Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma. Liikennemeluselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma. Liikennemeluselvitys"

Transkriptio

1 Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma 162.1

2 (10) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tilaaja Tekijä Kohde Johdanto LÄHTÖTIEDOT Maastomalli ja rakennukset Liikenne VAATIMUKSET Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Melulle herkät alueet ja niillä noudatettavat vaatimukset MALLINNUS TULOKSET Äänitasot piha-alueilla Nykytilanne Ennustetilanne (VE0) Ennustetilanne (Hulmin ETL toteutettu) Ennustetilanne meluntorjunnalla LOPPUPÄÄTELMÄ... 9 LIITTEET LÄHTEET FINLAND: Espoo Helsinki Kuopio Oulu Pori Tampere Turku Tel , Business ID

3 3 (10) 1 JOHDANTO 1.1 Tilaaja Liikennevirasto Yliopistonkatu Tampere Akseli Nurmi p Tekijä Puutarhakatu 10, Tampere puh , fax DI Timo Huhtala p Bertel Jungin aukio 9, 020 Espoo puh , fax DI Tuukka Lyly p Kohde Rakennuskohde: Osoite: Tehtävä: Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, tiesuunnitelma Hulmin alue 6 Laihia 1.4 Johdanto Tiesuunnitelma on osa laajempaa valtatien 3 parantamiskokonaisuutta. Valtatie 3 (E12) Helsingistä Vaasaan on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa yleiseurooppalaista TEN -teiden verkkoa. Henkilöliikenteen lisäksi yhteydellä on rooli myös teollisuuden kuljetuksille Vaasasta sisämaahan. Hankkeen päätavoitteena on parantaa pääteiden sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta valtatieverkon edellyttämälle tasolle poistamalla tasoliittymiä. Suunnittelukohde sijaitsee noin 2 km Laihian keskustasta Vaasan suuntaan Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma

4 4 (10) Tiesuunnitelman meluselvityksessä on tutkittu tieliikenteen tuottamia melutasoja suunnittelualueen rakennusten julkisivuille ja ulko-oleskelualueille nyky- ja ennustetilanteissa. Laskennallisen arvioinnin tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoihin. Selvityksessä on esitetty myös meluntorjuntatoimenpiteet (ennustetilanteessa), joilla valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 esitetyt asuinrakennusten ulko-oleskelualueiden ohjearvotasot alittuvat. 2 LÄHTÖTIEDOT 2.1 Maastomalli ja rakennukset Selvitys perustuu tiesuunnitelman suunnitteluaineistoon sekä Maanmittauslaitokselta saatuun avoimeen pohjakartta-aineistoon. Kartta sisältää alueen korkeustiedot sekä rakennusten ja liikenneväylien sijainnit: Suunniteltujen liikenneväylien sijainnit on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Suunnittelualueen liikenneväylien sijainnit ennustetilanteessa. 2.2 Liikenne Kohteen läheisyydessä sijaitseva merkittävin melulähde on valtatie 3. Vt3 ja muiden alueen teiden nykyiset ja ennustetut liikennemäärät on saatu suunnitteluaineistosta. Keskiarkivuorokauden liikennemäärät, nopeusrajoitukset sekä raskaan liikenteen osuus on esitetty eri tieosuuksille taulukossa 1. Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueen kartta ja liikennemäärät ennustetilanteessa Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma

5 5 (10) Kuva 2. Suunnittelualueen liikenneväylien sijainnit ja ennustetilanteen v.20 liikennemäärät. Tieosuus KAVL Nykytilanne v [ajon/vrk] KAVL Ennuste v. 20 [ajon/vrk] Taulukko 1. Laskennassa käytetyt nykyiset ja ennustetut keskiarkivuorokauden liikennemäärät Nopeusrajoitus [km/h] Raskaan liikenteen osuus Vt Hulmintie Kapteenintie Rudontie länteen Rudontie itään Potilantie Yö- ja päiväajan liikennemäärät lasketaan oletuksella, että 90 % keskiarkivuorokausiliikenteestä ajoittuu päiväajalle (klo 7-22) ja loput yöajalle (klo 22-7). 3 VAATIMUKSET 3.1 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [1] on määritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason LA,eq enimmäisarvot ulko- ja sisätiloissa. Päätöksessä määritetyt suurimmat sallitut äänitasot on esitetty taulukossa Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma

6 6 (10) Taulukko 2. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset suurimmat sallitut ohjearvot Sovellettava alue Ohjearvot ulkona Melun A-painotetun ekvivalenttitason enimmäisarvo L A,eq Päiväaikaan (klo 7-22) Yöaikaan (klo 22-7) Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet db / db* db db Ohjearvot sisällä Asuin, potilas ja majoitushuoneet db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat db - Liike- ja toimistohuoneet db - *Yöohjearvo vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yöohjearvo on db ja vanhoilla alueilla db. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3.2 Melulle herkät alueet ja niillä noudatettavat vaatimukset Pihojen ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet on määritetty oleskelualueiksi, jolloin niissä noudatetaan valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja. Suunnittelualueen asuinrakennusten ulko-oleskelualueilla liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää päiväaikana (LA,eq,7-22) db eikä yöaikana (LA,eq,22-7) db (vanha alue). Suunnittelualueelle ei sijoitu lomarakennuksia. 4 MALLINNUS Meluselvityksissä käytettävä melumallinnusohjelmisto CadnaA 2018 sisältää pohjoismaiset tieliikenne-, raideliikenne- ja ympäristömelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva ylläpitosopimus, joka takaa, että käytössä on aina viimeinen versio ohjelmistosta. Melumallinnus perustuu pohjakartta-aineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Ohjelmisto ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa huomioon otettavien heijastusten määrä on 2. Mallinnuksessa rakennukset, tiet, pysäköintialueet yms. ovat ääntä heijastavia pintoja. Muilta osin maanpinta on asetettu vaimentavaksi. Ohjelmisto laskee melun leviämisen maastossa tai rakennetussa ympäristössä liikennemäärien, ajonopeuksien ja raskaan liikenteen suhteellisten osuuksien perusteella. Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot on laskettu päivä- (LA,eq,7-22) ja yöaikaan (LA,eq,22-7). Melun leviämisen havainnollistamiseksi on liitteissä 1-3 esitetty mallinnuksen tuloksena saadut melukartat, jotka tässä selvityksessä on laskettu käyttämällä 2 metriä tiheää laskentapisteverkkoa. Melukartat on laskettu 2 metriä maanpinnan yläpuolella Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma

7 7 (10) Melukartoissa keskiäänitasot on esitetty erivärisinä vyöhykkeinä, joiden leveys on 5 db. Meluvyöhykkeet on piirretty karttoihin silloin, kun A-painotettu keskiäänitaso ylittää päiväajan kartoissa db ja yöajan kartoissa db. 5 TULOKSET 5.1 Äänitasot piha-alueilla Melualueille sijoittuvien asuinrakennusten lukumäärä on arvioitu rakennusten julkisivuille kohdistuvien päivä- ja yöajan keskiäänitasojen perusteella. Menetelmä ei siten suoraan kuvaa melualtistumista tai asuinrakennusten ulko-oleskelualueille kohdistuvia tasoja. Oleskelualueiden melutasot voivatkin erota merkittävästi julkisivuille kohdistuvista melutasoista. Menetelmällä voidaan kuitenkin karkeasti arvioida melutilanteen ja melualtistumisen muutosta nyky- ja ennustetilanteiden välillä Nykytilanne Nykytilanteessa valtatien 3 liikennemäärä on ajoneuvoa/vrk. Laskennallisen arvioinnin tulosten perusteella päiväajan db meluvyöhyke ulottuu keskimäärin noin 2 metrin etäisyydelle tien reunasta ja yöajan db meluvyöhyke keskimäärin noin 1 metrin etäisyydelle tien reunasta. Tulosten perusteella valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melun ohjearvon ylittäville melualueille sijoittuu päiväaikana yhteensä 16 asuinrakennusta ja yöaikana yhteensä 9 asuinrakennusta. Alueella ei ole maastotietokannasta saatujen tietojen perusteella loma-asumiseen käytettäviä rakennuksia. Asuinrakennusten ympäristössä tai rakennusten suojan puolella on ohjearvotasot alittavia alueita. Nykytilanteen meluvyöhykekartat on esitetty liitteessä 1. Asuinrakennukset on merkitty liitekarttoihin mustalla täytöllä. Taulukko 3. Melualueille sijoittuvien asuinrakennusten lukumäärät nykytilanteessa Melutaso Päiväaikana klo Yöaikana klo db 5 db db 4 - Yli 65 db Ennustetilanne (VE0) Ennustetilanteessa valtatien 3 liikennemäärä on ajoneuvoa/vrk. Ilman uutta maankäyttöä laskennallisen arvioinnin tulosten perusteella päiväajan db meluvyöhyke ulottuu keskimäärin noin 2 metrin etäisyydelle tien reunasta ja yöajan db meluvyöhyke keskimäärin noin 1 metrin etäisyydelle tien reunasta Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma

8 8 (10) Tulosten perusteella valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melun ohjearvon ylittäville melualueille sijoittuu päiväaikana yhteensä 21 asuinrakennusta ja yöaikana yhteensä 12 asuinrakennusta. Taulukko 4. Melualueille sijoittuvien asuinrakennusten lukumäärät ennustetilanteessa ilman uutta maankäyttöä Melutaso Päiväaikana klo Yöaikana klo db 8 db db 5 - Yli 65 db 1 - Ennustetilanteen (VE0) meluvyöhykekartta on esitetty liitteessä Ennustetilanne (Hulmin ETL toteutettu) Ennustetilanteen meluvyöhykekartat, jossa Hulmin eritasoliittymä on toteutettu, on esitetty liitteessä 3. Ennustetilanteessa 20 on huomioitu kasvaneet liikennemäärät, uudistunut maankäyttö ja Hulmin eritasoliittymän toteuttaminen kuvan 1 mukaisesti. Ennustetilanteessa valtatien 3 liikennemäärä on ajoneuvoa/vrk. Laskennallisen arvioinnin tulosten perusteella päiväajan db meluvyöhyke ulottuu keskimäärin noin 280 metrin etäisyydelle tien reunasta ja yöajan db meluvyöhyke keskimäärin noin 210 metrin etäisyydelle tien reunasta. Tulosten perusteella valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melun ohjearvon ylittäville melualueille sijoittuu päiväaikana yhteensä 20 asuinrakennusta ja yöaikana yhteensä 11 asuinrakennusta. Alueella ei ole maastotietokannasta saatujen tietojen perusteella loma-asumiseen käytettäviä rakennuksia. Asuinrakennusten ympäristössä tai suojan puolella on ohjearvotasot alittavia alueita lukuun ottamatta Kasarmintien varrelle sijoittuvaa asuinrakennusta (Kasarmintie ) ja suunnittelualueen itäpäähän (tien eteläpuolelle) sijoittuvaa rakennusta. Taulukko 5. Melualueille sijoittuvien asuinrakennusten lukumäärät Päiväaikana Melutaso klo Yöaikana klo db 7 db db 5 - Yli 65 db Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma

9 9 (10) Tulosten perusteella melualueille sijoittuvien asuinrakennusten lukumäärä kasvaa hieman nykytilanteesta. Melutasojen kasvu aiheutuu kuitenkin valtatien 3 liikennemäärien kasvusta, eikä niinkään eritasoliittymän toteuttamisesta, sillä liittymän ja sivuteiden liikennemäärät ovat ennustetilanteessa hyvin vähäiset. Melualtistuminen siis kasvaisi ennustetilanteessa ilman eritasoliittymän toteuttamista (vrt taulukot 4 ja 5) Ennustetilanne meluntorjunnalla Ennustetilanteen meluvyöhykekartat meluntorjunnalla on esitetty liitteessä 3. Meluntorjuntaehdotukseksi on esitetty kahta tsv+1,4 metriä korkeaa melukaidetta. Yksittäisen asuinrakennuksen (Kasarmitie ) suojaamiseksi valtatien eteläpuolella. Mallinnetun esteen pituus on noin 220 metriä. Asuinrakennusten suojaaminen vt3 pohjoispuolella, esteen pituus 278 metriä Esteet on esitetty liitteen 4 kartoilla sinisellä värillä. Tarkastelualueelle sijoittuu kaksi hankkeessa Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla [2] toteutetun tiesuunnitelman mukaista tsv+1,4m korkeaa melukaidetta. Nämä kaiteet näkyvät liitteen 4 melukartoilla turkoosilla värillä. Tulosten perusteella valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melun ohjearvon ylittäville melualueille sijoittuu päiväaikana yhteensä 17 asuinrakennusta ja yöaikana yhteensä 10 asuinrakennusta, kun meluntorjunta on toteutettu. Asuinrakennusten ympäristössä tai rakennusten suojan puolella on ohjearvotasot alittavia alueita. Taulukko 3. Melualueille sijoittuvien asuinrakennusten lukumäärät meluntorjunnan kanssa Melutaso Päiväaikana klo Yöaikana klo db 9 db db 4 - Yli 65 db LOPPUPÄÄTELMÄ Tiesuunnitelman meluselvityksessä on tutkittu tieliikenteen tuottamia melutasoja suunnittelualueen rakennusten julkisivuille ja ulko-oleskelualueille nyky- ja ennustetilanteissa. Laskennallisen arvioinnin tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoihin. Selvityksessä on esitetty myös meluntorjuntatoimenpiteet (ennustetilanteessa), joilla valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 esitetyt asuinrakennusten ulko-oleskelualueiden ohjearvot alittuvat. Tulosten perusteella melutasot Hulmin eritasoliitttymän ympäristössä tulevat kasvamaan ennustetilanteessa. Melutasojen kasvu aiheutuu kuitenkin valtatien 3 liikennemäärien kasvusta, eikä niinkään eritasoliittymän toteuttamisesta, sillä liittymän ja sivuteiden liikennemäärät ovat Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma

10 10 (10) ennustetilanteessa hyvin vähäiset. Melualueille sijoittuu ennustetilanteessa päiväaikana yhteensä 4 rakennusta enemmän kuin nykytilanteessa ja yöaikana 1 rakennusta enemmän kuin nykytilanteessa (mikäli Hulmin eritasoliittymää ei toteuteta). Mikäli eritasoliittymä toteutetaan melualueille sijoittuu ennustetilanteessa päiväaikana yhteensä 5 rakennusta enemmän kuin nykytilanteessa ja yöaikana 2 rakennusta enemmän kuin nykytilanteessa Selvitystyön yhteydessä mitoitettiin kaksi meluestettä asuinrakennusten suojaamiseksi. Ennustetilanteessa kun eritasoliittymä on toteutettu ja melukaide rakennettu, jää asuinrakennusten välittömään ympäristöön valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvotasot alittavia alueita. Melualueille sijoittuvien asuinrakennusten lukumäärä on arvioitu rakennusten julkisivuille kohdistuvien päivä- ja yöajan keskiäänitasojen perusteella. Menetelmä ei siten suoraan kuvaa melualtistumista tai asuinrakennusten ulko-oleskelualueille kohdistuvia tasoja. Oleskelualueiden melutasot voivatkin erota merkittävästi julkisivuille kohdistuvista melutasoista. Menetelmällä voidaan kuitenkin karkeasti arvioida melutilanteen ja melualtistumisen muutosta nyky- ja ennustetilanteiden välillä. Tampereella / Espoossa A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY Tuukka Lyly, akustiikkasuunnittelija Timo Huhtala, suunnittelujohtaja LIITTEET 1. Meluvyöhykekartat nykytilanteessa (2 s.) 2. Meluvyöhykekartat ennustetilanteessa (2 s.) 3. Meluvyöhykekartat ennustetilanteessa (meluntorjunta) (2 s.) LÄHTEET 1. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Suomen säädöskokoelma, nro 993/ Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma

11 LIITE 1, s. 1(2) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla TIESUUNNITELMA NYKYTILANNE päiväaikaan LA,eq,7-22 VT3 - Vaasantie Melukartta Tieliikenteen melutasot 2 m maanpinnan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa Meluntorjunta - Asuinrakennukset Muut rakennukset Hulmintie A-painotettu keskiäänitaso päiväaikaan LA,eq,7-22 Bertel Jungin aukio 9, 020 Espoo Mittakaava 1:00 Tuukka Lyly, DI CadnaA Version 2018 (32 Bit) < db > db > db > 65 db > 70 db > 75 db > 80 db

12 LIITE 1, s. 2(2) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla TIESUUNNITELMA NYKYTILANNE yöaikaan LA,eq,22-7 VT3 - Vaasantie Melukartta Tieliikenteen melutasot 2 m maanpinnan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa Meluntorjunta - Asuinrakennukset Muut rakennukset Hulmintie A-painotettu keskiäänitaso yöaikaan LA,eq,22-7 Bertel Jungin aukio 9, 020 Espoo Mittakaava 1:00 Tuukka Lyly, DI CadnaA Version 2018 (32 Bit) < db > db > db > db > 65 db > 70 db > 75 db > 80 db

13 LIITE 2, s. 1(2) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla TIESUUNNITELMA ENNUSTE V. 20 päiväaikaan LA,eq,7-22 Nykyinen tielinjaus VT3 - Vaasantie Melukartta Tieliikenteen melutasot 2 m maanpinnan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa Meluntorjunta - Asuinrakennukset Muut rakennukset Hulmintie A-painotettu keskiäänitaso päiväaikaan LA,eq,7-22 Bertel Jungin aukio 9, 020 Espoo Mittakaava 1:00 Tuukka Lyly, DI CadnaA Version 2018 (32 Bit) < db > db > db > 65 db > 70 db > 75 db > 80 db

14 LIITE 2, s. 2(2) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla TIESUUNNITELMA ENNUSTE V. 20 yöaikaan LA,eq,22-7 VT3 - Vaasantie Nykyinen tielinjaus Melukartta Tieliikenteen melutasot 2 m maanpinnan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa Meluntorjunta - Asuinrakennukset Muut rakennukset Hulmintie A-painotettu keskiäänitaso yöaikaan LA,eq,22-7 Bertel Jungin aukio 9, 020 Espoo Mittakaava 1:00 Tuukka Lyly, DI CadnaA Version 2018 (32 Bit) < db > db > db > db > 65 db > 70 db > 75 db > 80 db

15 162.1 LIITE 3, s. 1(2) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla TIESUUNNITELMA ENNUSTE V. 20 päiväaikaan LA,eq,7-22 VT3 - Vaasantie Hulmin ETL Melukartta Tieliikenteen melutasot 2 m maanpinnan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa Meluntorjunta Ei uusia meluesteitä Kapteenintie Asuinrakennukset Muut rakennukset Hulmintie Bertel Jungin aukio 9, 020 Espoo Mittakaava 1:00 Tuukka Lyly, DI CadnaA Version 2018 (32 Bit) A-painotettu keskiäänitaso päiväaikaan LA,eq,7-22 < db > db > db > 65 db > 70 db > 75 db > 80 db

16 162.1 LIITE 3, s. 2(2) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla TIESUUNNITELMA ENNUSTE V. 20 yöaikaan LA,eq,22-7 VT3 - Vaasantie Hulmin ETL Melukartta Tieliikenteen melutasot 2 m maanpinnan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa Meluntorjunta Ei uusia meluesteitä Kapteenintie Asuinrakennukset Muut rakennukset Hulmintie Puutarhakatu 10, Tampere Mittakaava 1:00 Tuukka Lyly, DI CadnaA Version 2018 (32 Bit) A-painotettu keskiäänitaso yöaikaan LA,eq,22-7 < db > db > db > db > 65 db > 70 db > 75 db > 80 db

17 162.1 LIITE 4, s. 1(2) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla TIESUUNNITELMA ENNUSTE V. 20 päiväaikaan LA,eq,7-22 VT3 - Vaasantie Hulmin ETL Melukartta Tieliikenteen melutasot 2 m maanpinnan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa Melukaide tsv+1,4m Meluntorjunta Uusi melukaide tsv+1,4m esitetty tien reunassa sinisellä Kapteenintie Melukaiteet tsv+1,4m Vt3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelman mukaiset meluesteet turkoosilla Asuinrakennukset Hulmintie Muut rakennukset Bertel Jungin aukio 9, 020 Espoo Melukaide tsv+1,4m Mittakaava 1:00 Tuukka Lyly, DI CadnaA Version 2018 (32 Bit) A-painotettu keskiäänitaso päiväaikaan LA,eq,7-22 < db > db > db > 65 db > 70 db > 75 db > 80 db

18 162.1 LIITE 4, s. 2(2) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla TIESUUNNITELMA ENNUSTE V. 20 yöaikaan LA,eq,22-7 VT3 - Vaasantie Hulmin ETL Melukartta Tieliikenteen melutasot 2 m maanpinnan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa Melukaide tsv+1,4m Meluntorjunta Uusi melukaide tsv+1,4m esitetty tien reunassa sinisellä Kapteenintie Melukaiteet tsv+1,4m Vt3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelman mukaiset meluesteet turkoosilla Asuinrakennukset Hulmintie Muut rakennukset Bertel Jungin aukio 9, 020 Espoo Melukaide tsv+1,4m Mittakaava 1:00 Tuukka Lyly, DI CadnaA Version 2018 (32 Bit) A-painotettu keskiäänitaso yöaikaan LA,eq,22-7 < db > db > db > db > 65 db > 70 db > 75 db > 80 db

Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma A. Liikennemeluselvitys A Tarkastelualueen laajeneminen paalulle 760

Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma A. Liikennemeluselvitys A Tarkastelualueen laajeneminen paalulle 760 Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma 162.1A A Tarkastelualueen laajeneminen paalulle 7 162.1A 2 (10) Vt3 parantaminen Hulmin kohdalla, Tiesuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Salonpään koulu. A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

Salonpään koulu. A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s Salonpään koulu A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1615787.1 2 (7) TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä tutkitaan tieliikenteen aiheuttamia äänitasoja Salonpään koulun asemakaavan

Lisätiedot

Laurikkalan pappilan alue. Liikennemeluselvitys

Laurikkalan pappilan alue. Liikennemeluselvitys Laurikkalan pappilan alue 1613543.1 1613543.1 2 (8) Laurikkalan pappilan alue SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja... 3 1.2 Tekijä... 3 1.3 Kohde... 3 1.4 Selostuksen tarkoitus... 3 2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Pispala, asemakaavat 8309 ja 8310

Pispala, asemakaavat 8309 ja 8310 Pispala, asemakaavat 8309 ja 8310 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1611974.1 Muutokset 6.10.2015 A Tarkennettu terassin meluntorjuntavaihtoehtoja ja päivitetty Liite 1. 1611974.1 2 (8) Pispala,

Lisätiedot

Holvastin asemakaavamuutos nro Liikennemeluselvitys DONNA- ID:

Holvastin asemakaavamuutos nro Liikennemeluselvitys DONNA- ID: Holvastin asemakaavamuutos nro 8683 DONNA- ID: 2 0 179 158.1 158.1 2 (9) Holvastin asemakaavamuutos nro 8683 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja... 3 1.2 Tekijä... 3 1.3 Kohde... 3 1.4 Selostuksen

Lisätiedot

Kalajalostamo Hätälä, laajennus. Y m p ä r i s t ö m e l u s e l v i t y s

Kalajalostamo Hätälä, laajennus. Y m p ä r i s t ö m e l u s e l v i t y s Kalajalostamo Hätälä, laajennus Y m p ä r i s t ö m e l u s e l v i t y s 1614129.1 1614129.1 2 (10) Kalajalostamo Hätälä, laajennus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja... 3 1.2 Tekijä... 3 1.3

Lisätiedot

Hylliniitynkatu 13. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o B

Hylliniitynkatu 13. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o B Hylliniitynkatu 13 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, a s e m a k a a v a n r o 8 6 3 2 1611723.1B D-numero: 1632252 1611723.1B 2 (10) Hylliniitynkatu 13 SSÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Joensuun asemakaavamuutos 1726 Kukkolankatu 6-8

Joensuun asemakaavamuutos 1726 Kukkolankatu 6-8 Joensuun asemakaavamuutos 1726 Kukkolankatu 6-8 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1613866.3A Muutokset: A Melumalliin lisätty kaavaluonnoksen mukaiset rakennukset 15.1.2018 Ensimmäinen versio selostuksesta

Lisätiedot

Linnustajantie A. Liikennemeluselvitys

Linnustajantie A. Liikennemeluselvitys Linnustajantie 6 Liikennemeluselvitys 1611936.1A Muutokset: 30.9.2016 Alkuperäinen meluselvitys A 18.1.2017 Päivitetty 3.1. luonnosten mukaiseksi. Talot D1 ja D2 muuttuneet pienkerrostaloiksi. Autokatokset

Lisätiedot

Atalan asemakaavamuutos nro 8655 ID: L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

Atalan asemakaavamuutos nro 8655 ID: L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s Atalan asemakaavamuutos nro 85 ID: 2 060 612 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1614374.1 1614374.1 2 (10) Atalan asemakaavamuutos nro 85 ID: 2 060 612 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Jankan Liikekeskus Kortteli D L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

Jankan Liikekeskus Kortteli D L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s Jankan Liikekeskus Kortteli 15 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1610626.3D Muutokset D Korjattu taulukon 2.1 yksiköt sekä muokattu kohtaa 2.1. 27.9.2016 C Päivitetty selvitys uusimman viitesuunnitelman

Lisätiedot

Joensuun asemakaavamuutos 1716 Suistamonkatu

Joensuun asemakaavamuutos 1716 Suistamonkatu Joensuun asemakaavamuutos 1716 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1613866.2A Muutokset: B Tutkittu alueiden meluntorjuntaa meluesteillä ja päivitetty meluselvitys Joensuun kaupungin pyytämän värikartan

Lisätiedot

Kanakoulun alue B. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

Kanakoulun alue B. L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s Kanakoulun alue L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1612996.1B Muutokset: B Korjattiin talon 3 kerroskorkeuden teksti (VII -> VIII) A 27.9.2018 Päivitettiin kohteen massoittelu, melukartat, ulkovaipan

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie, Sastamala Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Kannen kuva: Maanmittauslaitos 2018 / Destia Oy 2018 Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie,

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys Siru Parviainen 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola 2 (3) 1 Taustatiedot ja nykytilanne

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä 143-413-7-2 IKAALISTEN MYLLY OY Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.2.2018 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutasojen

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA EURAN KUNTA Keskustan osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (10) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: MIKKELIN KAUPUNKI VT15 MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: MIKKELIN KAUPUNKI VT15 MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU MELUSELVITYS TYÖNUMERO: 20601512 MIKKELIN KAUPUNKI VT15 MELUSELVITYS 22.11.2017 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista 22.11.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 15.11.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS

Lisätiedot

Nykyliikenne päiväaikaan LA,eq,7-22

Nykyliikenne päiväaikaan LA,eq,7-22 Ramppi länteen KAVL: 1200 Raskaita: 7% Länsiväylä länteen, sillan länsipuoli KAVL: 9200 Ramppi idästä KAVL: 00 Marinkallio (YIT) Kortteli 34068 Espoo 1799.1 LIITE 1, s. 1(4) 67 Vanha Jorvaksentie KAVL:

Lisätiedot

Joensuun asemakaavamuutos L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

Joensuun asemakaavamuutos L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s Joensuun asemakaavamuutos 1687 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1613984.1 1613984.1 2 (11) Joensuun asemakaavamuutos 1687 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja... 3 1.2 Tekijä... 3 1.3 Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, k a a v a I D

L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, k a a v a I D Hämeenkatu 24 L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s, k a a v a 8 6 6 6 I D 1 8 4 7 9 1 9 1613301.1B Muutokset: B Päivitetty selvitys Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 osalta A 9.10.2017 Tarkennettu

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600929 ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 30.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY t o.d o p re

SWECO YMPÄRISTÖ OY t o.d o p re 26992 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 YLEISTÄ TIETOA MELUSTA 1 3 MELUMALLINNUS JA MELUKARTTOJEN TULKINTA 1 3.1 Laskennan perusteet 1 3.2 Laskentaohjelma 2 3.3 Melukarttojen

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Kontiolahden kunta LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS Raportti 433-P11702 10.1.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 10.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa...

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Meluselvitys 1 (2) Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Meluselvitys 17.3.2014 ALKUSANAT Meluselvitys on laadittu Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteina ovat

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys 16T-1 Raportti parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Projektinumero: 306914 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto / Toimeksianto... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskentamallin

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Lempäälän kunta Jussi Kurikka-Oja 16.4.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Lempäälän kunnan Pajalantien ja Hulikankulman asemakaava-alueiden

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU MELUSELVITYS TYÖNUMERO: 20600916 KAJ RÖNNKVIST MARTINPOJANKATU 25 TAMPERE MELUSELVITYS 6.4.2017 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista 6.4.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 18.11.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD

Lisätiedot

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys Miilukorpi Asemakaavan osa-alueen meluselvitys 12.2.2018 SISÄLLYS 1 Suunnittelukohde 1 2 Menetelmät ja lähtötiedot 3 2.1 Melutasojen ohjearvot 3 2.2 Melulaskennat 3 2.3 Melulaskennan maastomalli 4 2.4

Lisätiedot

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Tampereen Tilakeskus Asiakirjatyyppi Meluselvitys ID 1 196 308 Päivämäärä 25.8.2014 RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Raportti 1/5 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Melun ohjearvot... 3

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI KYLPYLÄSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI KYLPYLÄSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20601225 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KYLPYLÄSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

HONKIMÄEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN LAPUA Tiesuunnitelma

HONKIMÄEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN LAPUA Tiesuunnitelma HONKIMÄEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN LAPUA 16T 30.9.2016 Honkimäen eritasoliittymän parantaminen 16T Destia Oy Infrasuunnittelu Tampere 30.9.2016 ESIPUHE Tämä meluselvitys on tehty osana Destian laatimaa

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: INSINÖÖRITOIMISTO KOLMOSTIE OY KT68 VIMPELI MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: INSINÖÖRITOIMISTO KOLMOSTIE OY KT68 VIMPELI MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20602216 INSINÖÖRITOIMISTO KOLMOSTIE OY KT68 VIMPELI MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 21.12.2018 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ROVANIEMEN KAUPUNKI RANUANTIEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ROVANIEMEN KAUPUNKI RANUANTIEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU MELUSELVITYS TYÖNUMERO: 20601411 ROVANIEMEN KAUPUNKI RANUANTIEN MELUSELVITYS 13.10.2017 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista 13.10.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 9.10.2017 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322 TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS 1.3.2016 Projektinumero Sisältö Sisältö... 2 1. Ympäristömelun ohjearvot... 3 2. Tulokset... 4 Liitteet: 1. VE 0 LAeq 7-22 2. VE 0 LAeq 22-7 3. VE A LAeq 7-22 4. VE

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600753 HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.10.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. Lintukankaan etl melulaskennat

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. Lintukankaan etl melulaskennat VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA Lintukankaan etl melulaskennat 28.4.217 ALKUSANAT Tämä meluselvitys on jatkoa vuonna 213 valmistuneelle

Lisätiedot

Finnoon altaan linnustoalueeseen. meluhaitat Meluselvitysraportti Sito Oy FINNOON OSAYLEISKAAVA

Finnoon altaan linnustoalueeseen. meluhaitat Meluselvitysraportti Sito Oy FINNOON OSAYLEISKAAVA FINNOON OSAYLEISKAAVA Finnoon altaan linnustoalueeseen kohdistuvat meluhaitat raportti 12.4.2011 Sito Oy suunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2011 FINNOON ALTAAN LINNUSTOALUEESEEN KOHDISTUVAT MELUHAITAT 12.4.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - 19.4.2014 ALKUSANAT Suunnittelukohteena on valtatie 4 välillä Kirri - Tikkakoski. Suunnittelualue alkaa Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN SAARENKOLMION MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN SAARENKOLMION MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20601879 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN SAARENKOLMION MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 7.5.2018 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 4.5.2018 FIMIKM FIMIKM

Lisätiedot

Marinkallio A. Liikennemeluselvitys

Marinkallio A. Liikennemeluselvitys Marinkallio 1799.1A Muutokset A Lisätty kuvia julkisivuihin kohdistuvista melutasoista kappaleeseen 4.2 sekä parvekkeen esimerkkilaskelma kappaleeseen 5.3. 15.12.2016 Alkuperäinen selvitys 1799.1A 2 (16)

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: IIN KUNTA KIRKONSEUDUN AKM MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: IIN KUNTA KIRKONSEUDUN AKM MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU MELUSELVITYS TYÖNUMERO: 20601119 IIN KUNTA KIRKONSEUDUN AKM MELUSELVITYS 6.4.2018 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista 6.4.2018 FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 29.3.2018 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 7.6.2017

Lisätiedot

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti Päiväys 08.01.2019 Projekti Asemakaavan Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti 1/6 Sisällys 1 Lähtökohdat... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot...

Lisätiedot

Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys

Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys LIITE 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kivilammen maankaatopaikan laajennusalueen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2012 P17535 Raportti 2 (7) Puustinen Tomi 15.8.2012

Lisätiedot

Perustelu melusuojaukselle Valtatien 5 aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ylittää 60 db monin paikoin asuinrakennusten pihoilla.

Perustelu melusuojaukselle Valtatien 5 aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ylittää 60 db monin paikoin asuinrakennusten pihoilla. LIITE 1, SIVU 23/58 KOHDEKORTTI 6.4.2018 Vt5, Niirala, Kehäkatu Ilmakuva Kuopion kaupunki 2018 NYKYTILANNE Asukkaita kohdealueella 346 Melulähde alueella: Valtatie 5:n liikenne - Keskim. vuorokausiliikenne

Lisätiedot

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-1 Vastaanottaja Muhoksen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.7.2015 MELUSELVITYS MUHOS Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-2 1. JOHDANTO Tämä tarkastelu tehtiin Muhoksen kirkonkylän osayleiskaavan

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys Raportti Espoon Heiniemen korttelin 62045 ja puistoalueen 62P17 meluselvitys 15.2.2018 SISÄLTÖ 1. Työn sisältö... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät...4 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät...

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

Hailuodon kiinteä yhteys, tiesuunnitelma

Hailuodon kiinteä yhteys, tiesuunnitelma Oulu, Hailuoto MELUSELVITYS Tiina Kumpula 9.1.2018 9.1.2018 2 (6) SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT... 3 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Melun ohjearvot... 4 2.2 Maasto- ja laskentamalli... 4 2.3 Liikennetiedot...

Lisätiedot

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MT 185 PERNO JA IHALA ETL MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MT 185 PERNO JA IHALA ETL MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20601446 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MT 185 PERNO JA IHALA ETL MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Ristinarkku , ja 8 Tampere

Ristinarkku , ja 8 Tampere Rambøll Finland Oy Arkta Rakennuttajat Oy Ristinarkku 4923-10, 4745-2 ja 8 Tampere Ympäristömeluselvitys 22.5.2007 Ristinarkku 4932-10, 4745-2 ja 8, Tampere Arkta Rakennuttajat Oy Meluselvitys 22.5.2007

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.1.2012 ALKUSANAT Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie-

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

VT 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO- RÄINENPERÄ TIESUUNNITELMA. 16T-5 Meluselvitys

VT 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO- RÄINENPERÄ TIESUUNNITELMA. 16T-5 Meluselvitys VT 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO- RÄINENPERÄ TIESUUNNITELMA 16T-5 Meluselvitys 15.2.2017 SUUNNITTELUKOHDE 1 ALKUSANAT Tämä meluselvitys on tehty osana Destian laatimaa tiesuunnitelmaa Valtatien 4 parantaminen

Lisätiedot

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 2/7 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 4 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 4 2.1 Meluohjearvot 4 2.2 Laskentaohjelma 4 2.3 Lähtötiedot 5 3 TULOKSET 5 3.1 Tulosten tarkastelu

Lisätiedot