LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA"

Transkriptio

1 Valtiovarainministeriä LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ Taustakysymykset Kuntanumero ja kunta 099 Honkajoki Maakunta Satakunta Kuntanne yhteyshenkilön tiedot OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista Työryhmä on selvityksen 4. luvussa kuvannut uudistuksen tarvetta ja tavoitteita. 1. Miten arvioitte tarvetta uudistaa kunta- ja palvelurakennetta ja mitkä ovat kuntien näkökulmasta tärkeimmät syyt uudistuksen toteuttamiseen? Honkajoen kunta korostaa kunnan merkitystä palveluiden tuottajana. Erityisesti kuntalaisten peruspalveluiden turvaaminen olisi pitänyt selvittää ennen kuin tarkastellaan hallinnollisia rakenteita. Sosiaali- ja terveyspalvelut käsittävät kunnan menoista 65 %. Hallinnolliset muutokset eivät ratkaise kuntatalouden ongelmia, vaan päinvastoin voivat hidastaa palvelurakenteiden välttämättömiä muutoksia. Tarkastelu olisi pitänyt aloittaa kunnan tehtävistä ja työnjaosta kuntien ja valtion välillä. Myös palveluiden järjestämiseen kuuluva rahoitus on oleellinen osa tarkastelua. Erityisen tärkeä olisi ollut, että ratkaisu sosiaali- ja terveystoimen järjestämismallista olisi selvillä, ennen kuin valmistellaan muita kunnanhallinnon muutoksia. Yhtenä keskeisenä perusteena uudistuksessa on ollut vanhusväestön määrän lisääntyminen. Uudistuksella ei voida ratkaista väestön ikääntymistä. Vanhuspalvelut ovat ratkaistava osana sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudistusta. Kunnan väestörakenne ei ole peruste kuntajaosta päätettäessä. Kuntarakenneuudistuksen taloudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty tehdyssä raportissa. Kuntauudistuksen yhtenä tavoitteena on pienentää julkisen talouden alijäämää. Kuntaliitoksen perusteena on taloudellisen hyödyn arviointi. Mikäli liitoksella ei saavuteta taloudellisia säästöjä, ei liitokselle ole perusteita. Pienissä kunnissa on huoli siitä, että palvelut keskitetään kuntakeskukseen, johon on huonot kulkuyhteydet ja etäisyydet kasvavat suuriksi. Toisaalta kuntakeskuksessa ei ole sellaista palvelurakennetta, että se pystyisi palvelemaan koko seutukunnan aluetta.

2 2. Osio: Työryhmän tarkastelunäkökulmat sekä kuntaliitostarpeen arviointi 1. Miten arvioitte kuntanne osalta työryhmän kuntarakennetarkastelussa käyttämiä tarkastelunäkökulmia ja kriteereitä? Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta? Työryhmän näkökulmat ja kriteerit ovat Honkajoen osalta liian synkkiä. Kunnan työpaikkaomavaraisuutta ja uusien työpaikkojen luomista ei oteta huomioon tilastollisessa tarkastelussa. Syntyvyyskriteeriksi työryhmän raportissa on esitetty 50 lasta vuodessa. Epäselväksi jää mihin kriteeri perustuu. Perusopetuksen ryhmäkokoa koskeva tavoite on noin 20 lasta. Honkajoen keskimääräinen syntyvyys on noin 20 lasta vuodessa. Taloustarkastelunäkökulmien osalta? Honkajoen taloudellisen tilan osalta käytetyt talousvertailuluvut kuvaavat kohtuullisen hyvin kunnan taloudellisista tilannetta. Kunnan tilinpäätöstiedot antavat vain osittaisen kuvan kunnan taloudellisesta tilanteesta. Kunnan kannalta pitäisi ottaa huomioon pidemmän aikavälin kokonaisuus, eikä tehdä päätelmiä yhden tunnusluvun perusteella. Kuntien tilinpäätöslukujen vertailtavuutta vaikeuttavat esimerkiksi erilaiset poistosuunnitelmat, investointivelka ja lainojen siirtäminen tytäryhtiöiden taseeseen. Myös lainarakenne pitäisi ottaa huomioon velkarasitusta arvioitaessa. Raportti ei tarkastele palveluiden järjestämisen kustannuksia, eikä edes niitä palveluiden tasoa kuvaavia tunnuslukuja, jotka olisivat selvitettävissä. Henkilöstömääriä, hallinnon kustannuksia tai ostopalveluita ei ole selvitetty. Palveluiden tehokkuustarkastelu jää täysin yleistysten varaan. Raportin suurin puute on, että siinä ei pystytä perustelemaan uuden kunnan taloudellista edullisuutta. Koko kuntauudistuksen perusteena on mainittu julkisen talouden säästö, joka raportissa jää uskomusten varaan. Yhdyskuntarakennetarkastelun osalta? Pohjois-Satakunnan yhdyskuntarakenne perustuu eri kuntakeskuksien ympärille muodostuneeseen rakenteeseen. Seutukunnan kunnat tekevät yhteistyötä palveluiden tuottamisessa, mutta myös palvelurakenteen osalta ne on organisoitu kuntakeskuksiin. Seutukunnan hyvä yhteistyö on kuvattu hyvin mm. PARAS -hankkeen arviointiraportissa. Kuntatyöryhmän raportti lähtee yleistyksestä, että suuri kunta takaa eheän yhdyskuntarakenteen. Tämä johtopäätös on erittäin virheellinen erityisesti maaseutualueilla. Mikäli kunnalliset palvelut keskittyisivät suureen kuntakeskukseen, merkitsisi se nopeaa yhdyskuntarakenteen rapistumista seutukunnan pienissä kunnissa.

3 Työssäkäynnin, saavutettavuuden ja asioinnin osalta? Raportissa annetaan täysin virheellinen kuva seutukunnan työssäkäyntialueesta. Honkajoki on Satakuntaliiton tekemän selvityksen mukaan oma työssäkäyntikeskus. Honkajoen työpaikkaomavaraisuus on 113. Selvityksen mukaan Honkajoki ei kuulu Kankaanpään työssäkäyntialueeseen. Kuntaliitokset eivät tule työssäkäyntiliikennettä vähentämään, koska kuntaliitoksen jälkeenkin asunnot ja työpaikat sijaitsevat etäällä toisistaan. Työssäkäyntialueella ei ole merkitystä kunnallisten palveluiden tarkastelussa. Kuntalaisille tulee turvata kunnalliset palvelut läheltä asuinpaikkaansa. Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytyksien osalta? Kuntatyöryhmän raportissa ei ole esitetty peruspalveluiden osalta kustannusja laatutarkastelua. Raportissa ei ole esitetty vertailua kustannustehokkuudesta ja palveluiden vaikuttavuudesta. Audiator Oy on laatinut PoSa:n toiminnasta tehostamisselvityksen, jossa todetaan, että peruspalveluiden taso on monen sote -toiminnan osalta keskimääräistä korkeampi ja kustannustaso keskimääräinen tai sitä alempi. Sama tulos on tehty sote -yhteistoiminta-alueiden vertailussa. Työryhmän raportti esittää peruspalveluiden osalta yleistyksiä, jotka eivät perustu tutkimuksiin ja selvityksiin. Peruspalveluiden osalta kuntaliitos ei välttämättä luo pohjaa peruspalveluiden kehittymiselle. Päinvastoin on oletettavaa, että esitetty uusi kunta ei luo palveluiden järjestämiselle sellaista kestävää pohjaa, jolla voidaan turvata peruspalveluiden kehittyminen seutukunnan alueella. Nykyisellä palvelurakenteella pystytään kehittämään peruspalveluita vain, mikäli valtio omalta osaltaan vastaa peruspalveluiden rahoituksesta. Elinkeinotoimen kehittämisen osalta? Kuntatyöryhmän raportissa ei ole tarkasteltu kuntien elinkeinotoimintaa olemassa olevaan tutkimukseen tai selvitykseen nojautuen. Raportista puuttuvat myös mittarit millä asiaa voitaisiin tarkastella. Honkajoen osalta yritykset ovat hyödyntäneet tilastojen mukaan hyvin yritysten hankerahoituksen ja maaseutuelinkeinojen investointituet. Honkajoella on pystytty vuosittain luomaan uusia työpaikkoja. Kunnassa on useita kansallisesti merkittäviä yrityksiä, jotka käyvät myös merkittävää ulkomaankauppaa. Raportissa on esitetty yleistyksiä suurten kuntayksiköiden paremmuudesta elinkeinopolitiikan toimijoina. Kokemus on osoittanut, että suurien kuntien panostukset keskittyvät vain kuntakeskuksiin, jolloin on vaara, että yritystoiminta näivettyy suuren kuntakeskuksen ulkopuolella. Toiminnallisen kokonaisuuden ja kokonaisarvioinnin osalta? Kysymyksenasettelu ja käsite, toiminnallisen kokonaisuuden arviointi, jää epäselväksi. Kysymyksenasettelu on vähintäänkin johdatteleva ja se johtaa vain yhteen johtopäätelmään. Selvityksen arvioinnissa on haettu vain perusteita ja argumentteja ainoastaan kuntaliitoksia tukeviin johtopäätöksiin. Pyrkimys objektiiviseen ja kuntien tahtoon perustuviin tarkastelunäkökulmiin puuttuu. Etenkin kuntien välinen palvelutehokkuuden vertailu parhaimpien palvelutuotantomallien hakemiseksi olisi erittäin tarpeellista, jotta voitaisiin hahmottaa todelliset palvelurakennetta hyödyttävät kehityssuunnat.

4 2. Vastaako työryhmän tarkastelunäkökulmien analyysi käsitystänne kuntanne tilanteesta? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei) Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta? Ei Taloustarkastelunäkökulmien osalta? kyllä Yhdyskuntarakennetarkastelun osalta? Ei Työssäkäynnin, saavutettavuuden ja asioinnin osalta? Ei Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytyksien osalta? Ei Elinkeinotoimen kehittämisen osalta? Ei Toiminnallisen kokonaisuuden ja kokonaisarvioinnin osalta? Ei 3. Mikäli vastasitte edelliseen kysymyksen vaihtoehtoihin EI, niin mikä on oma analyysinne tilanteesta? Kysymykseen on vastattu kohdassa Osio 2 kysymys nro 1 4. Mitä edellä todettuja ja mahdollisia muita tarkastelunäkökulmia ja kriteerejä kuntanne näkemyksen mukaan tulisi soveltaa tarkasteltaessa kuntaliitoksen tarvetta kuntanne ja alueenne osalta? - tarkastelussa olisi selvitettävä mahdollisen uudistuksen vaikutusta palvelutuotannon tehokkuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen. - mahdollisen muutoksen vaikutus uuden kunnan kokonaistalouteen ja taloudelliseen kantokykyyn - sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvaihtoehdot - muutoksen vaikutus seutukunnan elinkeinoelämään ja seudun rakennekehitykseen - kuntien rahoitusjärjestelmien vaihtoehtojen tarkastelu, jossa huomioidaan valtionosuusjärjestelmä, kunnallisverotus ja kunnallinen maksupolitiikka. - selvitettävä ansio- ja pääomaverojärjestelmän jakosuhteet sekä kunnallisverotuksen vähennysjärjestelmän vaikutus kuntien rahoitukseen ja kuntakohtaisiin tuloeroihin. - sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis/rahoitusvaihtoehdot. Osana rahoituksen kokonaisuutta olisi tarkasteltava mahdollisuutta poistaa pääosin KELA korvaus yksityisiltä sote palveluita tuottavilta yksiköiltä ja tämä raha on suunnattava kunnallisten sote palveluiden tulo/omaisuus sidonnaisen palvelusetelin käyttöönottamiseksi 3 Osio: Kuntaliitoksen toteuttaminen kuntien oman selvityksen perusteella tai työryhmän esittämän erityisen kuntajakoselvityksen perusteella Tässä osiossa esitetyt kysymykset liittyvät mahdollisen kuntaliitoksen tekemisen vaihtoehtoihin sekä aluerajauksiin. 1. Olisiko kuntanne valmis selvittämään yhdessä muiden kuntien kanssa kuntaliitoksen toteuttamista työryhmän esittämän erityisen kuntajakoselvityksen sijasta? kyllä

5 Jos edelliseen kysymykseen vastataan KYLLÄ, aukeaa seuraava kysymys: Mikä olisi se alue, jolla kuntanne näkemyksen mukaan voitaisiin sitä selvittää? Vapaaehtoisessa kuntaliitosselvityksessä tulee olla mukana kaikki Pohjois- Satakunnan seutukunnan kunnat, mukaan lukien Karvian, Siikaisten ja Kiikoisten kunnat. Mukana voisi olla myös Pomarkun kunta. Työryhmä on esittänyt, että alueellisen kuntarakenneselvityksen pohjalta käynnistettäisiin kuntajakolaissa (1698/2009) 4. luvussa tarkoitettu ministeriön kustannuksella tehtävä erityinen kuntajakoselvitys kullakin ehdotetulla alueella. 3. Katsooko kuntanne, että osaliitokset olisivat alueellanne tarpeellisia? EI Jos edelliseen kysymykseen vastataan KYLLÄ, aukeaa seuraava kysymys: Millä alueella ja millä tavoin osaliitokset olisivat alueellanne tarpeellisia? 4. Osio: Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiskeinoista ja aikataulusta 1. Työryhmä on esittänyt raporttinsa selvitysosassa (selvityksen osa I) kuntauudistuksen toteuttamistapoja. Mikä on kuntanne näkemys näistä toteuttamistavoista? X Kuntien itse käynnistämä selvitys Ministeriön käynnistämä kuntajakoselvitys Kuntaliitosten taloudellinen tukeminen Valtionosuusjärjestelmän muuttaminen uudistuksiin kannustavaksi Uudistuksen ohjaaminen muutoin kuntien rahoitusjärjestelmän muutoksilla (esim. veropohja) Uudistuksen toteuttaminen palvelujen järjestämistä koskevien kriteerien perusteella Uudistuksen toteuttaminen velvoittavalla lainsäädännöllä Muu, mikä? 2. Mistä ajankohdasta lukien kuntaliitokset voitaisiin toteuttaa alueellanne? Vuoden 2013 alusta lukien Vuoden 2014 alusta lukien Vuoden 2015 alusta lukien Vuoden 2016 alusta lukien Vuoden 2017 alusta lukien 3. Perustelunne aikataululle

6 Kuntaliitoksen tulee perustua kuntien vapaaehtoiseen yhteistyöhön. Ylhäältäpäin pakolla ohjattu kuntaliitos ei luo kestävää pohjaa uuden kunnan syntymiselle. Liitosaikataulun tulee olla kuntien yhteisen tahtotilan mukainen aikataulu. 5. Osio: Muutostuki 1. Millaiset valtion muutostuen keinot voisivat edistää uudistuksen toteuttamista omassa kunnassanne ja alueellanne? 6. Osio: Lisänäkemyksiä 1. Jos haluatte esittää esitettyjen kysymyksien ohella omia vaihtoehtoisia näkemyksiänne työryhmän selvitykseen, lisätkää se alla olevaan tilaan. OSA II. KUNNAN NÄKEMYKSIÄ MUIHIN KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVIIN HANKKEISIIN 1. Osio: Kuntalain kokonaisuudistus 1. Mitkä ovat kuntanne näkemyksen mukaan kuntalain tärkeimmät uudistustarpeet? Kuntalain uudistaminen ei ole tarpeellista tällä hetkellä. 2. Miten kuntanne näkemyksen mukaan lähidemokratiaa voitaisiin vahvistaa uudistamalla kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevia säännöksiä? Pienissä kunnissa on hyvin toimiva lähidemokratia. 2. Osio: Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 1. Mitkä ovat kuntanne näkemyksen mukaan kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän tärkeimmät uudistustarpeet? Valtionosuusjärjestelmän tulee perustua kuntien todellisiin kustannuksiin ja valtion antamien tehtävien hoitamiseen tulee turvata riittävä rahoitus kunnille. Valtionosuuden tulee kehittyä vastaamaan todellista kustannusten nousua. Valtion on palautettava kiinteistövero verotulojen tasausjärjestelmän piiriin. 3. Osio: Kuntien tehtävien arviointi Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on osana kuntauudistusta määrittää uusien kuntien tehtävät sekä arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoitteita. Työryhmä kartoittaa kuntien tehtävät kokonaisuutena ja niiden järjestämistä koskevat velvoitteet. Kartoitus käynnistetään keväällä 2012 ja sen perusteella laaditaan analyysi vuoden 2012 loppuun mennessä. 1. Mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon seuraavia asioita arvioitaessa: Kuntien tehtävien mahdollinen vähentäminen Koska huoltosuhde Suomessa heikkenee, on välttämätöntä tarkastella julkisia palveluja kokonaisuutena uudelleen. Kuntien rahoituspohja ei

7 tule riittämään nykyisen palvelutason ylläpitämiseen, joten kuntien järjestämien tehtävien uudelleen tarkastelulle on tarvetta. Valtion ja kuntien tehtävänjako Kunnille ei tule säätää esim. uusia velvoittavia normeja. On selvitettävä valtion rahoitusvastuun lisääminen perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisessä. Tehtävien lisääntyminen ja palveluiden kustannuskehitys on huomioitava perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rahoituksessa. 4. Osio: Lisänäkemyksiä 1. Jos haluatte esittää esitettyjen kysymyksien lisäksi kuntauudistukseen liittyen muuta, lisätkää se alla olevaan tilaan. Kuntauudistuksen lähtökohtana tulee olla kuntien tuottamat palvelut. Hallintorakenteiden tarkastelu ei tuo sellaisia säästöjä julkiseen talouteen, kuin kuntauudistuksen tavoitteeksi on asetettu. Painopiste tulisi olla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarkastelussa. Mikä on sote palveluiden järjestämismalli ja rahoitus on selvitettävä. Kuntarakennetyöryhmän tarkastelun suurin puute on se, että kuntarakenne ja palvelurakenne on irrotettu toisistaan. Honkajoen kunta korostaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi suuntautua Satakunnan alueella oleviin yhteistyö- ja palvelurakenteisiin. Erikoissairaanhoidon palvelut tulee järjestää Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimesta.

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA 1 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat:

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat: Kempeleen kunta Lausunto koskien luonnosta kuntarakennelain muuttamisesta Yleislausuma: Lausunnolla olevan lakiluonnoksen mukaista hallituksen esitystä ei tule antaa eduskunnalle. Jos hallituksen esitys

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot