Euro & talous 2/2014 Rahoitusjärjestelmän vakaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euro & talous 2/2014 Rahoitusjärjestelmän vakaus"

Transkriptio

1 Euro & talous 2/214 Rahoitusjärjestelmän vakaus Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja

2 Talous- ja luottosuhdanteisiin liittyvät riskit

3 Rahoituksen saatavuuden paraneminen tukee euroalueen asteittaista toipumista kriisistä 8 Rahoituslaitosten ja julkisyhteisöjen* liikkeeseen laskemien velkakirjalainojen riskilisä Julkisyhteisöt: periferiamaat * Julkisyhteisöt: hyvän luottoluokituksen maat * Rahalaitokset: periferiamaat Rahoituslaitokset: hyvän luottoluokituksen maat Korkopistettä * Julkisyhteisöjen lainoilla tarkoitetaan paikallishallinnon liikkeeseen laskemia ja valtion takaamia lainoja. ** Periferiamaat: Italia, Espanja, Kreikka, Irlanti ja Portugali. Lähteet: Bloomberg ja BofA Merrill Lynch.

4 Kasvanut riskinottohalukkuus voi vääristää hintoja arvopaperimarkkinoilla Suuririskisten yritysten velkakirjojen emissiot ja korkojen riskilisät Emissioiden määrä (oikea asteikko) Riskilisä (vasen asteikko) 25 % Kpl Lähde: Bloomberg.

5 Osakkeiden hinnat nousussa 22 Suurten maiden osakeindeksit S & P 5 -indeksi DJ EURO STOXX (laaja) -indeksi Jakson alku = 1 Tokio, Nikkei 225 -indeksi MSCI kehittyvät taloudet -indeksi Lähde: Bloomberg.

6 Ulkomailta Suomeen välittyvät riskit Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksellä on suuri vaikutus Suomen talouden ja rahoitusjärjestelmän näkymiin ja riskeihin. Suomen kannalta keskeisiä riskejä: Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden uusi epävakautuminen. Pitkään jatkuva matala korkotaso ja omaisuuserien hintojen liiallinen nousu. Geopoliittisten jännitteiden vaikutus Suomen talouden näkymiin.

7 Kotimaantalous, yritykset, kotitaloudet, julkinen talous

8 Makrotalous Makrotalous Velkaantuminen ja reaalitalouden kehitys suurimpia riskejä Suomen rahoitusjärjestelmälle Reaalitalous n kien kestävyys kestävyys Asuntojen Asuntojen hinnat hinnat Pankkien kestävyys Asuntojen hinnat Riskipreemiot Riskipreemiot Riskilisät Velkaantuneisuus Velkaantuneisuus IV/29 Kesäkuu IV/ I/212 Kesäkuu I/ III/212 III/212 Toukokuu 214 Ulommat arvot kuvastavat suurempia riskejä. Lähteet: NASDAQ OMX Helsinki, pankit, Tilastokeskus ja Suomen Pankki. hteet: NASDAQ t: NASDAQ OMX Pentti Helsinki, OMX Hakkarainen Helsinki, pankit, pankit, Tilastokeskus Tilastokeskus ja ja Suomen ja Suomen Pankki. Pankki.

9 Rahalaitosten myöntämien yrityslainojen kasvuvauhti pysynyt vaimeana Rahalaitosten myöntämien yrityslainojen keskikorkoja ja vuosikasvu Suomessa 1 Yrityslainakannan keskikorko* (vasen asteikko) 2 Uusien yrityslainasopimusten keskikorko* (vasen asteikko) 3 Yrityslainojen vuosikasvu (oikea asteikko) 1 % % * Sisältää myös asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen korot. Lähde: Suomen Pankki. -2

10 Yrityslainakannan vuosikorko euromaissa Suomi Saksa Ranska Italia Espanja Euroalue Lähteet: EKP ja Suomen Pankin laskelmat.

11 Yritysrahoituksen saatavuus on säilynyt hyvänä 1 Saatu kaikki Ei nostettu korkean koron vuoksi Ei vastausta % Saatu osa Hylätty * Kysely tehty loka maaliskuussa. ** Kysely tehty huhti-syyskuussa. Lähde: Euroopan keskuspankki. * ** * ** * **

12 Konkurssien määrä hienoisessa kasvussa, mutta edelleen vähäinen Konkurssit ja järjestämättömät saamiset Suomessa Yritysten vireille pannut konkurssit, 12 kk:n liukuva summa (vasen asteikko) Pankkien järjestämättömät saamiset* (oikea asteikko) 8 Lkm., 1 kpl Mrd. euroa * Vähintään 9 päivää erääntyneinä ja maksamatta olleet saamiset. Lähteet: Tilastokeskus, Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat.

13 Kotitalouksien velkaantuminen jatkunut, mutta aiempaa hitaammin Kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus Suomessa Asuntolainat (vasen asteikko) Muut lainat (vasen asteikko) Yhtiölainat* (vasen asteikko) Korkomenot (oikea asteikko) 14 % käytettävissä olevasta tulosta % käytettävissä olevasta tulosta * Tilastokeskuksen arvio kotitalouksien omistamien asunto-osakeyhtiöiden lainakannasta. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

14 Puolet kotitalouksien velasta kymmenesosalla Kotitaloudet ja niiden velat velkaantumisasteen* mukaan % Osuus kotitalouksista (vasen asteikko) Osuus kotitalouksien velasta (vasen asteikko) Velkaa keskimäärin kotitaloutta kohti (oikea asteikko) Tuhatta euroa Velattomat kotitaloudet Kotitaloudet, joiden velkaantumisaste on yli % ja enintään 3 % Kotitaloudet, joiden velkaantumisaste on yli 3 % * Velkaantumisaste = kotitalouden velka, % käytettävissä olevasta rahatulosta vuonna 212. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

15 Asuntolainojen kasvuvauhti hidastunut 2 Kotitalouksien lainakannan* vuosimuutos Suomessa Lainat yhteensä Asuntolainat % * Suomalaisten kotitalouksien euromääräiset lainat Suomessa toimivista rahalaitoksista ilman kotitalouksien omistamien asunto-osakeyhtiöiden lainoja. Lähde: Suomen Pankki.

16 Asuntojen reaaliset hinnat laskeneet, hintakehityksessä alueellisia eroja Asuntojen reaaliset hinnat Suomessa Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi 16 Indeksi, 2 = Asuntojen nimelliset hintaindeksit on muunnettu reaalisiksi koko maan kuluttajahintaindeksiä käyttäen. Lähde: Tilastokeskus.

17 Rahoitusjärjestelmän riskiensietokyky ja rakenteelliset riskit

18 Suomen pankkisektorin riskiensietokyky pysynyt hyvänä Suomen pankkisektorin omat varat ja vakavaraisuus Tappiopuskuri* (vasen asteikko) Omien varojen vähimmäisvaatimus (vasen asteikko) Vakavaraisuussuhde (oikea asteikko) Vakavaraisuussuhde rajoituksettomin ensisijaisin omin varoin (oikea asteikko) 25 Mrd. euroa % * Omien varojen ylijäämä = omat varat omien varojen vähimmäisvaatimus. Lähde: Finanssivalvonta.

19 Pankkisektorin tuloskunto säilynyt ja luottotappiot pienet Suomen pankkisektorin tuloskehitys Korkokate Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Kulut ja poistot Tulos ennen veroja Nettopalkkiotuotot Muut tuotot Arvonalentumistappiot luotoista 8 Mrd. euroa Lähde: Finanssivalvonta.

20 Matala korkotaso ja lainakannan kasvun hidastuminen koettelevat pankkien kannattavuutta Kokonaismarginaali ja 3 kk:n euribor Kokonaismarginaali (lainakannan keskikorko talletuskannan keskikorko) 3 kk:n euribor 6 % Suomen rahalaitosten lainat yleisölle ja talletukset yleisöltä. Lähteet: Reuters ja Suomen Pankki.

21 Riippuvuus kansainvälisestä tukkuvarainhankinnasta lisää haavoittuvuutta 2 Suomen pankkitoiminnan riippuvuus tukkuvarainhankinnasta Liikkeeseen lasketut lyhytaikaiset velkapaperit Liikkeeseen lasketut pitkäaikaiset velkapaperit Lainat kotitalouksille ja yrityksille Talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä Rakenteellinen rahoitusvaje (lainakanta talletuskanta) Mrd. euroa Talletuspankit, asuntoluottopankit ja samaan konserniin kuuluvat muut luottolaitokset. Lähde: Suomen Pankki.

22 Pankkisektori tartuntaherkkä Pankkisektori Suomessa EU-maiden keskittyneimpiä. Pohjoismaisen pankkijärjestelmän keskinäiset sidokset vahvat. Pohjoismaista paljon saamisia, suuririskisinä pidetyistä maista vain pieniä määriä. Merkittävä osa Suomen pankkisektorista pohjoismaisten emopankkien omistuksessa. Kotimaisten pankkien ulkomaiset saamiset ja velat kasvaneet 2-luvulla.

23 Vakuutussektori säilynyt vakavaraisena Sektorin kannattavuus ja vakavaraisuus säilyneet hyvinä, mutta huomattavia yhtiökohtaisia eroja. Vakuutusyhtiöt kyenneet sopeuttamaan liiketoimintamallejaan matalan koron ympäristössä. Sijoitusmarkkinoiden odottamattomat sokit keskeisin riski kannattavuudelle ja vakavaraisuudelle.

24 Infrastruktuuri toiminut luotettavasti Luotettava ja kaikissa oloissa toimiva infrastruktuuri on olennainen osa vakaata rahoitusjärjestelmää Kansainvälisen yleisvalvontayhteistyön merkitys suuri. Toimintojen pirstaloituminen voi vaarantaa niiden jatkuvuuden. Kansallisesti hoidettavissa olevat varajärjestelyt tärkeitä. Suomi siirtyi SEPAan aikataulussa, kehitystyö jatkuu. Uusia yhteistyöryhmiä on perustettu: Euroopassa Euro Retail Payments Board (ERPB) ja Suomessa maksuneuvosto.

25 Rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamistoimet

26 Tulevia makrovakausvälineitä Suomessa Muuttuva lisäpääomavaatimus ( vastasyklinen pääomapuskurivaatimus ): 215. Asuntolainojen sitova enimmäisluototussuhde ( lainakatto ): 7/216. Asuntolainojen vähimmäisriskipainojen säätely: 215. Lisäpääomavaatimus kansallisesti systeemisesti merkittäville luottolaitoksille ( O-SII -vaatimus): 216.

27 . tulisi vielä täydentää Järjestelmäriskipuskurin käyttö tulisi tehdä mahdolliseksi myös Suomessa. Vakavaraisuusdirektiivin sallima lisäpääomavaatimus, jos kansallinen pankkijärjestelmä rakenteellisesti haavoittuva. Yhdentyneillä pankkimarkkinoilla sääntelyn ja valvonnan tulee olla yhdenmukaista. Lähes kaikki EU-maat sisällyttämässä säädöksiinsä. Kansainvälisesti vertailukelpoinen välineistö tarpeen, käyttö harkitaan erikseen.

28 Systeemisesti merkittäville luottolaitoksille Pohjoismaissa asetettavat kansalliset lisäpääomavaatimukset enintään Systeemisesti merkittäville luottolaitoksille asetettavat kansalliset lisäpääoma-vaatimukset Pohjoismaissa, enintään 6 % Ruotsi Norja Tanska Suomi Lähde: Maiden keskuspankit.

29 Pankkiunioni on käynnistymässä Pankkiunionin kaksi tärkeintä osaa yhteinen pankkivalvonta ja yhteinen kriisinratkaisu käynnistymässä. Kriisinratkaisumekanismi ja sijoittajanvastuu poistavat/vähentävät pankkikriisien kustannuksia veronmaksajille. Myös Suomessa kriisinratkaisulainsäädäntö ja sen viranomaisvaltuudet tulee saattaa ripeästi voimaan kaikilta osin.

30 Yhteinen kriisinratkaisumekanismi

31 Johtopäätöksiä Heikkojen reaalitalouden näkymien johdosta kotimaisen rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Riskejä voi luoda: asuntohintojen kehitys ja kotitalouksien huomattava velkataso, matalan koron vaikutukset sekä pankkien luotonannon välittyminen. Finanssikriisin oppina Suomeenkin kansainvälisesti vertailukelpoiset välineet järjestelmäriskien torjumiseksi. Pankkiunioni merkittävä edistysaskel. Valvonta ja kriisinratkaisu samalle maiden rajat ylittävälle tasolle kuin rahoituslaitosten todellinen toiminta.

32 Kiitos!

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Euroalueen rahoitusmarkkinat ovat edelleen vakautuneet ja rahoituksen saatavuus on parantunut alkuvuonna. Tämä on helpottanut valtioiden velkakriisin hoitoa ja pankkien varainhankintaa.

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 213 Lainamarginaalit suurentuneet eniten pienimmissä lainoissa Yritysten rahoitusrakenne muuttunut Pohjoismaat kiristämässä asuntoluotonantoa koskevaa sääntelyä Maksujenvälityksessä

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti S Rahoitusmarkkinaraportti 2 2013 Suomalaiset yritykset laskeneet liikkeeseen poikkeuksellisen paljon joukkolainoja Asuntoyhteisöjen lainakanta yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa Euroalueen pankkien

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 21 Asuntolainakanta alkuperäisen maturiteetin mukaan, 31.12.21 2 18 16 1 12 1 8 6 2 % Vuotta Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1.2.211 Sisällys

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat?

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Jukka Vauhkonen Ekonomisti Suomen Pankki Hanna Putkuri Ekonomisti Suomen Pankki 1. Johdanto

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ Veli-Matti Mattila Pääekonomisti 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Yritysrahoituksen keskeiset piirteet eri maissa ennen finanssi- ja velkakriisiä Fokus: yksityinen velkamuotoinen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2007 Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet nopeammin kuin velat Pankkien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat edelleen vuoden 2007 alkuneljänneksellä Listautuneet

Lisätiedot

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Miksi pankkeja säännellään? Miten pankkeja säännellään? Mistä nykyisissä

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen BoF Online 1 2011 Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen Toim. Hanna Freystätter ja Veli-Matti Mattila Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007 K 9/2008 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2008 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2008 SISÄLLYS Sivu EKP:N RAHAPOLITIIKKA

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Marraskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Onko euroalueen luotonanto liian heikko tukeakseen talouskasvua?

Onko euroalueen luotonanto liian heikko tukeakseen talouskasvua? Kansantaloudellinen aikakauskirja 11. vsk. 2/214 Onko euroalueen luotonanto liian heikko tukeakseen talouskasvua? Mervi Toivanen Euroalueen pankkien luottokannan heikosta kasvusta on keskusteltu paljon

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut BoF Online 3 2012 Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut Hanna Putkuri ja Jukka Vauhkonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien

Lisätiedot

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen?

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Sampo Alhonsuo Finanssivalvonta 24.3.2015 Suomen Pankin Rahamuseo Sisältö 3. Makrovakausvälineet: mitä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2006 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokyky oli vahva vuonna 2005 Luottojohdannaisten volyymin voimakas kasvu uhkana infrastruktuurin toiminnalle? Lisääkö varallisuusveron

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä parempaa Suomea. Vuosikertomus 2014

Rakennamme yhdessä parempaa Suomea. Vuosikertomus 2014 Rakennamme yhdessä parempaa Suomea Vuosikertomus 2014 Kuntarahoitus on kuntien oma rahoituslaitos Sisältö Kuntarahoitus hyvinvoinnin mahdollistaja...2 Vuosi 2014 lyhyesti...3 Toimitusjohtajan katsaus...4

Lisätiedot

K U U K AU S I K AT S AU S

K U U K AU S I K AT S AU S Helmikuu 2002 KUUKAUSIKATSAUS Helmikuu 2002 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero

Lisätiedot