Hallitus Myyntilaskutuspalveluun liittyvien töiden uudelleen järjestely 1089/ /2013 EKSTPHAL 51. Taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 51 19.02.2014. Myyntilaskutuspalveluun liittyvien töiden uudelleen järjestely 1089/02.06.01.06/2013 EKSTPHAL 51. Taustaa"

Transkriptio

1 Hallitus Myyntilaskutuspalveluun liittyvien töiden uudelleen järjestely 1089/ /2013 EKSTPHAL 51 Taustaa Eksote on yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa osana oman toimintansa kehittämistä sekä Saimaan talous ja tieto Oy:n liiketoiminnan eteenpäinvientiä selvittänyt myyntilaskutuksen ja siihen läheisesti liittyvien tehtävien uudelleen järjestelyjen järkevyyttä. Tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko myyntilaskutuksen perustehtävien keskittämisellä ja siirrolla Saimaan talous ja tieto Oy:n hoidettavaksi jatkuvana palveluna lisätä laskutusprosessin tehokkuutta n % ja samalla lisätä laatua. Selvityksen tekemisestä on Saimaan talous ja tieto Oy:n kanssa tehty puitesopimus (hankintapäätös , Pentti Itkonen), jonka kustannusarvio koko projektin osalta on Eksoten osuus tästä on ja Lappeenrannan kaupungin Projektia varten on perustettu projektiryhmä ja ohjausryhmä, jossa on ollut edustajia sekä Eksotesta, Lappeenrannan kaupungilta että Saimaan talous ja tieto Oy:stä. Selvityksen määrittelyvaiheessa on kartoitettu omana toimintana tuotetun laskutuksen nykyiset prosessit, laskuttajien tehtävät ja toimintamallit sekä laadittu toimintasuunnitelma mahdollista toteutus- ja käyttöönottovaihetta varten. Selvitys on tehty Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin nimeämien yhteyshenkilöiden avustuksella ja haastattelemalla laskuttajia. Selvitysvaiheen aikana on käyty läpi sisällölliset, taloudelliset ja henkilöstöhallintoon liittyvät näkökulmat. Suunnitelma sisältää myyntilaskutuspalvelun tarjoamisen palveluna sekä näitä tehtäviä tekevien henkilöiden siirtymisen Saimaan talous ja tieto Oy:n palvelukseen. Projektin ohjausryhmä, jossa Eksoten edustajina ovat olleet talousjohtaja Liisa Mänttäri ja toimistopalvelupäällikkö Oona Kokkonen, on kokouksessaan päätynyt suosittelemaan, että projektin määrittelyvaiheesta siirryttäisiin toteutus- ja käyttöönottovaiheeseen tavoitteena myyntilaskutuspalvelujen siirto Saimaan talous- ja tieto Oy:n hoidettavaksi loppuprojektin aikana tehtävien tarkennusten mukaisesti. Perustehtävät sisältävät ylätasolla laskun muodostamisen ja lähettämisen loppuasiakkaalle, laskureklamaatioihin vastaamisen sekä hyvityslaskujen ja perinnän hoitamisen.

2 Nykytilanne ja suunnitellut muutokset Eksotessa myyntilaskutus on ollut jo osittain keskitettynä asiakasmaksu- ja laskutustiimiin. Osittain laskutusta on hoidettu osana muita tehtäviä. Nykytilanteessa laskutukseen kuluu 15,1 htv. Tavoitetilanteessa näistä tehtävistä Saimaan talous ja tieto Oy:öön siirtyisi 7,8 htv ja Eksoteen jäisi 5,1 htv. Toiminta tehostuisi 2,2 htv verran. Tehostuminen olisi mahdollista vähentämällä sijaisia toimistopalvelutiimeistä. Muutoksessa Eksoten henkilöstökulut supistuisivat n.10 htv:lla ja ostopalvelut lisääntyisivät 7,8 htv. Ostopalvelujen hintaan sisältyisivät vuokra-, puhelin-, atk- ym. yleiskulut henkilöä kohden oletuksena enintään samanhintaisina kuin lähtötilanteessa. Lisäksi ostopalvelun hintaan sisältyisi esimiesresurssia. Vastaavasti esimiestyö laskutuksen osalta vähensi Eksotessa. Eksote sitoutuisi solmimaan ulkoistuksen mukaisen palvelusopimuksen kolmeksi vuodeksi. Tehostumisen mahdollistaa mm. laskutusprosessien keskittäminen ja yhdenmukaistaminen. Panostaminen koulutukseen lähdetiedon oikeellisuuden varmistamiseksi ja harvoin tapahtuvien laskutustehtävien keskittäminen vähentää virheiden korjaamiseen käytettävää aikaa. Suunnitelmaa on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa suunnitellussa tehtäväjaossa. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää tehtävien uudelleen järjestelyjä ja koulutusta sekä Eksoten että toimittajan puolella, mutta mahdollisuus näiden toteuttamiseen on hyvä, koska toimistotiimit on organisoitu yhden johdon alaisuuteen. Henkilöstön asema Myyntilaskutuksen siirtämisessä Saimaan talous ja tieto Oy:n hoidettavaksi on henkilöstön siirrossa lähdetty liikkeelle siitä, että tarvittavan henkilöstön siirtymisestä neuvotellaan Eksoten ja Saimaan talous ja tieto Oy:n edustajien kesken. Jo tehtyä kartoitusta laskutuksen nykyisistä prosesseista, laskuttajien tehtävistä sekä tehtävien nykyisistä hoitajista hyödynnetään neuvotteluissa. Tarpeen mukaan tehdään vielä lisähaastatteluja. Selvitysten pohjalta tehdään esitys siirtyvistä henkilöistä. Kaikkia siirtyviä henkilöitä kuullaan vielä erikseen. Tavoitteena kuitenkin on, että kaikki toiminnan kannalta tarpeellinen osaaminen siirtyy Saimaan talous- ja tieto Oy:öön, jotta tavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan. Mikäli esitys hyväksytään, tavoitteena on, että käyttöönottoprojekti toteutettaisiin n. kahden kuukauden kuluessa ja henkilöiden siirtyminen tapahtuisi toukokuun 2014 alussa. Henkilöt siirtyisivät vanhoina työntekijöinä (esimerkiksi lomaoikeus ja henkilöstöedut siirtyvät sellaisenaan). Eksote maksaisi Saimaan talous ja tieto Oy:lle siirtyvien henkilöiden kertyneen

3 lomapalkkavelan. Siirtyvät henkilöt saisivat käyttöönsä siirtymähetkestä alkaen Saimaan talous ja tieto Oy:n henkilökuntaedut (mm. sporttipassi, laaja työterveydenhuolto). Saimaan talous ja tieto Oy sitoutuu turvaamaan Eksotesta siirtyvän henkilöstön Eksoten perustamiseen liittyvistä järjestelyistä jäljellä olevan henkilöstön työsuhdeturvan (jäljellä n. 0,5 vuotta). Saimaan talous ja tieto Oy:ssä työehtosopimuksena noudatetaan PTYTES:iä. Myyntilaskutuspalvelun siirtoa on käsitelty asiakasmaksu- ja laskutustiimin viikkopalaverissa , minkä lisäksi henkilöstölle on lähetetty kaksi tiedotetta ( ja ). Yhteistoiminnallinen käsittely Henkilöstölle järjestettiin myyntilaskutuspalvelun siirtoa Saimaan talous ja tieto Oy:n (Saita) hoidettavaksi koskenut kuulemistilaisuus lähetetyn kutsun liitteenä oli valmistelumateriaali, jossa oli esitetty siirron perusteet, vaihtoehtona nykytilan säilyttäminen sekä siirron vaikutukset. Kuulemistilaisuuteen osallistui 24 henkilöä paikan päällä ja 6 henkilöä Lync-yhteyden kautta. Henkilöstöä edustanut pääluottamusmies kritisoi sitä, että siirtoa koskeneen selvityksen tehneessä projektiryhmässä ei ollut henkilöstön edustajaa. Työnantajan edustaja totesi, että henkilöstö oli kuitenkin osallistunut valmisteluun ja kuulemistilaisuuden kutsun yhteydessä kaikki olivat saaneet viimeisimmät valmistelutiedot. Yhteistoiminnallinen käsittely on toteutunut asianmukaisesti. On kuitenkin totta, että työnantaja on toimintaperiaatteet muutoksessa ohjeessa sitoutunut siihen, että henkilöstön edustaja otetaan mukaan muutoksia valmisteleviin työryhmiin. Tämä koskee lähtökohtaisesti myös työryhmiä, joissa on Eksoten ulkopuolisia osallistujia, kuten Saita tässä tapauksessa. Tästä huolehditaan jatkossa tarkemmin. Työnantajan edustaja totesi, että kyseessä on liikkeen luovutus, jolloin Eksoten ja Saitan yhdessä valitsemat henkilöt siirtyvät niin sanottuina vanhoina työntekijöinä Saitan palvelukseen. Pääluottamusmies totesi, että siirtyvän henkilöstön tulisi säilyä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä sen voimassaolon ajan. Työnantajan puolelta todettiin, että henkilöillä on tähän oikeus, mutta Saitassa sovellettava palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta (PTYTES) on sisällöltään samanlainen (vuosiloma, eläke jne.), joten henkilöstön toivotaan siirtyvän tämän piiriin. Henkilöstö esitti kysymyksiä myyntilaskutuspalvelun siirron käytännön järjestelyistä, kuten siirtyvien henkilöiden valinnasta,

4 uusista tehtäväkuvista ja tarvittavien tietojärjestelmien käyttöoikeuksista. Työnantajan puolelta todettiin, että henkilöstön valinnassa pyritään varmistamaan riittävän osaamisen siirtyminen Saitaan. Tehtäväkuvat, myyntilaskutusprosessi ja eri toimijoiden rooli määritellään yhteistyössä henkilöstön kanssa kun Eksote ja Lappeenrannan kaupunki ovat tehneet asiassa päätöksen. Henkilöstön kuulemisessa ei tullut esiin asioita, jotka vaikuttaisivat myyntilaskutuspalvelun siirron toteuttamiseen. Huomioivat seikat / riskit Siirrettäessä palveluja ulkoisen palveluntuottajan varaan, sisältyy toimintamallin muutokseen aina riskejä. Koska kyseessä on tukipalvelu ja toimittajalle jo siirretyn palvelun täydentäminen uudella osiolla, ei merkittäviä riskejä ydintoiminnan kannalta ole. Esim. laskutuksen virheilmoitusten vastaanotto on jo siirretty aikaisemmin keskitettyyn puhelinpalveluun Saimaan talous ja tieto Oy:n hoidettavaksi. Loppukäyttäjän kokema palveluiden laatu voi heikentyä, koska ulkoistuksen jälkeisessä toiminnassa pyritään eroon aikaisemmin jossain määrien käytössä olleesta ylipalvelemisesta, missä lähdetietoja on toistuvasti korjattu laskuttajien toimesta eivätkä tietoja toimittaneet henkilöt toimistopalveluissa ole välttämättä tiedostaneet tehneensä väärin. Uudessa toimintamallissa lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, että asiat tehdään kerralla oikein alkulähteillä. Tj Hallitus päättää - hyväksyä Eksoten myyntilaskutukseen liittyvän palvelun ostamisen Saimaan talous ja tieto Oy:ltä edellä todettujen periaatteiden ja käyttöönottoprojektin aikana tehtävien tarkennusten mukaisesti - hyväksyä Eksoten nykyisten myyntilaskutusta tekevien henkilöiden Saimaan talous ja tieto Oy:lle siirtymisen periaatteet - oikeuttaa Eksoten talousjohtajan käymään Saimaan talous ja tieto Oy:n kanssa siirtoprojektiin, henkilöstön siirtymiseen ja laajenevaan palvelutuotantoon liittyvät sopimusneuvottelut - oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan uudet sopimukset Eksoten ja Saimaan talous ja tieto Oy:n välillä. Hallitus Hyväksyttiin ja oikeutettiin toimitusjohtaja allekirjoittamaan uudet sopimukset Eksoten ja Saimaan talous ja tieto Oy:n välillä.

5 Valmistelija/lisätiedot: Liisa Mänttäri, talousjohtaja, p Tiedoksi talousjohtaja Liisa Mänttäri toimitusjohtaja Mia Hokkanen/Saimaan talous ja tieto Oy

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke HETA hanke 9.12.2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset...2 2 Tiivistelmä...3 3 Projektin kulku...6 4 Taloushallinnon tila...8 4.1 Ostolaskujen käsittely...9 4.2 Myyntilaskutus...9

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Yhtymähallitus 27.3.2012 40 Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela 19.3.2012 2 Taustaa

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 2.6.2015 KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 2 (13) HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 23.2.2015 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen innofactor@innofactor.fi Sisältö

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta Kunnanhallitus 183 22.06.2015 KUUMA-kuntien yhteisen ICT-yhtiön perustamisen valmistelu Kunnanhallitus 183 KUUMA-kuntien kaupungin ja kunnanjohtajat sekä tietohallinnosta vastaavat ovat vuoden 2014 joulukuusta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 36/2009 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot