OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA"

Transkriptio

1 OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo

2 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2. Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö 5 3. Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus 8 4. Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelun vaikutus Yksiköiden tulokset Marata LiKu LiWa KuMu 40 Liite Kyselylomake 47

3 3 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne Opiskelukysely toteutettiin Survey Server järjestelmällä. Kyselyn vastaajat valittiin SYMSI:stä seuraavin perustein opiskeluaika 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 2 tai 3 (toisen vuosikurssin opiskelijat) opiskeluaika > 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 4 tai 5 (kolmannen vuosikurssin opiskelijat). Viimeisten vuosien vastaamisaktiivisuus tähän kyselyyn yksiköittäin on taulukossa 1. Taulukko 1. Vastaamisaktiivisuus vuosina yksiköittäin. Yksikkö Opiskelijoita Vastauksia Vuosi Vuosi 2008 Vuosi 2007 Vuosi 2006 Vuosi 2005 Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) LiI HyviIi LiWa Luva KuMu Marata MusiTA TeKu LiKu Pelo HyviKu TeWa AMK Taulukon perusteella osaamisalueiden vastausprosentit ovat Hyvinvointiosaamisen osaamisalue 41 % Liiketoiminta- ja kulttuuriosaamisen osaamisalue 40 % Teknologia- ja ympäristöosaamisen osaamisalue 28 % Tavoite 50 % jäi saavuttamatta koko ammattikorkeakoulussa. Vastaamisaktiivisuus on laskenut viime vuosina selvästi. Vastausprosenttien erot yksiköiden välillä ovat suuret. Jos vastaaminen saadaan järjestettyä ryhmittäin, vastausprosentti on yleensä hyvä. Kaikissa yksiköissä toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat eivät kuitenkaan opiskele kiinteinä ryhminä. Tällöin vastaaminen jää ainakin suurimmaksi osaksi sähköpostikehotteen varaan ja vastausprosentit jäävät pieniksi. Sähköpostikehotteen varassa toimittiin ainakin LiKu:lla.

4 4 Pieni vastausprosentti heikentää tulosten luotettavuutta. Jo viime vuoden raportissa mainittiin, että on pohdittava, onko kyselyä syytä tehdä joka vuosi. Tämän vuoden perusteella kysymys nousee entistä tärkeämmäksi. Kysymykset on ryhmitelty raportissa ryhmiin Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opetusjärjestely ja opetuksen toteutus Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalveltu ja opiskelua tulevat muut palvelut Opiskelun vaikutus. Kysymyksissä on käytetty neliportaista asteikkoa. Raportissa on yhteenveto vastauksista kysymysryhmittäin. Survey Serverin tulosteissa keskiarvot esitetään kahden desimaalin tarkkuudella. Tämän takia taulukoissa käytetään tätä tarkkuutta. Lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus antaa avoimia kommentteja. Avoimia vastauksia ei ole analysoitu. Ne lähetetään sellaisenaan koulutuspäälliköille.

5 5 2 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opiskeluilmapiiriä ja yhteistyötä mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. Kyselyssä on kaksi avainmittaria. Tähän kysymysryhmään kuuluu toinen avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä. Avoimen kysymyksen vastaukset käsitellään yksikkökohtaisissa tuloksissa. Yksiköiden väittämien keskiarvojen mukaiset profiilit ovat kuviossa 1. Vastaajien keskimääräinen opiskelumotivaatio on korkea LiWa:ssa ja KuMu:lla. Opiskeluilmapiiriä vastaajat pitivät korkeimpana LiWa:lla. Vastaajien yhteistyö sujuu parhaiten LiI:ssa ja LiKu:lla. Tiedotuksen onnistumiseen olivat selvästi kriittisimpiä Marata:n ja MusiTA:n vastaajat.

6 Kuvio 1. Opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön liittyvien väittämien keskiarvot. Yksiköiden profiilit 6

7 Taulukko 2.. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön. Avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä on lihavoitu. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä (n=63) Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Minua kohdellaan 3,19 3,67 3,30 3,44 3,38 3,40 3,35 3,25 3,31 3,31 3,29 3,00 3,27 tasa-arvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun 3,00 2,80 2,88 3,17 3,02 3,10 2,97 3,33 3,02 3,38 3,16 3,00 3,05 kannustava Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa 2,90 2,80 2,73 3,22 3,15 3,22 3,23 3,19 3,08 3,12 3,12 2,63 2,99 toimii hyvin Opiskelumotivaationi on 2,81 2,47 3,00 2,67 2,86 3,16 2,81 3,00 3,00 3,15 3,14 2,88 2,98 hyvä Tiedottaminen on hyvin 2,49 2,00 2,15 3,06 2,58 2,72 2,97 2,56 2,73 2,92 2,66 2,25 2,61 toteutettu Keskimäärin 2,88 2,75 2,81 3,11 3,00 3,12 3,07 3,07 3,03 3,18 3,07 2,75 2,98 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

8 3 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Tyytyväisyyttä opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = osittain samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. Avoimen kysymyksen vastaukset käsitellään yksikkökohtaisissa tuloksissa. Yksiköiden väittämien keskiarvojen mukaiset profiilit ovat kuviossa 2 ja 3. Keskiarvot ovat taulukossa 4. Marata:lla keskimääräinen tyytyväisyys koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusjärjestelyihin on selvästi viime vuotta korkeampi. Tyytymättömyys opetustiloihin on kasvanut. Muutto parantanee tilannetta. Tässä on syytä huomata kuitenkin, että vuonna 2008 Maratalla oli vain 15 vastaajaa. LiI:llä tilat saavat kiitosta. Kriittisimpiä oltiin opetuksen asiantuntevuuteen ja opetusvälinerisiin. LiKu:n tämän vuoden vastaajat pitivät opiskelutiloja viime vuoden vastaajiin verrattuna huomattavasti parempina! Tyytyväisyys koulutusohjelman opetussuunnitelmaan on sen sijaan laskenut. LiWa:n profiilissa kiinnittyy huomio opetusjärjestelyjen muita alempaan keskiarvoon. KuMu:n vastaajien keskimääräinen arvio opetuksen asiantuntevuudesta on yksiköiden korkein. Tiloihin liittyvä arvio on taas matalin. Myös MusiTA:lla arvio opetuksen asiantuntevuudesta on korkea. Tyytyväisyys opetussuunnitelmaan on selvästi matalampi kuin muissa yksiköissä. On kuitenkin huomattava, että tämä on vain kahdeksan vastaajan keskimääräinen arvio.

9 Kuvio 2. Opetusjärjestelyyn ja opetukseen liittyvät väittämät. Marata:n, LiI:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvoprofiilit.

10 10 - Kuvio 3. Opetusjärjestelyyn ja opetukseen liittyvät väittämät. KuMu:n ja MusiTA:n keskiarvoprofiilit.

11 Taulukko 4. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Avainmittari Opetus on ollut asiantuntevaa on lihavoitu. 11 Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä (n=63) Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,14 3,07 3,18 2,78 2,94 3,08 3,00 3,54 3,17 3,27 2,91 3,00 3,06 Olen tyytyväinen 2,92 2,93 2,64 3,28 2,50 2,62 2,94 3,58 3,32 3,27 2,64 2,88 3,01 opetustiloihin Opetus on ollut 2,98 2,80 2,91 2,72 3,01 2,98 3,06 3,21 3,00 3,12 3,22 3,13 2,97 asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani 2,63 2,67 2,94 3,33 2,98 3,06 2,77 3,08 3,00 2,96 2,91 2,50 2,83 opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin 2,90 2,73 2,82 3,17 2,95 3,02 2,94 3,19 2,80 2,96 2,93 2,38 2,78 opetusmenetelmiin Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,93 2,20 2,73 3,00 2,88 2,72 2,84 3,06 2,83 2,69 2,83 2,63 2,76 Keskimäärin 2,92 2,73 2,73 2,87 3,05 2,88 2,91 2,92 3,28 3,02 3,04 2,91 2,75 2,90 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

12 4 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelijoiden mielipidettä kartoitettiin kysymällä kymmeneen palvelualueeseen liittyvää tyytyväisyyttä asteikolla 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida samojen palvelualueiden tärkeyttä opintojen kannalta. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Yksiköiden keskiarvoprofiilit ovat kuvioissa 4 ja 5. Keskiarvot ovat taulukoissa 6 ja 7. Tärkeyskeskiarvo oli yli 3,5 tietoverkko-, opintojen neuvonta- ja ohjaus-, kirjasto- ja opintotoimiston palveluissa. MusiTA:n vastaajat erosivat kirjastopalvelujen tärkeyttä arvioidessaan selvästi muiden yksiköiden vastaajista. Kaikissa yksiköissä opintojen ohjauksen ja neuvonnan tyytyväisyyskeskiarvo jää selvästi alle tärkeyskeskiarvon. Sama koskee LiI:tä lukuun ottamatta myös terveyspalveluja. Erityisesti kulttuurin yksiköiden vastaajien joukossa oli tyytymättömyyttä liikunta. ja harrastustoimintaan liittyviin palveluihin. Olisiko SAVOTTA:lla mahdollisuus tehdä tämän suhteen jotakin? Verrattuna vuoteen 2008 tyytyväisyys on laskenut LiKu.lla kirjastopalvelujen, opintojen neuvonnan ja ohjauksen sekä terveyspalvelujen osalta. Marata:lla laskua on ollut tyytyväisyydessä opintotoimiston palveluihin. Tyytyväisyyskeskiarvot ovat selvästi nousseet Marata:lla tuutoritoiminnan sekä liikunta- ja harrastustoiminnan osalta. LiKu:lla nousua oli tuutoritoiminnassa ja LiWa:ssa terveyspalveluissa. Palvelujen tärkeyskeskiarvoissa oli myös muutoksia. Yllättävänä voitaneen pitää sitä, että LiWa:lla kaikkien palvelujen keskiarvo nousi, monet huomattavasti. Muutoksia ylöspäin oli myös Marata:lla ja LiKu:ssa. Huomion arvoista on, että LiKu:n tämän vuoden vastaajat arvioivat kv-palvelujen tärkeyden selvästi alemmaksi kuin viime vuonna. Laskua oli myös Marata:lla liikunta- ja harrastustoiminnassa.

13 Kuvio 4. Tyytyväisyys opiskelua tukeviin palveluihin ja palvelujen tärkeys. Marata:n, LiI:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvoprofiilit.

14 Kuvio 5. Tyytyväisyys opiskelua tukeviin palveluihin ja palvelujen tärkeys. KuMu:n ja MusiTA:n keskiarvoprofiilit. 14

15 Taulukko 6. Tyytyväisyys opintojen ohjaukseen ja tukipalveluihin. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä (n=63) Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Kirjastopalvelut 3,49 3,47 3,42 3,72 3,40 3,38 3,03 3,58 3,41 3,54 3,41 3,38 3,49 Tietoverkkopalvelut 3,54 3,33 3,33 3,33 3,47 3,48 3,35 3,52 3,51 3,46 3,45 3,38 3,40 Opintotoimiston k 3,57 3,53 3,36 3,50 3,40 3,46 3,35 3,56 3,63 3,73 3,34 3,50 3,39 palvelut k Kansainväliset a 2,78 3,07 3,06 3,22 2,99 3,12 3,06 3,00 3,02 2,96 2,95 2,75 3,04 palvelut Ruokailuaja k 3,02 2,80 2,88 2,89 2,35 2,62 2,55 2,90 2,86 3,12 3,33 2,75 2,87 kahvilapalvelut Opintojen a neuvonta kja 2,71 3,00 2,97 3,11 3,08 3,16 3,00 2,94 3,08 3,08 2,97 2,75 2,82 ohjaus a Terveyspalvelut 2,70 3,00 3,03 3,00 3,23 3,14 2,77 2,56 2,64 2,85 2,90 2,25 2,79 k Opiskelijajärjestön a 2,41 2,73 2,76 2,83 2,81 2,82 2,74 2,71 2,85 2,96 2,81 1,88 2,73 toiminta k Tuutoritoiminta k 2,38 2,60 2,79 2,83 2,66 2,52 2,94 2,40 2,76 2,88 2,76 2,62 2,65 Liikunta- ja k harrastustoiminta 1,97 2,47 2,85 2,44 2,51 2,36 2,45 2,29 2,39 2,31 2,10 1,38 2,54 Keskimäärin 2,86 3,00 3,05 3,09 2,99 3,01 2,92 2,95 3,02 3,09 3,00 2,66 2,97 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

16 Taulukko 7. Näkemys opintojen ohjauksen ja tukipalvelujen tärkeydestä. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä. 16 Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2007 (n=63) 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Tietoverkkopalvelut 3,78 3,67 3,79 3,72 3,71 3,74 3,65 3,65 3,56 3,73 3,76 3,38 3,73 Opintojen neuvonta ja 3,83 3,60 3,79 3,67 3,61 3,62 3,65 3,67 3,42 3,69 3,76 3,50 3,66 ohjaus Kirjastopalvelut 3,67 3,33 3,79 3,56 3,52 3,58 3,55 3,63 3,37 3,58 3,52 2,87 3,58 Opintotoimiston palvelut 3,63 3,40 3,52 3,28 3,42 3,48 3,55 3,54 3,46 3,69 3,71 3,38 3,55 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,67 3,53 3,42 3,28 3,24 3,28 3,39 3,31 3,02 3,15 3,66 3,00 3,52 Terveyspalvelut 3,51 3,27 3,30 3,06 3,37 3,38 3,32 3,02 2,90 3,38 3,60 3,25 3,36 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,71 2,87 2,52 2,44 2,73 2,56 2,74 2,60 2,66 2,92 2,98 2,88 2,85 Opiskelijajärjestön 2,57 2,53 2,97 2,61 2,59 2,76 2,87 2,65 2,71 2,88 3,12 2,87 2,69 toiminta Kansainväliset palvelut 3,22 2,80 2,67 2,44 2,68 2,76 2,45 2,73 2,75 3,12 2,83 3,00 2,60 Tuutoritoiminta 2,68 2,47 2,76 2,67 2,43 2,38 2,52 2,54 2,49 3,12 2,74 2,50 2,55 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

17 5 Opiskelun vaikutus Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan opiskelun vaikutusta kuuden kompentenssin kehittymiseen asteikolla 1 = vähän vaikutusta, 2 = jonkin verran vaikutusta, 3 = paljon vaikutusta, 4 = hyvin paljon vaikutusta. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida näiden kompetenssien tärkeyttä. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Yksiköiden keskiarvoprofiilit ovat kuvioissa 6 ja 7. Keskiarvot ovat taulukoissa 8 ja 9. LiI:n vastaajien mielestä kompetenssien tärkeys ja opiskelun vaikutus kompetenssien kehittymiseen näyttää keskimäärin vastaavan toisiaan eniten. LiWa:lla vaikuttavuuden keskiarvot ovat melko tasaisesti tärkeyskeskiarvojen alapuolella. Monet keskiarvot ovat kuitenkin nousseet selvästi viime vuodesta. Marata:n vastaajien mielestä tärkeät käytännön taidot opitaan muualla kuin opiskelun yhteydessä. Monilla kompetenssialueilla sekä mielipide kompetenssin tärkeydestä että opiskelun vaikutuksesta on viime vuotta korkeampi. LiKu:n profiilissa yllättää, miten vähän tärkeänä vastaajat pitivät valmiuksia toimia yrittäjänä. Keskiarvo 2,45 on selvästi pienempi kuin muissa yksiköissä. Huomion arvoista on myös se, että tämä keskiarvo laski viime vuoden korkeasta arvosta (2,92) roimasti. LiKu:n vastaajat arvioivat opiskelun vaikutuksen yrittäjävalmiuksien kehittymiseen tosi pieneksi. Keskiarvo oli 2,19. KuMu:n profiilissa näkyy, että vaikuttavuuden keskiarvot ovat yrittäjävalmiuksien, ulkomailla työskentelyvalmiuksien ja kieli- ja viestintätaitojen osalta enemmän tärkeyskeskiarvoja pienemmät kuin muissa kompetensseissa. MusiTA:n harvat vastaajat oppivat eri kompetensseihin liittyvät valmiudet mielestään paljolti muualla kuin opiskellessa.

18 Kuvio 6. Opiskelun vaikutus kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. Marata:n, LiI:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvoprofiilit.

19 Kuvio 7. Opiskelun vaikutus kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. KuMu:n ja MusiTA:n keskiarvoprofiilit. 19

20 Taulukko 8. Opiskelun vaikutus eräisiin kompetenssialueisiin. 20. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä. Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK Ammatilliset perustiedot Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Käytännön taidot Kieli- ja viestintätaidot Valmiudet työskennellä ulkomailla Valmiudet toimia yrittäjänä 2007 (n=63) 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421) 2,89 2,87 2,88 3,33 3,13 3,20 3,00 3,29 3,08 3,23 3,41 2,38 3,23 2,90 2,73 3,00 3,17 2,86 3,14 2,87 3,19 3,00 3,35 3,00 2,25 3,03 2,25 2,00 2,24 2,94 2,60 2,78 2,58 2,88 2,78 3,08 3,17 2,50 2,81 2,83 2,80 3,06 2,94 2,78 3,10 3,00 3,10 3,22 3,27 2,43 1,63 2,74 2,40 2,07 2,42 2,89 2,26 2,52 2,32 2,42 2,54 2,81 2,16 1,88 2,31 2,19 2,20 2,24 3,06 2,42 2,52 2,19 2,67 2,73 2,92 2,47 1,75 2,30

21 21 Taulukko 9. Eräiden kompetenssialueiden tärkeys.. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä. T Ammatilliset perustiedot Käytännön taidot Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Kieli- ja viestintätaidot Valmiudet toimia yrittäjänä Valmiudet työskennellä ulkomailla Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK (n=63) a (n=15) (n=33) (n=18) (n=98) (n=50) (n=31) (n=48) (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421) 3,73 3,83 3,57 u l u k k o 3,53 3,93 3,47 3,73 3,79 3,64 3,61 3,56 3,39 3,66 3,66 3,45 3,78 3,76 3,44 3,68 3,81 3,58 3,69 3,63 3,60 3,59 3,61 3,49 3,65 3,69 3,58 3,86 3,86 3,55 3,75 3,75 3,63 3,80 3,80 3,56 3,67 8 3,40 3,70 3,33 3,51 3,70 3,65 3,56 3,66 3,65 3,48 3,25 3,40 2,92. 3,13 2,85 3,17 2,68 2,94 2,45 2,96 2,80 2,92 3,24 3,00 2,81 3,11 3,00 3,09 2,94 2,70 3,06 2,90 2,94 2,78 2,92 3,05 3,25 2,72 O p

22 6. Yksiköiden tulokset Seuraavissa luvuissa käydään läpi tuloksia siltä osin, kun ne täydentävät jo aiemmin esitettyä. LiI:n vastaajat ovat yhdessä ryhmässä ja koulutusohjelmassa. Tämän takia LiI:n tulioksia ei esitetä uudelleen. MusiTA:n kahdeksan vastaajaa olivat kaikki musiikin koulutusohjelmasta. Ryhmän KMA06 vastaajia oli yksi, KMX07:n vastaajia kaksi ja KMZ07:n vastaajia kolme. Pienten vastaajamäärien takia on tyydyttävä MusiTA:n kokonaistuloksiin. LiKu:lla IBS- vastaajia ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelman vastaajia oli niin vähän, että yksikön tuloksissa esitetään vain liiketalouden koulutusohjelmien tulokset. Muiden yksiköiden osalta tulokset esitetään koulutusohjelmittain Marata Vastaajat Kehotus kyselyyn vastaamiseen lähetettiin 91 vastaajalle. Vastauksia saatiin 33, joten vastausprosentti oli 36 %. Taulukko 10. Marata:n vastaajat Matkailun ko MMA7S1 4 MMB7S1 5 Koulutusohjelma Hotelli- ja ravintolaalan ko MAHS71 6 MHA7ET 2 MHA7MP 7 MHA7RL 2 MHA7RP 7 Yhteensä 9 24 Ryhmien vastaajamäärät ovat niin pienet, että tulokset esitetään koulutusohjelmittain.

23 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 11. Taulukko 11. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koulutusohjelmittain (Marata). Avainmittari on lihavoitu. Koulutusohjelma Minua kohdellaan tasa-arvoisesti Opiskelumotivaationi on hyvä Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintola-alan ko (n=24) Marata (n=33) 3,56 3,21 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 2,83 2,88 2,78 2,71 2,73 2,44 2,04 2,15 Keskimäärin 2,96 2,76 2,81 Huomiota kiinnittää iso ero tiedottamiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvässä mielipiteessä.

24 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Ryhmien keskiarvot ovat taulukossa 12. Taulukko 12. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koulutusohjelmittain (Marata). Avainmittari on lihavoitu Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin Koulutusohjelma Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=24) Marata (n=33) 3,33 3,13 3,18 3,22 2,83 2,94 3,22 2,79 2,91 2,78 2,83 2,82 3,00 2,63 2,73 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,78 2,58 2,64 Keskiarvo 3,06 2,80 2,87 Harvat matkailun koulutusohjelman vastaajat olivat opetussuunnitelmaa lukuun ottamatta keskimäärin selvästi tyytyväisempiä kuin hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman vastaajat.

25 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojen neuvontaan ja ohjaukseen sekä muihin tukipalveluihin. Vastaajat arvioivat myös palvelujen tärkeyttä. Koulutusohjelmien tyytyväisyys- ja tärkeyskeskiarvot ovat taulukossa 13 ja profiilikuvat kuviossa 8. Taulukko 13. Tyytyväisyys opinto-ohjaukseen ja eräisiin palveluihin koulutusohjelmittain sekä näkemys palvelujen tärkeydestä. (Marata) Tyytyväisyys Koulutusohjelma Tärkeys Koulutusohjelma Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=24) Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=24) Matkailun ko Marata Matkailun ko Marata (n=9) (n=33) (n=9) (n=33) Kirjastopalvelut 3,56 3,38 3,42 3,78 3,79 3,79 Opintotoimiston palvelut 3,78 3,21 3,36 3,44 3,54 3,52 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) 3,56 3,25 3,33 3,89 3,75 3,79 Kansainväliset palvelut 3,22 3,00 3,06 3,33 2,83 2,97 Terveyspalvelut 3,22 2,96 3,03 3,67 3,17 3,30 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,22 2,88 2,97 3,78 3,79 3,79 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,00 2,83 2,88 3,44 3,42 3,42 Liikunta- ja harrastustoiminta 3,11 2,75 2,85 2,78 2,42 2,52 Tuutoritoiminta 3,00 2,71 2,79 2,89 2,71 2,76 Opiskelijajärjestön toiminta 3,22 2,58 2,76 3,11 2,50 2,67 Keskiarvo 3,29 2,95 3,05 3,41 3,19 3,25 Edellisen väiteryhmän (luku 6.1.3) tapaan matkailun koulutusohjelman vastaajat olivat keskimäärin tyytyväisempiä kuin hotelli- ja ravintola-alan vastaajat.

26 Kuvio 8. Marata:n vastaajien keskiarvoprofiili opiskelua tukeviin palveluihin koulutusohjelmittain.

27 Opiskelun vaikutus Koulutusohjelmien vastaajien keskimääräiset arviot opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin ja kompetenssien tärkeydestä ovat taulukossa 14. Keskiarvoprofiilit ovat kuviossa 9. Taulukko 14. Opetuksen vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssin tärkeys. Keskiarvot koulutusohjelmittain (Marata). Vaikutus Koulutusohjelma Tärkeys Koulutusohjelma Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintola-alan ko (n=24) Marata (n=33) Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintola-alan ko (n=24) Marata (n=33) 3,22 3,00 3,06 3,67 3,71 3,70 3,44 2,83 3,00 3,56 3,67 3,64 Ammatilliset perustiedot 3,22 2,75 2,88 3,67 3,75 3,73 Valmiudet työskennellä ulkomailla 3,22 2,13 2,42 3,22 3,04 3,09 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,67 2,08 2,24 3,11 2,75 2,85 Käytännön taidot 2,67 2,08 2,24 3,78 3,79 3,79 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman vastaajat arvioivat opiskelun vaikutuksen selvästi pienemmäksi kuin matkailun koulutusohjelman vastaajat.

28 . Kuvio 9. Marata:n vastaajien keskiarvoprofiili eräiden kompetenssien suhteen koulutusohjelmittain.

29 6.2 LiKu Vastaajat Vastauspyyntö lähetettiin 108 opiskelijalle, joista 31 vastasivat. Vastausprosentti jäi pieneksi 29 prosenttiin. Vastaajat jakautuivat taulukko 15 mukaisesti. Taulukko 15. LiKu:n vastaajat. Koulutusohjelma Degree Programme in International Ryhmä Business LI07SM 5 Liiketalouden ko LLA6S 1 LLA7S 7 LLB7S 3 LLC7S 6 LLD7S 6 Tietojenkäsittelyn ko LT07S 3 Yhteensä IBSin ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelman vastaajamäärä on hyvin pieni. Tämän takia tulokset esitetään vain liiketalouden koulutusohjelman vastaajien osalta.

30 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö sekä tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvot ovat taulukossa 16. Taulukko 16. Opiskeluilmapiiriin ja opetuksen toteutukseen liittyvien väitteiden keskiarvot. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelma (n=23). Avainmittarit on lihavoitu. Ilmapiiriin liittyvä väite Keskiarvo Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,35 Opetuksen toteutukseen liittyvä väite Keskiarvo Opetus on ollut asiantuntevaa 3,13 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 3,26 Tiedottaminen on hyvin toteutettu 3,09 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 3,04 Opiskelumotivaationi on hyvä 2,96 Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan 3,09 Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,00 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,91 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,91 Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Keskiarvo 3,14 2,97 2,78

31 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvot (tyytyväisyys palveluihin ja palvelujen tärkeys) ovat taulukossa 17. Taulukon perusteella tehty profiili on kuviossa 11. Taulukko 17. Tyytyväisyys opintoja tukeviin palveluihin ja palvelujen tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman vastauksien keskiarvot (n=23). Tyytyväisyys Tärkeys Tietoverkkopalvelut 3,43 3,70 Opintotoimiston palvelut 3,43 3,65 Kirjastopalvelut 3,22 3,65 Kansainväliset palvelut 3,22 2,91 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,13 3,74 Tuutoritoiminta 3,04 2,70 Terveyspalvelut 2,96 3,39 Opiskelijajärjestön toiminta 2,87 2,52 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,57 3,52 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,57 2,78 Kuvio 11. Tyytyväisyys opiskelun tukipalveluihin ja palvelujen tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvoproifiili. Suurimmat tyytyväisyys- ja tärkeyskeskiarvojen erot liittyvät ruokailu- ja kahvilapalveluihin sekä opintojen neuvontaan ja ohjaukseen.

32 Opiskelun vaikutus LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvot (näkemys opiskelun vaikutuksesta kompetenssiin ja kompetenssin tärkeys) ovat taulukossa 18 ja lukujen perusteella tehty profiilikuvio kuviossa 12. Taulukko 18. Opiskelun arvioitu vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman vastauksien keskiarvot (n=23). Vaikutus Tärkeys Ammatilliset perustiedot 3,17 3,78 Kieli- ja viestintätaidot 2,96 3,74 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,91 3,70 Käytännön taidot 2,61 3,87 Valmiudet työskennellä.ulkomailla 2,30 3,00 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,22 2,52 Kuvio 12. Opiskelun arvioitu vaikutus ja kompetenssien tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman vastauksien keskiarvot.. Eniten opiskelulla arvioidaan olevan vaikutusta ammatillisiin perustietoihin, kieli- ja viestintätaitoihin sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoihin.

33 LiWa Vastaajat Kysely lähetettiin 47 opiskelijalle. Vastauksia saatiin 26 ja vastausprosentti 55 % oli hyvä. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: Taulukko 19. LiWa:n vastaajat. Koulutusohjelma Degree Programme in International Ryhmä Business JD07S1 11 Liiketalouden ko JB07SD 2 JB07SK 7 JB07ST 6 Yhteensä Liiketalouden koulutusohjelman ryhmien vastausmäärät ovat sen verran pienet, että tulokset esitetään koulutusohjelmittain.

34 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 20. Taulukko 20. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koulutusohjelmittain (LiWa). Avainmittari on lihavoitu. Koulutusohjelma Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Minua kohdellaan tasaarvoisesti Opiskelumotivaationi on hyvä Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) 3,27 3,47 3,38 3,27 3,33 3,31 3,27 3,07 3,15 3,00 3,20 3,12 3,27 2,67 2,92 Keskimäärin 3,22 3,15 3,18 IBS- vastaajat ovat selvästi tyytyväisempiä tiedotukseen ja heidän keskimääräinen opiskelumotivaationsa on korkeampi kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajien joukossa. Liiketalouden koulutusohjelman vastaajat ovat pitävät sen sijaan ilmapiiriä kannustavampana ja yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa parempana kuin IBS- vastaajat.

35 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 21. Taulukko 21. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koulutusohjelmittain (LiWa). Avainmittari on lihavoitu. Olen tyytyväinen opetustiloihin Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) 3,18 3,33 3,27 3,27 3,27 3,27 3,18 3,07 3,12 3,18 2,80 2,96 3,09 2,87 2,96 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,82 2,60 2,69 Keskiarvo 3,12 2,99 3,04 IBS- vastaajat ovat keskimäärin jonkin verran vähemmän tyytyväisiä opetustiloihin kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat. Muilta osin he ovat vähintään yhtä tyytyväisiä kuin liiketalouden ko:n vastaajat. Erityisen selvä ero on tyytyväisyydessä koulutusohjelman opetussuunnitelmaan.

36 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojen neuvontaan ja ohjaukseen sekä muihin tukipalveluihin. Vastaajat arvioivat myös palvelujen tärkeyttä. Keskiarvot ovat taulukossa 22 ja niiden mukaiset profiilikuvat kuviossa 13. Taulukko 22. Tyytyväisyys opinto-ohjaukseen ja eräisiin palveluihin koulutusohjelmittain sekä näkemys palvelujen tärkeydestä. (LiWa) Tyytyväisyys Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Tärkeys Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden LiWa Liiketalouden LiWa ko (n=15) (n=26) ko (n=15) (n=26) Opintotoimiston palvelut 3,64 3,80 3,73 3,64 3,73 3,69 Kirjastopalvelut 3,45 3,60 3,54 3,55 3,60 3,58 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) 3,45 3,47 3,46 3,64 3,80 3,73 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,82 3,33 3,12 2,73 3,47 3,15 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,18 3,00 3,08 3,55 3,80 3,69 Kansainväliset palvelut 3,00 2,93 2,96 3,45 2,47 2,88 Opiskelijajärjestön toiminta 2,91 3,00 2,96 3,27 3,00 3,12 Tuutoritoiminta 2,82 2,93 2,88 3,18 3,07 3,12 Terveyspalvelut 3,09 2,67 2,85 3,55 3,27 3,38 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,36 2,27 2,31 3,27 2,67 2,92 Keskiarvo 3,07 3,10 3,09 3,38 3,29 3,33 Suurimmat erot ryhmien välillä ovat näkemyksessä ruokailu- ja kahvilapalveluihin terveyspalveluihin ja liikunta- ja harrastustoimintaan. IBS- vastaajat pitävät ruokailu- ja kahvilapalveluja selvästi vähemmän tärkeänä kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat. He ovat myös vähemmän tyytyväisiä näihin palveluihin. Terveyspalveluiden osalta tilanne on päinvastainen. IBS- vastaajat pitävät liikunta- ja harrastustoimintaan liittyviä palveluja paljon tärkeämpänä kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat.

37 Kuvio 13. LiWan vastaajien tyytyväisyysprofiili opiskelua tukeviin palveluihin.

38 6.3.5 Opiskelun vaikutus Vastaajien keskimääräiset arviot opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin ja arviota kompetenssien tärkeydestä ovat taulukossa 23 ja profiilikuvat kuviossa 14. Taulukko 23. Opetuksen vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssin tärkeys. Keskiarvot koulutusohjelmittain (LiWa). Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) Vaikutus Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) Tärkeys Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) 3,45 3,27 3,35 3,55 3,60 3,58 3,18 3,33 3,27 3,64 3,67 3,65 Ammatilliset perustiedot 3,27 3,20 3,23 3,55 3,73 3,65 Käytännön taidot 3,27 2,93 3,08 3,73 3,67 3,69 Valmiudet toimia yrittäjänä 3,18 2,73 2,92 3,36 2,60 2,92 Valmiudet työskennellä ulkomailla 3,00 2,67 2,81 3,18 2,73 2,92 IBS- vastaajat arvioivat opiskelun vaikutuksen selvästi korkeammaksi käytännön taitojen yrittäjävalmiuksien ja ulkomailla työskentelyvalmiuksien osalta. IBS- vastaajat pitivät myös yrittäjävalmiuksia ja ulkomailla työskentelyvalmiuksia tärkeämpänä kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat.

39 Kuvio 14. Opiskelun vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. Keskiarvoprofiilit. (LiWa)

40 6.4 KuMu Vastaajat Kysely lähetettiin 145 opiskelijalle. Vastauksia saatiin 58 ja vastausprosentti 40 % oli melko hyvä. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: Taulukko 24. KuMu:n vastaajat Koulutusohjelma Muotoilun ko (n=43) KUB6SV 1 KUA7SV 7 KUB7SV 2 KUO7ST 10 KUS7ST 5 KUJ7SM 1 KUK7SK 4 KUK7SM 7 KUL7SK 2 KUT7SM 4 Viestinnän ko (n=15) KVA7SG 8 KVB7SG 4 KVG7SG 3 Yhteensä Tulokset esitetään koulutusohjelmittain.

41 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 25. Taulukko 25. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koulutusohjelmittain (KuMu). Avainmittari on lihavoitu. Koulutusohjelma Minua kohdellaan tasaarvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Opiskelumotivaationi on hyvä Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) 3,23 3,47 3,29 3,09 3,33 3,16 3,07 3,33 3,14 3,12 3,13 3,12 2,58 2,87 2,66 Keskimäärin 3,02 3,23 3,07 Yhteistyöhön opetushenkilökunnan kanssa vastaajat ovat keskimäärin samaa mieltä kummassakin koulutusohjelmassa. Muiden väitteiden osalta muotoilun koulutusohjelman vastaajat ovat keskimäärin selvästi vähemmän tyytyväisiä kuin viestinnän koulutusohjelman vastaajat.

42 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 26. Taulukko 26. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koulutusohjelmittain (KuMu). Avainmittari on lihavoitu. Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin Koulutusohjelma Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) 3,23 3,20 3,22 2,86 3,13 2,93 2,88 3,00 2,91 2,84 3,13 2,91 2,74 3,07 2,83 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,51 3,00 2,64 Keskiarvo 2,84 3,09 2,91 Tärkeän avainmittarin Opetus on asiantuntevaa osalta kummankin koulutusohjelman vastaajat ovat keskimäärin samaa mieltä. KuMu:n keskiarvo 3,22 on Savonian kaikkien yksiköiden korkein. Muilta osin muotoilun koulutusohjelman vastaajat ovat edellisen väiteryhmän (luku 6.4.2) tapaan kriittisempiä kuin viestinnän koulutusohjelman vastaajat.

43 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojen neuvontaan ja ohjaukseen sekä muihin tukipalveluihin. Vastaajat arvioivat myös palvelujen tärkeyttä. Keskiarvot ovat taulukossa 27 ja niiden mukaiset profiilikuvat kuviossa 15. Taulukko 27. Tyytyväisyys opinto-ohjaukseen ja eräisiin palveluihin koulutusohjelmittain sekä näkemys palvelujen tärkeydestä. (KuMu) Tyytyväisyys Koulutusohjelma Tärkeys Koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) 3,53 3,20 3,45 3,79 3,67 3,76 Kirjastopalvelut 3,49 3,20 3,41 3,56 3,40 3,52 Opintotoimiston palvelut 3,42 3,13 3,34 3,74 3,60 3,71 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,33 3,33 3,33 3,63 3,73 3,66 Opintojen neuvonta ja ohjaus 2,91 3,13 2,97 3,79 3,67 3,76 Kansainväliset palvelut 2,98 2,87 2,95 3,14 3,07 3,12 Terveyspalvelut 2,95 2,73 2,90 3,65 3,47 3,60 Opiskelijajärjestön toiminta 2,88 2,60 2,81 2,98 2,40 2,83 Tuutoritoiminta 2,84 2,53 2,76 2,88 2,33 2,74 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,05 2,27 2,10 3,12 2,60 2,98 Keskiarvo 3,04 2,90 3,00 3,43 3,19 3,37 Muotoilun koulutusohjelman vastaajat ovat useimpien palvelujen osalta keskimäärin tyytyväisempiä kuin viestinnän koulutusohjelman vastaajat. He ovat kuitenkin kriittisempiä opintojen neuvonnan sekä liikunta- ja harrastustoiminnan suhteen. Viestinnän koulutusohjelman vastaajille ovat opiskelijajärjestön toiminta, tuutoritoiminta sekä liikunta- ja harrastustoiminta selvästi vähemmän tärkeitä kuin muotoilun opiskelijoille.

44 Kuvio 15. KuMu:n vastaajien tyytyväisyysprofiili opiskelua tukeviin palveluihin.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Savonia-ammattikorkeakoulu Vastuualue/Toiminta-alue: Kuopion Muotoiluakatemia Prosessin omistaja: Koulutuspäällikkö Heikki

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014 Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit ja taiteen maisterit työelämässä 2014 Vuosina 2010, 2011 ja 2012 valmistuneet Emilia Keijonen Kesäkuu 2014 Johdanto Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa korkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT epooki 6/2010 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT Margit Leskinen Työelämäyhteistyö opinnoissa Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä opiskelijan silmin

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 67 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 67 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä keskitytään kuvaamaan opiskelijatuutoritoimintaa opinto-ohjauksen osana. TAMKin OPINTO-OHJAUS

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta

Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta Jussi Myllärniemi Sanna Nokelainen Eila Pajarre TTY 21.8.2013 Taustaa Yliopisto-opetuksessa arvioinnin

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Anne Mähönen 29.8.2016 SISÄLTÖ TAUSTATIEDOT... 1 1. Sukupuoli... 1 2. Olen... 1 3. Tutkinto...

Lisätiedot

TLT-opintokysely 2011

TLT-opintokysely 2011 TLT-opintokysely Sähköinsinöörikilta toteutti keväällä opintokyselyn TLT-opiskelijoille. Kysely toteutettiin nettilomakkeena, ja siihen vastasi 7 TLT-opiskelijaa. Tämä on yhteenveto kyselyn tuloksista

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa? (nuorten koulutus)...2 2. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve

Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden palvelutarve Eeva Heikkilä Master s degree in Business Management and Entrepreneurship/HAMK Opintosihteeri TAMK Sisältö Työn tarkoitus Tutkimusmenetelmät Päätulokset

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

SIDOSRYHMÄKYSELY SYKSY 2013

SIDOSRYHMÄKYSELY SYKSY 2013 14.2.2014 SIDOSRYHMÄKYSELY SYKSY 2013 Mittarityöryhmä Tuula Peura Heikki Likitalo Pentti Mäkelä Seppo Räsänen TeKu LiKu LiKu KePa T E K I J Ä : Pentti Mäkelä 2 (18) SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJAT...

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Jarna Väisänen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Heikki Lamula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2009

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2009 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 57 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2009 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 57 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2010

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu on 3 100 opiskelijan ja

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei/ Tietie-yhteistyö TIEtojenkäsittelyä TIEtotekniikan avulla Tietie-projekti

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot