KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI ELINTARVIKELAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Valvontayksikön tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvonta-suunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Elintarvikevalvonta-suunnitelman toteutumista ja valvonnan tehokkuutta tulee vuosittain arvioida. Toteutumisen seurantaa hyödynnetään valvonnan kehittämisessä, valvonnan jatkuvuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Vuonna 2014 elintarvikevalvonnassa painopistealueita olivat: - erikoistumiseen perustuvan työnjaon käyttöönotto ja edelleen kehittäminen - valvontakohteiden toiminnan tietojen luokittelu KUTI-luokitusten mukaisiksi - valvonnasta tehtävien dokumenttien yhdenmukaistaminen - valvontakohteiden riskinarvioinnin yhdenmukaistaminen - valvontakäytäntöjen yhdenmukaistaminen - elintarvikevalvonnan valtakunnalliseen tiedonkeruuseen tarvittavien tietojen päivittäminen Vuoden 2014 aikana erikoistumiseen perustuvaa työnjakoa jatkettiin edellisen vuoden pohjalta. Valvontakohteiden riskinarviointia tehtiin TerveKuu tietojärjestelmässä olevaa pohjaa käyttäen. Valvonnasta tehtävien dokumenttien yhdenmukaistamiseksi on käytetty yhtenäistä tarkastuskertomuspohjaa. Valvontakäytäntöjä on pyritty yhdenmukaistamaan käyttämällä kuti2-lomaketta ja yhteisesti sovittuja asioita noudattaen. Elintarvikevalvonnassa kerätyt tiedot on vuoden 2014 ajan tallennettu tarkastuksittain valvontatietojärjestelmään. Tiedonkeruuseen tarvittavien tietojen päivittämistä tehtiin elintarvikekohteiden osalta vuoden 2014 aikana. Vuonna 2014 elintarvikevalvonnassa painopisteenä oli suunnitelmallisen valvonnan ohella jatkaa valvontatietojen julkistamista KUTI-tietojen pohjalta eli Oiva-järjestelmän kautta. Oiva-järjestelmän mukaisten tarkastusten teko tarjoilu- ja myyntipaikoissa aloitettiin Vuonna 2014 jatkettiin oiva-tarkastuksia tarjoilu- ja myyntipaikoissa. Vuoden 2014 alusta lähtien Oiva-raportti tuli olla esillä elintarvikehuoneiston pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä tai muussa kuluttajan kannalta oleellisessa paikassa. Ympäristöterveystarkastajat osallistuivat vuonna 2014 elintarvikevalvonnan täydennyskoulutuksiin. Elintarvikevalvontaa kehittämään muodostettu elintarviketiimi kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa. Näissä

2 palavereissa käsiteltiin mm. oiva-tarkastusohjeita. Päämääränä on, että tarkastukset ja arviointi yhteystoiminta-alueella ovat yhdenmukaisia. Vuoden 2014 painopiste toteutui hyvin. Tarkastuksia suoritettiin riskinarviointiin perustuvan tarkastussuunnitelman mukaisesti hyvin. Suurin osa elintarvikevalvonnan toiminnan tiedoista on saatu luokiteltua KUTI-luokitusten mukaisiksi. Valvontakäytäntöjen yhdenmukaistamista on käsitelty tiimipalavereissa. Vuodelle 2014 oli laadittu viranomaisnäytteenottosuunnitelma, joka toteutui täysin suunnitellusti. Lisäksi viranomaisnäytteitä otettiin tarpeen mukaan omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Laitostarkastukset on tehty suunnitelman mukaisesti. TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Rakennusterveys Valtakunnallisen terveydensuojelua koskevan valvontaohjelman mukaisesti vuosina terveydensuojeluviranomaisen tuli kohdentaa terveysolojen valvontaa sellaisiin kohteisiin, joita lapset ja nuoret käyttävät kuten päiväkoteihin, kouluihin jne.. Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston toimialueella vuoden 2014 painopistealueena olivat päiväkodit ja vastaavat yksiköt. Valtakunnallisen valvontaohjelman painopistealueena vuosille olivat myös majoitus- ja kokoontumishuoneistot. Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistossa painopistealueena vuonna 2014 oli majoitushuoneistot. Terveydellisten olojen valvonnassa vuonna 2014 painopistealueena olivat päiväkodit ja vastaavat yksiköt sekä majoitushuoneistot. Päiväkoteihin ja muihin vastaaviin yksikköihin kohdistettiin tarkastuksia yhteensä 20 kpl. Majoitushuoneistoja tarkastettiin 16 kpl. Osa tarkastuksista on ollut huoneistojen käyttöönottotarkastuksia. Painopistealueiden tarkastukset eivät toteutuneet täysin suunnitellusti, sillä tarkastusten kohdentumisessa oli alueellista eroavuutta valvontaresurssin jakaantumisen epätasapainon vuoksi. Tämä johtui n. 0,5 htv: n vajauksesta henkilöstövaihdoksen yhteydessä. Päiväkotien 20 tarkastuksesta 13 kpl tehtiin Jämsä-Kuhmoinen alueella ja majoitushuoneistojen 16 tarkastuksesta 12 kpl tehtiin niin ikään Jämsä-Kuhmoinen alueella. Rakennusterveyden osalta valvontasuunnitelma toteutui lähes suunnitelman mukaisesti. Talousveden ja uimaveden valvonta

3 Valtakunnallisessa terveydensuojelun valvontaohjelmassa vuodelle 2014 oli määritelty painopistealueet: Uimavesi: Uimarantojen, talviuintipaikkojen, uimahallien ja kylpylöiden osalta suunnitelmallisen valvonnan ohella keskitytään YHTI:n eli ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän edellyttämiin toiminta- ja valvontatietojen päivittämiseen. Talousvesi: Talousveden valvonnan osalta painotus valtakunnallisessa valvontaohjelmassa on asetuksen 401/2001 mukaisten talousvettä toimittavien laitosten erityistilannesuunnitelmien laatimisessa/ päivittämisessä. YHTI:n edellyttämien tietojen päivittäminen ja muuttuvan lainsäädännön mukanaan tuomiin muutoksiin reagoiminen. Uimavesi: Asetuksen 177/2008 mukaisten EU-uimarantojen sekä asetuksen 354/2008 mukaisten yleisten uimarantojen tarkastukset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. EU-uimarantojen uimavesinäytteet otettiin uimavesidirektiivin 2006/7EY mukaisesti. Muiden uimarantojen valvonnassa noudatettiin STM:n asetusta 354/2008. Sinilevien massaesiintymiä oli kesän aikana kahdella yleisellä uimarannalla ( Jämsä, Keuruu ), jotka vaativat valvontahenkilöstön toimenpiteitä. Toisen yleisen uimarannan uimakielto jatkui uimakauden loppuun saakka. Keuruulla, kesäkuussa oli siirtoviemäripumppaamon jätevesivuoto järveen, EU-uimarannan läheisyydessä. Laboratoriotutkimuksissa ei todettu jätevesien vaikutuksia uimarannan vedessä. Saman EU- uimarannan läheisyydessä oli myös syyskuussa jätevesivuoto toisesta jäteveden siirtoviemäripumppaamosta, tällöinkään ei todettu uimarannan vedessä jätevesien vaikutuksia. Epidemiaa ei syntynyt kummassakaan tilanteessa. Uimahallien tarkastuksia suoritettiin valvontasuunnitelmien mukaan, samalla tarkistettiin/päivitettiin valvontatutkimusohjelmat. Yleisten altaiden allasvesinäytteet otettiin STM:n asetuksen 315/2002 mukaisesti. Talousvesi: Talousvettä toimittavien laitosten tarkastuksia suoritettiin säännölliseen valvontaan kuuluvan suunnitelman mukaan. Valvontatutkimusohjelmien ja erityistilannesuunnitelmien tarkastuksia suoritettiin valvonnan yhteydessä. Uusista valvontatutkimusohjelmista sekä vanhojen valvontatutkimusohjelmien päivityksistä pyydettiin AVI:lta ja ELY:lta lausunnot, jonka jälkeen ohjelmista tehtiin käyttöönotto hyväksynnät.

4 Vesinäytteet on otettu talousvettä toimittavien laitosten näytteenottosuunnitelmien mukaisesti ja analyysit tehty talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetyn sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 ( 442/2014 ) mukaisesti. Yksittäisten talouksien talousvesikaivojen näytteitä toimitettiin ympäristöterveystarkastajien toimipisteiden kautta laboratoriotutkimuksiin yli 100:stä taloudesta. Näihin tutkimuksiin liittyi monesti opastavia ja tiedottavia toimenpiteitä. Ruoveden Visuvedellä, vedenjakelualueella oli elokuussa häiriötilanne/ mikrobiologisen laadun muuttuminen, jonka hallinta edellytti normaalista poikkeavaa johtamismallia, näytteenottoa ja viestintää. Toimenpiteillä estettiin vesiepidemia. Tilanne sitoi resursseja usean viikon ajan normaalista valvontatyöstä. Virroilla, maaliskuussa keskustan taajama-alueen vedenjakelualueella havaittiin veden laadun mikrobiologinen muuttuminen. Tilanteen hallinta edellytti valvontahenkilöstön toimenpiteitä. Tilanne ei edennyt vesiepidemiaksi. Keuruulla, syyskuussa keskustan taajama-alueen vedenjakelualueella runkoputkivaurio aiheutti häiriötilanteen/ mikrobiologisen laadun muuttumisen, joka edellytti valvontahenkilöstön toimenpiteitä. Tilanne ei edennyt vesiepidemiaksi. Jälkitoimenpiteillä tarkennettiin vastaavien häiriötilanteiden osalta vettä toimittavien laitoksen ja viranomaisten välistä viestintää Koulutuksiin osallistumiset: Erityistilanne/ varautumiskoulutus, Kuopion Pelastusopisto AVI:n järjestämät työkokoukset. Aluehallintoviraston järjestämään laajaan Pirkka 14 valmiusharjoitukseen osallistui Mänttä-Vilppula, Virrat ja Keuruu. Lisäksi vesiryhmä järjesti säännöllisesti omia palavereitaan, joissa luotiin yhteisiä toimintamalleja ja ohjeita. Valvonnan toteutumisia suhteessa valvontasuunnitelmaan arvioitiin säännöllisesti, tämä auttoi resurssien kohdentamisia tasaisemmin vuositasolla. YHTI- kohdetietojärjestelmän edellyttämät toiminta- ja valvontatietojen päivittämiset veivät jälleen runsaasti resursseja varsinaiselta valvonnalta. Vuodenvaihdepäivitys vaati myös työajan kohdentamista tietojärjestelmän valvontatietojen ylläpitämiseen ja päivittämiseen. Syyskuussa voimaan tullut Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 442/2014, talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun asetuksen muuttamisesta toi runsaasti muutoksia valvontaan, valvontatutkimusohjelmiin, erityistilanteisiin ja erityistilannesuunnitelmiin, sekä häiriötilanteiden raportointeihin keskushallinnolle ( AVI, Valvira ).

5 Talous- ja uimaveden osalta terveydensuojelulain mukainen valvonta painopistealueilla toteutui suunnitelman mukaisesti. Terveydensuojeluvalvonnan muut valvontatehtävät Terveydellisten olojen valvonnassa suuressa roolissa on ennalta suunnittelematon valvonta. Yksityisten kiinteistöjen terveydellisten olojen tiimoilta yhteydenottoja vuonna 2014 tuli kaikkiaan 106 kpl, joista 84 kpl johti terveyshaittaepäilyn takia asunnontarkastuksen tekemiseen. Terveydensuojelulain nojalla annettiin erilaisia lausuntoja (mm. ympäristölupiin, vesi- ja viemärivapautusanomuksiin jne..) yhteensä 54 kpl. Terveydensuojelulain 13 :n mukaisia ilmoituksia/hakemuksia käsiteltiin vuoden 2014 aikana 19 kpl. Kaikkinensa ennalta suunnittelematon valvonta pystyttiin hoitamaan hyvin. KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Laissa on määritelty kuntien tehtäväksi valvoa alueellaan Kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista (16 ). Kunnissa valvonta perustuu ympäristöterveydenhuollon ja kuluttajaturvallisuus-valvonnan valtakunnalliseen valvontaohjelmaan. Paikalliset erityispiirteet vaikuttavat riskinarvioinnin kautta toteutettavaan valvontaan. Valvontasuunnitelman toteutuminen käsitellään vuosittain kunnan kuluttajaturvallisuus-valvonnasta vastaavassa lautakunnassa. Toteutumisen arviointi pohjautuu Tukesin tätä tarkoitusta varten laatimaan taulukkoon, joka on yhdistetty kuluttajaturvallisuusvalvonnan vuosittaiseen valvontatietojen raportointiin. Toimielinkäsittelyä varten ja asioiden selkeyttämiseksi laaditaan valvonnan toteutumisesta kirjallinen yhteenveto. Tarkastusprojektit Vuoden 2014 valtakunnallinen valvontaprojekti oli lähiliikuntapaikkojen turvallisuus. Projektiin osallistuttiin selvittämällä lähiliikuntapaikkojen kriteerit täyttävät kohteet. Toiminta-alueellamme on kaksi lähiliikuntapaikkaa, jotka tarkastettiin kesätyöntekijän toimesta. Tarkastusprojekti oli tarpeellinen, sillä sen avulla saatiin toimijat tietoiseksi Kuluttajaturvallisuuslain heitä koskevista vaatimuksista. Vuoden 2014 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen valvontaprojekti oli laskettelupalveluiden turvallisuus. Projektiin osallistuttiin tarkastamalla toiminta-alueemme kaksi laskettelurinnekeskusta (Virrat ja Jämsä ). Tarkastukset olivat samalla normaaleja vuosittaisia suunnitelmallisia painopistekohteiden tarkastuksia. Painopistekohteiden tarkastukset 2014

6 Tarkastuksia tehtiin riskinarviointiin perustuen seuraaviin kuluttajapalveluita tuottaviin kohteisiin 1.3 Laskettelurinteet 1.4 Leikkikentät 1.7 Ohjelmapalvelut 1.11 Uimahallit 1.12 Uimarannat 1.13 Talviuintipaikat Kuluttajaturvallisuustiimin henkilöstöstä yksi osallistui kuluttajaturvallisuutta koskevaan peruskoulutukseen. Kuluttajaturvallisuuden valvontakriteeristöä uudistettiin valtakunnallisesti. Uudistus koski painopistealueiden kohteiden tarkastustiheyksiä, arvioita tarkastusten kestoista ja tapaa määritellä valvontayksikön laskennallinen valvontatarve. Uudistus näkyi toiminnassa 2014 lisääntyneenä toimisto- ja kirjaamistyönä sekä lisääntyneenä ajankäyttönä muutoksiin perehtymisessä. Kolmesta viranhaltijasta, jotka suorittavat kuluttajaturvallisuusvalvontaa alueellamme oli yksi poissa viranhoidosta n 2 kk kesällä Lisäksi kuluttajaturvallisuustiimi järjesti omia palavereitaan, joissa valvonta-alueille luotiin yhteisiä toimintasääntöjä ja käsiteltiin ajankohtaiset asiat. Kuluttajaturvallisuusvalvonta onnistui lähes suunnitelman mukaisesti. TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Paikallistasolla kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo tupakan myyntiä, mainontaa sekä tupakointikieltojen noudattamista. Painopistealueena suunnitelmakaudella valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti olivat tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta ravintoloissa ja muissa ravitsemisliikkeissä, joissa on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä erillinen tupakointitila sekä tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikkojen valvonnassa pääasiassa päiväkotien ja koulujen läheisyydessä sijaitsevat tupakanmyyntipaikat. Valvontayksikössä hyväksytään vireille tulevat tupakkalain mukaisesti tupakanmyyntihakemukset. Vuonna 2014 uusia tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupia myönnettiin 15 kappaletta ja myyntilupia lopetettiin 23 kappaletta. Kaiken kaikkiaan toiminta-alueellamme on 131 kappaletta tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkoja Vuoden 2014 aikana tupakkatuotteiden myynnin valvontaa toteutettiin valvontasuunnitelman mukaisesti, vaikkakaan valvontaa ei erityisesti kohdennettu päiväkotien ja koulujen läheisyydessä oleviin tupakanmyyntipaikkoihin. Tupakkatuotteiden myynnin valvontaa tehtiin elintarvikevalvonnan yhteydessä.

7 Tarkastuksia vuonna 2014 tehtiin 46 kpl. Tupakkatuotteiden myynnin valvonnan tiheys on yksi tarkastus kolmessa vuodessa. Vuonna 2014 kohteista tarkastettiin n. 35 %. Valvonnan yhteydessä ei havaittu laiminlyöntejä tupakkatuotteiden esilläpitokiellon toteuttamisessa. Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta: Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvontaa ei tehty vuonna Resurssipulan takia valvontaa priorisoitiin ja tupakointitilojen valvonta siirrettiin toteutettavaksi vuonna ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Valvontasuunnitelman hyväksymisen jälkeen valvontayksikköön saatiin rekrytoitua valvontaeläinlääkäri ensin määräaikaisesti alkaen ja vakituiseksi alkaen. Valvontaeläinlääkärin rekrytoinnin jälkeen työnjako valvontatehtävissä ja eläinlääkäripalvelujen tuottamisessa saatiin järjestettyä pysyvästi siten, että valvonnan riippumattomuus voidaan taata. Eläinten terveyden valvonnassa ja eläinten hyvinvointivalvonnassa on pystytty vastaamaan tarpeeseen aluehallinnon ja muiden asiakasyhteydenottojen mukaisesti. Eläinlääkäripalveluissa 7 kaupungineläinlääkäriä ovat vastanneet peruseläinlääkäripalvelujen tuottamisesta. Palveluja on pystytty tarjoamaan ainakin kysyntää vastaavasti. Suoritetut tarkastukset ja muut toimenpiteet 2014: liite 2

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45 Kunnanviraston kokoushuone Jäsen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta... 2 1.1 Ohjeen ja lomakkeiden muutokset 2011... 2 1.2 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot