PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN"

Transkriptio

1 PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

2 Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita riskittömämpiä, mutta tarjoavat myös alhaisemman tuoton. Valtioiden pitkät joukkolainat ovat tuottaneet historiallisesti ( ) 4,7%. Luonteensa vuoksi korkosijoitukset sopivat jokaiselle säästäjälle osana hyvin hajautettua sijoitussalkkua.

3 Korot voidaan jakaa hallinnollisesti määräytyviin tai markkinoilla määräytyviin. Euroopan keskuspankki (EKP) pyrkii vaikuttamaan ohjauskorollaan markkinakorkoihin. EKP:n keskeisenä tehtävänä on hintavakaus, joka tarkoittaa inflation (kuluttajahintojen nousun) pitämistä tietyllä tasolla, alle kahdessa prosentissa. EKP:n keskeinen työkalu inflaation torjumisessa on siis ohjauskorko, joka on se korko, jolla se tarjoaa pankeille lainaa. Normaalitilanteessa EKP nostaa ohjauskorkoa, mikäli se odottaa inflaation nousevan.

4 Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyviä korkoja euroalueella ovat erityisesti euriborkorot. Euribor Euro Interbank Offered Rate Euriborit ovat euroalueella käytettäviä viitekorkoja, jotka määräytyvät keskiarvona niistä koroista, joilla suurimmat eurooppalaispankit ovat valmiita lainaamaan toisille vastaaville pankeille. Euribor-korkoja lasketaan useille eri ajanjaksoille, alkaen yhdestä viikosta aina 12 kuukauteen.

5 Oikealla EKP:n ohjauskorko Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden minimitarjouskorko, joka on tällä hetkellä 0,05%. Oikealla myös 12kk Euribor, 0,261% ( ).

6 Mikä vaikuttaa korkotasoon? Lyhyet korot määräytyvät pitkälle ohjauskoron perustella, kuitenkin kysynnän ja tarjonnan huomioiden. Muutamaa kuukautta pidempiin korkoihin alkaa vaikuttaa odotukset ohjauskoron muutoksista, sekä yleinen halukkuus säästää ja ottaa lainaa. Siirryttäessä yhä pidempiin korkoihin, inflaatio-odotuksilla on yhä suurempi merkitys. Jos inflaation odotetaan kiihtyvän, sijoittajat edellyttävät korkeampaa korkoa koska inflaatio syö rahan arvoa/sijoittajan ostovoimaa. Velallinen taas hyötyy tilanteesta, koska velan reealiarvo pienenee inflaation noustessa. Inflaatio-odotuksiin vaikuttaa arvio tulevasta talouskehityksestä.

7 Suorat korkosijoitukset Suorista korkosijoituksista piensijoittajalle sopivimpia ovat talletukset ja joukkovelkakirjalainat. Korkosijoituksen valinnassa kannattaa miettiä sijoituskohteen riskiä, tuottoa, kustannuksia ja likviditeettiä. Talletukset ovat usein määräaikaisia, pankin tarjoama korko yleensä nousee sijoitusajan pidentyessä. Talletuksen koko on usein toinen korkoon vaikuttava tekijä suurempi talletus tarkoittaa usein korkeampaa pankin tarjoamaa korkoa.

8 Talletukset korkosijoituksina, yleistä: Pieni riski/riskitön vakavaraisessa pankissa Euroalueen ulkopuolisissa pankeissa valuuttariski Pitkäaikaisessa säästämisessä inflaatioriski Tuotto korkokohteista matalin Verotetaan lähdeverona 30% Ei muita kuluja, paitsi jos säästäjä purkaa määräaikaisen talletuksen ennen eräpäivää Nostettavissa heti tai määräaikaistilin tapauksessa eräpäivänä Sopii parhaiten lyhytaikaiseksi sijoitukseksi maksimissaan pari vuotta.

9 Joukkovelkakirjalainat: Joukkovelkakirjalainat eli jvk-lainat tarjoavat yleensä paremman tuoton kuin talletukset, mutta sisältävät myös usein enemmän riskiä. JVK-lainojen riskitaso vaihtelee merkittävästi > pienestä riskistä kohtalaisen suureen riskiin. Korkean luottoluokituksen omaavien maiden liikkeelle laskemat jvk-lainat ovat selkeästi vähemmän riskisiä, kuin esimerkiksi heikon luottoluokituksen omaavien yritysten liikkeelle laskemat lainat.

10 Mikä on joukkolaina? Yritykset, valtiot ja kunnat voivat lainata rahaa laskemalla liikkeelle ns. jvklainoja (usein nykyään joukkolaina). Lainoilla voi yleensä käydä edelleen kauppaa jälkimarkkinoilla. Kyseiset lainat ovat liikkeelle laskettaessa juoksuajaltaan useampi vuotisia (usein 3-6 vuotisia), joten ne luetaan pitkäaikaisiin rahoitusinstrumentteihin.

11 Joukkolainaan sijoittaminen Piensijoittaja voi ostaa lainaa joko suoraan emissiosta (liikkeellelaskusta) tai jälkimarkkinoilta. Lainoilla käydään kauppaa usein myös ns. OTC-markkinoilla. Lainakohtaiset tiedot eli lainaehdot löytyvät lainan myyntiesitteestä. Keskeiset asiat sijoittajalle ovat laina-aika ja kuponkikorko. Kuponki maksetaan sijoittajalle kerran vuodessa (Euroopassa). Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin joko vuosittaisina lyhennyksinä tai kertasuorituksena laina-ajan päätyttyä (bullet-laina). Myyntiesite sisältää myös muuta tärkeää informaatiota sijoittajalle, joita ovat mm. lainan valuutta, koronlaskentaperuste, emissiokurssi ja lainan minimisijoitus ja lainaajan luottoluokitus (mikäli luokitus olemassa)).

12 Joukkolainan hinta Joukkolainat hinnoitellaan hieman eri tavalla osakkeisiin verrattuna. Niiden hinta merkitään prosentteina nimellisarvosta. Luku 100% tarkoittaa, että joukkolainan hinta on sama kuin nimellisarvo. Esimerkiksi nimellisarvoltaan euron lainan hinta kurssilla 102% on euroa. Joukkolainoilla voidaan siis käydä kauppaa jälkimarkkinoilla. Lainan hinta muuttuu siis markkinoilla. Hintakehitykseen vaikuttavat mm. korkotason muutokset ja lainaavan yrityksen taloustilanteen kehitys (takaisinmaksukyvyn muutokset). Joukkolainan nykyarvo on muiden sijoitusinstrumenttien tapaan tulevien kassavirtojen summa diskontattuna sijoittajien tuottovaatimuksella.

13 Korkotason hinta vaikuttaa joukkolainan hintaan seuraavasti korkotaso laskee, lainan hinta nousee ja vice versa. Joukkolainan tuotto Sijoittajan tuotto muodostuu kupongeista ja mahdollisesta myyntivoitosta tai -tappiosta. Liikkeeseenlaskettavaa lainaa merkittäessa ilmoitetaan usein kuponkikorko, efektiivinen korko sekä tuotto. Kuponkikorko = vuotuisen kupongin määrä lainan nimellisarvosta esim. 4%, kun yritys maksaa vuodessa 400 euroa kuponkia nimellisarvoltaan euron lainasta.

14 Efektiivinen korko lasketaan jakamalla kuponkikorko lainan hinnalla. Esim joukkolainan kuponkikorko on 4% ja hinta 98%. Efektiivinen korko on 4/98 4,1. Lainan efektiivinen tuotto vastaa tietyn tavoin efektiivistä korkoa, mutta se huomioi koron aika-arvon, mahdolliset lyhennykset ja korkomaksut paremmin. Lainan efektiivinen tuotto saadaan ratkaisemalla diskonttokorko, ts. millä korolla diskontattuna tulevien kassavirtojen nykyarvo on sama kuin lainan hinta. Kuvaa sijoittajan saamaa tuottoa!!!

15 Joukkolainojen riskit Joukkolainan suurin riski on, että lainaava yritys/valtio ajautuu maksukyvyttömäksi, eikä pysty suoriutumaan maksuistaan luottoriski Sijoittajan on siis syytä selvittää minkälaiseen joukkolainaan on sijoittamassa mm. yrityksen maksukykyisyys ja lainan asema konkurssitilanteessa. Luottoriskin suhteen turvallisimpia vaihtoehtoja ovat hyvän luottoluokituksen omaavien lainaajien joukkolainat. Joukkolainoihin liittyy myös muita riskejä, kuten korko- ja inflaatioriski sekä uudelleensijoitusriski (velkakirjan korkotuottoja ei välttämättä voi sijoittaa alkuperäisellä tuotolla).

16 Joukkolainat korkosijoituksina, yleistä: Joukkolainojen tuotto on parempi kuin talletuksissa, mutta perinteisesti huonompi kuin osakkeissa. Kotimaisten liikkeellelaskijoiden korot verotetaan pääsääntöisesti lähdeverona, eli 30 prosentin mukaan. Joukkolainan jälkimarkkinakaupan yhteydessä myyjälle maksettava kertynyt korko (jälkimarkkinahyvitys) verotetaan pääomatulona. Joukkolainan ostajalle jälkimarkkinahyvitys on puolestaan verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno.

17 Sijoittajalle voi myös syntyä luovutusvoittoa tai -tappiota, kun joukkolaina luovutetaan ennen eräpäivää > verotetaan pääomatulona. Luovutusvoittoa tai -tappiota voi myös syntyä pidettäessä laina eräpäivään asti, jos joukkolainan merkintä- tai jälkimarkkinahinta palkkioineen on ollut pienempi tai suurempi kuin lainan erääntyessä takaisinmaksettava pääoma. Ulkomaisten liikkeellelaskijoiden joukkolainojen korot ovat yleensä pääomatulon alaisia korkoja.

18 , Kuvan lähde: Danske Bank

19 Mitä luottoluokitus kertoo? Lainanottajan luottoluokitus vaikuttaa olennaisesti joukkolainan korkoon. Tämä pätee niin valtioiden kuin yritystenkin joukkolainoihin. Joukkolainojen liikkeellelaskijat pyrkivät saamaan mahdollisimman hyvän luottoluokituksen, jotta lainan korko olisi mahdollisimman alhainen > matalammat rahoituskustannukset lainaajalle. Luottoluokitus on luottoluokittajan arvio velallisen tai yksittäisen velan luottoriskistä. Yrityslainat jaetaan kahteen eri luokkaan luottoluokituksen mukaan. Luokat ovat investment grade (vakavaraiset yrityslainat) ja high yield (korkeariskiset yrityslainat).

20 , Taulukon lähde: Danske Bank

21 Joukkolainat sijoitussalkussa Joukkolainat ovat siis keskimäärin osakkeita riskittömämpi vaihtoehto ja niiden tuotto on usein pankkitalletuksia parempi. Joukkolainat tuovat osakkeita ja muita omaisuusluokkia sisältävään sijoitussalkkuun hyvää hajautusta. Hajautushyötyä parantaa osakkeiden ja joukkolainojen alhainen korrelaatio. Osakekurssien laskiessa joukkolainojen tuotto tasapainottaa koko salkun tuottoa. Joukkolainat sopivat luonteensa vuoksi myös osakkeita lyhyempi aikaisempaan sijoittamiseen.

22 , kuvan lähde: Danske Bank

23 Linkin https://www.invesco.com/pdf/har-bro-1.pdf takaa löytyvät korkosijoitusten viime vuosien tuotot. Luottoluokitukseltaan korkeariskiset (high yield) yrityslainat ovat viime vuosien aikana tuottaneet varsin hyvin. Sen sijaan riskiltään pienempien joukkolainojen tuotto on jäänyt selvästi heikommaksi.

24 Muut joukkolainat: Perinteisten joukkolainojen lisäksi on olemassa suuri joukko erilaisia joukkolainoja, jotka sijoittuvat perinteisten joukkolainojen ja osakkeiden välimaastoon. Niitä kutsutaan usein välirahoitus- tai mezzaninerahoitusinstrumenteiksi. Sijoittajille näitä tuotteita tarjoavat rahoituslaitokset ja yritykset. Pääomalainalla tarkoitetaan joukkolainaa, jonka yhtiöt voivat lukea osaksi omaa pääomaa ja näin parantaa vakavaraisuuttaan. Sijoittajalle pääomalaina on perinteisiä joukkolainoja riskisempi, koska sillä on huonompi etuoikeus yrityksen konkurssitilanteessa. Pääomalaina voi myös olla perinteisen joukkolainan kaltainen tai vaihtovelkakirjalaina.

25 Vaihtovelkakirjalainassa yhdistyvät joukkolainan korkotuotto ja mahdollisuus joko pääoman palautukseen tai hyötymiseen osakekurssin arvonnoususta. Sijoittaja saa vuotuista kuponkikorkoa ja lisäksi mahdollisuuden/option vaihtaa laina osakkeisiin tietyllä vaihtohinnalla laina-ajan kuluessa. Hybridilaina on yritysten liikkeellelaskema joukkolaina, jolla ei ole erääntymispäivää. Se luetaan kansainvälisen tilintarkastuskäytännön mukaan oman pääoman ehtoiseksi velkakirjaksi, joten sitä käyttämällä yritys voi parantaa omaan pääomaan liittyviä tunnuslukujaan. Hybridilaina on yrityksen konkurssitilanteessa muita perinteisia joukkolainoja huonommassa asemassa.

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Keskustelualoite 2/2011 Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Mikko Spolander Toukokuu 2011 Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä siten välttämättä vastaa valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 8UOhAEN PA.Nt

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 Vesa Vanhanen Suomen Pankin -markkinaoperaatioiden osasto 17.11.1988 27/88 KORKORISKIN HALLINTA VELKAKIRJAMARKKINOILLA Suomen Pankin monistuskeskus Helsinki

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot