1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11."

Transkriptio

1 Osallistumispyyntö PKSH (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa (liite 1) ja tarkemmin vaatimusluettelossa (liite 2). 1.2 Hankintamenettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua; hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai useamman ratkaisun, jotka vastaavat sen tarpeita ja jonka perusteella valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa. Hankintayksiköt tekevät hankinnasta yhden toimittajan kanssa tavallisen hankintasopimuksen Helmet kirjastojärjestelmän osalta ja muiden maksupalveluun mahdollisesti liitettävien asiointipalvelujen osalta puitejärjestelyn, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. 1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä Vähintään 3 ja enintään Hankintailmoitus 1.5 Sopimusehdot EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan Alustavat sopimusehdot määritellään myöhemmässä hankinnan vaiheessa. Helmet kirjastojärjestelmän osalta maksupalvelun on suunniteltu olevan käytössä alkaen. Puitejärjestelyn osalta sopimuskausi on 5 vuotta.

2 Osallistumispyyntö PKSH (10) Hankintarenkaan jäsenet tekevät Helmet kirjastojärjestelmän osalta yhteisen hankintasopimuksen ja ovat yhteisvastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Hankintarenkaan jäsenet tekevät puitejärjestelystä kukin oman sopimuksensa ja vastaavat kukin yksin puitejärjestelyn perusteella tehtävistä sopimuksista syntyvistä velvoitteista. Tavallinen hankintasopimus ja sopimus puitejärjestelystä syntyy, kun kaikki sopimuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 1.6 Osallistumishakemuksen tekeminen Osallistumishakemukset tulee toimittaa kolmena (3) kappaleena, joista kaksi (2) on paperiversioina ja yksi (1) ehdokkaan nimellä merkityllä USB-muistitikulla Word-, Excel- tai Pdf-tiedostoina. Jos paperilla oleva osallistumishakemus on ristiriidassa tiedostoversion kanssa, paperilla oleva versio on pätevä. Osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään klo 12:00 mennessä. Osallistumishakemuksen tulee olla voimassa 90 päivää osallistumishakemuksen määräpäivästä. Osallistumishakemuksen toimitusosoite: Helsingin kaupungin kirjaamo Hankintakeskus PL HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Avoinna arkisin klo :00 Osallistumishakemusten toimittaminen on lähettäjän vastuulla. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 1.7 Hankintayksiköt Hankinta toteutetaan hankintarenkaana, jonka jäseniä ovat: Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Espoon kaupunki Kauniaisten kaupunki Hankintapäätöksen tekevät hankintayksiköt ovat:

3 Osallistumispyyntö PKSH (10) Helsingin kaupungin hankintakeskuksen hankintajohtaja Vantaan kaupungin konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Espoon kaupungin rahoitusjohtaja Kauniaisten kaupungin kaupunginjohtaja Kukin edellä mainituista hankintayksiköistä toimii oman kuntansa yhteishankintayksikkönä, joilla on oikeus tehdä mm. puitejärjestelyjä oman kuntansa hallintokuntien tai toimialojen puolesta. Lisäksi Espoon kaupungin konserniyhtiöt voivat halutessaan liittyä tehtävään puitejärjestelyyn. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia liittyy puitejärjestelyyn jo sen alusta lukien. Vantaan kaupungin osalta puitejärjestely tulee myös sen liikelaitosten ja tytäryhtiöiden käyttöön. Helsingin kaupungin hankintakeskus huolehtii hankinnan käytännön järjestelyistä muiden hankintarenkaan jäsenten valtuuttamana. 1.8 Diaarinumero ja asian valmistelija Diaarinumero HEL Asian valmistelija Noora Fils/Hankintakeskus ja Päivi Helanto/ Talous- ja suunnittelukeskus, Tietotekniikkaosasto 2 Ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arvioinnin periaatteet 2.1 Ehdokas ja tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 53 :n pakollinen poissulkemisperuste. 2.2 Ehdokas ja tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jäljempänä tarjouspyynnön 3.2 kohdassa mainittu hankintalain 57 :n poissulkemisperuste (tarjoajaa tai hänen alihankkijaansa ei ole merkitty kaupparekisteriin tai tarjoajalla ei ole vaadittua lupaa hankittavan palvelun suorittamiseen). 2.3 Ehdokas ja tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 54 :n harkinnanvarainen poissulkemisperuste. 2.4 Ehdokas ja tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

4 Osallistumispyyntö PKSH (10) 3 Poissulkemisperusteet ja erikseen pyydettävät selvitykset Hankintayksikkö pyytää alla mainitut todistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella voittavan tarjouskilpailun. Kaikki alla mainitut todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. 3.1 Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle pyynnöstä seuraava selvitys itsestään ja jäljempänä kohdassa 5 ilmoittamistaan alihankkijoista: Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Jollei tarjoajan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijasta näytöksi hyväksytään tarjoajan edustajan sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus, joka on käännetty suomen kielelle. 3.2 Kaupparekisteritieto ja palvelun suorittamista koskevat lupatiedot Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle pyynnöstä seuraava selvitys itsestään ja jäljempänä kohdassa 5 ilmoittamistaan alihankkijoista: kaupparekisteriote Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella, joka on käännetty suomen kielelle. finanssivalvonnan myöntämä lupa maksupalvelujen toimittamiseen tai selvitys siitä, että tarjoaja täyttää maksupalvelulaissa säädetyt edellytykset maksupalvelujen toimittamiseen.

5 Osallistumispyyntö PKSH (10) 4 Ehdokkaan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ja osallistumishakemukseen liitettävät selvitykset 4.1 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Vaatimus 1 Ehdokas on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. selvitys rekisteröitymisestä yllä mainittuihin rekistereihin. Siltä osin kuin ehdokasta ei ole merkitty yllä mainittuihin rekistereihin, on hänen selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu. Jos ulkomainen ehdokas ei ole rekisteröitynyt vaaditulla tavalla Suomessa, on hänen toimitettava edellä kerrotut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla suomen kielellä. Vaatimus 2 Ehdokkaalla on vähintään hyvä (A-tason tai vastaava) luottoluokitus sekä muutoinkin hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tämän vaatimuksen täyttymistä arvioidaan ehdokkaan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottoluokituksesta saatujen tietojen perusteella. Ehdokkaan tilinpäätösasiakirjat kahdelta edelliseltä tilikaudelta. Mikäli ehdokas ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, ehdokkaalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla Luottotietolaitoksen lausunto ehdokkaan luottoluokituksesta.

6 Osallistumispyyntö PKSH (10) 4.2 Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys Vaatimus 1 Ehdokkaan on nimettävä hankittavan palvelun perustamisesta vastaava projektipäällikkö, joka on toiminut projektipäällikkönä vähintään kahdessa EU-alueen verkkomaksamistoimituksessa viimeisen 3 vuoden aikana. Lisäksi projektipäälliköllä täytyy olla kokemusta projektipäällikkönä toimimisesta vähintään yhdessä monitoimittajaprojektissa. Monitoimittajaprojetilla tarkoitetaan projektia, jossa projektipäällikkö toimii samanaikaisesti vähintään kahden sellaisen tahon kanssa, jotka ovat tilaajan sopimuskumppaneita ja kyseisessä toimituksessa kolmansia tahoja suhteessa toimittajaan. Projektipäällikön nimi ja selvitys hänen edellä vaaditusta kokemuksestaan. Vaatimus 2 Ehdokkaalla on oltava viimeisen 3 vuoden ajalta kokemusta: - vähintään kahdesta EU-alueella tehdystä verkkomaksamistoimituksesta ja jatkuvasta palvelutuotannosta, joihin sisältyy myös tiliöinnin toimittaminen. Luettelo edellä vaadituista referensseistä ajankohtineen ja vastaanottajatietoineen. Vaatimus 3 Ehdokkaalla on oltava nyt hankittavan palvelun olennaiset piirteet (palvelun perustaminen, jatkuva palvelu) kattava dokumentoitu laadunvarmistusjärjestelmä. Selvitys edellä vaaditusta laadunvarmistusjärjestelmästä. 5 Alihankinta 5.1 Alihankinnasta ilmoittaminen ja alihankinnan kuvaaminen Tarjoajan on tarjouksessaan:

7 Osallistumispyyntö PKSH (10) - ilmoitettava, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmannelle taholle sekä kuvattava alihankkijan em. osuus yksityiskohtaisesti ja - nimettävä ehdotetut alihankkijat. 5.2 Alihankkijan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ja osallistumishakemukseen liitettävät selvitykset Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne: Vaatimus 1 Ehdokkaan edellä mainittu alihankkija on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ehdokkaan on liitettävä tarjoukseensa seuraava selvitys tässä kohdassa mainituista alihankkijoistaan: selvitys rekisteröitymisestä yllä mainittuihin rekistereihin. Siltä osin kuin alihankkijaa ei ole merkitty yllä mainittuihin rekistereihin, on tarjoajan selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu. Jos ulkomainen alihankkija ei ole rekisteröitynyt vaaditulla tavalla Suomessa, on ehdokkaan toimitettava edellä kerrotut tiedot alihankkijan sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla suomen kielellä. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys: vaatimus 2 Ehdokkaan alihankkijaa koskevat alihankintatyön osalta samat teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset kuin ehdokastakin. Nämä soveltuvuusvaatimukset on esitetty edellä kohdassa 4.2. Esimerkki 1: Ehdokas aikoo toteuttaa alihankintana projektipäällikön osuuden. Tällöin ehdokkaan alihankkijana toimivan projektipäällikön tulee täyttää edellä 4.2 kohdassa asetettu vaatimus 1 ja ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseensa alihankkijastaan ao. kohdassa vaadittu selvitys. Esimerkki 2. Ehdokas aikoo toteuttaa jatkuvan palvelun alihankintana. Tällöin ehdokkaan alihankkijan tulee täyttää 4.2 kohdassa asetetut vaatimukset 2. ja 3 jatkuvan palvelun osalta ja ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseensa alihankkijastaan ao. kohdassa jatkuvan palvelun tuottamisen osalta vaadittu selvitys.

8 Osallistumispyyntö PKSH (10) nimettävä alihankkijana toimiva projektipäällikkö ja esitettävä selvitys hänen kokemuksestaan ja ammatillisesta pätevyydestään esitettävä alihankkijan referenssit esitettävä selvitys alihankkijan dokumentoidusta laadunvarmistusjärjestelmästä 6 Perusteet, joilla soveltuvat ehdokkaat valitaan neuvotteluihin Jos soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin 3 kpl, hankintayksikkö asettaa heidät paremmuusjärjestykseen seuraavan perusteen mukaisesti: Ehdokkaan kokemus nyt hankittavaa palvelua vastaavan tai lähinnä vastaavan palvelun toimittamisesta siltä osin kuin kokemus ylittää edellä 4.2 kohdassa, vaatimuksessa 2 asetetun vähimmäisvaatimuksen. Ehdokas sijoittuu ehdokkaiden vertailussa sitä korkeammalle sijalle, mitä paremmin ehdokkaan EU-alueelta olevat em. referenssit sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavat nyt tehtävää hankintaa. Selvitys edellä kerrotuista referensseistä ajankohtineen ja vastaanottajatietoineen. 7 Osallistumishakemuksen tekemistä koskevat ohjeet 7.1 Muotovaatimukset 7.2 Viitetiedot Osallistumishakemus on tehtävä kirjeitse suomen kielellä. Kirjekuoreen, jolla ehdokas lähettää osallistumishakemuksen, pitää merkitä viite Osallistumishakemus PKS-verkkomaksaminen HEL Hankinta-asiakirjojen julkisuus ja ehdokkaan liikesalaisuudet Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Ehdokkaalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen.

9 Osallistumispyyntö PKSH (10) Ehdokkaan on ilmoitettava liikesalaisuuksinaan pitämänsä osallistumishakemuksen tiedot erillisellä liitteellä. Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Jos ehdokas ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus pitää ehdokkaan osallistumishakemusta kokonaisuudessaan julkisena. Osallistumishakemuksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla. 7.4 Ehdokkaan sähköisen yhteystiedon ilmoittaminen Ehdokkaan on ilmoitettava osallistumishakemuksessaan sähköpostiosoitteensa ehdokkaiden valinnasta mahdollisesti tehtävän erillisen hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten. Pyydetty yhteystieto on ilmoitettava osallistumishakemuksessa omana kohtanaan. 7.5 Muut huomioitavat seikat Tässä hankinnassa ei sallita osatarjouksia. 8 Hankintamenettely ehdokkaiden valinnan jälkeen Hankintarengas aloittaa neuvotteluvaiheen mahdollisimman pian ehdokkaiden valinnan jälkeen lähettämällä näille neuvottelukutsun, jossa hankintarengas pyytää ehdokkaita tekemään alustavan, ehdokasta sitomattoman tarjouksen. Neuvottelut käydään alustavien tarjousten perusteella. Hankintarengas pyrkii selvittämään neuvotteluissa kunkin ehdokkaan tarjoaman ratkaisun tekniset, taloudelliset ja oikeudelliset reunaehdot. Hankintayksikkö ilmoittaa ehdokkaille neuvottelujen päättymisestä sitten, kun sillä on käytettävissään kaikki tarpeellinen tieto lopullisen tarjouspyynnön laatimista varten. Jokainen ehdokas saa tehdä lopullisen tarjouksen oman ratkaisuehdotuksensa pohjalta. Mikäli tarjous ei täytä hankintarenkaan lopullisessa tarjouspyynnössä asettamia hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksia, hankintarengas on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. 9 Tarjousten vertailu Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellinen edullisuus ratkaistaan painoarvoltaan seuraavien vertailuperusteiden mukaan:

10 Osallistumispyyntö PKSH (10) 1. Kokonaishinta, painoarvo 75 % 2. Laatu, painoarvo 25 % Hankintarengas täsmentää tarjousten vertailuperusteiden sisällön lopullisessa tarjouspyynnössä. 10 Tiedottaminen Mahdolliset osallistumishakemuksen tekemiseen liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa mennessä osoitteeseen. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viite Osallistumishakemus PKS-verkkomaksaminen. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan sähköisesti mennessä osoitteessa: Osallistumispyynnön mahdollisista täsmennyksistä ilmoitetaan edellä mainitussa Internet-osoitteessa samalla kun edellä mainitut vastaukset julkaistaan. HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTAKESKUS Jorma Lamminmäki Hankintajohtaja Hannamaija Haiminen Hankintapäällikkö LIITTEET Tavoitetilan kuvaus (liite 1) Vaatimusluettelo (liite 2)

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. Helsingin kaupunki kirjaamo PL 10. 00099 Helsingin kaupunki

Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. Helsingin kaupunki kirjaamo PL 10. 00099 Helsingin kaupunki HEL 2015-005866 1 (7) 1. Avoimen haun perustiedot Vuokrauksen kohde lla sijaitseva tilakokonaisuus (124 m²) Työpajankatu 2a R1s, Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. Sopimusehdot

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ: VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY:N, ETELÄ-PIRKANMAAN SEUTUHALLINNON JA VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN MARKKINOINTI- JAVIESTINTÄPALVELUISTA Taustatietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy on Akaan, Urjalan

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 10.8.2015 232/10.03.02/2015 VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot