Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu"

Transkriptio

1 Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu Helsinki Y-tunnus ALV-numero FI Kotipaikka Helsinki

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Projektin kuvaus Projektin ohjaus ja organisaatio Edelläkävijäkuntien yhteinen käyttöönottosuunnitelma Tulosten hyväksyminen Projektin riskit Muutosten hallinta Liitteet 15 2/15

3 1. Johdanto 2. Projektin kuvaus Vanhusten määrän kasvu ja huoltosuhteen heikkeneminen Suomessa lisää kattavien vanhuspalvelujen tarvetta ja kustannuksia kunnissa. Koko sosiaali- ja terveystoimen järjestelmä kuormittuu ikäjakauman muutoksen takia, koskien sekä avo- kuin laitoshoitoa, niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Samaan aikaan eliniän odote on merkittävästi noussut ja siten iän tuomat toimintarajoitukset ja sairaudet lisääntyvät. Kunnat pyrkivät purkamaan perinteistä ja kallista laitos- ja vanhainkotihoitoa tarjoten ikääntyneille mahdollisuuden asua kotona mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistavat kotiin tarjottavat hyvinvointipalvelut, joista kotihoito (sisältäen kotisairaanhoitoa, kotipalvelua, hoivaa ja erilaisia tukipalveluita) on pääsääntöisesti kuntien sosiaali- ja terveyssektorin tuottamaa palvelua. Kotihoidon tuottavuuden kasvattaminen on välttämätöntä, jotta kunnat selviävät jatkossa vanhustenhuollon vaatimuksista. Teknologia on yksi väline, jolla toimintaprosessien tehokkuutta voidaan lisätä. Kotihoitoon kehitetty mobiili toiminnanohjausjärjestelmä on liikkuvan kotihoitotyön ammattilaisten työn organisointiin, tilastointiin ja kirjaamiseen välineitä tuova ratkaisu. Kuntien Tiera Oy on yhdessä edelläkävijäasiakkaiden, Eksoten, Mikkelin PTY:n, Kangasniemien, Mäntyharjun, Pertunmaan, Juvan, Joroisten ja Rantasalmen kanssa toteuttaneet Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun. Kehitysprojektin aikana on suoritettu toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus ja Tiera on hankkinut FastROI Oy:ltä palvelun toteuttamiseksi tarvittavan toiminnanohjaus järjestelmän. Tuote on FastROI:n Hilkka 2.1 Projektin yleiset tavoitteet Tämän projektin tavoite on Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun kehitysprojektin jatkona käyttöönottaa Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran omistajakunnalle xxxx. Mikkelin kaupunkialueen kotihoito ja Eksoten nimeämä alue toimivat käyttöönoton pilottina käyttöönotto- ja projektisopimuksen aikataulun mukaisesti. Muut käyttäjäorganisaatiot toteuttavat käyttöönoton erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Projektin tavoitteena on pilottivaiheen aikana rakentaa alihankkijan kanssa toimivat 2-suuntaiset rajapinnat potilastietojärjestelmään (Effica 4.1 / Pegasos 9.), työvuorosuunnitteluohjelmaan (Titania v ) sekä tarvittaessa 3/15

4 sähkölukkojärjestelmään. Tämä edellyttää xxx kunnan sopimuksia rajapintojen avaamisesta em. järjestelmäntoimittajien kanssa. Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun käyttöönoton aikataulu on xxxx jolloin palvelu on laajennettavissa koko edelläkävijäasiakaskuntaan sekä myös muille Tieran 2.2 Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelun käyttöönoton laajuus ja rajaukset Käyttöönottoprojektiin kuuluvat seuraavat tehtävät: Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalveluiden käyttöönoton valmistelu Projektisuunnitelmatyö ja järjestelmän tarkempi määrittelytyö (organisaatiokohtaiset asetukset) Käyttöönoton toteutuksen suunnittelu ja valmistelutyö Koulutus ja käyttöönotto suunnitelma Järjestelmän toimivuuden testaus Muutosjohtaminen ja uusien toimintaprosessien kehitystyön suunnittelu (yhdessä) Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalveluiden käyttöönotto Projektinhallinta Mobiili- ja toimistosovellusten käyttäjäorganisaatiokohtainen käyttöönotto Mobiili- ja toimistosovellusten asennustyö (erillistyö, mikäli tarvitaan) Pääkäyttäjien, vastuukäyttäjien ja loppukäyttäjien koulutusten organisointi ja toteutus Integraatioiden toteutus potilastieto- ja työvuorosuunnitteluohjelmiin kun valmius siihen järjestelmien toimittajilta on saatu Integraatioiden toteutus sähköiseen ovenavaukseen Muutoksenhallinta (kuntakohtaisesti erikseen sovittavat) Muu tarvittava asiantuntija työ (kuntakohtaisesti erikseen sovittavat) Käyttöönottovaiheen tuki ja ylläpito Palvelutuotteen jatkokehitysmallin luominen (varsinaisesta jatkokehitystyöstä tehdään sopimus erikseen) Tilaajan vastuut, jotka eivät sisälly projektiin Tilaajan oma panos (työaika, tilat jne.) kouluttamiseen, kouluttautumiseen ja muutoksen avustamiseen sekä projektinaikaiseen sisäiseen organisoitumiseen potilastietojärjestelmien ja työvuorosuunnittelujärjestelmien ja muiden mahdollisten rajapintojen hankinta ja liittymätyö jatkokehitystyö käyttäjäorganisaatiokohtaiseen käyttöönottoon tarvittavat erilliset asiantuntijapalvelut 4/15

5 Kotihoidon kenttätyöntekijöiden älypuhelimet tai tabletit käyttöjärjestelmineen sekä työnjakajan työasema tietoliikennepalvelut 2..3 Sidosryhmät Toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja (FastRoi Oy) Käyttäjäorganisaatioiden kotihoito ja tietohallinto Potilastietojärjestelmien ja työvuorosuunnittelujärjestelmien tarjoajat (Logica Oy, Tieto Oy) Sähkölukkojärjestelmien tarjoajat Operaattoriverkkopalvelut Muut mahdolliset rajapinnat 2..4 Riippuvuudet Käyttäjäorganisaatiot Arkkitehtuurit Lainsäädäntö Potilastietojärjestelmien tuottajat Työaikasuunnitteluohjelmien tuottajat Sähköinen ovenavausjärjestelmien tuottajat Muut rajapintojen hallinnoijat 2..5 Onnistumisen edellytykset Projektin onnistuminen edellyttää: Johdon näkyvää osallistumista projektiin ja projektin vaatimien muutosten läpivientiin sekä Tieran että edelläkävijäkuntien osalta. Tieralta ammattitaitoista resursointia sekä riittävän ajallisen panostuksen. Oikein rakennettua kustannuslaskentaa ja palvelutuotteen määrittelyä. Edelläkävijäkunnilta projektin henkilöiden kaiken tarvittavan ajallisen panostuksen. Vahvaa sitoutumista edelläkävijäkunnilta määrittelyvaiheessa sovittuihin asioihin. Tiukkaa projektihallintaa, jotta sisällölliset ja muut tavoitteet toteutuvat. Vahvaa päätöksentekoa projektin johtoryhmältä, jotta projektissa saadaan aikaan tarvittavat päätökset selkeästi ja ajallaan. Vahvaa muutoksenhallintaa 2..6 Projektin hyödyt Tiera Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu hyödyttää kuntia tehostamalla kotihoitoa saamalla valmis palvelukokonaisuus 5/15

6 yhtenäistämällä hyviä käytäntöjä 2..7 Pakolliset vaatimukset ja standardit Potilas- ja asiakastietoon liittyvä salassapitolainsäädäntö Lainsäädännölliset vaatimukset mm. prosesseissa käsiteltävän tiedon luottamuksellisuuden osalta Tiera-tason arkkitehtuurilinjaukset ja tekniset standardit 2..8 Projektin ohjaustavoitteiden priorisointi 1. Toteutuksen laatu ja yhteneväisyys 2. Aikataulu 3. Kustannukset Tämä painotusjärjestys ei muuta luvuissa 2.1 ja 2.2, 2.4 ja 2.5 kuvattuja projektin tavoitteita, lopputuotoksia, laajuutta ja rajauksia Menetelmät ja työkalut Projektin yleisdokumentoinnissa käytettävistä ohjelmista ja sähköistä projektityötilasta sovitaan projektin suunnitteluvaiheessa käyttäjäorganisaatioiden kanssa. Projektin hallinta Tieran projektinhallintamenetelmä siltä osin kuin se on käytettävissä. Muutoin käytössä ovat yleiset projektinhallintamenetelmät. Projektisuunnitelman tehtävät ja aikataulu - MS Excel Muutostenhallinta Muutosluettelo ja muutospyyntölomake Liite 1 Dokumenttien tuottaminen MS Office Mallinnusväline MS PowerPoint 6/15

7 Dokumenttien tallennus Tiera Sharepoint: projektille perustettava talletuspaikka sekä palvelun nimeämä talletuspaikka 3. Projektin ohjaus ja organisaatio Käyttöönottoprojektin roolit ja vastuut Projektin johtoryhmä Tilaaja ja Tiera muodostavat projektin johtoryhmän ja nimeävät siihen edustajansa. Projektin johtoryhmän tehtävät: Hyväksyy projektipäällikön laatiman projektisuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset Seuraa projektin edistymistä tavoitteisiin ja määriteltyihin tuloksiin nähden. Ohjaa projektipäälliköiden toimintaa. Tukee projektia eli luo ja ylläpitää edellytyksiä projektin suunnitelman mukaiselle toiminnalle ja edistymiselle Päättää projektin aikana projektin sisältöä, kustannuksia ja aikataulua koskevista muutoksista Hyväksyy projektin väli- ja lopputulokset perustuen projektin määrityksiin, katselmointien ja testien tuloksiin tai muihin ennalta sovittuihin hyväksymiskriteereihin. Päättää projektin lopettamisesta sovittujen hyväksymisehtojen mukaisesti. Suorittaa muut projektisuunnitelmassa johtoryhmälle asetetut tehtävät Projektin johtoryhmä tekee projektin keskeiset päätökset. Johtoryhmä päättää projektin toteuttamisesta sopimusehtojen rajoissa. Johtoryhmän jäsenet pitävät yllä laajaa näkemystä kyseisen projektin kokonaistilanteesta ja asiantuntemusta projektin sovellusalueesta. Projektin johtoryhmän jäseniä valittaessa on varmistettava, että 7/15

8 johtoryhmällä on valtuudet tehdä projektissa tarvittavat päätökset. Riittävät valtuudet tarvitaan sekä Tilaajan että Tieran puolella. Projektin johtoryhmä vastaa tavoitteiden priorisoinnista ja projektin toimintaedellytysten luomisesta. Johtoryhmä tekee tarvittavat päätökset ja varmistaa edellytykset ajoissa. Projektin aikana johtoryhmä vastaa projektin seurannasta hyväksyttyä projektisuunnitelmaa vastaan Tieran projektipäällikkö Tieran projektipäällikkönä toimii Ritva Turunen. Projektipäällikön tehtävät: Projektipäällikkö vastaa projektin toteutuksesta annettujen sisällöllisten, ajallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden puitteissa. Projektipäällikkö vastaa projektin aikana tekemistään tehtävien ajoitukseen, työjärjestelyihin ja resursseihin liittyvistä päätöksistä. Projektipäälliköllä on valtuudet toteuttaa projekti hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Vastaa projektisuunnitelman laatimisesta ja ylläpitämisestä. Vastaa projektiryhmän muodostamisesta. Järjestää projektin työtavat ja osallistujien roolit. Jakaa ja koordinoi projektiryhmän tehtävät. Valvoo tehtävien edistymistä ja analysoi poikkeamat. Ennakoi potentiaalisia ongelmia ja toimii aktiivisesti niiden poistamiseksi. Raportoi projektin edistymisestä projektin johtoryhmälle. Esittää ongelmatilanteessa ratkaisuehdotuksia. Pyrkii poistamaan ongelmat välittömästi niiden ilmaannuttua. Pitää yhteyttä kaikkiin osapuoliin ja liittyviin toisiin projekteihin. Välittää tietoa projektin osapuolten kesken. Raportoi projektin tilanteesta Tieran sisäiselle johtoryhmälle. Vastaa projektin jäsenten motivoinnista. Luo projektin henkilöstöstä tiimin. Vastaa siitä, että Tieran vastuulla olevat asiat projektissa toteutetaan sopimuksen ja hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Hän vastaa myös johtoryhmässä päätettyjen tai projektipäälliköiden kesken erikseen sovittujen Tieran tehtävien hoitamisesta. 8/15

9 On asiakkaan projektipäällikön ensisijainen yhteyshenkilö projektissa. Tieran projektipäällikkö tekee yhteistyötä Asiakkaan projektipäällikön kanssa projektin tavoitteiden saavuttamiseksi Tilaajan projektipäällikkö Tilaaja nimeää projektipäällikön kotihoidon toimintakentästä viimeistään projektisopimuksen allekirjoituksen jälkeen Tilaajan projektipäällikköjen tehtävät: Tilaajan projektipäällikkö vastaa tilaajan puolella siitä, että tilaajan vastuulla olevat asiat projektissa toteutetaan sopimuksen ja hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Hän vastaa johtoryhmässä päätettyjen tai Tieran projektipäällikön kanssa erikseen sovittujen tilaajan tehtävien hoitamisesta. Tilaajan projektipäällikkö on Tieran projektipäällikön ensisijainen yhteyshenkilö projektissa ja vastaa viestinnästä tilaajan suuntaan. Tilaajan projektipäällikkö tekee yhteistyötä Tieran projektipäällikön kanssa projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin viestinnästä laaditaan projektin alkuvaiheessa yhdessä Tieran projektipäällikön kanssa viestintäsuunnitelma, liite Projektipäällikköpalaverit Projektipäällikköpalaverit käynnistyvät samalla kun käyttöönottoprojekti käynnistyy. Projektipäällikköpalavereissa tilaajan ja Tieran projektipäälliköt käyvät läpi projektin tilanteen ja projektissa yhteistä sopimista vaativat asiat. Projektipäälliköt luovat yhtenäisen näkemyksen projektin jatkon tehtävistä, tarpeista ja aikataulusta: Edistymisen seuranta Muutosehdotukset Riskit, erityisesti uudet Resurssitarpeet Jatkotoimenpiteet Muut johtoryhmälle valmisteltavat ja esiteltävät asiat Projektipäällikköpalavereita pidetään säännöllisesti. Palaveri voidaan pitää myös Lync-neuvotteluna, puhelinneuvotteluna ja sähköpostilla. Käytäntö sovitaan projektikohtaisesti. Tarvittaessa projektipäällikköpalaveriin kutsutaan myös asiantuntijoita esim. sidosryhmän järjestelmien toimittajia. 9/15

10 3.1.5 Projektiryhmä Tieran ja tilaajan yhteinen projektiryhmä kokoontuu aina tarvittaessa projektin edetessä. Kokouksissa käydään läpi tehtävä- ja tekijäkohtainen tilanne tarvittavilta osin ja erityisesti projektiryhmän yhteistä sopimista vaativat ja tiedotettavat asiat. Erittäin tärkeätä on päättää lähiajan tehtävistä sekä varmistaa, että edellytykset niiden sujuvalle tekemiselle ovat kunnossa. Projektiryhmän jäsen vastaa hänelle osoitetun työn toteuttamisesta laadullisesti ja ajallisesti tavoitteiden mukaisesti. Hän päättää tehtävien ratkaisujen yksityiskohdista noudattaen projektin työohjeita, menetelmiä ja standardeja. Ryhmän jäsen raportoi omalle projektipäällikölleen tehtävistään. Tilaajan henkilöstön kuormitus vaihtelee projektivaiheesta ja käyttöönottoprojektin laajuudesta riippuen. Resursointitarpeet määritellään osana projektin suunnittelua noudattaen lähtökohtaisesti projektisuunnitelman mukaista aikataulua. Käyttöönottoprojektin menestyksekäs toteuttaminen edellyttää riittävien henkilöresurssien kiinnittämistä sekä tilaajan että Tieran puolelta. Tarvittaessa projektiryhmään kutsutaan myös asiantuntijoita. 10/15

11 3.2 Projektin organisaatio 3.3 Projektin raportointi ja tiedottaminen Säännöllisen raportoinnin avulla huolehditaan, että kaikki tarvittavat sidosryhmät tulevat informoiduiksi projektin etenemisestä. Projektipäälliköt vastaavat tiedottamisesta ja raportoinnista omassa organisaatiossaan. Projektipäälliköt informoivat välittömästi toisiaan asioista, joilla voi olla vaikutusta projektin etenemiseen. Projektiraportointi kattaa ainakin seuraavat asiat: Projektin eteneminen aikataulullisesti Projektin sovitun sisällön laadinnan tilanne Merkittävimmät poikkeamat, syyt ja toimenpiteet poikkeamien korjaamiseksi Esille tulleet riskit ja suunnitelma niiden estämiseksi Ulkoisille sidosryhmille projektin tilanteesta tiedottaminen edellyttää johtoryhmän hyväksymistä ennen tietojen julkistamista. 11/15

12 4. Käyttöönottosuunnitelma Tilaajan yksilöity aikataulu kuvataan tarvittaessa tämän projektisuunnitelman Liitteessä, joka hyväksytään projektin johtoryhmässä Kunnan koko ja kotihoidon toimintakenttä määrittää, tarvitaanko/halutaanko pilottivaihetta erikseen Käyttöönottoprojektin vaiheet ja aikataulu k k/ v P1 Vaihe P2 Vaihe P3 Vaihe P4 Vaihe P5 Vaihe Käyttöönoton suunnittelu P1 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Projekti voidaan aloittaa kun edelläkävijäkuntien johtoryhmä on hyväksynyt sisällön ja aikataulun Projektin suunnittelu yhdessä edelläkävijäkuntien VAIHEEN TEHTÄVÄT Käyttöönoton projektisuunnitelma hyväksytään aikatauluineen. pää- ja välivaiheet aikatauluineen riskienhallintasuunnitelma 12/15

13 kanssa muutosten hallinta Projektin organisointi ja resursointi Projektin työtavoista sopiminen johtoryhmä, projektiryhmä nimetty roolit, tehtävät ja vastuut projektin ohjauksen suunnittelu kokouskäytännöt tiedottamiskäytännöt työmenetelmät, standardit ja dokumentointi Muut vaiheen tehtävät riippuvuuksien tunnistaminen ja suunnitelman päivitys riippuvuuksien perusteella viestintäsuunnitelman laatiminen jatkuvan kehitystyön mallista sopiminen Projektin hallinta P1 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Aloitetaan rinnakkain projektin P1 vaiheen aikana VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Projektin johto Projektin hallinta Johtoryhmän palaverit Projektipäällikkö palaverit Projektipalaverit Kehitystyö Käyttöönoton pilotointi / määrittely- ja toteutusvaihe P1 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Määrittelyvaihe voidaan aloittaa kun edellinen vaihe on hyväksytty VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Järjestelmän määrityksen tarkennus Asennussuunnitelman laatiminen Käyttäjäorganisaatiokohtaisiin tarpeisiin perustuvat muutokset Järjestelmän tiedonsiirtorajapintojen suunnittelu, toteuttaminen ja testaus Potilastietojärjestelmien konvertointi rajapintojen vaatimaan muotoon Pilotointivaiheen asennukset Pää- ja vastuukäyttäjien sekä pilottialueiden peruskäyttäjien koulutukset Järjestelmän ylläpito pilotoinnin aikana, tekninen tuki ja HD-palvelut etäyhteyksin ja puhelimitse Monitorointi, raportointi ja loppuraportti Korjaavat toimenpiteet ja hyväksymistestaus 13/15

14 4.1.4 Pilotin siirtyminen jatkuvaan palvelutuotantovaiheeseen P2, P3 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Hyväksymistestaus on suoritettu ja käyttöönoton pilotointi on tarvittavine korjaustoimenpiteineen onnistuneesti viety loppuun ja tuote on hyväksytty VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Tuotantovaiheen asennusten aloittaminen Potilastietojen konvertointi rajapintojen vaatimaan muotoon Peruskäyttäjien koulutukset Tuotantokäyttöönotto vaiheittain /alueittain käyttöönottojen jälkeen Käyttöönotto koko organisaatioille P4 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Tuote on hyväksytty ja käyttöönotettu piloteille ja Pilotointi on mallinnettu VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Toimintamalli toistetaan edelläkävijä kuntien käyttäjäorganisaatioihin aina tuotantovaiheeseen asti Kaikki edelläkävijäkunnat siirtyvät jatkuvaan palveluun Siirto ylläpitoon P5 Vaiheen aloittamisen edellytykset: Edelliset vaiheet suoritettu ja päätös tuotantoon siirtymisestä tehty ja jatkuvan palvelun tuotanto aloitetaan VAIHEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET Järjestelmän ylläpito Järjestelmän tekninen tuki ja Help Desk palvelut etäyhteyksin ja puhelimitse Palvelutason monitorointi ja raportointi Järjestelmän jatkokehitystyö (laajennusoptioista sovitaan erikseen projektin aikana) Palvelu hyväksyy tehdyt dokumentaatiot ym. 14/15

15 5. Tulosten hyväksyminen Projektin kunkin vaiheen merkittävät lopputulokset hyväksytään projektin toimesta seuraavia hyväksymis- ja tarkastusmenettelyjä noudattaen: Projektin sisäinen katselmointi Katselmointi lopputuotteen osalta olennaisen asiantuntijatahon kanssa Keskeisten lopputuotosten hyväksytys projektin johtoryhmässä Projektin suunnittelu- ja määrittelyvaiheen dokumentaatio Projektiryhmä tarkastaa tulokset ja esittää projektin johtoryhmälle tuloksia hyväksyttäväksi. Hyväksyntä kirjataan johtoryhmän kokousmuistioon. 5.2 Projektin muiden vaiheiden dokumentaation hyväksyminen Projektin jatkovaiheiden (P6) dokumentaation hyväksymiskäytännöt täsmennetään kun toteutukseen osallistuvat tahot ja yhteistyömalli on ratkennut. 6. Projektin riskit Projektin riskit arvioidaan projektin alussa. Tämän jälkeen riskejä arvioidaan ja varautumistoimenpiteitä suunnitellaan jatkuvasti projektin aikana. Projektipäälliköiden vastuulla yhdessä projektiryhmien kanssa on tunnistaa mahdolliset riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, käsitellä niiden ratkaisua projektiryhmässä sekä tuoda riskit johtoryhmien tietoon ja päätettäväksi. 15/15

16 7. Muutostenhallinta Kun projektin aikana halutaan tehdä muutoksia projektin suunniteltuihin tai jo hyväksyttyihin tuloksiin, noudatetaan seuraavaa muutostenhallinnan menettelyä: Kaikki muutospyynnöt esitetään Tieran projektipäällikölle kirjallisena Tavoitetilaan voidaan tehdä muutoksia vain muutoshallinnan kautta. Tieran projektipäällikkö ylläpitää numeroitua luetteloa ehdotetuista muutoksista. Tieran projektipäällikkö valmistelee ehdotusten perusteella muutosta koskevan tarjouksen, jossa on eritelty ainakin muutoksen ja /tai lisäyksen vaikutus toimituksen sisältöön, laatuun, kustannuksiin ja toimitusaikaan. Päätökset muutoksista tehdään projektin johtoryhmän kokouksessa. Myöhemmin tehty muutos on pätevämpi kuin aikaisemmin tehty muutos. Muutospyyntölomake liitteenä Liite Liitteet Liite 1 Muutospyyntölomake Liite 2 Viestintäsuunnitelmapohja Liite 3 Riskienhallintasuunnitelma Liite 4 Päivitetty käyttöönottoaikataulu 16/15

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot