Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu"

Transkriptio

1 Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu Helsinki Y-tunnus ALV-numero FI Kotipaikka Helsinki

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Projektin kuvaus Projektin ohjaus ja organisaatio Edelläkävijäkuntien yhteinen käyttöönottosuunnitelma Tulosten hyväksyminen Projektin riskit Muutosten hallinta Liitteet 15 2/15

3 1. Johdanto 2. Projektin kuvaus Vanhusten määrän kasvu ja huoltosuhteen heikkeneminen Suomessa lisää kattavien vanhuspalvelujen tarvetta ja kustannuksia kunnissa. Koko sosiaali- ja terveystoimen järjestelmä kuormittuu ikäjakauman muutoksen takia, koskien sekä avo- kuin laitoshoitoa, niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Samaan aikaan eliniän odote on merkittävästi noussut ja siten iän tuomat toimintarajoitukset ja sairaudet lisääntyvät. Kunnat pyrkivät purkamaan perinteistä ja kallista laitos- ja vanhainkotihoitoa tarjoten ikääntyneille mahdollisuuden asua kotona mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistavat kotiin tarjottavat hyvinvointipalvelut, joista kotihoito (sisältäen kotisairaanhoitoa, kotipalvelua, hoivaa ja erilaisia tukipalveluita) on pääsääntöisesti kuntien sosiaali- ja terveyssektorin tuottamaa palvelua. Kotihoidon tuottavuuden kasvattaminen on välttämätöntä, jotta kunnat selviävät jatkossa vanhustenhuollon vaatimuksista. Teknologia on yksi väline, jolla toimintaprosessien tehokkuutta voidaan lisätä. Kotihoitoon kehitetty mobiili toiminnanohjausjärjestelmä on liikkuvan kotihoitotyön ammattilaisten työn organisointiin, tilastointiin ja kirjaamiseen välineitä tuova ratkaisu. Kuntien Tiera Oy on yhdessä edelläkävijäasiakkaiden, Eksoten, Mikkelin PTY:n, Kangasniemien, Mäntyharjun, Pertunmaan, Juvan, Joroisten ja Rantasalmen kanssa toteuttaneet Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun. Kehitysprojektin aikana on suoritettu toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus ja Tiera on hankkinut FastROI Oy:ltä palvelun toteuttamiseksi tarvittavan toiminnanohjaus järjestelmän. Tuote on FastROI:n Hilkka 2.1 Projektin yleiset tavoitteet Tämän projektin tavoite on Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun kehitysprojektin jatkona käyttöönottaa Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran omistajakunnalle xxxx. Mikkelin kaupunkialueen kotihoito ja Eksoten nimeämä alue toimivat käyttöönoton pilottina käyttöönotto- ja projektisopimuksen aikataulun mukaisesti. Muut käyttäjäorganisaatiot toteuttavat käyttöönoton erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Projektin tavoitteena on pilottivaiheen aikana rakentaa alihankkijan kanssa toimivat 2-suuntaiset rajapinnat potilastietojärjestelmään (Effica 4.1 / Pegasos 9.), työvuorosuunnitteluohjelmaan (Titania v ) sekä tarvittaessa 3/15

4 sähkölukkojärjestelmään. Tämä edellyttää xxx kunnan sopimuksia rajapintojen avaamisesta em. järjestelmäntoimittajien kanssa. Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun käyttöönoton aikataulu on xxxx jolloin palvelu on laajennettavissa koko edelläkävijäasiakaskuntaan sekä myös muille Tieran 2.2 Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun käyttöönoton laajuus ja rajaukset Käyttöönottoprojektiin kuuluvat seuraavat tehtävät: Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalveluiden käyttöönoton valmistelu Projektisuunnitelmatyö ja järjestelmän tarkempi määrittelytyö (organisaatiokohtaiset asetukset) Käyttöönoton toteutuksen suunnittelu ja valmistelutyö Koulutus ja käyttöönotto suunnitelma Järjestelmän toimivuuden testaus Muutosjohtaminen ja uusien toimintaprosessien kehitystyön suunnittelu (yhdessä) Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalveluiden käyttöönotto Projektinhallinta Mobiili- ja toimistosovellusten käyttäjäorganisaatiokohtainen käyttöönotto Mobiili- ja toimistosovellusten asennustyö (erillistyö, mikäli tarvitaan) Pääkäyttäjien, vastuukäyttäjien ja loppukäyttäjien koulutusten organisointi ja toteutus Integraatioiden toteutus potilastieto- ja työvuorosuunnitteluohjelmiin kun valmius siihen järjestelmien toimittajilta on saatu Integraatioiden toteutus sähköiseen ovenavaukseen Muutoksenhallinta (kuntakohtaisesti erikseen sovittavat) Muu tarvittava asiantuntija työ (kuntakohtaisesti erikseen sovittavat) Käyttöönottovaiheen tuki ja ylläpito Palvelutuotteen jatkokehitysmallin luominen (varsinaisesta jatkokehitystyöstä tehdään sopimus erikseen) Tilaajan vastuut, jotka eivät sisälly projektiin Tilaajan oma panos (työaika, tilat jne.) kouluttamiseen, kouluttautumiseen ja muutoksen avustamiseen sekä projektinaikaiseen sisäiseen organisoitumiseen potilastietojärjestelmien ja työvuorosuunnittelujärjestelmien ja muiden mahdollisten rajapintojen hankinta ja liittymätyö jatkokehitystyö käyttäjäorganisaatiokohtaiseen käyttöönottoon tarvittavat erilliset asiantuntijapalvelut 4/15

5 Kotihoidon kenttätyöntekijöiden älypuhelimet tai tabletit käyttöjärjestelmineen sekä työnjakajan työasema tietoliikennepalvelut 2..3 Sidosryhmät Toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja (FastRoi Oy) Käyttäjäorganisaatioiden kotihoito ja tietohallinto Potilastietojärjestelmien ja työvuorosuunnittelujärjestelmien tarjoajat (Logica Oy, Tieto Oy) Sähkölukkojärjestelmien tarjoajat Operaattoriverkkopalvelut Muut mahdolliset rajapinnat 2..4 Riippuvuudet Käyttäjäorganisaatiot Arkkitehtuurit Lainsäädäntö Potilastietojärjestelmien tuottajat Työaikasuunnitteluohjelmien tuottajat Sähköinen ovenavausjärjestelmien tuottajat Muut rajapintojen hallinnoijat 2..5 Onnistumisen edellytykset Projektin onnistuminen edellyttää: Johdon näkyvää osallistumista projektiin ja projektin vaatimien muutosten läpivientiin sekä Tieran että edelläkävijäkuntien osalta. Tieralta ammattitaitoista resursointia sekä riittävän ajallisen panostuksen. Oikein rakennettua kustannuslaskentaa ja palvelutuotteen määrittelyä. Edelläkävijäkunnilta projektin henkilöiden kaiken tarvittavan ajallisen panostuksen. Vahvaa sitoutumista edelläkävijäkunnilta määrittelyvaiheessa sovittuihin asioihin. Tiukkaa projektihallintaa, jotta sisällölliset ja muut tavoitteet toteutuvat. Vahvaa päätöksentekoa projektin johtoryhmältä, jotta projektissa saadaan aikaan tarvittavat päätökset selkeästi ja ajallaan. Vahvaa muutoksenhallintaa 2..6 Projektin hyödyt Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu hyödyttää kuntia tehostamalla kotihoitoa saamalla valmis palvelukokonaisuus 5/15

6 yhtenäistämällä hyviä käytäntöjä 2..7 Pakolliset vaatimukset ja standardit Potilas- ja asiakastietoon liittyvä salassapitolainsäädäntö Lainsäädännölliset vaatimukset mm. prosesseissa käsiteltävän tiedon luottamuksellisuuden osalta Tiera-tason arkkitehtuurilinjaukset ja tekniset standardit 2..8 Projektin ohjaustavoitteiden priorisointi 1. Toteutuksen laatu ja yhteneväisyys 2. Aikataulu 3. Kustannukset Tämä painotusjärjestys ei muuta luvuissa 2.1 ja 2.2, 2.4 ja 2.5 kuvattuja projektin tavoitteita, lopputuotoksia, laajuutta ja rajauksia Menetelmät ja työkalut Projektin yleisdokumentoinnissa käytettävistä ohjelmista ja sähköistä projektityötilasta sovitaan projektin suunnitteluvaiheessa käyttäjäorganisaatioiden kanssa. Projektin hallinta Tieran projektinhallintamenetelmä siltä osin kuin se on käytettävissä. Muutoin käytössä ovat yleiset projektinhallintamenetelmät. Projektisuunnitelman tehtävät ja aikataulu - MS Excel Muutostenhallinta Muutosluettelo ja muutospyyntölomake Liite 1 Dokumenttien tuottaminen MS Office Mallinnusväline MS PowerPoint 6/15

7 Dokumenttien tallennus Tiera Sharepoint: projektille perustettava talletuspaikka sekä palvelun nimeämä talletuspaikka 3. Projektin ohjaus ja organisaatio Käyttöönottoprojektin roolit ja vastuut Projektin johtoryhmä Tilaaja ja Tiera muodostavat projektin johtoryhmän ja nimeävät siihen edustajansa. Projektin johtoryhmän tehtävät: Hyväksyy projektipäällikön laatiman projektisuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset Seuraa projektin edistymistä tavoitteisiin ja määriteltyihin tuloksiin nähden. Ohjaa projektipäälliköiden toimintaa. Tukee projektia eli luo ja ylläpitää edellytyksiä projektin suunnitelman mukaiselle toiminnalle ja edistymiselle Päättää projektin aikana projektin sisältöä, kustannuksia ja aikataulua koskevista muutoksista Hyväksyy projektin väli- ja lopputulokset perustuen projektin määrityksiin, katselmointien ja testien tuloksiin tai muihin ennalta sovittuihin hyväksymiskriteereihin. Päättää projektin lopettamisesta sovittujen hyväksymisehtojen mukaisesti. Suorittaa muut projektisuunnitelmassa johtoryhmälle asetetut tehtävät Projektin johtoryhmä tekee projektin keskeiset päätökset. Johtoryhmä päättää projektin toteuttamisesta sopimusehtojen rajoissa. Johtoryhmän jäsenet pitävät yllä laajaa näkemystä kyseisen projektin kokonaistilanteesta ja asiantuntemusta projektin sovellusalueesta. Projektin johtoryhmän jäseniä valittaessa on varmistettava, että 7/15

8 johtoryhmällä on valtuudet tehdä projektissa tarvittavat päätökset. Riittävät valtuudet tarvitaan sekä Tilaajan että Tieran puolella. Projektin johtoryhmä vastaa tavoitteiden priorisoinnista ja projektin toimintaedellytysten luomisesta. Johtoryhmä tekee tarvittavat päätökset ja varmistaa edellytykset ajoissa. Projektin aikana johtoryhmä vastaa projektin seurannasta hyväksyttyä projektisuunnitelmaa vastaan Tieran projektipäällikkö Tieran projektipäällikkönä toimii Ritva Turunen. Projektipäällikön tehtävät: Projektipäällikkö vastaa projektin toteutuksesta annettujen sisällöllisten, ajallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden puitteissa. Projektipäällikkö vastaa projektin aikana tekemistään tehtävien ajoitukseen, työjärjestelyihin ja resursseihin liittyvistä päätöksistä. Projektipäälliköllä on valtuudet toteuttaa projekti hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Vastaa projektisuunnitelman laatimisesta ja ylläpitämisestä. Vastaa projektiryhmän muodostamisesta. Järjestää projektin työtavat ja osallistujien roolit. Jakaa ja koordinoi projektiryhmän tehtävät. Valvoo tehtävien edistymistä ja analysoi poikkeamat. Ennakoi potentiaalisia ongelmia ja toimii aktiivisesti niiden poistamiseksi. Raportoi projektin edistymisestä projektin johtoryhmälle. Esittää ongelmatilanteessa ratkaisuehdotuksia. Pyrkii poistamaan ongelmat välittömästi niiden ilmaannuttua. Pitää yhteyttä kaikkiin osapuoliin ja liittyviin toisiin projekteihin. Välittää tietoa projektin osapuolten kesken. Raportoi projektin tilanteesta Tieran sisäiselle johtoryhmälle. Vastaa projektin jäsenten motivoinnista. Luo projektin henkilöstöstä tiimin. Vastaa siitä, että Tieran vastuulla olevat asiat projektissa toteutetaan sopimuksen ja hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Hän vastaa myös johtoryhmässä päätettyjen tai projektipäälliköiden kesken erikseen sovittujen Tieran tehtävien hoitamisesta. 8/15

9 On asiakkaan projektipäällikön ensisijainen yhteyshenkilö projektissa. Tieran projektipäällikkö tekee yhteistyötä Asiakkaan projektipäällikön kanssa projektin tavoitteiden saavuttamiseksi Tilaajan projektipäällikkö Tilaaja nimeää projektipäällikön kotihoidon toimintakentästä viimeistään projektisopimuksen allekirjoituksen jälkeen Tilaajan projektipäällikköjen tehtävät: Tilaajan projektipäällikkö vastaa tilaajan puolella siitä, että tilaajan vastuulla olevat asiat projektissa toteutetaan sopimuksen ja hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Hän vastaa johtoryhmässä päätettyjen tai Tieran projektipäällikön kanssa erikseen sovittujen tilaajan tehtävien hoitamisesta. Tilaajan projektipäällikkö on Tieran projektipäällikön ensisijainen yhteyshenkilö projektissa ja vastaa viestinnästä tilaajan suuntaan. Tilaajan projektipäällikkö tekee yhteistyötä Tieran projektipäällikön kanssa projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin viestinnästä laaditaan projektin alkuvaiheessa yhdessä Tieran projektipäällikön kanssa viestintäsuunnitelma, liite Projektipäällikköpalaverit Projektipäällikköpalaverit käynnistyvät samalla kun käyttöönottoprojekti käynnistyy. Projektipäällikköpalavereissa tilaajan ja Tieran projektipäälliköt käyvät läpi projektin tilanteen ja projektissa yhteistä sopimista vaativat asiat. Projektipäälliköt luovat yhtenäisen näkemyksen projektin jatkon tehtävistä, tarpeista ja aikataulusta: Edistymisen seuranta Muutosehdotukset Riskit, erityisesti uudet Resurssitarpeet Jatkotoimenpiteet Muut johtoryhmälle valmisteltavat ja esiteltävät asiat Projektipäällikköpalavereita pidetään säännöllisesti. Palaveri voidaan pitää myös Lync-neuvotteluna, puhelinneuvotteluna ja sähköpostilla. Käytäntö sovitaan projektikohtaisesti. Tarvittaessa projektipäällikköpalaveriin kutsutaan myös asiantuntijoita esim. sidosryhmän järjestelmien toimittajia. 9/15

10 3.1.5 Projektiryhmä Tieran ja tilaajan yhteinen projektiryhmä kokoontuu aina tarvittaessa projektin edetessä. Kokouksissa käydään läpi tehtävä- ja tekijäkohtainen tilanne tarvittavilta osin ja erityisesti projektiryhmän yhteistä sopimista vaativat ja tiedotettavat asiat. Erittäin tärkeätä on päättää lähiajan tehtävistä sekä varmistaa, että edellytykset niiden sujuvalle tekemiselle ovat kunnossa. Projektiryhmän jäsen vastaa hänelle osoitetun työn toteuttamisesta laadullisesti ja ajallisesti tavoitteiden mukaisesti. Hän päättää tehtävien ratkaisujen yksityiskohdista noudattaen projektin työohjeita, menetelmiä ja standardeja. Ryhmän jäsen raportoi omalle projektipäällikölleen tehtävistään. Tilaajan henkilöstön kuormitus vaihtelee projektivaiheesta ja käyttöönottoprojektin laajuudesta riippuen. Resursointitarpeet määritellään osana projektin suunnittelua noudattaen lähtökohtaisesti projektisuunnitelman mukaista aikataulua. Käyttöönottoprojektin menestyksekäs toteuttaminen edellyttää riittävien henkilöresurssien kiinnittämistä sekä tilaajan että Tieran puolelta. Tarvittaessa projektiryhmään kutsutaan myös asiantuntijoita. 10/15

11 3.2 Projektin organisaatio 3.3 Projektin raportointi ja tiedottaminen Säännöllisen raportoinnin avulla huolehditaan, että kaikki tarvittavat sidosryhmät tulevat informoiduiksi projektin etenemisestä. Projektipäälliköt vastaavat tiedottamisesta ja raportoinnista omassa organisaatiossaan. Projektipäälliköt informoivat välittömästi toisiaan asioista, joilla voi olla vaikutusta projektin etenemiseen. Projektiraportointi kattaa ainakin seuraavat asiat: Projektin eteneminen aikataulullisesti Projektin sovitun sisällön laadinnan tilanne Merkittävimmät poikkeamat, syyt ja toimenpiteet poikkeamien korjaamiseksi Esille tulleet riskit ja suunnitelma niiden estämiseksi Ulkoisille sidosryhmille projektin tilanteesta tiedottaminen edellyttää johtoryhmän hyväksymistä ennen tietojen julkistamista. 11/15

12 4. Käyttöönottosuunnitelma Tilaajan yksilöity aikataulu kuvataan tarvittaessa tämän projektisuunnitelman Liitteessä, joka hyväksytään projektin johtoryhmässä Kunnan koko ja kotihoidon toimintakenttä määrittää, tarvitaanko/halutaanko pilottivaihetta erikseen Käyttöönottoprojektin vaiheet ja aikataulu k k/ v P1 Vaihe P2 Vaihe P3 Vaihe P4 Vaihe P5 Vaihe Käyttöönoton suunnittelu P1 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Projekti voidaan aloittaa kun edelläkävijäkuntien johtoryhmä on hyväksynyt sisällön ja aikataulun Projektin suunnittelu yhdessä edelläkävijäkuntien VAIHEEN TEHTÄVÄT Käyttöönoton projektisuunnitelma hyväksytään aikatauluineen. pää- ja välivaiheet aikatauluineen riskienhallintasuunnitelma 12/15

13 kanssa muutosten hallinta Projektin organisointi ja resursointi Projektin työtavoista sopiminen johtoryhmä, projektiryhmä nimetty roolit, tehtävät ja vastuut projektin ohjauksen suunnittelu kokouskäytännöt tiedottamiskäytännöt työmenetelmät, standardit ja dokumentointi Muut vaiheen tehtävät riippuvuuksien tunnistaminen ja suunnitelman päivitys riippuvuuksien perusteella viestintäsuunnitelman laatiminen jatkuvan kehitystyön mallista sopiminen Projektin hallinta P1 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Aloitetaan rinnakkain projektin P1 vaiheen aikana VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Projektin johto Projektin hallinta Johtoryhmän palaverit Projektipäällikkö palaverit Projektipalaverit Kehitystyö Käyttöönoton pilotointi / määrittely- ja toteutusvaihe P1 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Määrittelyvaihe voidaan aloittaa kun edellinen vaihe on hyväksytty VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Järjestelmän määrityksen tarkennus Asennussuunnitelman laatiminen Käyttäjäorganisaatiokohtaisiin tarpeisiin perustuvat muutokset Järjestelmän tiedonsiirtorajapintojen suunnittelu, toteuttaminen ja testaus Potilastietojärjestelmien konvertointi rajapintojen vaatimaan muotoon Pilotointivaiheen asennukset Pää- ja vastuukäyttäjien sekä pilottialueiden peruskäyttäjien koulutukset Järjestelmän ylläpito pilotoinnin aikana, tekninen tuki ja HD-palvelut etäyhteyksin ja puhelimitse Monitorointi, raportointi ja loppuraportti Korjaavat toimenpiteet ja hyväksymistestaus 13/15

14 4.1.4 Pilotin siirtyminen jatkuvaan palvelutuotantovaiheeseen P2, P3 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Hyväksymistestaus on suoritettu ja käyttöönoton pilotointi on tarvittavine korjaustoimenpiteineen onnistuneesti viety loppuun ja tuote on hyväksytty VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Tuotantovaiheen asennusten aloittaminen Potilastietojen konvertointi rajapintojen vaatimaan muotoon Peruskäyttäjien koulutukset Tuotantokäyttöönotto vaiheittain /alueittain käyttöönottojen jälkeen Käyttöönotto koko organisaatioille P4 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Tuote on hyväksytty ja käyttöönotettu piloteille ja Pilotointi on mallinnettu VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Toimintamalli toistetaan edelläkävijä kuntien käyttäjäorganisaatioihin aina tuotantovaiheeseen asti Kaikki edelläkävijäkunnat siirtyvät jatkuvaan palveluun Siirto ylläpitoon P5 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Edelliset vaiheet suoritettu ja päätös tuotantoon siirtymisestä tehty ja jatkuvan palvelun tuotanto aloitetaan VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Järjestelmän ylläpito Järjestelmän tekninen tuki ja Help Desk palvelut etäyhteyksin ja puhelimitse Palvelutason monitorointi ja raportointi Järjestelmän jatkokehitystyö (laajennusoptioista sovitaan erikseen projektin aikana) Palvelu hyväksyy tehdyt dokumentaatiot ym. 14/15

15 5. Tulosten hyväksyminen Projektin kunkin vaiheen merkittävät lopputulokset hyväksytään projektin toimesta seuraavia hyväksymis- ja tarkastusmenettelyjä noudattaen: Projektin sisäinen katselmointi Katselmointi lopputuotteen osalta olennaisen asiantuntijatahon kanssa Keskeisten lopputuotosten hyväksytys projektin johtoryhmässä Projektin suunnittelu- ja määrittelyvaiheen dokumentaatio Projektiryhmä tarkastaa tulokset ja esittää projektin johtoryhmälle tuloksia hyväksyttäväksi. Hyväksyntä kirjataan johtoryhmän kokousmuistioon. 5.2 Projektin muiden vaiheiden dokumentaation hyväksyminen Projektin jatkovaiheiden (P6) dokumentaation hyväksymiskäytännöt täsmennetään kun toteutukseen osallistuvat tahot ja yhteistyömalli on ratkennut. 6. Projektin riskit Projektin riskit arvioidaan projektin alussa. Tämän jälkeen riskejä arvioidaan ja varautumistoimenpiteitä suunnitellaan jatkuvasti projektin aikana. Projektipäälliköiden vastuulla yhdessä projektiryhmien kanssa on tunnistaa mahdolliset riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, käsitellä niiden ratkaisua projektiryhmässä sekä tuoda riskit johtoryhmien tietoon ja päätettäväksi. 15/15

16 7. Muutostenhallinta Kun projektin aikana halutaan tehdä muutoksia projektin suunniteltuihin tai jo hyväksyttyihin tuloksiin, noudatetaan seuraavaa muutostenhallinnan menettelyä: Kaikki muutospyynnöt esitetään Tieran projektipäällikölle kirjallisena Tavoitetilaan voidaan tehdä muutoksia vain muutoshallinnan kautta. Tieran projektipäällikkö ylläpitää numeroitua luetteloa ehdotetuista muutoksista. Tieran projektipäällikkö valmistelee ehdotusten perusteella muutosta koskevan tarjouksen, jossa on eritelty ainakin muutoksen ja /tai lisäyksen vaikutus toimituksen sisältöön, laatuun, kustannuksiin ja toimitusaikaan. Päätökset muutoksista tehdään projektin johtoryhmän kokouksessa. Myöhemmin tehty muutos on pätevämpi kuin aikaisemmin tehty muutos. Muutospyyntölomake liitteenä Liite Liitteet Liite 1 Muutospyyntölomake Liite 2 Viestintäsuunnitelmapohja Liite 3 Riskienhallintasuunnitelma Liite 4 Päivitetty käyttöönottoaikataulu 16/15

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Case: Tiera mobiilikotihoito Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Suuri pinta ala Rovaniemi 31.12.2012 Väestö 60 877 asukasta pinta-ala 8 017,2 km

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Enemmän aikaa asiakastyölle

Enemmän aikaa asiakastyölle Enemmän aikaa asiakastyölle ATK-päivät 21.5.2014 Kuntien Tiera Oy ratkaisuvastaava Ritva Turunen Copyright Kuntien Tiera Oy / RT Tiera mukana Kotihoidon prosessien kehitystyössä Tieran Mobiili kotihoito

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektien suunnitelma 1 / 17 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kotihoidon mobiilimaailma-

Kotihoidon mobiilimaailma- Kotihoidon mobiilimaailma- Enemmän aikaa asiakastyösse Vanhustyön seminaari Rovaniemi 2.9.2014 Kuntien Tiera Oy ratkaisuvastaava Ritva Turunen Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Tiera pyrkii edistämään laajamittaista

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta Hyvinvointiteknologiaohjaaja Mika Mitikka 28.11.2012 Me olemme Eksote Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla SÄTKY sähköinen kotihoito SÄTKY

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti

Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Puitesopimus - Projektisopimus: Myyntilaskutus palvelun käyttöönottoprojekti Etelä-Karjalan sosiaali- ja t erveyd enhuo llo n kunt ayht ymä 24.10.2013 S a i m a a n t a l o u s ja t i e t o Oy A s i a

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi Muodostaminen ja toteutus Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Mitä tuotteenhallinta käsittää? - Yhteiset toimintatavat ja prosessit, joilla tuotteen ylläpito

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä 10.9.2013 SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Projektipäällikkö Mika Mitikka Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla Me olemme Eksote Väestöpohja n. 133000 asukasta Henkilökuntaa n.

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft APPLICATION MANAGEMENT SERVICES ecraft Referre @ecraftreferre referre@ecraft.com ecraft Referre Hallittu tiedolla johtaminen Me ecraft Referrellä koemme että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi Sivu 1 Mediapankki-ohjelman hankinta Kouvolan kaupungille 1 Nykytilanne ja tavoite 2 Aikataulu Pyydämme tarjoustanne Kouvolan kaupungin mediapankkiohjelmasta, toimitukseen liittyvästä käyttöönottoprojektista

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005 Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmä, taustaa Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta 1980-luvun puolivälissä

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS TIERA EDISON OPPIMISALUSTA - PALVELUSTA PALVELUNHALLINTAMALLI

PALVELUSOPIMUS TIERA EDISON OPPIMISALUSTA - PALVELUSTA PALVELUNHALLINTAMALLI PALVELUSOPIMUS TIERA EDISON OPPIMISALUSTA - PALVELUSTA LIITE 4 PALVELUNHALLINTAMALLI 1. JOHDANTO 1 2. PALVELUN KUVAUS 1 3. PALVELUA TUOTTAVA ORGANISAATIO 1 3.1 Palvelutuotantotiimi roolit ja vastuut 1

Lisätiedot

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Auditointi Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Lähtökohta Kaikki KANTAan liittyneet organisaatiot jakavat saman tietomassan Keskinäinen luottamus Yhteiset toimintaperiaatteet Yhteinen turvataso Minä uskallan

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

LIITE SOPIMUKSEEN IT- PALVELUSTA

LIITE SOPIMUKSEEN IT- PALVELUSTA Medbit Oy 1 LIITE SOPIMUKSEEN IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12 Raisio, earkiston käyttöönotto PALVELULIITE NRO: MEDBIT-12-5-2013 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA TILAAJAN SOVELLUSHANKINNOISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista noudatetaan

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla 1 (6) TEKESIN ASIAKASKOKEMUKSEN JA ASIAKASKESKEISEN TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan, 7.11.2014,mennessä saapui yhteensä 29 kysymystä. Ohessa

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Hankkeen omistajat Pääkaupunkiseudun seurakuntien Seppo Simola, Urpu Sarlin, Pauli Juusela viestintäyhteistyö Hankepäällikkö Seppo Simola Projektin

Lisätiedot

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavat ja eivät tuota Tulokset riippuvat niistä tekijöistä, jotka projektia perustettaessa on määritelty ja miten

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Kokemuksia projektimallin kehittämisest misestä sprinttimallilla Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Solteq Oyj Solteq on ohjelmistopalveluyhtiö, joka tukee asiakkaidensa

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet CT60A4600 Projektinhallinta Luentorunko Luento 1:Yleistä ja organisaatiot Projektinhallinta Osa 1: yleistä Kurssin tavoitteet Kurssin keskeisin sisältö Kurssin rakenne Luennot Harjoitukset Harjoitusajat

Lisätiedot

PROJEKTIN ORGANISOINTI JOUNI HUOTARI JA PAAVO MOILANEN

PROJEKTIN ORGANISOINTI JOUNI HUOTARI JA PAAVO MOILANEN PROJEKTIN ORGANISOINTI JOUNI HUOTARI JA PAAVO MOILANEN S2009 PROJEKTIEN ORGANISOINTI Projektit voivat vaihdella sisällöltään ja kooltaan huomattavasti, mikä vaikuttaa projektin organisointiin Suuret projektit

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2012 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot