Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta"

Transkriptio

1 Laatua laivalla jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Esimerkkinä Tekes, Excellence Finland 2012 voittaja Tkt Veli-Pekka Saarnivaara VPSolutio VPSolutio/V-P Saarnivaara

2 SLP/Excellence -kilpailu ja EFQM-malli Excellence Finland kehitysohjelma korvannut laatupalkintokilpailun Käytössä 2010 Excellence malli Arviointi-tasolla fokus kehittävässä palautteessa Finaalissa haetaan parasta BM-tasoa ja julkisuutta Sivu 2 DM Copyright Tekes

3 EFQM on vuonna 1988 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö, ylläpitää EFQM Excellence -mallia Brysselistä käsin. 500 jäsenorganisaatioita 50 eri toimialalta. 30,000 organisaatiota Euroopassa käyttää mallia. Yli 4,500 verkostojäsentä, asiantuntevaa neuvontaa ja fasilitointia tarjoalla lähes kaikissa Euroopan maissa Board of Directors Multinationals Education SME s Health Care Not for profits Telecom VPSolutio/V-P Saarnivaara

4 EFQM Excellence -mallin ydin on Corporate Excellence -käsite Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset Arvioinnissa selvitetään organisaation kehittymishakuisuus ja kyvykkyys täyttää keskeisten sidosryhmien odotukset Toimintaa ja tuloksia arvioidaan erikseen 9 osa-alueella yhteensä 34 arviointikohdassa asteikolla % pistettä on maksimi, mutta käytännössä 600 pistettä on jo erinomainen tulos ja 800 lähentelee korkeimpia koskaan saavutettuja EFQM:n malli tukee omaa käsitystäni siitä, että laadunhallinta ei ole erillinen toiminto, vaan laadunhallinta pitää olla integroitu organisaation kaikkien toimien elimelliseksi osaksi.

5 EFQM on hyvä työkalu arvioida organisaation toiminnan erinomaisuutta. Laadunhallinta on elimellinen osa organisaation johtamista, toimintaa ja kehittämistä ei erillinen toiminto. Toisaalta johtamisen ja kehittämisen elementit pitää hahmottaa toisin kuin onnistumisen mittaamisen elementit EFQM arvioinnit Tekesissä : Vuosittaiset johtoryhmän itsearvioinnit 2003: Henry:n Henkilöstöjohtamisen laatupalkinto (ulkoinen arviointi osittain EFQM-kriteeristöllä) 2004: Yksi kolmesta VM:n valitsemasta kansallisesta hyvästä käytännöstä (ulkoinen arviointi CAF-/EFQM-kriteeristöllä) 2005: Kunniamaininta Suomen laatupalkintokilpailussa ( pist.) : Johtoryhmän itsearviointeja (räätälöity toteutustapa) 2010 Kansainvälinen vertaisarviointi (INNO-Partnering Forum) 2011/2012 Excellence Finland ohjelman kehittävä arviointi 2012 Excellence Finland laatupalkintokilpailun voitto (600+ pistettä) Suomen laatupalkintokilpailu 2005 kunniamaininta johtamisesta, henkilöstön kehittämisestä ja osallistamisesta Henkilöstöjohtamisen laatupalkinto 2003 Excellence Finland 2012 voitto 2012 Excellence Finland 5 Star VPSolutio/V-P Saarnivaara

6 Erinomaisuuden tavoittelu on jatkuva prosessi Tekesin toiminnan kehittyminen 2000-luvulla VPSolutio/V-P Saarnivaara

7 Organisaatiokulttuurilla on ratkaiseva merkitys onnistumiselle, sitä rakennetaan vahvasti koko johtamisjärjestelmän ja johdon esimerkin avulla. Yhteisillä arvoilla on suuri merkitys. Suomen laatupalkintokilpailun 2005 tuomariston mukaan Tekes on luonut organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän, jota luonnehtii ihmisläheinen, luovuuteen kannustava johtaminen, vastuun kantaminen ja avoin vuoropuhelu organisaation eri tasoilla sekä henkilöstön aktiivinen osallistuminen toiminnan kehittämiseen. VPSolutio/V-P Saarnivaara

8 Johtamis- ja organisaatiokulttuurin tavoitteet Tekesissä Kannustavuus ja innovatiivisuus tavoitteet strategian ja haluttujen vaikutusten ja tulosten avulla itsenäisyys ja vapaus etsiä parhaat tavat toimia mitataan vaikutuksia ja tuloksia, annetaan palautetta, palkitaan, edellytetään vastuunottoa erehtyä saa, mutta erehdyksistä opittava organisaatiorakenteessa joustava kaoottinen/itseorganisoituva kerros Tehokkuus ja oikeusvarmuus toistuvat, erityisesti rahankäyttöön liittyvät prosessit määritelty, kuvattu, vastuutettu ja toiminnassa varmistettu vaikutusten ja tulosten saavuttamisen hinta on tiedettävä strategisten valintojen perusteeksi -> toiminnan vaikutusten arviointi, resurssien hallinta suunnittelussa ja seurannassa Avoimuus, yhteistyö, luottamus ja rakentava kriittisyys avoimuus viestinnässä ja kommunikoinnissa yhteistyö yli organisaatiorajojen, tiimeinä, sidosryhmien kanssa asioita kyseenalaistetaan rohkeasti ja rakentavasti valmisteluvaiheessa, sitoudutaan päätöksen jälkeen kilpaillaan keskenämme toistemme auttamisessa VPSolutio/V-P Saarnivaara

9 Asioiden ja ihmisten johtaminen Tekesissä Ei ole olemassa yhtä johtamisen ismiä, joka olisi suoraan sovellettavissa organisaation johtamiseen. Tekesin johtamisessa sovelletaan strategiajohtamisen, arvojohtamisen, tulos-/tavoitejohtamisen, laatujohtamisen ja prosessijohtamisen piirteitä sekä tiimityön muotoja Asioiden johtaminen (management) perustuu strategiaan, se rakennetaan suunnittelun, tavoitteenasettelun, mittauksen ja seurannan organisoinnille ja sitä tuetaan organisaatiorakenteella ja järjestelmillä Ihmisten johtamisen (leadership) keskeisimmät elementit ovat o määritellyt henkilöstöjohtamisen periaatteet o vahva arvopohja ja eettinen normisto o o o o o sitouttaminen osallistamalla tavoitteet, mittaaminen, palaute ja palkitseminen muodostavat kokonaisuuden ja sen osana ovat tulos- ja kehityskeskustelut: säännölliset, rakentavat, vuorovaikutteiset, kohdistuvat sekä onnistumisiin että kehitettäviin asioihin ja palkitsemisen arviointiin esimiesvalmiuksien ja -taitojen jatkuva kehittäminen sekä jatkuvasti saatavissa oleva sparraustuki ryhmille tai yksilöille erityisesti vaikeiden tilanteiden hallintaan (välittömän/varhaisen reagoinnin periaate ongelmatilanteissa) tuetaan esimiehen/lähijohtajan roolia ja vastuuta valintojen perustelijana, strategian konkretisoijana ja työntekijän sparraajana vastuut ja valtuudet määritellään työjärjestyksellä VPSolutio/V-P Saarnivaara

10 Strateginen ajattelu Jatkuva uudistuminen Strategia on kaiken perusta ja organisaatiokulttuuri mahdollistaja Tekesin johtamisen perusajatus on holistinen: johtamisen eri elementit suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne kaikki tukevat yhteistä päämäärää ja vahvistavat toistensa vaikutusta. Vain näin voidaan rakentaa vahva, toimintaa tukeva organisaatiokulttuuri o Strateginen ajattelu, strategia ja strategiaprosessi toimivat koko Tekesin suunnittelu-, seuranta- ja johtamisjärjestelmän lähtökohtana. Strategia Ihmisten ja asioiden johtaminen Tavoitteet ja suunnittelu Mittaaminen ja seuranta Motivointi ja sitouttaminen Organisaatiokulttuuri Organisaation johtaminen Rakenne ja osaaminen Prosessit ja järjestelmät Yksilöiden ja tiimin johtaminen Itsensä johtaminen Monimuotoisuuden johtaminen o Innovatiivisuus ja tehokkuus edellyttävät, että henkilöstö osaa tehdä strategialähtöisesti nopeita ratkaisuja lähellä asiakasta. Tämä on mahdollista vain oikeassa organisaatiokulttuurissa VPSolutio/V-P Saarnivaara

11 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kenelle? Asiakkaat Mitä? Tarjoama Miten? Toimintatavat Strategian on oltava selkeä ja ymmärrettävä, mutta sen taustalla tarvitaan perustelut ja selvennykset. Miksi? Tavoitteet Sisällölliset painopisteet Toimintaympäristön haasteet Mikä muuttuu? Strategian laadintaprosessi on yhtä tärkeä kuin itse strategia Perustehtävä ja arvot VPSolutio/V-P Saarnivaara

12 Sitouttaminen osallistamalla (oma henkilöstö, kumppanit, asiakkaat ) on strategiaprosessin keskeinen ominaisuus Q1. Lähtökohtaanalyysi Q2. Teemakohtaiset syventävät analyysit Q3. Strategian dialoginen työstäminen Q4. Dokumentointi ja toiminnallistaminen Sisältö Toteutus Yksittäiset havainnot Esimerkiksi: Muutosvoimat Trendit Mahdollisuudet Haasteet Sähköinen kysely (n. 100 vastaajaa sisältä ja ulkoa) Johtoryhmän työpaja Hallituksen linjauskeskustelu Valitut teemat Teemakohtaiset analyysit Tekesin rooli eri teemoissa Strategiset päälinjat sisällön ja keinojen osalta Champion-vetoiset sisäiset työryhmät (x6) Sisäiset työpajat (x6) Ulkoisten asiantuntijoiden työpajat (x6 / n. 60 hlö) Johtoryhmän työpajat (x2) Avoin nettikeskustelu Hallituksen työpaja Valinnat ja linjaukset Tavoitetila Prioriteetit ja päävalinnat Keinovalikoima Tarvittavat osaamiset Kehityskohteet Selkeä strategia Pääviestit Strategian esitystapa Kehitysohjelmat Toiminnallistaminen Keskijohdon vetämät Keskijohdon vetämät sisäiset sisäiset työryhmät (x6) työryhmät (x6) Sisäiset työpajat (x6) Ammattikirjoittajat Kansallisten vaikuttajien Johtoryhmän työpajat (x2) keskustelutilaisuudet Hallituksen päätöskäsittely (x14 / n.80 hlö) Johtoryhmän työpajat (x2) Kv.benchmark-työpajat (x3) Avoin nettikeskustelu Sivu 13 Hallituksen keskustelu DM Copyright Tekes

13 Johtokunta Strateginen johto Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Talous ja hallinto Ydinprosessit Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Tietokeskus palvelee erilaisia tietotarpeita Raportointi Seuranta Toiminta Tulosohjaus Strategia Tiedolla johtaminen Johtaminen Suunnittelu VPSolutio/V-P Saarnivaara

14 Ohjausprosessi on tiedolla johtamista Tulosohjaus Strateginen viestintä ja vaikuttaminen Raportointi Asiakkaiden ja toimintaympäristön seuranta Toimintaympäristökehityksen ennakointi Strategia Vaikutusten arviointi Innovaatiotutkimus Vaikutusten ennakointi Seuranta Toiminta Tietopalvelut ja -järjestelmät Johtaminen Suunnittelu Kehittäminen 15 VPSolutio/V-P Saarnivaara o Strateginen ajattelu, strategia ja strategiaprosessi toimivat koko Tekesin suunnittelu-, seuranta- ja johtamisjärjestelmän lähtökohtana

15 Tavoitteet, suunnittelu ja seuranta Raportointi Seuranta Toiminta Johtokunta Ydinprosessit Tulosohjaus Tiedolla johtaminen Johtaminen Suunnittelu Strategia Strateginen johto Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Suunnitteluun, seurantaan, mittaukseen, raportointiin ja tulos- ja kehityskeskusteluihin liittyvät prosessit linkitetään toisiinsa vuosirytmillä Suunnittelun ja seurannan eri prosessit on kaikki kytketty ohjausprosessiin ja sen vuosikelloon ei erillisiä tai rinnakkaisia prosesseja eikä järjestelmiä tai tapahtumia o o o o o o o Strategiaprosessi Suunnitteluprosessi Seurantaprosessi Kehityshankkeiden määrittelyprosessi Palkitseminen Osaamisen kehittäminen ja hankinta Riskienhallinta Yksittäiset toimenpiteet palvelevat usein monien päämäärien saavuttamista, siksi päämäärät eivät ole toimenpidekohtaisia, vaan useilla toimenpiteillä tähdätään yhteisiin päämääriin. Talous ja hallinto VPSolutio/V-P Saarnivaara

16 Tekesin strategiaohjauksen 2,5-vuotisrytmi Toiminnanohjauksen vuosiympyrä 1/3 Strategia ja suunnittelu Tulos- ja kehityskeskustelut Suunnitelma ja tulostavoitteet 2011 (vastuualueet, yksiköt, prosessit, henkilöt) Toiminnan ja kehittämisen suunnittelu ja budjetointi 2011 Suunnittelun painotusten ja reunaehtojen määrittely 2011 Tulossopimus Tulostavoitteet 2011 Alustavat tulostavoitteet 2012 TTS Kehittämiskokonaisuudet Osaamis- ja resurssitarpeet Vuosi 2010 Strategiaprosessi 2010 Lähtökohta-analyysit Painotusvalinnat Syventävät analyysit Strategialuonnos Dialoginen työstäminen asiakkaiden, kumppanien ja henkiöstön kanssa Strategian viimeistely Strategian päätöskäsittely johtokunnassa VPSolutio/V-P Saarnivaara

17 Tekesin strategiaohjauksen 2,5 vuotisrytmi Toiminnanohjauksen vuosiympyrä 2/3 Toimeenpano ja seuranta Organisaatio- ja sisäinen asiakastyytyväisyyskysely (vuosittain) Sisäinen neljännesvuosiraportointi Toimintaympäristöseuranta (jatkuva) Talousarvioehdotus 2013 alustavat tulostavoitteet Vuosi 2011 Asiakastyytyväisyysmittaus (jatkuva) VPSolutio/V-P Saarnivaara Sisäinen neljännesvuosiraportointi Puolivuosiraportointi TEM:lle EFQM-laatuarviointi ja johtokunnan itsearviointi (vuosittain)

18 Tekesin strategiaohjauksen 2,5 vuotisrytmi Toiminnanohjauksen vuosiympyrä 3/3 Ministeriön palaute Vuosi 2012 Vuosiraportointi TEM:lle toimintakertomus ja tilinpäätös henkilöstötilinpäätös ja mahdolliset erillisraportit TEM:n palaute Tekesin toiminnasta vuonna 2011 VPSolutio/V-P Saarnivaara

19 Onnistumisen seurannalle on monia eri tarpeita Päivittäisjohtaminen vaatii tuekseen toiminnan jatkuvaa tunnuslukuseurantaa Projekti- ja ohjelmakohtainen päätöksenteko hyötyy onnistumista ennakoivien tietojen käyttämisestä päätösten perusteena Tulosohjaus edellyttää tulostavoitteiksi sovittujen tietojen raportointia määräajoin Yhteisöviestintä tarvitsee tietoja menneen toiminnan onnistumisesta tukeakseen innovaatiotoiminnan toimintaedellytysten turvaamista sekä Tekesin henkilöstön ja asiakkaiden kannustamista Kehittämistoiminnan suuntaaminen tehdään suurelta osin aiemman toiminnan seurantatietojen perusteella Strategiatyö tarvitsee lähtökohdakseen tietoja aikaisempien valintojen tuloksellisuudesta Mittaaminen muodostaa palautteen, jolla asiat ja ihmiset ohjataan toteuttamaan strategiaa. Mittarit valitaan niiden oikean ohjaavuuden perusteella, ei mittaamishelppouden pohjalta. Tärkeimpiä operatiivisia tuloksia seurataan BSC:n/trendiseurannan avulla Tekes-, prosessi-, vastuualue-, yksikkö- ja henkilötasolla. Mittaaminen on oleellinen osa seuranta- ja raportointijärjestelmää ja toimii pohjana tulos- ja kehityskeskusteluille sekä palkitsemiselle. Johtokunta Raportointi Strateginen johto Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Talous ja hallinto Seuranta Toiminta Ydinprosessit Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Tulosohjaus Tiedolla johtaminen Johtaminen Suunnittelu Strategia VPSolutio/V-P Saarnivaara

20 Johtokunta Strateginen johto Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Talous ja hallinto Ydinprosessit Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Tulosohjaus Raportointi Tekesin onnistumisen seuranta Strategia Tiedolla johtaminen Seuranta Toiminta Johtaminen Suunnittelu Asiakkaiden innovaatiotoiminta ja sen heijastusvaikutukset Panokset Toiminta Tulokset Vaikutukset Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet Tuottavuus ja uudistuminen Ohjelmat Rahoitus Asiakkuudet Ohjaus Verkostot Osaamiset Innovaatiot Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi Ydinprosessit Vaikuttavuustavoitteet 21 VPSolutio/V-P Saarnivaara

21 Johtokunta Strateginen johto Johdon tukiyksiköt Osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto Talous ja hallinto Ydinprosessit Ohjaus Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Liiketoiminta-alueet ja alueverkosto Tekesin onnistumisen seuranta Seurantajärjestelmällä seurataan akuuttia tilannetta päivittäin. Vakionäkymät tärkeimmille asioille siten että aina on näkyvissä aikaisempien vuosien tilanne ja vertailu tämän vuoden akuutin hetken tilanne suhteessa edellisen vuoden vastaavaan. Lisäksi on käytettävissä työkalu saada räätälöityjä tietoprofiileja. Raportointi Seuranta Toiminta Tulosohjaus Strategia Tiedolla johtaminen Johtaminen Suunnittelu Toteutumatrendien seurantajärjestelmä Operatiivinen päätöksenteko Toiminnan oikeutuksen varmistaminen Innovaatiotoiminta Panokset Toiminta Tulokset Vaikutukset Vaikuttavuuden kokonaiskuva Ohjelmat Rahoitus Asiakkuudet Ohjaus Ydinprosessit Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet Verkostot Osaamiset Innovaatiot Vaikuttavuustavoitteet Tuottavuus ja uudistuminen Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi BSC Laaja tietopohja: Projektien elinkaaren seuranta 22 Asiakkaiden jatkuva seuranta Asiakas- ja sidosryhmäpalaute VPSolutio/V-P Saarnivaara Strateginen päätöksenteko Ohjelma/instrumentti -arvioinnit Innovaatiotutkimukset Ulkopuoliset selvitykset Asiakaskannan tilastolliset analyysit Case-kirjastot Kansainväliset vertailut Kansalliset indikaattorit Päämääräkohtaiset selvitykset

22 Asiakastutkimusmalli - yleiskuvaus Tekesin asiakasvaikuttavuus Tavoitteet: Kyky saavuttaa oikeat asiakkaat Kyky palvella asiakkaita onnistuneesti ja tehokkaasti Kyky toteuttaa kokonaisvaltainen asiointikokemus onnistuneesti Tarjota mahdollisuus ja ylläpitää avointa kanavaa suoran palautteen jättämiseksi TASO 5 Vaikuttavuustutkimus TASO 4 Organisaatiokuvatutkimus TASO 3 Strateginen asiakastutkimus TASO 2 Operatiivinen asiakastutkimus TASO 1 Asiakaspalautteet Seurattavat asiat: Vaikutusten/saavutusten mittaaminen Tunnettuus ja julkisten yrityspalveluorganisaatioiden sekä omien asiakassegmenttien keskuudessa. TEMin organisaatiokuvatutkimus Tekesin palvelumallien ja toimintatapojen onnistuminen ja vastaavuus asiakastarpeisiin. Puhelinhaastattelu Tekesin palveluiden suoritustason onnistumisen arviointi. Anonyymi jatkuva kysely Seurataan saapuneen palautteen määrää, laatua sekä mitä palautteiden perusteella tehdään. Kerätään omaan intraan. VPSolutio/V-P Saarnivaara

23 Keskimääräinen asiakaspalaute on hyvä mittari, mutta yhtä tärkeää on tunnistaa kriittinen palaute ja purkaa se auki kehittämiskohteiksi TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo (Hankeasiakkaat, innovaatiotoimintaa aloittavat, kansainvälistyvät, verkostoveturit), N=391 Kielteinen rahoituspäätös (Hankeasiakkaat, innovaatiotoimint aa aloittavat, kansainvälistyvät, verkostoveturit) N=119 Myönteinen rahoituspäätös (Hankeasiakkaat, innovaatiotoimintaa aloittavat, kansainvälistyvät, verkostoveturit) N=272 Tavoite 2012 Tavoite 2011 Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Tekespalveluiden hyödyllisyydestä teille asiakkaana? (Asteikko: 1 = alitti odotukset, 5= ylitti odotukset) Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Tekespalveluiden laadusta? (Asteikko: 1 =alitti odotukset, 5= ylitti odotukset) 4,2 3,2 4,5 > 3,8 3,7 Mittari: Tekes palvelujen laatu yritysasiakkaille (asteikko: 1-5) 3,8 3,1 4,0 > 3,8 3,7 TOIMINNAN TEKIJÄT Strateginen tutkimus (Puhelinhaastattelu: tiedonkeräys Q4, raportointi vuosiraportin yhteydessä Mittari: Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, yleisarvio, indeksi (asteikko: 1-5) Keskiarvo, N=385 Tavoite 2012 Tavoite 2011 Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Tekesin toiminnalle yleisesti? H/K/V (Asteikko: 1 =erittäin huono, 2= melko huono, 3= ei hyvä eikä huono, 4= melko hyvä, 5= erittäin hyvä) 3,8 > 3,8 3,7 VPSolutio/V-P Saarnivaara

24 Asiakkaista 8% antaa kriittistä palautetta. Valtaosa heistä on sellaisia, joille Tekes on antanut kielteisen rahoituspäätöksen. Tämän joukon asiakaskohtaamisen hallinta on kehitettävien asioiden joukossa Keskiarvo: 3,8; vastaajia 548 VPSolutio/V-P Saarnivaara

25 Organisaatiotyytyväisyyskysely on hyvä teettää toimijalla, jolla on laaja vertailuaineisto VPSolutio/V-P Saarnivaara

26 Ydinprosesseilla ylitetään organisaatiorajat ja tuotetaan asiakasarvo Ydinprosessit ovat organisaatiorajojen yli meneviä mallinnettuja ja ohjeistettuja toimintakonsepteja, joilla varmistetaan parhaiden käytäntöjen leviäminen. Tasapaino parhaiden käytäntöjen ja vastuualuekohtaisen vapauden välillä on välttämätön Ydinprosessien avulla luodaan keskeinen lisäarvo asiakkaille Ydinprosessien yhteiset toiminnot palvelevat ydinprosessien toteutusta ja rakentuvat prosessimaisesti sisäiselle asiakkuudelle Prosessikuvaukset ovat eri tasoisia riippuen prosessin luonteesta Prosesseilla varmistetaan myös toiminnan tehokkuus, hyvä hallintotapa ja oikeusvarmuus VPSolutio/V-P Saarnivaara

27 Prosessien kuvaustapa Tavoitteena oli laatia kaikille prosesseille seikkaperäiset kuvaukset... Prosessi 1 mutta osa kuvauksista tehtiin lopulta hyvin pelkistetysti. Prosessi 2 S1 S2 S3 S4 S5 Keskeistä on määrittää tavoitteet ja mittarit toiminnalle VPSolutio/V-P Saarnivaara

28 Jatkuva asiakastyö Asiakkuuksien hallinta Tekesin asiakkuusprosessin kolme tasoa Asiakaskannan prosessi Potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen Asiakaskannan kehittäminen Asiakaspoistuman hallinta Asiakkaiden segmentointi Asiakastyön resursointi Sell Kontaktointi ja aktivointi palvelumallin mukaan Asiakkaan kehittymisen ja projektisalkun seuranta Asiakastyön prosessi Rahoitusprosessi Tunnustelut ja hankeideat Hakemusvalmistelu Hakemus ja käsittely Seuranta ja maksatukset Kehityssuunnitelmat Projektisuunnitelmat Rahoitushakemus Projektin toteuttaminen Asiakkaan prosessi VPSolutio/V-P Saarnivaara

29 Asiakaslähtöisen organisaation työkalut Miten ryhmittelemme asiakkaat? Kenelle tarjoamme palveluja? Mitkä ovat eri ryhmien tarpeet? Miten palvelua mitataan ja ohjataan. Mitä työkaluja käytetään? Toiminnan ohjaus Segmentoinnin ja asiakkuuksien hallinnan periaatteet Asiakasrajapinnassa tärkein asia! Asiakaspalveluasenne Miten ja missä kanavissa palvelemme erityyppisiä asiakkaita? Proaktiivisesti vai reaktiivisesti? Palvelumallit Organisointi Tarjoamat Miten organisoidumme? Tehtäväkuvat, roolit? Kuka tuottaa ja välittää palvelut? Mitä palveluja tarjoamme? Miten kuvaamme palvelumme kullekin asiakassegmentille? VPSolutio/V-P Saarnivaara

30 Henkilöstöjohtamisen periaatteet on määritelty yhdessä työtekijöiden kanssa Osaaminen ja henkilöstörakenne Organisaatiokulttuuri Tekesin strategia Esimiestyö ja lähijohtaminen Palkitseminen Työhyvinvointi Rakenteet ja johtamisjärjestelmät VPSolutio/V-P Saarnivaara

31 Osaamisen hallintajärjestelmä on osa suunnittelu- ja seurantaprosessia Aineelliset puitteet varmistetaan vaikutusten ja tulosten aikaansaannilla, niiden mittaamisella ja viestinnällä Strategian toteuttamiseksi tarvittava osaaminen (oma, ostettu, kumppanit) on tärkein resurssi; osaamisen hallintajärjestelmillä määritellään toiminnalliset ja vaikuttavuusosaamiset o osaajien hankinta, rekrytointiperiaatteet (tavoitteena 5-10% vaihtuvuus vuosittain osaamisen uudistamiseksi) o osaamisen kehittäminen, koulutusperiaatteet, työssä oppimisen edellytykset o osaamisten yhdistäminen talon sisällä, ulkoistettujen palvelujen ja kumppaneiden kanssa Henkilöstön kehittymistä seurataan henkilöstötilinpäätöksellä Henkilökohtaiset perusvalmiudet Ydinprosessien toiminnan edellyttämät valmiudet Organisaation toiminnan yleiset valmiudet Uuden tiedon tuottaminen tai hankkiminen Liiketoiminta ja elinkeinoelämä Innovaatioprosessit ja innovaatiojärjestelmä Toiminnalliset osaamiset Vaikuttavuusosaamiset Osataan tehdä asiat oikein. Osataan tehdä oikeita asioita. VPSolutio/V-P Saarnivaara

32 Osaamisen johtamisen prosessi on osa strategia- ja suunnitteluprosessia 1. Q1-Q2 Yksilötason tulos- ja kehityskeskustelut (tavoitteet, suoriutuminen, osaaminen ym.) 5. Q4 (joulukuu) Tulokset: : Tekes-tason osaamisen kehittämisen painopisteet sekä resurssi- ja kehittämissuunnitelma strategiakaudelle ja lyhemmän tähtäimen henkilöstön kehittämissuunnitelma Osaamisella edelläkävijäksi 2. Q3-Q4 (elo-syyskuu) Ryhmäkehityskeskustelut: Yksikön kriittiset tulevaisuuden osaamiset ja kehittämistoimenpiteet Edellisen vuoden arviointi 4. Q4 (marraskuu) Jory täsmentää 1-4 tärkeintä Tekes-tason osaamisen kehittämisen kohdetta ja arvioi osaamisen kehittämisen tuloksia 3. Q4 (lokakuu) HEPA valmistelee joryn käsittelyyn kiteytyksen yksiköiden määrittelemistä osaamisista VPSolutio/V-P Saarnivaara

33 Palkitseminen koostuu monista elementeistä TYÖ JA TYÖN ORGANISOINTI haasteelliset ja mielenkiintoiset tehtävät yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet, työn merkityksellisyys, arvot, etiikka työnantajakuva palaute työstä, hyvä esimiestyö TYÖN JA MUUN ELÄMÄN TASAPAINO, ELÄMÄNTILANTEEN HUOMIOINTI Liukuva työaika Tasoitusvapaat Etätyö Saldovapaa Osa-aikatyö Lomarahojen vaihto vapaaksi Perhevapaat Mobiilityön työvälineet KASVU JA KEHITTYMINEN osaamisen johtaminen, työssä oppiminen ja kehittyminen Koulutus (10 d/a/hlö) perehdytys, kummit, yhteinen koulutus, räätälöity koulutus työskentely ulkomailla, henkilövaihto toimivat tulos- ja kehityskeskustelut työyhteisön kehittäminen HENKILÖSTÖEDUT laaja työterveyshuolto, liikunta-, ruokailu- ja virkistyspalvelut henkilöstötapahtumat, hupitoimikunta tuetut liikuntamahdollisuudet henkilöstön huomioimisen periaatteet RAHALLINEN PALKITSEMINEN JA TUNNUSTUKSET onnistumiseen kannustava palkkausjärjestelmä, kilpailukykyinen palkkataso vuoden tekesläinen ja vuoden Tekes-tiimi Palkkiojärjestelmä > VPSolutio/V-P Saarnivaara

34 Järjestelmät Järjestelmät ovat management-työkaluja, joilla mahdollistetaan strategian mukainen toiminta. Ne palvelevat suunnittelua, seurantaa ja asioiden, osaamisen ja tietämyksen hallintaa. Tietoteknisten järjestelmien rakentamisen periaate on, että tieto tallennetaan vain yhteen kertaan ja että tallennettu tieto on helposti saatavissa joko sellaisenaan tai jalostettuna käyttötarkoitukseensa ja on siirrettävissä järjestelmien välillä. Järjestelmien ominaisuudet ja tekninen sisältö dokumentoidaan, omistajuus määritellään ja käyttöoikeudet luokitellaan siten, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta mahdollistuvat ja että Tekes ei ole kokonaan riippuvainen yhdestä ulkoisesta palvelutoimittajasta tai yksittäisestä henkilöstä. Järjestelmien kehittämisessä keskeisenä tiedon vaihto ja saatavuus konsernin eri organisaatioiden välillä avoimet, standardoidut rajapinnat tai yhteiset järjestelmät. VPSolutio/V-P Saarnivaara

35 Rakenne Organisaatiorakenteella tuetaan strategian toteutumista, tavoitteiden saavuttamista ja muiden johtamiselementtien toimintaa Rakenteella luodaan edellytykset oikean organisaatiokulttuurin syntymiselle Rakenteella tuetaan toisaalta järjestelmällisyyttä ja toisaalta innovatiivisuuden edellyttämää vuorovaikutusta ja vapautta Järjestelmällisyyttä tukevat prosessit ja yksiköt Vuorovaikutusta tukevat eri osaamisia yhdistävät vastuualueet ja projektit (ohjelmat ja kehityshankkeet) Vapautta tukevat itseorganisoituvat tiimit ja ryhmät Osaamis- ja palveluyksiköt vastaavat osaamisresursseista ja niiden kehittämisestä. Ne ovat hierarkisia rakenteita, joissa esimiehisyys on selkeä. Vastuualueet toimivat yli yksikkörajojen ja yhdistävät eri osaamisia. Prosesseilla yhtenäistetään toimintakonseptit, varmistetaan laatu ja määritellään, mikä on tavoiteltavaa ja mahdollista Tiimien ja ryhmien toiminnalla tuetaan organisaation joustavuutta, yhteistyötä ja kommunikointia. Tietämyksen hallinnan keskeisinä välineinä toimivat yhteistyörakenteiden ja toimintojen synnyttämä vuorovaikutus sekä tietojärjestelmät. Toisaalta vuorovaikutustavoitteet ja -tarpeet ja toisaalta toiminnan selkeys- ja tehokkuusvaatimukset ovat osin ristiriitaisia tavoitteita. Ne pyritään tasapainottamaan, mutta ensiksi mainitut ovat Tekesin onnistumisen kannalta tärkeämmät. VPSolutio/V-P Saarnivaara

36 Tekesin organisaatiorakenne Matriisin keskeiset elementit Organisoitumisen tulee edistää Tekesin strategian toteutumista Innovaatiotoiminnan asiantuntijaorganisaatiossa hiljaisen tiedon jakaminen on välttämätöntä Tieto voidaan kumuloida osin rakenteisiin, prosesseihin ja tietoteknisiin järjestelmiin, mutta näiden lisäksi tarvitaan organisaatiorakenne, joka estää siiloutumisen ja varmistaa vuorovaikutuksen Strategia Keinot Asiakkuudet Ohjelmat Rahoitus Ydinprosessien yhteiset toiminnot Päämäärät T&k&i-toiminnan vahva osaamispohja Tuottavuus ja ja elinkeinoelämän uusiutuminen Hyvinvointi Tiimimäiset toimintamuodot edistävät organisaatiodynamiikkaa, vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta Prosessit yhdistävät eri yksiköiden osaamiset ja resurssit tehokkaaksi toiminnaksi Yksikkörakenne määrittelee muodolliset raportointisuhteet, toimintamenojen budjetoinnin rajaukset ja esimiehisyydet Tiimit Prosessit Yksiköt VPSolutio/V-P Saarnivaara

37 Työympäristöjohtaminen Tekesissä Työympäristöjohtaminen on strategian toimeenpanoa työympäristöresurssien yhteistyöllä uudet työnteon tavat, tuloksellisuutta edistävä johtaminen (HR) sähköiset toimintatavat ja välineet (ICT) fyysiset tila- ja palveluratkaisut (FM) Toiminta Tavoitteet uudelle työympäristölle: -70% CO2-40% m2-15% s Työnteon tavat Teknologia Tila Työnteon ICT - välineet Työnteon fyysinen ympäristö Pysyvä WPM -tiimi, mittarit, seuranta ja raportointi johtoryhmälle VPSolutio/V-P Saarnivaara

38 Pilotit testialustoina ja muutoksen käynnistäjinä Kuvissa Kiinteistö- ja rakentaminen liiketoimintaalueen monitoimitila 2008 Muita pilotointeja: Tietotekniikkapalvelut 2005, Uusasiakastiimi 2009 Strateginen tieto 2011 VPSolutio/V-P Saarnivaara

39 Erinomaisuuden tavoittelussa organisaatiokulttuuri on ratkaiseva. Se luodaan koko johtamisjärjestelmän avulla. Motivaatio ja innostus johtavat hyviin tuloksiin ja tehokkuuteen. Innostus on kyettävä välittämään myös asiakkaisiin Strategian toteuttaminen onnistuu, jos kykenemme oikealla tavalla innostamalla haastamaan asiakkaat Innostaminen edellyttää myös itse innostumista Vuorovaikutuksen tavat ja taidot asiakkaan kanssa ovat avainasemassa onnistumisessa Emme saa kyseenalaistaa asiakkaiden omaa osaamista, tietoa ja taitoja, emme lannistaa häntä, vaikka hän ei rahoitusta saisikaan emmekä antaa itsestämme kuvaa kaikkitietävänä Innostaminen ja haastaminen onnistuu oikealla vuorovaikutuksella ja asiakasta kunnioittavalla asenteella VPSolutio/V-P Saarnivaara

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Strategia pähkinänkuoressa Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa edelläkävijöiden tutkimus-,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi?

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? 19.4.2012 Kuntatalo, Helsinki KT Kuntatyönantajat Erityisasiantuntija Jari Salomaa, Oy Audiapro Ab jari.salomaa@audiapro.fi 045 671 2322 Esitykseni

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy

Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia. Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Toiminnanohjauksen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys - lähestymiskulmia ja suosituksia Heikki Haavisto & Thomas Schleutker Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Oy yhteenvetona Asiantuntijapalveluita toiminnan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot