Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämis- ja palvelurakenne ohjelma Peruspalveluliikelaitos Jyta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämis- ja palvelurakenne ohjelma 2013-2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta"

Transkriptio

1

2 Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämis- ja palvelurakenne ohjelma Peruspalveluliikelaitos Jyta Hyväksytty:

3 P e r u s p a l v e l u l a u t a k u n t a ? Sisällysluettelo s. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet 3 Kuntouttavat, asiakaslähtöiset palvelut Jytan palveluiden kokonaisuus 3 Palveluohjaustiimit 4 Kotikuntoutus 5 Asuminen 5 Asumispalvelut 5 Kuntouttava mielenterveyskotihoito 6 Somaattisten sairauksien hoito ja perusterveydenhuolto 6 Avotyö ja päivätoiminta 6 Työntekijöiden, palveluketjun, ostopalveluiden tuottajien koulutus ja valmennus ohjelmaan 7 Ohjelman riskiarvio ja seuranta 7 Voimaantulo 8

4 Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet Peruspalveluliikelaitoksen palvelukokonaisuuksien kehittämisessä on todettu, että mielenterveyskuntoutujien palvelukokonaisuus on hajanainen ja asumispalveluiden ostot ovat kovin pirstaleiset. Kokonaisuuden hahmottamiseksi liikelaitos alkoi etsiä yhteistyökumppania palvelurakenteen kuvaamiseen. Selvittelyjen tuloksena yhteistyökumppaniksi löytyivät Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja Asumispalvelusäätiö Aspa. Vuosien aikana tehtiin Asumispalvelusäätiö Aspan toteuttamana liikelaitoksen alueen kuntiin kohdistunut selvitys, jossa arvioitiin mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita ja muita mielenterveyskuntoutujien palveluita Jytakunnissa. (Johanna Määttä, Selvitys mielenterveyskuntoutujien asumisesta Lesti- ja Perhonjokilaakson kunnissa, Kehittyvää erityisryhmien asumista, Asumispalvelusäätiö Aspa 1/2012). Selvityksessä kartoitettiin palveluiden tilanne ja kuultiin laajasti palveluiden käyttäjiä. Tämä ohjelma on laadittu selvityksen tulosten pohjalta niin, että asiaa on laajasti työstetty peruspalveluiden toimijoiden kesken ja erikoissairaanhoidon psykiatrian tulosalueen kanssa. Ohjelman tavoitteet ovat seuraavat: toimivat, asiakaslähtöiset palvelut asiakkaiden osallisuus kuntoutus yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja kuntoutujien omien voimavarojen hyödyntäminen osaamisen kehittäminen liikelaitoksessa mielenterveyskuntoutujien palveluissa avohoitoinen toimintatapa katkeamattomat palveluketjut tavallisten kunnallisten palveluiden ja yhteisöjen hyödyntäminen mielenterveyskuntoutujien läheisten hyvinvointi Jyta liikelaitoksen tavoitteena on parantaa mielenterveyskuntoutujien asemaa kuntalaisina ja asiakkaina. Asiakkaiden osallisuus ja omien voimavarojen käyttäminen osana kuntoutusta ja niiden huomioiminen kaikissa palveluketjun vaiheissa nähdään tärkeänä. Ohjelma on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa ja kunnat sitoutuvat kehittämään myös muita palveluita niin, että ne osaltaan vaikuttavat mielenterveyskuntoutujien hyvinvointiin myönteisesti. Liikelaitoksen vastuulla ovat sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon palveluita. Liikelaitos tekee ohjelman toteuttamisessa ja palveluiden järjestämisessä tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon psykiatrian tulosalueen kanssa. Kuntouttavat asiakaslähtöiset palvelut Jytan palvelukokonaisuus Palvelut jaetaan kahteen kokonaisuuteen avopalveluihin ja asumispalveluihin.

5 Avopalveluiden perustan muodostavat toimivat asumisratkaisut. Mielenterveyskuntoutujille järjestetään yhteistyössä kuntien asuntotoimien kanssa tarvittava määrä vuokra-asuntoja ja tukiasuntoja. Tukiasunnoilla tuetaan mielenterveyskuntoutujien siirtymistä asumispalveluista tai sairaalahoidosta tavalliseen asumiseen ja avopalveluiden piiriin. Muut avopalvelukokonaisuudet ovat: kotikuntoutus, mielenterveyskotihoito ja ohjaus, avotyö ja päivätoiminta, normaalit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä vertaistuki. Asumispalveluiden kokonaisuus muodostuu liikelaitoskunnille palveluita tuottavista asumispalveluyksiköistä. Palveluita tuottavia asumispalveluyksiköitä on sekä alueella että alueen ulkopuolella. Ohjelman tavoitteena on siirtää painopiste ostopalveluissa omalle alueelle ja Keski-Pohjanmaalle. Myös uusia ratkaisuja asumispalveluiden järjestämisessä seurataan ja selvitetään niiden käyttömahdollisuudet, tällaisia ovat mm. kimppa-asuminen ja green care-toiminta. Palveluohjaustiimit Toiminnan koordinointia ja jatkuvaa kehittämistä varten liikelaitokseen perustetaan kaksi palveluohjaustiimiä. Tiimit ovat moniammatillisia elimiä, joiden peruskokoonpano on kiinteä, mutta yksilöllisten tarpeiden mukaan tiimin kokoonpanoa on mahdollista kasvattaa. Asiakas on omassa asiassaan mukana sopimuksen mukaan. Peruspalvelulautakunta on päättänyt tiimien kokoonpanon ja toimialueet (lautakunta 117, ). Tiimit toimivat jokilaaksoittain liikelaitoskunnissa. Tiimien vakituiset jäsenet ovat seuraavat: aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä (asiakkaan kotikunnan alueesta vastaava) psykiatrian aluepoliklinikan lääkäri psykiatrian aluepoliklinikan osastonhoitaja mielenterveysneuvolan psykiatrinen sairaanhoitaja kotihoidon ohjaaja (asiakkaan kotikunnan alueesta vastaava) kotikuntoutuksen toteuttaja/edustaja Lisäksi tiimiin voi kuulua tarpeen mukaan muita sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita, esim. perusterveydenhuollon lääkäri, perheohjaaja, perhetyöntekijä. Palveluohjaustiimeissä käsitellään ainakin seuraavat asiat: mielenterveyskuntoutujien sijoitukset asumispalveluihin avopalveluiden ongelmatilanteet moniongelmaisten asiakkaiden palvelut Tavoitteena on, että palveluohjaustiimissä haetaan ratkaisuja kunkin asiakkaan kohdalla niin, että myönnettävien palveluiden vaikuttavuus on hyvä ja palveluiden hoidon porrastus toimii. Tiimin tehtävä

6 on pitää huolta myös palveluketjun toimivuudesta ko. palveluissa. Tiimit voivat antaa myös toiminnan kehittämisehdotuksia liikelaitokselle ja peruspalvelulautakunnalle Kotikuntoutus Kotikuntoutus on tavoitteellista ja suunnitelmallista psykiatrista kuntoutusta. Palvelua tarjotaan seuraavissa tilanteissa: palveluasumisen vaihtoehtona asumisen tuki asumispalveluista tai sairaalasta kotiutuminen autonomian lisääntymisen vaiheet (esim. nuoren kotoa muuttaminen, opiskelun aloittaminen) Lisäksi kotikuntoutuksena voidaan myöntää erityisistä syistä neuropsykiatrista yksilövalmennusta. Kotikuntoutus kestää tietyn ajan. Palvelu suuntautuu vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. Kotikuntoutuksella on oma paikkansa palvelukokonaisuudessa ja sen kehittämistä jatketaan. Palvelua on saatavissa kaikissa Jyta-kunnissa. Palvelua ostetaan tarpeen mukaan 1-2 työntekijän työpanoksen verran vuodessa. Liikelaitos varaa toimintaan määrärahat vuosittain talousarviokäsittelyssä em. raamin ja tarpeen mukaan. Asuminen Asuminen on aina tavoitteena järjestää omassa kodissa, joka omistus- tai vuokra-asunnossa. Asumista tuetaan tarvittaessa tässä ohjelmassa esitettyjen tukitoimien avulla. Oman kodin löytymiseen sitoudutaan ja asiaa autetaan lisäämällä mielenterveyskuntoutujien tukiasuntojen/vuokra-asuntojen määrää. Asumisolosuhteisiin ja asuinalueen toimivuuteen kiinnitetään huomiota, esim. asuntojen terveellisyys ja asuinpaikan etäisyys palveluista. Asumisen järjestämisessä tehdään yhteistyötä kuntien asuntoviranomaisten ja asuntoyhtiöiden kanssa. Tukiasuntojen määrää lisätään vuosina niin, että joka kunnassa on tarvittaessa käytössä tarvittavat tukiasunnot. Tukiasunnolla tarkoitetaan vuokra-asuntoa, jonka asukas tarvitsee tukea jokapäiväisessä elämässä. Tuki järjestetään tämän ohjelman mukaisilla avopalveluilla. Kun tukiasunnon asiakas ei tarvitse enää tukea kotiinsa tai lähiympäristössä, asunto muuttuu tavalliseksi vuokra-asunnoksi ja kunnan asuntotoimen tukiasunto katsotaan siinä vaiheessa vapaana olevista asunnoista, jos tarvetta on. Tavoitteena on, ettei kukaan joudu olemaan sairaalassa, palveluasumisessa tai muussa hänelle soveltumattomassa paikassa asunnon puutteen vuoksi.

7 Asumispalvelut Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1982/710) 22 :n mukaisia asumispalveluita. Lainkohdan mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Saman lain 23 määrittää ko. palvelun tarvitsijoiksi henkilöt, jotka tarvitsevat erityisestä syystä apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Mielenterveyskuntoutujat voivat tartvita ko. asumispalvelua kuntoutuksensa tietyssä vaiheessa. Jyta-alueella palveluasumisen käyttäjiä on noin 50 henkilöä ja palveluiden tarjonta on hajautunut monille palveluiden tuottajille. Omaa palveluasumistuotantoa liikelaitoksella ei ole. Palveluntuottajien suuri määrä on todettu haasteeksi Aspa selvityksessä (Aspa selvitys, 2012). Asiakasnäkökulmasta katsottuna em. selvityksen mukaan, asiakkaat toivovat, että voisivat päästä palveluasumiseen joko omaan kuntaan tai sen lähelle. Asumispalveluiden koordinaation parantaminen, laadun kehittäminen ja jatkuvasti kasvavien palveluasumisen kustannusten taittaminen ovat tavoitteena asumispalveluiden kehittämisessä. Asumispalveluissa otetaan käyttöön arviointijakso. Arviointijakson aikana selvitetään, mitä tukea kuntoutuja tarvitsee omaan asuntoon tai millaista asumispalvelua, mikäli kotona asuminen ei ole ajankohtaista. Arviointijaksot toteutetaan pääosin oman maakunnan alueella palveluntuottajilta hankittavissa yksiköissä, joissa voidaan ko. arviointijakso toteuttaa tarpeeksi laaja-alaisena ja moniammatillisena työnä. Liikelaitoksen mielenterveyskuntoutujien avopalveluiden työntekijät osallistuvat arviointijakson aikana tehtäviin selvityksiin ja avopalveluiden järjestämiseen. Asumispalvelut jaetaan ympärivuorokautisiin ja muihin asumispalveluihin. Liikelaitos pyrkii vähentämään ympärivuorokautisen palveluasumisen käyttöä ja siirtämään painopistettä muuhun asumispalveluun. Muussa asumispalvelussa kiinnitetään huomiota kuntoutujien tilanteisiin sopeutuviin tukitoimiin sekä siihen, että tukea on tarvittaessa hyvin paikalla. Liikelaitos keskittää jatkossa palveluiden ostoa Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle. Tällöin voidaan huomioida palveluiden käyttäjien toiveet ja mahdollistetaan parempi yhteydenpito ja valvonta yksiköihin, jotta asiakkaan kuntoutumista voidaan seurata. Myös muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on helpompaa omalla alueella. Jatkossa kaikkien palveluasumista tarjoavien yksiköiden on oltava kuntouttavia yksiköitä, joissa uskotaan kuntoutujien omien voimavarojen hyödyntämiseen ja joissa on tavoitteena on pitää palveluasumisjaksot mahdollisimman lyhyinä. Liikelaitos vähentää palveluasumispaikkojen käyttöä kehittämällä avopalveluiden toimivuutta ja lisäämällä niiden määrää. Liikelaitos varaa vuodesta 2015 alkaen palveluasumiseen 39 paikkaa, joista ympärivuorokautisia paikkoja on 14 kpl ja muita palveluasumispaikkoja 25 kpl. Nämä ovat maksimipaikkamäärät, joista poikkeaminen voidaan tehdä vain erityisestä syystä. Palveluasumisessa hyödynnetään ensisijaisesti Jyta-alueella toimivien palveluntuottajien yksiköitä. Nämä ovat Mikeva Lestijärvi, Purojanpirtti (Veteli) ja Keltasirkku (Kannus). Muut asumispalvelupaikat ostetaan jatkossa muualta Keski-Pohjanmaan maakunnasta, lähinnä Kokkolasta. Vain erityistarpeisiin voidaan poikkeustapauksissa palveluita ostaa muualta.

8 Kuntouttava mielenterveyskotihoito Uutena palveluna liikelaitos aloittaa mielenterveyskotihoidon palvelut. Toiminnassa korostuu ohjaus ja kuntoutus. Toiminta on ylläpitävää kuntoutusta ja alkaa palveluketjussa kotikuntoutuksen edettyä tavoitteeseensa tai ennen kotikuntoutusjakson aloittamista. Palvelu eriytetään muusta kotihoidosta ja työntekijät sijoittuvat organisaatiossa aikuissosiaalityön tiimeihin jokilaaksoissa. Mielenterveyskotihoito tekee yhteistyötä kotihoidon kanssa. Kotihoitoon nimetään mielenterveyskotihoidon vastuuhenkilö(t), jotka toimivat yhteistyössä mielenterveyskotihoidon kanssa muodostaen jokilaaksoittain toimivia palvelukokonaisuuksia. Työhön palkataan kaksi työntekijää, yksi työntekijä/jokilaakso vuoden 2014 aikana. Työntekijän koulutustausta voi olla lähihoitaja/psykiatrinen sairaanhoitaja/sosionomi. Perhossa ko. toiminnassa on jo työntekijä, jonka toiminta jatkuu. Somaattisten sairauksien hoito ja perusterveydenhuolto Mielenterveyskuntoutujien terveyden- ja sairaanhoito on tärkeä osa toimivaa palvelukokonaisuutta. Mielenterveyskuntoutujien somaattisten sairauksien hoidossa ei saa olla muusta väestöstä poikkeavaa tilannetta, vaan heidän tulee saada hyvät perusterveydenhuollon palvelut. Erityisesti on huomioitava lääkkeiden sivuvaikutukset muuhun terveyteen. Perusterveydenhuollossa puututaan aktiivisemmin mielenterveyskuntoutujien somaattisiin terveysongelmiin. Mielenterveyskuntoutujien ongelmana saattaa olla, etteivät he saa tarvitsemiaan palveluita, vaan jäävät muita helpommin huomiotta, nimetään erityisesti moniongelmaisille mielenterveyskuntoutujille (palveluohjaustiimin asiakkaille) perusterveydenhuollosta omahoitaja, jonka kautta palvelutarpeet tulevat paremmin kuulluiksi. Omahoitajina voivat toimia esim. päivystävät sairaanhoitajat, laajavastuiset sairaanhoitajat, vastaanoton sairaanhoitajat. Avotyö ja päivätoiminta Avotyö ja päivätoiminta tukevat omassa kodissa asumista ja ovat osa kuntoutumisprosessia. Jyta-alueella päivätoimintaa järjestetään alueella toimivissa päivätoimintayksiköissä, Koivutarha (Kannus) ja Vaskooli (Veteli) sekä Perhossa oman kunnan toimintana. Lisäksi Lestijärvellä päivätoimintaa järjestetään asumisyksikön yhteydessä lähinnä asumisyksikön entisille asiakkaille. Toholammilla on osaviikkoista Koivutarhasta käsin järjestettyä toimintaa. Osa mielenterveyskuntoutujista osallistuu toimintaa työ- ja toimintakeskuksissa (Eke-tuote, Kaustinen, avotyökeskus, Kannus ja toimintakeskus Toholampi). Avotyöpaikkoja on lukumääräisesti vähän ja vähemmän kuin mitä on tarvetta. Avotyöpaikkojen järjestämiseen ja tarvittavaan ohjaukseen ei ole voimavaroja tarpeeksi tällä hetkellä.

9 Päivätoimintaa jatketaan entisissä puitteissa ja toimintaa kehitetään joustavasti entistä enemmän kuntoutumista silmällä pitäen. Toimintakeskukset, mielenterveyskotihoito ja mielenterveyskuntoutujien päiväkeskukset järjestävät jatkossa avotyöpaikat yhteistoiminnassa. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä avotyöpaikkoja on joka kunnassa tarpeen mukaan 1-8 työpaikkaa/kunta. Avotyöpaikkoihin siirtymisen tukemiseksi järjestetään tarpeen mukaan 1-2 arviointi- ja valmennusjaksoa päiväkeskuksissa. Työntekijöiden, palveluketjun, ostopalveluiden tuottajien koulutus ja valmennus ohjelmaan Ohjelman läpiviemistä on tuettava henkilöstön täydennyskoulutuksella liikelaitoksessa ja erikoissairaanhoidossa. Ostopalveluiden tuottajien osaamista ja asennetta on myös kehitettävä avohoitoisemmaksi ja tätä ohjelmaa tukevaksi. Palveluiden tuottajien kanssa käydään keskustelua ohjelman tavoitteista ja miten ne omalla toiminnallaan sitoutuvat ohjelman toteuttamiseen. Toimijoiden kesken järjestetään ajoittain eri yhteyksiin sovitettuna keskustelutilaisuuksia ohjelman toteuttamiseen ja palveluiden toimivuuteen sekä laatuun liittyen, esim. voidaan hyödyntää kehittämispäiviä. Ohjelman seuranta ja riskiarvio Ohjelman toteuttaminen on tärkeää mielenterveyskuntoutujien palveluiden parantamiseksi ja palvelurakenteen avohoitoistamiseksi. Jotta kaikki palveluiden tarvitsijat voisivat saada kohtuulliset ja tarpeen mukaiset palvelut oikeaan aikaan, on välttämätöntä pystyä parempiin palveluihin avohoidossa. Ohjelman toteuttamisen riskejä ovat: palveluketjun eri osapuolien huono sitoutuminen ohjelmaan, esim. erikoissairaanhoito ei tunne eikä tue ohjelman mukaista toimintaa osaamisen haasteet liikelaitoksessa ja palveluiden tuottajilla, uutta kuntouttavaa, ihmisten voimavaroihin luottavaa ei pystytä oppimaan eikä omaksumaan asuntoja ei järjesty tarpeen mukaan ajoissa palveluiden käyttäjien mielipiteet ja kuuleminen jää vähälle huomiolle Ohjelman toteutumista seurataan liikelaitoksen ja peruspalvelulautakunnan toiminta- ja toimintasuunnittelun yhteydessä, tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa, omistajaohjauksen neuvottelukunnassa aikuissosiaalityön työryhmissä, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma palavereissa ja palveluohjaustiimeissä. Kaikki toimijat velvoitetaan esittämään lautakunnalle vähintään kerran vuodessa peruspalvelulautakunnalle katsaus omasta näkökulmastaan ko. ohjelman etenemisestä omassa toiminnassaan ja miten kokonaisuus näyttäytyy ja toimii heidän näkökulmastaan. Ensimmäinen katsaus tehdään marraskuussa Kaikkien katsausten tekijöiden on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan selvittämään katsauksiin käyttäjien mielipiteitä palveluista, niiden toimivuudesta, laadusta ja asiakaslähtöisyydestä.

10 Voimaantulo Ohjelmaa aletaan toteuttaa heti, kun lautakunta on sen hyväksynyt.

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot