVÄT 2012 Sivu- ja liitesivumäärä Kevään 2012 Opiskelijakyselyn palaute kerättiin touko-kesäkuun vaihteessa. Alkuperäisen vastausjan puitteissa saatiin noin 700 vastausta ja muistutksen jälkeen vielä lähes 300. Kysely lähetettiin 9602:lle, vastanneita oli 995, joten vastausprosentiksi saatiin 10,36. Tässä raportissa on esitetty palautteen numeeriset tulokset. Suurin osa tuloksista on esitetty kampuksittain koulutusohjelmakohtaisesti. Keskiarvotauluihin on lisätty HAAGA-HELIAn laatupolitiikassa ilmoitettuun laatukriteeriin pohjautuva värikoodaus tulkintojen helpottamiseksi. HAAGA-HELIAssa on paljon toimintaa, jossa laatukriteerit on saavutettu tai ylitetty, mutta merkittävästi vielä kehitettävääkin. Kokonaislaadunhallinnan kannalta olisi olennaista, että kampuksittain tai koulutusohjelmittain ei olisi suuria laatuvaihteluja sen lisäksi, että laatu on riittävää. Kyselyn avoimista palautteista on erillinen raportti, ja lisäksi aineistosta on tulossa opinnäytetöitä, joissa tuloksia on analysoitu yksityiskohtaisemmin. Opiskelijakysely tehdään kolmen vuoden välein. Tämän ensimmäisen kyselyn seuranta toteutettaneen kuitenkin aikaisemmin. Kyselyn laati HAAGA-HELIAn opiskelijahyvinvointityöryhmä ja käytännön toteutuksesta sekä raportoinnista vastasi laatujärjestelmäpalvelut. Asiasanat Palaute, opiskelijakysely, laatu, HAAGA-HELIA

3 Abstract Quality System Services Author Juha P. Lindstedt The title of the report FEEDBACK FROM STUDENT SURVEY, SPRING 2012 Number of pages and appendices In spring 2012 the student feedback was gathered in May June. After the initial response time some 700 answers were received, and after the reminder 300 more. The request was sent to 9602 student, total number of answers was 995 giving the response ratio 10.36%. This report contains numeric results from the feedback. Most of the results are presented by the campus and the degree program. The tables contain quality criteria derived color coding to enhance the interpretation. The quality criterion is defined in HAAGA-HELIA s quality policy. In HAAGA-HELIA there are many operations and services that meet or exceed the quality criteria, but also room for improvement. From total quality s point of view it is essential that the differences between campuses and degree programs are minimal, in addition to the keep adequate quality level. The open-ended answers are reported separately. There are also two theses in process that will bring deeper information on the results. The interval between the student surveys is three years. However, the second survey may take place sooner than that. The questionnaire was designed by HAAGA-HELIA s student well-being work group and the survey was performed and reported by the quality system services. Key words Feedback, student survey, quality, HAAGA-HELIA

4 Sisällys 1 Johdanto Vastaajien taustatietoja ja HAAGA-HELIA-tason tuloksia Tulokset Hotelli- ja ravintola-alan koulutus Opiskelijahyvinvointi Koulutusohjelma Opintojen ohjaus Työelämätaitojen kehittyminen opintojen aikana Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus Opiskelijahyvinvointi Koulutusohjelma Opintojen ohjaus Työelämätaitojen kehittyminen opintojen aikana IT-koulutus Opiskelijahyvinvointi Koulutusohjelma Opintojen ohjaus Työelämätaitojen kehityminen opintojen Johdon assistentti - ja journalistikoulutus Opiskelijahyvinvointi Koulutusohjelma Opintojen ohjaus Työelämätaitojen kehittyminen opintojen aikana Liikunta-alan koulutus Opiskelijahyvinvointi Koulutusohjelma Opintojen ohjaus Työelämätaitojen kehittyminen opintojen aikana... 94

5 1 Johdanto HAAGA-HELIAn Opiskelijakysely lähetettiin 9602:lle opiskelijalle, ja siihen vastasi 995 opiskelijaa, joten vastausprosentiksi saatiin 10,36. Seuraavassa on esitetty koko aineiston kattavat suorat jakaumat tai keskiarvot. Keskiarvotaulukoissa on lisäksi minimi- ja maksimiarvot sekä keskihajonta ja numerus eli vastaajien lukumäärä. Keskiarvojen värikoodaus on selitetty luvun 2 alussa. Avointen vastausten tulokset on raportoitu erillisessä raportissa. Kyselyn sisältö on osin sama kuin valmistuvien opiskelijoiden palautteessa, mutta suuremman vastaajamäärän ansiosta tämän kartoituksen tulokset ovat luotettavampia kuin valmistumispalautteen, mikä kannattaa etenkin pienissä koulutusohjelmissa huomioida. Opiskelijapalautteen tuloksissa ei ole yllättäviä piirteitä, vaan tulokset ovat linjassa aikaisempien mittaustulosten kanssa. HAAGA-HELIAlla on paljon vahvuuksia, mutta listattujen opiskelijoiden kokemien heikkouksien lisäksi erityinen heikkoutemme on se, että viiden vuoden laadunseurantamittausten aikana emme ole pystyneet tiettyjä ongelmia korjaamaan, vaikka ne ovat mittauksissa jatkuvasti toistuneet ja siten hyvin tiedostettu. Opiskelijakysely toistetaan kolmen vuoden välein, joskin seuraava kysely tehdään seurantatiedon saamisen ja kyselyn sisällön kehittämisen vuoksi nopeutetussa aikataulussa. Tämän kyselyn sisällön olivat tuottaneet: Auli Pekkala, Kaisa Iso-Herttua, Ina Ihalainen, Merja Pallonen ja Toni Asikainen. Teknisestä toteutuksesta vastasi laatupäällikkö, kyselyn postituksesta Pirjo Eerikäinen ja raportoinnista laatupäällikkö sekä Tytti Kemppainen. Laatupäällikkö kiittää tuotantotiimiä erittäin hyvästä yhteistyöstä. 1

6 2 Vastaajien taustatietoja ja HAAGA-HELIA-tason tuloksia Seuraavassa on esitetty vastaajien taustatiedot sekä HAAGA-HELIA-tasoisia tuloksia. Kaikissa tämän raportin Descriptive Statistics -taulukoissa vasemmassa yläkulmassa on pääkysymys/-väittämä ja tämän alaosiot muodostavat tulosrivin (osioiden indeksointia on taulukoissa hieman muutettu verrattuna alkuperäiseen kyselyyn). Vasemmassa sarakkeessa on osion nimi, 3. sarakkeessa vastausten lukumäärä, 5. sarakkeessa pienin annettu arvo ja 6. sarakkeessa suurin. Mean sarakkeissa (2. sarake) Statistic on saatu keskiarvon estimaatti, joka on värikoodattu siten, että vihreä taustaväri tarkoittaa laatupolitiikassa määritetyn laatukriteerin täyttymistä ( 4,00). Taustavärin ollessa keltainen ja numeron mustan, on syytä seurata tuloskehitystä jatkossa (3,50 3,99) ja pyrkiä hiukan kehittämään toimintaa. Taustavärin ollessa keltainen ja numeron punaisen (<3,50), on kehittämistoimet käynnistettävä välittömästi, mikäli ei ole perusteltua syytä poiketa laatupolitiikan määrittämästä laatutasosta. Keltainen lihavoitu keskiarvo punaisella taustalla on selkeä laatupoikkeama, johon tulee puuttua asian vaatimalla vakavuudella. Opintojen edistymistä vaikeuttavissa osioissa väritys on käänteinen. Mikäli väritystä ei ole käytetty, kyseessä ei ole laatumittari tai aineiston määrä (alle viisi vastausta) ei ole riitävä luotettavan tulkinnan tekemiseksi. 2

7 Taulukko 1. Opintojen aloitusvuosi 1) Opintojen aloitusvuosi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Total Missing System Total Taulukko 2. Opiskelumuoto 2) Opiskelumuoto Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Päiväopiskelu Iltaopiskelu Sekä päivä- että iltaopiskelu Monimuoto-opiskelu (monimuotokoulutusohjelma) Total

8 Taulukko 3. Koulutus ennen HAAGA-HELIAssa aloittamista 5) Koulutus ennen HAAGA-HELIAn amk-opintojen aloittamista Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Lukio Toisen asteen ammatillinen perustutkinto samalta/lähialalta Toisen asteen ammatillinen perustutkinto eri alalta kuin amk Korkeakoulututkinto/yliopistotutkinto Muu, mikä? Total Missing System 3.3 Total Taulukko 4. Sukupuolijakauma 6) Sukupuoli Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nainen Mies Total Missing System Total Taulukko 5. Toimipiste 3) Toimipiste Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Total

9 Taulukko 6. Kokonaisarvosana HAAGA-HELIAlle yksiköittäin Report 3) Toimipiste (ns. kotikampus, jonka koulutusohjelmassa olet opiskelijana) Mean N Std. Deviation Haaga Malmi Pasila Porvoo Vallila Vierumäki Total Keskiarvojen ero on tilastollisesti merkitsevä (sig..023). Kuva 1. Arvosana HAAGA-HELIAlle 5

10 Taulukko 7. Arvio vuorovaikutuksesta seuraavien kanssa Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation a1) Koulutusjohto (koulutusohjelmajohtaja, yksikön johtaja) 8 a2) Opettajat a3) Opiskelijat a4) Opiskelijajärjestöt a5) Opinto-ohjaaja a6) Terveydenhoitaja a7) Lääkäri a8) Psykiatrinen sairaanhoitaja a9) Opintopsykologi a10) Korkeakoulupappi Valid N (listwise) 177 Huomaa, että vastausten määrässä on suuri ero eri toimijoiden välillä. Taulukko 8. Arvio tahoista, joiden toivotaan olevan nykyistä enemmän mukana opiskelun arjessa 8 b1) Koulutusjohto (koulutusohjelmajohtaja, yksikön johtaja) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total b2) Opettajat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total b3) Opiskelijat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total b4) Opiskelijajärjestöt Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total

11 8 b5) Opinto-ohjaaja Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total b6) Terveydenhoitaja Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total b7) Lääkäri Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total b8) Psykiatrinen sairaanhoitaja Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total b9) Opintopsykologi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total b10) Korkeakoulupappi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kyllä Ei Total Seuraavassa taulukossa on tärkeää huomata, että vaikka keskiarvot ovat pääosin matalia, kaikissa muuttujissa esiintyy vastauksissa viitosia. Yksittäisten opiskelijoiden tapauksissa nämä aiheuttavat valmistumiseen viiveitä ja pahimmassa tapauksessa opintojen keskeyttämisen. 7

12 Taulukko 9. Arvio tekijöistä, jotka vaikeuttavat opintojen etenemistä Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 8 d1) Työssäkäynti d2) Ajan puute d3) Väsymys d4) Heikko motivaatio d5) Epävarmuus alan valinnasta d6) Heikko taloudellinen tilanne d7) Harrastus/järjestö- yms. toiminta d8) Ongelmat ihmissuhteissa/perheessä 8 d9) Asumisolosuhteet d10) Heikko fyysinen terveys (sairaudet) 8 d11) Heikko psyykkinen terveys d12) Yksinäisyys d13) Syrjinnän tai kiusaamisen kokeminen 8 d14) Tuen puute opintoihin liittyen d15) Jokin muu Valid N (listwise) 80 Viidestä ensimmäisestä keltaisella merkitystä saadaan hypoteettinen syy-seurausketju: Heikko taloudellinen tilanne -> työssäkäynti -> ajanpuute & väsymys -> motivaation lasku. 8

13 Taulukko 10. Arvio vaikutus-/osallistumismahdollisuuksista seuraaviin Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 8 f1) Opiskelijajärjestötoimintaan f2) Opetus-/opiskelumuotojen kehittämiseen 8 f3) Palautteen antoon (esim opintojaksoista) f4) Oman tutkintosisällön suunnitteluun f5) Vapaamuotoiseen yhdessäoloon muiden opiskelijoiden kanssa Valid N (listwise) 689 Taulukko 11. Arvio koulutusohjelman onnistuneisuudesta Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 9 a1) Koulutusohjelman rakenne a2) Opintojen etenemisjärjestys a3) Opintojen etenemistahti a4) Opintojen sisällöllinen monipuolisuus 9 a5) Yhteistyö yritysten kanssa a6) Opetuksen taso a7) Mahdollisuus vaikuttaa oman tutkinnon sisältöön a8) Mahdollisuus kansainvälistymiseen Valid N (listwise) 925 9

14 Taulukko 12. Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 10 a1) Sähköinen opinto-opas a2) MyNet a3) Opiskelijatutoreiden antama ohjaus (opiskelun alussa) 10 a4) Opinto-ohjaajien antama ohjaus 10 a5) Opettajien antama ohjaus a6) Työharjoittelun ohjaus a7) Opinnäytetyöohjaus a8) Uraohjaus Valid N (listwise) 169 Taulukko 13. Arvio tukipalveluiden toimivuudesta (saatavuus, asiantuntevuus, asiakaspalvelu) Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 11 a1) Opintotoimiston palvelut a2) Kirjaston palvelut a3) IT-tukipalvelut (HelpDesk) a4) Kansainvälisyyspalvelut a5) Ura- ja rekrypalvelut a6) Terveys- ja hyvinvointipalvelut (terveydenhoitaja, lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, opintopsykologi, korkeakoulupappi) 11 a7) Opintotukipalvelut (HH:n opintotukilautakunta ja opintotukiasiat) a8) Opiskelijaravintola- ja kahvilapalvelut Valid N (listwise) 67 Taulukoiden perusteella HAAGA-HELIAssa ei ole toimivaa opiskelijat tavoittavaa uraohjausta. 10

15 Taulukko 14. Arvio seuraavien tilojen ja välineiden toimivuudesta Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 12 a1) Opetustilat a2) Yleisten tilat (aulat, oleskelutilat, kulkuväylät) 12 a3) Liikuntatilat a4) Opiskelijajärjestöjen tilat a5) Ulkotilat a6) Atk-laitteitteet a7) Av-laitteet Valid N (listwise) 185 Liikuntatilojen osalta on syytä huomata suuri hajonta. Taulukko 15. Arvio seuraavista Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 12 c1) Oppimisen ilmapiiri c2) Viestintä (tiedottaminen) c3) Opiskelijajärjestötoiminta c4) Opiskelijatapahtumat (liikuntapäivä, rekrymessut, tempaukset) Valid N (listwise)

16 Taulukko 16. Arvio ammatillista kasvua sekä työelämävalmiuksia tukevista taidoista Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 13.1) Kielitaito ) Atk-taidot ) Viestintätaidot ) Ryhmätyötaidot ) Projektinhallintataidot ) Yrittäjyystaidot ) Myyntitaidot ) Asiakaspalvelu-/asiakkuuden hoito 13.9) Tiedonhankintataidot ) Esiintymis-/presentointitaito ) Ongelmanratkaisutaidot ) Kansainvälisyysosaaminen Valid N (listwise) 785 Yrittäjyys- ja myyntitaitojen muita matalampi keskiarvo selittyy suurella hajonnlla: kaikissa koulutusohjelmissa mainittujen taitojen hallintaa ei ole painotettu. 12

17 3 Tulokset 3.1 Hotelli- ja ravintola-alan koulutus Opiskelijahyvinvointi Taulukko 17. Haagan koulutusohjelmat 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hotelli- ja ravintola-alan ko Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Matkailun liikkeenjohdon ko Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Degree Programme in Experience and Wellness Management Total Missing System Total Taulukko 18. Porvoon koulutusohjelmat 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Matkailun ko DP in Tourism DP in Tourism (ylempi) Total Missing System Total

18 Taulukko 19a. Arvio vuorovaikutuksesta seuraavien tahojen kanssa: Haaga 8 a1) Koulutus- 4.1) Koulutusohjelma Haaga johto (koulutus- 8 a8) Psykiatri- ohjelmajohtaja, 8 a4) Opiskelija- 8 a5) Opinto- 8 a6) Tervey- nen sairaanhoi- 8 a9) Opinto- 8 a10) Korkea- 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) yksikön johtaja) 8 a2) Opettajat 8 a3) Opiskelijat järjestöt ohjaaja denhoitaja 8 a7) Lääkäri taja psykologi koulupappi Hotelli- ja ravintola-alan ko. Mean N Std. Deviation Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Matkailun liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Mean N Std. Deviation Degree Programme in Experience and Wellness Management Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

19 Taulukko 19b. Arvio vuorovaikutuksesta seuraavien tahojen kanssa: Porvoo 8 a1) Koulutus- 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) johto (koulutus- 8 a8) Psykiatri- ohjelmajohtaja, 8 a4) Opiskelija- 8 a5) Opinto- 8 a6) Tervey- nen sairaanhoi- 8 a9) Opinto- 8 a10) Korkea- 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) yksikön johtaja) 8 a2) Opettajat 8 a3) Opiskelijat järjestöt ohjaaja denhoitaja 8 a7) Lääkäri taja psykologi koulupappi Matkailun ko. Mean N Std. Deviation DP in Tourism Mean N Std. Deviation DP in Tourism (ylempi) Mean N Std. Deviation Up för turism Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

20 Taulukko 19c 1. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Haaga 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) 8 d5) Epävar- 8 d6) Heikko 8 d7) Harras- 8 d8) Ongelmat 8 d1) Työssä- 8 d2) Ajan 8 d4) Heikko muus alan taloudellinen tus/järjestö- ihmissuhteis- 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) käynti puute 8 d3) Väsymys motivaatio valinnasta tilanne yms. toiminta sa/perheessä Hotelli- ja ravintola-alan ko. Mean N Std. Deviation Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Matkailun liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Mean N Std. Deviation Degree Programme in Experience and Wellness Management Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

21 Taulukko 19c 2. Arvio opintoja vaikeuttavista tekiöistä: Haaga * 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) 8 d14) Tuen puute opintoihin liittyen (kerro avoimessa 8 d10) Heikko 8 d11) Heikko 8 d13) Syrjinnän kommentissa, 8 d9) Asumis- fyysinen terveys psyykkinen 8 d12) Yksinäi- tai kiusaamisen millaista tukea 8 d15) Jokin 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) olosuhteet (sairaudet) terveys syys kokeminen tarvitsisit) muu Hotelli- ja ravintola-alan ko. Mean N Std. Deviation Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Matkailun liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Mean N Std. Deviation

22 Degree Programme in Experience and Wellness Management Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

23 Taulukko 19d 1. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Porvoo 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) 8 d5) Epävar- 8 d6) Heikko 8 d7) Harras- 8 d8) Ongelmat 8 d1) Työssä- 8 d2) Ajan 8 d4) Heikko muus alan taloudellinen tus/järjestö- ihmissuhteis- 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) käynti puute 8 d3) Väsymys motivaatio valinnasta tilanne yms. toiminta sa/perheessä Matkailun ko. Mean N Std. Deviation DP in Tourism Mean N Std. Deviation DP in Tourism (ylempi) Mean N Std. Deviation Up för turism Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

24 Taulukko 19d 2. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Porvoo 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) 8 d10) Heikko 8 d11) Heikko 8 d13) Syrjinnän 8 d14) Tuen 8 d9) Asumis- fyysinen terveys psyykkinen 8 d12) Yksinäi- tai kiusaamisen puute opintoihin 8 d15) Jokin 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) olosuhteet (sairaudet) terveys syys kokeminen liittyen muu Matkailun ko. Mean N Std. Deviation DP in Tourism Mean N Std. Deviation DP in Tourism (ylempi) Mean N Std. Deviation Up för turism Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

25 Taulukko 19e. Arvio vaikuttamis-/osallistumismahdollisuuksista seuraaviin: Haaga 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) 8 f5) Vapaa- 8 f2) Opetus- muotoiseen 8 f1) Opiskelija- /opiskelumuotoj 8 f3) Palautteen 8 f4) Oman yhdessäoloon järjestötoimin- en kehittämi- antoon (esim. tutkintosisällön muiden opiskeli- 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) taan seen opintojaksoista) suunnitteluun joiden kanssa Hotelli- ja ravintola-alan ko. Mean N Std. Deviation Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Matkailun liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Mean N Std. Deviation Degree Programme in Experience and Wellness Management Mean N Std. Deviation

26 Total Mean N Std. Deviation

27 Taulukko 19f. Arvio vaikuttamis-/osallistumismahdollisuuksista seuraaviin: Porvoo 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) 8 f5) Vapaamuotoiseen yhdes- 8 f1) Opiskelija- 8 f2) Opetus- 8 f3) Palautteen 8 f4) Oman säoloon muiden järjestötoimin- /opiskelumuotoje antoon (esim. tutkintosisällön opiskelijoiden 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) taan n kehittämiseen opintojaksoista) suunnitteluun kanssa Matkailun ko. Mean N Std. Deviation DP in Tourism Mean N Std. Deviation DP in Tourism (ylempi) Mean N Std. Deviation Up för turism Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

28 3.1.2 Koulutusohjelma Taulukko 20a. Arvio koulutusohjelman onnistuneisuudesta seuraavissa: Haaga 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) 9 a7) Mahdolli- 9 a1) Koulutus- 9 a2) Opintojen 9 a4) Opintojen suus vaikuttaa 9 a8) Mahdolli- ohjelman ra- etenemisjärjes- 9 a3) Opintojen sisällöllinen 9 a5) Yhteistyö 9 a6) Opetuk- oman tutkinnon suus kansain- 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) kenne tys etenemistahti monipuolisuus yritysten kanssa sen taso sisältöön välistymiseen Hotelli- ja ravintola-alan ko. Mean N Std. Deviation Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Matkailun liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Mean N Std. Deviation Degree Programme in Experience and Wellness Management Mean N Std. Deviation

29 Total Mean N Std. Deviation Taulukko 20b. Arvio koulutusohjelman onnistuneisuudessa seuraavissa: Porvoo 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) 9 a7) Mahdolli- 9 a1) Koulutus- 9 a2) Opintojen 9 a4) Opintojen suus vaikuttaa 9 a8) Mahdolli- ohjelman ra- etenemisjärjes- 9 a3) Opintojen sisällöllinen 9 a5) Yhteistyö 9 a6) Opetuk- oman tutkinnon suus kansain- 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) kenne tys etenemistahti monipuolisuus yritysten kanssa sen taso sisältöön välistymiseen Matkailun ko. Mean N Std. Deviation DP in Tourism Mean N Std. Deviation DP in Tourism (ylempi) Mean N Std. Deviation Up för turism Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

30 3.1.3 Opintojen ohjaus Taulukko 21a. Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta: Haaga 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) 10 a3) Opiskelijatutoreiden antama ohjaus 10 a4) Opinto- 10 a5) Opetta- 10 a1) Sähköi- (opiskelun ohjaajien anta- jien antama 10 a6) Työhar- 10 a7) Opinnäy- 10 a8) Uraoh- 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) nen opinto-opas 10 a2) MyNet alussa) ma ohjaus ohjaus joittelun ohjaus tetyöohjaus jaus Hotelli- ja ravintola-alan ko. Mean N Std. Deviation Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Matkailun liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Mean N Std. Deviation

31 Degree Programme in Experience and Wellness Management Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

32 Taulukko 21b. Arvio ohjauspalveluiden onnistuneisuudesta: Porvoo 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) 10 a3) Opiskelijatutoreiden antama ohjaus 10 a4) Opinto- 10 a5) Opetta- 10 a1) Sähköi- (opiskelun ohjaajien anta- jien antama 10 a6) Työhar- 10 a7) Opinnäy- 10 a8) Uraoh- 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) nen opinto-opas 10 a2) MyNet alussa) ma ohjaus ohjaus joittelun ohjaus tetyöohjaus jaus Matkailun ko. Mean N Std. Deviation DP in Tourism Mean N Std. Deviation DP in Tourism (ylempi) Mean N Std. Deviation Up för turism Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

33 3.1.4 Työelämätaitojen kehittyminen opintojen aikana Taulukko 22a. Arvio ammatillista kasvua sekä työelämävalmiuksia tukevista taidoista: Haaga 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) 13.3) Viestintä- 13.4) Ryhmä- 13.5) Projektin- 13.6) Yrittäjyys- 4.1) Koulutusohjelma (Haaga) 13.1) Kielitaito 13.2) Atk-taidot taidot työtaidot hallintataidot taidot Hotelli- ja ravintola-alan ko. Mean N Std. Deviation Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Matkailun liikkeenjohdon ko. Mean N Std. Deviation Palveluliiketoiminnan ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management Mean N Std. Deviation Degree Programme in Experience and Wellness Management Mean N Std. Deviation

34 Total Mean N Std. Deviation

35 Taulukko 22b. Arvio ammatillista kasvua sekä työelämävalmiuksia tukevista taidoista: Porvoo 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) 13.3) Viestintä- 13.4) Ryhmä- 13.5) Projektin- 13.6) Yrittäjyys- 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) 13.1) Kielitaito 13.2) Atk-taidot taidot työtaidot hallintataidot taidot Matkailun ko. Mean N Std. Deviation DP in Tourism Mean N Std. Deviation DP in Tourism (ylempi) Mean N Std. Deviation Up för turism Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

36 3.2 Liiketalouden, finanssi- ja talousasiantuntijan sekä myyntityön koulutus Taulukko 23a. Malmin koulutusohjelmat 4.1) Koulutusohjelma (Malmi) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Liiketalouden ko Missing System Total Taulukko 23b. Pasilan koulutusohjelmat 4.1) Koulutusohjelmasi (Pasila) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Liiketalouden ko Myyntityön ko Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) DP in International Business DP in International Business Management (ylempi) Total Missing System Total

37 Taulukko 23c. Porvoon koulutusohjelmat 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Liiketalouden ko DP in International Business Up i företagsekonomi Total Missing System Total Taulukko 23d. Vallilan koulutusohjelmat 4.1) Koulutusohjelma (Vallila) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Liiketalouden ko Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Total

38 3.2.1 Opiskelijahyvinvointi Taulukko 24a. Arvio vuorovaikutuksesta seuraavien tahojen kanssa: Malmi 8 a1) Koulutus- 4.1) Koulutusohjelma (Malmi) johto (koulutus- 8 a8) Psykiatri- ohjelmajohtaja, 8 a4) Opiskelija- 8 a5) Opinto- 8 a6) Tervey- nen sairaanhoi- 8 a9) Opinto- 8 a10) Korkea- 4.1) Koulutusohjelma (Malmi) yksikön johtaja) 8 a2) Opettajat 8 a3) Opiskelijat järjestöt ohjaaja denhoitaja 8 a7) Lääkäri taja psykologi koulupappi Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation Taulukko 24b. Arvio vuorovaikutuksesta seuraavien tahojen kanssa: Pasila 8 a1) Koulutus- * 4.1) Koulutusohjelmasi (Pasila) johto (koulutus- 8 a8) Psykiatri- ohjelmajohtaja, 8 a4) Opiskelija- 8 a5) Opinto- 8 a6) Tervey- nen sairaanhoi- 8 a9) Opinto- 8 a10) Korkea- 4.1) Koulutusohjelmasi (Pasila) yksikön johtaja) 8 a2) Opettajat 8 a3) Opiskelijat järjestöt ohjaaja denhoitaja 8 a7) Lääkäri taja psykologi koulupappi Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation

39 Myyntityön ko. Mean N Std. Deviation Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in International Business Mean N Std. Deviation DP in International Business Management (ylempi) Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

40 Taulukko 24c. Arvio vuorovaikutuksesta seuraavien tahojen kanssa: Porvoo 8 a1) Koulutus- 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) johto (koulutus- 8 a8) Psykiatri- ohjelmajohtaja, 8 a4) Opiskelija- 8 a5) Opinto- 8 a6) Tervey- nen sairaanhoi- 8 a9) Opinto- 8 a10) Korkea- 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) yksikön johtaja) 8 a2) Opettajat 8 a3) Opiskelijat järjestöt ohjaaja denhoitaja 8 a7) Lääkäri taja psykologi koulupappi Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation DP in International Business Mean N Std. Deviation Up i företagsekonomi Mean N Std. Deviation..... Total Mean N Std. Deviation

41 Taulukko 24d. Arvio vuorovaikutuksesta seuraavien tahojen kanssa: Vallila 8 a1) Koulutus- 4.1) Koulutusohjelma (Vallila) johto (koulutus- 8 a8) Psykiatri- ohjelmajohtaja, 8 a4) Opiskelija- 8 a5) Opinto- 8 a6) Tervey- nen sairaanhoi- 8 a9) Opinto- 8 a10) Korkea- 4.1) Koulutusohjelma (Vallila) yksikön johtaja) 8 a2) Opettajat 8 a3) Opiskelijat järjestöt ohjaaja denhoitaja 8 a7) Lääkäri taja psykologi koulupappi Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

42 Taulukko 24e 1. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Malmi 4.1) Koulutusohjelma (Malmi) 8 d5) Epävar- 8 d6) Heikko 8 d7) Harras- 8 d8) Ongelmat 8 d1) Työssä- 8 d2) Ajan 8 d4) Heikko muus alan taloudellinen tus/järjestö- ihmissuhteis- 4.1) Koulutusohjelma (Malmi) käynti puute 8 d3) Väsymys motivaatio valinnasta tilanne yms. toiminta sa/perheessä Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation Taulukko 24e 2. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Malmi 4.1) Koulutusohjelma (Malmi) 8 d10) Heikko 8 d11) Heikko 8 d13) Syrjinnän 8 d14) Tuen 8 d9) Asumis- fyysinen terveys psyykkinen 8 d12) Yksinäi- tai kiusaamisen puute opintoihin 8 d15) Jokin 4.1) Koulutusohjelma (Malmi) olosuhteet (sairaudet) terveys syys kokeminen liittyen muu Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation

43 Taulukko 24f 1. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Pasila 4.1) Koulutusohjelmasi (Pasila) 8 d5) Epävar- 8 d6) Heikko 8 d7) Harras- 8 d8) Ongelmat 8 d1) Työssä- 8 d2) Ajan 8 d4) Heikko muus alan taloudellinen tus/järjestö- ihmissuhteis- 4.1) Koulutusohjelmasi (Pasila) käynti puute 8 d3) Väsymys motivaatio valinnasta tilanne yms. toiminta sa/perheessä Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation Myyntityön ko. Mean N Std. Deviation Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in International Business Mean N Std. Deviation DP in International Business Management (ylempi) Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

44 Taulukko 24f 2. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Pasila 4.1) Koulutusohjelmasi (Pasila) 8 d10) Heikko 8 d11) Heikko 8 d13) Syrjinnän 8 d14) Tuen 8 d9) Asumis- fyysinen terveys psyykkinen 8 d12) Yksinäi- tai kiusaamisen puute opintoihin 8 d15) Jokin 4.1) Koulutusohjelma (Pasila) olosuhteet (sairaudet) terveys syys kokeminen liittyen muu Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation Myyntityön ko. Mean N Std. Deviation Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko. (ylempi) Mean N Std. Deviation DP in International Business Mean N Std. Deviation DP in International Business Management (ylempi) Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

45 Taulukko 24g 1. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Porvoo 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) 8 d5) Epävar- 8 d6) Heikko 8 d7) Harras- 8 d8) Ongelmat 8 d1) Työssä- 8 d2) Ajan 8 d4) Heikko muus alan taloudellinen tus/järjestö- ihmissuhteis- 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) käynti puute 8 d3) Väsymys motivaatio valinnasta tilanne yms. toiminta sa/perheessä Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation DP in International Business Mean N Std. Deviation Up i företagsekonomi Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

46 Taulukko 24g 2. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Porvoo 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) 8 d14) Tuen puute opintoihin liittyen (kerro avoimessa 8 d10) Heikko 8 d11) Heikko 8 d13) Syrjinnän kommentissa, 8 d9) Asumis- fyysinen terveys psyykkinen 8 d12) Yksinäi- tai kiusaamisen millaista tukea 8 d15) Jokin 4.1) Koulutusohjelma (Porvoo) olosuhteet (sairaudet) terveys syys kokeminen tarvitsisit) muu Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation DP in International Business Mean N Std. Deviation Up i företagsekonomi Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

47 Taulukko 24h 1. Arvio opintoja vaikeuttavista tekijöistä: Vallila 4.1) Koulutusohjelma (Vallila) 8 d5) Epävar- 8 d6) Heikko 8 d7) Harras- 8 d8) Ongelmat 8 d1) Työssä- 8 d2) Ajan 8 d4) Heikko muus alan taloudellinen tus/järjestö- ihmissuhteis- 4.1) Koulutusohjelma (Vallila) käynti puute 8 d3) Väsymys motivaatio valinnasta tilanne yms. toiminta sa/perheessä Liiketalouden ko. Mean N Std. Deviation Finanssi- ja talousasiantuntijan ko. Mean N Std. Deviation Total Mean N Std. Deviation

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2012 Yhteenveto avoimista palautteista Tytti Kemppainen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 15.10.2012 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli- ja ravintola-alan koulutus... 2

Lisätiedot

(N=171) 129 2 0 20 7 19 5

(N=171) 129 2 0 20 7 19 5 Alumni_26 (valmistuneet vuosina 2 2) Kysely lähetetty 35 valmistuneelle- vastausprosentti 5 % Sukupuoli 8 78 (=69) 6 5 5 2 Kyllä Ei En osaa sanoa ainen Mies (=69) 25 55 Koulutuksesi ennen Haaga-Helian

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2014 Yhteenveto avoimista palautteista Eeva-Liisa Rahkonen, Juha P. Lindstedt Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 15.6.2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli-, ravintola-

Lisätiedot

Harjoittele tulkintoja

Harjoittele tulkintoja Harjoittele tulkintoja Syksy 9: KT (55 op) Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi SPSS tulosteiden tulkintaa/til Analyysit perustuvat aineistoon: Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo (1993): Suomalainen

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2015 Yhteenveto avoimista palautteista Juha P. Lindstedt, Eerika Siponen Raportti Laatujärjestelmäpalvelut 2.9.2015 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hotelli-, ravintola- ja matkailualan

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2016 Student survey results, spring 2016

Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2016 Student survey results, spring 2016 Opiskelijakyselyn palaute, kevät 2016 Student survey results, spring 2016 Yhteenveto Haaga-Helia -tason numeerisista palautteista Summary of Haaga-Helia level numeric feedback Raportti Report Laatujärjestelmäpalvelut

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 2

OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 2 OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 2 Luento 2 Kuvailevat tilastolliset menetelmät Käytetyimmät tilastolliset menetelmät käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table GET FILE='C:\Documents and Settings\haukkala\My Documents\kvanti\kvanti_harjo'+ '_label.sav'. DATASET NAME DataSet WINDOW=FRONT. FREQUENCIES VARIABLES=koulv paino /ORDER= ANALYSIS. Frequencies [DataSet]

Lisätiedot

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Tilastoaineiston peruselementit: havainnot ja muuttujat havainto: yhtä havaintoyksikköä koskevat tiedot esim. henkilön vastaukset kyselylomakkeen kysymyksiin

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2.

Lisätiedot

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Eeva Heikkilä Master s degree in Business Management and Entrepreneurship/HAMK Opintosihteeri TAMK Sisältö Työn tarkoitus Tutkimusmenetelmät Päätulokset

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö

SPSS-pikaohje. Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS-pikaohje Jukka Jauhiainen OAMK / Tekniikan yksikkö SPSS on ohjelmisto tilastollisten aineistojen analysointiin. Hyvinvointiteknologian ATK-luokassa on asennettuna SPSS versio 13.. Huom! Ainakin joissakin

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2.

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Data-analyysi II. Sisällysluettelo. Simo Kolppo [Type the document subtitle]

Data-analyysi II. Sisällysluettelo. Simo Kolppo [Type the document subtitle] Data-analyysi II [Type the document subtitle] Simo Kolppo 26.3.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tutkimuskysymykset... 1 Aineistojen esikäsittely... 1 Economic Freedom... 1 Nuorisobarometri... 2 Aineistojen

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Juuso Kautiainen ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE

Juuso Kautiainen ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE Juuso Kautiainen B ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE B: Ajankohtaista - Aktuellt Juuso Kautiainen ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA:

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

2. Aineiston kuvaaminen graafisesti 1

2. Aineiston kuvaaminen graafisesti 1 2. Aineiston kuvaaminen graafisesti 1 Esimerkki 3. Frekvenssijakaumien muokkaaminen [Hei08, s.151-152] 1. Avataan http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran15a/02/esim/pytinki2003.sav. 2. Suoritetaan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

2. Aineiston kuvailua

2. Aineiston kuvailua 2. Aineiston kuvailua Avaa (File/Open/Data ) aineistoikkunaan tiedosto tilp150.sav. Aineisto on koottu Tilastomenetelmien peruskurssilla olleilta. Tiedot osallistumisesta demoihin, tenttipisteet, tenttien

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

3.5.2011 Suomen MS liitto ry / Marju Toivonen

3.5.2011 Suomen MS liitto ry / Marju Toivonen MS tauti, opiskelu ja sopivat ammatit Erikoissuunnittelija, VTMMarjuToivonen Marju Toivonen MS liiton työllisyyspalvelut Opiskelijakyselyn k l tuloksia Kysely MS liiton nettisivuilla Tiedotusta mm. Facebookin

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Perusnäkymä yksisuuntaiseen ANOVAaan

Perusnäkymä yksisuuntaiseen ANOVAaan Metsämuuronen 2006. TTP Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä Taulukko.51.1 Analyysiin mukaan tulevat muuttujat Mja selite Merkitys mallissa F1 Ensimmäinen faktoripistemuuttuja Selitettävä muuttuja

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonia Business Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonia Business Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 -ammattirkeaulu Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 15.6.2009 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Pentti Mäkelä, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1 Kyselyn rakenne ja toteutus...

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

SPSS OPAS. Metropolia Liiketalous

SPSS OPAS. Metropolia Liiketalous 1 Metropolia Liiketalous SPSS OPAS Aihe sivu 1. Ohjelman periaate 2 2. Aineistoikkuna 3 3. Frekvenssit 4 4. Muuttujien arvojen luokittelu 5 5. Tunnusluvut 6 6. Ristiintaulukointi 7 7. Hajontakaavio 8 8.Korrelaatio

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

1 (2) 24.11.2015. Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen!

1 (2) 24.11.2015. Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen! 1 (2) 24.11.2015 Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen! Tervetuloa opiskelijaksi Haaga-Helia ammattikorkeakouluun Pasilan toimipisteen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan opiskelemaan liiketalouden

Lisätiedot

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Esityksen sisältö 1. 2015 valintaperusteet 1. Koulutukset ja hakukohteet 2. Opiskelijavalinta 3. Valintakoe 2. 2016 valintaperusteet

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Ajankohtaista abivuonna Jatko-opinto-ohjauskeskustelut Yo-kokeisiin keskittyminen Jatko-opintoihin hakeutuminen 30.10.2013 Tikkurilan lukio, Minna Kattelus

Lisätiedot

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät maantieteessä

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät maantieteessä Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät maantieteessä Harjoitukset: 2 Muuttujan normaaliuden testaaminen, merkitsevyys tasot ja yhden otoksen testit FT Joni Vainikka, Yliopisto-opettaja, GO218, joni.vainikka@oulu.fi

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Bioanalyytikkokoulutus ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot