Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen 253/ /2010 KH 100 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus Jo varhain v todettiin, että kuntayhtymän alueella työttömyys ja rakennetyöttömyys ovat kasvamassa ja ovat tähän päivään mennessä kasvaneet huomattavasti enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Lisäksi alueella on poikkeuksellisen suuri määrä ryhmälomautettuja. Tosiasia on, että alueella ei ole tarpeeseen nähden riittävästi välityömarkkinoiden työpaikkoja, koska työpaja-tyyppistä toimintaa ei aikaisemmin ole ollut Evijärven pienehköä pajatoimintaa lukuun ottamatta, joka sekin on päättynyt vuoden 2009 lopussa. Valmistellulla Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen työpajahankkeella haetaan ratkaisua syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien palveluihin. Peruslähtökohtana on rakennetyöttömyyden takia työttömäksi jääneiden auttaminen takaisin avoimille työmarkkinoille. Toimivilla varhaisen vaiheen ja tukea antavilla palveluilla, kuten työpajatoiminta ja kehittyneet välityömarkkinat, on keskeinen ja tärkeä rooli hyvinvoinnin tukemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja myös erilaisten terveysriskien torjumisessa ja lieventämisessä. Hankkeessa haetaan uutta toimintamallia välityömarkkinoiden kehittämiseen. Työpajatoiminnan näkökulmana on ekologisuus ja kestävä kehitys. Työryhmä, johon on kuulunut kuntayhtymän, jäsenkuntien ja alueen työvoimatoimistojen edustajat ovat valmistelleet hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelman tavoitteena on saada hankkeelle ESR-tuki alkaen saakka. Tämän jälkeenkin on vielä mahdollisuus saada jatkorahoitusta hankkeeseen. Hankkeen lähtökohtana on aikaansaada kahdessa toimipisteessä (Kauhavalla ja Evijärvellä) toimiva fyysinen työpaja ja työympäristö, joka moniammatillisten metodien avulla pyrkii vaikuttamaan yksilön työmarkkina- ja koulutusaseman parantamiseen. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan. Välityömarkkinoiden tarkoituksena on tarjota työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinat tarjoavat tuettuja työ- ja aktivointipaikkoja, joilla parannetaan työnhakijoiden osaamista ja

2 työelämävalmiuksia sekä tuetaan työttömien sosiaalista toimintakykyä, voimaantumista ja osallisuutta. Hankkeella on selvä yhtymäkohta kuntayhtymän toiminnan strategiaan. Kuntayhtymän strategiassa palvelujen järjestämisessä painottuu entistä enemmän ennaltaehkäisevä työ ja sen kehittäminen sekä ongelmien varhainen havaitseminen ja tuki. Myös korjaavan työn haasteet lisääntyvät työstä ja koulutuksesta syrjäytymisen, mielenterveysongelmien sekä päihteiden käytön muodossa. Näiden ongelmien torjumiseksi tarvitaan palvelujärjestelmän tehostamista ja uusia toimintatapoja. Kuntayhtymän organisaatiossa työpajatoiminta liittyy erityisesti aikuissosiaalityöhön, työvoiman palveluohjaukseen sekä kuntouttavan työtoiminnan organisointiin. Myöhemmin hankkeeseen on mahdollista hakea opetusministeriön rahoitusta nuorten palveluihin liittyen, koska haettava ESR-rahoitus kohdentuu vain TE-toimistojen asiakkaina oleviin työttömiin työnhakijoihin. Yhdessä jäsenkuntien sivistystoimien palveluiden kanssa tämä toimintamalli takaa sen, että mahdollisimman harva nuori jää ilman peruskoulun tai ammatillisen koulun päästötodistusta. Työpajatoiminta on alueella pääosin uutta toimintaa. Alkuvaiheen ensimmäisenä tehtävänä onkin luoda toimivat rakenteet ja yhtenäiset työkäytännöt. Yhteistyökäytännöt ja asiakkaiden palveluprosessit luodaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat alueen TE-toimistot ja jäsenkuntien sivistystoimet. Työpajan keskeiseksi teemaksi on valittu kestävä kehitys - ekologisuus, ympäristö, kierrätys ja hyötykäyttö. Paitsi työpajatoimintaan liittyvän kierrätyskeskuksen toiminta niin myös koko muu toiminta tähtää näihin päämääriin. Ensimmäisenä tehtävänä onkin kehittää työpajan oma kestävän kehityksen toimintaohjelma. Tässäkin mielessä onkin jo alustavasti tiedusteltu esim. alueen jätehuoltoyhtiöiden kiinnostusta yhteistyöhön. Paikallinen yhteistyökumppani on myös kestävän kehityksen Keke-hanke, joka on Härmänmaan 4H-yhdistyksen kotitalouksille ja kyläyhdistyksille suunnattu ohjaus- ja neuvontahanke. Hankkeen kohderyhminä ovat: pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät, työ- ja toimintakyvyltään heikentyneet ja vajaakuntoiset työnhakijat, maahanmuuttajat, nuoret työttömät ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Kuten aikaisemmin on jo todettu, myöhemmin on mahdollista hakea opetusministeriön rahoitusta, jonka avulla tuetaan peruskoulun loppuunsaattamisessa vaikeuksissa olevia nuoria. Tavoitteena on asiakkaiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja ohjaus avoimille työmarkkinoille, kohderyhmien työttömyyden vähentäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, maahanmuuttajien kotouttaminen ja oppilaitosyhteistyö yläasteiden ja ammattioppilaitosten kanssa. Päätavoitteena on, että 50 %:lle TE-toimistojen ohjaavaan

3 koulutukseen ohjaamista asiakkaista löytyy työ- tai koulutuspaikka tai muu ratkaisu työpajajakson jälkeen. Ohjaavan koulutuksen kautta pajatoimintaan on suunniteltu ohjautuvan 110 työtöntä ja muulla tavoin 18 työtöntä, yht. 128 asiakasta. Työpaja tarjoaa asiakkailleen ohjaavaa koulutusta ja ohjausta. Perusjakson pituus on aluksi 2 kk ja koulutusta järjestettäisiin sekä Kauhavalla että Evijärvellä noin 10 henkilön ryhmissä. ELY-keskus kilpailuttaa koulutuksen järjestäjät ja kouluttaja tuo koulutusta varten paikalle omat laitteensa. Koulutuksen aikana jokaiselle laaditaan yksilöllinen jatkosuunnitelma. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa erilaisia näyttöjä kuten tulityökortti, hygieniapassi tms. Koulutuksessa oleville järjestetään koulutuksen jälkeen harjoittelu, työelämävalmennus tai palkkatuettu työ yritykseen tai työpajalle. Lisäksi paja tarjoaisi työ- ja yksilövalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa sekä mahdollisuutta saada tukea arjenhallinnan eri osa-alueisiin. Ensisijaisena lähtökohtana on aina sijoittuminen avoimille työmarkkinoille. Työpajatoiminnan keinoja/sisältöjä ovat asiakkaiden edelleensijoittaminen ulkopuoliseen yritykseen, kuntayhtymän ja jäsenkuntien omat työkohteet, kierrätys ja hyötykäytön edistäminen, mahdollinen pesulatoiminta, alihankintatyöt yrityksiltä, tietyt ravitsemuspalvelut ja mahdolliset kotipalvelut yksityistalouksille. Kaikessa toiminnassa otetaan kuitenkin huomioon se, ettei toiminta vääristä markkina-asetelmia. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuu yhteensä toimintakuluineen ja työvoimapoliittisine toimenpiteineen 2,0 miljoonan euron kustannukset. Kuntien maksuosuus sekä toimintamenoista että työvoimapoliittista toimenpiteistä on 15 % eli euroa. Lisäksi on arvioitu osan hankkeeseen osallistujista työllistyvän palkkatuella myös kuntasektorille. Tästä on arvioitu syntyvän vuosina noin euron kustannukset. Hankkeen henkilöstömenot muodostuvat hankkeen projektipäällikön, työpajaohjaajien (3 kpl) sekä 0,5 toimistosihteerin palkka- ja sivukustannuksista. Muita hankkeen merkittäviä menoja ovat mm. jäsenkunnille maksettavat vuokrat, matka-, koulutus-, erilaisten palvelujen ostosta (mm. asiantuntijapalvelut), investointimenoista/leasingvuokrista (koneet ja laitteet) sekä tarvikkeista. Hankkeesta pidetään erillinen kirjanpito. Lähtökohtana on, että hanke käynnistyy alkaen projektipäällikön rekrytoinnilla. Tämän jälkeen kesällä ja alkusyksystä haetaan työpajaohjaajat ja käynnistetään toimintaa. Näin ollen ensimmäisen vuoden kokonaisrahoitusosuus on selvästi pienempi. V jäsenkuntien rahoitusosuus olisi yhteensä euroa, v se olisi euroa, v se olisi euroa ja v se olisi 65

4 295 euroa. Jäsenkuntien lopullinen rahoitusosuus määräytyy työpajatoimintaan osallistuvien määrän mukaisesti. Jäsenkuntien rahoitusosuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että omarahoitusosuudeksi voidaan lukea mm. palkan ja TE-toimiston maksaman tuen erotus, jos jäsenkunta palkkaa projektin kautta työntekijän vaikkapa vain määräaikaisesti. Myös kuntayhtymän projektin kautta palkkaaman työntekijän palkan ja tuen erotus kuntarahoituskokonaisuuteen. Kokonaiskustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon myös Kelan kunnilta perimät ns. sakkomaksut yli 500 päivää työttömänä olleiden peruspäivärahaosuudesta. Sakkomaksun suuruus on 50 %. Hyvin järjestetystä kuntouttavasta työtoiminnasta huolimatta Kauhavan kaupunki maksoi v ko. sakkomaksuja euroa (+ 8,3 %), Evijärven kunta euroa (- 21,6 %) ja Lappajärven kunta euroa (- 6,4 %). Laman jatkuessa ja työttömyyksien pitkittyessä on vaarana, että näiden sakkomaksujen osuus kasvaa merkittävästikin. Jos nämä sakkomaksut kyetään edes puolittamaan, merkitsee se sitä, että jo runsaat puolet jäsenkuntien rahoitusosuudesta on katettu. Vertailutietona mainittakoon vastaava Lapuan kaupungin tilasto: maksuja euroa (kasvua + 37,5 %). Lisäksi Kauhavan ja Evijärven osalta hyötynäkökohdaksi tulee laskea se, että kunnilta vuokrattavat tilat tulevat hyötykäyttöön ja tiloista maksetaan ylläpitokustannuksia vastaava vuokra (3,20 /m 2, joka sisältää lämmön). Tämän lisäksi hanke maksaa tilojen sähkö- ja vesikulut. Edelleen on hyvä ottaa huomioon se, että hankkeen käynnistyessä tiloihin tullaan tekemään ainakin pintaremonttia, joka on omiaan lisäämään kiinteistöjen arvoa. Suunnitelmissa on otettu huomioon myös Lappajärveltä tulevat asiakkaat ja heidän mahdollisuutensa päästä osallistumaan työpajatoimintaan. Vammaisten työ- ja päivätoiminnan siirryttyä Evijärveltä Lappajärvelle on tätä varten jo olemassa jokapäiväinen liikenneyhteys kuntakeskusten välillä. Hankehakemuksen jättöaika päättyi klo Kuntayhtymän hankehakemus jätettiin määräajassa. ELY-keskus käy ennen päätöksentekoa hakijoiden kanssa neuvottelut hankehakemuksista, missä yhteydessä tehdään tarvittavat täsmennykset ja korjaukset, jos niihin ilmenee tarvetta. ELY-keskus tekee päätöksen hankkeesta kesäkuun alkupuolella. Hakemusta ei käsitellä loppuun saakka ennen kuin hankkeelle on saatu jäsenkuntien myönteinen päätös. Yhdenkin jäsenkunnan kielteinen päätös merkitsee sitä, että koko hanke raukeaa. Näin ollen jäsenkuntien olisi hyvä ottaa hankesuunnitelma käsittelyynsä mahdollisimman pikaisesti siten, että valtuustojen päätökset saataisiin toukokuun puoleen väliin mennessä.

5 Liitteenä 1a hankesuunnitelma ja liitteenä 1b hankehakemus. Hankkeen käytännön valmistelusta on vastannut suunnittelupäällikkö Pirjo Heino ja TE-toimiston päällikkö Leena Tuohimaa-Kari. Heidän apunaan on toiminut hanketta valmistellut työryhmä, johon on ollut nimettynä Päivi Lappinen, Terho Ojanperä, Anita Paavola, Liisa Takala ja Juhani Vähähyyppä. Asiantuntijoina työskentelyyn on osallistunut myös mm. Jorma Ylirinne ja Kari Hongisto ja Antti Perkkalainen. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen ja sitoutuu suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoon omalta osaltaan. Edelleen yhtymähallitus lähettää hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen jäsenkuntien käsiteltäväksi ja toivoo jäsenkuntien valtuustojen myönteisiä päätöksiä mennessä. Merkittiin, että TE-toimiston johtaja Leena Tuohimaa-Kari osallistuu kutsuttuna kokoukseen tämän pykälän esittelyn osalta. Lisäksi todettiin, että Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan Kauhavalle suunnitellun työpajatilan myymisestä. Tilakysymystä selvitetään edelleen kevään aikana. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Hankkeen kustannusarvio ja rahoituslaskelma kuntaosuuksineen tarkennetaan vielä ennen jäsenkuntien käsittelyä. Merkittiin, että TE-toimiston johtaja Leena Tuohimaa-Kari poistui tämän pykälän esittelyn jälkeen klo Lisätietoja asiassa antaa suunnittelupäällikkö Pirjo Heino puh ja kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen puh , Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Liitteenä on hankkeen kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman täsmennys. Sen mukaan Kauhavan kaupungin rahoitusosuus koko hankekautena vuoteen 2013 mennessä on yhteensä euroa. Kuntaosuus jakautuu jäsenkunnalle ohjaavan koulutuksen osallistujamäärän mukaan. Lisäksi hankkeesta voi aiheutua tukityöllistämisen tai muiden järjestelyjen kautta kunnille lisäkustannuksia. Tukityöllistämisestä päätetään kuitenkin aina tapauskohtaisesti erikseen.

6 TE-toimiston johtaja Leena Tuohimaa-Kari ja suunnittelupäällikkö Pirjo Heino Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta on kutsuttu hallituksen kokoukseen esittelemään hanketta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen työpajahankkeen hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen ja sitoutuu suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoon Kauhavan kaupungin osalta. Päätöksen edellytyksenä on, että myös Evijärven ja Lappajärven kunnat osallistuvat hankkeeseen omilla rahoitusosuuksillaan suunnitelman mukaisesti. Kauhavan kaupungin rahoitusosuus vuonna 2010 on euroa, vuonna euroa, vuonna euroa ja vuonna euroa eli yhteensä euroa. Kauhavan kaupungin osallistuminen hankkeeseen ei luo ennakkoratkaisua sille, että kaupunki sitoutuisi hankejakson päättymisen jälkeen vuodesta 2014 lukien vastaamaan kuntarahoituksella työpajatoiminnan ylläpitämisestä. Vuoden 2010 kuntarahoitusosuuden osalta esitetään, että euron kuntarahoitusosuus pyritään kattamaan ensisijaisesti olevista talousarviomäärärahoista. Ellei se ole mahdollista, tarkistetaan talousarviota, mistä tehdään tarvittaessa erillinen esitys. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen siten muutettuna, että kaupungin rahoitusosuus on yhteensä ja varautuminen tukityöllistämisen , eli koko hankkeeseen yhteensä Tämän asian käsittelyn aikana paikalla olivat hanketta esittelemässä suunnittelupäällikkö Pirjo Heino ja TE-keskuksen toimistonjohtaja Leena Tuohimaa-Kari klo Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Kankaansyrjä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja Niina Övermark klo Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , KV 34 Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituk sen esityksen.

7

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Pasi Ylipaavalniemi Leena Sariola Janne Marniemi Terho Pekkala V A T E S K I R J A T VATES säätiö Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Kaira-hanke - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 PROJEKTISUUNNITELMA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA 1. TAUSTAA Kainuun TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot