Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta peruskuntien sivistystoimeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta peruskuntien sivistystoimeen"

Transkriptio

1 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta peruskuntien sivistystoimeen Tilaisuudessa esitetään suunnitelma Kallion varhaiskasvatuspalvelujen siirtämisestä kuntiin ja keskustellaan asiasta. Kallion yhtymähallitus on esittänyt kunnissa tehtyjen alustavien linjausten johdosta, että kunnat tekevät mennessä yhdenmukaiset päätökset varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta osaksi kuntien sivistystoimea alkaen.

2 NÄKÖKULMIA VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN TILASTOTIETOJEN VALOSSA

3 Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkotihoito ja esiopetus Perhepäivähoito Palvelusetelit Yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä Kotihoidon tuki Joustava hoitoraha Osittainen hoitoraha

4

5 Varhaiskasvatuspalveluiden budjetti (netto) v Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Kallio yhteensä

6 Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia keskimäärin/kk vuonna 2013 (Lähde: Maisema-taulut) Alavieska Nivala Sievi Kallio Ylivieska yhteensä Päiväkodit (kunnallinen ja yksityinen) Perhepäivähoito (kunnallinen ja yksityinen) Yksityisen hoidon tuki Kotihoidon tuki Yhteensä

7 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PIIRISSÄ OLLEIDEN LASTEN MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN/KK VUOSINA KALLIO V V V V V V /2014 Kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatus -palvelut Kotihoidon tuki Yhteensä

8 270,30 hlöä Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstö Ta 2015 Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Yhteiset 19,75 hlöä 99,50 hlöä 33,75 hlöä 109,75 hlöä 8,05 hlöä

9

10 PROJEKTISUUNNITELMA - luonnos Peruspalvelukuntayhtymä Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen osaksi omistajakuntien sivistystoimea

11 PROJEKSTISUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA PERUSTELUT 2 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 2.1 Projektin ohjaus 2.2 Projektin aikataulut 2.3 Projektin kustannukset 2.4 Kehittämistyön malli 3 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET

12 1 TAUSTA JA PERUSTELUT

13 Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirrettiin alkaen sosiaali- ja terveysministeriöstä opetusja kulttuuriministeriöön. Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki jäivät sen sijaan edelleen sosiaali- ja terveysministeriöön alaisuuteen. Siirron jälkeen päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Siirto ei aiheuttanut muutoksia kuntien päivähoitopalvelujen järjestämisvelvollisuuteen eikä päivähoito-oikeuteen.

14 Kuntaliiton tilaston mukaan vuonna 2012 varhaiskasvatuspalvelut sijoittuivat : opetustoimeen 67 % kunnista / 73 % lapsista sosiaalitoimeen 26 % kunnista / 22 % lapsista muu 7 % kunnista / 5% lapsista. Näissä 22:ssa kunnassa 12:sta päivähoidon tehtäviä hoitavat peruspalvelujen kuntayhtymät, 3 kuntaa liikelaitoksen hallinnoimana, 3 kuntaa kunnanhallituksen alaisuudessa, 3 kuntaa elämänkaarimallin mukaisesti, 1 kunta palvelulautakunnan alaisuudessa. Keväällä 2014 prosenttiosuudet olivat seuraavia: opetustoimeen 83 % kunnista sosiaalitoimeen 10 % kunnista muuhun hallinnonalaan 7 % kunnista.

15 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on vastannut Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan sosiaali- ja terveyspalveluiden, ympäristöterveydenhuollon ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä alkaen. Vaikka valtakunnan tasolla varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden lainsäädännön valmistelu, hallinnointi ja ohjaus on nykyisin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa, kunnat voivat edelleen ratkaista varhaiskasvatuksen hallinnoinnin haluamallaan tavalla.

16 Kallion peruskunnissa on tehty linjauksia varhaiskasvatuksen siirtämiseksi osaksi kuntien sivistys- ja opetustoimea, jolloin varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on vain yksi järjestäjätaho. Varhaiskasvatus ja opetus muodostavat tällöin kokonaisuuden ja jatkumon esi- ja alkuopetukseen. Linjauksiin ovat vaikuttaneet myös tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevat muutokset.

17 Kuntajohtajien ja sivistys- sekä opetustoimen johtajien ja Kallion edustajien yhteisessä neuvottelussa siirron ajankohdaksi sovittiin alustavasti vuoden 2016 alku. Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen Kalliosta osaksi omistajakuntien sivistystoimea vaatii kunnissa asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Siirto koskee varhaiskasvatuspalveluiden koko sisältöä lastenhoidon tukineen ja henkilöstöä kokonaisuudessaan. Siirrettäessä varhaiskasvatuspalvelut osaksi Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan sivistystoimea toiminnan tulee kaikilta osiltaan jatkua häiriöttä uudessa organisaatiossa.

18 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN Päävastuu projektista on kunnilla. Kuntayhtymä osallistuu projektin toteuttamiseen. Projektille perustetaan ohjausryhmä ja asioiden valmistelussa tarvittavat projektiryhmät.

19 2.1 Projektin ohjaus Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa projektin ohjausryhmään mennessä. Ohjausryhmä arvioi projektisuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja suuntaa projektin etenemistä. Ohjausryhmä: - Kuntien ja kuntien sivistystoimen edustajat - Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajat

20 Projektin aikataulut Alavieskan, Nivalan, Sievin, Ylivieskan ja Kallion yhteinen projekti varhaiskasvatuspalveluiden hallinnon uudelleenorganisoimista varten toteutetaan syksyn 2014 ja välisenä aikana.

21 Projektin kustannukset Projektin kustannuksista vastaa kukin kunta omalta osaltaan. Kunnissa varataan vuoden 2015 budjettiin määräraha varhaiskasvatuspalveluiden siirron valmistelua ja siirrosta aiheutuvia kustannuksia varten (esim. tietojärjestelmien käyttöönoton kustannukset). Kallion viranhaltijoiden työajankäytöstä aiheutuvat kustannukset jaetaan kunnille samoin perustein kuin muutkin kuntayhtymän kustannukset.

22 Kehittämistyön malli Projekti etenee prosessimaisesti työryhmien ja viranhaltijoiden tekemän valmistelutyön pohjalta. Henkilöstöä kuullaan ja osallistetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Projektin etenemisestä tiedotetaan kunnille, kuntayhtymälle, henkilöstölle, luottamusmiehille ja keskeisille sidosryhmille.

23

24 3. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET Projektin tavoitteena on valmistella varhaiskasvatuspalveluiden siirtyminen osaksi Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan sivistystoimea siten, että toiminta jatkuu häiriöttä uudessa organisaatiossa.

25 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKATA ULUT Päätökset Kunnissa ja kuntayhtymässä syksy varhaiskasvatuksen tehdään päätökset mennessä siirtämisestä varhaiskasvatuspalveluiden kuntayhtymästä osaksi kuntien siirtämisestä osaksi kunnan sivistys- ja sivistystoimea alusta opetustoimea lukien. on tehty. VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ - kuntien ja kuntayhtymän johto - ohjausryhmä Hyväksytään projektisuunnitelma. Perustetaan projektin ohjausryhmä, joka nimeää tarvittavat työryhmät. Varataan resurssia muutoksen valmisteluun ja toteuttamiseen.

26 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKATAULUT VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ Muutoksesta tiedottaminen on tarkoituksenmukaista ja ajantasaista. Tiedotetaan muutoksen eri vaiheista kuntiin, kuntayhtymälle, asiakkaille, kuntayhtymän ja sivistystoimen henkilöstölle ja yhteistyötahoille (mm. tukipalvelut). jatkuva prosessi Henkilöstö - Määritellään, miten henkilöstö ja luottamusmiehet osallistetaan muutokseen: miten, missä laajuudessa, missä vaiheissa. - Hyödynnetään olemassa olevat palaveri- ja koulutusrakenteet tiedottamiseen ja muutosvalmennukseen. Luodaan avoin ja keskusteleva ilmapiiri. - Järjestetään muutosvalmennusta, joka on osittain myös tiedottamista, ja mahdollistetaan vertaistuki varhaiskasvatuspalveluiden johdolle, lähiesimiehille ja tarvittaessa myös sivistystoimen johdolle ja esimiehille. - kuntayhtymä: Marjut Parhiala, Marja Ranta- Nilkku - sivistys- ja koulutoimenjohta jat - henkilöstöpäälliköt

27 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKA- TAULUT Varhaiskasvatuspalvelut luovutetaan toimivana kokonaisuutena peruskuntien sivistystoimeen. Liikkeenluovutusmenettely on saatettu päätökseen. Selvitetään liikkeenluovuttamismenettelyn vaatimat toimenpiteet. Sovitaan, missä vaiheessa kuntien sivistystoimi vastaa muutosprosessin toteuttamisesta. VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ - sivistys- ja koulutoimenjohtajat - varhaiskasvatuspalveluiden johto - talousjohtajat - henkilöstöpäälliköt - pääluottamusmiehet (yt-menettely) - arkistonmuodostami sen vastuulliset viranhaltijat

28 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKATAULUT VASTUU- HENKILÖT / TYÖRYHMÄ Varhaiskasvatuspalvelut luovutetaan toimivana kokonaisuutena peruskuntien sivistystoimeen. Liikkeenluovutusmenettely on saatettu päätökseen. (jatkoa) Henkilöstö: - Suunnitellaan ja toteutetaan ytmenettely kuntayhtymässä ja kunnissa. - Kunta määrittelee johtamisen organisaatiomallin ja virkarakenteen, perustaa tarvittavat virat, nimeää viranhaltijoille vastuualueet ja suunnittelee virkojen täyttömenettelyn, määrittelee muun tarvittavan henkilöstön (toimet), selvittää muutoksen vaikutukset tehtävänkuviin ja työprosesseihin.

29 TAVOITEET Varhaiskasvatuspalvelut luovutetaan toimivana kokonaisuutena peruskuntien sivistystoimeen. Liikkeenluovutus-menettely on saatettu päätökseen. (jatkoa) TARVITTAVAT TOIMENPITEET Henkilöstö (jatkoa): - Suunnitellaan muutosta koskevien henkilöstötilaisuuksien ja kuulemistilaisuuksien aikataulut. - Laaditaan henkilöstön siirtosopimus. - Siirretään henkilöstön tiedot kunnan henkilöstöhallintoon ja palkkatoimistoon.

30 TAVOITEET Varhaiskasvatuspalvelut luovutetaan toimivana kokonaisuutena peruskuntien sivistystoimeen. Liikkeenluovutus-menettely on saatettu päätökseen. (jatkoa) TARVITTAVAT TOIMENPITEET Tilat, irtaimisto, atk-järjestelmät - Sovitaan menettelytavat tilojen vuokrasopimusten, puhtaanapidon ja ruokahuollon sopimusten siirtymisestä tai päättymisestä. - Sovitaan irtaimen omaisuuden ja välineiden siirrosta tasearvolla. - Kunnat vastaavat käyttöönotettavien atk-järjestelmien siirrosta ja käyttöönoton valmistelusta. ( mm. Effica /päivähoito, henkilöstöhallinnon ohjelmistot, henkilöstön työvuorosuunnittelu-ohjelma Titania). - Kunnat tilaavat henkilöstöhallintoon liittyvät valmistelutyöt (Heta).

31 TAVOITEET Varhaiskasvatuspalvelut luovutetaan toimivana kokonaisuutena peruskuntien sivistystoimeen. Liikkeenluovutus-menettely on saatettu päätökseen. (jatkoa) TARVITTAVAT TOIMENPITEET Tilat, irtaimisto, atk-järjestelmät - Sovitaan menettelytavat tilojen vuokrasopimusten, puhtaanapidon ja ruokahuollon sopimusten siirtymisestä tai päättymisestä. - Sovitaan irtaimen omaisuuden ja välineiden siirrosta tasearvolla. - Kunnat vastaavat käyttöönotettavien atk-järjestelmien siirrosta ja käyttöönoton valmistelusta. ( mm. Effica /päivähoito, henkilöstöhallinnon ohjelmistot, henkilöstön työvuorosuunnittelu-ohjelma Titania). - Kunnat tilaavat henkilöstöhallintoon liittyvät valmistelutyöt palkkatoimistosta (Heta).

32 TAVOITEET Varhaiskasvatuspalvelut luovutetaan toimivana kokonaisuutena peruskuntien sivistystoimeen. Liikkeenluovutus-menettely on saatettu päätökseen. (jatkoa) TARVITTAVAT TOIMENPITEET Muut - puhelinjärjestelmät - sähköinen asiointi Asiakirjahallinto Huolehditaan arkiston päättämisestä kuntayhtymässä, arkiston luovuttamisesta ja arkistonmuodostuksesta uudessa organisaatiossa.

33 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKATAULUT VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ Varhaiskasvatus Kartoitetaan ja valmistellaan syksy vastaanottavat palveluiden päätöksien tekemistä vaativat asiat toimintaa ja toiminnan kaikilla osa-alueilla. ja kunnat henkilöstöä koskevat Esimerkkejä päätökset on tehty kunnassa. - ohjausryhmä - Selvitetään ohjaavien asiakirjojen päivittämistarve (hallinto- ja johtosääntö jne.) - Liitetään varhaiskasvatuspalvelut osaksi kunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja ja strategiaa. - Määritellään asianomaisen lautakunnan toimintavaltuudet. - Määritellään viranhaltijan päätösvalta henkilöstöasioissa. - Määritellään viranhaltijan päätösvalta sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan osalta. - Tehdään päätökset päivähoitomaksuista, palvelusetelin ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän käyttöönottamista jne.

34 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKATAULUT VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ Varhaiskasvatuspalveluilla on uudessa organisaatiossa käytössä tarvittavat resurssit. - Laaditaan kuntaan varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma. - Nimetään kuntiin varhaiskasvatuspalveluiden budjetin laatimisen vastuuhenkilöt. vuosi koulutoimen ja sivistysjohtajat - varhaiskasvatuspa lveluiden johtavat viranhaltijat - Sovitaan käytännön järjestelyistä. - Sovitaan viimeisen tilinpäätöksen tekemisestä kuntayhtymässä.

35 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKATAUL UT VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ Varhaiskasvatuspalveluilla on uudessa organisaatiossa toimivat ja riittävät tukipalvelut. - toimistotyö (päivähoitomaksujen ja palveluseteleiden määrittely, päivähoitolaskutus, palveluseteleiden ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksatus, perhepäivähoidon palkkojen valmistelu, asiakaspalvelu). syksy 2014 ja koulutoimen ja sivistysjohtajat - varhaiskasvatuspalve luiden johtavat viranhaltijat - tarvittavat eri alojen asiantuntijat - henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut - atk- ja ict-palvelut - työterveyshuollon palvelut - työsuojeluorganisaatio

36 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKATAU LUT Varhaiskasvatus Sovitaan syksy palvelut ovat 2015 organisoituneet - johtamisen ja yhteistyön tasavertaiseksi rakenteista kunnan koulutustoimijaksi ja opetusjärjestelmässä. kunnan koulutus- ja opetusjärjestel mässä. Varhaiskasvatus palveluilla on toimivat yhteistyön rakenteet myös muiden alueen toimijoiden kanssa. - varhaiskasvatuspalveluiden alueellisen yhteistyön tavoitteista, yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista. - varhaiskasvatuspalveluiden ja kuntayhtymän sotepalveluiden yhteistyön rakenteista (esim. verkostomainen perhepalvelukeskus, lapsiasianeuvosto jne.) VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ - koulutoimen ja sivistysjohtajat - varhaiskasvatuspalveluiden johtavat viranhaltijat - hyvinvointipalvelujohtaja

37 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKATAUL UT VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ Varhaiskasvatus palvelut ovat organisoituneet tasavertaiseksi toimijaksi kunnan koulutus- ja opetusjärjestelm ässä. Sovitaan johtamisen ja yhteistyön rakenteista kunnan koulutus- ja opetusjärjestelmässä. Sovitaan varhaiskasvatuspalveluiden alueellisen yhteistyön tavoitteista, yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista. syksy koulutoimen ja sivistysjohtajat varhaiskasvatuspalveluiden johtavat viranhaltijat hyvinvointipalvelujohtaja Varhaiskasvatus palveluilla on toimivat yhteistyön rakenteet myös muiden alueen toimijoiden kanssa. Sovitaan varhaiskasvatuspalveluiden ja kuntayhtymän sote-palveluiden yhteistyön rakenteista (esim. verkostomainen perhepalvelukeskus, lapsiasianeuvosto jne.)

38 TAVOITEET TARVITTAVAT TOIMENPITEET AIKATAULUT VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ Muutos toteutetaan organisoidusti ja sujuvasti Arvioidaan muutoksen toteuttamista ja riskien hallintaa Projektin aikana sekä - ohjausryhmä (mm. toiminnan häiriötön jatkuminen). projektin päättymisen jälkeen.

39 Liite: Varhaiskasvatuspalveluiden palvelukuvaus vuodelle (www.kalliopp.fi)

40 Yhtymähallitus esittää kunnissa tehtyjen alustavien linjausten johdosta, että Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki tekevät mennessä yhdenmukaiset päätökset kuntayhtymän varhaiskasvatuspalveluiden, mukaan lukien lasten hoidon tuet, ja varhaiskasvatuspalveluiden koko henkilöstön siirtämisestä osaksi kuntien sivistystoimea alkaen. Siirto toteutetaan liikkeenluovutuksena sisältäen yt-menettelyt. Yhtymähallitus pyytää kuntia nimeämään edustajansa varhaiskasvatuspalveluiden siirtoa koskevan projektin ohjausryhmään.

41

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014 KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot