Kunnanhallitus nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Lausunto valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä Länsi-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tila Sandbacka RN:o ) Kaakkois-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat Blåsbacka , Grevnäs ) Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik -osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen tila Kynnargård RN:o ) Tonttien myynti Palonummen alueella ja talousarviomuutos Tonttien myynti, K 165 T1, T2 ja T3 Palonummen alueella Sunnanvikin alueen tonttien myynti Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Edustajan nimeäminen Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Länsi-Uudenmaan yritysten työvoiman rekrytoinnin tukihanke Lomarahan vaihto vapaaksi Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 5/2012 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo tauko klo Läsnä olevat jäsenet Penttinen Arto, puheenjohtaja Huittinen Markku, varajäsen Janhunen Taina, jäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Martin Kirsi, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Ryynänen Tarja, jäsen Sarviaho Rainer, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Muut läsnä olevat Laakkonen Janne, kv:n I varapuheenjohtaja, saapui 71 aikana, klo Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintopäällikkö, poissa :t 73, 86 Tassberg Marjut, poistui 72 jälkeen, klo Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja, poistui 74 jälkeen, klo Malmberg Magnus, vt. tekninen johtaja, poistui 81 jälkeen, klo Asiat Allekirjoitukset Arto Penttinen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä :t 70-72, Juha-Pekka Isotupa pöytäkirjanpitäjä :t 73 ja 86 Taina Janhunen pöytäkirjantarkastaja Stefan Svanfeldt pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö

3 Sivu 3 KH 70 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Janhunen ja Stefan Svanfeldt. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 71 Ehdotus: TALOUDEN SEURANTA käsittelee talouden seurannan. merkitsee talousseurannan tiedoksi. Käsittely: Päätös: Kokouksessa jaettiin tammi-maaliskuun 2012 talousseuranta. merkitsi talousseurannan tiedoksi. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH:512 /2011 KH 72 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN POISTAMINEN SIVLTK Kunnanvaltuusto on hyväksynyt n kunnan vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kuntalain 65.2 :n mukaisesti. Sivistyslautakunta on asettanut sivistysosastolle vuoden 2012 toiminnalliset tavoitteet kunnanhallituksen lautakunnille antaman talousarvion laatimisohjeen mukaisesti. Talousarvion laatimisohjeen mukaan toiminnallisten tavoitteiden tuli myötäillä kunnanvaltuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita, jotka ovat sitovia. Toiminnallisten tavoitteiden tuli olla konkreettisia, jotta niistä voidaan päätellä, kuinka tavoitteet toteutuvat. Kunnanvaltuuston sivistysosastolle asettamat toiminnalliset tavoitteet vuodeksi 2012 ovat: 1.1 Toiminnallinen tavoite: Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palvelu- ja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen Arviointikriteeri: Kustannustason (euroa/kilometri) pysyminen vuoden 2011 tasolla. 2.3 Toiminnallinen tavoite: Kuntalaisten asumisviihtyvyyden parantaminen ja nuorten palveluiden laajentaminen. Vapaan sivistystyön tulosalueen yhteisten ja yksikkökohtaisten toiminta-ajatusten, painopisteiden ja tavoitetilan määrittely sekä käyttöönotto Arviointikriteeri: Toteutetaan kuntalaisille kysely kunnan tarjoamista vapaa-aikapalveluista viimeistään Tuloksia hyödynnetään suunnitelmien teossa. 2.5 Toiminnallinen tavoite: Sivistystoimen palvelutarjonnan kasvua hallitaan ennakoivalla ja kustannustehokkaalla suunnittelulla sekä ohjauksella Arviointikriteeri: Palvelutarjonnan suunnitteluun luodaan toimintamalli prosessikuvaus Toiminnalliset tavoitteet laadittiin sen mukaan että kunta jatkaisi itsenäisenä kuntana, mutta koska kunnassa nyt valmistaudutaan kuntaliitokseen Loh- Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 jan kaupungin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnan kanssa toiminnallista tavoitetta 1.1 Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palvelu- ja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen ei voida toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Sivistystoimi tulee kilpailuttamaan kuljetusliikenteen koska käytössä oleva optiovuosi päättyy koulukuljetusten osalta ja palvelu- ja ruokakuljetusten osalta Kilpailutus tullaan hoitamaan normaalin käytännön mukaan ja siksi sivistyslautakunnan tulisi esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että toiminnallinen tavoite 1.1 Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palvelu- ja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen poistetaan. Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaisi valtuustolle toiminnallisen tavoitteen 1.1 Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palvelu- ja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen poistamista Päätös: Lautakunta päätti - ehdotuksen mukaan. === TEKNLTK Liite 7 Kuntalain 65 mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Vuoden 2012 talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuustossa Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kuntalain 65.2 :n mukaisesti. Talousarvio ja suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen antamat talousarviokehykset ja talousarvion laatimisohjeet sekä kunnanvaltuuston hyväksymä tasapainotussopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 Kunnan toiminnalliset tavoitteet ovat esitetty kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviokirjassa kohdassa 2.2 otsikon Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet alla. Teknisen osaston toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 ovat: 2.4 Toiminnallinen tavoite: Kiinteistöjen korjaussuunnittelua kehitetään Arviointikriteeri: Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laadintaa aloitetaan tekemällä korjaussuunnitelmat kunnan koulukiinteistöille. Päätettiin toteuttaa 3.1 Toiminnallinen tavoite: Asutusta ohjataan taajamiin ja hajarakentamista hillitään Arviointikriteeri: Päivitetään maankäytön kehityskuva. Päätettiin toteuttaa. Päivitetään rakennusjärjestystä. Päätettiin osaksi toteuttaa. Uudistetaan kunnan ilmastopolitiikka. Ehdotetaan poistettavaksi. Suunnittelutarveratkaisu on otettu käyttöön koko kunnan alueella. Päätetään viedä valmisteluun vuoden aikana Toiminnallinen tavoite: Kunnan elinkeinopolitiikkaa tehostetaan Arviointikriteeri: Laadintaan elinkeino-ohjelma. Ehdotetaan poistettavaksi. Kunnan johtoryhmän kehittämispäivillä keskusteltiin toiminnallista tavoitteista, miten niitä on mahdollista toteuttaa ja millä aikataululla huomioiden mahdollinen kuntaliitos. Teknisen toimiston osalta tämä vuosi tulee olemaan haasteellinen resurssipulan vuoksi. Rakennustarkastaja jää eläkkeelle heinäkuun lopussa, mutta jää pois jo huhtikuussa pitämättömien lomien takia. Tekninen johtaja siirtyy toisen työnantajan alaisuuteen huhtikuusta alkaen. Lisäksi kuntaliitoksen epäselvän tilanteen takia on vaikea suunnitella tulevaisuutta ja asianmukaisia tuloksellisia toimenpiteitä. Moni toiminnallinen tavoite on merkittävä ajatellen kuntaliitosta. Toiminnallinen tavoite 2.4 on syytä toteuttaa kuntaliitoksesta huolimatta. Tarkoitus on laatia kaikille kunnan omistamille isoimmille kiinteistölle PTS, eli pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman. Vuoden 2012 aikana on tarkoitus aloittaa koulukiinteistöillä, eli Päivärinteen koulurakennukset. Aleksis Kiven koulu ja Sjundeå svenska skolanin vanhempi osa. Kattava korjaussuunnitelma auttaa huomattavasti tulevien korjauksien budjetointia. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu Maankäytön kehityskuvan jatkaminen. Viime vuonna aloitettiin maankäytön kehityskuvan päivittäminen Kaj Wartiasen ja Pöyry Oy:n toimesta, Pasi Rajala vastuuhenkilönä. Tänä vuonna on tarkoitus jatkaa päivittämistä. Rakennusjärjestyksen keskeisimpiä asioita otetaan omana työnä tarkistettavaksi. Kunnan ilmastopolitiikan uudistaminen päätetään poistaa tässä vaiheessa. Suunnittelutarveratkaisun ottaminen käyttöön koko kunnan alueelle valmistellaan vuoden aikana. Kohta 3.2 elinkeino-ohjelman laatiminen lienee myös mahdollisen uuden kunnan yhteinen toiminnallinen tavoite. Oheismateriaali ja liitteet: - Ote talousarviokirjasta kohta 2.2 Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sivut Esittelijä: tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä toiminnallisiin tavoitteisiin ehdotetut muutokset. - toteuttaa kohdan 2.4 ja kohdan 3.1 osan maankäytön kehityskuvan päivittäminen. - ottaa rakennusjärjestyksen keskeisimpiä osia tarkasteluun. - ottaa suunnittelutarveratkaisun koko kunnan osalta valmisteluun vuoden aikana. - poistaa kunnan ilmastopolitiikan uusimisen sekä kohdan 3.2 elinkeino-ohjelman laatimisen. - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle edellä mainittujen kohtien päivittämistä toiminnallisiin tavoitteisiin. Päätös: Ehdotuksen mukaan. ==== KH Ehdotus: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2012 toiminnallisia tavoitteita seuraavasti: Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 1. Toiminnallinen tavoite 1.1 Koululais- ja ruokakuljetusten sekä palveluja muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen poistetaan 2. Toiminnallinen tavoite 3.2 Kunnan elinkeinopolitiikkaa tehostetaan poistetaan 3. Toiminnallisen tavoitteen 3.1 yksi arviointikriteeri Uudistetaan kunnan ilmastopolitiikka poistetaan. Käsittely: Kunnanjohtajan estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö Jarkko Sorvanto. Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että asia jätetään pöydälle. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. === KH 72 Ehdotus: Päätös: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää poistaa vuoden 2012 toiminnallisista tavoitteista toiminnallisen tavoitteen 1.1 Koululais- ja ruokakuljetusten sekä muun tilausliikenteen kilpailutus innovatiivisella tavalla tuottavuutta nostaen. Ehdotus hyväksyttiin. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 KH 73 Ehdotus: LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen lautakunta 4/ Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Säästövapaat lomanmääräytymiskaudelta /Jarkko Sorvanto Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Hallintopäällikön päätöspöytäkirja It-suunnittelijan määrääminen työtehtäviin normaalin työajan ulkopuolella Hallintopäällikön päätöspöytäkirja It-suunnittelijan määrääminen työtehtäviin normaalin työajan ulkopuolella Käsittely: Hallintopäällikkö Sorvanto poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanjohtaja Isotupa toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän aikana. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 KH 74 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Ehdotus: merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Kunnan Taitoa Oy Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Helsingissä Kuntien Tiera Oy Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Helsingissä Lohjan kaupunki Perusturvan talousarvion toteutumisseuranta tammi-helmikuulta 2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirje Kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet Nummi-Pusulan kunta Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta Jätehuollon yhdenmukaistaminen ja yhteinen toimialueen toimielin Novago Toimintasuunnitelma 2012 ja toimintakertomus 2011 HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja kokouksesta Kuntatyönantajat Yleiskirje Työterveyshuoltolaki muuttuu : Työntekijän työkyky on arvioitava ja työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä riittävän varhain Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 Uudenmaan liitto Pöytäkirja maakuntahallituksen kokouksesta Helsingin hallinto-oikeus Helsingin hallinto-oikeus on antamallaan ratkaisulla hylännyt n kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksistä tehdyt valitukset. Hallinto-oikeuden päätökseen on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Lohjan kaupunki Ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2011 Ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta Lostkuntien maksuosuudet vuonna 2011 Ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta Lostyhteistoiminta-alueen valmiussuunnitelma Ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta Hoidon porrastuksen toimivuus Ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta Hoidon porrastuksen kriteerit Ote sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjasta Sammatin ja Karjalohjan vastaanottotoiminnan järjestäminen Päätös: merkitsi kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 KH:66 /2012 KH 75 KH LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö koskee kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitystä sekä käynnistettäviä kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksia sekä jo meneillään olevaa kuntien tehtävien arviointityötä. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitys Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia. Hallitusohjelman mukaan hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Selvityksen perusteella valmisteltava rakennelaki korvaa PARAS-puitelain. Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja. Työryhmän toimikaudeksi määriteltiin Hallitusohjelman linjausten johdosta valtiovarainministeriö muutti työryhmän toimeksiantoa ja kokoonpanoa sekä myöhemmin jatkoi työryhmän toimikautta asti. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallitusohjelmassa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmän tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 siten, että niiden pohjalta hallitus voi määritellä kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen sekä että niiden pohjalta voidaan valmistella hallituksen esitys. Kuntauudistusesitys oli laadittava myös karttamuotoisena. Työryhmä luovutti selvityksensä hallinto- ja kuntaministerille Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvitysosa työryhmä kuvaa aikaisempia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettamia reunaehtoja, uudistuksen tarkastelunäkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu työryhmä esittää maakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevat esitykset. Työryhmän selvitystä esitellään 18 aluetilaisuudessa helmi-maaliskuussa. Uudenmaan kuntia koskeva tilaisuus järjestetään Helsingissä. Tilaisuudet ovat osa kuntien kuulemista. Niistä jokaisen yhteyteen on varattu aikaa keskustelulle. Tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat, paikat ja aikataulut julkaistaan kuntauudistuksen internet -sivuilla Aluetilaisuuksissa ja tällä lausuntomenettelyllä tapahtuvien kuulemisten jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenemistavoista, kriteereistä sekä uudesta kuntarakenteesta. Työryhmän kuntauudistusesityksen lähtökohtana on sellaisen elinvoimaisen ja toiminnallisen kuntarakenteen muodostaminen, joka nykyistä paremmin turvaisi peruspalvelujen järjestämisen ja vastaisi ihmisten arjen muotoutumista ja elinpiiriä. Työryhmän esittämällä kuntarakenteen muutoksella pyritään myös vahvistamaan kuntien taloutta ja taloudellista liikkumavaraa. Esitysten perusteluina korostuvat valtaosassa maata erityisesti väestökehitys- ja kuntataloustekijät. Suurilla kaupunkiseuduilla ehdotetut ratkaisut pohjautuvat pitkälti maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista koskeviin yhdyskuntarakennetekijöihin sekä kuntatalouden tekijöihin. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että väestön ikääntyminen ja julkisen talouden ja erityisesti kuntatalouden tila ja palveluiden turvaaminen edellyttävät lähivuosina merkittäviä myös kuntiin kohdistuvia uudistamistoimenpiteitä. Vuonna 2010 sataa työikäistä kohti oli vielä 51,6 ei-työikäistä. Vuonna 2020 heitä arvioidaan olevan jo 65,4 ja vuonna 2030 peräti 73,0. Väestöllisessä huoltosuhteessa ei oteta huomioon, ovatko työikäiset myös työelämässä, vaan siinä otetaan huomioon vain ikäryhmät. Todellinen työikäisten ja ei-työikäisten elatussuhde (taloudellinen huoltosuhde) on vielä tätäkin suurempi. Lisäksi kuntien taloutta on koko 2000-luvun leimannut tulo- ja menokehityksen suhdanteita myötäilevä yhteys sekä toisaalta kokonaistuottavuuden heikko kehitys. Kuntatalouden tila on pysynyt kroonisesti kireänä, ja kuntien lainakanta on viimeisen 10 vuoden aikana kolminkertaistunut. Kuntien kokonaisveroaste on ollut nousussa ja ennusteen mukaan kuntien kokonaisveroaste kohoaa rajusti vuosina Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 Työryhmä toteaa työnsä johtopäätöksenä, että hallituksen linjaukset elinvoimaisista kunnista edellyttävät suurta rakennemuutosta, jossa merkittävässä roolissa on kuntien lukumäärän olennainen vähentäminen. Kuntauudistukseen liittyvät muut uudistukset Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Lausunnonantajien suuren määrän vuoksi lausuntokierros toteutetaan sähköisen lomakkeen avulla. Lausunnot annetaan sähköisesti erillisen vastauslinkin kautta. Lausunnot tulee antaa viimeistään perjantaina Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvitys on saatavissa osoitteessa Ehdotus: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä seuraavan lausunnon sekä oikeuttaa yleisen osaston tarkoituksenmukaisella tavalla toteuttamaan vastaamisen ministeriön sähköisen lomakkeen kautta: n kunnanvaltuusto katsoo, että vaikka kuntarakenteen kehittäminen ja kuntien määrän vähentäminen voivatkin olla keinoja vastata muun muassa kuntatalouden haasteisiin, on samanaikaisesti erityisesti tarkasteltava myös kunnan tehtäviä ja tehtävien jakoa valtion ja kuntien sekä maakuntien ja Ely-keskusten välillä. Kuntarakenteen kehittämisessä on myös otettava huomioon kielelliset vaikutukset, jotta myös ruotsinkieliset palvelut voidaan asianmukaisesti turvata. Selvityksessä työryhmä esittää ensisijaisesti, että n kunta jaettaisiin. Tällöin Inkoo, Kirkkonummi sekä n eteläinen osa muodostaisivat oman selvitysalueen. Työryhmän selvityksen mukaan erityisesti toiminnalliset, yhdyskuntarakenteelliset, taloudelliset ja kielelliset seikat puoltavat n kunnan jakamista ja n kunnan eteläosan liittämistä Kirkkonummen ja Inkoon kanssa muodostettavaan kuntaan. Lohjan seudun selvitysalueen muodostaisivat Lohja, Nummi-Pusula ja Karjalohja sekä pohjoinen osa sta. Kolmen kunnan ja n pohjoisosan voi katsoa sekä yhdyskuntarakenteen että asioinnin ja työssäkäynnin näkökulmista muodostavan selkeän toiminnallisen ja yhtenäisen kokonaisuuden, joka olisi myös taloudellisesti riittävän vahva. Samalla muodostuisi yksikielinen suomenkielinen kunta. n kunnanvaltuusto katsoo, että n kunta lähtökohtaisesti kykenee sekä taloudellisista että toiminnallisista näkökohdista käsin jatkamaan Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 itsenäisenä kuntana. lla on kasvavana ja kehittyvänä kuntana mahdollisuudet jatkaa myös itsenäisenä erityisesti kun kunnan talous on saatu ylijäämäiseksi ja kunnan velkamäärää (euroa per asukas) on onnistuttu laskemaan. n kunta on muuttovoittoinen. Maantieteellisesti sijaitsee radan varressa, jolloin myös edellytykset kunnan kasvamiseen ovat kestävällä pohjalla. Hyvät liikenneyhteydet ja sijainti rannikolla tekevät sta houkuttelevan asuinympäristön. Näin ollen myös n huoltosuhteen kehitys on hyvä. Erityisesti työryhmän ehdotukseen kunnan jakamisesta on suhtauduttava torjuvasti. Mikäli n kunta ei jatkaisi itsenäisenä kuntana, on kunnan liittymisen uuteen kuntaan tällöin tapahduttava koko nykyisen kunnan osalta. n kunta on jo aiemmin osallistunut selvityksiin, joissa on kartoitettu työryhmän esittämiä vaihtoehtoja kuntaliitoksiksi. Näin ollen lisäselvitysten tarvetta on arvioitava kriittisesti ja mikäli lisäselvityksiä tehdään, tulee jo tehdyt selvitykset tällöin hyödyntää. Käsittely: Svanfeldt teki seuraavan muutosehdotuksen: Ensimmäinen kappale: päättää valtuuttaa yleisen osaston valmistelemaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, tähän lausuntoon perustuvat, selkeät ja yksiselitteiset vastaukset valtiovarainministeriön kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esittämiin kysymyksiin. Kappaleissa kaksi ja viisi n kunnanvaltuusto muutetaan muotoon n kunnanhallitus. Kuudes kappale: Mikäli n kunta ei kuntauudistuksen johdosta voi jatkaa itsenäisenä kuntana, on nykyisen n kunnan kokonaisuudessaan liityttävä Kirkkonummen kuntaan. Muutosehdotus raukesi kannattamattomana. Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: Asia palautetaan uudelleenvalmisteluun. Kunta hakee valtiovarainministeriöltä lisäaikaa lausunnon antamiseksi Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä siten, että vastaukset voidaan jättää valtuuston normaalin kokousrytmin mukaisesti huhtikuussa. Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Stefan Svanfeldt jätti päätökseen eriävän mielipiteen. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 KH 75 Liite 1 Ehdotus: Käsittely: Kunta on saanut valtiovarainministeriöltä lisäaikaa vastauksen antamiseen saakka. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä liitteen mukaisen lausunnon. Kaisla Parviaisen kannattamana ehdotti, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon: Osa 1. Kunnan lausunto kunnallishallinnon rakenne -työryhmän raportista 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte tarvetta uudistaa kunta- ja palvelurakennetta ja mitkä ovat kuntien näkökulmasta tärkeimmät syyt uudistuksen toteuttamiseen? Kuntauudistukseen kokonaisuutena on kolme keskeistä syytä: terveydenhuollon järjestäminen riittävän suurissa kokonaisuuksissa, kaupunkiseutujen maankäytön johdonmukainen suunnittelu ja väestökehityksen ja väestörakenteen aiheuttama huoltosuhteen muutos. Kuntarajat ylittävä yhteistyö muodostuu usein hallinnollisesti kankeaksi ja muiden kuin isäntäkunnan valtuutettujen vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen jäävät usein ohuiksi. Lisäksi pienissä kunnissa tehtävänkuvat muodostuvat usein huomattavan laajoiksi, kun viranhaltijoiden harvalukuisuus haittaa yksittäiseen osa-alueeseen erikoistumista. 2. Osio: Työryhmän tarkastelunäkökulmat sekä kuntaliitostarpeen arviointi 1. Miten arvioitte kuntanne osalta työryhmän kuntarakennetarkastelussa käyttämiä tarkastelunäkökulmia ja kriteereitä? Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta? Työryhmän näkemys on pääosin oikea, ja väestön ikääntyminen tulee asettamaan suuria haasteita julkiselle taloudelle. n erityispiirteenä on suuri kuntaan kohdistuva lapsiperheiden muuttoliike, mikä asettaa haasteita palvelutarjonnalle. Taloustarkastelunäkökulmien osalta? Odotettavissa oleva huoltosuhteen heikkeneminen tulee asettamaan haasteita julkiselle taloudelle. on kohdistuva muuttoliike on edellyttänyt Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 voimakkaita investointeja palvelujen tarjontaan, mikä on johtanut suureen suhteelliseen velkaantumiseen. Yhdyskuntarakenteen tarkastelun osalta? Pääkaupunkiseudun läheisyys asettaa paineita myös n maankäytölle. Lohja,, Nummi-Pusula ja Karjalohja ovat yhdistymissopimuksessaan sitoutuneet kehittämään maan käyttöä Uudenmaan maakuntakaavan pohjalta. Työssäkäynnin, saavutettavuuden ja asioinnin osalta? Uudenmaan maakunnan työssä käynti on muusta maasta varsin poikkeava. Tilastollisen työssäkäyntialuemäärittelyn pohjalta maakunnassa on käytännössä vain yksi 23 kunnan muodostama työssäkäyntialue. Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytysten osalta? Tarkastellessaan peruspalvelujen järjestämisedellytyksiä yleisesti työryhmän arvio on oikea. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut on aiheellista järjestää riittävän suurissa kokonaisuuksissa. Elinkeinotoimen kehittämisen osalta? n yhteisöverotulot ovat huomattavan vähäisiä. Kunta ei ole pystynyt luomaan riittäviä elinkeinotoiminnan edellytyksiä alueelleen. on mukana seitsemän länsiuusimaalaisen kunnan vuonna 2011 perustamassa elinkeinotoiminnan kehitysyhtiö Novago Yrityskehitys Oy.ssä. Toiminnallisen kokonaisuuden ja kokonaisarvioinnin osalta? Uudenmaan työssä käynti on muusta maasta varsin poikkeava, eikä sellaisenaan sovi kuntauudistuksen perustaksi. Länsi-Uudellamaalla työryhmä ei huomioi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä riittävällä painoarvolla. 2. Vastaako työryhmän tarkastelunäkökulmien analyysi käsitystänne kuntanne tilanteesta? Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta: EI Taloustarkastelunäkökulmien osalta: KYLLÄ Yhdyskuntarakennetarkastelun osalta: EI Työssäkäynnin, saavutettavuuden ja asioinnin osalta: EI Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytysten osalta: EI Elinkeinotoimen kehittämisen osalta: KYLLÄ Toiminnallisen kokonaisuuden ja kokonaisarvioinnin osalta: EI Mikäli vastasitte edelliseen kysymyksen vaihtoehtoihin EI, niin mikä on oma analyysinne tilanteesta? Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta? Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 nkin väestö ikääntyy, mutta n valtuusto uskoo n väestökehityksen olevan ikärakenteen puolesta jonkin verran esitettyä edullisempi on suuntautuvan muuttoliikkeen johdosta. Aiemmat väestöennusteet ovat johdonmukaisesti aliarvioineet muuttoliikkeen suuruutta. Työryhmän esittämässä vaihtoehdossa, jossa jaettaisiin Lohjan ja Kirkkonummen välillä, ei ole realistista ajatella, että uudesta Lohjasta tehtäisiin kaksikielinen erityislailla. Ei ole nähtävissä, että kuntauudistuksen yhteydessä, kun muodostetaan entistä suurempia kuntia, samalla alennettaisiin kunnan kaksikielisyyteen edellytettävää vähemmistökieltä puhuvien määrää. Sitä vastoin n, Lohjan, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan jo päättämässä kuntaliitoksessa kielelliset oikeudet turvataan, sillä uusi Lohja on lain mukaan kaksikielinen. Taloustarkastelunäkökulmien osalta? Yhdyskuntarakenteen tarkastelun osalta? Raportissa ei täsmällisesti käy ilmi, mitä työryhmä tarkoittaa kirjoittaessaan, että yhdyskuntarakenteesta ja toiminnallisuudesta johtuen n jakaminen olisi perusteltua. Lähes koko Uusimaa kuuluu Helsingin työssäkäyntialueeseen, eikä se, että suuri osa siuntiolaisista pendelöi Helsinkiin tai Espooseen, tarkoita sitä, että Kirkkonummi ja muodostaisivat sellaisen yhtenäisen työssäkäyntialueen, jollaisia kuntauudistuksessa tavoitellaan. Työssäkäynnin, saavutettavuuden ja asioinnin osalta? Ks. edellinen. Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytysten osalta? Tarkastellessaan ta ja Länsi-Uuttamaata työryhmä ei raportissaan pane riittävää painoarvoa peruspalvelujen järjestämiselle. n kunta järjestää nykyisellään sosiaali- ja terveyspalvelunsa Paras -lainsäädännön mukaisesti Lohjan, n, Inkoon ja Karjalohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa (LOST), jossa Lohja toimii isäntäkuntana. Lisäksi kuuluu Lohjan sairaanhoitoalueeseen, joka hoitaa erikoissairaanhoidon palvelut alueellaan. Lisäksi tekee yhteistyötä muiden kuntien kanssa kulttuuri- ja sivistyspalvelujen osalta. Ruotsinkielinen yläkoulu toteutetaan yhteistyössä Lohjan ja Inkoon kanssa, lukioyhteistyötä on sekä Kirkkonummen että Lohjan kanssa, ja siuntiolaisten ammattikorkeakoulutuksesta vastaa pääasiassa Luksia opetuksen tapahtuessa suurelta osin Lohjalla. Elinkeinotoimen kehittämisen osalta? Toiminnallisen kokonaisuuden ja kokonaisarvioinnin osalta? Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 Uudenmaan työssä käynti on muusta maasta varsin poikkeava, eikä sellaisenaan sovi kuntauudistuksen perustaksi. Länsi-Uudellamaalla työryhmä ei huomioi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä riittävällä painoarvolla. Mitä edellä todettuja ja mahdollisia muita tarkastelunäkökulmia ja - kriteerejä kuntanne näkemyksen mukaan tulisi soveltaa tarkasteltaessa kuntaliitoksen tarvetta kuntanne ja alueenne osalta? Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta? Väestökehityksen yksityiskohtaisempi tarkastelu ja erityisesti sisäänmuuton arviointi syventäisi tarkastelua. Aiemmat väestöennusteet ovat johdonmukaisesti aliarvioineet muuttoliikkeen suuruutta. Taloustarkastelunäkökulmien osalta? Suoraviivaisen tilinpäätöstietojen tarkastelemisen lisäksi olisi aiheellista ottaa huomioon suureen suhteelliseen velkaantumiseen johtaneet syyt ja mahdollisuudet hallinnon tehostamiseen suuremmissa yksiköissä. Yhdyskuntarakenteen tarkastelun osalta? Kun lähes koko Uusimaa kuuluu Helsingin työssäkäyntialueeseen, kuntauudistuksen kannalta yhdyskuntarakennetta Uudellamaalla on tarkasteltava muin kriteerein. Työssäkäynnin, saavutettavuuden ja asioinnin osalta? Ks. edellinen. Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytysten osalta? Työryhmä tarkastelee erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä suhteellisen ohuesti. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon nykyiset palvelutuotantorakenteet sekä suunniteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus. Elinkeinotoimen kehittämisen osalta? Toiminnallisen kokonaisuuden ja kokonaisarvioinnin osalta? Uudenmaan työssä käynti on muusta maasta varsin poikkeava, eikä sellaisenaan sovi kuntauudistuksen perustaksi. Kuntien tärkein tehtävä on tuottaa asukkailleen palveluja, ja palveluista sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on haastavinta. Länsi-Uudellamaalla työryhmä ei huomioi sosiaalija terveyspalvelujen järjestämistä riittävällä painoarvolla. Lisäksi tulee huomioida vahva olemassa oleva yhteistyö Lohjan kanssa sivistystoimen, jätehuollon ja ympäristöterveydenhuollon saralla. 3. Osio: Kuntaliitoksen toteuttaminen kuntien oman selvityksen perusteella tai työryhmän esittämän erityisen kuntajakoselvityksen perusteella Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu Olisiko kuntanne valmis selvittämään yhdessä muiden kuntien kanssa kuntaliitoksen toteuttamista työryhmän esittämän erityisen kuntajakoselvityksen sijasta? EI Mikä olisi se alue, jolla kuntanne näkemyksen mukaan voitaisiin sitä selvittää?, Lohja, Nummi-Pusula ja Karjalohja ovat jo selvittäneet kuntaliitoksen toteuttamista ja päättäneet yhdistyä uudeksi Lohjaksi alkaen. Olisiko kuntanne valmis osallistumaan työryhmän esittämään ministeriön käynnistämään ja kustantamaan erityiseen kuntajakoselvitykseen? EI n, Lohjan, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan valtuustot ovat päättäneet yhdistyä uudeksi Lohjaksi alkaen, ja kuntaliitospäätös sitoo kuntia. n kunnanvaltuusto katsoo, että mikäli ministeriö päättäisi käynnistää uuden Lohjan aluetta koskevan valtuustojen yhteisestä päätöksestä poikkeavan erityisen kuntajakoselvityksen, asia tulee käsitellä yhdistymishallituksessa ( asti) tai uuden Lohjan päätöselimissä ( alkaen). Katsooko kuntanne, että osaliitokset olisivat alueellanne tarpeellisia? EI 4. Osio: Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiskeinoista ja aikataulusta 1. Työryhmä on esittänyt raporttinsa selvitysosassa (selvityksen osa 1) kuntauudistuksen toteuttamistapoja. Mikä on kuntanne näkemys näistä toteuttamistavoista? Kuntien itse käynnistämä selvitys: Tämän tulee olla ensisijainen tie., Lohja, Nummi-Pusula ja Karjalohja ovat jo selvittäneet liitosta ja päättäneet yhdistyä uudeksi Lohjaksi alkaen. Ministeriön käynnistämä kuntajakoselvitys: Lähestymistavan haasteena on kuntien sitouttaminen työhön. Ilman sitoutumista tämä toteuttamistapa tuskin johtaa vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin. Kuntaliitosten taloudellinen tukeminen: Ns. porkkanarahat ovat tarpeellisia haluttaessa ohjata kuntia vapaaehtoisiin liitoksiin. Ei liene realistista, että porkkanarahat olisivat niin suuria, että ne merkittävästi vaikuttaisivat yhdistyvän kunnan taloudelliseen tilanteeseen, mutta niitä tarvitaan kuntaliitosten Lautakunta Kunnanvaltuusto

22 Sivu 22 aiheuttamien hallinnollisten kulujen kattamiseen, ja niiden puuttuminen voisi muodostua kuntaliitoksille esteeksi. Valtionosuusjärjestelmän muuttaminen uudistuksiin kannustavaksi: n kunta katsoo, ettei asiasta voida lausua ilman täsmällisempää tietoa suunnitelluista muutoksista. Uudistuksen ohjaaminen muutoin kuntien rahoitusjärjestelmän muutoksilla (esim. veropohja): n kunta katsoo, ettei asiasta voida lausua ilman täsmällisempää tietoa suunnitelluista muutoksista. Uudistuksen toteuttaminen palvelujen järjestämistä koskevien kriteerien perusteella: n kunta katsoo, ettei asiasta voida lausua ilman täsmällisempää tietoa suunnitelluista muutoksista. Uudistuksen toteuttaminen velvoittavalla lainsäädännöllä: n kunta katsoo, ettei asiasta voida lausua ilman täsmällisempää tietoa suunnitelluista muutoksista. Muu, mikä 2. Mistä ajankohdasta lukien kuntaliitokset voitaisiin toteuttaa alueellanne? Perustelunne aikataululle, Lohja, Nummi-Pusula ja Karjalohja ovat tehneet päätökset yhdistyä uudeksi Lohjaksi alkaen. 5. Osio: Muutostuki 1. Millaiset valtion muutostuen keinot voisivat edistää uudistuksen toteuttamista omassa kunnassanne ja alueellanne?, Lohja, Nummi-Pusula ja Karjalohja ovat tehneet päätökset yhdistyä uudeksi Lohjaksi alkaen. Siten tällä alueella muutostuki ei ole tarpeen. 6. Osio: lisänäkemyksiä 1. Jos haluatte esittää esitettyjen kysymyksien ohella omia vaihtoehtoisia näkemyksiänne työryhmän selvitykseen, lisätkää ne alla olevaan tilaan. Osa II. Kunnan näkemyksiä muihin kuntauudistukseen liittyviin hankkeisiin 1. Osio: Kuntalain kokonaisuudistus 1. Mitkä ovat kuntanne näkemyksen mukaan kuntalain tärkeimmät uudistustarpeet? Lautakunta Kunnanvaltuusto

23 Sivu Miten kuntanne näkemyksen mukaan lähidemokratiaa voitaisiin vahvistaa uudistamalla kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevia säännöksiä? Nykyisen kuntalain mukaan valtuuston nimittämiin toimielimiin valitaan jäsenet viime kädessä suhteellisella vaalilla. Paikallisdemokratian edistämiseksi kuntalain on mahdollistettava alueellinen lautakunta tai aluevaltuusto, jonka kokoonpano perustuu alueen poliittisiin voimasuhteisiin. Nykyinen kuntalaki sallii kuntalaisten tehdä kuntalaisaloitteen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tämä edellyttää, että 5 % äänioikeutetuista kuntalaisista allekirjoittaa aloitteen. On huolehdittava siitä, että kuntakoon kasvaessa kuntalaisaloitteen tekeminen ei suhteettomasti vaikeudu. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi säätämällä allekirjoittajien vähimmäismäärä, joka kuntakoosta riippumatta riittää asian saattamiseksi käsittelyyn, tai säätämällä, että 5 % kunnanosan äänioikeutetuista voi tehdä aloitteen kunnanosavaltuustolle, joka voi harkintansa mukaan saattaa asian edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 2. Osio: Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 1. Mitkä ovat kuntanne näkemyksen mukaan kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän tärkeimmät uudistustarpeet? Kuntalaisten maksamat verotulot on paremmin kohdistettava kuntiin. Kuntalaisten maksamista pääomatuloista osa on kohdistettava kunnalle. Kotikuntakikkailua, jossa muutetaan alemman veroäyrin kuntaan vuodenvaihteeksi ja vuodenvaihteen jälkeen takaisin, on voitava hillitä. Nykyisin valtionosuudet määräytyvät osin demografisin perustein; sekä lapset että vanhukset tarvitsevat erityisen paljon palveluja. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä painottuu vanhusväestöön ja tukee riittämättömästi kasvavia kuntia, joissa lasten osuus väestöstä on suuri. 3. Osio: Kuntien tehtävien arviointi 1. Mitkä seikkoja tulisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja arvioitaessa: - Kuntien tehtävien mahdollinen vähentäminen - Valtion ja kuntien tehtävänjako - Määriteltäessä uusien kuntien tehtäviä Uusia kuntien tehtäviä määriteltäessä tulee 1) kuulla kuntia, 2) kunnioittaa niiden itsehallintoa ja 3) korvata annettujen tehtävien aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti. 4. Osia: lisänäkemyksiä Lautakunta Kunnanvaltuusto

24 Sivu Jos haluatte esittää esitettyjen kysymyksien lisäksi kuntauudistukseen liittyen muuta, lisätkää se alla olevaan tilaan. Svanfeldt Martinin kannattamana ehdotti, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon: OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista Työryhmä on selvityksen 4. luvussa kuvannut uudistuksen tarvetta ja tavoitteita. 1. Miten arvioitte tarvetta uudistaa kunta- ja palvelurakennetta ja mitkä ovat kuntien näkökulmasta tärkeimmät syyt uudistuksen toteuttamiseen? Ensisijaisesti tulisi arvioida ja määritellä tarkkaan kuntien ja valtion välistä tulevaa tehtävänjakoa. Tästä määritelmästä riippuen voi olla syytä uudistaa kuntarakennetta (vähentää kuntien määrää), jotta kaikkien palvelujen väestöpohja on tuottajakohtaisesti riittävä. Pidämme kuitenkin epätodennäköisenä, että esim. sairaanhoidon osalta olisi tarkoituksenmukaista luoda sellaista mallia, jossa kaikki kunnat vastaisivat itse omien palveluidensa tuottamisesta. Tästä syystä näemme riskinä, että kuntien ja valtion välisen epävarman tehtäväjaon päälle luotava uusi kuntarakenne ei tule olemaan palveluiden rahoittajien ja käyttäjien, eli kuntalaisten tarpeisiin optimaalinen. Kuntalaisille tarjottavien palveluiden tulee olla helposti kuntalaisten saavutettavissa, eli niiden tulee olla joko lähellä tai hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä. 2. Osio: Työryhmän tarkastelunäkökulmat sekä kuntaliitostarpeen arviointi 1. Miten arvioitte kuntanne osalta työryhmän kuntarakennetarkastelussa käyttämiä tarkastelunäkökulmia ja kriteereitä? Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta? Taloustarkastelunäkökulmien osalta? Yhdyskuntarakennetarkastelun osalta? Työssäkäynnin, saavutettavuuden ja asioinnin osalta? Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytyksien osalta? Elinkeinotoimen kehittämisen osalta? Toiminnallisen kokonaisuuden ja kokonaisarvioinnin osalta? Lautakunta Kunnanvaltuusto

25 Sivu 25 Mielestämme kaikki mainitut näkökulmat ovat tärkeitä ja ne antavat yhdessä kattavan kuvan kunnan tilanteesta. 2. Vastaako työryhmän tarkastelunäkökulmien analyysi käsitystänne kuntanne tilanteesta? (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei) Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta? Kyllä Taloustarkastelunäkökulmien osalta? Ei Yhdyskuntarakennetarkastelun osalta? Kyllä Työssäkäynnin, saavutettavuuden ja asioinnin osalta? Ei Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytyksien osalta? Kyllä Elinkeinotoimen kehittämisen osalta? Kyllä Toiminnallisen kokonaisuuden ja kokonaisarvioinnin osalta? Kyllä 3. Mikäli vastasitte edelliseen kysymyksen vaihtoehtoihin EI, niin mikä on oma analyysinne tilanteesta? Taloudellinen tarkastelu lähtee painelaskelmissa siitä, että kuntien tulisi jatkossa ylläpitää nykyinen suhde oman verorahoituksen ja valtionosuusrahoituksen välillä. Kun lla on maan melkein korkein veroprosentti, maan 13. alhaisin valtionosuusrahoitus per asukas sekä maan korkeimpia muuttovoittoja, tämä painelaskelma antaa täysin väärän kuvan kunnan tilanteesta. Tarkastelussa todetaan, että n taloudellinen liikkumavara on erittäin heikko ja, että lla on erittäin suuri veronkorotuspaine. Kyseenalaistamme tarkastelun lähtökohtia tältä osin. Painelaskelma on luotu vakiokaavoilla yksinkertaistavalla tavalla edellisten kymmenen vuoden tunnuslukujen pohjalta. n kumulatiivinen tulos edelliseltä kolmelta vuodelta on vuosi vuodelta nousujohteinen ja kumulatiivisesti lähes 500 / asukas. Työssäkäynnin ja asiointialueiden osalta tarkastelussa pitäisi mielestämme tulla ilmi, että poikkeuksellisen selvästi 80 % kunnasta ulospäin suuntautuvasta työmatkaliikenteestä suuntautuu itään Kirkkonummelle tai sen läpi. 4. Mitä edellä todettuja ja mahdollisia muita tarkastelunäkökulmia ja kriteerejä kuntanne näkemyksen mukaan tulisi soveltaa tarkasteltaessa kuntaliitoksen tarvetta kuntanne ja alueenne osalta? Lautakunta Kunnanvaltuusto

26 Sivu 26 Mielestämme työryhmän loppuraportin tarkastelunäkökulmat ovat muuten riittävät. 3 Osio: Kuntaliitoksen toteuttaminen kuntien oman selvityksen perusteella tai työryhmän esittämän erityisen kuntajakoselvityksen perusteella Tässä osiossa esitetyt kysymykset liittyvät mahdollisen kuntaliitoksen tekemisen vaihtoehtoihin sekä aluerajauksiin. 1. Olisiko kuntanne valmis selvittämään yhdessä muiden kuntien kanssa kuntaliitoksen toteuttamista työryhmän esittämän erityisen kuntajakoselvityksen sijasta? KYLLÄ Jos edelliseen kysymykseen vastataan KYLLÄ, aukeaa seuraava kysymys: Mikä olisi se alue, jolla kuntanne näkemyksen mukaan voitaisiin sitä selvittää?, Kirkkonummi ja Inkoo. Työryhmä on esittänyt, että alueellisen kuntarakenneselvityksen pohjalta käynnistettäisiin kuntajakolaissa (1698/2009) 4. luvussa tarkoitettu ministeriön kustannuksella tehtävä erityinen kuntajakoselvitys kullakin ehdotetulla alueella. 2. Olisiko kuntanne valmis osallistumaan työryhmän esittämään ministeriön käynnistämään ja kustantamaan erityiseen kuntajakoselvitykseen? KYLLÄ Jos edelliseen kysymykseen vastataan KYLLÄ, aukeaa seuraava kysymys: Mikä olisi se alue, jolla kuntanne näkemyksen mukaan voitaisiin toteuttaa työryhmän esittämä erityinen kuntajakoselvitys?, Kirkkonummi ja Inkoo. 3. Katsooko kuntanne, että osaliitokset olisivat alueellanne tarpeellisia? EI Jos edelliseen kysymykseen vastataan KYLLÄ, aukeaa seuraava kysymys: Millä alueella ja millä tavoin osaliitokset olisivat alueellanne tarpeellisia? Lautakunta Kunnanvaltuusto

27 Sivu Osio: Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiskeinoista ja aikataulusta 1. Työryhmä on esittänyt raporttinsa selvitysosassa (selvityksen osa I) kuntauudistuksen toteuttamistapoja. Mikä on kuntanne näkemys näistä toteuttamistavoista? Kuntien itse käynnistämä selvitys: Hyvä tapa Ministeriön käynnistämä kuntajakoselvitys: Hyväksyttävä tapa Kuntaliitosten taloudellinen tukeminen: Hyvä tapa Valtionosuusjärjestelmän muuttaminen uudistuksiin kannustavaksi: Hyväksyttävä tapa Uudistuksen ohjaaminen muutoin kuntien rahoitusjärjestelmän muutoksilla (esim. veropohja): Hyväksyttävä tapa Uudistuksen toteuttaminen palvelujen järjestämistä koskevien kriteerien perusteella: Hyvä tapa Uudistuksen toteuttaminen velvoittavalla lainsäädännöllä: Huono tapa Muu, mikä? 2. Mistä ajankohdasta lukien kuntaliitokset voitaisiin toteuttaa alueellanne? Vuoden 2013 alusta lukien Ei Vuoden 2014 alusta lukien Ei Vuoden 2015 alusta lukien Kyllä Vuoden 2016 alusta lukien Kyllä Vuoden 2017 alusta lukien Kyllä 3. Perustelunne aikataululle Vuoden 2013 ja -14 osalta aikataulu olisi liian kireä ottaen huomioon tulevat kuntavaalit ja olemassa olevat palveluiden järjestämistavat. 5. Osio: Muutostuki 1. Millaiset valtion muutostuen keinot voisivat edistää uudistuksen toteuttamista omassa kunnassanne ja alueellanne? Emme näe tarpeita muille kuin taloudellisille tuille. 6. Osio: Lisänäkemyksiä 1. Jos haluatte esittää esitettyjen kysymyksien ohella omia vaihtoehtoisia näkemyksiänne työryhmän selvitykseen, lisätkää se alla olevaan tilaan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

28 Sivu 28 Pidämme parhaimpana ratkaisuna toteuttaa erityinen kuntajakoselvitys Kirkkonummen, koko n ja Inkoon osalta. Lohjan suuntaan tehtävien mahdollisten pienimuotoisten rajamuutoksien tulisi mielestämme lähteä ko. alueiden asukkaiden tarpeista, halusta ja aloitteesta. OSA II. KUNNAN NÄKEMYKSIÄ MUIHIN KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVIIN HANKKEISIIN 1. Osio: Kuntalain kokonaisuudistus 1. Mitkä ovat kuntanne näkemyksen mukaan kuntalain tärkeimmät uudistustarpeet? Kuntien tehtävien tarkka määrittäminen ja niihin liittyvän demokraattisen päätöksenteon ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen. 2. Miten kuntanne näkemyksen mukaan lähidemokratiaa voitaisiin vahvistaa uudistamalla kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevia säännöksiä? Puoluepoliittinen kysymys johon kunnallamme ei ole yhteneväistä näkemystä. 2. Osio: Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 1. Mitkä ovat kuntanne näkemyksen mukaan kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän tärkeimmät uudistustarpeet? Nykyinen malli ei ota oikealla tavalla huomioon muuttovoiton ja kasvun aiheuttamaa painetta kunnan taloudelle. Pidämme epäoikeudenmukaisena, että noin viidennes n valtionosuuksista menee maan korkeimpiin kuuluvalla kunnallisveroprosentilla sellaisille kunnille, joilla on useita prosenttiyksikköjä alempi veroprosentti. Valtionosuuksien verotulontasaus on epäoikeudenmukainen ja se tulisi kokonaisuudessaan rakentaa uudestaan. Uudistuksessa tulisi olla muuttuja joka poistaa nykyisen mahdollisuuden pyörittää kuntaa muiden rahoilla ja alhaisella veroprosentilla. 3. Osio: Kuntien tehtävien arviointi Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on osana kuntauudistusta määrittää uusien kuntien tehtävät sekä arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoitteita. Työryhmä kartoittaa kuntien tehtävät kokonaisuutena ja niiden järjestämistä koskevat velvoitteet. Kartoitus käynnistetään keväällä 2012 ja sen perusteella Lautakunta Kunnanvaltuusto

29 Sivu 29 laaditaan analyysi vuoden 2012 loppuun mennessä. 1. Mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon seuraavia asioita arvioitaessa: Kuntien tehtävien mahdollinen vähentäminen Valtion ja kuntien tehtävänjako Määriteltäessä uusien kuntien tehtäviä Palveluiden asiakaspohjan riittävyys, demokratian toteutuminen ja kansalaisten oikeus ja mahdollisuus tasavertaiseen palveluun kotikunnasta riippumatta. Erikoissairaanhoito on esimerkki palvelusta joka tulisi siirtää valtion vastuulle. 4. Osio: Lisänäkemyksiä 1. Jos haluatte esittää esitettyjen kysymyksien lisäksi kuntauudistukseen liittyen muuta, lisätkää se alla olevaan tilaan. Koska oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat Kaislan ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Svanfeldtin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Kaislan ehdotus voitti äänin 6 (Kaisla, Parviainen, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) 5 (Janhunen, Karell, Laaksonen, Martin, Svanfeldt). Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kaislan ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Kaislan ehdotus voitti äänin 6 (Kaisla, Parviainen, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) 5 (Janhunen, Karell, Laaksonen, Martin, Svanfeldt). Päätös: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon: Osa 1. Kunnan lausunto kunnallishallinnon rakenne -työryhmän raportista 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1.Miten arvioitte tarvetta uudistaa kunta- ja palvelurakennetta ja mitkä ovat kuntien näkökulmasta tärkeimmät syyt uudistuksen toteuttamiseen? Lautakunta Kunnanvaltuusto

30 Sivu 30 Kuntauudistukseen kokonaisuutena on kolme keskeistä syytä: terveydenhuollon järjestäminen riittävän suurissa kokonaisuuksissa, kaupunkiseutujen maankäytön johdonmukainen suunnittelu ja väestökehityksen ja väestörakenteen aiheuttama huoltosuhteen muutos. Kuntarajat ylittävä yhteistyö muodostuu usein hallinnollisesti kankeaksi ja muiden kuin isäntäkunnan valtuutettujen vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen jäävät usein ohuiksi. Lisäksi pienissä kunnissa tehtävänkuvat muodostuvat usein huomattavan laajoiksi, kun viranhaltijoiden harvalukuisuus haittaa yksittäiseen osa-alueeseen erikoistumista. 2. Osio: Työryhmän tarkastelunäkökulmat sekä kuntaliitostarpeen arviointi 1. Miten arvioitte kuntanne osalta työryhmän kuntarakennetarkastelussa käyttämiä tarkastelunäkökulmia ja kriteereitä? Väestökehityksen ja väestörakenteen osalta? Työryhmän näkemys on pääosin oikea, ja väestön ikääntyminen tulee asettamaan suuria haasteita julkiselle taloudelle. n erityispiirteenä on suuri kuntaan kohdistuva lapsiperheiden muuttoliike, mikä asettaa haasteita palvelutarjonnalle. Taloustarkastelunäkökulmien osalta? Odotettavissa oleva huoltosuhteen heikkeneminen tulee asettamaan haasteita julkiselle taloudelle. on kohdistuva muuttoliike on edellyttänyt voimakkaita investointeja palvelujen tarjontaan, mikä on johtanut suureen suhteelliseen velkaantumiseen. Yhdyskuntarakenteen tarkastelun osalta? Pääkaupunkiseudun läheisyys asettaa paineita myös n maankäytölle. Lohja,, Nummi-Pusula ja Karjalohja ovat yhdistymissopimuksessaan sitoutuneet kehittämään maan käyttöä Uudenmaanmaakuntakaavan pohjalta. Työssäkäynnin, saavutettavuuden ja asioinnin osalta? Uudenmaan maakunnan työssä käynti on muusta maasta varsin poikkeava. Tilastollisen työssäkäyntialuemäärittelyn pohjalta maakunnassa on käytännössä vain yksi 23 kunnan muodostama työssäkäyntialue. Peruspalvelujen järjestämis- ja tuotantoedellytysten osalta? Tarkastellessaan peruspalvelujen järjestämisedellytyksiä yleisesti työryhmän arvio on oikea. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut on aiheellista järjestää riittävän suurissa kokonaisuuksissa. Elinkeinotoimen kehittämisen osalta? Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA Valtiovarainministeriä LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ Taustakysymykset Kuntanumero ja kunta 099 Honkajoki Maakunta Satakunta Kuntanne yhteyshenkilön tiedot OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 51 KV 52 KV 53 KV 54 KV 55 KV 56 Kokouksen järjestäytyminen Jäsenen valinta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon Sovellusasiantuntijan

Lisätiedot

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA 1 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 25, 26, 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 25 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 21.12.2014 SISÄLLYS YHTEENVETO JA KUNTAJAKOSELVITTÄJIEN EHDOTUS 1 KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot