Rahoitusjärjestelmän vakaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusjärjestelmän vakaus"

Transkriptio

1 Rahoitusjärjestelmän vakaus Euroalueen rahoitusmarkkinat ovat edelleen vakautuneet ja rahoituksen saatavuus on parantunut alkuvuonna. Tämä on helpottanut valtioiden velkakriisin hoitoa ja pankkien varainhankintaa. Samanaikaisesti on tehty useita sääntelyä ja valvontaa koskevia päätöksiä, jotka tukevat rahoitusjärjestelmän vakautta pitkällä aikavälillä. Erityisen tärkeitä ovat olleet eurooppalaisen pankkiunionin keskeisiä elementtejä koskevat päätökset. Suomessa pankki- ja laajemmin koko rahoitussektorin riskinkantokyky on säilynyt kriisin ajan hyvällä tasolla. Siksi uuden sääntelyn edellyttämät lisätoimet ja mahdolliset kustannusvaikutukset ovat Suomessa vähäisempiä kuin useissa muissa maissa. Samalla kun kansainvälinen markkinatilanne on parantunut, reaalitalouden näkymät ovat Suomessa merkittävästi heikentyneet. Lisäksi Venäjän ja Ukrainan tilanne luo ylimääräisen riskitekijän. Talouskasvun haurauden vuoksi kotimaisen rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksiin tulee kiinnittää huomiota. Kun odotukset ovat epävarmat, talouden ja rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia haitallisia vaikutuksia voisi tulla ) asuntojen hintojen laskusta ja kotitalouksien velkatilanteesta, ) matalan koron aiheuttamasta lisääntyvästä riskinottohalusta ja liian toiveikkaasta riskien hinnoittelusta sekä ) pankkien luotonannon, erityisesti yritysluototuksen, toimimattomuudesta. Asuntomarkkinoiden hintakehityksen ja kotitalouksien velkaantumisen tasaantuminen on myönteistä, mutta huomattava hinta- ja velkataso tekee kokonaisuudesta haavoittuvan. Asuntomarkkinat ja kotitaloudet eivät silti edelleenkään muodosta välitöntä vakausuhkaa pankeille, mutta ne vaikuttavat reaalitalouteen. Negatiiviset talousyllätykset yhdistettynä asuntojen hintojen laskuun heikentäisivät kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen kautta kuitenkin entisestään Suomen talouden haurasta kehitystä. Myös korkojen nousu vähentäisi kotitalouksien kulutusta, vaikka kotitalouksien kestokyky arvioidaankin hyväksi. Lisäksi kotitalouksien korkoriski on suuri asuntoluottojen markkinakorkosidonnaisuuden vuoksi. Matala korkotaso ja runsas likviditeetti ovat näkyneet arvopaperimarkkinoilla osakkeiden hinnoissa ja joukkolainojen koroissa. Muutos on ollut yllättävän nopea. Pitkään jatkuessaan tämä tilanne on omiaan johtamaan vääristymiin rahoitusmarkkinoilla: tuottohakuisuuden lisääntymiseen ja riskien aliarvioimiseen,

2 Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Tiivistelmä omaisuus arvojen kupliin ja resurssien virheallokaatioihin. Mahdollisten riskien kasvua tulee seurata erityisen huolellisesti. Pankkien ja yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta markkinoilta ovat huomattavasti parantuneet. Tästä huolimatta pankkien kyvystä ja halusta myöntää luottoja esitetään edelleen kriittisiä arvioita myös Suomessa. Kritiikki kohdistuu etenkin pankkien PK-yrityksille myöntämiin lainoihin ja näiden lainojen vakuusvaatimusten kiristymiseen. Suomessa pankkiluottojen kasvuvauhti onkin hidastunut. Kritiikki lainanannon toimimattomuudesta on kuitenkin yllättävää, koska pankkien taseet kestäisivät luotonannon reippaankin kasvattamisen. Säännönmukaisten lainakyselyjenkin mukaan lainahakemuksia hyväksytään likipitäen saman verran kuin aiemminkin. Talouskasvun vaimeus ja investointitarpeiden vähyys ovat luonnollisia selityksiä luottojen kysynnän vähenemiseen. Suomessa pankkirakenteiden muutokset ja liiketoiminnan uudet painotukset ovat vaikuttaneet pankkien väliseen kilpailutilanteeseen sekä luottojen ja muiden pankkipalveluiden saatavuuteen. Terve kilpailu on tehokkaan rahoitusjärjestelmän perusedellytys. Kansainvälisesti jo selvästi havaittava ilmiö pankkitoiminnan ulkopuolisen rahoituksenvälityksen kasvu vahvistunee myös Suomessa. Kun Suomen talous kärsii sekä rakenteellisista että suhdanneongelmista, on tärkeää varmistaa, että rahoitusjärjestelmä toimii tehokkaasti ja luo edellytyksiä talouden elpymiselle. Samaan aikaan on huolehdittava, että rahoitusjärjestelmän riskinkantokyky on riittävä kestämään reaalitalouden ennakoitua heikommatkin kehityskulut. Koska rahoitusmarkkinat ovat yhdentyneet yli kansallisten rajojen, on varmistettava, että Suomen viranomaisilla on valmiudet ja oikeudet riittävien ja kansainvälisesti vertailukelpoisten välineiden käyttöön rahoitusjärjestelmää uhkaavien järjestelmäriskien torjumiseksi. Välineitä tarvitaan sekä kotimaasta että ulkomailta peräisin olevien riskien torjuntaan. On hyvä, että hallituksen esitys uudeksi luottolaitoslaiksi tulee viipymättä voimaan. Hallituksen esityksen mukaista työkaluvalikoimaa tulisi vielä täydentää järjestelmäriskipuskurivaatimuksella. Vaikka välineitä ei heti aktivoitaisi, on tärkeää, että ne ovat viranomaisten nopeasti käytettävissä järjestelmäriskien torjuntaan ja varmistamaan finanssialalle samanlaiset toimintaedellytykset kuin muualla. Pankkiunionin keskeisistä peruspilareista on nyt päästy sopuun. EU-tason uusi kriisinratkaisulainsäädäntö ja pankkiunionin yhteinen kriisinratkaisumekanismi on hyväksytty. Markkinoiden rakenteellinen puute on ollut se, että pankit saavat toimia ja ovat toimineet yli kansallisten rajojen, mutta pankkien valvonta ja kriisinhoito ovat rajoittuneet kansalliseen toimivaltaan. Pankkiunionin yhteinen kriisinratkaisumekanismi korjaa tätä puutetta. Uudet merkittävät työkalut pankkikriisien hoitoon on nyt luotu. Kulttuuri rahoitusalalla on muuttumassa. Aiemman julkisen, veronmaksajien kustantaman pankkituen sijasta yhteinen uusi kriisinratkaisujärjestelmä tuo sijoittajanvastuun (bail-in) johdonmukaisen toteuttamisen ongelmapankkien kriisinhoitoon. Pankkiunionin avulla valvonta ja kriisinratkaisu saadaan samalle maiden rajat ylittävälle tasolle kuin rahoituslaitosten todellinen toiminta. Iso askel on otettu eteenpäin, ja edellytykset on luotu valvonnan ja kriisinratkaisun toimivuudelle käytännössä.

3 Tiivistelmä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Pankkien kestävyys Reaalitalous Asuntojen hinnat Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Velkaantuneisuus ja asuntojen hinnat eivät aiheuta välitöntä uhkaa Suomen pankkisektorin kestävyydelle, mutta luotto- ja asuntomarkkinoihin liittyvät riskit ja reaalitalouden näkymien heikkous lisäävät haavoittuvuuksia. Riskilisät Velkaantuneisuus Kesäkuu Kesäkuu Toukokuu Ulommat arvot kuvastavat suurempia riskejä. Lähteet: NASDAQ OMX Helsinki, pankit, Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Korkopistettä 8 Rahoituslaitosten ja julkisyhteisöjen* liikkeeseen laskemien velkakirjalainojen riskilisiä. Julkisyhteisöt*, periferiamaat**. Julkisyhteisöt*, hyvän luottoluokituksen maat. Rahoituslaitokset, periferiamaat**. Rahoituslaitokset, hyvän luottoluokituksen maat Valtioiden, pankkien ja yritysten markkinaehtoinen varainhankinta euroalueella on helpottunut, kun rahoituksen saatavuus on parantunut ja hinta alentunut riskilisien pienentymisen myötä. Vaarana kuitenkin on, että markkinat ylikuumenevat ja riskilisät pienenevät liikaa talouden perustekijöihin nähden * Julkisyhteisöjen lainoilla tarkoitetaan paikallishallinnon liikkeeseen laskemia ja valtion takaamia lainoja. ** Periferiamaat: Italia, Espanja, Kreikka, Irlanti ja Portugali. Lähteet: Bloomberg ja Bank of America Merrill Lynch.

4 Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Yritysrahoitus on Suomessa pankkikeskeistä, joskin joukkovelkakirjalainojen merkitys suurten yritysten varainhankinnassa on kasvanut. Suomalaisten yritysten korollisen velan rakenne. Lainat rahalaitoksilta. Lainat muilta julkisyhteisöiltä. Lainat ulkomailta. Lyhytaikaiset velkapaperit (pl. suorat sijoitukset) 7. Pitkäaikaiset velkapaperit. Lainat muilta rahoituslaitoksilta 8. Velka suhteessa BKT:hen. Lainat työeläkeyhtiöiltä (oikea asteikko) Mrd. euroa 7 8 Tiivistelmä % vuositason BKT:stä Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Suomen rahalaitosten yrityksille myöntämien lainojen kasvuvauhti on pysynyt vaimeana, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuus on säilynyt verrattain hyvänä ja parempana kuin useissa muissa euroalueen maissa. Rahalaitosten myöntämien yrityslainojen keskikorkoja ja vuosikasvu Suomessa. Yrityslainakannan keskikorko* (vasen asteikko). Uusien yrityslainasopimusten keskikorko* (vasen asteikko). Yrityslainat, vuosikasvu (oikea asteikko) % 8 % 7 9 * Sisältää myös asuntoyhteisöt. Lähde: Suomen Pankki.

5 Tiivistelmä Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous 8 Kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus Suomessa. Asuntolainat (vasen asteikko). Yhtiölainat* (vasen asteikko). Muut lainat (vasen asteikko). Korkomenot (oikea asteikko) % käytettävissä olevasta tulosta % käytettävissä olevasta tulosta 7 Suomessa kotitalouksien velkaantuminen on jatkunut, mutta aiempaa hitaammin, kun uusia asuntolainoja on nostettu selvästi vähemmän kuin viime vuosina. 8 * Tilastokeskuksen arvio kotitalouksien omistamien asunto-osakeyhtiöiden lainakannasta. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Indeksi, = Asuntojen reaaliset hinnat Suomessa. Koko maa. Pääkaupunkiseutu. Muu Suomi Asuntojen reaaliset hinnat ovat Suomessa laskeneet, ja ansiotasoon suhteutettuna asuntojen hinnat ovat lähestyneet pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa. 8 9 Asuntojen nimelliset hintaindeksit on muunnettu reaalisiksi koko maan kuluttajahintaindeksiä käyttäen. Lähde: Tilastokeskus.

6 Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Tiivistelmä Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on säilynyt keskimäärin vahvana ja yhteenlaskettu tappiopuskuri hyvänä saamisiin liittyviin arvioituihin riskeihin nähden. Mrd. euroa Suomen pankkisektorin omat varat ja vakavaraisuus. Omien varojen vähimmäisvaatimus (vasen asteikko). Tappiopuskuri* (vasen asteikko). Vakavaraisuussuhde (Tier ja Tier )(oikea asteikko). Vakavaraisuussuhde rajoituksettomin ensisijaisin omin varoin (CET) (oikea asteikko) % * Omien varojen ylijäämä = omat varat - omien varojen vähimmäisvaatimus. Lähde: Finanssivalvonta. Pankkisektorin tuloskunto on säilynyt tasaisena ja luottotappiot vähäisinä vaikeassakin taloudellisessa suhdanteessa. 8 Suomen pankkisektorin tuloskehitys. Korkokate. Nettopalkkiotuotot. Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot. Muut tuotot. Kulut ja poistot. Arvonalentumistappiot 7. Tulos ennen veroja Mrd. euroa Lähde: Finanssivalvonta.

7 Tiivistelmä Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Systeemisesti merkittäville luottolaitoksille Pohjoismaissa asetettavat kansalliset lisäpääomavaatimukset, enintään % Ruotsi Norja Tanska Suomi Lähde: Maiden keskuspankit. Suomessa tulisi olla mahdollista käyttää EU:n vakavaraisuusdirektiivin sallimaa järjestelmäriskipuskurivaatimusta, jonka avulla suomalaisiin pankkeihin kohdistuvat vakavaraisuusvaatimukset voitaisiin tarvittaessa asettaa samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa. Yhteinen kriisinratkaisumekanismi EKP Kansalliset valvojat valvoo ilmoittaa ongelmista Yhteinen kriisinratkaisurahasto hallinnoi Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset selvittää Euroopan komissio & EU:n neuvosto bail-in Omistajat/ velkojat rahoittaa Yhteinen kriisinratkaisumekanismi on yksi pankkiunionin peruspilareista, ja sen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että vastaisuudessa pankkisektorin ongelmat aiheuttavat veronmaksajille ja reaalitaloudelle mahdollisimman vähän kustannuksia. Ongelmapankki Kaikki pankit Lähde: Euroopan komissio.

8

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat?

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Jukka Vauhkonen Ekonomisti Suomen Pankki Hanna Putkuri Ekonomisti Suomen Pankki 1. Johdanto

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Viisi edellytystä toimivalle pankkiunionille

Viisi edellytystä toimivalle pankkiunionille 03/2012 FINANSSIMARKKINAKATSAUS Viisi edellytystä toimivalle pankkiunionille Euroalueen yritysten rahoituksesta aiempaa pienempi osa pankkilainoja Luodaanko velkajärjestelyllä yrittäjyyttä? Rahamarkkinoiden

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut BoF Online 3 2012 Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut Hanna Putkuri ja Jukka Vauhkonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ Veli-Matti Mattila Pääekonomisti 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Yritysrahoituksen keskeiset piirteet eri maissa ennen finanssi- ja velkakriisiä Fokus: yksityinen velkamuotoinen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2007 Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet nopeammin kuin velat Pankkien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat edelleen vuoden 2007 alkuneljänneksellä Listautuneet

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Viitekorkojen merkitys lainanottajalle

Viitekorkojen merkitys lainanottajalle 9.5.008 Asuntolainat ovat Suomessa valtaosin vaihtuvakorkoisia, joten niiden korot nousevat ja laskevat yleisen korkotason mukana. Euriborsidonnaisten lainojen korot riippuvat euroalueen rahamarkkinoiden

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen

Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen Pääjohtaja Erkki Liikanen: PANKKIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT OP-ryhmän vuosikokous 31.3.2005, Finlandia-talo, Helsinki Herra puheenjohtaja,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot