Järvenpää, Pajalan teollisuusalue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpää, Pajalan teollisuusalue"

Transkriptio

1 Raportti a Meluselvitys Järvenpää, Pajalan teollisuusalue Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset a Lisätty kaavaluonnos E a Tutkittu kaavaluonnosta E8.1 ja E8.2. Näistä laadittu vain melukartat a Meluselvityksen ensimmäinen versio, jossa tarkasteltu kahta kaavaluonnosta E3 ja E4.

2 Raportti a 2(9) Sisällysluettelo 1 Johdanto Rakennuskohde Tilaaja Selvityksen tarkoitus Laskentaperusteet Liikennemäärät Melumallinnus Sallitut äänitasot Alueen meluntorjuntatoimenpiteet Rakennuksen ulkovaipan ääneneristys Parvekkeiden suojaus melulta Pihan oleskelualueen suojaus melulta Tärinä ja runkomelu Arvio tärinä- ja runkomeluriskeistä Ehdotus kaavamääräyksiksi... 7 Lähteet... 8 Jakelu... 9 Liitteet... 9 Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

3 Raportti a 3(9) Johdanto 1.1 Rakennuskohde Pajalan teollisuusalueen muutoskaava 1.2 Tilaaja Järvenpään kaupunki Tekninen toimi, kaavoitus ja mittaus Ilkka Holmila PL Järvenpää p Selvityksen tarkoitus Järvenpään kaupunki on tilannut selvityksen Pajalan teollisuusalueen, eli Pajalan kaupunginosan kortteleiden 701, 703, 704 ja 711 suojauksesta tie- ja raideliikennemelulta. Alueelle on tehty kaksi eri kaavaluonnosta ja tämän selvityksen tarkoituksena on tutkia, millaisin melusuojaustoimenpitein ja kummalla kaavaluonnoksella alue voidaan toteuttaa. Lausunto perustuu Aihio Arkkitehdit Oy:n kaavaluonnoksiin E3, E4, E8 ja E9, sekä Järvenpään kaupungin mittausosaston toimittamaan pohjakarttaan. 2 Laskentaperusteet 2.1 Liikennemäärät Tieliikenne Raideliikenne Seuraavat tiet toimivat alueella merkittävinä äänilähteinä. Teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset on saatu päivätystä julkaisusta: Järvenpään liikennesuunnitelman tarkastaminen. Teiden syksyn keskimääräinen arkivuorokausiliikenne on ilmoitettu vuoden 2020 ennusteen mukaan. - Pajalantiellä ajoneuvoa vuorokaudessa, 50 km/h - Kaskitiellä 3600 ajoneuvoa vuorokaudessa, 40 km/h - Myllytiellä 7100 ajoneuvoa vuorokaudessa, 40 km/h - Postikadulla ajoneuvoa vuorokaudessa, 40 km/h - Wärtsilänkadulla ajoneuvoa vuorokaudessa, 50 km/h Liikennemäärän on oletettu jakautuvan niin, että 10 % liikennevirrasta kulkee yöllä ja 90% päivällä. Raskaan liikenteen osuudeksi on oletettu 10 %. Junamäärät ja ajonopeudet korttelin kohdalla on saatu Liikenneviraston vuoden 2010 julkaisusta: Kerava-Riihimäki lisäraiteiden YVA, Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Julkaisuun sisältyy laskelma raideliikennemäärästä Keravan ja Hyvinkään välillä vuonna 2007 ja ennuste Kytömaan ja Hyvinkään välillä vuonna Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

4 Raportti a 4(9) Taulukko 2.1 Julkaisussa on ilmoitettu erikseen pohjoiseen ja etelään kulkevien henkilö- ja tavarajunien määrä. Melumallinnuksessa on oletettu että neljästä junaradasta tavara- ja paikallisliikenteen junat kulkevat kahdella ulommaisella radalla, ja kaukohenkilöliikenteen junat kahdella sisemmällä radalla. Kytömaa Hyvinkää Ennustetilanne 2030 Junatyyppi Junapituudet Nopeudet Junien lukumäärä (m) (km/h) Päivä (7-12) Yö (22-7) Henkilöjunat Pendolinot IC-junat IC2-junat (Yö) Pikajunat Paikallisjunat, Sm4 (yhden yksikön pituus) Tavarajunat Vuosaaren satamajuna TK-juna Öljyjuna Taulukossa ensimmäinen luku on junien määrä pohjoiseen päin ja toinen luku junien määrä etelään päin Yhteensä Melumallinnus Liikenteen aiheuttamia äänitasoja korttelialueella on arvioitu melulaskentaohjelmistolla Cadna A 4.0, johon sisältyvät tieliikennemelun ja raideliikennemelun pohjoismaiset laskentamallit. Ohjelmisto laskee melukartat sille syötetyn kolmiulotteisen maastomallin perusteella. Laskennassa se ottaa huomioon mm. liikenneväylien liikennemäärät, ajonopeuden, maastomuodot, rakennusten sijainnin ja korkeuden sekä heijastukset rakenteista ja maasta niille määriteltyjen absorptio-ominaisuuksien perusteella. Laskennassa rakennusten julkisivut on oletettu täysin heijastaviksi. Liitteessä 1 on esitetty lasketut liikenteen aiheuttamat päiväaikaiset keskiäänitasot L A,eq,07-22 korttelialueella 2m korkeudella maanpinnasta sekä 3, 4, 5, 6, ja 10. kerroksien korkeudella 2 m kerroksen lattiatason yläpuolella. Lisäksi yöajan keskiäänitasot L A,eq,22-07 on esitetty 2 m korkeudella maanpinnasta. Äänitasojen laskemiseksi laskenta-alue on jaettu ruutuihin, joiden koko on 4 x 4 m. Melukartoissa keskiäänitasot meluvyöhykkeillä on merkitty seuraavasti: - vaaleanvihreä osoittaa yöajan melukartassa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 45 db - tummanvihreä osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 50 db. - oranssi osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen pihan oleskelualueen ohjearvon 55 db. - punainen osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 60 db. - ruskea osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 65 db. - sininen osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 70 db. Valkoisella alueella keskiäänitaso on päiväajan melukartassa alle 50 db ja yöajan melu- Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

5 Raportti a 5(9) kartassa alle 45 db. Melun leviämisen havainnollistamiseksi 5 db leveille meluvyöhykkeille on lisäksi piirretty ohut musta viiva 2,5 db välein. 3 Sallitut äänitasot Rakennuksen ja oleskelualueiden melusuojaus on toteutettava niin, että valtioneuvoston päätöksessä nro 993/1992 [1] esitetyt melutason ohjearvot täyttyvät. Päätöksen mukaan rakennuksen ulkopuolisen melulähteen aiheuttama melun keskiäänitaso L A,eq saa olla - sisällä asuin-, majoitus- ja potilashuoneissa päivällä klo 7-22 enintään 35 db ja yöllä klo 22-7 enintään 30 db. - opetus- ja kokoontumistiloissa päivällä klo 7-22 enintään 35 db. Yöohjearvoa ei opetus- ja kokoontumistiloissa sovelleta. - liike- ja toimistohuoneissa melun keskiäänitaso päivällä klo 7-22 saa olla 45 db. Yöohjearvoa ei liike- ja toimistohuoneisiin sovelleta. - piha-alueilla ja muilla oleskelualueilla, kuten parvekkeilla melun aiheuttama keskiäänitaso saa olla päivällä enintään 55 db ja yöllä 50 db. Uusilla alueilla oleskelualueiden yöohjearvo on 45 db. Tässä selvityksessä tarkasteltava alue on tulkittu vanhaksi, sillä se sijaitsee olemassa olevien liikenneväylien läheisyydessä jo rakennetussa ympäristössä. Uusien alueiden ohjearvo on tarkoitettu käytettäväksi suunniteltaessa rakentamattomien alueiden maankäyttöä, jolloin melun leviämiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi liikenneväylien suuntauksella ja sijoittamisella. 4 Alueen meluntorjuntatoimenpiteet Liitteessä 1 on esitetty viimeisimmästä, päivitetystä luonnoksesta E9 lasketut melukartat sekä päivä- että yöaikaan 2 m korkeudelta maanpinnasta sekä 3, 4, 5, 6, ja 10. kerroksen korkeudelta. Liitteessä 2 on esitetty vertailun vuoksi myös aikaisimmista luonnoksista E3, E4, E8.1 ja E8.2 lasketut melukartat sekä päivä- että yöaikaan 2 m korkeudelta maanpinnasta. 4.1 Rakennuksen ulkovaipan ääneneristys Asemakaavassa rakennuksen ulkovaippaa koskeva ääneneristysvaatimus ΔL A,vaad annetaan rakennuksen julkisivun kohdalla ilman julkisivusta tulevia heijastuksia vallitsevan ja sisällä sallittavan äänitason erotuksena [2]. Melukarttoihin sisältyy heijastus rakennusten julkisivuista ja muista kovista pystyrakenteista. Rakennuksen julkisivuihin kohdistuvan äänen äänitaso on pienempi kuin melukartat osoittavat, koska melukartta sisältää julkisivujen kohdalla sekä julkisivuun kohdistuvan että julkisivusta heijastuneen äänen, joka on kulkemassa julkisivusta pois. Julkisivusta pois kulkeutuva ääni ei ole ääntä, joka siirtyisi rakennuksen sisälle eikä valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista koske sitä. Koska rakennusten julkisivut ovat yleensä lähes täydellisesti ääntä heijastavia, rakennuksen ulkokuoren ääneneristystä koskevaa kaavamääräystä määritettäessä melukarttojen osoittamista lukuarvoista on vähennettävä 3 db [3]. Äänitaso korkean rakennuksen julkisivuilla vaihtelee jonkin verran kerroksesta riippuen. Asuinkerroksissa erot ovat kuitenkin pieniä, eikä olisi tarkoituksenmukaista antaa kovin monta erilaista vaatimustasoa saman rakennuksen julkisivuille. Liitteessä 1 esitettyjen melukarttojen mukaan alueen rakennusten julkisivujen kohdalla vallitsevan ja sisällä sallittavan äänitason ero ΔL A,vaad on Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

6 Raportti a 6(9) Pajalantien viereisen 10-kerroksisen tornitalon lounaisella ja kaakkoisella julkisivulla suurimmillaan 63 db 35 db = 28 db. - Pajalantien viereisten asuinkerrostalojen lounaisella julkisivulla suurimmillaan 68 db 35 db = 33 db. - Kaskitien viereisten asuinkerrostalojen luoteisella julkisivulla suurimmillaan 64 db 35 db = 29 db Rakennuksen ulkokuoren ääneneristystä koskevan asemakaavamääräyksen tekstiksi muodostuu siten: Alueen rakennusten julkisivut on suunniteltava niin, että julkisivun kohdalla vallitsevan ja sisällä sallittavan äänitason ero ΔL A,vaad ilman julkisivusta tulevia heijastuksia on Pajalantien viereisten asuinrakennusten lounaisella julkisivulla vähintään 33 db, Kaskitien viereisten rakennusten luoteisella julkisivulla vähintään 29 db sekä Pajalantien viereisen 10-kerroksisen asuinkerrostalon lounaisella ja kaakkoisella julkisivulla 28 db A-painotettuna. Määräykset eri rakennusten julkisivuille on esitetty tarkemmin liitteen 3 kartassa. Rakennuksen ikkunoiden, ikkunaovien, ulkoseinärakenteiden ja mahdollisten korvausilmaventtiilien ääneneristys on mitoitettava menetelmällä, joka ottaa huomioon rakennusosien muodostaman kokonaisuuden, niiden pinta-alat sekä huonetilan pinta-alan. Tällaisia menetelmiä on esitetty ympäristöministeriön ympäristöoppaassa 108 [2] sekä ohjeen RIL luvussa 8.4 [3]. 4.2 Parvekkeiden suojaus melulta Liitteessä 1 esitettyjen melukarttojen mukaan osalla tarkasteltavasta alueesta päiväaikainen melun keskiäänitaso L A,eq,07-22 ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen melutason ohjearvon 55 db. Melukartta sisältää parvekkeiden kohdalla sekä parvekejulkisivuun kohdistuvan että siitä heijastuneen äänen, joka on kulkemassa parvekkeesta pois. Poispäin kulkeutuva ääni ei ole ääntä, joka siirtyisi parvekkeelle eikä valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista koske sitä. Koska parvekkeiden pintamateriaalit ovat yleensä lähes täydellisesti ääntä heijastavia, parvekelasituksilta vaadittavaa äänitasoeroa määritettäessä melukarttojen osoittamista lukuarvoista on vähennettävä 3 db [2, 3]. Liitteessä 4 on esitetty rakennukset, joilla parvekkeet on suojattava melulta lasituksin. Parvekkeille muodostuva melun keskiäänitaso riippuu avattavien lasien lasipaksuuksista, tiivistyksistä ja tuuletuksesta sekä kaiderakenteen lasituksesta, tiiviydestä ja muusta rakenteesta. Kaavamääräyksessä parvekkeiden lasitusta ja kaiderakenteita koskeva vaatimus voidaan ilmaista esimerkiksi seuraavasti: Rakennuslupaa haettaessa on esitettävä selvitys siitä, että suunnitellut parvekelasitukset ja kaiderakenteet täyttävät valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 esitetyt melutason päiväajan ohjearvot. Melukarttojen avulla voidaan arvioida parvekelasituksilta ja kaiderakenteilta edellytettävää äänenvaimennuskykyä. Parvekejulkisivuun kohdistuva suurin äänitaso on heijastus huomioon ottaen X db 3 db = Y db. Parvekelasituksen ja parvekkeen muiden rakenteiden äänenvaimennuskyky tieliikennemelua vastaan ilmoitetaan standardisoituna ääni- Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

7 Raportti a 7(9) tasoerolukuna D ls,2m,n,t,w + C tr, joka mitataan standardien ISO ja ISO mukaisesti. Parvekelaseilta vaadittava äänitasoeroluku saadaan vähentämällä parvekkeen pinnoille kohdistuvasta äänitasosta parvekkeilla sallittava äänitaso eli tässä tapauksessa Y db 55 db = Z db. 4.3 Pihojen oleskelualueiden ja puiston suojaus melulta Korttelin pihojen oleskelualueet voidaan vapaasti sijoittaa alueelle, joka yöajan melukartassa ennustetilanteessa näkyy valkoisena tai vaaleanvihreänä 2 m korkeudella maanpinnasta. Jos pihojen oleskelualueet sijoitetaan muualle, ne on suojattava meluestein. Joissakin osissa Westermarckin puistoa alueesta yöaikainen melun keskiäänitaso L A,eq,22-07 ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen melutason ohjearvon 50 db. Puiston melunsuojaukseen on esitetty kaksi eri ratkaisua: Luonnoksessa E8 (Liite 2) puiston eteläpäähän on sijoitettu vähintään 2-kerroksinen rakennusmassa, kun taas luonnoksissa E8.2 (Liite 2) sekä E9 (Liite 1) rakennusmassan sijasta käytetään vähintään 6 m korkeaa seinämäistä meluestettä. 5 Tärinä ja runkomelu 5.1 Arvio tärinä- ja runkomeluriskeistä VTT:n vuonna 2008 julkaisemassa ohjeessa Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi esitettyjen tärinän turvaetäisyyksien perusteella koko alue sijaitsee riskialueella. Tästä syystä tärinän mahdollisesti aiheuttamat haitat tulee arvioida tarkemmalla selvityksellä joka voidaan tehdä joko laskentamalleihin tai alueella tehtäviin mittauksiin perustuen. Rakennusten suunnittelussa tulee täyttää vähintään ohjeessa esitetyt suositukset uudisrakennusten osalta (tärinäluokka C) [6]. VTT:n vuonna 2009 julkaisemassa esiselvityksessä Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi [5] esitettyjen turvaetäisyyksien perusteella riskialue runkomelun osalta alueella ulottuu noin metrin etäisyydelle riippuen maapohjasta. Kovilla maaperillä riskialue ulottuu edellä mainitun vaihteluvälin ylärajalle ja pehmeillä maalajeilla alarajalle. Riskialueella tulee rakennusten suunnittelussa huomioida runkomelun mahdollisesti aiheuttamat haitat tarkemmalla selvityksellä, joka voidaan tehdä joko laskentamalleihin tai alueella tehtäviin mittauksiin perustuen. Rakennusten suunnittelussa tulee täyttää ohjeessa esitetyt suositukset runkomelun osalta. Asuinrakennuksissa, joille kaavavaatimuksena esitetään tiukempi vaatimus ulkovaipan ilmaääneneristävyydestä raja-arvona L prm enintään 30 db ja muille asuinrakennuksille L prm enintään 35 db. Lähialueella (Lepolan alue, raportti Helimäki a, ) Järvenpään kaupungin toimeksiannosta tekemiemme selvitysten perusteella edellä mainitut riskialueet ovat oikeassa suuruusluokassa. Pehmeiden maalajien alueella tulee runkomelun osalta kuitenkin huomioida, että rakennuksen tukeutuessa perustuksien esim. paalutusten osalta kovaan maaperään, runkomelualueen riskialue voi ulottua lähes edellä esitettyä kovien maalajien riskialueen etäisyyttä vastaavalle etäisyydelle Ehdotus kaavamääräyksiksi Kohdassa 5.1 esitettyjen näkökohtien perusteella koko alue on tärinän ja runkomelun suhteen riskialuetta. Näin ollen asemakaavassa on perusteltua antaa koko tarkasteltavalle alueelle tärinän ja runkomelun tarkempaa selvittämistä koskeva kaavamääräys, joka voidaan muotoilla esimerkiksi seuraavasti: Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

8 Raportti a 8(9) Rautatieliikenteen tärinähaittojen vähentämiseksi asuinrakennusten rakenteet on suunniteltava niin, että rakennuksissa saavutetaan VTT:n ohjeen (2004) määrittelemät C-luokan värähtelyn suositusarvot ja runkomelun osalta VTT:n esiselvityksen (2009) tarkoittama maksimitaso (L A,S,max on enintään 35 db asuinrakennuksissa). Rakenteet tulee suunnitella niin, että vältetään resonanssin vaikutus tärinätasoihin. Rakennukset on tarpeen mukaan eristettävä maaperästä runkomelun vaimentamiseksi. Eristimien tarve on arvioitava tarkistusmittauksien avulla. Tampereella Henry Niemi Mikko Kylliäinen tekn. yo tekn. lis. Helimäki Akustikot Tampere Helimäki Akustikot Tampere Pinninkatu 58 A Pinninkatu 58 A Tampere Tampere p p Lähteet 1. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Suomen säädöskokoelma, nro 993/ Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen Helsinki, ympäristöministeriö, ympäristöopas Kylliäinen, M. & Hongisto, V Rakennusten akustinen suunnittelu: akustiikan perusteet. Helsinki, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, RIL Talja, A., Vepsä, A., Kurkela, J. ja Halonen, M Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi, VTT tiedotteita Talja, A. ja Saarinen, A Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, Esiselvitys, VTT tiedotteita Talja, A Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta, VTT tiedotteita Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

9 Raportti a 9(9) Jakelu Juha Ryösä, Aihio Arkkitehdit Oy Ilkka Holmila, Järvenpään kaupunki Liitteet 1. Kaavaluonnoksen E9 päivä- ja yöaikaiset melukartat (12 s.) 2. Kaavaluonnosten E3, E4, E8.1 ja E8.2 päivä- ja yöaikaiset melukartat (8 s.) 3. Ulkovaipan ääneneristysvaatimukset (1 s.) 4. Parvekkeiden melunsuojaustarve (1 s.) Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

10 KENTTÄ PUISTO PUISTO PUISTO PUISTON PORTTI LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9.cna

11 KENTTÄ PUISTO PUISTO PUISTO PUISTON PORTTI LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9.cna

12 LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 3. krs (11 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_3krs.cna

13 LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 3. krs (11 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_3krs.cna

14 LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 4. krs (14 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_4krs.cna

15 LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 4. krs (14 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_4krs.cna

16 LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 5. krs (17 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_5krs.cna

17 LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 5. krs (17 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_5krs.cna

18 LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 6. krs (20 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_6krs.cna

19 LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 6. krs (20 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_6krs.cna

20 LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 10. krs (32 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_10krs.cna

21 LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 1 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 10. krs (32 m maanpinnasta) Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E9_10krs.cna

22 LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: Pajalan alueen meluselvitys, Liite 2 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E3 10%.cna

23 LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: Pajalan alueen meluselvitys, Liite 2 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E3 10%.cna

24 LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: Pajalan alueen meluselvitys. Liite 2 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E4 10%.cna

25 LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: Pajalan alueen meluselvitys. Liite 2 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E4 10%.cna

26 LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 2 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E8.cna

27 LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 2 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E8.cna

28 LA,eq,07-22 < 50.0 db Työ: Pajalan alueen meluselvitys, Liite 2 Liikenne: Ennuste 2020, päivä Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E8_2.cna

29 LA,eq,22-07 < 45.0 db > 45.0 db Työ: Pajalan alueen meluselvitys, Liite 2 Liikenne: Ennuste 2020, yö Korkeus: 2 m maanpinnasta Kaavaluonnos E Kaavaluonnos E8_2.cna

30 29 db KENTTÄ PUISTO 33 db PUISTO 28 db 28 db PUISTO PUISTON PORTTI Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 3 Ulkovaipan ääneneristysvaatimukset Kaavaluonnos E9 Tekijä: Kaavaluonnos E9, Liite 3.cna Henry Niemi, tekn.yo.

31 KENTTÄ PUISTO PUISTO PUISTO PUISTON PORTTI Työ: a Pajalan alueen meluselvitys, Liite 4 Parvekkeiden melunsuojaustarve Kaavaluonnos E9 Tekijä: Kaavaluonnos E9, Liite 4.cna Henry Niemi, tekn.yo.

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue, kortteli 701

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue, kortteli 701 Raportti 4762-5a 21.5.2012 Meluselvityksen päivitys Järvenpää, Pajalan teollisuusalue, kortteli 701 Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4762-4a 9.3.2011 Lisätty kaavaluonnos E9. 4762-3a

Lisätiedot

Saimaankatu 29, Lahti

Saimaankatu 29, Lahti Lausunto 6265-1a 1(8) 30.1.2015 Meluselvitys Saimaankatu 29, Lahti Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 6265-1a 30.1.2015 Ensimmäinen versio. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi

Lisätiedot

Lintukorpi 2 Espoon Lintuvaara, kortteli 50102

Lintukorpi 2 Espoon Lintuvaara, kortteli 50102 Raportti 4863-2c 23.5.2011 Meluselvitys Lintukorpi 2 Espoon Lintuvaara, kortteli 50102 Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4863-2c 23.5.2011 Päivitetty uusi asemapiirros, tutkittu eri vaihtoehtoja

Lisätiedot

Torpantie 33, Järvenpään kaupunki, Kinnari, kortteli 562

Torpantie 33, Järvenpään kaupunki, Kinnari, kortteli 562 Lausunto 5382-1a 5.6.2012 Meluselvitys kaavaluonnosta varten Torpantie 33, Järvenpään kaupunki, Kinnari, kortteli 562 Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset ei muutoksia, nämä voi jättää kokonaan

Lisätiedot

Meluselvitys, Tikkurilan Puistokas & TicTac

Meluselvitys, Tikkurilan Puistokas & TicTac INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto 3423-1 Akustiikan asiantuntija 26.1.2007 1(5) Tilaaja: YH-Suomi Oy Hannu Korkeamäki Retkeilijänkatu 11 00980 Helsinki 0500-600127 hannu.korkeamaki@yh.fi Meluselvitys,

Lisätiedot

Martinlaakson kaupunginosan korttelin suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta

Martinlaakson kaupunginosan korttelin suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto 3383-3 Akustiikan asiantuntija 19.1.2007 1(5) Tilaaja: SRV Westerlund Oy Sami Somero PL 515 02201 Espoo sami.somero@srv.fi Martinlaakson kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Lausunto 4508-1c 1(8) 16.5.2011

Lausunto 4508-1c 1(8) 16.5.2011 Lausunto 4508-1c 1(8) 16.5.2011 Meluselvitys Pähkinärinne, Vantaa Akustiikkaselostuksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4508-1c 16.5.2011 Lisätty liikennemäärät kehä II:n laajennus toteutuneena (taulukko

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Rastasniityntie 1, Espoo Laaksolahti, kortteli 60106

Rastasniityntie 1, Espoo Laaksolahti, kortteli 60106 Raportti 2543-5a 27.10.2011 Meluselvitys Rastasniityntie 1, Espoo Laaksolahti, kortteli 60106 Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 2543-5a 27.10.2011 Melukartat päivitetty rakennuksen 1B

Lisätiedot

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-5 1(2) 28.7.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

Matrix kilpailuehdotuksen parvekkeiden lasitus

Matrix kilpailuehdotuksen parvekkeiden lasitus Lausunto 3853-2 1(6) Tilaaja: Skanska Kodit Oy Toni Tuomola PL 114 00101 Helsinki 020 719 4623 toni.tuomola@skanska.fi Matrix kilpailuehdotuksen parvekkeiden lasitus 1 Kohde Skanska Kodit Oy on tilannut

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Meluselvitys Lepolan alue, Järvenpää

Meluselvitys Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-2 1(5) 16.4.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen melulta

Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen melulta 1(3) Tilaaja: SRV Westerlund Oy Sami Somero PL 515 02201 Espoo sami.somero@srv.fi Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto 3507-2 Akustiikan asiantuntija 4.4.2007 1(8) Tilaaja: Citycon Oyj Maija-Liisa Rantala Pohjoisesplanadi 35 AB 00100 Helsinki maija-liisa.rantala@citycon.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Gräsantulli, alue , Espoo

Gräsantulli, alue , Espoo Raportti 24-1h 1(8) 15.1.2016 Meluselvitys Gräsantulli, alue 321610, Espoo Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 24-h 15.1.2016 Korjauksia liikennetietoihin ja liitteisiin. 24-1g 13.1.2016

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Svengin yritysalue, Järvenpää

Svengin yritysalue, Järvenpää Lausunto 7220-1b 1(8) TILAAJA: TEKIJÄT: Järvenpään kaupunki Sampo Perttula Seutulantie 12 001 Järvenpää p. 040 315 2005 sampo.perttula@jarvenpaa.fi Tilausviite: 182 Miikka Valtonen DI 020 7118 692 miikka.valtonen@helimaki.fi

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Hylliniitynkatu 13. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o B

Hylliniitynkatu 13. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o B Hylliniitynkatu 13 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o 8 6 3 2 1611723.1B D-numero: 1632252 1611723.1B 2 (10) Hylliniitynkatu 13 SSÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600929 ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 30.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

Humppilan lentokenttä

Humppilan lentokenttä Raportti 4620-1a Meluselvitys Humppilan lentokenttä Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4620-1a Ensimmäinen versio Raportti 4667-1a 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tilaaja... 3

Lisätiedot

153085-01.2 1(4)+liitteet (3)

153085-01.2 1(4)+liitteet (3) 1085-01.2 1(4)+liitteet (3) Liisa Kilpi, Miro Aalto, Benoît Gouatarbès, Tarja Lahti 7.10.2015 Tilaaja: SRV Yhtiöt Oyj Yhteyshenkilö: Miia Ajo MELUSELVITYS 1 Tausta Keravan keskustaan ollaan suunnittelemassa

Lisätiedot

Lauttasaarentie 25, meluntorjunta

Lauttasaarentie 25, meluntorjunta Lausunto 83-2a 1(3) 12.2.2015 Tilaaja: Anneli Keränen YIT Rakennus Oy Kerrostalot Pääkaupunkiseutu PL (Panuntie 11), 00621 Helsinki puh. 0 195 83 anneli.keranen@yit.fi Lauttasaarentie 25, meluntorjunta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

Laurikkalan pappilan alue. Liikennemeluselvitys

Laurikkalan pappilan alue. Liikennemeluselvitys Laurikkalan pappilan alue 1613543.1 1613543.1 2 (8) Laurikkalan pappilan alue SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja... 3 1.2 Tekijä... 3 1.3 Kohde... 3 1.4 Selostuksen tarkoitus... 3 2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU MELUSELVITYS TYÖNUMERO: 20600916 KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS 6.4.2017 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista 6.4.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 18.11.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD

Lisätiedot

Rälssinpuisto, Vantaa, Korttelialueet: (KT), (KTL-2)

Rälssinpuisto, Vantaa, Korttelialueet: (KT), (KTL-2) Lausunto 6684-1b 1(10) TILAAJA: TEKIJÄT: Lemminkäinen Talo Oy Timo Ruuskanen Salmisaarenaukio 2, PL169 00181 Helsinki p. 040 8 71 timo.ruuskanen@lemminkainen.com Sami Mäkinen DI 020 7118 7 sami.makinen@helimaki.fi

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Rambøll Finland Oy VVO-yhtymä Oyj Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere VVO-yhtymä Oyj Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Viite

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600753 HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.10.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

AVIA-kortteli, Vantaa

AVIA-kortteli, Vantaa Lausunto 6688-1c 1(10) 18.5.2016 TILAAJA: TEKIJÄT: YIT Rakennus Oy Kari Kuittinen PL 36 (Panuntie 11) 001 HELSINKI p. 040 830 8218 kari.kuittinen@yit.fi Työnumero 70277 Petteri Laine DI 020 7118 698 petteri.laine@helimaki.fi

Lisätiedot

Jankan Liikekeskus Kortteli D L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

Jankan Liikekeskus Kortteli D L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s Jankan Liikekeskus Kortteli 15 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1610626.3D Muutokset D Korjattu taulukon 2.1 yksiköt sekä muokattu kohtaa 2.1. 27.9.2016 C Päivitetty selvitys uusimman viitesuunnitelman

Lisätiedot

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 A-Insinöörit lyhyesti Lähes 600 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnitteluja

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS

PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS TAMPERE, HOLVASTI 20600671 5.4.2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista 5.4.2016 Ari Kulmala Elisa Huotari Elisa Huotari 16.3.2016 Ari Kulmala Elisa Huotari

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, Meluselvitys 2.4.2014, ID 866 701 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutason ohjearvot 2 2.2 Melulaskennat 2 2.3 Maastomalli

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys Rambøll Finland Oy Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava Ympäristömeluselvitys 13.9.2005 Rambøll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45 020 755 6800 www.ramboll.fi Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava

Lisätiedot

Linnustajantie A. Liikennemeluselvitys

Linnustajantie A. Liikennemeluselvitys Linnustajantie 6 Liikennemeluselvitys 1611936.1A Muutokset: 30.9.2016 Alkuperäinen meluselvitys A 18.1.2017 Päivitetty 3.1. luonnosten mukaiseksi. Talot D1 ja D2 muuttuneet pienkerrostaloiksi. Autokatokset

Lisätiedot

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys eluselvitys Ylöjärven kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen 19.5.2014 1 Taustatiedot Tässä eluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Ojapuiston aseakaavauutosalueen ja Siltatien aseakaava-alueen

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 Jalasjärven meluselvitys SISÄLLYSLUETTELO 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...5 2 LÄHTÖTIEDOT...5 2.1 Liikenne...5 2.2 Maastoaineisto...5 3 SOVELLETTAVAT OHJEARVOT...5

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447), Tampere Meluselvitys 2.5.2013 Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447),Tampere Rakennustoimisto Pohjola Oy Meluselvitys

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen Mikkelin kaupunki Satamalahden Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen 8.12.2010 1 SISÄLTÖ LÄHTÖKOHDAT 1 1 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 1.1 Melulaskenta 2 1.2 Liikennetiedot 2 2 TULOKSET 2 LIITTEET

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

Asemakaava 7971, Ikuri

Asemakaava 7971, Ikuri Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Asemakaava 7971, Ikuri Ympäristömeluselvitys 17.3.2006 Tampereen kaupunki Asemakaava 7971, Ikuri Meluselvitys 17.3.2006 Viite 82111273 Versio Pvm 17.3.2006 Hyväksynyt

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot