OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA"

Transkriptio

1 OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo

2 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2. Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö 5 3. Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus 8 4. Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelun vaikutus Yksiköiden tulokset Marata LiKu LiWa KuMu 40 Liite Kyselylomake 47

3 3 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne Opiskelukysely toteutettiin Survey Server järjestelmällä. Kyselyn vastaajat valittiin SYMSI:stä seuraavin perustein opiskeluaika 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 2 tai 3 (toisen vuosikurssin opiskelijat) opiskeluaika > 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 4 tai 5 (kolmannen vuosikurssin opiskelijat). Viimeisten vuosien vastaamisaktiivisuus tähän kyselyyn yksiköittäin on taulukossa 1. Taulukko 1. Vastaamisaktiivisuus vuosina yksiköittäin. Yksikkö Opiskelijoita Vastauksia Vuosi Vuosi 2008 Vuosi 2007 Vuosi 2006 Vuosi 2005 Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) LiI HyviIi LiWa Luva KuMu Marata MusiTA TeKu LiKu Pelo HyviKu TeWa AMK Taulukon perusteella osaamisalueiden vastausprosentit ovat Hyvinvointiosaamisen osaamisalue 41 % Liiketoiminta- ja kulttuuriosaamisen osaamisalue 40 % Teknologia- ja ympäristöosaamisen osaamisalue 28 % Tavoite 50 % jäi saavuttamatta koko ammattikorkeakoulussa. Vastaamisaktiivisuus on laskenut viime vuosina selvästi. Vastausprosenttien erot yksiköiden välillä ovat suuret. Jos vastaaminen saadaan järjestettyä ryhmittäin, vastausprosentti on yleensä hyvä. Kaikissa yksiköissä toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat eivät kuitenkaan opiskele kiinteinä ryhminä. Tällöin vastaaminen jää ainakin suurimmaksi osaksi sähköpostikehotteen varaan ja vastausprosentit jäävät pieniksi. Sähköpostikehotteen varassa toimittiin ainakin LiKu:lla.

4 4 Pieni vastausprosentti heikentää tulosten luotettavuutta. Jo viime vuoden raportissa mainittiin, että on pohdittava, onko kyselyä syytä tehdä joka vuosi. Tämän vuoden perusteella kysymys nousee entistä tärkeämmäksi. Kysymykset on ryhmitelty raportissa ryhmiin Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opetusjärjestely ja opetuksen toteutus Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalveltu ja opiskelua tulevat muut palvelut Opiskelun vaikutus. Kysymyksissä on käytetty neliportaista asteikkoa. Raportissa on yhteenveto vastauksista kysymysryhmittäin. Survey Serverin tulosteissa keskiarvot esitetään kahden desimaalin tarkkuudella. Tämän takia taulukoissa käytetään tätä tarkkuutta. Lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus antaa avoimia kommentteja. Avoimia vastauksia ei ole analysoitu. Ne lähetetään sellaisenaan koulutuspäälliköille.

5 5 2 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opiskeluilmapiiriä ja yhteistyötä mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. Kyselyssä on kaksi avainmittaria. Tähän kysymysryhmään kuuluu toinen avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä. Avoimen kysymyksen vastaukset käsitellään yksikkökohtaisissa tuloksissa. Yksiköiden väittämien keskiarvojen mukaiset profiilit ovat kuviossa 1. Vastaajien keskimääräinen opiskelumotivaatio on korkea LiWa:ssa ja KuMu:lla. Opiskeluilmapiiriä vastaajat pitivät korkeimpana LiWa:lla. Vastaajien yhteistyö sujuu parhaiten LiI:ssa ja LiKu:lla. Tiedotuksen onnistumiseen olivat selvästi kriittisimpiä Marata:n ja MusiTA:n vastaajat.

6 Kuvio 1. Opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön liittyvien väittämien keskiarvot. Yksiköiden profiilit 6

7 Taulukko 2.. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön. Avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä on lihavoitu. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä (n=63) Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Minua kohdellaan 3,19 3,67 3,30 3,44 3,38 3,40 3,35 3,25 3,31 3,31 3,29 3,00 3,27 tasa-arvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun 3,00 2,80 2,88 3,17 3,02 3,10 2,97 3,33 3,02 3,38 3,16 3,00 3,05 kannustava Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa 2,90 2,80 2,73 3,22 3,15 3,22 3,23 3,19 3,08 3,12 3,12 2,63 2,99 toimii hyvin Opiskelumotivaationi on 2,81 2,47 3,00 2,67 2,86 3,16 2,81 3,00 3,00 3,15 3,14 2,88 2,98 hyvä Tiedottaminen on hyvin 2,49 2,00 2,15 3,06 2,58 2,72 2,97 2,56 2,73 2,92 2,66 2,25 2,61 toteutettu Keskimäärin 2,88 2,75 2,81 3,11 3,00 3,12 3,07 3,07 3,03 3,18 3,07 2,75 2,98 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

8 3 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Tyytyväisyyttä opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = osittain samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. Avoimen kysymyksen vastaukset käsitellään yksikkökohtaisissa tuloksissa. Yksiköiden väittämien keskiarvojen mukaiset profiilit ovat kuviossa 2 ja 3. Keskiarvot ovat taulukossa 4. Marata:lla keskimääräinen tyytyväisyys koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusjärjestelyihin on selvästi viime vuotta korkeampi. Tyytymättömyys opetustiloihin on kasvanut. Muutto parantanee tilannetta. Tässä on syytä huomata kuitenkin, että vuonna 2008 Maratalla oli vain 15 vastaajaa. LiI:llä tilat saavat kiitosta. Kriittisimpiä oltiin opetuksen asiantuntevuuteen ja opetusvälinerisiin. LiKu:n tämän vuoden vastaajat pitivät opiskelutiloja viime vuoden vastaajiin verrattuna huomattavasti parempina! Tyytyväisyys koulutusohjelman opetussuunnitelmaan on sen sijaan laskenut. LiWa:n profiilissa kiinnittyy huomio opetusjärjestelyjen muita alempaan keskiarvoon. KuMu:n vastaajien keskimääräinen arvio opetuksen asiantuntevuudesta on yksiköiden korkein. Tiloihin liittyvä arvio on taas matalin. Myös MusiTA:lla arvio opetuksen asiantuntevuudesta on korkea. Tyytyväisyys opetussuunnitelmaan on selvästi matalampi kuin muissa yksiköissä. On kuitenkin huomattava, että tämä on vain kahdeksan vastaajan keskimääräinen arvio.

9 Kuvio 2. Opetusjärjestelyyn ja opetukseen liittyvät väittämät. Marata:n, LiI:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvoprofiilit.

10 10 - Kuvio 3. Opetusjärjestelyyn ja opetukseen liittyvät väittämät. KuMu:n ja MusiTA:n keskiarvoprofiilit.

11 Taulukko 4. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Avainmittari Opetus on ollut asiantuntevaa on lihavoitu. 11 Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä (n=63) Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,14 3,07 3,18 2,78 2,94 3,08 3,00 3,54 3,17 3,27 2,91 3,00 3,06 Olen tyytyväinen 2,92 2,93 2,64 3,28 2,50 2,62 2,94 3,58 3,32 3,27 2,64 2,88 3,01 opetustiloihin Opetus on ollut 2,98 2,80 2,91 2,72 3,01 2,98 3,06 3,21 3,00 3,12 3,22 3,13 2,97 asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani 2,63 2,67 2,94 3,33 2,98 3,06 2,77 3,08 3,00 2,96 2,91 2,50 2,83 opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin 2,90 2,73 2,82 3,17 2,95 3,02 2,94 3,19 2,80 2,96 2,93 2,38 2,78 opetusmenetelmiin Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,93 2,20 2,73 3,00 2,88 2,72 2,84 3,06 2,83 2,69 2,83 2,63 2,76 Keskimäärin 2,92 2,73 2,73 2,87 3,05 2,88 2,91 2,92 3,28 3,02 3,04 2,91 2,75 2,90 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

12 4 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelijoiden mielipidettä kartoitettiin kysymällä kymmeneen palvelualueeseen liittyvää tyytyväisyyttä asteikolla 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida samojen palvelualueiden tärkeyttä opintojen kannalta. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Yksiköiden keskiarvoprofiilit ovat kuvioissa 4 ja 5. Keskiarvot ovat taulukoissa 6 ja 7. Tärkeyskeskiarvo oli yli 3,5 tietoverkko-, opintojen neuvonta- ja ohjaus-, kirjasto- ja opintotoimiston palveluissa. MusiTA:n vastaajat erosivat kirjastopalvelujen tärkeyttä arvioidessaan selvästi muiden yksiköiden vastaajista. Kaikissa yksiköissä opintojen ohjauksen ja neuvonnan tyytyväisyyskeskiarvo jää selvästi alle tärkeyskeskiarvon. Sama koskee LiI:tä lukuun ottamatta myös terveyspalveluja. Erityisesti kulttuurin yksiköiden vastaajien joukossa oli tyytymättömyyttä liikunta. ja harrastustoimintaan liittyviin palveluihin. Olisiko SAVOTTA:lla mahdollisuus tehdä tämän suhteen jotakin? Verrattuna vuoteen 2008 tyytyväisyys on laskenut LiKu.lla kirjastopalvelujen, opintojen neuvonnan ja ohjauksen sekä terveyspalvelujen osalta. Marata:lla laskua on ollut tyytyväisyydessä opintotoimiston palveluihin. Tyytyväisyyskeskiarvot ovat selvästi nousseet Marata:lla tuutoritoiminnan sekä liikunta- ja harrastustoiminnan osalta. LiKu:lla nousua oli tuutoritoiminnassa ja LiWa:ssa terveyspalveluissa. Palvelujen tärkeyskeskiarvoissa oli myös muutoksia. Yllättävänä voitaneen pitää sitä, että LiWa:lla kaikkien palvelujen keskiarvo nousi, monet huomattavasti. Muutoksia ylöspäin oli myös Marata:lla ja LiKu:ssa. Huomion arvoista on, että LiKu:n tämän vuoden vastaajat arvioivat kv-palvelujen tärkeyden selvästi alemmaksi kuin viime vuonna. Laskua oli myös Marata:lla liikunta- ja harrastustoiminnassa.

13 Kuvio 4. Tyytyväisyys opiskelua tukeviin palveluihin ja palvelujen tärkeys. Marata:n, LiI:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvoprofiilit.

14 Kuvio 5. Tyytyväisyys opiskelua tukeviin palveluihin ja palvelujen tärkeys. KuMu:n ja MusiTA:n keskiarvoprofiilit. 14

15 Taulukko 6. Tyytyväisyys opintojen ohjaukseen ja tukipalveluihin. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä (n=63) Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Kirjastopalvelut 3,49 3,47 3,42 3,72 3,40 3,38 3,03 3,58 3,41 3,54 3,41 3,38 3,49 Tietoverkkopalvelut 3,54 3,33 3,33 3,33 3,47 3,48 3,35 3,52 3,51 3,46 3,45 3,38 3,40 Opintotoimiston k 3,57 3,53 3,36 3,50 3,40 3,46 3,35 3,56 3,63 3,73 3,34 3,50 3,39 palvelut k Kansainväliset a 2,78 3,07 3,06 3,22 2,99 3,12 3,06 3,00 3,02 2,96 2,95 2,75 3,04 palvelut Ruokailuaja k 3,02 2,80 2,88 2,89 2,35 2,62 2,55 2,90 2,86 3,12 3,33 2,75 2,87 kahvilapalvelut Opintojen a neuvonta kja 2,71 3,00 2,97 3,11 3,08 3,16 3,00 2,94 3,08 3,08 2,97 2,75 2,82 ohjaus a Terveyspalvelut 2,70 3,00 3,03 3,00 3,23 3,14 2,77 2,56 2,64 2,85 2,90 2,25 2,79 k Opiskelijajärjestön a 2,41 2,73 2,76 2,83 2,81 2,82 2,74 2,71 2,85 2,96 2,81 1,88 2,73 toiminta k Tuutoritoiminta k 2,38 2,60 2,79 2,83 2,66 2,52 2,94 2,40 2,76 2,88 2,76 2,62 2,65 Liikunta- ja k harrastustoiminta 1,97 2,47 2,85 2,44 2,51 2,36 2,45 2,29 2,39 2,31 2,10 1,38 2,54 Keskimäärin 2,86 3,00 3,05 3,09 2,99 3,01 2,92 2,95 3,02 3,09 3,00 2,66 2,97 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

16 Taulukko 7. Näkemys opintojen ohjauksen ja tukipalvelujen tärkeydestä. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä. 16 Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK 2007 (n=63) 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) Tietoverkkopalvelut 3,78 3,67 3,79 3,72 3,71 3,74 3,65 3,65 3,56 3,73 3,76 3,38 3,73 Opintojen neuvonta ja 3,83 3,60 3,79 3,67 3,61 3,62 3,65 3,67 3,42 3,69 3,76 3,50 3,66 ohjaus Kirjastopalvelut 3,67 3,33 3,79 3,56 3,52 3,58 3,55 3,63 3,37 3,58 3,52 2,87 3,58 Opintotoimiston palvelut 3,63 3,40 3,52 3,28 3,42 3,48 3,55 3,54 3,46 3,69 3,71 3,38 3,55 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,67 3,53 3,42 3,28 3,24 3,28 3,39 3,31 3,02 3,15 3,66 3,00 3,52 Terveyspalvelut 3,51 3,27 3,30 3,06 3,37 3,38 3,32 3,02 2,90 3,38 3,60 3,25 3,36 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,71 2,87 2,52 2,44 2,73 2,56 2,74 2,60 2,66 2,92 2,98 2,88 2,85 Opiskelijajärjestön 2,57 2,53 2,97 2,61 2,59 2,76 2,87 2,65 2,71 2,88 3,12 2,87 2,69 toiminta Kansainväliset palvelut 3,22 2,80 2,67 2,44 2,68 2,76 2,45 2,73 2,75 3,12 2,83 3,00 2,60 Tuutoritoiminta 2,68 2,47 2,76 2,67 2,43 2,38 2,52 2,54 2,49 3,12 2,74 2,50 2,55 (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421)

17 5 Opiskelun vaikutus Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan opiskelun vaikutusta kuuden kompentenssin kehittymiseen asteikolla 1 = vähän vaikutusta, 2 = jonkin verran vaikutusta, 3 = paljon vaikutusta, 4 = hyvin paljon vaikutusta. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida näiden kompetenssien tärkeyttä. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Yksiköiden keskiarvoprofiilit ovat kuvioissa 6 ja 7. Keskiarvot ovat taulukoissa 8 ja 9. LiI:n vastaajien mielestä kompetenssien tärkeys ja opiskelun vaikutus kompetenssien kehittymiseen näyttää keskimäärin vastaavan toisiaan eniten. LiWa:lla vaikuttavuuden keskiarvot ovat melko tasaisesti tärkeyskeskiarvojen alapuolella. Monet keskiarvot ovat kuitenkin nousseet selvästi viime vuodesta. Marata:n vastaajien mielestä tärkeät käytännön taidot opitaan muualla kuin opiskelun yhteydessä. Monilla kompetenssialueilla sekä mielipide kompetenssin tärkeydestä että opiskelun vaikutuksesta on viime vuotta korkeampi. LiKu:n profiilissa yllättää, miten vähän tärkeänä vastaajat pitivät valmiuksia toimia yrittäjänä. Keskiarvo 2,45 on selvästi pienempi kuin muissa yksiköissä. Huomion arvoista on myös se, että tämä keskiarvo laski viime vuoden korkeasta arvosta (2,92) roimasti. LiKu:n vastaajat arvioivat opiskelun vaikutuksen yrittäjävalmiuksien kehittymiseen tosi pieneksi. Keskiarvo oli 2,19. KuMu:n profiilissa näkyy, että vaikuttavuuden keskiarvot ovat yrittäjävalmiuksien, ulkomailla työskentelyvalmiuksien ja kieli- ja viestintätaitojen osalta enemmän tärkeyskeskiarvoja pienemmät kuin muissa kompetensseissa. MusiTA:n harvat vastaajat oppivat eri kompetensseihin liittyvät valmiudet mielestään paljolti muualla kuin opiskellessa.

18 Kuvio 6. Opiskelun vaikutus kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. Marata:n, LiI:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvoprofiilit.

19 Kuvio 7. Opiskelun vaikutus kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. KuMu:n ja MusiTA:n keskiarvoprofiilit. 19

20 Taulukko 8. Opiskelun vaikutus eräisiin kompetenssialueisiin. 20. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä. Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK Ammatilliset perustiedot Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Käytännön taidot Kieli- ja viestintätaidot Valmiudet työskennellä ulkomailla Valmiudet toimia yrittäjänä 2007 (n=63) 2008 (n=15) (n=33) (n=18) 2007 (n=98) 2008 (n=50) (n=31) 2007 (n=48) 2008 (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421) 2,89 2,87 2,88 3,33 3,13 3,20 3,00 3,29 3,08 3,23 3,41 2,38 3,23 2,90 2,73 3,00 3,17 2,86 3,14 2,87 3,19 3,00 3,35 3,00 2,25 3,03 2,25 2,00 2,24 2,94 2,60 2,78 2,58 2,88 2,78 3,08 3,17 2,50 2,81 2,83 2,80 3,06 2,94 2,78 3,10 3,00 3,10 3,22 3,27 2,43 1,63 2,74 2,40 2,07 2,42 2,89 2,26 2,52 2,32 2,42 2,54 2,81 2,16 1,88 2,31 2,19 2,20 2,24 3,06 2,42 2,52 2,19 2,67 2,73 2,92 2,47 1,75 2,30

21 21 Taulukko 9. Eräiden kompetenssialueiden tärkeys.. Marata:n, LiKu:n ja LiWa:n keskiarvot LiI:n, KuMu:n, MusiTA:n ja amk:n keskiarvot. Noin 0,2 yksikön ero viime vuoteen alaspäin on merkitty punaisella ja ylöspäin sinisellä. T Ammatilliset perustiedot Käytännön taidot Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Kieli- ja viestintätaidot Valmiudet toimia yrittäjänä Valmiudet työskennellä ulkomailla Marata LiI LiKu LiWa KuMu MusiTA AMK (n=63) a (n=15) (n=33) (n=18) (n=98) (n=50) (n=31) (n=48) (n=59) (n=26) (n=58) (n=8) (n=421) 3,73 3,83 3,57 u l u k k o 3,53 3,93 3,47 3,73 3,79 3,64 3,61 3,56 3,39 3,66 3,66 3,45 3,78 3,76 3,44 3,68 3,81 3,58 3,69 3,63 3,60 3,59 3,61 3,49 3,65 3,69 3,58 3,86 3,86 3,55 3,75 3,75 3,63 3,80 3,80 3,56 3,67 8 3,40 3,70 3,33 3,51 3,70 3,65 3,56 3,66 3,65 3,48 3,25 3,40 2,92. 3,13 2,85 3,17 2,68 2,94 2,45 2,96 2,80 2,92 3,24 3,00 2,81 3,11 3,00 3,09 2,94 2,70 3,06 2,90 2,94 2,78 2,92 3,05 3,25 2,72 O p

22 6. Yksiköiden tulokset Seuraavissa luvuissa käydään läpi tuloksia siltä osin, kun ne täydentävät jo aiemmin esitettyä. LiI:n vastaajat ovat yhdessä ryhmässä ja koulutusohjelmassa. Tämän takia LiI:n tulioksia ei esitetä uudelleen. MusiTA:n kahdeksan vastaajaa olivat kaikki musiikin koulutusohjelmasta. Ryhmän KMA06 vastaajia oli yksi, KMX07:n vastaajia kaksi ja KMZ07:n vastaajia kolme. Pienten vastaajamäärien takia on tyydyttävä MusiTA:n kokonaistuloksiin. LiKu:lla IBS- vastaajia ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelman vastaajia oli niin vähän, että yksikön tuloksissa esitetään vain liiketalouden koulutusohjelmien tulokset. Muiden yksiköiden osalta tulokset esitetään koulutusohjelmittain Marata Vastaajat Kehotus kyselyyn vastaamiseen lähetettiin 91 vastaajalle. Vastauksia saatiin 33, joten vastausprosentti oli 36 %. Taulukko 10. Marata:n vastaajat Matkailun ko MMA7S1 4 MMB7S1 5 Koulutusohjelma Hotelli- ja ravintolaalan ko MAHS71 6 MHA7ET 2 MHA7MP 7 MHA7RL 2 MHA7RP 7 Yhteensä 9 24 Ryhmien vastaajamäärät ovat niin pienet, että tulokset esitetään koulutusohjelmittain.

23 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 11. Taulukko 11. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koulutusohjelmittain (Marata). Avainmittari on lihavoitu. Koulutusohjelma Minua kohdellaan tasa-arvoisesti Opiskelumotivaationi on hyvä Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintola-alan ko (n=24) Marata (n=33) 3,56 3,21 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 2,83 2,88 2,78 2,71 2,73 2,44 2,04 2,15 Keskimäärin 2,96 2,76 2,81 Huomiota kiinnittää iso ero tiedottamiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvässä mielipiteessä.

24 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Ryhmien keskiarvot ovat taulukossa 12. Taulukko 12. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koulutusohjelmittain (Marata). Avainmittari on lihavoitu Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin Koulutusohjelma Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=24) Marata (n=33) 3,33 3,13 3,18 3,22 2,83 2,94 3,22 2,79 2,91 2,78 2,83 2,82 3,00 2,63 2,73 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,78 2,58 2,64 Keskiarvo 3,06 2,80 2,87 Harvat matkailun koulutusohjelman vastaajat olivat opetussuunnitelmaa lukuun ottamatta keskimäärin selvästi tyytyväisempiä kuin hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman vastaajat.

25 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojen neuvontaan ja ohjaukseen sekä muihin tukipalveluihin. Vastaajat arvioivat myös palvelujen tärkeyttä. Koulutusohjelmien tyytyväisyys- ja tärkeyskeskiarvot ovat taulukossa 13 ja profiilikuvat kuviossa 8. Taulukko 13. Tyytyväisyys opinto-ohjaukseen ja eräisiin palveluihin koulutusohjelmittain sekä näkemys palvelujen tärkeydestä. (Marata) Tyytyväisyys Koulutusohjelma Tärkeys Koulutusohjelma Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=24) Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=24) Matkailun ko Marata Matkailun ko Marata (n=9) (n=33) (n=9) (n=33) Kirjastopalvelut 3,56 3,38 3,42 3,78 3,79 3,79 Opintotoimiston palvelut 3,78 3,21 3,36 3,44 3,54 3,52 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) 3,56 3,25 3,33 3,89 3,75 3,79 Kansainväliset palvelut 3,22 3,00 3,06 3,33 2,83 2,97 Terveyspalvelut 3,22 2,96 3,03 3,67 3,17 3,30 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,22 2,88 2,97 3,78 3,79 3,79 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,00 2,83 2,88 3,44 3,42 3,42 Liikunta- ja harrastustoiminta 3,11 2,75 2,85 2,78 2,42 2,52 Tuutoritoiminta 3,00 2,71 2,79 2,89 2,71 2,76 Opiskelijajärjestön toiminta 3,22 2,58 2,76 3,11 2,50 2,67 Keskiarvo 3,29 2,95 3,05 3,41 3,19 3,25 Edellisen väiteryhmän (luku 6.1.3) tapaan matkailun koulutusohjelman vastaajat olivat keskimäärin tyytyväisempiä kuin hotelli- ja ravintola-alan vastaajat.

26 Kuvio 8. Marata:n vastaajien keskiarvoprofiili opiskelua tukeviin palveluihin koulutusohjelmittain.

27 Opiskelun vaikutus Koulutusohjelmien vastaajien keskimääräiset arviot opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin ja kompetenssien tärkeydestä ovat taulukossa 14. Keskiarvoprofiilit ovat kuviossa 9. Taulukko 14. Opetuksen vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssin tärkeys. Keskiarvot koulutusohjelmittain (Marata). Vaikutus Koulutusohjelma Tärkeys Koulutusohjelma Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintola-alan ko (n=24) Marata (n=33) Matkailun ko (n=9) Hotelli- ja ravintola-alan ko (n=24) Marata (n=33) 3,22 3,00 3,06 3,67 3,71 3,70 3,44 2,83 3,00 3,56 3,67 3,64 Ammatilliset perustiedot 3,22 2,75 2,88 3,67 3,75 3,73 Valmiudet työskennellä ulkomailla 3,22 2,13 2,42 3,22 3,04 3,09 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,67 2,08 2,24 3,11 2,75 2,85 Käytännön taidot 2,67 2,08 2,24 3,78 3,79 3,79 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman vastaajat arvioivat opiskelun vaikutuksen selvästi pienemmäksi kuin matkailun koulutusohjelman vastaajat.

28 . Kuvio 9. Marata:n vastaajien keskiarvoprofiili eräiden kompetenssien suhteen koulutusohjelmittain.

29 6.2 LiKu Vastaajat Vastauspyyntö lähetettiin 108 opiskelijalle, joista 31 vastasivat. Vastausprosentti jäi pieneksi 29 prosenttiin. Vastaajat jakautuivat taulukko 15 mukaisesti. Taulukko 15. LiKu:n vastaajat. Koulutusohjelma Degree Programme in International Ryhmä Business LI07SM 5 Liiketalouden ko LLA6S 1 LLA7S 7 LLB7S 3 LLC7S 6 LLD7S 6 Tietojenkäsittelyn ko LT07S 3 Yhteensä IBSin ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelman vastaajamäärä on hyvin pieni. Tämän takia tulokset esitetään vain liiketalouden koulutusohjelman vastaajien osalta.

30 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö sekä tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvot ovat taulukossa 16. Taulukko 16. Opiskeluilmapiiriin ja opetuksen toteutukseen liittyvien väitteiden keskiarvot. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelma (n=23). Avainmittarit on lihavoitu. Ilmapiiriin liittyvä väite Keskiarvo Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,35 Opetuksen toteutukseen liittyvä väite Keskiarvo Opetus on ollut asiantuntevaa 3,13 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 3,26 Tiedottaminen on hyvin toteutettu 3,09 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 3,04 Opiskelumotivaationi on hyvä 2,96 Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan 3,09 Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,00 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,91 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,91 Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Keskiarvo 3,14 2,97 2,78

31 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvot (tyytyväisyys palveluihin ja palvelujen tärkeys) ovat taulukossa 17. Taulukon perusteella tehty profiili on kuviossa 11. Taulukko 17. Tyytyväisyys opintoja tukeviin palveluihin ja palvelujen tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman vastauksien keskiarvot (n=23). Tyytyväisyys Tärkeys Tietoverkkopalvelut 3,43 3,70 Opintotoimiston palvelut 3,43 3,65 Kirjastopalvelut 3,22 3,65 Kansainväliset palvelut 3,22 2,91 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,13 3,74 Tuutoritoiminta 3,04 2,70 Terveyspalvelut 2,96 3,39 Opiskelijajärjestön toiminta 2,87 2,52 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,57 3,52 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,57 2,78 Kuvio 11. Tyytyväisyys opiskelun tukipalveluihin ja palvelujen tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvoproifiili. Suurimmat tyytyväisyys- ja tärkeyskeskiarvojen erot liittyvät ruokailu- ja kahvilapalveluihin sekä opintojen neuvontaan ja ohjaukseen.

32 Opiskelun vaikutus LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman keskiarvot (näkemys opiskelun vaikutuksesta kompetenssiin ja kompetenssin tärkeys) ovat taulukossa 18 ja lukujen perusteella tehty profiilikuvio kuviossa 12. Taulukko 18. Opiskelun arvioitu vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman vastauksien keskiarvot (n=23). Vaikutus Tärkeys Ammatilliset perustiedot 3,17 3,78 Kieli- ja viestintätaidot 2,96 3,74 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,91 3,70 Käytännön taidot 2,61 3,87 Valmiudet työskennellä.ulkomailla 2,30 3,00 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,22 2,52 Kuvio 12. Opiskelun arvioitu vaikutus ja kompetenssien tärkeys. LiKu:n liiketalouden koulutusohjelman vastauksien keskiarvot.. Eniten opiskelulla arvioidaan olevan vaikutusta ammatillisiin perustietoihin, kieli- ja viestintätaitoihin sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoihin.

33 LiWa Vastaajat Kysely lähetettiin 47 opiskelijalle. Vastauksia saatiin 26 ja vastausprosentti 55 % oli hyvä. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: Taulukko 19. LiWa:n vastaajat. Koulutusohjelma Degree Programme in International Ryhmä Business JD07S1 11 Liiketalouden ko JB07SD 2 JB07SK 7 JB07ST 6 Yhteensä Liiketalouden koulutusohjelman ryhmien vastausmäärät ovat sen verran pienet, että tulokset esitetään koulutusohjelmittain.

34 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 20. Taulukko 20. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koulutusohjelmittain (LiWa). Avainmittari on lihavoitu. Koulutusohjelma Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Minua kohdellaan tasaarvoisesti Opiskelumotivaationi on hyvä Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) 3,27 3,47 3,38 3,27 3,33 3,31 3,27 3,07 3,15 3,00 3,20 3,12 3,27 2,67 2,92 Keskimäärin 3,22 3,15 3,18 IBS- vastaajat ovat selvästi tyytyväisempiä tiedotukseen ja heidän keskimääräinen opiskelumotivaationsa on korkeampi kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajien joukossa. Liiketalouden koulutusohjelman vastaajat ovat pitävät sen sijaan ilmapiiriä kannustavampana ja yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa parempana kuin IBS- vastaajat.

35 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 21. Taulukko 21. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koulutusohjelmittain (LiWa). Avainmittari on lihavoitu. Olen tyytyväinen opetustiloihin Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) 3,18 3,33 3,27 3,27 3,27 3,27 3,18 3,07 3,12 3,18 2,80 2,96 3,09 2,87 2,96 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,82 2,60 2,69 Keskiarvo 3,12 2,99 3,04 IBS- vastaajat ovat keskimäärin jonkin verran vähemmän tyytyväisiä opetustiloihin kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat. Muilta osin he ovat vähintään yhtä tyytyväisiä kuin liiketalouden ko:n vastaajat. Erityisen selvä ero on tyytyväisyydessä koulutusohjelman opetussuunnitelmaan.

36 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojen neuvontaan ja ohjaukseen sekä muihin tukipalveluihin. Vastaajat arvioivat myös palvelujen tärkeyttä. Keskiarvot ovat taulukossa 22 ja niiden mukaiset profiilikuvat kuviossa 13. Taulukko 22. Tyytyväisyys opinto-ohjaukseen ja eräisiin palveluihin koulutusohjelmittain sekä näkemys palvelujen tärkeydestä. (LiWa) Tyytyväisyys Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Tärkeys Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden LiWa Liiketalouden LiWa ko (n=15) (n=26) ko (n=15) (n=26) Opintotoimiston palvelut 3,64 3,80 3,73 3,64 3,73 3,69 Kirjastopalvelut 3,45 3,60 3,54 3,55 3,60 3,58 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) 3,45 3,47 3,46 3,64 3,80 3,73 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,82 3,33 3,12 2,73 3,47 3,15 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,18 3,00 3,08 3,55 3,80 3,69 Kansainväliset palvelut 3,00 2,93 2,96 3,45 2,47 2,88 Opiskelijajärjestön toiminta 2,91 3,00 2,96 3,27 3,00 3,12 Tuutoritoiminta 2,82 2,93 2,88 3,18 3,07 3,12 Terveyspalvelut 3,09 2,67 2,85 3,55 3,27 3,38 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,36 2,27 2,31 3,27 2,67 2,92 Keskiarvo 3,07 3,10 3,09 3,38 3,29 3,33 Suurimmat erot ryhmien välillä ovat näkemyksessä ruokailu- ja kahvilapalveluihin terveyspalveluihin ja liikunta- ja harrastustoimintaan. IBS- vastaajat pitävät ruokailu- ja kahvilapalveluja selvästi vähemmän tärkeänä kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat. He ovat myös vähemmän tyytyväisiä näihin palveluihin. Terveyspalveluiden osalta tilanne on päinvastainen. IBS- vastaajat pitävät liikunta- ja harrastustoimintaan liittyviä palveluja paljon tärkeämpänä kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat.

37 Kuvio 13. LiWan vastaajien tyytyväisyysprofiili opiskelua tukeviin palveluihin.

38 6.3.5 Opiskelun vaikutus Vastaajien keskimääräiset arviot opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin ja arviota kompetenssien tärkeydestä ovat taulukossa 23 ja profiilikuvat kuviossa 14. Taulukko 23. Opetuksen vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssin tärkeys. Keskiarvot koulutusohjelmittain (LiWa). Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) Vaikutus Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) Tärkeys Koulutusohjelma Degree Programme in International Business (n=11) Liiketalouden ko (n=15) LiWa (n=26) 3,45 3,27 3,35 3,55 3,60 3,58 3,18 3,33 3,27 3,64 3,67 3,65 Ammatilliset perustiedot 3,27 3,20 3,23 3,55 3,73 3,65 Käytännön taidot 3,27 2,93 3,08 3,73 3,67 3,69 Valmiudet toimia yrittäjänä 3,18 2,73 2,92 3,36 2,60 2,92 Valmiudet työskennellä ulkomailla 3,00 2,67 2,81 3,18 2,73 2,92 IBS- vastaajat arvioivat opiskelun vaikutuksen selvästi korkeammaksi käytännön taitojen yrittäjävalmiuksien ja ulkomailla työskentelyvalmiuksien osalta. IBS- vastaajat pitivät myös yrittäjävalmiuksia ja ulkomailla työskentelyvalmiuksia tärkeämpänä kuin liiketalouden koulutusohjelman vastaajat.

39 Kuvio 14. Opiskelun vaikutus eräisiin kompetensseihin ja kompetenssien tärkeys. Keskiarvoprofiilit. (LiWa)

40 6.4 KuMu Vastaajat Kysely lähetettiin 145 opiskelijalle. Vastauksia saatiin 58 ja vastausprosentti 40 % oli melko hyvä. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: Taulukko 24. KuMu:n vastaajat Koulutusohjelma Muotoilun ko (n=43) KUB6SV 1 KUA7SV 7 KUB7SV 2 KUO7ST 10 KUS7ST 5 KUJ7SM 1 KUK7SK 4 KUK7SM 7 KUL7SK 2 KUT7SM 4 Viestinnän ko (n=15) KVA7SG 8 KVB7SG 4 KVG7SG 3 Yhteensä Tulokset esitetään koulutusohjelmittain.

41 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 25. Taulukko 25. Tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koulutusohjelmittain (KuMu). Avainmittari on lihavoitu. Koulutusohjelma Minua kohdellaan tasaarvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Opiskelumotivaationi on hyvä Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) 3,23 3,47 3,29 3,09 3,33 3,16 3,07 3,33 3,14 3,12 3,13 3,12 2,58 2,87 2,66 Keskimäärin 3,02 3,23 3,07 Yhteistyöhön opetushenkilökunnan kanssa vastaajat ovat keskimäärin samaa mieltä kummassakin koulutusohjelmassa. Muiden väitteiden osalta muotoilun koulutusohjelman vastaajat ovat keskimäärin selvästi vähemmän tyytyväisiä kuin viestinnän koulutusohjelman vastaajat.

42 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Koulutusohjelmien keskiarvot ovat taulukossa 26. Taulukko 26. Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koulutusohjelmittain (KuMu). Avainmittari on lihavoitu. Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin Koulutusohjelma Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) 3,23 3,20 3,22 2,86 3,13 2,93 2,88 3,00 2,91 2,84 3,13 2,91 2,74 3,07 2,83 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,51 3,00 2,64 Keskiarvo 2,84 3,09 2,91 Tärkeän avainmittarin Opetus on asiantuntevaa osalta kummankin koulutusohjelman vastaajat ovat keskimäärin samaa mieltä. KuMu:n keskiarvo 3,22 on Savonian kaikkien yksiköiden korkein. Muilta osin muotoilun koulutusohjelman vastaajat ovat edellisen väiteryhmän (luku 6.4.2) tapaan kriittisempiä kuin viestinnän koulutusohjelman vastaajat.

43 Opintojen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojen neuvontaan ja ohjaukseen sekä muihin tukipalveluihin. Vastaajat arvioivat myös palvelujen tärkeyttä. Keskiarvot ovat taulukossa 27 ja niiden mukaiset profiilikuvat kuviossa 15. Taulukko 27. Tyytyväisyys opinto-ohjaukseen ja eräisiin palveluihin koulutusohjelmittain sekä näkemys palvelujen tärkeydestä. (KuMu) Tyytyväisyys Koulutusohjelma Tärkeys Koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) Muotoilun ko (n=43) Viestinnän ko (n=15) KuMu (n=58) 3,53 3,20 3,45 3,79 3,67 3,76 Kirjastopalvelut 3,49 3,20 3,41 3,56 3,40 3,52 Opintotoimiston palvelut 3,42 3,13 3,34 3,74 3,60 3,71 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,33 3,33 3,33 3,63 3,73 3,66 Opintojen neuvonta ja ohjaus 2,91 3,13 2,97 3,79 3,67 3,76 Kansainväliset palvelut 2,98 2,87 2,95 3,14 3,07 3,12 Terveyspalvelut 2,95 2,73 2,90 3,65 3,47 3,60 Opiskelijajärjestön toiminta 2,88 2,60 2,81 2,98 2,40 2,83 Tuutoritoiminta 2,84 2,53 2,76 2,88 2,33 2,74 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,05 2,27 2,10 3,12 2,60 2,98 Keskiarvo 3,04 2,90 3,00 3,43 3,19 3,37 Muotoilun koulutusohjelman vastaajat ovat useimpien palvelujen osalta keskimäärin tyytyväisempiä kuin viestinnän koulutusohjelman vastaajat. He ovat kuitenkin kriittisempiä opintojen neuvonnan sekä liikunta- ja harrastustoiminnan suhteen. Viestinnän koulutusohjelman vastaajille ovat opiskelijajärjestön toiminta, tuutoritoiminta sekä liikunta- ja harrastustoiminta selvästi vähemmän tärkeitä kuin muotoilun opiskelijoille.

44 Kuvio 15. KuMu:n vastaajien tyytyväisyysprofiili opiskelua tukeviin palveluihin.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Savonia-ammattikorkeakoulu Vastuualue/Toiminta-alue: Kuopion Muotoiluakatemia Prosessin omistaja: Koulutuspäällikkö Heikki

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu. Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 27.3.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu. Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 27.3. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 27.3.2011 Työryhmä Jorma Honkanen, Tekniikka Varkaus Heikki Likitalo, Liiketalous,

Lisätiedot

ALKUKYSELY VUONNA 2010 ALOITTANEILLE Savonia-ammattikorkeakoulu

ALKUKYSELY VUONNA 2010 ALOITTANEILLE Savonia-ammattikorkeakoulu 1 ALKUKYSELY VUONNA 2010 ALOITTANEILLE Savonia-ammattikorkeakoulu Raportti 4.5.2011 Mittarityöryhmä Heikki Likitalo Jorma Honkanen Tuula Peura Raportti Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo I Amk tutkintoa

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Anna Niemelä Palvelukyselyn tarkoitus Kehittämisen väline asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tieto asiakastyytyväisyyden muutoksista

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Lauri Sinisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Anne Mähönen 29.8.2016 SISÄLTÖ TAUSTATIEDOT... 1 1. Sukupuoli... 1 2. Olen... 1 3. Tutkinto...

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa? (nuorten koulutus)...2 2. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemusala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Jarna Väisänen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2016 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 2016 aikana asioineiden

Lisätiedot

FC WILD Tyytyväisyyskysely

FC WILD Tyytyväisyyskysely FC WILD Tyytyväisyyskysely 2015 26.04.2015 Yleistä/taustaa Tyytyväisyyskysely järjestettiin neljättä kertaa. Kyselyn tavoitteena on saada kuuluviin kentän ääni, jotta seura pystyy ottamaan jäsenistön toiveet

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

KANDIDAATINTUTKINNON OSAAMISTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

KANDIDAATINTUTKINNON OSAAMISTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KANDIDAATINTUTKINNON OSAAMISTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Peda-Forum -päivät 21.8.2013 44-VIRIT Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, yliopisto-opettaja Katja Joronen, TtT, dosentti, yliopistonlehtori Terveystieteiden

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilökunnalle.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANDIPALAUTE Tuula Maijanen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANDIPALAUTE Tuula Maijanen KANDIPALAUTE 25.1.2016 Tuula Maijanen Kandipalaute -kysely Selvitetään kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

KANDI- JA KURSSIPALAUTTEEN TULOKSIA JA KUULUMISIA (ja vähän opiskelijakyselynkin)

KANDI- JA KURSSIPALAUTTEEN TULOKSIA JA KUULUMISIA (ja vähän opiskelijakyselynkin) KANDI- JA KURSSIPALAUTTEEN TULOKSIA JA KUULUMISIA (ja vähän opiskelijakyselynkin) Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen Kandipalaute JY vs. muut yliopistot Rahoituskysymykset vuosilta 2014 ja 2015 (syyskuun

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot