Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys"

Transkriptio

1 INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto Akustiikan asiantuntija (8) Tilaaja: Citycon Oyj Maija-Liisa Rantala Pohjoisesplanadi 35 AB Helsinki Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys 1 Kohde Citycon Oyj on tilannut lausunnon Vantaan kaupungin Martinlaakson kaupunginosan kortteliin suunniteltavan kauppakeskuksen yhteyteen rakennettavan asuinrakennuksen suojauksesta kauppakeskuksen aiheuttamalta melulta, viereisen bussiterminaalin aiheuttamalta melulta sekä raide-, tieliikenne- ja lentomelulta. Lausunto perustuu Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:n laatimiin luonnoksiin (vastaanotettu ). Lausunnossa esitetään melun leviäminen melukarttoina sekä melusuojauksen edellyttämät meluntorjuntatoimenpiteet. 2 Laskentaperusteet 2.1 Liikennemäärät Tieliikenne Melun kannalta merkittävä tieliikennemelun äänilähde alueella on Kivivuorentie. Sen nykyinen liikennemäärä on saatu Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksen verkkojulkaisusta Autoliikenne Vantaalla Kivivuorentien ennustettu liikennemäärä on määritetty vuoden 2005 liikennemäärän ja tiehallinnon tieliikenteen kasvukerrointen perusteella. Tiehallinnon määrittämä tieliikenteen keskimääräinen kasvukerroin Vantaalla on 1,50 vuosille Vuosien kasvukertoimeksi saadaan 1,30, kun kasvu oletetaan tasaiseksi. Laskennassa käytetyt keskimääräiset arkivuorokausiliikenteet Kivivuorentiellä ovat ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2005 ja ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla. POSTIOSOITE Apollonkatu 10 B, Helsinki INTERNET PUHELIN ALV-REK FI FAX Y-TUNNUS S-POSTI KOTIPAIKKA Virrat

2 INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto Akustiikan asiantuntija (8) Raideliikenne Lentoliikenne 2.2 Muut melulähteet Nopeusrajoituksena liikenteen aiheuttamia melutasoja laskettaessa on ollut 50 km/h. Liikennemäärän on oletettu jakautuvan niin, että 10 % liikennevirrasta kulkee yöllä ja 90 % päivällä. Raskaan liikenteen osuudeksi on oletettu 10 %. Tieliikenteestä johtuva meluntorjuntatarve perustuu tieliikenteen aiheuttamaan keskiäänitasoon L A,eq. Junamäärät ja ajonopeudet korttelin kohdalla on saatu Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan julkaisusta B2001:13, Pääkaupunkiseudun rautateiden meluntorjuntaohjelma vuosille Julkaisuun sisältyy laskelma ja ennuste raideliikennemäärästä Marjaradalla vuonna Säännöllistä tavaraliikennettä radalla ei ole. Raideliikenteestä johtuva meluntorjuntatarve perustuu raideliikenteen aiheuttamaan keskiäänitasoon L A,eq. Vantaan kaupungin rakennusvalvontayksikön rakentamisohjeessa Rakennuksen ulkovaipan lentomelun ääneneristysvaatimukset on esitetty lentomelun leviäminen kaupungin alueella. Tarkasteltava alue kuuluu lentomeluvyöhykkeeseen, jolla lentomelun päivä-iltayöäänitaso L DEN on db. Lentoliikenteestä johtuva meluntorjuntatarve perustuu Vantaan kaupungin rakentamisohjeeseen Rakennuksen ulkovaipan lentomelun ääneneristysvaatimukset. Lentomeluvyöhykkeellä, jolla rakennus sijaitsee, rakennuksen ulkovaipalta vaadittava äänitasoero on rakentamisohjeen mukaan 32 db. Rakentamisohje perustuu siihen, että ulkokuoren rakennusosien ääneneristyskyky ilmoitetaan tieliikennemelua vastaan. Tavaraliikenteen ja bussiterminaalin asuinrakennukselle aiheuttama melukuormitus on suurimmillaan yksittäisestä melutapahtumasta. Tällöin meluntorjuntatarpeen ratkaisee yksittäisen melutapahtuman aiheuttama enimmäisäänitaso L A,max. Enimmäisäänitaso tarkoittaa äänitason hetkellistä huippuarvoa. Linja-autojen enimmäisäänitaso saadaan suoraan tieliikennemelun pohjoismaisesta laskentamallista. Linja-autojen nopeudeksi on lausunnossa laskettu terminaalialueella 30 km/h. Linja-autojen reitti bussiterminaalialueella näkyy enimmäisäänitason melukartoissa liitteessä. Meluntorjuntatarpeen ratkaisee linjaauton kulkeminen asuinrakennuksen vierestä. Kuorma-autojen enimmäisäänitasot saataisiin myös tieliikennemelun laskentamallista. Tavaraliikenteen kuorma-autoihin liittyy kuitenkin myös jäähdytyskompressoreita, joiden aiheuttama äänitaso on otettava huomioon. Siksi tavaraliikenteen aiheuttamien äänitasojen laskennassa ei ole käytetty tieliikennemelun laskentamallia, vaan teollisuusmelun laskentamallia. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla. POSTIOSOITE Apollonkatu 10 B, Helsinki INTERNET PUHELIN ALV-REK FI FAX Y-TUNNUS S-POSTI KOTIPAIKKA Virrat

3 INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto Akustiikan asiantuntija (8) 2.3 Melumallinnus Kuorma-autojen tulee täyttää EU-direktiivin 1999/101 vaatimukset, joiden mukaan auton äänitaso 7,5 m etäisyydeltä mitattuna auton lähestyessä 50 km/h nopeudella 20 m pitkää testirataa, jonka alkaessa kaasuläppä avataan mahdollisimman nopeasti, ei saa ylittää 80 db A-painotettuna. Sallittu arvo vastaa 105 db äänitehotasoa A-painotettuna. Mittausta tehtäessä autossa ei ole koria, vaan ajo tapahtuu pelkällä alustalla. Melulaskennassa on käytetty äänitehotasona 105 db, vaikka se johtaa todellisen äänitason lievään yliarvioimiseen: korilla varustetun auton tyhjäkäynti ja ajo hiljaisella nopeudella on hiljaisempaa kuin testitilanne. Kuorma-autojen jäähdytyskompressorien ääniteho on A-painotettuna yleensä luokkaa 100 db. Äänitasoja laskettaessa kompressorin ja kuorma-auton moottorin äänitehotasot on laskettu yhteen. Yhteinen äänitehotaso on A-painotettuna 106 db. Tämän pistelähteen on oletettu sijaitsevan 4,5 m korkeudella maanpinnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuormaauton moottorin melun leviämistä jonkin verran yliarvioidaan, koska todellinen melulähteen sijainti on lähempänä maanpintaa. Melulaskennassa on oletettu, että kuormausalueella on kaksi kuorma-autoa yhtä aikaa. Kuorma-autojen ja linja-autojen asuinrakennusosalle aiheuttama melukuormitus on suurimmillaan silloin, kun äänilähteet ovat mahdollisimman lähellä asuinrakennusta. Erilaisista melukuormitustapauksista vain tässä lausunnossa tarkastellaan vain tätä. Tie- ja raideliikenteen aiheuttamia keskiäänitasoja korttelialueella on arvioitu melulaskentaohjelmistolla Cadna A 3.6, johon sisältyvät tieliikennemelun, raideliikennemelun ja teollisuusmelun pohjoismaiset laskentamallit. Ohjelmisto laskee melukartat sille syötetyn kolmiulotteisen maastomallin perusteella. Laskennassa se ottaa huomioon mm. liikenneväylien liikennemäärät, maastomuodot, rakennusten sijainnin ja korkeuden sekä heijastukset rakenteista ja maasta niille määriteltyjen absorptio-ominaisuuksien perusteella. Maa on oletettu laskennassa täysin heijastavaksi, samoin rakennusten julkisivut. Äänitasojen laskemiseksi laskenta-alue on jaettu ruutuihin, joiden koko on 2 x 2 m. Liitteessä on esitetty lasketut tie- ja raideliikenteen aiheuttamat päiväaikaiset keskiäänitasot L A,eq,07-22 korttelialueella 2m korkeudella maanpinnasta sekä kolmannen ja viidennen kerroksen korkeudella 2 m kerroksen lattiatason yläpuolella. Lisäksi on esitetty keskiäänitaso 12. kerroksen kattoterassilla 2 m terassin lattiatason yläpuolella. Yöajan keskiäänitasot on laskettu kolmannen kerroksen korkeudella sekä kattoterassilla. Nykyisen liikennemäärän aiheuttamat keskiäänitasot on laskettu vain 2 m korkeudella maanpinnasta, sillä ennustetilanteessa äänitasot ovat korkeampia ja mitoittavat meluntorjunnan. Melukartoissa keskiäänitasot meluvyöhykkeillä on merkitty seuraavasti: - keltainen osoittaa yöajan melukartoissa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 45 db. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla. POSTIOSOITE Apollonkatu 10 B, Helsinki INTERNET PUHELIN ALV-REK FI FAX Y-TUNNUS S-POSTI KOTIPAIKKA Virrat

4 INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto Akustiikan asiantuntija (8) - vihreä osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 50 db. - oranssi osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen pihan oleskelualueen päiväohjearvon 55 db. - punainen osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 60 db. - ruskea osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 65 db. Valkoisella alueella keskiäänitaso on alle 50 db ja yöajan melukartoissa alle 45 db. Melun leviämisen havainnollistamiseksi 5 db leveille meluvyöhykkeille on lisäksi piirretty ohut musta viiva 1 db välein. Linja-auto- ja tavaraliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot L A,max on laskettu kolmannen, kuudennen, kymmenennen ja 16. kerroksen korkeudella 2 m kerroksen lattiatasosta. Enimmäisäänitasoja kuvaavissa melukartoissa käytetään samoja värejä kuin keskiäänitasoa kuvaavissa. Lisäksi violetti osoittaa alueen, jossa enimmäisäänitaso ylittää 70 db. 3 Sallitut äänitasot 3.1 Keskiäänitasot 3.2 Enimmäisäänitasot Rakennuksen ja oleskelualueiden melusuojaus on toteutettava niin, että valtioneuvoston päätöksessä nro 993/1992 esitetyt melutason ohjearvot täyttyvät. Päätöksen mukaan rakennuksen ulkopuolisen melulähteen aiheuttama melun keskiäänitaso saa olla - sisällä asuinhuoneissa päivällä klo 7-22 enintään 35 db ja yöllä klo 22-7 enintään 30 db. - liike- ja toimistohuoneissa klo 7-22 enintään 45 db. Tavallisesti toimistohuoneiden ulkovaippa mitoitetaan kuitenkin niin, että keskiäänitaso on enintään 35 db. - piha-alueilla ja muilla oleskelualueilla kuten parvekkeilla melun aiheuttama keskiäänitaso saa olla päivällä enintään 55 db ja yöllä 50 db. Uusilla alueilla oleskelualueiden yöohjearvo on 45 db. Rakennuksen ulkokuoren ääneneristysvaatimukset voidaan määrittää yksittäisten melutapahtumien perusteella, jos melutapahtumia on harvoin, mutta niiden aiheuttama äänitaso on muihin äänilähteisiin verrattuna korkea. Ympäristöministeriön ympäristöoppaan 108 mukaan sisällä sallittava enimmäisäänitaso on tällöin 45 db. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla. POSTIOSOITE Apollonkatu 10 B, Helsinki INTERNET PUHELIN ALV-REK FI FAX Y-TUNNUS S-POSTI KOTIPAIKKA Virrat

5 INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto Akustiikan asiantuntija (8) 4 Korttelin melusuojaustoimenpiteet 4.1 Rakennuksen ulkokuoren ääneneristys Asuinrakennus Asemakaavassa rakennuksen julkisivun ääneneristysvaatimus annetaan rakennuksen julkisivun kohdalla ilman julkisivusta tulevia heijastuksia vallitsevan ja sisällä sallittavan äänitason erotuksena. Melukarttoihin sisältyy heijastus rakennusten julkisivuista ja muista kovista pystyrakenteista. Rakennuksen julkisivuihin kohdistuvan äänen äänitaso on pienempi kuin melukartat osoittavat, koska melukartta sisältää julkisivujen kohdalla sekä julkisivuun kohdistuvan että julkisivusta heijastuneen äänen, joka on kulkemassa julkisivusta pois. Julkisivusta pois kulkeutuva ääni ei ole ääntä, joka siirtyisi rakennuksen sisälle eikä valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista koske sitä. Koska rakennusten julkisivut ovat yleensä lähes täydellisesti heijastavia, rakennuksen ulkokuoren ääneneristystä koskevaa kaavamääräystä määritettäessä melukarttojen osoittamista lukuarvoista on vähennettävä 3 db. Äänitaso korkean rakennuksen julkisivuilla vaihtelee jonkin verran kerroksesta riippuen. Asuinkerroksissa erot ovat kuitenkin pieniä, eikä olisi tarkoituksenmukaista antaa kovin monta erilaista vaatimustasoa saman rakennuksen julkisivuille. Tarkastellaan ensin eri äänilähteitä erikseen. Eri äänilähteiden perusteella asuinrakennuksen ulkokuoren äänitasoerovaatimukseksi tulee: - Vantaan kaupungin rakentamisohjeen mukaan lentomelun perusteella äänitasoero on 32 db - tie- ja raideliikenteen perusteella ulkona vallitsevan ja sisällä sallittavan keskiäänitason ero on suurimmillaan 63 db 35 db = 28 db - linja-auto- ja tavaraliikenteen perusteella ulkona vallitsevan ja sisällä sallittavan enimmäisäänitason ero on suurimmillaan 76 db 45 db = 31 db Kaikki melulähteet otetaan huomioon laskemalla eri äänilähteiden perusteella erikseen määritettyjen äänitasoerojen energeettinen summa. Äänitasoeroksi tulee tällöin 36 db. Vaatimus koskee kaikkia rakennuksen julkisivuja. Asuinrakennuksen ulkokuoren ääneneristystä koskevan asemakaavamääräyksen tekstiksi muodostuu siten: Asuinrakennuksen julkisivut on suunniteltava niin, että rakennuksen julkisivulla ilman julkisivusta tulevia heijastuksia vallitsevan ja sisällä sallittavan tieliikennemelun aiheuttaman A-painotetun äänitason ero on vähintään 36 db. Rakennuksen ikkunoiden, ikkunaovien, ulkoseinärakenteiden ja mahdollisten korvausilmaventtiilien ääneneristys on mitoitettava menetelmällä, joka ottaa huomioon rakennusosien muodostaman kokonaisuuden, niiden pinta-alat sekä huonetilan pinta-alan. Tällaisia Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla. POSTIOSOITE Apollonkatu 10 B, Helsinki INTERNET PUHELIN ALV-REK FI FAX Y-TUNNUS S-POSTI KOTIPAIKKA Virrat

6 INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto Akustiikan asiantuntija (8) Toimistohuoneistot Liikehuoneistot menetelmiä on esitetty ympäristöministeriön ympäristöoppaassa 108 (Helsinki 2003) sekä Alpo Halmeen ja Olli Seppäsen kirjassa Ilmastoinnin äänitekniikka (Jyväskylä 2002). Kevytrakenteisten ulkoseinien käyttö ei ole kohteessa suositeltavaa, sillä niiden heikko ääneneristyskyky johtaa usein kohtuuttomiin ääneneristysvaatimuksiin rakennuksen ikkunoille. Suositeltava ulkoseinärakenne on betonisandwich-elementti tai tiilikuorimineraalivilla-betonikuori. Myös rapattujen julkisivujen käyttö on mahdollista, kun rakenteen betonisisäkuori on riittävän paksu ja lämmöneristeenä on mineraalivilla. Toimistohuoneistojen ulkokuoren ääneneristys suunnitellaan samalla tavalla kuin asuinhuoneistojen. Toimistohuoneistojen ulkokuoren ääneneristystä koskevan asemakaavamääräyksen tekstiksi muodostuu siten: Toimistohuoneistojen julkisivut on suunniteltava niin, että rakennuksen julkisivulla ilman julkisivusta tulevia heijastuksia vallitsevan ja sisällä sallittavan tieliikennemelun aiheuttaman A-painotetun äänitason ero on vähintään 36 db. Liikehuoneistoissa sisällä sallittava äänitaso on 10 db korkeampi kuin asuinhuoneistoissa. Tällöin ulkokuoren äänitasoerovaatimus on 10 db alhaisempi. Asuinrakennuksen ulkokuoren ääneneristystä koskevan asemakaavamääräyksen tekstiksi muodostuu siten: Liikehuoneistojen julkisivut on suunniteltava niin, että rakennuksen julkisivulla ilman julkisivusta tulevia heijastuksia vallitsevan ja sisällä sallittavan tieliikennemelun aiheuttaman A-painotetun äänitason ero on vähintään 26 db. 4.2 Parvekkeiden suojaus melulta Keskiäänitaso ylittää nyky- ja ennustetilanteessa rakennusten kaikissa kerroksissa sallitun päiväarvon 55 db. Suurimmillaan tie- ja raideliikenteen aiheuttama keskiäänitaso on 65 db. Tavanomaisilla avattavilla parvekelaseilla äänitasoa voidaan alentaa parhaimmillaan db. Tällaiset lasit riittävät alentamaan äänitason sallittuun päiväohjearvoon 55 db. Parvekelasien toimittajan tulee osoittaa lasien vaimennuskyky esittämällä mittaustulokset. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla. POSTIOSOITE Apollonkatu 10 B, Helsinki INTERNET PUHELIN ALV-REK FI FAX Y-TUNNUS S-POSTI KOTIPAIKKA Virrat

7 INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto Akustiikan asiantuntija (8) 4.3 Piha-alueen suojaus melulta Pihan oleskelualueet on suunniteltu sijoitettavaksi asuinrakennuksen 12. kerroksen päälle terassille. Melukartoissa terassi on mallinnettu ilman kaiteita, lasiseiniä tai katoksia. Päivä- ja yöajan keskiäänitasoa kuvaavista melukartoista käy ilmi, että korkealla sijaitseva terassi jää melulta katveeseen siten, että päivällä suurimmalla osalla terassia tie- ja raideliikenteen aiheuttama äänitaso on alle 55 db ja yöaikana alle 45 db. Terassille tehtävät kaiteet, lasitukset ja katteet alentavat äänitasoa edelleen. 5 Muita suunnittelussa huomioon otettavia tekijöitä 5.1 Liiketilojen runkoääni Liiketilojen suunnittelussa on otettava huomioon liikkeiden sisäisen tavaraliikenteen aiheuttama runkoääni. Jos sen kulkua liikeosasta asuinrakennukseen ei katkaista esimerkiksi liikuntasaumoin tai liiketiloihin tehtävin kelluvin lattioin, pumppukärryjen ja rullakkojen pyörien synnyttämä ääni voi kuulua jopa asuinrakennuksen 10. kerroksessa. Rakenteet tulee toteuttaa niin, että sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa (2003) esitetyt melutason ohjearvot täyttyvät. Jos Asumisterveysohjetta ei oteta huomioon suunnittelun lähtökohtana, pahimmassa tapauksessa terveystarkastaja voi asettaa asuinhuoneistot terveydensuojelulain perusteella käyttökieltoon. Liikehuoneistot voidaan jälkeenpäin velvoittaa korjattavaksi naapuruussuhdelain perusteella. 5.2 Rakennuksen LVIS-laitteiden äänitasot Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C mukaan rakennuksen LVIS-laitteet saavat aiheuttaa enintään 45 db keskiäänitason saman tai läheisen rakennuksen julkisivun kohdalle, pihamaalle, parvekkeelle tai muulle melulle herkälle alueelle. Tämä on otettava huomioon suunniteltaessa asuinrakennuksen 16. kerroksen päälle tehtävää ilmanvaihtokonehuonetta sekä kauppakeskuksen ilmanvaihdon jäteilman ulospuhallusta ja raitisilman ottoa. Näiden kanavien päätelaitteet on mitoitettava sallitun äänitason perusteella, samoin kanaviin on valittava sopivat äänenvaimentimet puhallinäänen ja säätölaitteiden äänen vaimentamiseksi. On huomattava, että rakentamismääräyskokoelman vaatimus koskee rakennuksen kaikkien LVIS-laitteiden yhdessä tuottamaa ääntä. Jos laitteita on kymmenen, kukin niistä saa tuottaa yksinään tällöin 35 db keskiäänitason. 5.3 Kauppakeskuksen vaikutukset kortteliin Kauppakeskuksen pohjoispuolella sijaitsevan korttelin meluntorjunta on suunniteltu lento-, raide- ja tieliikenteen perusteella (Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n lau- Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla. POSTIOSOITE Apollonkatu 10 B, Helsinki INTERNET PUHELIN ALV-REK FI FAX Y-TUNNUS S-POSTI KOTIPAIKKA Virrat

8 INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto Akustiikan asiantuntija (8) sunto , ). Kauppakeskuksen tavaraliikenteen aiheuttamat äänitasot johtavat lausunnossa esitettyä suurempaan meluntorjuntatarpeeseen korttelin eteläosassa. Tampereella Mikko Kylliäinen tekn. lis. Hermiankatu 6-8 H Tampere p Liite: 1. Melukartat (11 s.) Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla. POSTIOSOITE Apollonkatu 10 B, Helsinki INTERNET PUHELIN ALV-REK FI FAX Y-TUNNUS S-POSTI KOTIPAIKKA Virrat

9 LA,eq,07-22 Liikenne: Nykyinen liikenne Korkeus: 2 m maanpinnan tasosta Martinlaakson kauppakeskus, äänitaso päivällä 2 m pihan tasosta, nykytilanne, liikenne.cna

10 LA,eq,07-22 Liikenne: Tie- ja raideliikenne vuonna 2020 Korkeus: 2 m maanpinnan tasosta Martinlaakson kauppakeskus, äänitaso päivällä 2 m pihan tasosta, ennuste, liikenne.cna

11 LA,eq,07-22 Liikenne: Tie- ja raideliikenne vuonna 2020 Korkeus: Kolmannen kerroksen korkeudella +41, Martinlaakson kauppakeskus, äänitaso päivällä kolmannen kerroksen korkeudella, ennuste, liikenne.cna

12 LA,eq,07-22 Liikenne: Tie- ja raideliikenne vuonna 2020 Korkeus: Viidennen kerroksen korkeudella +47, Martinlaakson kauppakeskus, äänitaso päivällä viidennen kerroksen korkeudella, ennuste, liikenne.cna

13 LA,eq,07-22 Liikenne: Tie- ja raideliikenne vuonna 2020 Korkeus: 12. kerroksen terassilla korkeudella +71, Martinlaakson kauppakeskus, äänitaso päivällä kerroksen 12 terassilla, ennuste, liikenne.cna

14 LA,eq,22-07 > 45.0 db Liikenne: Tie- ja raideliikenne vuonna 2020 Korkeus: Kolmannen kerroksen korkeudella +41, Martinlaakson kauppakeskus, äänitaso yöllä kolmannen kerroksen korkeudella, ennuste, liikenne.cna

15 LA,eq,07-22 > 45.0 db Liikenne: Tie- ja raideliikenne vuonna 2020 Korkeus: 12. kerroksen terassilla korkeudella +71, Martinlaakson kauppakeskus, äänitaso yöllä kerroksen 12 terassilla, ennuste, liikenne.cna

16 LA,max > 70.0 db Liikenne: Linja-auto- ja tavaraliikenne Korkeus: Kolmannen kerroksen korkeudella +41, Martinlaakson kauppakeskus, enimmäisäänitaso kolmannen kerroksen korkeudella, linja-autot ja tavaraliikenne.cna

17 LA,max > 70.0 db Liikenne: Linja-auto- ja tavaraliikenne Korkeus: Kuudennen kerroksen korkeudella +50, Martinlaakson kauppakeskus, enimmäisäänitaso kuudennen kerroksen korkeudella, linja-autot ja tavaraliikenne.cna

18 LA,max > 70.0 db Liikenne: Linja-auto- ja tavaraliikenne Korkeus: Kymmenennen kerroksen korkeudella +50, Martinlaakson kauppakeskus, enimmäisäänitaso 10. kerroksen korkeudella, linja-autot ja tavaraliikenne.cna

19 LA,max > 70.0 db Liikenne: Linja-auto- ja tavaraliikenne Korkeus: 16. kerroksen korkeudella +80, Martinlaakson kauppakeskus, enimmäisäänitaso 16. kerroksen korkeudella, linja-autot ja tavaraliikenne.cna

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS 14.3.2008 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh. +3 207 864 11 www.wspgroup.fi Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Selostus 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖARVOT... 2 3 MELULASKENTA... 3 4 LASKENTATULOKSET

Lisätiedot

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys C Yhdyskuntatoimi / Tonttiosasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Ehdotus 20.10.2010 VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu

Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Erikoisalana rakennushankkeen hallinta kokonaisuutena akustiikan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

KEINUKALLION URHEILUPUISTO

KEINUKALLION URHEILUPUISTO KEINUKALLION URHEILUPUISTO KEHITTÄMISSUUNNITELMA 3.11.2014 0 KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 1 1 YLEISTÄ 3 1.1 HANKKEEN TAVOITTEET 3 1.2 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 3 1.3 TYÖRYHMÄ 4 2 OLEVA INFRA 4 2.1

Lisätiedot

Tievalaistuksen suunnittelu

Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu 1 Tievalaistuksen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 2 Tievalaistuksen suunnittelu Kansikuva: Sito Oy ISBN 951-803-552-0

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOS Kehittämiskeskus Helsinki 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0173-3 Kansikuva: Antero Aaltonen Julkaisija

Lisätiedot

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Helsingissä, 5.3.2009 Ympäristöministeriölle Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Suomen luonnonsuojeluliitto ry. esittää, että ympäristöministeriö ryhtyisi valmistelemaan ohjetta laskennallisten

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI.

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. Benoît Gouatarbès, Uli Jetzinger Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI benoit.gouatarbes@akukon.fi 1 JOHDANTO

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset LIITE 7 Pöyry Finland Oy Päiväys 29.11.2013 Sivu 1 (14) Yhteyshlö Carlo Di Napoli Tehokkuus- ja mittauspalvelut Puh. 010 33 24587 Faksi 010 33 24239 carlo.dinapoli@poyry.com Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan

Lisätiedot