Nettitekstiä ryhmätyönä: rakennetaanko tietoa yhdessä vai erikseen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nettitekstiä ryhmätyönä: rakennetaanko tietoa yhdessä vai erikseen?"

Transkriptio

1 ITK teemaseminaari Nettitekstiä ryhmätyönä: rakennetaanko tietoa yhdessä vai erikseen? Eero Sormunen & Jannica Heinström, Tampereen yliopisto Carita Kiili, Jyväskylän yliopisto Terhi Davis, Tampereen lyseon lukio

2 Seminaarin rakenne Uudet lukutaidot ja niiden ohjaaminen Miksi yhteisöllinen työskentely voi edistää oppimista? Tutkimustuloksia opetuskokeiluista Tapaus A: Lukiolaiset yhteisöllisinä lukijoina (Jyväskylä) Tapaus B: Wikipedia-kirjoittaminen tiedonhallintataitojen opetuksessa (Tampere) Huomioita opetuskokeiluista Opetuskokeilut opettajan silmin Keskustelua

3 Keskeisiä käsitteitä Informaatiolukutaito on kykyä (1) määritellä tarvittava tieto ja hakea sitä eri kanavista, (2) arvioida tietoa kriittisesti ja yhdistellä sitä omaan tietämykseen, (3) käyttää tietoa tehokkaasti tehtävän tavoitteiden mukaisesti ja (4) ymmärtää tiedon käytön taloudelliset, oikeudelliset ja eettiset ehdot (ARCL 2000) Internetlukeminen sisältää seuraavat prosessit: (1) keskeisten kysymysten asettaminen, (2) tiedonhaku, (3) informaation kriittinen arviointi, (4) informaation syntetisointi ja (5) kommunikointi (Leu & al 2013)

4 Miten yhteisöllinen työskentely voi edistää oppimista? Selittäminen tekee ajattelun näkyväksi hyödyttää sekä selittäjää että kuulijaa Erimielisyyksistä keskustelu pyrkimys yhteiseen ymmärrykseen -> omien näkemysten perustelu -> oppiminen Vaihtoehtojen esittäminen uusien näkökulmien ja ratkaisujen kehittely (vrt. yksintyöskentely confirmation bias) Yhteinen toiminnan säätely toiminnan säätely tehokkaampaa kuin yksin työskenneltäessä strategiset ratkaisut perustellaan (Dillenbourg & Schneider 1995; Dillenbourg 1999)

5 Miksi ohjata informaatiolukutaitojen oppimista ryhmässä? Informaatiolukutaidot sosioteknisinä ja -kulttuurisina käytäntöinä Tiedonhankinnan ja käytön strategiat: ideointia vaativia, heuristisia, yrityksen ja erehdyksen logiikka Oppilaiden erilaiset tieto- ja osaamispohjat Ideoiden kehittely ja kokeilu Kokemusten jakaminen Vertaistuki opettajan ohjauksen täydentäjänä Koulukulttuurin kehittäminen Ryhmätyö tekee opiskelutyön käytäntöjä näkyväksi, myös hyvät informaatiokäytännöt Onnistuessaan vahvistaa yhteisön hyvien käytäntöjen normeja Hyvät käytännöt rakentuvat toki tieto- ja taitoperustalle

6 Tapaus A. Lukiolaiset yhteisöllisinä lukijoina Opiskelijoiden (n=76) tehtävänä oli laatia pareittain kirjoitelma aiheesta Pitäisikö internetsensuuria tiukentaa? Heitä pyydettiin tarkastelemaan aihetta eri näkökulmista. Opiskelijat jaettiin argumentointikaavioryhmään (n = 38) ja muistiinpanoryhmään (n = 38). Opiskelijoiden yhteisöllistä internetlukemista tutkittiin analysoimalla heidän lukemisen aikana käymänsä keskustelut ja videonkaappausohjelmalla tallennetut toiminnot.

7 Opetuskokeilun vaiheet Tutustuminen argumentoinnin perusteisiin äidinkielen tunnilla Aikaisemman tiedon aktivointi: Aiheesta keskustelemien ja muistiinpanojen tai argumentointikaavion laatiminen (10-15 min) Yhteisöllinen internetlukeminen: Tiedonhaku internetistä + muistiinpanojen tai argumentointikaavion täydentäminen (30 min) Yhteisöllinen kirjoittaminen: Kirjoitelman laatiminen muistiinpanoja tai kaaviota hyödyntämällä (45 min)

8 Argumentointikaavio lukemista tukemassa

9 Opetuskokeilusta tehdyt tutkimukset Tutkimus Osallistujat Keskeinen tutkimuskysymys I II III Muistiinpanoryhmän opiskelijat (n=38) Muistiinpano- ja argumentointikaavioryhmän opiskelijat (n = 76) Argumentointikaavioryhmän opiskelijat (n = 38) Miten opiskelijaparit rakentavat merkityksiä ja tietoa silloin, kun he etsivät informaatiota internetistä kirjoitelmaansa? 1) Minkälaisia lukemisen strategioita muistiinpano ja argumentointikaavioryhmän opiskelijat käyttivät, kun he etsivät informaatiota internetistä kirjoitelmaansa? 2) Miten muistiinpano ja argumentointikaavioryhmän opiskelijat yhdistelevät ideoita kirjoitelmissaan? Miten opiskelijat yhdistelivät eri informaationlähteitä (oma aikaisempi tieto, internetlähteet, lukemisen ja kirjoittamisen aikana käydyt keskustelut) kirjoitelmissaan?

10 Tutkimuksessa I havaittua Parhaimmillaan yhteisöllinen lukeminen tuki syvällistä sisällön prosessointia, vastavuoroista tekstien tarkastelua ja yhteisen tiedon rakentamista. Tällaisessa lukemistilanteessa opiskelijat käyttivät vastavuoroisesti monipuolisesti erilaisia lukemisen strategioita. Se, kuinka syvällisesti opiskelijat työstivät lukemaansa ja luetun pohjalta heränneitä ajatuksiaan, oli yhteydessä heidän kirjoitelmista saamiinsa arvosanoihin.

11 Tutkimuksessa I havaittua Pelkästään osallistuminen yhteisölliseen lukemistilanteeseen ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikki opiskelijat osaisivat hyödyntää yhteisöllisen työskentelyn mahdollisuuksia. Opiskelijoiden tavat lukea yhdessä vaihtelivat melkoisesti: kun osa opiskelijoista rakensi tietoa yhdessä, niin osa opiskelijoista tukeutui yksilöllisempään lukemistapaan.

12 Tutkimuksessa II havaittua Argumentointikaavion laatiminen voi parhaimmillaan jäsentää opiskelijoiden lukemista ja edistää käsitteiden ja argumenttien välisten suhteiden tarkastelua. Kaavioryhmään kuuluneiden opiskelijoiden kirjoitelmat olivat sisällöltään argumentatiivisempia kuin muistiinpanoja laatineiden opiskelijoiden kirjoitelmat.

13 Tutkimuksessa III havaittua Kun opiskelijat työskentelivät yhdessä ja työskentelyprosessi oli jäsennetty erillisiin työskentelyvaiheisiin, opiskelijat eivät tukeutuneet leikkaaliimaa strategiaan. Erilaisten informaation lähteiden (aikaisempia tietojaan, internetlähteitä, sekä lukemisen ja kirjoittamisen aikana käymiään keskusteluja) hyödyntäminen tuotti omannäköisiä kirjoitelmia.

14 Tutkimuksessa III havaittua Vaikka argumentointikaavion laatiminen lukemisen aikana edisti argumenttien ja ideoiden välisten yhteyksien tarkastelua, aiheutti se joillekin opiskelijoille ongelmia. Esimerkiksi kaksi opiskelijaparia hyödynsi melko paljon lukemisen aikana syntyneitä omia ideoitaan ja näiden ideoiden ketjuttaminen vei heidät melko kauas itse tarkasteltavasta aiheesta. Näiden parien kirjoitelmat sisälsivät muita opiskelijapareja enemmän epäolennaista tietoa.

15 Tapaus B - kenttätutkimus Historian kurssi 28 oppilasta, 7 ryhmää (3-5 oppilasta/ryhmä) Artikkeli koulun wikiin Suomen historiasta Opettaja nimesi ryhmät ja aiheet 2 viikkoa; 6 x 75 min Tehtävän pohjustus: - - Äidinkielen kurssi 30 oppilasta, 10 ryhmää (3 oppilasta/ryhmä) Artikkeli Wikipediaan klassikkoteoksesta Opettaja nimesi ryhmät, aiheen valinta listalta 5 viikkoa; 8 x 75 min Tehtävän pohjustus: Teoksen rakenneanalyysi (yks.) Wikipedia-tehtävä (ryhmä) Aineistot: oppilaiden haastattelut ja kyselyt, opettajien haastattelut, dokumentit

16 Opettajan kommentit/ oppilaiden kysymykset (per ryhmä) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Verkossa Kasvokkain 0 *) Sijaisopettaja 2x2 tuntia

17 Oppilaiden ryhmätyöstrategiat Yksin työskentely Delegointi (yleisyys 11%): yksi tekee aktiviteetin muiden puolesta Erikseen tekeminen (63%): kukin tekee aktiviteetin erikseen esim. kirjoittamalla omasta alateemasta/oman alaluvun Yhdessä työskentely Parina tekeminen (22%): kaksi ryhmän jäsentä tekee aktiviteetin yhdessä Ryhmänä tekeminen (45%): vähintään kolme ryhmän jäsentä tekee aktiviteetin yhdessä

18 Työskentelytavan valintaperusteet Delegointi Työn tasapuolinen jako Henkilön erityistaidot tai kiinnostus Erikseen tekeminen Työn tasapuolinen jakaminen Tekemisen tehokkuus, päällekkäisen työn välttäminen Yhteisen ymmärryksen/ näkemyksen muodostuksen työläys Opettajan ohjaus (aihejako) Parityöskentely Työn tasapuolinen jakaminen Työskentelyn laatu Jaettu vastuu Ryhmätyöskentely Työskentelyn ja lopputuotoksen laatu Jaettu vastuu

19 Yhdessä tekeminen eri aktiviteeteissa Klusterit Yhteisölliset Ryhmä Suunnittelneminetely Hakemi- Arviointi Lukeminen Kirjoitta- Viimeis- ÄI2 Yhdessä Yhd/yksin Yhdessä Yhdessä Yhdessä ÄI9 Yhdessä Yhd/yksin Yhdessä Yhdessä Yhdessä Yhdessä ÄI3 Yhdessä Yhd/yksin Yhdessä Yhd/yksin Yhdessä HI2 Yhd/yksin Yhd/yksin Yhd/yksin Yhdessä Yhd/yksin Yhd/yksin ÄI10 Yhd/yksin Yhd/yksin Yhdessä Yhdessä Yhd/yksin Yhd/yksin ÄI6 Yhdessä Yksin Yhdessä Yhd/yksin Yhd/yksin Yhd/yksin ÄI4 Yhd/yksin Yhd/yksin Yksin Yhd/yksin Yhd/yksin ÄI8 Yhd/yksin Yhd/yksin Yhd/yksin Yksin Yhd/yksin Yhd/yksin ÄI1 Yhdessä Yhd/yksin Yhd/yksin Yhd/yksin Yksin ÄI5 Yhdessä Yhd/yksin Yhd/yksin Yksin Yksin Yksin HI5 Yhd/yksin Yksin Yhd/yksin Yksin Yksin Yksin ÄI7 Yhd/yksin Yksin Yhdessä Yksin Yksin Yksin HI1 Yksin Yhd/yksin Yhd/yksin Yksin Yksin HI4 Yksin Yhd/yksin Yhd/yksin Yksin Yksin HI6 Yksin Yhd/yksin Yksin Yksin Yksin Yksin HI7 Yksin Yksin Yksin Yksin Yhd/yksin HI3 Yhd/yksin Yksin Yksin Yksin Yhdessä Yhteistoiminnalliset Hajonneet

20 Ryhmätyökokemukset Historian kurssi Ryhmässä selkeä työnjako Yhdessä työskentely vähän Äidinkielen kurssi Tiivis yhteistyö Tärkeät ratkaisut yhdessä Ryhmässä syntyi hyviä ideoita Opin monipuolisemmin ryhmässä Positiivinen kokemus

21 Vaikeudet ja oppimiskokemukset Historian kurssi Vaikeudet Tavoitteiden ymmärtäminen Sisällön suunnittelu Sopivan aineiston löytäminen Oman tekstiosuuden suunnittelu Oppimiskokemukset Tiedonhaku netissä Äidinkielen kurssi Vaikeudet Lähteisiin viittaaminen ja lähdemerkinnät Tekstin vienti Wikipediaan Oppimiskokemukset Wikipedia-artikkelien ja muiden lähteiden erot Lähteisiin viittaaminen Wikipedia/wiki

22 Miten opettaja voi ohjata yhteisöllistä työskentelyä? Tehtävänanto edellyttää erilaisten näkökulmien tai ratkaisujen pohtimista ja niiden perustelemista Työskentelyn jäsentäminen eri vaiheisiin yksilöllinen valmistautuminen yhteisölliseen työskentelyyn tutkimuskysymyksen kehittely ennen tiedonhakuvaihetta hyväksi havaittujen oppimisstrategioiden tukeminen Vaatimusten näkyväksi tekeminen opiskelijat pystyvät vertaamaan omaa toimintaansa tavoiteltuun genre-ajattelu, lopputuotteen vaatimukset ja rakennemallit aikataulutus, väliraportointi ohjaava palaute TVT -työkaluja hyödyntäminen ajatusten näkyväksi tekeminen ohjaaminen tarkoituksenmukaisten oppimisen strategioiden käyttämiseen

23 Lähteet ACRL Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Chigago: Association of College and Research Libraries (ACRL). Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by "collaborative learning"? Teoksessa: P. Dillenbourg (Ed.), Collaborative learning: Cognitive and computational approaches. (pp. 1-16). Amsterdam: Pergamon, Elsevier Science. Dillenbourg, P. & Schneider, D. (1995). Collaborative learning and the Internet. Teoksessa: Proceedings of the Fourth Int. Conference on Computer Assisted Instruction. Taiwan, ss. S S unige. ch/tecfa/tecfa-research/cmc/colla/iccai95 1. html. ICCAI 95. Leu, D. J., Kinzer, C. K., Coiro, J., Castek, J., & Henry, L. A. (2013). New literacies: A dual-level theory of the changing nature of literacy, instruction, and assessment. Teoksessa: D. E. Alvermann, N. J. Unrau, & R. B. Ruddel (Eds.), Theoretical models and processes of reading (6th ed.) (pp ). Newark, DE: International Reading Association.

24 Lisätietoa Tapaus A Kiili, Carita. (2012). Online Reading as an Individual and Social Practice. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (väitöskirja) Carita Kiili Tapaus B Know-Id hankeen kotisivut https://www12.uta.fi/blogs/know-id/ (mm. kaikki julkaisut) Eero Sormunen Jannica Heinström Tampereen lyseon lukio Kotisivut (http://tampereenlyseonlukio.yhdistysavain.fi/) Terhi Davis

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Ainedidaktiikka IV 1 Jenni Kaikkonen Heidi Kemi Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa kartoitettiin lukion 1. vuosikurssin oppilaiden

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen Tutkivan oppimisen malli ja yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen Kaarina Ranne Yliopettaja, työnohjaaja, KT Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu kaarina.ranne@tamk.fi Pekka Kalli Yliopettaja,

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

Kognitiiviset, affektiiviset. ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet ilmenevät yrittäjämäisessä oppimisessa

Kognitiiviset, affektiiviset. ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet ilmenevät yrittäjämäisessä oppimisessa LTA 3/08 p. 269 296 Paula KyRö, JaRKKo MylläRi ja Jaana seikkula-leino Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet yrittäjämäisessä oppimisessa abstrakti

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA Työskentelyopas Lasten ja nuorten kuntoutuskoti Himaharjulle Minna Honkanen Kati Janttonen Merja Manner Opinnäytetyö Sosionomi (AMK) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot