Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti"

Transkriptio

1 Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Etelä-Karjalan sosiaali- ja t erveyd enhuo llo n kunt ayht ymä

2 S a i m a a n t a l o u s ja t i e t o Oy A s i a k a s : E k s o t e S i v u 1 S i s ä l l y s l u e t t e l o Projektisopimus : Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Sopijapuolet Sopimuksen soveltaminen ja tarkoitus Sopimuksen kohde Projektiin liittyvät m uut sopim ukset Projektin organisointi Toimittajan vastuut ja velvoitteet Asiakkaan vastuut ja velvoitteet Kolm ansien osapuolien käyttäminen Hinnat ja maksuehdot Laskutusosoite ja viite Raportointi Muutosh alli nta Toim ituksen viivästym inen Sopim uksen voimassaolo Sopim uksen purkam inen Liitteet ja pätemisjärjestys Allekirjoitukset... 8 Saimaan talous ja tieto O y

3 S a i m a a n t a l o u s ja t i e t o Oy A s i a k a s : E k s o t e S i v u 2 p r o j e k t i 1. S o p i j a p u o l e t Asiakas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: P L Lappeenranta Toimittaja Saimaan talous ja tieto Oy (jäljempänä "Toimittaja") Y-tunnus: PL Lappeenranta Asiakas ja Toimittaja ovat yhdessä jäljempänä "Sopijapuoli". Asiakkaan projektin yhteyshenkilö on: Leila Kaljunen ) Toimittajan projektin yhteyshenkilö on: Tiia Ahonen ) Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa tämän sopimuksen ("Projektisopimus") toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle Sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen Sopijapuolen yhteyshenkilölle. 2. Sop imuksen soveltaminen ja tarkoitus Projektisopimus on osa Asiakkaan ja Toimittajan välistä Puitesopimusta. Tällä sopimuksella sovitaan Toimittajan Asiakkaalle toimittamasta Myyntilaskutus palvelun perustamisesta ja käyttöönottoprojektista. Projektisopimus määrittää Sopijapuolten Projektia koskevan yhteistyön yksityiskohdat ja palvelusisällön Puitesopimuksen ehtojen puitteissa. Projektisopimukseen sovelletaan Asiakkaan ja Toimittajan solmiman Puitesopimuksen ehtoja. Saimaan talous ja tieto O y

4 A s i a k a s : E k s o t e S i v u 3 3. Sopi m uk s e n k ohd e Projektisopimuksen kohteena on perustaa Saitaan Myyntilaskutus palveluja toteuttaa palvelun käyttöönotto, jossa Eksoten ja Lappeenrannan Myyntilaskutus palvelut keskitetään Toimittajan jatkuvan palvelun piiriin. Käyttöönottoprojektissa määritellään Myyntilaskutuksen toimintamallitja sovitaan siirrettävien henkilöiden määrä ja siirtyvät henkilöt ja koulutetaan siirtyville henkilöille uudet toimintamallit. Asiakas huolehtii tarvittavan YT menettelyn läpiviemisestä omassa organisaatiossaan. Käyttöönotossa ei tehdä järjestelmä muutoksia. Käytössä olevat järjestelmät ovat jo Toimittajan ylläpidossa, joten teknisen IT ylläpidon osalta ei tule muutoksia palveluihin. Tarkemmin sopimuksen kohde on kuvattu Projektisopimuksen liitteessä 1 (" Projektisuunnitelma"). Projektisuunnitelma hyväksytään käyttöönottoprojektin ensimmäisessä ohjausryhmässä. Projektisopimuksen muuttamisen menettelyt on kuvattu Projektisopimuksessa ja sen liitteissä., Puitesopimuksessa 4. P r o j e kt i i n l i i t t y v ä t mu u t s o p i mu ks e t Toimittaja ja Asiakas laativat palvelusopimuksen Myyntilaskutuksen jatkuvien palveluiden tuottamisesta ja ostamisesta käyttöönottoprojektin aikana. Palvelusiirron tavoitteena on laskutusprosessin tehokkuuden lisääntyminen ja kustannusten karsiminen, tavoitteena 10-15% kustannussäästöt. Mikäli käyttöönottoprojektin selvityksen mukaisesti tämä kustannussäästö taso on saavutettavissa, asiakas sitoutuu 3 vuoden palvelusopimukseen, jonka jälkeen irtisanomisaika on puitesopimuksen mukainen. Palvelusopimus tulee olla allekirjoitettuna ennen palvelun aloittamista. Projektissa tulee selvittää tietosuoja käytännöt, joita tulee muuttaa tämän hetken tilanteesta joustavimmaksi siten, että työtehtävien hoito ja asiakkaiden palvelu on joustavaa ja mahdollista. 5. Pr ojek tin or ganis ointi Tavoitteena on, että myyntilaskutus palvelut siirtyvät Toimittajan vastuulle ja tuotantoon Käyttöönottoprojekti aloitetaan ja päättyy Asiakas nimeää vastuuhenkilön käyttöönottoprojektia varten olevista projektitehtävistä., joka huolehtii Asiakkaan vastuulla Palvelutuotanto ja palvelumaksut alkavat 1.4 toisin sovita..2014, ellei käyttöönottoprojektin ohjausryhmässä Saimaan talo us ja tieto Oy Taloushallintopalvelut ja IT-palvelut

5 A s i a k a s : E k s o t e S i v u 4 Käyttöönottoprojektin ylätason tehtävät: Määrittelyvaihe o Nykytilan kartoitus (prosessit ja tehtävät) o Henkilöiden haastattelut o Tarkennettu toteutusvaiheen suunnitelma Toteutusvaihe ja käyttöönotto o Laskutusprosessin muutoksien määrittely o Uusien toimintatapojen ja prosessien kuvaus o Siirtyvien henkilöiden valinta o Toimintamallien koulutus o Palvelun vastuunjaon läpikäynti (Asiakas -Toimittaja) o Muutoksista tiedottaminen : Asiakkaan organisaatio, Toimittajan organisaatio Tiia Ahonen toimii Toimittajan projektipäällikkönä ja on vastuussa käyttöönottoprojektin läpiviennistä. Eksoten yhteyshenkilönä toimii Leila Kaljunen ja Lappeenrannan yhteyshenkilönä toimii Tiina Ilves / Satu Pylsy. Asiakkaan yhteyshenkilöt ovat vastuussa Asiakkaan tehtävien läpiviennistä ja koordinoinnista käyttöönottoprojektissa. Tarkempi projektin organisointi liitteissä., tehtävät ja vastuut on kuvattu Projektisuunnitelmassa ja sen 6. T o i mi t t a j a n v a s t u u t j a ve l v oi t t e e t Toimittaja vastaa Projektin projekti -, järjestelmäalue -, -asiantuntija sekä toteutus-ja testaamisosaamisesta. Toimittaja pitää huolta siitä, että Toimittajan Projektiin varaamat resurssit ovat Projektisuunnitelman ja sovittujen varausten mukaisesti Asiakkaan käytettävissä. Toimittaja raportoi Projektin edistymän kaksi kertaa kuukaudessa Asiakkaan yhteyshenkilölle sovittua formaattia käyttäen. Toimittaja raportoi tehdyt työtunnit Asiakkaan yhteyshenkilöille kuukausittain. Toimittaja vastaa siitä, että siltä tilatut projektinjohto-, määrittely - ja toteutus -, testaus- ja asiantuntijatyöt tehdään hyvällä ammattitaidolla ja että ne valmistuvat sovitun aikataulun mukaisesti. Toimittaja vastaa kokonaisprojektin Projektisuunnitelman tekemisestä jalkauttamisesta eri sidosryhmille, yhdessä Asiakkaan kanssa., päivittämisestä ja Projekti edellyttää vahvaa tukea molempien organisaatioiden johdolta ja esimiehiltä. Saimaan talous ja tieto Oy Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

6 A s i a k a s : E k s o t e S i v u 5 Tarkemmin Toimittajan vastuut ja velvollisuudet on kuvattu Projektisuunnitelmassa. 7. A s ia k ka a n va s tu u t ja ve l voit t ee t Asiakas vastaa oman organisaationsa toiminnan ja ympäristön tuntemisesta ja projektisuunnitelmassa sovittujen resurssien saatavuudesta koko Projektin ajalle oman toimintansa tai käyttämiensä alihankkijoiden suhteen. Asiakas vastaa jatkuvasti Projektin etenemiseen tarvittavien päätösten tekemisestä. Asiakas vastaa tarvittavien YT neuvotteluiden järjestämisestä omassa organisaatiossaan. Asiakas vastaa yhteisesti sovituista toimintaprosessien kehittämisestä, riittävästä päätöksen tekovalmiudesta ja oman henkilöstönsä sitoutumisesta ratkaisuihin. Asiakas vastaa mahdollisesti käyttämistään kolmansien osapuolien työstä ja niistä aiheutuvista kustannuksista mikäli toisin ei ole Toimittajan kanssa kirjallisesti sovittu. Asiakas vastaa oman organisaationsa koulutuksesta ja tiedottamisesta mahdollisesti muuttuvien toimintamallien osalta. Projekti edellyttää vahvaa tukea molempien organisaatioiden johdolta ja esimiehiltä. Tarkemmin Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet on kuvattu Projektisuunnitelmassa. Toimittajan ja Asiakkaan työnjaon periaatteet on esitetty yllä. Tarkemmat vastuumäärittelyt ja tehtävärajaukset Asiakkaan, Toimittajan ja muiden sidosryhmien osalta tehdään Projektisuunnitelmassa. 8. K o l m a n s i e n o s a p u o l i e n k ä y t t ä m i n e n Toimittajalla on oikeus teettää Projektisopimukseen sisältyviä tehtäviään kolmansilla osapuolilla Puitesopimuksen mukaisesti. Saimaan talo us ja tieto Oy

7 A s i a k a s : E k s o t e S i v u 6 9. H i n n a t j a m a k s u e h d o t Käyttöönotto projektin kokonaishinta-arvio kahden asiakkaan kesken. Toteutuneen työn laskutus jaetaan puoliksi Hinta-arvio sisältää pääosin Toimittajan omaa työtä ja tarvittaessa ulkopuolisen konsultin käyttöä. Työ koostuu projektinhallinnasta, nykytilan selvittämisestä yhdessä asiakkaan henkilöstön kanssa, uusien toimintamallien kuvaamisesta, koulutuksesta ja tiedottamisesta. Hinta-arvio ei sisällä järjestelmämuutoksia, oletusarvoisesti järjestelmämuutoksia ei tarvita. Käyttöönottoprojektin laskutus tapahtuu toteutuneen mukaisesti kuukausittain jälkikäteen. Yleiset maksuehdot on kuvattu Puitesopimuksessa L a s ku t u s o so i t e j a v i i t e Eksoten laskutusviite : tili 5020, kp 801, toim 111 Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri PL 255, Basware 1 1. R a p o r t o i n t i Suoritetut työ-ja kustannuskertymät raportoidaan kuukausittain. Raportointiin käytetään Microsoft Excel taulukkoa, jossa työajan ja kustannusten kertymä on eritelty viikoittain per tekijä per tehtävä. Raportissa tulee näkyä kumulatiivinen toteuma koskien kuluvaa kuukautta ja koko toimeksiantoa sekä arvio jäljellä olevasta työmäärästä. Asiakkaan tulee etukäteen hyväksyä Toimittajan lähettämät tuntiraportit kuukausilaskutusta varten. Raportin hyväksymisprosessi ei juridisesti vaikuta Toimittajan oikeuteen laskuttaa tehdystä työstä. Muu Toimittajan raportointi Asiakkaalle on kuvattu Projektisuunnitelmassa M u u t o s h a l l i n t a Kaikki muutokset Projektiin tehdään kirjallisesti ja hyväksytään projektin ohjausryhmän toimesta, jonka jälkeen liitetään syntyessään osaksi Projektisopimusta. Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallintopalvelut ja IT-palvelut

8 A s i a k a s : E k s o t e S i v u 1 3. T o i mi t u ks e n v i i v ä s t y m i n e n Toimituksen viivästymisen suhteen noudatetaan ensisijaisesti Puitesopimuksen JIT Yleisetsopimusehdot -liitteen mää rityksiä S o p i m u k s e n v o i m a s s a o l o Projektisopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Projektisopimus päättyy kun Projektin ohjausryhmä hyväksyy projektin päätetyksi ja palvelu on siirtynyt tuotantokäyttöön. 15. Sop im uk s e n pur k a m ine n Projektisopimuksen purkamisessa noudatetaan Puitesopimuksen mukaisia ehtoja. Mikäli Puitesopimus irtisanotaan, myös tämä Projektisopimus tulee irtisanotuksi 1 6. L i i t t e e t j a p ä t e mi s j ä r j e st y s Tämä Projektisopimus on osa Asiakkaan ja Toimittajan Puitesopimusta. Tähän Projektisopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: Liite 1, Projektisuunnitelma (hyväksytään projektin ensimmäisessä ohjausryhmässä) Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on määrätty Puitesopimuksessa. Saimaan talous ja tieto Oy Vaito Käkelän katu 3, Lappeenranta

9 S a i m a a n t a l o u s ja t i e t o Oy A s i a k a s : E k s o t e S i v u A l l e k i r j o i t u k s e t Tätä sopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin Sopijapuolelle. Tämä sopimus korvaa aikaisemmat Asiakkaan ja Toimittajan väliset suulliset tai kirjalliset sopimukset tai ehdot sopimuksen kohteesta. Lappeenrannassa 24 päivänä lokakuuta 2013 Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä P e n t t i I ko n e n Tuc:kx vs:toimitusjohtaja Saimaan talous ja tieto Oy Mia Hokkanen toimitusjohtaja Saimaan talous ja tieto Oy

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Hallitus 51 19.02.2014. Myyntilaskutuspalveluun liittyvien töiden uudelleen järjestely 1089/02.06.01.06/2013 EKSTPHAL 51. Taustaa

Hallitus 51 19.02.2014. Myyntilaskutuspalveluun liittyvien töiden uudelleen järjestely 1089/02.06.01.06/2013 EKSTPHAL 51. Taustaa Hallitus 51 19.02.2014 Myyntilaskutuspalveluun liittyvien töiden uudelleen järjestely 1089/02.06.01.06/2013 EKSTPHAL 51 Taustaa Eksote on yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa osana oman toimintansa kehittämistä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos

1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos SOPIMUS SÄHKÖISESTÄ SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos 2. XXTaksi Oy, jäljempänä Taksiyhtiö 2 Määritelmiä Runkosopimuksella

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot