YHTEISTOIMINTASOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTOIMINTASOPIMUS"

Transkriptio

1 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat: 1. Saimaan talous ja tieto Oy (y-tunnus ) Valto Käkelän Katu 3b, Lappeenranta jäljempänä Saita Oy 2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (y-tunnus: ) Valto Käkelän katu 3 C 1, LAPPEENRANTA 3. Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus ) PL 11, Lappeenranta 4. Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (y-tunnus ) PL 11, Lappeenranta 5. Imatran kaupunki (y-tunnus ) Virastokatu 2, Imatra 6. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) PL 303, Lappeenranta 7. Etelä-Karjalan liitto (y-tunnus ) Kauppakatu 40 D, Lappeenranta 8. Lemin kunta (y-tunnus ) Toukkalantie 2, Lemi 9. Luumäen kunta (y-tunnus )

2 2 Linnalantie 33, Taavetti 10. Parikkalan kunta (y-tunnus ) Harjukuja 6, Parikkala 11. Rautjärven kunta (y-tunnus ) Simpeleentie 12, Simpele 12. Ruokolahden kunta (y-tunnus ) Virastotie 56100, Ruokolahti 13. Savitaipaleen kunta (y-tunnus ) Kirkkotie 6, Savitaipale 14. Taipalsaaren kunta (y-tunnus ) Kellomäentie 1, Taipalsaari 15. Kotkan kaupunki (y-tunnus ) omasta ja ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen puolesta PL 205, Kotka

3 3 2. Sopimuksen tausta Saita Oy on - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän, - Lappeenrannan kaupungin, - Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n, - Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän, - Etelä-Karjalan liiton, - Imatran kaupungin sekä - Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnan omistama taloushallinto- ja tietotekniikkapalveluita osakkeenomistajilleen tarjoava yhtiö. Saita Oy ja Imatran kaupunki valmistelevat Imatran kaupungin tietotekniikkapalveluiden siirtoa Saita Oy:öön. Siirron edellytysten täyttyessä siirto tapahtuu Kotkan kaupunkiorganisaatioon kuuluva ICT Kymi kunnallinen liikelaitos on tietotekniikkapalveluja Etelä-Kymenlaakson julkishallinnon organisaatioille tuottava liikelaitos. Sopijaosapuolet ovat neuvotelleet ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen toimintojen yhdistämisestä osaksi Saita Oy:n toimintoja. Toimintojen yhdistämisen jälkeen Saita Oy tuottaisi Kotkan kaupungille, kaupungin tarvitsemat tietotekniikkapalvelut. 3. Sopimuksen tarkoitus Tällä yhteistoimintasopimuksella sopijaosapuolet sopivat ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen toimintojen yhdistämisestä osaksi Saita Oy:n toimintoja liittyvien toimenpiteiden valmistelusta ja valmistelussa noudatettavista keskeisistä periaatteista, valmistelun aikataulusta sekä ehdoista, joiden täyttyessä toimintojen yhdistäminen toteutettaisiin. 4. Yhteistoimintasopimuksen sisältö Sopijaosapuolet sopivat, että seuraavassa kuvatut asiakokonaisuudet valmistellaan. Kunkin kohdissa kuvatun asiakokonaisuuden sisältö siihen liittyvine asiakirjoineen määrittyy nyt käynnistyvässä valmistelussa.

4 4 4.1 Osakassopimuksen muuttaminen Sopijaosapuolet sopivat, että Saita Oy:n voimassa olevan osakassopimuksen uusimisen valmisteleminen käynnistetään välittömästi. Voimassa olevan allekirjoitetun osakassopimuksen mukaan kyseisen sopimuksen tarkoituksena on ollut sopia yhtiön toimintaperiaatteista erityisesti yhtiön alkuvaiheessa. Voimassa olevan osakassopimuksen sisältö ei enää vastaa yhtiön toiminnan nykyvaiheessa osakassopimuksen sisällölle asetettavia vaatimuksia. Osakassopimuksen uusiminen valmistellaan noudattaen seuraavia pääperiaatteita: - Valmistelussa huomioidaan Saita Oy:n toimintojen jo aiemmin tapahtunut ja nyt valmistelussa oleva laajentuminen. - Sopimusta täydennetään sopimusosapuolia koskevilta osin. - Sopimuksen tausta ja tarkoitus päivitetään. - Omistuksen jakautumista ja uusien osakkaiden hankkimista koskevat määräykset päivitetään. - Hallituksen valitsemista koskevat määräykset tarkistetaan - Sopimukseen tehdään muut tarpeelliset muutokset. 4.2 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Sopijaosapuolet sopivat, että Saita Oy:n voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muuttamisen valmisteleminen käynnistetään välittömästi. Yhtiöjärjestyksen muutoksessa Saimaan talous ja tieto Oy:n toiminimi muutetaan Saita Oy:ksi, joka on tällä hetkellä yhtiön aputoiminimi. Yhtiöjärjestykseen tehdään myös muut tarpeelliset muutokset. 4.3 Toimintojen luovutuksen kohteen, muodon sekä ehtojen määrittäminen Sopijaosapuolet sopivat, että ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen toimintojen Saita Oy:öön luovutuksen kohteen, muodon sekä ehtojen määrittämistä koskeva valmistelu käynnistetään välittömästi. Kyseisessä valmistelussa laaditaan toimintojen luovutussopimus, jossa määritellään muun muassa - luovutuksen osapuolet - luovutuksen tausta ja tarkoitus - luovutuksen kohde - siirtyvät vastuut - siirtyvä henkilöstö - siirtyvät sopimukset

5 5 - luovutushinta (siirtyvien erien arvonmääritys sekä luovutushinnan ja sen suoritustavan; osakeanti, osakkeiden kauppa tmv. tapa määrittäminen) - luovutushetki - oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen - luovutukseen liittyvät verokysymykset - luovuttajan vakuutukset - erimielisyyksien ratkaiseminen ja - muut luovutukseen liittyvät seikat sekä henkilöstösopimus, jonka keskeisenä periaatteena on ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen työntekijöiden siirtyminen Saita Oy:öön ns. vanhoina työntekijöinä. 4.4 Palvelusopimus Saita Oy ja Kotkan kaupunki sopivat, että palveluiden ostoa Saita Oy:ltä koskevan palvelusopimuksen valmisteleminen käynnistetään välittömästi. Palvelusopimuskokonaisuus muodostuu Puitesopimuksesta, jossa sovitaan keskeisistä sopimusehdoista, yleisestä palvelutuotannon ehdoista sekä hallintamallista ja yhteistyöstä. Puitesopimuksen alaisuuteen liitetään palveluhinnasto sekä Palvelusopimus, jonka oleellisina liitteinä ovat Palvelutasokuvaus sekä Palvelukuvaukset. Palvelusopimuksen keskeisenä periaatteena on sitoutuminen palveluostoihin viiden vuoden ajaksi yhdessä sovittavalla volyymillä. Puitesopimuksen alaisuuteen liitetään myös sopimus siirtoprojektista, jossa palvelut siirretään osaksi yhtenäistä palvelutuotantoa ja koulutetaan henkilöt. Siirtoprojekti tarvitaan, jotta tavoiteltavat synergiaedut saavutetaan. 5. Toimintojen yhdistämisen tavoiteaikataulu ja ehdot Sopijaosapuolet sopivat, että ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen toiminnot yhdistetään osaksi Saita Oy:n toimintoja , mikäli seuraavat edellytykset ovat täyttyneet: - Sopijaosapuolten toimivaltaiset toimielimet ovat lainvoimaisilla päätöksillä hyväksyneet edellä kohdissa 4.1 tarkoitetun Saita Oy:n osakassopimuksen muutoksen ja kohdassa 4.2 tarkoitetun yhtiöjärjestyksen muutoksen. - Saita Oy:n ja Kotkan kaupungin toimivaltaiset toimielimet ovat lainvoimaisilla päätöksillä hyväksyneet edellä kohdassa 4.3 tarkoitetun toimintojen luovuttamista koskevan sopimuksen ja henkilöstösopimuksen sekä tehneet tarvittavat luovutushinnan suorittamistapaan mahdollisesti liittyvät osakeanti- tai osakekauppapäätökset, jotka ovat saaneet lainvoiman.

6 6 - Saita Oy:n ja Kotkan kaupungin toimivaltaiset toimielimet ovat lainvoimaisilla päätöksillä hyväksyneet edellä kohdassa 4.4 tarkoitetun palvelusopimuksen. - Toimintojen yhdistämisen toteuttavat em. sopimukset ovat allekirjoitettavissa samanaikaisesti. 6. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti ja siten, että kaikki sopijaosapuolet hyväksyvät muutoksen allekirjoituksellaan. Sopijaosapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman muiden sopijaosapuolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 7. Salassapito Sopijaosapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken toista sopijaosapuolta koskevan luottamuksellisen tiedon ja olemaan käyttämättä kyseistä luottamuksellista tietoa muuhun kuin tämän sopimuksen mukaisten valmistelutehtäviensä täyttämiseen. Luottamuksellisena tietona ei pidetä tietoa, joka on tullut julkiseksi muutoin kuin salassapitovelvollisuuden rikkomisen seurauksena. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös tämän sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Sopijaosapuolet toteavat, että tämä sopimus ei sisällä luottamukselliseksi luokiteltavaa tietoa, eikä sopimus siten ole salassa pidettävä. 8. Erimielisyydet Mahdolliset tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijaosapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yhteisymmärrystä, sopijaosapuoli voi saattaa erimielisyyden ratkaistavaksi ensiasteessa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. 9. Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa määräajan, saakka. Sopijaosapuolet voivat yhteisesti sopien jatkaa sopimuksen voimassaoloa. Mikäli kohdan 5. mukaiset toimintojen yhdistämisen edellytykset eivät ole täyttyneet mennessä, eivätkä sopijaosapuolet ole jatkaneet sopimuksen voimassaoloa, raukeaa tämä sopimus ja kukin sopijaosapuoli vastaa itse niistä kustannuksista, jotka sille ovat aiheutuneet tämän sopimuksen mukaisten toimenpiteiden valmistelemisesta.

7 7 10. Sopimuksen allekirjoittaminen Tätä sopimusta on laadittu viisitoista (15) samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. Lappeenrannassa x. päivänä xkuuta 2015 SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTA- YHTYMÄ LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY IMATRAN KAUPUNKI ETELÄ-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO LEMIN KUNTA LUUMÄEN KUNTA PARIKKALAN KUNTA RAUTJÄRVEN KUNTA RUOKOLAHDEN KUNTA SAVITAIPALEEN KUNTA

8 8 TAIPALSAAREN KUNTA KOTKAN KAUPUNKI omasta ja ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen puolesta

YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY

YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY JA TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY II SISÄLLYSLUETTELO 1 Osapuolet... 1 2 Määritelmät... 2 3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 4 Yhdistymisen toteuttaminen... 3 4.1 Sulautuminen...

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014 LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA Siikajoen kunnan ja Ruukin Yrityspuisto Oy:n välillä ***.12.2014 2 (9) LIITTEET Liite 3.1 Ruukin Yrityspuisto Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 2 (9) [KEHITYSYHTIÖ] OY:N OSAKASSOPIMUS Allekirjoittaneet sopimuspuolet ovat perustaneet [Kehitysyhtiö] Oy -nimisen osakeyhtiön (jäljempänä: yhtiö)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet

YHTEISTYÖSOPIMUS. Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet YHTEISTYÖSOPIMUS Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet 1) Hallinnoija Raahen kaupunki/raahen seutukunnan kehittämiskeskus Y-tunnus: 1791817-6 Projektin vastuuhenkilö: Lauri Laajala Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimus TÄMÄ OSAKASSOPIMUS on tehty..2011. OSAPUOLET (1) Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy (y-tunnus 1730092-3) (TSME

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUN VÄLITTÄMISESTÄ

SOPIMUS PALVELUN VÄLITTÄMISESTÄ 1 (10) SOPIMUS PALVELUN VÄLITTÄMISESTÄ Osapuolet DNA Finland Oy (jäljempänä DNA) PL 1319 00101 Helsinki Puh: 09-621 6122 Fax: 09-622 2166 Ly-tunnus 1592702-8 kaupparekisterinumero: 778.958 ja Osoite Postinro

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tutkimusosapuolet: (1) Suomen ympäristökeskus, Y-tunnus 0996189 (jäljempänä "SYKE") Yritys- ja julkisen hallinnon osapuolet: (2) Ympäristöministeriö,

Lisätiedot

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus SOPIMUS 1 KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus Eurajoen kunta KuntaPro Oy Sisällysluettelo: SOPIMUS 2 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 4 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi.

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi. Sopimusluonnos Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja /Suun terveydenhuolto jäljempänä Asiakas Osoite Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Asiakkaan yhteyshenkilö:

Lisätiedot

MESSUALUEEN MONIKANTASOPIMUS (MALLI) - omatoimirakentajatoteutus - HYVINKÄÄN KAUPUNGIN OSUUSKUNTA SUOMEN ASUNTOMESSUJEN

MESSUALUEEN MONIKANTASOPIMUS (MALLI) - omatoimirakentajatoteutus - HYVINKÄÄN KAUPUNGIN OSUUSKUNTA SUOMEN ASUNTOMESSUJEN MESSUALUEEN MONIKANTASOPIMUS (MALLI) - omatoimirakentajatoteutus - HYVINKÄÄN KAUPUNGIN OSUUSKUNTA SUOMEN ASUNTOMESSUJEN LISÄÄ RAKENTAJAN /RAKENNUTTAJAN NIMI JA LISÄÄ NÄYTTEILLEASETTAJAN NIMI VÄLILLÄ [PÄIVÄ].[KUUKAUSI].[VUOSI]

Lisätiedot

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 (9) PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1. SOPIJAPUOLET Jämsän kaupunki (jäljempänä Tilaaja),, Y-tunnus : 0175622-1 Yhteyshenkilö: Petri Jetsu Puhelinnumero:

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY

OSAKASSOPIMUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY LUONNOS 16.1.2014 OSAKASSOPIMUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY II SISÄLLYSLUETTELO 1 Osapuolet... 1 2 Määritelmät... 2 3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 4 Yhtiön tehtävät... 4 5 Yhtiön omistus ja uudet

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot