OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA"

Transkriptio

1 OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo

2 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2. Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö 5 3. Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus 8 4. Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelun vaikutus Yksiköiden tulokset Marata LiKu LiWa KuMu 40 Liite Kyselylomake 47

3 3 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne Opiskelukysely toteutettiin Survey Server järjestelmällä. Kyselyn vastaajat valittiin SYMSI:stä seuraavin perustein opiskeluaika 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 2 tai 3 (toisen vuosikurssin opiskelijat) opiskeluaika > 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 4 tai 5 (kolmannen vuosikurssin opiskelijat). Viimeisten vuosien vastaamisaktiivisuus tähän kyselyyn yksiköittäin on taulukossa 1. Taulukko 1. Vastaamisaktiivisuus vuosina yksiköittäin. Yksikkö Opiskelijoita Vastauksia Vuosi Vuosi 2008 Vuosi 2007 Vuosi 2006 Vuosi 2005 Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) LiI HyviIi LiWa Luva KuMu Marata MusiTA TeKu LiKu Pelo HyviKu TeWa AMK Taulukon perusteella osaamisalueiden vastausprosentit ovat Hyvinvointiosaamisen osaamisalue 41 % Liiketoiminta- ja kulttuuriosaamisen osaamisalue 40 % Teknologia- ja ympäristöosaamisen osaamisalue 28 % Tavoite 50 % jäi saavuttamatta koko ammattikorkeakoulussa. Vastaamisaktiivisuus on laskenut viime vuosina selvästi. Vastausprosenttien erot yksiköiden välillä ovat suuret. Jos vastaaminen saadaan järjestettyä ryhmittäin, vastausprosentti on yleensä hyvä. Kaikissa yksiköissä toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat eivät kuitenkaan opiskele kiinteinä ryhminä. Tällöin vastaaminen jää ainakin suurimmaksi osaksi sähköpostikehotteen varaan ja vastausprosentit jäävät pieniksi. Sähköpostikehotteen varassa toimittiin ainakin LiKu:lla.

4 4 Pieni vastausprosentti heikentää tulosten luotettavuutta. Jo viime vuoden raportissa mainittiin, että on pohdittava, onko kyselyä syytä tehdä joka vuosi. Tämän vuoden perusteella kysymys nousee entistä tärkeämmäksi. Kysymykset on ryhmitelty raportissa ryhmiin Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opetusjärjestely ja opetuksen toteutus Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalveltu ja opiskelua tulevat muut palvelut Opiskelun vaikutus. Kysymyksissä on käytetty neliportaista asteikkoa. Raportissa on yhteenveto vastauksista kysymysryhmittäin. Survey Serverin tulosteissa keskiarvot esitetään kahden desimaalin tarkkuudella. Tämän takia taulukoissa käytetään tätä tarkkuutta. Lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus antaa avoimia kommentteja. Avoimia vastauksia ei ole analysoitu. Ne lähetetään sellaisenaan koulutuspäälliköille.

5 5 2 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opiskeluilmapiiriä ja yhteistyötä mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. Kyselyssä on kaksi avainmittaria. Tähän kysymysryhmään kuuluu toinen avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä. Avoimen kysymyksen vastaukset käsitellään yksikkökohtaisissa tuloksissa. Yksiköiden väittämien keskiarvojen mukaiset profiilit ovat kuviossa 1. Vastaajien keskimääräinen opiskelumotivaatio on korkea LiWa:ssa ja KuMu:lla. Opiskeluilmapiiriä vastaajat pitivät korkeimpana LiWa:lla. Vastaajien yhteistyö sujuu parhaiten LiI:ssa ja LiKu:lla. Tiedotuksen onnistumiseen olivat selvästi kriittisimpiä Marata:n ja MusiTA:n vastaajat.

6 Kuvio 1. Opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön liittyvien väittämien keskiarvot. Yksiköiden profiilit 6

7 Taulukko 2.. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön. Avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä on lihavoitu. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä (n=63) Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Minua kohdellaan 3,19 3,67 3,30 3,44 3,38 3,40 3,35 3,25 3,31 3,31 3,29 3,00 3,27 tasa-arvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun 3,00 2,80 2,88 3,17 3,02 3,10 2,97 3,33 3,02 3,38 3,16 3,00 3,05 kannustava Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa 2,90 2,80 2,73 3,22 3,15 3,22 3,23 3,19 3,08 3,12 3,12 2,63 2,99 toimii hyvin Opiskelumotivaationi on 2,81 2,47 3,00 2,67 2,86 3,16 2,81 3,00 3,00 3,15 3,14 2,88 2,98 hyvä Tiedottaminen on hyvin 2,49 2,00 2,15 3,06 2,58 2,72 2,97 2,56 2,73 2,92 2,66 2,25 2,61 toteutettu Keskimäärin 2,88 2,75 2,81 3,11 3,00 3,12 3,07 3,07 3,03 3,18 3,07 2,75 2,98 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

8 3 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Tyytyväisyyttä opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = osittain samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. Avoimen kysymyksen vastaukset käsitellään yksikkökohtaisissa tuloksissa. Yksiköiden väittämien keskiarvojen mukaiset profiilit ovat kuviossa 2 ja 3. Keskiarvot ovat taulukossa 4. Marata:lla keskimääräinen tyytyväisyys koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusjärjestelyihin on selvästi viime vuotta korkeampi. Tyytymättömyys opetustiloihin on kasvanut. Muutto parantanee tilannetta. Tässä on syytä huomata kuitenkin, että vuonna 2008 Maratalla oli vain 15 vastaajaa. LiI:llä tilat saavat kiitosta. Kriittisimpiä oltiin opetuksen asiantuntevuuteen ja opetusvälinerisiin. LiKu:n tämän vuoden vastaajat pitivät opiskelutiloja viime vuoden vastaajiin verrattuna huomattavasti parempina! Tyytyväisyys koulutusohjelman opetussuunnitelmaan on sen sijaan laskenut. LiWa:n profiilissa kiinnittyy huomio opetusjärjestelyjen muita alempaan keskiarvoon. KuMu:n vastaajien keskimääräinen arvio opetuksen asiantuntevuudesta on yksiköiden korkein. Tiloihin liittyvä arvio on taas matalin. Myös MusiTA:lla arvio opetuksen asiantuntevuudesta on korkea. Tyytyväisyys opetussuunnitelmaan on selvästi matalampi kuin muissa yksiköissä. On kuitenkin huomattava, että tämä on vain kahdeksan vastaajan keskimääräinen arvio.

9 Kuvio 2. Opetusjärjestelyyn ja opetukseen liittyvät väittämät. Marata:n, LiI:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvoprofiilit.

10 10 - Kuvio 3. Opetusjärjestelyyn ja opetukseen liittyvät väittämät. KuMu:n ja MusiTA:n keskiarvoprofiilit.

11 Taulukko 4. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Avainmittari Opetus on ollut asiantuntevaa on lihavoitu. 11 Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä (n=63) Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,14 3,07 3,18 2,78 2,94 3,08 3,00 3,54 3,17 3,27 2,91 3,00 3,06 Olen tyytyväinen 2,92 2,93 2,64 3,28 2,50 2,62 2,94 3,58 3,32 3,27 2,64 2,88 3,01 opetustiloihin Opetus on ollut 2,98 2,80 2,91 2,72 3,01 2,98 3,06 3,21 3,00 3,12 3,22 3,13 2,97 asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani 2,63 2,67 2,94 3,33 2,98 3,06 2,77 3,08 3,00 2,96 2,91 2,50 2,83 opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin 2,90 2,73 2,82 3,17 2,95 3,02 2,94 3,19 2,80 2,96 2,93 2,38 2,78 opetusmenetelmiin Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,93 2,20 2,73 3,00 2,88 2,72 2,84 3,06 2,83 2,69 2,83 2,63 2,76 Keskimäärin 2,92 2,73 2,73 2,87 3,05 2,88 2,91 2,92 3,28 3,02 3,04 2,91 2,75 2,90 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

12 4 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelijoiden mielipidettä kartoitettiin kysymällä kymmeneen palvelualueeseen liittyvää tyytyväisyyttä asteikolla 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida samojen palvelualueiden tärkeyttä opintojen kannalta. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Yksiköiden keskiarvoprofiilit ovat kuvioissa 4 ja 5. Keskiarvot ovat taulukoissa 6 ja 7. Tärkeyskeskiarvo oli yli 3,5 tietoverkko-, opintojen neuvonta- ja ohjaus-, kirjasto- ja opintotoimiston palveluissa. MusiTA:n vastaajat erosivat kirjastopalvelujen tärkeyttä arvioidessaan selvästi muiden yksiköiden vastaajista. Kaikissa yksiköissä opintojen ohjauksen ja neuvonnan tyytyväisyyskeskiarvo jää selvästi alle tärkeyskeskiarvon. Sama koskee LiI:tä lukuun ottamatta myös terveyspalveluja. Erityisesti kulttuurin yksiköiden vastaajien joukossa oli tyytymättömyyttä liikunta. ja harrastustoimintaan liittyviin palveluihin. Olisiko SAVOTTA:lla mahdollisuus tehdä tämän suhteen jotakin? Verrattuna vuoteen 2008 tyytyväisyys on laskenut LiKu.lla kirjastopalvelujen, opintojen neuvonnan ja ohjauksen sekä terveyspalvelujen osalta. Marata:lla laskua on ollut tyytyväisyydessä opintotoimiston palveluihin. Tyytyväisyyskeskiarvot ovat selvästi nousseet Marata:lla tuutoritoiminnan sekä liikunta- ja harrastustoiminnan osalta. LiKu:lla nousua oli tuutoritoiminnassa ja LiWa:ssa terveyspalveluissa. Palvelujen tärkeyskeskiarvoissa oli myös muutoksia. Yllättävänä voitaneen pitää sitä, että LiWa:lla kaikkien palvelujen keskiarvo nousi, monet huomattavasti. Muutoksia ylöspäin oli myös Marata:lla ja LiKu:ssa. Huomion arvoista on, että LiKu:n tämän vuoden vastaajat arvioivat kv-palvelujen tärkeyden selvästi alemmaksi kuin viime vuonna. Laskua oli myös Marata:lla liikunta- ja harrastustoiminnassa.

13 Kuvio 4. Tyytyväisyys opiskelua tukeviin palveluihin ja palvelujen tärkeys. Marata:n, LiI:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvoprofiilit.

14 Kuvio 5. Tyytyväisyys opiskelua tukeviin palveluihin ja palvelujen tärkeys. KuMu:n ja MusiTA:n keskiarvoprofiilit. 14

15 Taulukko 6. Tyytyväisyys opintojen ohjaukseen ja tukipalveluihin. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä (n=63) Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Kirjastopalvelut 3,49 3,47 3,42 3,72 3,40 3,38 3,03 3,58 3,41 3,54 3,41 3,38 3,49 Tietoverkkopalvelut 3,54 3,33 3,33 3,33 3,47 3,48 3,35 3,52 3,51 3,46 3,45 3,38 3,40 Opintotoimiston k 3,57 3,53 3,36 3,50 3,40 3,46 3,35 3,56 3,63 3,73 3,34 3,50 3,39 palvelut k Kansainväliset a 2,78 3,07 3,06 3,22 2,99 3,12 3,06 3,00 3,02 2,96 2,95 2,75 3,04 palvelut Ruokailuaja k 3,02 2,80 2,88 2,89 2,35 2,62 2,55 2,90 2,86 3,12 3,33 2,75 2,87 kahvilapalvelut Opintojen a neuvonta kja 2,71 3,00 2,97 3,11 3,08 3,16 3,00 2,94 3,08 3,08 2,97 2,75 2,82 ohjaus a Terveyspalvelut 2,70 3,00 3,03 3,00 3,23 3,14 2,77 2,56 2,64 2,85 2,90 2,25 2,79 k Opiskelijajärjestön a 2,41 2,73 2,76 2,83 2,81 2,82 2,74 2,71 2,85 2,96 2,81 1,88 2,73 toiminta k Tuutoritoiminta k 2,38 2,60 2,79 2,83 2,66 2,52 2,94 2,40 2,76 2,88 2,76 2,62 2,65 Liikunta- ja k harrastustoiminta 1,97 2,47 2,85 2,44 2,51 2,36 2,45 2,29 2,39 2,31 2,10 1,38 2,54 Keskimäärin 2,86 3,00 3,05 3,09 2,99 3,01 2,92 2,95 3,02 3,09 3,00 2,66 2,97 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

16 Taulukko 7. Näkemys opintojen ohjauksen ja tukipalvelujen tärkeydestä. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä. 16 Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2007 (n=63) 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Tietoverkkopalvelut 3,78 3,67 3,79 3,72 3,71 3,74 3,65 3,65 3,56 3,73 3,76 3,38 3,73 Opintojen neuvonta ja 3,83 3,60 3,79 3,67 3,61 3,62 3,65 3,67 3,42 3,69 3,76 3,50 3,66 ohjaus Kirjastopalvelut 3,67 3,33 3,79 3,56 3,52 3,58 3,55 3,63 3,37 3,58 3,52 2,87 3,58 Opintotoimiston palvelut 3,63 3,40 3,52 3,28 3,42 3,48 3,55 3,54 3,46 3,69 3,71 3,38 3,55 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,67 3,53 3,42 3,28 3,24 3,28 3,39 3,31 3,02 3,15 3,66 3,00 3,52 Terveyspalvelut 3,51 3,27 3,30 3,06 3,37 3,38 3,32 3,02 2,90 3,38 3,60 3,25 3,36 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,71 2,87 2,52 2,44 2,73 2,56 2,74 2,60 2,66 2,92 2,98 2,88 2,85 Opiskelijajärjestön 2,57 2,53 2,97 2,61 2,59 2,76 2,87 2,65 2,71 2,88 3,12 2,87 2,69 toiminta Kansainväliset palvelut 3,22 2,80 2,67 2,44 2,68 2,76 2,45 2,73 2,75 3,12 2,83 3,00 2,60 Tuutoritoiminta 2,68 2,47 2,76 2,67 2,43 2,38 2,52 2,54 2,49 3,12 2,74 2,50 2,55 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

17 5 Opiskelun vaikutus Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan opiskelun vaikutusta kuuden kompentenssin kehittymiseen asteikolla 1 = vähän vaikutusta, 2 = jonkin verran vaikutusta, 3 = paljon vaikutusta, 4 = hyvin paljon vaikutusta. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida näiden kompetenssien tärkeyttä. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Yksiköiden keskiarvoprofiilit ovat kuvioissa 6 ja 7. Keskiarvot ovat taulukoissa 8 ja 9. LiI:n vastaajien mielestä kompetenssien tärkeys ja opiskelun vaikutus kompetenssien kehittymiseen näyttää keskimäärin vastaavan toisiaan eniten. LiWa:lla vaikuttavuuden keskiarvot ovat melko tasaisesti tärkeyskeskiarvojen alapuolella. Monet keskiarvot ovat kuitenkin nousseet selvästi viime vuodesta. Marata:n vastaajien mielestä tärkeät käytännön taidot opitaan muualla kuin opiskelun yhteydessä. Monilla kompetenssialueilla sekä mielipide kompetenssin tärkeydestä että opiskelun vaikutuksesta on viime vuotta korkeampi. LiKu:n profiilissa yllättää, miten vähän tärkeänä vastaajat pitivät valmiuksia toimia yrittäjänä. Keskiarvo 2,45 on selvästi pienempi kuin muissa yksiköissä. Huomion arvoista on myös se, että tämä keskiarvo laski viime vuoden korkeasta arvosta (2,92) roimasti. LiKu:n vastaajat arvioivat opiskelun vaikutuksen yrittäjävalmiuksien kehittymiseen tosi pieneksi. Keskiarvo oli 2,19. KuMu:n profiilissa näkyy, että vaikuttavuuden keskiarvot ovat yrittäjävalmiuksien, ulkomailla työskentelyvalmiuksien ja kieli- ja viestintätaitojen osalta enemmän tärkeyskeskiarvoja pienemmät kuin muissa kompetensseissa. MusiTA:n harvat vastaajat oppivat eri kompetensseihin liittyvät valmiudet mielestään paljolti muualla kuin opiskellessa.

18 Kuvio 6. Opiskelun vaikutus kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. Marata:n, LiI:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvoprofiilit.

19 Kuvio 7. Opiskelun vaikutus kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. KuMu:n ja MusiTA:n keskiarvoprofiilit. 19

20 Taulukko 8. Opiskelun vaikutus eräisiin kompetenssialueisiin. 20. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä. Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK Ammatilliset perustiedot Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Käytännön taidot Kieli- ja viestintätaidot Valmiudet työskennellä ulkomailla Valmiudet toimia yrittäjänä 2007 (n=63) 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421) 2,89 2,87 2,88 3,33 3,13 3,20 3,00 3,29 3,08 3,23 3,41 2,38 3,23 2,90 2,73 3,00 3,17 2,86 3,14 2,87 3,19 3,00 3,35 3,00 2,25 3,03 2,25 2,00 2,24 2,94 2,60 2,78 2,58 2,88 2,78 3,08 3,17 2,50 2,81 2,83 2,80 3,06 2,94 2,78 3,10 3,00 3,10 3,22 3,27 2,43 1,63 2,74 2,40 2,07 2,42 2,89 2,26 2,52 2,32 2,42 2,54 2,81 2,16 1,88 2,31 2,19 2,20 2,24 3,06 2,42 2,52 2,19 2,67 2,73 2,92 2,47 1,75 2,30

21 21 Taulukko 9. Eräiden kompetenssialueiden tärkeys.. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä. T Ammatilliset perustiedot Käytännön taidot Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Kieli- ja viestintätaidot Valmiudet toimia yrittäjänä Valmiudet työskennellä ulkomailla Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK (n=63) a (n=15) (n=33) (n=18) (n=98) (n=50) (n=31) (n=48) (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421) 3,73 3,83 3,57 u l u k k o 3,53 3,93 3,47 3,73 3,79 3,64 3,61 3,56 3,39 3,66 3,66 3,45 3,78 3,76 3,44 3,68 3,81 3,58 3,69 3,63 3,60 3,59 3,61 3,49 3,65 3,69 3,58 3,86 3,86 3,55 3,75 3,75 3,63 3,80 3,80 3,56 3,67 8 3,40 3,70 3,33 3,51 3,70 3,65 3,56 3,66 3,65 3,48 3,25 3,40 2,92. 3,13 2,85 3,17 2,68 2,94 2,45 2,96 2,80 2,92 3,24 3,00 2,81 3,11 3,00 3,09 2,94 2,70 3,06 2,90 2,94 2,78 2,92 3,05 3,25 2,72 O p

22 6. Yksiköiden tulokset Seuraavissa luvuissa käydään läpi tuloksia siltä osin, kun ne täydentävät jo aiemmin esitettyä. LiI:n vastaajat ovat yhdessä ryhmässä ja koulutusohjelmassa. Tämän takia LiI:n tulioksia ei esitetä uudelleen. MusiTA:n kahdeksan vastaajaa olivat kaikki musiikin koulutusohjelmasta. Ryhmän KMA06 vastaajia oli yksi, KMX07:n vastaajia kaksi ja KMZ07:n vastaajia kolme. Pienten vastaajamäärien takia on tyydyttävä MusiTA:n kokonaistuloksiin. LiKu:lla IBS- vastaajia ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelman vastaajia oli niin vähän, että yksikön tuloksissa esitetään vain liiketalouden koulutusohjelmien tulokset. Muiden yksiköiden osalta tulokset esitetään koulutusohjelmittain Marata Vastaajat Kehotus kyselyyn vastaamiseen lähetettiin 91 vastaajalle. Vastauksia saatiin 33, joten vastausprosentti oli 36 %. Taulukko 10. Marata:n vastaajat Matkailun ko MMA7S1 4 MMB7S1 5 Koulutusohjelma Hotelli- ja ravintolaalan ko MAHS71 6 MHA7ET 2 MHA7MP 7 MHA7RL 2 MHA7RP 7 Yhteensä 9 24 Ryhmien vastaajamäärät ovat niin pienet, että tulokset esitetään koulutusohjelmittain.

23 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 11. Taulukko 11. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koulutusohjelmittain (Marata). Avainmittari on lihavoitu. Koulutusohjelma Minua kohdellaan tasa-arvoisesti Opiskelumotivaationi on hyvä Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintola-alan ko (n=24) Marata (n=33) 3,56 3,21 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 2,83 2,88 2,78 2,71 2,73 2,44 2,04 2,15 Keskimäärin 2,96 2,76 2,81 Huomiota kiinnittää iso ero tiedottamiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvässä mielipiteessä.

24 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Ryhmien keskiarvot ovat taulukossa 12. Taulukko 12. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koulutusohjelmittain (Marata). Avainmittari on lihavoitu Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin Koulutusohjelma Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=24) Marata (n=33) 3,33 3,13 3,18 3,22 2,83 2,94 3,22 2,79 2,91 2,78 2,83 2,82 3,00 2,63 2,73 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,78 2,58 2,64 Keskiarvo 3,06 2,80 2,87 Harvat matkailun koulutusohjelman vastaajat olivat opetussuunnitelmaa lukuun ottamatta keskimäärin selvästi tyytyväisempiä kuin hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman vastaajat.

25 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojen neuvontaan ja ohjaukseen sekä muihin tukipalveluihin. Vastaajat arvioivat myös palvelujen tärkeyttä. Koulutusohjelmien tyytyväisyys- ja tärkeyskeskiarvot ovat taulukossa 13 ja profiilikuvat kuviossa 8. Taulukko 13. Tyytyväisyys opinto-ohjaukseen ja eräisiin palveluihin koulutusohjelmittain sekä näkemys palvelujen tärkeydestä. (Marata) Tyytyväisyys Koulutusohjelma Tärkeys Koulutusohjelma Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=24) Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=24) Matkailun ko Marata Matkailun ko Marata (n=9) (n=33) (n=9) (n=33) Kirjastopalvelut 3,56 3,38 3,42 3,78 3,79 3,79 Opintotoimiston palvelut 3,78 3,21 3,36 3,44 3,54 3,52 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) 3,56 3,25 3,33 3,89 3,75 3,79 Kansainväliset palvelut 3,22 3,00 3,06 3,33 2,83 2,97 Terveyspalvelut 3,22 2,96 3,03 3,67 3,17 3,30 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,22 2,88 2,97 3,78 3,79 3,79 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,00 2,83 2,88 3,44 3,42 3,42 Liikunta- ja harrastustoiminta 3,11 2,75 2,85 2,78 2,42 2,52 Tuutoritoiminta 3,00 2,71 2,79 2,89 2,71 2,76 Opiskelijajärjestön toiminta 3,22 2,58 2,76 3,11 2,50 2,67 Keskiarvo 3,29 2,95 3,05 3,41 3,19 3,25 Edellisen väiteryhmän (luku 6.1.3) tapaan matkailun koulutusohjelman vastaajat olivat keskimäärin tyytyväisempiä kuin hotelli- ja ravintola-alan vastaajat.

26 Kuvio 8. Marata:n vastaajien keskiarvoprofiili opiskelua tukeviin palveluihin koulutusohjelmittain.

27 Opiskelun vaikutus Koulutusohjelmien vastaajien keskimääräiset arviot opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin ja kompetenssien tärkeydestä ovat taulukossa 14. Keskiarvoprofiilit ovat kuviossa 9. Taulukko 14. Opetuksen vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssin tärkeys. Keskiarvot koulutusohjelmittain (Marata). Vaikutus Koulutusohjelma Tärkeys Koulutusohjelma Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintola-alan ko (n=24) Marata (n=33) Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintola-alan ko (n=24) Marata (n=33) 3,22 3,00 3,06 3,67 3,71 3,70 3,44 2,83 3,00 3,56 3,67 3,64 Ammatilliset perustiedot 3,22 2,75 2,88 3,67 3,75 3,73 Valmiudet työskennellä ulkomailla 3,22 2,13 2,42 3,22 3,04 3,09 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,67 2,08 2,24 3,11 2,75 2,85 Käytännön taidot 2,67 2,08 2,24 3,78 3,79 3,79 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman vastaajat arvioivat opiskelun vaikutuksen selvästi pienemmäksi kuin matkailun koulutusohjelman vastaajat.

28 . Kuvio 9. Marata:n vastaajien keskiarvoprofiili eräiden kompetenssien suhteen koulutusohjelmittain.

29 6.2 LiKu Vastaajat Vastauspyyntö lähetettiin 108 opiskelijalle, joista 31 vastasivat. Vastausprosentti jäi pieneksi 29 prosenttiin. Vastaajat jakautuivat taulukko 15 mukaisesti. Taulukko 15. LiKu:n vastaajat. Koulutusohjelma Degree Programme in International Ryhmä Business LI07SM 5 Liiketalouden ko LLA6S 1 LLA7S 7 LLB7S 3 LLC7S 6 LLD7S 6 Tietojenkäsittelyn ko LT07S 3 Yhteensä IBSin ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelman vastaajamäärä on hyvin pieni. Tämän takia tulokset esitetään vain liiketalouden koulutusohjelman vastaajien osalta.

30 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö sekä tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvot ovat taulukossa 16. Taulukko 16. Opiskeluilmapiiriin ja opetuksen toteutukseen liittyvien väitteiden keskiarvot. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelma (n=23). Avainmittarit on lihavoitu. Ilmapiiriin liittyvä väite Keskiarvo Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,35 Opetuksen toteutukseen liittyvä väite Keskiarvo Opetus on ollut asiantuntevaa 3,13 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 3,26 Tiedottaminen on hyvin toteutettu 3,09 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 3,04 Opiskelumotivaationi on hyvä 2,96 Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan 3,09 Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,00 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,91 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,91 Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Keskiarvo 3,14 2,97 2,78

31 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvot (tyytyväisyys palveluihin ja palvelujen tärkeys) ovat taulukossa 17. Taulukon perusteella tehty profiili on kuviossa 11. Taulukko 17. Tyytyväisyys opintoja tukeviin palveluihin ja palvelujen tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman vastauksien keskiarvot (n=23). Tyytyväisyys Tärkeys Tietoverkkopalvelut 3,43 3,70 Opintotoimiston palvelut 3,43 3,65 Kirjastopalvelut 3,22 3,65 Kansainväliset palvelut 3,22 2,91 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,13 3,74 Tuutoritoiminta 3,04 2,70 Terveyspalvelut 2,96 3,39 Opiskelijajärjestön toiminta 2,87 2,52 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,57 3,52 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,57 2,78 Kuvio 11. Tyytyväisyys opiskelun tukipalveluihin ja palvelujen tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvoproifiili. Suurimmat tyytyväisyys- ja tärkeyskeskiarvojen erot liittyvät ruokailu- ja kahvilapalveluihin sekä opintojen neuvontaan ja ohjaukseen.

32 Opiskelun vaikutus LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvot (näkemys opiskelun vaikutuksesta kompetenssiin ja kompetenssin tärkeys) ovat taulukossa 18 ja lukujen perusteella tehty profiilikuvio kuviossa 12. Taulukko 18. Opiskelun arvioitu vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman vastauksien keskiarvot (n=23). Vaikutus Tärkeys Ammatilliset perustiedot 3,17 3,78 Kieli- ja viestintätaidot 2,96 3,74 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,91 3,70 Käytännön taidot 2,61 3,87 Valmiudet työskennellä.ulkomailla 2,30 3,00 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,22 2,52 Kuvio 12. Opiskelun arvioitu vaikutus ja kompetenssien tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman vastauksien keskiarvot.. Eniten opiskelulla arvioidaan olevan vaikutusta ammatillisiin perustietoihin, kieli- ja viestintätaitoihin sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoihin.

33 LiWa Vastaajat Kysely lähetettiin 47 opiskelijalle. Vastauksia saatiin 26 ja vastausprosentti 55 % oli hyvä. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: Taulukko 19. LiWa:n vastaajat. Koulutusohjelma Degree Programme in International Ryhmä Business JD07S1 11 Liiketalouden ko JB07SD 2 JB07SK 7 JB07ST 6 Yhteensä Liiketalouden koulutusohjelman ryhmien vastausmäärät ovat sen verran pienet, että tulokset esitetään koulutusohjelmittain.

34 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 20. Taulukko 20. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koulutusohjelmittain (LiWa). Avainmittari on lihavoitu. Koulutusohjelma Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Minua kohdellaan tasaarvoisesti Opiskelumotivaationi on hyvä Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) 3,27 3,47 3,38 3,27 3,33 3,31 3,27 3,07 3,15 3,00 3,20 3,12 3,27 2,67 2,92 Keskimäärin 3,22 3,15 3,18 IBS- vastaajat ovat selvästi tyytyväisempiä tiedotukseen ja heidän keskimääräinen opiskelumotivaationsa on korkeampi kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajien joukossa. Liiketalouden koulutusohjelman vastaajat ovat pitävät sen sijaan ilmapiiriä kannustavampana ja yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa parempana kuin IBS- vastaajat.

35 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 21. Taulukko 21. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koulutusohjelmittain (LiWa). Avainmittari on lihavoitu. Olen tyytyväinen opetustiloihin Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) 3,18 3,33 3,27 3,27 3,27 3,27 3,18 3,07 3,12 3,18 2,80 2,96 3,09 2,87 2,96 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,82 2,60 2,69 Keskiarvo 3,12 2,99 3,04 IBS- vastaajat ovat keskimäärin jonkin verran vähemmän tyytyväisiä opetustiloihin kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat. Muilta osin he ovat vähintään yhtä tyytyväisiä kuin liiketalouden ko:n vastaajat. Erityisen selvä ero on tyytyväisyydessä koulutusohjelman opetussuunnitelmaan.

36 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojen neuvontaan ja ohjaukseen sekä muihin tukipalveluihin. Vastaajat arvioivat myös palvelujen tärkeyttä. Keskiarvot ovat taulukossa 22 ja niiden mukaiset profiilikuvat kuviossa 13. Taulukko 22. Tyytyväisyys opinto-ohjaukseen ja eräisiin palveluihin koulutusohjelmittain sekä näkemys palvelujen tärkeydestä. (LiWa) Tyytyväisyys Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Tärkeys Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden LiWa Liiketalouden LiWa ko (n=15) (n=26) ko (n=15) (n=26) Opintotoimiston palvelut 3,64 3,80 3,73 3,64 3,73 3,69 Kirjastopalvelut 3,45 3,60 3,54 3,55 3,60 3,58 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) 3,45 3,47 3,46 3,64 3,80 3,73 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,82 3,33 3,12 2,73 3,47 3,15 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,18 3,00 3,08 3,55 3,80 3,69 Kansainväliset palvelut 3,00 2,93 2,96 3,45 2,47 2,88 Opiskelijajärjestön toiminta 2,91 3,00 2,96 3,27 3,00 3,12 Tuutoritoiminta 2,82 2,93 2,88 3,18 3,07 3,12 Terveyspalvelut 3,09 2,67 2,85 3,55 3,27 3,38 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,36 2,27 2,31 3,27 2,67 2,92 Keskiarvo 3,07 3,10 3,09 3,38 3,29 3,33 Suurimmat erot ryhmien välillä ovat näkemyksessä ruokailu- ja kahvilapalveluihin terveyspalveluihin ja liikunta- ja harrastustoimintaan. IBS- vastaajat pitävät ruokailu- ja kahvilapalveluja selvästi vähemmän tärkeänä kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat. He ovat myös vähemmän tyytyväisiä näihin palveluihin. Terveyspalveluiden osalta tilanne on päinvastainen. IBS- vastaajat pitävät liikunta- ja harrastustoimintaan liittyviä palveluja paljon tärkeämpänä kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat.

37 Kuvio 13. LiWan vastaajien tyytyväisyysprofiili opiskelua tukeviin palveluihin.

38 6.3.5 Opiskelun vaikutus Vastaajien keskimääräiset arviot opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin ja arviota kompetenssien tärkeydestä ovat taulukossa 23 ja profiilikuvat kuviossa 14. Taulukko 23. Opetuksen vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssin tärkeys. Keskiarvot koulutusohjelmittain (LiWa). Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) Vaikutus Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) Tärkeys Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) 3,45 3,27 3,35 3,55 3,60 3,58 3,18 3,33 3,27 3,64 3,67 3,65 Ammatilliset perustiedot 3,27 3,20 3,23 3,55 3,73 3,65 Käytännön taidot 3,27 2,93 3,08 3,73 3,67 3,69 Valmiudet toimia yrittäjänä 3,18 2,73 2,92 3,36 2,60 2,92 Valmiudet työskennellä ulkomailla 3,00 2,67 2,81 3,18 2,73 2,92 IBS- vastaajat arvioivat opiskelun vaikutuksen selvästi korkeammaksi käytännön taitojen yrittäjävalmiuksien ja ulkomailla työskentelyvalmiuksien osalta. IBS- vastaajat pitivät myös yrittäjävalmiuksia ja ulkomailla työskentelyvalmiuksia tärkeämpänä kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat.

39 Kuvio 14. Opiskelun vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. Keskiarvoprofiilit. (LiWa)

40 6.4 KuMu Vastaajat Kysely lähetettiin 145 opiskelijalle. Vastauksia saatiin 58 ja vastausprosentti 40 % oli melko hyvä. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: Taulukko 24. KuMu:n vastaajat Koulutusohjelma Muotoilun ko (n=43) KUB6SV 1 KUA7SV 7 KUB7SV 2 KUO7ST 10 KUS7ST 5 KUJ7SM 1 KUK7SK 4 KUK7SM 7 KUL7SK 2 KUT7SM 4 Viestinnän ko (n=15) KVA7SG 8 KVB7SG 4 KVG7SG 3 Yhteensä Tulokset esitetään koulutusohjelmittain.

41 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 25. Taulukko 25. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koulutusohjelmittain (KuMu). Avainmittari on lihavoitu. Koulutusohjelma Minua kohdellaan tasaarvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Opiskelumotivaationi on hyvä Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) 3,23 3,47 3,29 3,09 3,33 3,16 3,07 3,33 3,14 3,12 3,13 3,12 2,58 2,87 2,66 Keskimäärin 3,02 3,23 3,07 Yhteistyöhön opetushenkilökunnan kanssa vastaajat ovat keskimäärin samaa mieltä kummassakin koulutusohjelmassa. Muiden väitteiden osalta muotoilun koulutusohjelman vastaajat ovat keskimäärin selvästi vähemmän tyytyväisiä kuin viestinnän koulutusohjelman vastaajat.

42 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 26. Taulukko 26. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koulutusohjelmittain (KuMu). Avainmittari on lihavoitu. Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin Koulutusohjelma Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) 3,23 3,20 3,22 2,86 3,13 2,93 2,88 3,00 2,91 2,84 3,13 2,91 2,74 3,07 2,83 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,51 3,00 2,64 Keskiarvo 2,84 3,09 2,91 Tärkeän avainmittarin Opetus on asiantuntevaa osalta kummankin koulutusohjelman vastaajat ovat keskimäärin samaa mieltä. KuMu:n keskiarvo 3,22 on Savonian kaikkien yksiköiden korkein. Muilta osin muotoilun koulutusohjelman vastaajat ovat edellisen väiteryhmän (luku 6.4.2) tapaan kriittisempiä kuin viestinnän koulutusohjelman vastaajat.

43 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojen neuvontaan ja ohjaukseen sekä muihin tukipalveluihin. Vastaajat arvioivat myös palvelujen tärkeyttä. Keskiarvot ovat taulukossa 27 ja niiden mukaiset profiilikuvat kuviossa 15. Taulukko 27. Tyytyväisyys opinto-ohjaukseen ja eräisiin palveluihin koulutusohjelmittain sekä näkemys palvelujen tärkeydestä. (KuMu) Tyytyväisyys Koulutusohjelma Tärkeys Koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) 3,53 3,20 3,45 3,79 3,67 3,76 Kirjastopalvelut 3,49 3,20 3,41 3,56 3,40 3,52 Opintotoimiston palvelut 3,42 3,13 3,34 3,74 3,60 3,71 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,33 3,33 3,33 3,63 3,73 3,66 Opintojen neuvonta ja ohjaus 2,91 3,13 2,97 3,79 3,67 3,76 Kansainväliset palvelut 2,98 2,87 2,95 3,14 3,07 3,12 Terveyspalvelut 2,95 2,73 2,90 3,65 3,47 3,60 Opiskelijajärjestön toiminta 2,88 2,60 2,81 2,98 2,40 2,83 Tuutoritoiminta 2,84 2,53 2,76 2,88 2,33 2,74 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,05 2,27 2,10 3,12 2,60 2,98 Keskiarvo 3,04 2,90 3,00 3,43 3,19 3,37 Muotoilun koulutusohjelman vastaajat ovat useimpien palvelujen osalta keskimäärin tyytyväisempiä kuin viestinnän koulutusohjelman vastaajat. He ovat kuitenkin kriittisempiä opintojen neuvonnan sekä liikunta- ja harrastustoiminnan suhteen. Viestinnän koulutusohjelman vastaajille ovat opiskelijajärjestön toiminta, tuutoritoiminta sekä liikunta- ja harrastustoiminta selvästi vähemmän tärkeitä kuin muotoilun opiskelijoille.

44 Kuvio 15. KuMu:n vastaajien tyytyväisyysprofiili opiskelua tukeviin palveluihin.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

SAVONIAN KYSELYT 2011

SAVONIAN KYSELYT 2011 SAVONIAN KYSELYT 2011 Opiskelija- ja toimeksiantajakyselyt 13.6.2011 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Pentti Mäkelä Tuula Peura aportti Heikki Likitalo Sisällysluettelo SAVONIAN KYSELYT...

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008 ANNE MUSTONEN (TOIM.) OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 28 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 51 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Taina Kauppinen OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ Opintojen ohjauksen kehittämishankkeen raportti TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 51 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS Tutkimustulosten raportoinnista Tarja Heikkilä Tutkimusraportti Tutkimusraportti sisältää kuvauksen tutkimuksen suorittamisesta sekä yhteenvedon tuloksista. Kansilehti Tiivistelmä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 9/2001 Pirjo Nuotio, Heidi Backma, Marja-Leena Pernu ja Margareeta Sisättö

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot