Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu"

Transkriptio

1 Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu Helsinki Y-tunnus ALV-numero FI Kotipaikka Helsinki

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Projektin kuvaus Projektin ohjaus ja organisaatio Edelläkävijäkuntien yhteinen käyttöönottosuunnitelma Tulosten hyväksyminen Projektin riskit Muutosten hallinta Liitteet 15 2/15

3 1. Johdanto 2. Projektin kuvaus Vanhusten määrän kasvu ja huoltosuhteen heikkeneminen Suomessa lisää kattavien vanhuspalvelujen tarvetta ja kustannuksia kunnissa. Koko sosiaali- ja terveystoimen järjestelmä kuormittuu ikäjakauman muutoksen takia, koskien sekä avo- kuin laitoshoitoa, niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Samaan aikaan eliniän odote on merkittävästi noussut ja siten iän tuomat toimintarajoitukset ja sairaudet lisääntyvät. Kunnat pyrkivät purkamaan perinteistä ja kallista laitos- ja vanhainkotihoitoa tarjoten ikääntyneille mahdollisuuden asua kotona mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistavat kotiin tarjottavat hyvinvointipalvelut, joista kotihoito (sisältäen kotisairaanhoitoa, kotipalvelua, hoivaa ja erilaisia tukipalveluita) on pääsääntöisesti kuntien sosiaali- ja terveyssektorin tuottamaa palvelua. Kotihoidon tuottavuuden kasvattaminen on välttämätöntä, jotta kunnat selviävät jatkossa vanhustenhuollon vaatimuksista. Teknologia on yksi väline, jolla toimintaprosessien tehokkuutta voidaan lisätä. Kotihoitoon kehitetty mobiili toiminnanohjausjärjestelmä on liikkuvan kotihoitotyön ammattilaisten työn organisointiin, tilastointiin ja kirjaamiseen välineitä tuova ratkaisu. Kuntien Tiera Oy on yhdessä edelläkävijäasiakkaiden, Eksoten, Mikkelin PTY:n, Kangasniemien, Mäntyharjun, Pertunmaan, Juvan, Joroisten ja Rantasalmen kanssa toteuttaneet Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun. Kehitysprojektin aikana on suoritettu toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus ja Tiera on hankkinut FastROI Oy:ltä palvelun toteuttamiseksi tarvittavan toiminnanohjaus järjestelmän. Tuote on FastROI:n Hilkka 2.1 Projektin yleiset tavoitteet Tämän projektin tavoite on Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun kehitysprojektin jatkona käyttöönottaa Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran omistajakunnalle xxxx. Mikkelin kaupunkialueen kotihoito ja Eksoten nimeämä alue toimivat käyttöönoton pilottina käyttöönotto- ja projektisopimuksen aikataulun mukaisesti. Muut käyttäjäorganisaatiot toteuttavat käyttöönoton erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Projektin tavoitteena on pilottivaiheen aikana rakentaa alihankkijan kanssa toimivat 2-suuntaiset rajapinnat potilastietojärjestelmään (Effica 4.1 / Pegasos 9.), työvuorosuunnitteluohjelmaan (Titania v ) sekä tarvittaessa 3/15

4 sähkölukkojärjestelmään. Tämä edellyttää xxx kunnan sopimuksia rajapintojen avaamisesta em. järjestelmäntoimittajien kanssa. Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun käyttöönoton aikataulu on xxxx jolloin palvelu on laajennettavissa koko edelläkävijäasiakaskuntaan sekä myös muille Tieran 2.2 Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun käyttöönoton laajuus ja rajaukset Käyttöönottoprojektiin kuuluvat seuraavat tehtävät: Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalveluiden käyttöönoton valmistelu Projektisuunnitelmatyö ja järjestelmän tarkempi määrittelytyö (organisaatiokohtaiset asetukset) Käyttöönoton toteutuksen suunnittelu ja valmistelutyö Koulutus ja käyttöönotto suunnitelma Järjestelmän toimivuuden testaus Muutosjohtaminen ja uusien toimintaprosessien kehitystyön suunnittelu (yhdessä) Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalveluiden käyttöönotto Projektinhallinta Mobiili- ja toimistosovellusten käyttäjäorganisaatiokohtainen käyttöönotto Mobiili- ja toimistosovellusten asennustyö (erillistyö, mikäli tarvitaan) Pääkäyttäjien, vastuukäyttäjien ja loppukäyttäjien koulutusten organisointi ja toteutus Integraatioiden toteutus potilastieto- ja työvuorosuunnitteluohjelmiin kun valmius siihen järjestelmien toimittajilta on saatu Integraatioiden toteutus sähköiseen ovenavaukseen Muutoksenhallinta (kuntakohtaisesti erikseen sovittavat) Muu tarvittava asiantuntija työ (kuntakohtaisesti erikseen sovittavat) Käyttöönottovaiheen tuki ja ylläpito Palvelutuotteen jatkokehitysmallin luominen (varsinaisesta jatkokehitystyöstä tehdään sopimus erikseen) Tilaajan vastuut, jotka eivät sisälly projektiin Tilaajan oma panos (työaika, tilat jne.) kouluttamiseen, kouluttautumiseen ja muutoksen avustamiseen sekä projektinaikaiseen sisäiseen organisoitumiseen potilastietojärjestelmien ja työvuorosuunnittelujärjestelmien ja muiden mahdollisten rajapintojen hankinta ja liittymätyö jatkokehitystyö käyttäjäorganisaatiokohtaiseen käyttöönottoon tarvittavat erilliset asiantuntijapalvelut 4/15

5 Kotihoidon kenttätyöntekijöiden älypuhelimet tai tabletit käyttöjärjestelmineen sekä työnjakajan työasema tietoliikennepalvelut 2..3 Sidosryhmät Toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja (FastRoi Oy) Käyttäjäorganisaatioiden kotihoito ja tietohallinto Potilastietojärjestelmien ja työvuorosuunnittelujärjestelmien tarjoajat (Logica Oy, Tieto Oy) Sähkölukkojärjestelmien tarjoajat Operaattoriverkkopalvelut Muut mahdolliset rajapinnat 2..4 Riippuvuudet Käyttäjäorganisaatiot Arkkitehtuurit Lainsäädäntö Potilastietojärjestelmien tuottajat Työaikasuunnitteluohjelmien tuottajat Sähköinen ovenavausjärjestelmien tuottajat Muut rajapintojen hallinnoijat 2..5 Onnistumisen edellytykset Projektin onnistuminen edellyttää: Johdon näkyvää osallistumista projektiin ja projektin vaatimien muutosten läpivientiin sekä Tieran että edelläkävijäkuntien osalta. Tieralta ammattitaitoista resursointia sekä riittävän ajallisen panostuksen. Oikein rakennettua kustannuslaskentaa ja palvelutuotteen määrittelyä. Edelläkävijäkunnilta projektin henkilöiden kaiken tarvittavan ajallisen panostuksen. Vahvaa sitoutumista edelläkävijäkunnilta määrittelyvaiheessa sovittuihin asioihin. Tiukkaa projektihallintaa, jotta sisällölliset ja muut tavoitteet toteutuvat. Vahvaa päätöksentekoa projektin johtoryhmältä, jotta projektissa saadaan aikaan tarvittavat päätökset selkeästi ja ajallaan. Vahvaa muutoksenhallintaa 2..6 Projektin hyödyt Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu hyödyttää kuntia tehostamalla kotihoitoa saamalla valmis palvelukokonaisuus 5/15

6 yhtenäistämällä hyviä käytäntöjä 2..7 Pakolliset vaatimukset ja standardit Potilas- ja asiakastietoon liittyvä salassapitolainsäädäntö Lainsäädännölliset vaatimukset mm. prosesseissa käsiteltävän tiedon luottamuksellisuuden osalta Tiera-tason arkkitehtuurilinjaukset ja tekniset standardit 2..8 Projektin ohjaustavoitteiden priorisointi 1. Toteutuksen laatu ja yhteneväisyys 2. Aikataulu 3. Kustannukset Tämä painotusjärjestys ei muuta luvuissa 2.1 ja 2.2, 2.4 ja 2.5 kuvattuja projektin tavoitteita, lopputuotoksia, laajuutta ja rajauksia Menetelmät ja työkalut Projektin yleisdokumentoinnissa käytettävistä ohjelmista ja sähköistä projektityötilasta sovitaan projektin suunnitteluvaiheessa käyttäjäorganisaatioiden kanssa. Projektin hallinta Tieran projektinhallintamenetelmä siltä osin kuin se on käytettävissä. Muutoin käytössä ovat yleiset projektinhallintamenetelmät. Projektisuunnitelman tehtävät ja aikataulu - MS Excel Muutostenhallinta Muutosluettelo ja muutospyyntölomake Liite 1 Dokumenttien tuottaminen MS Office Mallinnusväline MS PowerPoint 6/15

7 Dokumenttien tallennus Tiera Sharepoint: projektille perustettava talletuspaikka sekä palvelun nimeämä talletuspaikka 3. Projektin ohjaus ja organisaatio Käyttöönottoprojektin roolit ja vastuut Projektin johtoryhmä Tilaaja ja Tiera muodostavat projektin johtoryhmän ja nimeävät siihen edustajansa. Projektin johtoryhmän tehtävät: Hyväksyy projektipäällikön laatiman projektisuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset Seuraa projektin edistymistä tavoitteisiin ja määriteltyihin tuloksiin nähden. Ohjaa projektipäälliköiden toimintaa. Tukee projektia eli luo ja ylläpitää edellytyksiä projektin suunnitelman mukaiselle toiminnalle ja edistymiselle Päättää projektin aikana projektin sisältöä, kustannuksia ja aikataulua koskevista muutoksista Hyväksyy projektin väli- ja lopputulokset perustuen projektin määrityksiin, katselmointien ja testien tuloksiin tai muihin ennalta sovittuihin hyväksymiskriteereihin. Päättää projektin lopettamisesta sovittujen hyväksymisehtojen mukaisesti. Suorittaa muut projektisuunnitelmassa johtoryhmälle asetetut tehtävät Projektin johtoryhmä tekee projektin keskeiset päätökset. Johtoryhmä päättää projektin toteuttamisesta sopimusehtojen rajoissa. Johtoryhmän jäsenet pitävät yllä laajaa näkemystä kyseisen projektin kokonaistilanteesta ja asiantuntemusta projektin sovellusalueesta. Projektin johtoryhmän jäseniä valittaessa on varmistettava, että 7/15

8 johtoryhmällä on valtuudet tehdä projektissa tarvittavat päätökset. Riittävät valtuudet tarvitaan sekä Tilaajan että Tieran puolella. Projektin johtoryhmä vastaa tavoitteiden priorisoinnista ja projektin toimintaedellytysten luomisesta. Johtoryhmä tekee tarvittavat päätökset ja varmistaa edellytykset ajoissa. Projektin aikana johtoryhmä vastaa projektin seurannasta hyväksyttyä projektisuunnitelmaa vastaan Tieran projektipäällikkö Tieran projektipäällikkönä toimii Ritva Turunen. Projektipäällikön tehtävät: Projektipäällikkö vastaa projektin toteutuksesta annettujen sisällöllisten, ajallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden puitteissa. Projektipäällikkö vastaa projektin aikana tekemistään tehtävien ajoitukseen, työjärjestelyihin ja resursseihin liittyvistä päätöksistä. Projektipäälliköllä on valtuudet toteuttaa projekti hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Vastaa projektisuunnitelman laatimisesta ja ylläpitämisestä. Vastaa projektiryhmän muodostamisesta. Järjestää projektin työtavat ja osallistujien roolit. Jakaa ja koordinoi projektiryhmän tehtävät. Valvoo tehtävien edistymistä ja analysoi poikkeamat. Ennakoi potentiaalisia ongelmia ja toimii aktiivisesti niiden poistamiseksi. Raportoi projektin edistymisestä projektin johtoryhmälle. Esittää ongelmatilanteessa ratkaisuehdotuksia. Pyrkii poistamaan ongelmat välittömästi niiden ilmaannuttua. Pitää yhteyttä kaikkiin osapuoliin ja liittyviin toisiin projekteihin. Välittää tietoa projektin osapuolten kesken. Raportoi projektin tilanteesta Tieran sisäiselle johtoryhmälle. Vastaa projektin jäsenten motivoinnista. Luo projektin henkilöstöstä tiimin. Vastaa siitä, että Tieran vastuulla olevat asiat projektissa toteutetaan sopimuksen ja hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Hän vastaa myös johtoryhmässä päätettyjen tai projektipäälliköiden kesken erikseen sovittujen Tieran tehtävien hoitamisesta. 8/15

9 On asiakkaan projektipäällikön ensisijainen yhteyshenkilö projektissa. Tieran projektipäällikkö tekee yhteistyötä Asiakkaan projektipäällikön kanssa projektin tavoitteiden saavuttamiseksi Tilaajan projektipäällikkö Tilaaja nimeää projektipäällikön kotihoidon toimintakentästä viimeistään projektisopimuksen allekirjoituksen jälkeen Tilaajan projektipäällikköjen tehtävät: Tilaajan projektipäällikkö vastaa tilaajan puolella siitä, että tilaajan vastuulla olevat asiat projektissa toteutetaan sopimuksen ja hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Hän vastaa johtoryhmässä päätettyjen tai Tieran projektipäällikön kanssa erikseen sovittujen tilaajan tehtävien hoitamisesta. Tilaajan projektipäällikkö on Tieran projektipäällikön ensisijainen yhteyshenkilö projektissa ja vastaa viestinnästä tilaajan suuntaan. Tilaajan projektipäällikkö tekee yhteistyötä Tieran projektipäällikön kanssa projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin viestinnästä laaditaan projektin alkuvaiheessa yhdessä Tieran projektipäällikön kanssa viestintäsuunnitelma, liite Projektipäällikköpalaverit Projektipäällikköpalaverit käynnistyvät samalla kun käyttöönottoprojekti käynnistyy. Projektipäällikköpalavereissa tilaajan ja Tieran projektipäälliköt käyvät läpi projektin tilanteen ja projektissa yhteistä sopimista vaativat asiat. Projektipäälliköt luovat yhtenäisen näkemyksen projektin jatkon tehtävistä, tarpeista ja aikataulusta: Edistymisen seuranta Muutosehdotukset Riskit, erityisesti uudet Resurssitarpeet Jatkotoimenpiteet Muut johtoryhmälle valmisteltavat ja esiteltävät asiat Projektipäällikköpalavereita pidetään säännöllisesti. Palaveri voidaan pitää myös Lync-neuvotteluna, puhelinneuvotteluna ja sähköpostilla. Käytäntö sovitaan projektikohtaisesti. Tarvittaessa projektipäällikköpalaveriin kutsutaan myös asiantuntijoita esim. sidosryhmän järjestelmien toimittajia. 9/15

10 3.1.5 Projektiryhmä Tieran ja tilaajan yhteinen projektiryhmä kokoontuu aina tarvittaessa projektin edetessä. Kokouksissa käydään läpi tehtävä- ja tekijäkohtainen tilanne tarvittavilta osin ja erityisesti projektiryhmän yhteistä sopimista vaativat ja tiedotettavat asiat. Erittäin tärkeätä on päättää lähiajan tehtävistä sekä varmistaa, että edellytykset niiden sujuvalle tekemiselle ovat kunnossa. Projektiryhmän jäsen vastaa hänelle osoitetun työn toteuttamisesta laadullisesti ja ajallisesti tavoitteiden mukaisesti. Hän päättää tehtävien ratkaisujen yksityiskohdista noudattaen projektin työohjeita, menetelmiä ja standardeja. Ryhmän jäsen raportoi omalle projektipäällikölleen tehtävistään. Tilaajan henkilöstön kuormitus vaihtelee projektivaiheesta ja käyttöönottoprojektin laajuudesta riippuen. Resursointitarpeet määritellään osana projektin suunnittelua noudattaen lähtökohtaisesti projektisuunnitelman mukaista aikataulua. Käyttöönottoprojektin menestyksekäs toteuttaminen edellyttää riittävien henkilöresurssien kiinnittämistä sekä tilaajan että Tieran puolelta. Tarvittaessa projektiryhmään kutsutaan myös asiantuntijoita. 10/15

11 3.2 Projektin organisaatio 3.3 Projektin raportointi ja tiedottaminen Säännöllisen raportoinnin avulla huolehditaan, että kaikki tarvittavat sidosryhmät tulevat informoiduiksi projektin etenemisestä. Projektipäälliköt vastaavat tiedottamisesta ja raportoinnista omassa organisaatiossaan. Projektipäälliköt informoivat välittömästi toisiaan asioista, joilla voi olla vaikutusta projektin etenemiseen. Projektiraportointi kattaa ainakin seuraavat asiat: Projektin eteneminen aikataulullisesti Projektin sovitun sisällön laadinnan tilanne Merkittävimmät poikkeamat, syyt ja toimenpiteet poikkeamien korjaamiseksi Esille tulleet riskit ja suunnitelma niiden estämiseksi Ulkoisille sidosryhmille projektin tilanteesta tiedottaminen edellyttää johtoryhmän hyväksymistä ennen tietojen julkistamista. 11/15

12 4. Käyttöönottosuunnitelma Tilaajan yksilöity aikataulu kuvataan tarvittaessa tämän projektisuunnitelman Liitteessä, joka hyväksytään projektin johtoryhmässä Kunnan koko ja kotihoidon toimintakenttä määrittää, tarvitaanko/halutaanko pilottivaihetta erikseen Käyttöönottoprojektin vaiheet ja aikataulu k k/ v P1 Vaihe P2 Vaihe P3 Vaihe P4 Vaihe P5 Vaihe Käyttöönoton suunnittelu P1 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Projekti voidaan aloittaa kun edelläkävijäkuntien johtoryhmä on hyväksynyt sisällön ja aikataulun Projektin suunnittelu yhdessä edelläkävijäkuntien VAIHEEN TEHTÄVÄT Käyttöönoton projektisuunnitelma hyväksytään aikatauluineen. pää- ja välivaiheet aikatauluineen riskienhallintasuunnitelma 12/15

13 kanssa muutosten hallinta Projektin organisointi ja resursointi Projektin työtavoista sopiminen johtoryhmä, projektiryhmä nimetty roolit, tehtävät ja vastuut projektin ohjauksen suunnittelu kokouskäytännöt tiedottamiskäytännöt työmenetelmät, standardit ja dokumentointi Muut vaiheen tehtävät riippuvuuksien tunnistaminen ja suunnitelman päivitys riippuvuuksien perusteella viestintäsuunnitelman laatiminen jatkuvan kehitystyön mallista sopiminen Projektin hallinta P1 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Aloitetaan rinnakkain projektin P1 vaiheen aikana VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Projektin johto Projektin hallinta Johtoryhmän palaverit Projektipäällikkö palaverit Projektipalaverit Kehitystyö Käyttöönoton pilotointi / määrittely- ja toteutusvaihe P1 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Määrittelyvaihe voidaan aloittaa kun edellinen vaihe on hyväksytty VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Järjestelmän määrityksen tarkennus Asennussuunnitelman laatiminen Käyttäjäorganisaatiokohtaisiin tarpeisiin perustuvat muutokset Järjestelmän tiedonsiirtorajapintojen suunnittelu, toteuttaminen ja testaus Potilastietojärjestelmien konvertointi rajapintojen vaatimaan muotoon Pilotointivaiheen asennukset Pää- ja vastuukäyttäjien sekä pilottialueiden peruskäyttäjien koulutukset Järjestelmän ylläpito pilotoinnin aikana, tekninen tuki ja HD-palvelut etäyhteyksin ja puhelimitse Monitorointi, raportointi ja loppuraportti Korjaavat toimenpiteet ja hyväksymistestaus 13/15

14 4.1.4 Pilotin siirtyminen jatkuvaan palvelutuotantovaiheeseen P2, P3 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Hyväksymistestaus on suoritettu ja käyttöönoton pilotointi on tarvittavine korjaustoimenpiteineen onnistuneesti viety loppuun ja tuote on hyväksytty VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Tuotantovaiheen asennusten aloittaminen Potilastietojen konvertointi rajapintojen vaatimaan muotoon Peruskäyttäjien koulutukset Tuotantokäyttöönotto vaiheittain /alueittain käyttöönottojen jälkeen Käyttöönotto koko organisaatioille P4 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Tuote on hyväksytty ja käyttöönotettu piloteille ja Pilotointi on mallinnettu VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Toimintamalli toistetaan edelläkävijä kuntien käyttäjäorganisaatioihin aina tuotantovaiheeseen asti Kaikki edelläkävijäkunnat siirtyvät jatkuvaan palveluun Siirto ylläpitoon P5 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Edelliset vaiheet suoritettu ja päätös tuotantoon siirtymisestä tehty ja jatkuvan palvelun tuotanto aloitetaan VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Järjestelmän ylläpito Järjestelmän tekninen tuki ja Help Desk palvelut etäyhteyksin ja puhelimitse Palvelutason monitorointi ja raportointi Järjestelmän jatkokehitystyö (laajennusoptioista sovitaan erikseen projektin aikana) Palvelu hyväksyy tehdyt dokumentaatiot ym. 14/15

15 5. Tulosten hyväksyminen Projektin kunkin vaiheen merkittävät lopputulokset hyväksytään projektin toimesta seuraavia hyväksymis- ja tarkastusmenettelyjä noudattaen: Projektin sisäinen katselmointi Katselmointi lopputuotteen osalta olennaisen asiantuntijatahon kanssa Keskeisten lopputuotosten hyväksytys projektin johtoryhmässä Projektin suunnittelu- ja määrittelyvaiheen dokumentaatio Projektiryhmä tarkastaa tulokset ja esittää projektin johtoryhmälle tuloksia hyväksyttäväksi. Hyväksyntä kirjataan johtoryhmän kokousmuistioon. 5.2 Projektin muiden vaiheiden dokumentaation hyväksyminen Projektin jatkovaiheiden (P6) dokumentaation hyväksymiskäytännöt täsmennetään kun toteutukseen osallistuvat tahot ja yhteistyömalli on ratkennut. 6. Projektin riskit Projektin riskit arvioidaan projektin alussa. Tämän jälkeen riskejä arvioidaan ja varautumistoimenpiteitä suunnitellaan jatkuvasti projektin aikana. Projektipäälliköiden vastuulla yhdessä projektiryhmien kanssa on tunnistaa mahdolliset riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, käsitellä niiden ratkaisua projektiryhmässä sekä tuoda riskit johtoryhmien tietoon ja päätettäväksi. 15/15

16 7. Muutostenhallinta Kun projektin aikana halutaan tehdä muutoksia projektin suunniteltuihin tai jo hyväksyttyihin tuloksiin, noudatetaan seuraavaa muutostenhallinnan menettelyä: Kaikki muutospyynnöt esitetään Tieran projektipäällikölle kirjallisena Tavoitetilaan voidaan tehdä muutoksia vain muutoshallinnan kautta. Tieran projektipäällikkö ylläpitää numeroitua luetteloa ehdotetuista muutoksista. Tieran projektipäällikkö valmistelee ehdotusten perusteella muutosta koskevan tarjouksen, jossa on eritelty ainakin muutoksen ja /tai lisäyksen vaikutus toimituksen sisältöön, laatuun, kustannuksiin ja toimitusaikaan. Päätökset muutoksista tehdään projektin johtoryhmän kokouksessa. Myöhemmin tehty muutos on pätevämpi kuin aikaisemmin tehty muutos. Muutospyyntölomake liitteenä Liite Liitteet Liite 1 Muutospyyntölomake Liite 2 Viestintäsuunnitelmapohja Liite 3 Riskienhallintasuunnitelma Liite 4 Päivitetty käyttöönottoaikataulu 16/15

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft APPLICATION MANAGEMENT SERVICES ecraft Referre @ecraftreferre referre@ecraft.com ecraft Referre Hallittu tiedolla johtaminen Me ecraft Referrellä koemme että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä

Lisätiedot

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Päivi Kähönen-Anttila Vanhempi projektipäällikkö Projektitoiminnan kehittämisen asiantuntija paivi.kahonen@pasaati.com 15,5 v Nokia, 4 v Pasaati Oy Ohjausryhmän

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT

PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Hankkeen omistajat Pääkaupunkiseudun seurakuntien Seppo Simola, Urpu Sarlin, Pauli Juusela viestintäyhteistyö Hankepäällikkö Seppo Simola Projektin

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla 1 (6) TEKESIN ASIAKASKOKEMUKSEN JA ASIAKASKESKEISEN TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan, 7.11.2014,mennessä saapui yhteensä 29 kysymystä. Ohessa

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kotka 18.4.2007 Työryhmien organisointi Kymenlaakson Liitto nimeää maakuntakaavan työryhmät. Työryhmien

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

JulkICTLab projektin tilannekatsaus

JulkICTLab projektin tilannekatsaus JulkICTLab projektin tilannekatsaus 13.3.2014 Projektin yleistilanne Projektisuunnitelma v 1.0 päivitetty ohjausryhmän 26.2. mennessä antamilla kommenteilla. Tehty JulkICTLab käyttöehtojen luonnos. (liite

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Työsuunnitelma Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä 9.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI

PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI Workshop 29.4. Antti Ylä-Jarkko PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI REALITEETTEJA Budjetti pysyy samana Mitä vähemmän henkilöstöä operoi järjestelmän parissa, sen todennäköisemmin se toimii virheettä

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Suomalaisen hoitotyön luokituksen käytännön pilotti

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Suomalaisen hoitotyön luokituksen käytännön pilotti FF Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Suomalaisen hoitotyön luokituksen käytännön pilotti Eija Kivekäs ESTER-projektipäällikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Effica hoitokertomuksen pilotointi Etelä-Savon

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 16.9.2016 Esityksen sisältö 1. Hankkeen sisäinen seuranta ja raportointi 2. Raportointi kansalliselle toimistolle & hankkeiden monitorointi a) Väliraportti

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot