OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6."

Transkriptio

1 OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio

2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn rakenne ja toteutus 3 2. OPM:n tuloksellisuusmittarien kysymykset 4 3. Savonia-amk:n oman lähtökyselyn kysymykset Opiskelun toteutus Opintojen aikana kehittyneet valmiudet Kehittämiskohteet 7 4. Koulutusohjelmien tulokset Kulttuuriala Tilanne työmarkkinoilla ennen opiskelua ja valmistumisen jälkeen OPM:n tulostavoiteväittämät Opetuksen toteutus Valmiuksien kehittyminen Kehittämiskohteet Liiketalouden ala Tilanne työmarkkinoilla ennen opiskelua ja valmistumisen jälkeen OPM:n tulostavoiteväittämät Opetuksen toteutus Valmiuksien kehittyminen Kehittämiskohteet Matkailu- ja ravitsemisala Tilanne työmarkkinoilla ennen opiskelua ja valmistumisen jälkeen OPM:n tulostavoiteväittämät Opetuksen toteutus Valmiuksien kehittyminen Kehittämiskohteet 29

3 3 1 Kyselyn rakenne ja toteutus OPALA ja lähtökysely on valmistuvan opiskelijan kannalta yksi kysely, jossa ovat valtakunnallisen OPALA-kyselyn ja Savonia-ammattikorkeakoulun lisäkysymykset. OPALA:n aineisto siirtyy suoraan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ylläpitämään järjestelmään. Kun opiskelija on hakemassa tutkintotodistusta, opintotoimisto kehottaa opiskelijaa vastaamaan kyselyyn ja lähettää opiskelijalle henkilökohtaisen sähköpostilinkin vastaamista varten. Tämä menettely on antanut hyvän tuloksen. Yksiköiden vastaamisprosentit vuosien kyselyissä ovat taulukossa 1. Taulukko 1. Vastaamisaktiivisuus yksiköittäin Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen yksiköiden tiedot on lihavoitu. Vuosi 2009 Yksikkö Opiskelijoita Vastauksia Vastausosuus (%) Vastausosuus 2008 Vastausosuus 2007 HyvIi % 86 % 89 % TeWa % 88 % 78 % TeKu % 89 % 89 % MusiTA % 94 % 79 % LiIi % 83 % 80 % Luva % 79 % 93 % LiKu % 88 % 77 % Marata % 88 % 89 % LiWa % 86 % 90 % KuMu % 73 % 63 % HyviKu % 79 % 81 % Pelo % 45 % 74 % AMK % 83 % 81 % Vastausaktiivisuus laski koko ammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 selvästi. Osaamisalueen yksiköistä vain LiIi:ssä ja KuMu:ssa vastausosuus oli suunnilleen sama kuin vuonna Muissa yksiköissä osuus laski peräti prosenttiyksikköä. Koko ammattikorkeakoulua koskevassa raportissa, joka on julkaistu SERPA:ssa, tarkastelu on jo tehty pääosin yksiköittäin. Tämän takia tässä raportissa on ensin koko osaamisalueen ja ammattikorkeakoulun suppea vertailu ja sen jälkeen osaamisalueen yksiköiden koulutusohjelmien tarkastelu. Yksiköiden tulokset ovat taulukkoina, joihin on usein liitetty mukaan koko amk:n tieto vertailupohjaksi. Sanallista kuvausta taulukoiden perusteella ei ole.

4 4 2 Opetusministeriön tuloksellisuusmittarien kysymykset OPALA-kyselyssä on neljä OPM:n tuloksellisuusmittareihin liittyvää väittämää Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Työharjoittelun aikana saamani ohjaus on ollut riittävää Työtehtäväni työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista. Kuvion 1 mukaan osaamisalue eroaa näiden väittämien osalta kokonaisuutena vain vähän koko ammattikorkeakoulun tuloksista. Kuvio 1. OPM:n tulostavoiteväittämien (1 = Täysin eri mieltä 4 = Täysin samaa mieltä) jakaumat ja keskiarvot amk:ssa ja osaamisalueella..

5 5 3 Savonia-amk:n omat lähtökysymykset OPALA-kysymysten lisäksi kyselyssä kysyttiin mielipidettä opintojen aikana saaduista valmiuksista ja opetuksen toteutukseen liittyviä asioita. 3.1 Opetuksen toteutus Tulokset opetuksen toteutukseen liittyvistä väittämistä ovat amk:n ja osaamisalueen osalta ovat kuviossa 3. Kuvio 3. Opetuksen toteutukseen liittyvien väittämien (1 = Täysin eri mieltä 4 = Täysin samaa mieltä) jakaumat ja keskiarvot amk:ssa ja osaamisalueella. Erot koko amk:n ja osaamisalueen välillä ovat osa-alueella pienet. Mielipiteet hajoavat eniten tyytyväisyydessä opinnäytetyön ohjaukseen.

6 6 3.2 Opintojen aikana kehittyneet valmiudet Tähän kysymysryhmään kuuluvien väittämien jakaumat kaikkien koko amk:ssa ja osaamisalueella ovat kuviossa 2. Erot koko ammattikorkeakouluun ovat pienet. Kuvio 2. Valmiuksiin liittyvien väittämien (1 = Täysin eri mieltä 4 = Täysin samaa mieltä) jakaumat ja keskiarvot amk:ssa ja osaamisalueella. Erot koko amk:n ja osaamisalueen välillä ovat tälläkin osa-alueella pienet.

7 7 3.3 Kehittämiskohteet Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus valita 1-3 tärkeimpänä pitämäänsä kehittämiskohdetta opetuksen toteuttamisessa opintojen neuvonnassa ja ohjauksessa sekä tukipalveluissa. Tilanne osaamisalueen ja koko amk:n vastaajien joukossa näkyy kuvioissa 4, 5 ja 6. Kuvio 4. Opetukseen liittyvät kehittämiskohteet osaamisalueella ja amk:ssa. Osuus (%) vastaajista, Verrattuna koko aineiston tulokseen pienempi osuus osaamisalueen opiskelijoista mainitsi kehittämiskohteena opettajien opetustaidon ja ammattiosaamisen. Sen sijaan opettajien ja opiskelijoiden yhteistyössä on osaamisalueella enemmän kehittämistä kuin keskimäärin. Tilat ja välineet mainitsi kehittämiskohteena joka viides osaamisalueen vastaaja. Koko amk:ssa osuus on pienempi.

8 8 Kuvio 5. Ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät kehittämiskohteet osaamisalueella ja amk:ssa. Osuus (%) vastaajista. Tässä ryhmässä on osaamisalueella keskimääräistä enemmän kehittämistä sisäisessä tiedotuksessa. Sen sijaan vapaasti valittavat opinnot saivat vähemmän mainintoja kuin keskimäärin. Muilta osin erot ovat pienet.

9 9 Kuvio 6. Tukipalveluihin liittyvät kehittämiskohteet SaBu:ssa ja amk:ssa. Osuus (%) vastaajista. Kehittämistä on vastaajien selvästi eniten työelämä- ja yritysyhteistyössä sekä ura- ja rekrytointitoiminnassa. Osuudet ovat korkeat koko aineistossa ja vielä korkeammat osaamisalueella. Tietoverkkopalvelut mainittiin kehittämiskohteena osaamisalueella selvästi harvemmin kuin keskimäärin.

10 10 4 Koulutusohjelmien tulokset 4.1 Kulttuuriala Kulttuurialan tuloksien analyysia on haitannut SYMSI:ssä ollut sekaannus opiskelijoiden yksikkötiedoissa. Joillakin MusiTA:n opiskelijoilla on ollut yksikkönä KuMu ja joillakin KuMu:n opiskelijoilla MusiTA. Ennen amk:n raportin kirjoittamista virhettä korjattiin. Tätä raporttia tehdessä ilmeni, että neljällä MusiTA:n ja kolmella KuMu:n opiskelijalla oli vielä väärä yksikkötieto. Tämä on korjattu tämän raportin yhteydessä Tilanne työmarkkinoilla ennen koulutusta ja valmistumisen jälkeen Taulukossa 2 näkyy KuMu:n ja MusiTA:n koulutusohjelmien vastaajien työtilanne ennen koulutusta. Taulukko 2. Vastaajien työtilanne ennen koulutusta koulutusohjelmittain. KuMu ja MusiTA. Olin ammatillisessa koulutuksessa Muotoilun ko KuMu Viestinnän ko Musiikin ko MusiTA Tanssinopettajan ko Olin lukiossa Olin muussa koulutuksessa Olin työssä Olin työtön Muu tilanne Yhteensä Kulttuurialan vastaajat arvioivat työelämäyhteyksien kehittymistä opintojen aikana taulukon 3 mukaisesti. Taulukko 3. Ammattikorkeakoulu on eri tavoin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä. KuMu:n ja MusiTA:n koulutusohjelmat. Muotoilun ko (n=64) KuMu Viestinnän ko (n=12) Musiikin ko (n=11) MusiTA Tanssinopettajan ko (n=10) Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä Yhteensä

11 11 Taulukossa 4 on vastaajien näkemys valmistumisen jälkeisen työn luonteesta. OPALA-kyselyssä ei tarkemmin kysytä työllistymisestä. Työllistymisastetta voinee kuitenkin arvioida karkeasti vertaamalla tähän kysymykseen vastanneiden lukumäärää vastaajien kokonaismäärään. Taulukko 4. Valmistumisen jälkeisen työn luonne. KuMu:n ja MusiTA:n koulutusohjelmat. Suoritustason tehtävä Muotoilun ko (n=64) KuMu Viestinnän ko (n=12) Musiikin ko (n=11) MusiTA Tanssinopettajan ko (n=10) Asiantuntijatehtävä Esimiestehtävä Yrittäjä Yhteensä OPM:n tulostavoiteväittämät Taulukko 5. OPM:n tulostavoiteväittämien keskiarvot koulutusohjelmittain. KuMu ja MusiTA Työtehtäväni työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista Työharjoittelun aikana saamani ohjaus on ollut riittävää Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista Muotoilun ko (n=64) KuMu Viestinnän ko (n=12) Musiikin ko (n=11) MusiTA Tanssinopettajan ko (n=10) AMK (n=704) 3,4 3,5 2,9 3,8 3,3 3,0 3,1 2,3 3,3 3,0 2,7 3,3 3,5 2,3 2,9 2,6 3,0 3,0 3,1 2,9

12 Opetuksen toteutus Taulukko 6. Opetuksen toteutukseen liittyvien väittämien keskiarvot koulutusohjelmittain (1=Täysin eri mieltä...4=täysin samaa mieltä). KuMu ja MusiTA. Opinnot kehittivät työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja ryhmätyötaitojani Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava Olen tyytyväinen oppilaitoksen antamaan opinnäytetyön ohjaukseen Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Muotoilun ko (n=64) KuMu Viestinnän ko (n=12) Musiikin ko (n=11) MusiTA Tanssinopettajan ko (n=10) AMK (n=704) 3,0 3,5 3,5 3,1 3,3 2,8 2,8 3,5 2,9 3,1 2,8 3,1 3,9 2,9 3,0 2,8 3,3 3,2 2,7 3, Valmiuksien kehittyminen opiskelun aikana Taulukko 7. Eräiden valmiuksien kehittyminen opintojen aikana. Väittämien keskiarvot koulutusohjelmittain (1=Täysin eri mieltä...4=täysin samaa mieltä. KuMu ja MusiTA. Opinnot antoivat riittävät edellytykset oman alani kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön Pystyin haluamallani tavalla osallistumaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan Olen tyytyväinen saamiini tietoihin yrittäjyydestä Olen tyytyväinen saamiini valmiuksiin toimia kansainvälisissä tehtävissä Muotoilun ko (n=64) KuMu Viestinnän ko (n=12) Musiikin ko (n=11) MusiTA Tanssinopettajan ko (n=10) AMK (n=704) 2,9 2,9 3,2 3,6 3,1 2,8 3,2 3,3 3,1 3,0 2,9 3,1 3,1 3,1 2,9 2,6 2,5 3,0 2,3 2,7 2,7 2,4 2,0 1,9 2,6 2,1 2,4 2,5 2,1 2,5

13 Kehittämiskohteet Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus valita 1-3 tärkeimpänä pitämäänsä kehittämiskohdetta opetuksen toteuttamisessa, opintojen neuvonnassa ja ohjauksessa sekä tukipalveluissa. Valintojen lukumäärät ovat taulukoissa 8, 9 ja 10. Taulukko 8. Opetuksen toteuttamiseen liittyvät kehittämiskohteet koulutusohjelmittain. KuMu ja MusiTA. Muotoilun ko (n=64) KuMu Viestinnän ko (n=12) Musiikin ko (n=11) MusiTA Tanssinopettajan ko (n=10) Opetussisällöt Opetuksen eteneminen ja asioiden järjestys Opettajien opetustaito Opetusmenetelmät Opettaja opiskelija yhteistyö Tilat ja välineet Oppimateriaalit Taulukko 9. Ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät kehittämiskohteet koulutusohjelmittain. KuMu ja MusiTA. Muotoilun ko (n=64) KuMu Viestinnän ko (n=12) Musiikin ko (n=11) MusiTA Opettajien ammattiosaaminen Tanssinopettajan ko (n=10) Sisäinen tiedotus Opinnäytetöiden ohjaus Opintojen ohjaus / opettajatuutorointi Harjoittelun ohjaus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Vapaasti valittavat opinnot Opiskelijatuutorointi

14 14 Taulukko 10. Tukipalveluihin liittyvät kehittämiskohteet koulutusohjelmittain. KuMu ja MusiTA. Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö Ura- ja rekrytointitoiminta Kansainvälinen toiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta Muotoilun ko (n=64) KuMu Viestinnän ko (n=12) Musiikin ko (n=11) MusiTA Tanssinopettajan ko (n=10) Tietoverkkopalvelut Opintotoimistopalvelut Kirjastopalvelut

15 Liiketalouden ala Tilanne työmarkkinoilla ennen koulutusta ja valmistumisen jälkeen Taulukossa 11 on liiketalouden alan koulutusohjelmien vastaajien työtilanne ennen koulutusta yksiköittäin. Taulukko 11. Vastaajien työtilanne ennen koulutusta koulutusohjelmittain liiketalouden yksiköissä. Koulutusohjelma LiWa (n=32) Olin ammatillisessa koulutuksessa Degree Programme in International Business Liiketalouden ko. Tietojenkäsittelyn ko Olin lukiossa Olin muussa koulutuksessa Olin työssä Olin työtön Muu tilanne Yhteensä LiKu (n=88) Olin ammatillisessa koulutuksessa Olin lukiossa Olin muussa koulutuksessa Olin työssä Olin työtön Muu tilanne Yhteensä LiIi (n=29) Olin ammatillisessa koulutuksessa 1 Olin muussa koulutuksessa 1 Olin työssä 16 Toimin yrittäjänä 2 Olin työtön 3 Muu tilanne 6 Yhteensä 29

16 16 Liiketalouden vastaajat arvioivat työelämäyhteyksien kehittymistä opintojen aikana taulukon 12 mukaisesti. Taulukko 12.Ammattikorkeakoulu on eri tavoin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä. Liiketalouden koulutusohjelmat yksiköittäin. Koulutusohjelma LiWa (n=32) Degree Programme in International Business (n=5) Liiketalouden ko. (n=23) Tietojenkäsittelyn ko (n=4) Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä Yhteensä LiKu (n=88) (n=4) (n=69) (n=15) Täysin eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä Yhteensä LiIi (n=29) (n=29) Täysin eri mieltä 0 Osittain eri mieltä 5 Osittain samaa mieltä 20 Täysin samaa mieltä 4 Yhteensä 29

17 17 OPALA-kyselyssä ei tarkemmin kysytä työllistymisestä. Työllistymisastetta voinee kuitenkin arvioida karkeasti vertaamalla tähän kysymykseen vastanneiden lukumäärää vastaajien kokonaismäärään. Taulukko 13. Valmistumisen jälkeisen työn luonne. Liiketalouden koulutusohjelmat yksiköittäin. Koulutusohjelma LiWa (n=32) Degree Programme in International Business (n=5) Liiketalouden ko. (n=23) Tietojenkäsittelyn ko (n=4) Suoritustason tehtävä Asiantuntijatehtävä Esimiestehtävä Yrittäjä Yhteensä LiKu (n=88) (n=4) (n=69) (n=15) Suoritustason tehtävä Asiantuntijatehtävä Esimiestehtävä Yrittäjä Yhteensä LiIi (n=29) (n=29) Suoritustason tehtävä 14 Asiantuntijatehtävä 3 Esimiestehtävä 1 Yrittäjä 1 Yhteensä 19

18 OPM:n tulostavoiteväittämät Taulukko 14. OPM:n tulostavoiteväittämien keskiarvot liiketalouden yksiköiden koulutusohjelmissa. Koulutusohjelma LiWa (n=32) Työtehtäväni työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista Työharjoittelun aikana saamani ohjaus on ollut riittävää Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista Degree Programme in International Business (n=5) Liiketalouden ko. (n=23) Tietojenkäsittelyn ko (n=4) AMK 2,6 3,5 3,0 3,3 3,0 3,3 3,3 3,0 3,2 3,2 3,3 2,9 3,0 3,2 3,0 2,9 LiKu (n=88) (n=4) (n=69) (n=15) AMK Työtehtäväni työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista Työharjoittelun aikana saamani ohjaus on ollut riittävää Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista 3,3 3,1 3,4 3,3 3,3 3,0 3,5 3,0 3,0 3,1 3,1 2,9 2,0 3,1 3,0 2,9 LiIi (n=29) (n=29) AMK Työtehtäväni työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista Työharjoittelun aikana saamani ohjaus on ollut riittävää Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista 2,9 3,3 3,3 3,0 3,1 2,9 2,9 2,9

19 Opetuksen toteutus Taulukko 15. Opetuksen toteutukseen liittyvien väittämien keskiarvot liiketalouden yksiköiden koulutusohjelmissa (1=Täysin eri mieltä...4=täysin samaa mieltä). Koulutusohjelma LiWa (n=32) Opinnot kehittivät työelämässä tarvittavia yhteistyöja ryhmätyötaitojani Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava Olen tyytyväinen oppilaitoksen antamaan opinnäytetyön ohjaukseen Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Degree Programme in International Business (n=5) Liiketalouden ko. (n=23) Tietojenkäsittelyn ko (n=4) AMK 3,0 3,4 3,3 3,3 3,0 3,3 3,3 3,1 3,4 3,0 3,3 3,0 3,0 3,2 3,8 3,0 LiKu (n=88) (n=4) (n=69) (n=15) AMK Opinnot kehittivät työelämässä tarvittavia yhteistyöja ryhmätyötaitojani Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava Olen tyytyväinen oppilaitoksen antamaan opinnäytetyön ohjaukseen Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 3,0 3,4 3,3 3,3 2,8 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 LiIi (n=29) (n=29) AMK Opinnot kehittivät työelämässä tarvittavia yhteistyöja ryhmätyötaitojani Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava Olen tyytyväinen oppilaitoksen antamaan opinnäytetyön ohjaukseen Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0

20 Valmiuksien kehittyminen opiskelun aikana Taulukko 16a. Eräiden valmiuksien kehittyminen opintojen aikana. Väittämien keskiarvot LiWa:ssa ja LiKu:ssa. (1=Täysin eri mieltä...4=täysin samaa mieltä). Koulutusohjelma LiWa (n=32) Opinnot antoivat riittävät edellytykset oman alani kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön Pystyin haluamallani tavalla osallistumaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan Olen tyytyväinen saamiini tietoihin yrittäjyydestä Olen tyytyväinen saamiini valmiuksiin toimia kansainvälisissä tehtävissä Degree Programme in International Business (n=5) Liiketalouden ko. (n=23) Tietojenkäsittelyn ko (n=4) AMK 3,0 3,0 3,5 3,1 3,2 3,3 3,3 3,0 3,2 3,0 3,3 2,9 2,8 2,7 2,8 2,7 3,2 3,2 3,3 2,6 3,2 2,8 3,0 2,5 LiKu (n=88) (n=4) (n=69) (n=15) AMK Opinnot antoivat riittävät edellytykset oman alani kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön Pystyin haluamallani tavalla osallistumaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan Olen tyytyväinen saamiini tietoihin yrittäjyydestä Olen tyytyväinen saamiini valmiuksiin toimia kansainvälisissä tehtävissä 3,0 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 2,3 3,1 3,1 2,9 2,3 2,7 2,7 2,7 3,0 2,7 2,3 2,6 2,8 2,4 2,7 2,5

21 21 Taulukko 16b. Eräiden valmiuksien kehittyminen opintojen aikana. Väittämien keskiarvot LiIi:ssä. (1=Täysin eri mieltä...4=täysin samaa mieltä). LiIi (n=29) Opinnot antoivat riittävät edellytykset oman alani kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön Pystyin haluamallani tavalla osallistumaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan Olen tyytyväinen saamiini tietoihin yrittäjyydestä Olen tyytyväinen saamiini valmiuksiin toimia kansainvälisissä tehtävissä Liiketalouden ko.(n=29) AMK 3,0 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 2,7 2,9 2,6 2,6 2,5

22 Kehittämiskohteet Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus valita 1-3 tärkeimpänä pitämäänsä kehittämiskohdetta opetuksen toteuttamisessa, opintojen neuvonnassa ja ohjauksessa sekä tukipalveluissa. Valintojen lukumäärät ovat taulukoissa 17 a ja b, 18 ja 19. Taulukko 17a. Opetuksen toteuttamiseen liittyvät kehittämiskohteet LiWa:ssa ja LiKu:ssa. Koulutusohjelma LiWa (n=32) Degree Programme in International Business (n=5) Liiketalouden ko. (n=23) Tietojenkäsittelyn ko (n=4) Yhteensä Opetussisällöt Opettajien opetustaito Opetuksen eteneminen ja asioiden järjestys Opetusmenetelmät Opettaja opiskelija yhteistyö Oppimateriaalit Opettajien ammattiosaaminen Tilat ja välineet LiKu (n=88) (n=4) (n=69) (n=15) Opetusmenetelmät Opetussisällöt Opettajien opetustaito Opetuksen eteneminen ja asioiden järjestys Opettaja opiskelija yhteistyö Tilat ja välineet Opettajien ammattiosaaminen Oppimateriaalit

23 23 Taulukko 17b. Opetuksen toteuttamiseen liittyvät kehittämiskohteet LiIi:ssä. LiIi (n=29) Liiketalouden ko. Opetussisällöt 17 Opetusmenetelmät 16 Opetuksen eteneminen ja asioiden järjestys 13 Opettajien opetustaito 11 Opettaja opiskelija yhteistyö Opettajien ammattiosaaminen Oppimateriaalit 4 Tilat ja välineet 1 8 7

24 24 Taulukko 18. Ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät kehittämiskohteet koulutusohjelmittain liiketalouden yksiköissä. Koulutusohjelma LiWa (n=32) Opintojen ohjaus / opettajatuutorointi Degree Programme in International Business (n=5) Liiketalouden ko. (n=23) Tietojenkäsittelyn ko (n=4) Yhteensä Sisäinen tiedotus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opinnäytetöiden ohjaus Harjoittelun ohjaus Vapaasti valittavat opinnot Opiskelijatuutorointi LiKu (n=88) (n=4) (n=69) (n=15) Sisäinen tiedotus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Vapaasti valittavat opinnot Opinnäytetöiden ohjaus Opintojen ohjaus / opettajatuutorointi Harjoittelun ohjaus Opiskelijatuutorointi LiIi (n=29) Opinnäytetöiden ohjaus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opintojen ohjaus / opettajatuutorointi Vapaasti valittavat opinnot (n=29) Harjoittelun ohjaus 6 6 Opiskelijatuutorointi 5 5 Sisäinen tiedotus 4 4

25 25 Taulukko 19. Tukipalveluihin liittyvät kehittämiskohteet koulutusohjelmittain liiketalouden yksiköissä.. Koulutusohjelma LiWa (n=32) Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö Degree Programme in International Business (n=5) Liiketalouden ko. (n=23) Tietojenkäsittelyn ko (n=4) Yhteensä Ura- ja rekrytointitoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta Kansainvälinen toiminta Tietoverkkopalvelut Opintotoimistopalvelut Kirjastopalvelut LiKu (n=88) (n=4) (n=69) (n=15) Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö Ura- ja rekrytointitoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta Kansainvälinen toiminta Tietoverkkopalvelut Kirjastopalvelut Opintotoimistopalvelut LiIi (n=29) Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö (n=29) Ura- ja rekrytointitoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta 9 9 Kansainvälinen toiminta 4 4 Tietoverkkopalvelut 2 2 Kirjastopalvelut 0 0 Opintotoimistopalvelut 0 0

26 Matkailu- ja ravitsemisala Tilanne työmarkkinoilla ennen koulutusta ja valmistumisen jälkeen Taulukossa 20 on Maratan koulutusohjelmien vastaajien työtilanne ennen koulutusta. Taulukko 20. Vastaajien työtilanne ennen koulutusta koulutusohjelmittain Maratassa. Olin ammatillisessa koulutuksessa Matkailun ko (n=23) Marata Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=25) 3 0 Olin lukiossa 3 8 Olin muussa koulutuksessa 4 0 Olin työssä Olin työtön 1 2 Muu tilanne 2 3 Yhteensä Maratan vastaajat arvioivat työelämäyhteyksien kehittymistä opintojen aikana taulukon 21 mukaisesti. Taulukko 21..Ammattikorkeakoulu on eri tavoin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä. Maratan koulutusohjelmat. Matkailun ko (n=23) Marata Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=25) Täysin eri mieltä 2 0 Osittain eri mieltä 5 4 Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä Yhteensä 23 25

27 27 OPALA-kyselyssä ei tarkemmin kysytä työllistymisestä. Työllistymisastetta voinee kuitenkin arvioida karkeasti vertaamalla tähän kysymykseen vastanneiden lukumäärää vastaajien kokonaismäärään. Taulukko 22. Valmistumisen jälkeisen työn luonne. Maratan koulutusohjelmat. Suoritustason tehtävä Matkailun ko (n=23) Marata Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=25) Asiantuntijatehtävä 1 0 Esimiestehtävä 0 3 Yrittäjä OPM:n tulostavoiteväittämät Taulukko 23. OPM:n tulostavoiteväittämien keskiarvot Maratan koulutusohjelmittain. Työtehtäväni työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista Työharjoittelun aikana saamani ohjaus on ollut riittävää Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista Matkailun ko (n=23) Marata Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=25) AMK (n=704) 3,1 3,2 3,3 3,0 2,7 3,0 2,8 2,6 2,9 2,8 2,5 2,9

28 Opetuksen toteutus Taulukko 24. Opetuksen toteutukseen liittyvien väittämien keskiarvot Maratan koulutusohjelmissa (1=Täysin eri mieltä...4=täysin samaa mieltä). Opinnot kehittivät työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja ryhmätyötaitojani Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava Olen tyytyväinen oppilaitoksen antamaan opinnäytetyön ohjaukseen Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Matkailun ko (n=23) Marata Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=25) AMK (n=704) 3,2 2,9 3,3 3,0 2,7 3,1 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 3, Valmiuksien kehittyminen opiskelun aikana Taulukko 25. Eräiden valmiuksien kehittyminen opintojen aikana. Väittämien keskiarvot Maratan koulutusohjelmissa (1=Täysin eri mieltä...4=täysin samaa mieltä. Opinnot antoivat riittävät edellytykset oman alani kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön Pystyin haluamallani tavalla osallistumaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan Olen tyytyväinen saamiini tietoihin yrittäjyydestä Olen tyytyväinen saamiini valmiuksiin toimia kansainvälisissä tehtävissä Matkailun ko (n=23) Marata Hotelli- ja ravintolaalan ko (n=25) AMK (n=704) 3,0 2,7 3,1 2,4 2,5 3,0 2,3 2,4 2,9 3,0 2,9 2,7 2,4 2,6 2,6 2,6 2,4 2,5

29 Kehittämiskohteet Taulukko 26. Opetuksen toteuttamiseen liittyvät kehittämiskohteet Maratan koulutusohjelmissa. Matkailun ko (n=23) Marata Matkailun ko (n=25) Opetussisällöt Opettajien opetustaito Opetusmenetelmät 9 12 Opetuksen eteneminen ja asioiden järjestys Opettaja opiskelija yhteistyö Opettajien ammattiosaaminen Oppimateriaalit 4 4 Tilat ja välineet 2 5 Taulukko 27. Ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät kehittämiskohteet Maratan koulutusohjelmissa. Vapaasti valittavat opinnot Matkailun ko (n=23) Marata Matkailun ko (n=23) 14 9 Sisäinen tiedotus Opinnäytetöiden ohjaus Opintojen ohjaus / opettajatuutorointi 7 10 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 5 11 Harjoittelun ohjaus 6 7 Opiskelijatuutorointi 3 4

30 30 Taulukko 28. Tukipalveluihin liittyvät kehittämiskohteet Maratan koulutusohjelmissa. Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö Ura- ja rekrytointitoiminta Kansainvälinen toiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta Matkailun ko (n=23) Marata Matkailun ko (n=23) Tietoverkkopalvelut 4 4 Kirjastopalvelut 4 0 Opintotoimistopalvelut 1 0

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 Arja Huusko Joensuun yliopisto, sosiologian oppiaine Koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisen tutkimuksen yksikkö 29.6.2007 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ.

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. Kouvolan seudun ammattiopiston tapaturmakyselyn tuloksia 2011 Louna Karjalainen (toim.) RAPORTTI 2012 Sellasta sattuu. Eka näkee punasta

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

Muuttujien määrittely esimerkkejä

Muuttujien määrittely esimerkkejä Tarja Heikkilä esimerkkejä Sisältö 2 Luokittelu 5 Uusien muuttujien määrittely kaavojen avulla 11 Liite Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden seurantatutkimus 15 1 1. Määritellään muuttujat kyselylomakkeesta

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT?

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Päivi Atjonen, Sanna Mäkinen, Jyri Manninen, Marjatta Vanhalakka-Ruoho MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Väliarviointi oppilaanohjauksen 2008 2010 kehittämisestä Raportit ja selvitykset 2010:4 Opetushallitus

Lisätiedot