FI2 Filosofinen etiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI2 Filosofinen etiikka"

Transkriptio

1 FI2 Filosofinen etiikka 1. Mitä etiikka tutkii? A. Etiikan luonne ja käsitteet B. Filosofisen etiikan historiaa C. Yksilön moraalinen kehitys 2. Seurausetiikka 3. Velvollisuusetiikka 4. Hyve-etiikka 5. Soveltava etiikka 1. MITÄ ETIIKKA TUTKII? A. Etiikan luonne ja käsitteet Moraali (lat. mos) = tapa - käsitykset siitä, mikä on oikein/väärin tai hyvää/pahaa > johtaa toimintaan Etiikka (kr. ethos) = tapa, tottumus - moraalifilosofia (synonyymi) - miten ihminen perustelee toimintaansa ja moraaliaan - moraalikysymyksiä tutkiva tieteen haara - (1) normatiivinen etiikka = käyttäytymistä ohjaava (käyttäytymistä normitetaan, annetaan käskyjä ja kehotuksia) - (2) empiirinen/deskriptiivinen = käyttäytymistä kuvaileva (kuvaillaan ihmisten arvoja ja tapoja) - (3) metaetiikka = etiikan kriittinen tutkimus - jakautuu filosofiseen ja teologiseen etiikkaan Arvot toimivat ihmisen moraalin perustana - arvo = asia, jota arvostetaan, tavoitellaan - epäarvo = asia, jota vältetään

2 - arvoasetelma = arvostusta ilmaiseva lause - itseisarvo = asia itsessään tavoittelemisen arvoinen (esim. terveys, onni) - välinearvo = asia, jonka avulla pyritään itseisarvoon (esim. rahalla onneen) - arvolajeja: esim. biologiset, sosiaaliset, hedonistiset, uskonnolliset, esteettiset arvot - arvosubjektivismi = moraaliväitteiden totuus riippuu yksilön omista arvoista - arvo-objektivismi = moraaliväitteiden totuus ei ole riippuvainen ihmisistä, asia on arvo itsessään ihmisistä riippumatta - relativismin mukaan arvot (hyvyys) on suhteellista, esim. riippuvainen kulttuurista, ajasta, paikasta. Omatunto moraalisten ratkaisujen perustana - omatunto (1) yhteiskunnan äänenä (kasvatuksen tulos), (2) Jumalan äänenä tai (3) alkuominaisuutena B. Filosofisen etiikan historiaa Suuret uskonnot: - moraalikysymykset esillä pyhissä kirjoissa - dekalogi, Jeesuksen vuorisaarna (juutalaisuus+kristinusko) - ahimsa-periaate, Karman laki, dharmat (hindulaisuus+buddhalaisuus) - sharia eli uskonnollinen Koraaniin ja mm. hadith-perimätietoon perustuva laki (islam) Antiikin kreikkalaiset filosofit: - SOKRATES ( e.kr.): onnellisuus tulee siitä, että tietää, mikä on hyvää - PLATON (n e.kr.): etiikan perusta ideamaailmassa, hyvä elämä - ARISTOTELES ( e.kr.): hyve-etiikka, hyvien tapojen mukaan eläminen vie hyvään elämään - eudaimonistinen hyveteoria: onnellisuus korkein hyvä - EPIKUROS ( e.kr.): hedonismin isä, ylin itsearvo nautinto ja sen tuoma onni Keskiajan katoliset filosofit: - AUGUSTINUS ( j.kr.): suurin hyve Jumalan etsiminen, rakkaus; kehitteli oikeutetun sodan teorian - TUOMAS AKVINOLAINEN ( ): hyveiden korostus, Jumalan laki ihmisen sisällä Uuden ajan ja valistuksen filosofit: - THOMAS HOBBES ( ): yhteiskuntasopimus, jossa luovutaan vahvemman oikeudesta ja sitoudutaan ns. luonnonoikeuteen (kaiken yllä oleviin eettisiin arvoihin) - JOHN LOCKE ( ): etiikka kuin matematiikkaa; kaikki päätyvät järjen avulla samaan tulokseen, liberalistisen etiikan isä - DAVID HUME ( ): Humen giljotiini, jonka mukaan "mitä on, ei voi päätellä, miten pitäisi olla", ts. tosiasioista ei voi päätellä arvoja - etiikan perustana sympatian tunne (esim. sääli kidutettua ihmistä kohtaan) - IMMANUEL KANT ( ): kategorinen imperatiivi (1) = toimi niin, että toimintaasi ohjaava periaate voitaisiin nostaa yleiseksi laiksi, (2) = kohtele toista ihmistä aina päämääränä, älä koskaan välineenä - JEREMY BENTHAM ( ): utilitaristi ja hedonisti - mielihyvää ja nautintoa mahdollisimman monelle ihmiselle ja 1900-luvun filosofeja:

3 - JOHN STUART MILL ( ): utilitaristi - FRIEDRICH NIETZSCHE ( ): moraali orjuuttaa (kristinuskon syytä); yliihminen luo omat sääntönsä ja päämääränsä - G.E. MOORE ( ) engl.: on vain yksi arvo: "hyvä". Naturalistinen virhepäätelmä = objektin arvo (eettiset tai esteettiset) riippuu sen kuvauksesta, luonnollisista ominaisuuksista. Arvot ja tosiseikat ovat siis riippumattomia toisistaan. - JOHN RAWLS ( ): Oikeudenmukaisuusteoria (minimax-periaate, jossa heikoimman osa maksimoitava) ja ajatus ihmisen arvoista elämänsuunnitelman osina (urheilija arvostaa kuntoa) C. Yksilön moraalinen kehitys Lawrence Kohlbergin ( ) moraaliteorian pääpiirteet: I ESIMORAALINEN TASO - alle 9 v, osa murrosikäisistä, rikolliset - moraaliperiaatteet toisten ihmisten asettamina 1. vaihe: Rangaistuksen ja tottelemisen moraali (teon fyysiset seuraukset määräävät hyvyyden/pahuuden) 2. vaihe: Itsekkään relativistinen moraali (oma tyydytys tärkeintä) II SOVINNAISEN MORAALIN TASO - oikea toiminta vallitsevaa järjestystä noudattamalla, kyselemättä 3. vaihe: Yksilöiden välinen, "kiltin lapsen" moraali (ryhmän sääntöjen noudattaminen) 4. vaihe: "Lain ja järjestyksen" moraali (moraalin perustana lain ja auktoriteetin kunnioitus) III AUTONOMISEN MORAALIN TASO - eli periaatteellisen moraalin taso - arvot ja periaatteet määritellään itsenäisesti omantunnon perusteella - kyky arvioida moraaliaan kriittisesti 5. vaihe: "Yhteiskuntasopimus" - laillisuusmoraali (teot oikeutettuja sopimusten ja motiivien perustalta) 6. vaihe: Yleispätevien eettisten periaatteiden moraali (oikean/väärän omakohtainen määrittely sisäisten periaatteiden varassa) Carol Gilliganin kritiikki: - Kohlbergin teoria miehistä ja järkeä korostavaa oikeudenmukaisuuden etiikkaa - naisille tyypillistä tunteet huomioivaa ns. välittämisen etiikka 2. SEURAUSETIIKKA Eli teleologinen (kr. telos = päämäärä) etiikka (konsekventialismi, lat. consequens = seuraus) Teon moraalinen arvo määräytyy teon seurauksista Teko oikeutettu, mikäli seuraukset enemmän hyviä kuin pahoja Teleologisuus korostaa arvoja: pyrkiessään hyviin seurauksiin, ihmisen toiminnan taustalla ovat hänen arvonsa Inhimillinen toiminta perustuu arvoihin: - vrt. esim. talon rakentaminen: - taloudelliset arvot (materiaalin, tontin hinta)

4 - esteettiset arvot (talomalli, sisustus) - terveydelliset arvot (puu, levyt) jne. Ihmisillä erilaisia arvoja, eri asiat arvokkaita (vrt. makuasiat - arvostat lihamakaronilaatikkoa, et läskisoosia) - ovatko toiset arvot arvokkaampia? - ns. vahvat eli korkeat arvot perustuvat luonnollisiin tarpeisiin (ravinto, lämpö, terveys) UTILITARISMI (utilitas = hyöty): mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman suurelle joukolle - hyöty ei ole pelkkä nautinto vaan harkittujen elämäntavoitteiden toteutumista - utilitaristinen altruismi = yhteisön etu oman edun edelle - 1) hedonistinen eli mielihyväutilitarismi: mielihyvä ja onnellisuus arvokasta (ongelmana esim. huumeiden aiheuttama mielihyvä) - 2) preferenssi- eli valintautilitarismi: yksilöillä mahdollisuus itse valita eri valintamahdollisuuksista omasta mielestään paras - mahdollisten (potentiaalisten) ihmisten hyvinvointi (abortit, ekokatastrofit, saastuminen jne.)? EGOISMI eli itsekkyys: mahdollisimman paljon hyvää itselleni, ei niinkään muille - 1) psykologisen egoismin mukaan ihminen toimii aina tavoitellen omaa etuaan - 2) eettisen egoismin mukaan toisten huomioon ottaminen palvelee lopulta myös henkilön omaa etua ALTRUISMI: hyöty/hyvä muille, ei niinkään itselle. 3. VELVOLLISUUSETIIKKA Eli deontologinen (kr. deon = velvollisuus) etiikka Jotkut teot ovat vääriä, toiset oikeita. Vääriä on vältettävä, oikeiden tekeminen on velvollisuus. Kantin kategoriset imperatiivit (ks. edellä), Jeesuksen ja Kungfutsen "kultainen sääntö" - Jeesus: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille" (Matt.7:12) Teon motiivit ratkaisevia (ns. mielialaetiikka, pyrkimys kaikessa hyvän tahdon toteuttamiseen) Velvollisuudentunnon määrää ihmisen oma käsitys siitä, mikä on oikein (autonominen tahto) > moraalilaki nousee ihmisen sisältä Sääntödeontologinen etiikka: tiettyä moraalisääntöä on noudatettava tilanteesta riippumatta (esim. on puhuttava aina totta) Tilanne-etiikka (eli prima facie/ensi näkemältä - eli tekodeontologinen etiikka): tilanne ratkaisee onko teko oikein vai väärin - seuraus- ja velvollisuusetiikan välissä - yleisiä moraalinormeja ei ole olemassa - Jean-Paul Sartre (eksistentialisti): kaikissa tilanteissa sinun on tehtävä aidosti oma vapaa valintasi Sopimusetiikka, jossa yhteisesti hyväksytty yhteiskuntasopimus siitä, miten tulee elää > John Locken ns. liberalistinen etiikka teoksessa Tutkielma hallitusvallasta - miten eri ihmisten pyrkimykset sovitettavissa toisiinsa - velvollisuus tyydyttää työn avulla omat halunsa - Locken premissit yhteisön ongelmien ratkaisemiseksi: 1) tasavertaisuus, kaikkien

5 ihmisten tahto yhtä arvokas, 2) velvollisuus Jumalaa kohtaan, toisten ihmisten pyrkimysten vahingoittamiseen ei kenelläkään ole oikeutta - jokaisella oikeus omaan persoonaan, omaan vapauteen ja omaan omaisuuteen * ihmisoikeuksien etiikka (esim. YK:n julistus) John Rawlsin yhteiskuntasopimusteoria kirjassaan Oikeudenmukaisuusteoria - oikeudenmukainen yhteiskunta on sellainen, jonka järkevät ihmiset järjestäisivät, jos he eivät tietäisi, mihin asemaan he itse tuossa yhteiskunnassa joutuvat - yhteiskunta järjestettävä minimax-periaatteen mukaisesti: heikoimmalle jääneen (minimi) osa mahdollisimman hyväksi (maksimaaliseksi), koska et tiedä, joutuisitko ehkä itse heikoimman osaan Ihmisoikeuksista myös eläinten ja koko luomakunnan oikeuksiin 4. HYVE-ETIIKKA Päähuomio moraalisen toimijan persoonassa (hyvyydessä luonteenpiirteenä), ei niinkään teoissa ja niiden seurauksissa Hyvä on hankittu luonteenpiirre, joka toteuttaa ihmisen tarkoituksen tai joka ansaitsee ihailua Jo Platonilla Valtio-dialogissa hyveet: SIELUN JÄRKI TAHTO TUNNE OSA HYVE viisaus tahdonlujuus kohtuullisuus urhoollisuus PAHE ymmärtämättömyys hulluus pelkuruus kohtuuttomuus tunteellisuus hillittömyys - hyveet: oikeamielisyys = viisaus + urhoollisuus + kohtuullisuus - paheet: julmuus, ahneus, siveettyömyys ja laiskuus Hyve-etiikan klassikko Aristoteleen teos Nikomakhoksen etiikka - ihmiselämän tavoitteena onnellisuus - hyvä elämä johtaa onnellisuuteen - ihmisen hyveet: 1) luonteen hyveet (rohkeus, anteliaisuus, rauhallisuus, kohtuullisuus) 2) järjen hyveet (harkinta, kyky teoreettiseen mietiskelyyn) - tärkeämpi - naturalistinen etiikka: mitä enemmän käytän järkeäni, sitä enemmän aktualisoidun ihmiseksi - "kultaisen keskitien" etiikka: äärimmäisyyksien väliltä löytyy paras vaihtoehto: pelkuruus - rohkeus - uhkarohkeus tuhlaavaisuus - anteliaisuus - saituus nöyryys - ylpeys - turhamaisuus Keskiajan katolisuus sai vaikutteet Aristoteleelta - Seitsemän hyvettä: rakkaus, usko, toivo (< kirkkoisä Ambrosiuksen lisäys 300-luvulla), oikeamielisyys, viisaus, rohkeus, kohtuullisuus - Seitsemän pahetta (kuolemansyntiä): ylpeys, kateus, ahneus, viha, mässäily, huoruus, valheellisuus (1) Hyveellinen ihminen tekee oikein tietäen mikä on oikein, (2) heikko ihminen tekee väärin joutuen houkutuksiin, vaikka tietää, mikä on oikein, (3) vahva ihminen tekee

6 oikein houkutuksista huolimatta, koska tietää mikä on oikein. Hyve-etiikan ongelmana yksilön pyrkimys omaan onnellisuuteen, johon käytännössä pyritään usein aiheuttamalla pahaa toisille (esim. kilpailu) Jean-Jacques Rousseaun ( ) ratkaisu teoksessa Yhteiskuntasopimuksesta: ihmisyhteisössä toimii yleistahto, joka on yhteinen kaikille ryhmän ihmisille (yhteisön etu on oma etu) Kommunitarismi eli yhteisöetiikka, jonka mukaan kulttuuri (ja yhteisö) määrää arvot ja hyvän elämän - kommunitarismi luo harmonian, ihmisillä samat arvot - liberalismi luo ristiriitoja, eri ihmisillä eri arvot Protestanttinen ja porvarillinen hyvekäsitys: menestyminen työssä ja tämän tuoma palkka on hyve (vrt. Max Weberin tutkimukset) Nyk. hyveteoreetikko Alasdair MacIntyre puolustaa uskonnon merkitystä ihmisten moraalin perustana (teos Hyveen jälkeen): hyveet luonteenpiirteitä, jotka auttavat ihmistä hyvien päämäärien eli eri asioiden "sisäisten hyvien" saavuttamisessa (esim. ulkoinen hyvä = epäreilu voitto pelissä, sisäinen hyvä = rehti voitto) 5. SOVELTAVA ETIIKKA Soveltava etiikka pohtii erilaisia ihmistä ja yhteisöä koskevia moraaliongelmia. Nykyaikaisia eettisiä ongelmia: - abortti, eutanasia - seksuaalietiikka: homo/heteroseksuaalisuus, pedofilia, prostituutio - kidutus, kuolemanrangaistus - terrorismi, aseteollisuus, aseellinen palvelus vs. siviilipalvelus, pasifismi - geeniteknologia - eläinkokeet, ekokatastrofit, ilmaston lämpeneminen - lapsityövoima, naisten tasa-arvo - median etiikka: mainonta, väkivaltaviihde, porno (tv, tietokonepelit jne

UE3 Ihmisen elämä ja etiikka

UE3 Ihmisen elämä ja etiikka UE3 Ihmisen elämä ja etiikka Huomaathan, että valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan kurssiin kuuluu myös kristillisen opin esittely. Lue siis ylioppilaskirjoituksiin myös kurssin UE6 Luterilainen

Lisätiedot

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Sebastian Slotte Titus Hjelm. hyvästä elämästä TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Sebastian Slotte Titus Hjelm. hyvästä elämästä TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi hyvästä elämästä Sebastian Slotte Titus Hjelm TAMMI Toimitus: Ari Liimatainen Taitto: Leena Lintunen Ulkoasu: Riitta Piuva Tekijät ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2002 Tämän teoksen

Lisätiedot

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ Opettajan aineisto Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen Tekijät ja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa / Kirjapaja, Helsinki 2010 Ulkoasu ja taitto MacSet Oy / Tarja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LASKENTATOIMI JA ETIIKKA: VERTAILUA RAHASTONHOITAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN EETTISTEN ARVOJEN VÄLILLÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LASKENTATOIMI JA ETIIKKA: VERTAILUA RAHASTONHOITAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN EETTISTEN ARVOJEN VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LASKENTATOIMI JA ETIIKKA: VERTAILUA RAHASTONHOITAJIEN JA TILINTARKASTAJIEN EETTISTEN ARVOJEN VÄLILLÄ Miika Malkamäki Laskentatoimen pro gradu -työ Ohjaajat: Antti

Lisätiedot

FI4 Yhteiskuntafilosofia

FI4 Yhteiskuntafilosofia FI4 Yhteiskuntafilosofia 1. Yhteiskuntafilosofian peruskäsitteitä 2. Utopioita ja ihannevaltioita 3. Yhteiskuntasopimus ja sopimusteoriat 4. Oikeudenmukaisuuden tekijät 5. Valta 6. Valtio 7. Politiikka

Lisätiedot

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi OMISTUS peruste 1/2010 vasemmistofoorumi Peruste 1/2010 toim. Ruurik Holm & Laura Tuominen Julkaisija Vasemmistofoorumi Hakapaino, Helsinki 2010 ISSN 1798-985X sisällysluettelo esipuhe petter korkman Omistus

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä LTA 3/04 P. 294 324 MARJO SILTAOJA Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä ABSTRAKTI Yritysetiikkaan liitettävissä kysymyksissä keskustelua

Lisätiedot

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto

Vesa Mykkänen Antti Pesonen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto KUN ON SE YKS JUTTU, ETTÄ TEHKÄÄ HEILLE NIIN KUN HALUAISITTE HEIDÄN TEKEVÄN TEILLE Tutkimus kuudennen luokan oppilaiden moraalisen ajattelun kehittymisestä Vesa Mykkänen Antti Pesonen Kasvatustieteen pro

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

Markkinoinnin ja mainonnan etiikka

Markkinoinnin ja mainonnan etiikka M ARKKINOINNIN LTA 2/99 JA MAINONNAN P. 191 202ETIIKKA LIISA UUSITALO Markkinoinnin ja mainonnan etiikka TIIVISTELMÄ Markkinointia ja mainontaa kritisoidaan usein silloinkin, kun kritiikin kohde on koko

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 2/2012 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Päätöksenteon vaikeus JOHANNA KUJALA Päätöksien tekeminen

Lisätiedot

Aila Virtanen LASKENTATOIMI JA MORAALI

Aila Virtanen LASKENTATOIMI JA MORAALI JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS 19 Aila Virtanen LASKENTATOIMI JA MORAALI Laskenta-ammattilaisten käsityksiä hyvästä kirjanpitotavasta, hyväksyttävästä verosuunnittelusta ja hyvästä tilintarkastustavasta

Lisätiedot

VIISAUDEN PALAUTUS Suomalaiseen yhteiskuntaan

VIISAUDEN PALAUTUS Suomalaiseen yhteiskuntaan VIISAUDEN PALAUTUS Suomalaiseen yhteiskuntaan Raimo E. O. Stenberg Valkeakoskella elokuussa, 2015. Johdannoksi. Johdannon aluksi todettakoon, että tämä suomalaiselle yhteiskunnalle omistettu dokumentti

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS

KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS LIBRERIA EDITRICE VATICANA Kansilehden logo on piirretty Domitillan katakombissa sijaitsevan, 200-luvulta peräisin olevan kristillisen hautakiven kuvan mukaan. Kristityt käyttivät

Lisätiedot

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia 1. Tietoteoria (epistemologia) 2. Tieteenfilosofian perusteet 3. Metafysiikka 1. TIETOTEORIA (EPISTEMOLOGIA) A. Tiedon käsite ja määritelmä Tieto (vrt. tie) vie perille

Lisätiedot

Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta Henrik Rydenfelt

Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta Henrik Rydenfelt 1 Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta Henrik Rydenfelt Normatiiviset kysymykset ovat filosofian keskiössä, ja filosofisista kysymyksistä ne ovat usein kiinnostavimpia jokapäiväisen elämämme kannalta.

Lisätiedot

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA Sari Kalijärvi Tanja Muranen Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma Kevät 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS 1 IHMISYYTEEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Viinikka, Jukka-Pekka Opetussuunnitelmien kasvatuspäämäärät ja niiden taustatekijät; tarkastelussa vuosien 1925, 1946, 1952 ja 1970 opetussuunnitelmat Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Artikkelikokoelma Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Antti Savinainen 2014 www.teosofia.net e-kirjat 1 artikkelikokoelma Sisällysluettelo Esipuhe...3 I Kuolema, jälleensyntyminen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Esineellistämistä pidetään feministisessä ja

Esineellistämistä pidetään feministisessä ja Tommi Paalanen Esineellistäminen ja pornografia pieni filosofinen tutkielma Feministisessä mediakritiikissä esiintyy usein käsite esineellistäminen, jota käytetään tavallisesti silloin, kun halutaan arvostella

Lisätiedot

Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen?

Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen? Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright December 16, 2013 Ari Hirvonen Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen? Ari Hirvonen Anarkismi: valtion ja lain tuolle puolen? 2007 Kirjoittaja Ari Hirvonen on OTT,

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA. Organisaatio- ja johtamisetiikka. Teemana

YRITYSETIIKKA. Organisaatio- ja johtamisetiikka. Teemana Numero 1/2009 Vuosikerta 1 (2009) ISSN 1797-8866 Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf www.eben-net.fi Teemana Organisaatio- ja johtamisetiikka 1/2009 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Yritystoiminta myllerryksessä

Lisätiedot

KYMMENEN NÄKEMYSTÄ TULEVAISUUTEEN

KYMMENEN NÄKEMYSTÄ TULEVAISUUTEEN TOIMITTANUT PASI-HEIKKI RANNISTO KYMMENEN NÄKEMYSTÄ TULEVAISUUTEEN RISTO HARISALON JUHLAKIRJA Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Suomen Toivo -ajatuspaja toimittanut.pasi-heikki.rannisto

Lisätiedot

Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa RIITTÄVÄT PALVELUT JOKAISELLE Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa Juha Teperi, Lauri Vuorenkoski, Kristiina Manderbacka, Eeva Ollila, Ilmo Keskimäki ja Stakes Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

SUOMEN ACC:N EETTINEN OHJEISTUS 2012 (SAEO) Hyväksytty 10.9.2012 Versio 1.0

SUOMEN ACC:N EETTINEN OHJEISTUS 2012 (SAEO) Hyväksytty 10.9.2012 Versio 1.0 SUOMEN ACC:N EETTINEN OHJEISTUS 2012 (SAEO) Hyväksytty 10.9.2012 Versio 1.0 I OSA: JOHDANTO SAEO on laadittu Suomen ACC:n kreditoimia koulutuksia sekä sielunhoito- ja psykoterapeutteja varten. Ohjeilla

Lisätiedot