Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri"

Transkriptio

1 kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys

2 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset ovat julkisen hallinnon yhteisesti muodostamia tavoitetilan ja nykytilan kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, tietotarpeista, tietojärjestelmistä ja teknologiaratkaisuista, joiden avulla varmistetaan julkisen hallinnon eri osaalueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukainen huomioiminen kaikessa toiminnassa ja IT-ratkaisuiden kehittämisessä. Arkkitehtuurin tavoitetilan linjausten ja kuvausten avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallis-tekninen ympäristö, joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa ja keskeiset komponentit toteutetaan vain kerran. Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä lla julkisen hallinnon kehitettävät ja ylläpidettävät yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset sekä niiden toteutuksessa käytettävät kuvausmallit ja -tavat. Dokumentissa kuvataan linjausten ja kuvausten kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat tahot, jotka toteuttavat tehtävänsä julkisen hallinnon KA-hallintamallissa kuvatulla tavalla. Dokumentissa on ehdotukset myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista tavoitetilan arkkitehtuurikuvauksista sekä niiden toteutusperiaatteista.

3 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto kokonaisarkkitehtuuri Dokumentin rakenne Lähtöaineistot arkkitehtuurin linjaukset ja kuvaukset kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset Nykytilan arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset - kuvausmallit palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut prosessikartta yhteiset tietovarannot Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys ydinsanastot Fyysiset tietovarannot Tietojärjestelmäsalkku Rajapinnat arkkitehtuurin periaaten kuvaukset Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet arkkitehtuuriperiaatteet yhteiset standardit arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaukset Yleiset tavoitetilan kuvaukset tietoarkkitehtuuri yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri Viitearkkitehtuurikuvaukset Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri yhteisten ICT-palvelujen viitearkkitehtuuri yhteisten tietovarantojen viitearkkitehtuuri tilastotoiminnan viitearkkitehtuuri palveluväylän viitearkkitehtuuri Yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Viittaukset arkkitehtuurikuvauksiin Nykytilan kuvaukset: Periaaten kuvaukset: Yleiset tavoitetilan kuvaukset: Tavoitetilan viitearkkitehtuurikuvaukset...42

4 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 1 Johdanto 1.1 kokonaisarkkitehtuuri (42) kokonaisarkkitehtuurin arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset ovat osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. yhteinen kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuurin kuvaus KA-hallintamalli KAkehittämispolku KAkypsyysmalli KA-kohdealuejako KA-suunnittelumenetelmät KA-linjaukset ja -kuvaukset Kuva 1: yhteisen kokonaisarkkitehtuurin dokumentaation rakenne arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset ovat julkisen hallinnon yhteisesti muodostamia tavoitetilan ja nykytilan kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, tietotarpeista, tietojärjestelmistä ja teknologiaratkaisuista, joiden avulla varmistetaan julkisen hallinnon eri osaalueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukainen huomioiminen kaikessa toiminnassa ja IT-ratkaisuiden kehittämisessä. Käytännössä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu jäsennyksestä, kuvauspohjista ja näiden avulla toteutetuista arkkitehtuurilinjauksista. Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset kuvaavat, kuinka julkisen hallinnon organisaatioiden muodostaman kokonaisuude osat organisaatiot, tiedot, toimijat, toimintaprosessit, tietojärjestelmät sekä teknologiset laite- ja käyttöympäristöt liittyvät tällä hetkellä toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena, jossa jokaisella osalla on selkeä rooli ja tarkoitus. Nykytilan kuvausten tarkoitus on auttaa paremmin ymmärtämään julkisen hallinnon organisaatioiden välisiä yhteyksiä sekä parantaa olemassa olevan ympäristön hallintaa. Nykytila kuvataan lähtien konkreettisista kuvauksista kohti käsitteellisesti abstraktimpia eli yleisempiä kuvauksia. Nykytilasta on helpompaa tunnistaa, mistä konkreettisista osista se koostuu, kuin millä suunnitteluperiaatteilla nykytilaan on tultu. arkkitehtuurin nykytilasta kuvataan keskeisimmät palvelut, ylän prosessit joiden avulla palvelut tuotetaan, palveluissa hyödynnettävät käsitteet sekä koko julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys ja teknologia-arkkitehtuurissa noudatettavat päälinjaukset. Tavoitetilan arkkitehtuuri on sekä strategisen että operatiivisen johtamisen väline, jonka avulla ydintoiminnan lähtökohdista ja tavoitteista lähtien yhtenäistetään toiminnan kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuuri parantaa organisaation kykyä saavuttaa halutunlainen tulevaisuus. Sen avulla IT-ratkaisujen kehittämisestä tulee ennakoivaa ja se saadaan sidotuksi ydintoiminnan kehittämiseen. arkkitehtuurin tavoitetilassa kuvataan sekä keskeisimmät arkkitehtuuriperiaatteet ja arkkitehtuuriin suunnitteluun ja arkkitehtuurinmukaisten ratkaisuiden toteutuksiin vaikuttavat linjaukset että kansallisesti kehitettävien sovittujen kohteiden toteutusten ylän viitearkkitehtuurit. Tavoitetilan kuvaukset ohjaavat julkisen hallinnon organisaatioiden päätöksentekoa ja kehittämistoimintaa.

5 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Arkkitehtuurin tavoitetilan linjausten ja kuvausten avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallis-tekninen ympäristö, joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa ja keskeiset komponentit toteutetaan vain kerran. tavoitetilan viitearkkitehtuurit kuvastavat tavoitetta usean vuoden päähän ja niiden toteuttaminen edellyttää sekä useita rajatumman kohdealueen tarkennettuja toteutusta ohjaavia tavoitearkkitehtuurikuvauksia (tarkemmat viite- ja kohdearkkitehtuurit) sekä näiden toteuttamisprojekteja. tavoitetilan viitearkkitehtuurien toteutusten ensimmäisissä versioissa otetaan kantaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteisiin, strategisiin tavoitteisiin, sidosarkkitehtuureihin sekä pääprosesseihin ja keskeisimpiin yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin. 1.2 Dokumentin rakenne 1.3 Lähtöaineistot Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä lla julkisen hallinnon kehitettävät ja ylläpidettävät yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset sekä niiden toteutuksessa käytettävät kuvausmallit ja -tavat. Dokumentissa kuvataan linjausten ja kuvausten kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat tahot, jotka toteuttavat tehtävänsä julkisen hallinnon KA-hallintamallissa kuvatulla tavalla. Dokumentissa on ehdotukset myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista tavoitetilan arkkitehtuurikuvauksista sekä niiden toteutusperiaatteista. Luvussa 2 kuvataan julkisen hallinnon arkkitehtuurilinjausten ja -kuvausten jäsennys nykytilan ja tavoitetilan kuvauksiin. Nykytilan kuvaukset esitellään luvussa 3 ja tavoitetilan kuvaukset luvuissa 4 ja 5. Luvussa 6 on kerrottu yhteentoimivuuden kuvauksista ja niiden toteuttamisesta. Luvussa 7 on viittaukset varsinaisiin arkkitehtuurililnjauksiin ja kuvauksiin. Määrittelyn lähtöaineistona julkisen hallinnon arkkitehtuurilinjauksissa ja kuvauksissa käytetään valtiovarainministeriön Valtion arkkitehtuurit (VALTASA) hankkeen tuottamia dokumentteja valtionhallinnon arkkitehtuuriperiaatteista ja yhteisestä toiminta-arkkitehtuurista sekä julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurista sekä valtionhallinnon yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuurista. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kuvausmenetelmien osalta määrittely pohjautuu julkisen hallinnon suositukseen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmästä (JHS 179 ICTpalvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen). 2 arkkitehtuurin linjaukset ja kuvaukset arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset jäsennetään kahteen selvästi toisistaan erotettaviin kategorioihin: nykytilan kuvaukset ja tavoitetilan kuvaukset. Tavoitetilan kuvaukset jäsentyvät edelleen yhteisiin periaatteisiin (periaaten kuvaukset) sekä yhteisiin ylän arkkitehtuurikuvauksiin ja tietyn rajatun kokonaisuuden viite- ja kohdearkkitehtuurikuvauksiin.

6 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Periaate tavoitteet Yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet Yhteiset standardit Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Käsitteellinen palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Looginen prosessikartta yhteiset loogiset tietovarannot tavoitteet yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys Fyysinen ydinsanasto yhteiset fyysiset tietovarannot tietojärjestelmäsalkkku tietojärjestelmien rajapinnat Kuva 2: KA:n arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Nykytilan kuvausten tehtävä on tarjota koko yhteiskunnalle näkymä julkisen hallinnon toimintaan. Nykytilan analysointi ja sen kuvaus toimivat pohjana julkisen hallinnon toimijoiden tavoitetilan suunnittelulle auttaen ymmärtämään toiminnan rakenteita ja riippuvuuksia sekä hahmottamaan ratkaistavia haasteita Periaaten kuvausten tehtävä on muodostaa kaikkia julkisen hallinnon organisaatioita ja niiden toimintaa koskevat yhteiset tavoitteet ja periaatteet Tavoitetilan kuvausten tehtävä on ohjata julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaa kohti yhteistä tavoitetta sekä tarjota muulle yhteiskunnalle näkymä julkisen hallinnon tavoitteista sekä toimenpiteistä ja aikatauluista, joilla tavoitteeseen pyritään Julkisen hallinon arkkitehtuurin nykytilan kuvaukset totetetaan pääsääntöisesti siten, että julkisen hallinnon kuvaukset muodostetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektorien tuottamien nykytilan kuvausten pohjalta.

7 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Periaatteet Julkisen hallinnon Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Tavoitetilan kuvaukset Ohjaavat periaatteet Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Nykytilan kuvaukset Muutos- ja kehitystarpeet Periaatteet Kohdealueen Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Tavoitetilan kuvaukset Ohjaavat periaatteet Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Nykytilan kuvaukset Muutos- ja kehitystarpeet Periaatteet Kohdealueen osa-alueen Toiminta Tieto Tietojärjestrelmä Teknologia Kuva 3: yhteisten arkkitehtuurikuvausten hierarkia Arkkitehtuurin tavoitetilan kuvausten toteutusta varten muodostetaan erilliset kehittämisprojektit, jotka tuottavat tavoitteena olevat koko julkista hallintoa ohjaavat linjaukset tai kuvaukset. Tavoitetilan kuvausten toteutusaikataulut ja vastuut on kuvattu karkealla lla julkisen hallinnon KA-kehittämispolussa. arkkitehtuurilinjauksia ja kuvauksia kehitetään ja ylläpidetään julkisen hallinnon KA-hallintamallin mukaisesti. 3 kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset 3.1 Nykytilan arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset - kuvausmallit kokonaisarkkitehtuurityössä kehitetään ja ylläpidetään julkisen hallinnon yhteisiä arkkitehtuurin ylän kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, toiminnassa tarvittavasta tiedosta sekä toimintaa ja tiedon hallintaa tukevista tietojärjestelmistä. arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset suunnitellaan ja kuvataan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin yhteisen suunnittelumenetelmän (JHS 179 -suositus) esittämällä tavalla ja niitä ylläpidetään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti.

8 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Käsitteellinen palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Looginen prosessikartta yhteiset loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys Fyysinen ydinsanasto yhteiset fyysiset tietovarannot tietojärjestelmäsalkkku tietojärjestelmien rajapinnat Kuva 4: KA:n nykytilan kuvaukset arkkitehtuurinäkökulmittain arkkitehtuurin nykytilan kuvaukset ovat: Käsitteellinen : palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Looginen : prosessikartta yhteiset tietovarannot (looginen kuvaus) yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys Fyysinen : ydinsanasto yhteiset tietovarannot (fyysinen kuvaus) tietojärjestelmäsalkku yhteisistä tietojärjestelmistä yhteisten tietojärjestelmien rajapinnat (yhteentoimivuuden kuvaukset) kuvausten toteutuksen ja ylläpidon vastuut on kuvattu KA-hallintamallissa. Arkkitehtuurin toteutuksen aikataulu sekä toteutuksen organisointi kuvataan julkisen hallinnon KA-kehittämispolussa.

9 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 3.2 palvelukartta (42) palvelukartassa kuvataan toiminta-arkkitehtuurinäkökulmassa julkisen hallinnon ydintoiminnan tuottamat keskeiset pääpalvelut. kartan tehtävänä on kuvata visuaalisesti julkisen hallinnon pääpalvelut. kartan tarkoitus on antaa julkisen hallinnon asiakkaille sekä koko yhteiskunnalle yksi näkymä julkisen hallinnon toiminnan tuotoksiin. palvelukartta Kuvauksen tavoite Tarjota yhteiskunnan tarpeisiin yksi yhteinen näkymä koko julkisen hallinnon pääpalveluihin ja palveluryhmiin Mahdollistaa yhteisten palvelutoiminnallisuuksien tunnistamisen eri palveluiden ja palveluryhmien välillä yhteisen kehittämisen perustaksi Varmistaa kehitettävien yhteisten tietojärjestelmien palvelevuus mahdollisimman laajasti pääpalvelut kuvataan sekä loogisena palvelukarttana julkisen hallinnon palveluista, että taulukkomuotoisena palvelusalkkuna. salkussa palvelut ryhmitellään loogisiin kokonaisuuksiin ja palveluista kuvataan: palvelun vastuutaho lyhyt kuvaus palvelusta palvelun asiakkaat palvelun asiakasmäärät palveluvolyymit (palvelutapahtumat) palvelun merkitys (lakisääteinen tai lisäarvopalvelu) palvelun sähköistämisen aste

10 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) kokonaisarkkitehtuuri Asiakaspalvelut Yhteiset tietovarannot Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Tilastopalvelut Liikenne ja viestintä Ympäristö- ja yhdyskuntarakenne Oikeusturva ja demokratia Sisäinen turvallisuus Liikenne-infrastruktuuri ja -järjestelmä Ympäristön ja luonnon suojelu Oikeusturva Yleinen järjestys ja turvallisuus Viestintä-verkot ja -palvelut Alueiden käyttö ja yhdyskunta rakenne Demokratian toteutuminen Pelastustoimi ja varautuminen Työ ja elinkeino Opetus, tiede ja kulttuuri Hyvinvointi ja terveys Puolustus ja ulkosuhteet Työvoima ja työllisyys Opetus ja tutkimus Sosiaali- ja terveydenhuolto Kokonaismaanpuolustus Elinkeinot Taide ja kulttuuri Sosiaaliturva Kansainvälinen turvallisuus Liikunta Ympäristöterveydenhuolto Ulkosuhteet Nuorisotyö Kuva 5: esimerkkipalvelukartta Loogisen ryhmittelyn lisäksi palvelut ryhmitellään palveluiden luonteen ja käyttötarkoituksen perusteella palvelutyypeittäin seuraavasti: asiointipalvelu hallinnointi- ja tiedonhallintapalvelu johtamista ja seurantaa tukeva palvelu kartan toteutus: palvelukartta koostetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden vastaavien palvelukuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta palvelukartta yhteinen käsitemalli Käsitteellinen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Käsitteell Kohdealueen inen palvelukartta Kuva 6: palvelukartan koostaminen Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä

11 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) kartan koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. 3.3 yhteinen käsitemalli käsitemallissa kuvataan julkisen hallinnon käyttämän yhteisen tiedon (ns. ydintieto) käsitteet ja käsitteiden väliset riippuvuudet. Käsitemallin kuvauksen tarkoituksena on tunnistaa ja jäsentää julkisen hallinnon toiminnan keskeiset yhteiset käsitteet. yhteinen käsitemalli Kuvauksen tavoite Tarjota yhteiskunnan tarpeisiin yhteinen määritys julkisen hallinnon palvelutoiminnassa käytettävistä tiedoista sekä niiden välisistä suhteista Mahdollistaa yhteisten julkisen hallinnon käyttämien tietovarantojen ja tiedonsiirtoratkaisuiden kehittäminen pohjautuen yhdenmukaiselle käsitteistölle ja rakenteelle Tunnistaa käsitemallin avulla, minkälaisia peruskäsitteitä julkisen hallinnon toiminnassa käsitellään. Käsitemallin kuvaus perustuu Ydinsanastoryhmän (toiminta kuvattu JHS 175 -suosituksessa) muodostamaan ydinsanastoon, jonka tuottamaa määritystä täydennetään käsitteiden välisillä viittauksilla. Käsitteet ryhmitellään julkisen hallinnon palveluiden sekä yhteisten tietovarantojen sisällön mukaan, esimerkiksi henkilötietojen, rakennustietojen, kiinteistötietojen sekä yritys- ja yhteisötietojen käsitteisiin sekä asiakaspalvelun käsitteisiin. Käsitemalli kuvataan sekä visuaalisena kuvauksena (käsite- tai luokkakaavio) että matriisina ja mallin rakenteen ja muodostumisperiaatteiden kuvaus sisältyy kehitettävään julkisen hallinnon metatietopalveluun. JHS-metatietorekisteri Henkilö <HenkiloTunnus> < EtunNimi> < SukuNimi> < Sukupuoli> Asiakas Ydinkäsitteet JHS-sanasto tapahtuma skeemaelementti JHS-skeemakirjasto Organisaatio Yhteystieto n tuottaja Kustannus Kuva 7: Luokkamalliesimerkki ja sidos JHS-sanastotyöhön

12 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Käsitemallin toteutus: ylän yhteisen käsitemallin rakennekuvaus toteutetaan erillisenä kehittämistyönä. Kohdealueet ja hallintosektorit noudattavat tätä julkisen hallinnon kehittämistyön tulosta kuvatessaan oman kohdealueensa tai hallintosektorinsa käsitemallia. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta palvelukartta yhteinen käsitemalli Käsitteellinen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Arkkitehtuurin kehittämisprojekti arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Käsitteelli nen Kohdealueen käsitemalli Ydinsanastoryhmä Kuva 8: yhteisen käsitemallin toteutus ja ylläpito Käsitemallin ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. Käsitemallissa käytettävien tietoelementtien määrittelystä ja ylläpidosta vastaa Ydinsanastoryhmä, jonka kautta myös kohdealueiden käsitemäärittelyt johdetaan julkisen hallinnon käsitemallille. 3.4 yhteiset tietojärjestelmäpalvelut yhteisissä tietojärjestelmäpalveluissa kuvataan julkisen hallinnon toiminnassaan käyttämät keskeisimmät tietojärjestelmäympäristön loogiset kokonaisuudet nykytilassa. Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kuvauksen tarkoitus on kuvata palveluiden arkkitehtuurinen rakenne sekä jäsentää palvelut loogisesti hallittaviin kokonaisuuksiin, jotta kuvauksen avulla olisi mahdollista hahmottaa ylälla, mitä olemassa olevia erilaisia palveluita ja komponentteja julkisen hallinnon toiminnassa käytetään. yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Kuvauksen tavoite Kuvaa keskeisimmät julkisen hallinnon yhteiset käytettävissä olevat tietojärjestelmäpalvelut Mahdollistaa julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittämisen palvelukeskeisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti Antaa kuvan, mitä yksittäisiä peruskomponentteja julkisen hallinnon IT-toimintaympäristössä on Tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys toimii keskeisenä tulevaisuuden tarpeen jäsentäjänä

13 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Tietojärjestelmäpalvelut jäsentyvät tietyiltä osin ydintoiminnan palveluiden mukaisesti, mutta ne sisältävät usein myös varsinaisia palveluita tukevia ja ydintoiminnan alueesta riippumattomia palveluita. un ohjaus Yhteiset tukipalvelut Alustapalvelut Organisaation ICT = käytössä = käyttöönottopäivämäärä = toteutuksessa Perustietovarannot Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut = päätetty toteuttaa Kuva 9: Tietojärjestelmäpalvelut - nykytila tietojärjestelmäpalvelut kuvataan sekä loogisena visuaalisena kuvauksena palveluista että palvelusalkkuna. Kuvauksissa tietojärjestelmäpalvelut ryhmitellään loogisiin kokonaisuuksiin seuraavasti: palveluun ohjaus palvelut prosessi ja palvelukohtaiset palvelut yhteiset tietojärjestelmäpalvelut yhteiset tekniset tukipalvelut yhteiset alustapalvelut yhteiset tietovarantopalvelut yhteiset laitteisto- ja tieliikennepalvelut Tietojärjestelmäpalveluiden nykytilan kuvaus sisältää ainoastaan julkisen hallinnon yhteisiä palveluita jotka ovat käytettävissä, joiden käyttöönottoajankohta on tiedossa, jotka ovat toteutuksessa tai joiden toteutuksesta on olemassa virallinen päätös. Tietojärjestelmäpalveluiden kuvauksen toteutus: tietojärjestelmäpalvelukuvaus koostetaan julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden sekä kohdealueiden ja hallintosektoreiden tietojärjestelmäpalvelukuvausten pohjalta.

14 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta palvelukartta yhteinen käsitemalli Käsitteellinen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Käsitteell inen Kohdealueen palvelukartta Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä Kuva 10: yhteisen palvelukartan toteutus ja ylläpito kartan koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. 3.5 prosessikartta prosessikartassa kuvataan julkisen hallinnon palveluita ja palvelusuoritteita tuottavat prosessit sekä niitä tukevat toiminnot. Yhteisen prosessikartan tavoitteena on toimia välineenä julkisen hallinnon toiminnan johtamisen ja hallinnan sekä palveluiden kehittämisen parantamisessa. Muodostettava malli auttaa hallitsemaan kokonaisuuksia, jäsentämään prosesseja ja toimijoiden vastuita sekä löytämään toiminnan tehostamistarpeita julkisen hallinnon lla. prosessikartta Kuvauksen tavoite Tarjoaa yhteiskunnan tarpeisiin yhteisen määritykssen julkisen hallinnon palvelutoiminnan tuotoksia toteuttavista pääprosesseista Mahdollistaa prosessien välisten riippuvuuksien tunnistamisen niiden välisen tiedonvaihdon kehittämistä varten Mahdollistaa yhteisten eri prosessien tarvitsemien palvelutoiminnallisuuksien tunnistamisen ja niitä tukevien yhteisten palveluiden kehittämisen Prosessikartta kuvataan julkisen hallinnon suosituksen prosessien kuvaamisesta (JHS 152) esittämällä tavalla.

15 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Strateginen johtaminen ja ohjaus Liikenteen ja viestinnän prosessit Lainsäädäntö Asiakkaiden tarpeet Strategia, arvot ja visio Työn ja elinkeinojen prosessit Ympäristö- ja yhdyskuntarakenteen prosessit Opetuksen, tieteen ja kulttuurin prosessit Hyvinvoinnin ja terveyden prosessit Oikeusturvan ja demokratian prosessit Puolustuksen ja ulkosuhteiden prosessit Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat Sisäisen turvallisuuden prosessit Tukiprosessit Kuva 11: Prosessikarttaesimerkki Prosessikartan toteutus: prosessikartta koostetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden prosessikuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Looginen prosessikartta loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Looginen Kohdealueen prosessikartta Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä Kuva 12: prosessikartan toteutus ja ylläpito kartan koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. 3.6 yhteiset tietovarannot yhteisten tietovarantojen kuvauksessa julkisen hallinnon toiminnassaan käyttämät keskeiset tiedot on koottu eri loogisiin tietovarantoihin.

16 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) tietovarannot Kuvauksen tavoite Kuvaa, mihin kokonaisuuksiin julkisen hallinnon yhteisesti hyödyntämät tiedot taltioidaan Tarjoaa mahdollisuuden suunnitella julkisen hallinnon yhteisten tietojen jäsennys, luokittelu ja hallinta tiedon hyödyntämisen rationalisoimiseksi Varmistaa osaltaan, ettei samaa tietoa taltioida useaan paikkaan perusteettomasti Tietovarantojen ja tietosisältöjen kuvaamisen avulla hahmotetaan julkisen hallinnon tietopääoma sekä tiedonhallinta ja tietojen ylläpito kokonaisuutena. prosesseissa käytettävien tietovarantojen kuvaamisen tarkoituksena on auttaa julkisen hallinnon tietovarannoista vastaavia suunnittelemaan tiedonhallinta ja huolto mahdollisimman hyvin koko yhteiskunnan toimintaa tukevaksi, ja järkeistämään tiedon tuottamisen prosesseja. yhteiset tietovarannot kuvataan sekä loogisena visuaalisena kuvauksena että matriisina. Kuvauksissa tietovarannot ryhmitellään loogisiin kokonaisuuksiin strategisen päätöksenteon tietovarannot kohdealueiden informaatiotietovarannot yleiset informaatiotietovarannot perusdatavarannot Tietovarannoista kuvataan: tietovarannon nimi tietovarannon omistaja / vastuutaho tietovarannon kuvaus ja käyttötarkoitus tietovarannon keskeinen tietosisältö (päätietoryhmät)

17 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Työvoimatietovaranto Vakuutustietovaranto Tuonti- ja vientitietovaranto Maaseutuelinkeinohallinnon tietovaranto Rakennus- ja huoneistotietovaranto Arvo-osuusjärjestelmän tietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Ennakoinnin tietovaranto Verotustietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Säädöstietovaranto Tilastotietovaranto Uutistietovaranto Tapahtumatietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Sopimustietovaranto Metatietovarannot Yritys- ja yhteisötietovaranto Ajoneuvotietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Kiinteistötietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Liikennetietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Potilastietovaranto Julkishallinnon datakatalogit Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Henkilötietovaranto Paikkatietovarannot Maastotietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Kuulemisen tietovaranto Julkisten hankintojen tietovaranto Toimipaikkatietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto njärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Säätietovaranto Tutkimustietovaranto kuvausten tietovaranto Toimilupia koskevat tietovarannot Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaamisen pääoman tietovaranto Tuomioistuinten tietovarannot Puolustusvoimien tietovarannot Tietoturvaohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Oikeusratkaisujen tietovaranto Tie- ja katuverkkotietovaranto Toimintaympäristötietovaranto Päätöstietovaranto Kuva 13: Esimerkki tietovarantojen jäsentelystä Tietovarantokuvauksen toteutus: tietovarantokuvaus koostetaan julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen sekä kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden tietovarantokuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Looginen prosessikartta loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys arkkitehtuuriryhmä Kuva 14: tietovarantokuvauksen koostaminen Tietovarannon omistaja yhteisten tietovarantojen kuvauksen koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. Tietovarannon omistajat vastaavat hallinnoimansa tietovarannon kuvauksen toteutuksesta ja sen ylläpidosta.

18 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 3.7 Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys (42) yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden loogisessa jäsennyksessä kuvataan julkisen hallinnon toiminnassa käyttämät keskeiset tietojärjestelmäpalvelut loogisiin kerroksiin jäsennettynä. Looginen järjestelmäjäsennys kuvaa tietojärjestelmien, tietovarantojen ja teknologiakomponenttien sekä parhaissa tapauksissa myös keskeisten toiminnan palvelujen tai prosessien merkittävimmät keskinäiset suhteet. tietojärjestelmien looginen jäsennys Kuvauksen tavoite Antaa hyvän yleiskuvan, mistä osista tuleva ratkaisu koostuu ja miten se jäsentyy Toimii erinomaisena kommunikoinnin välineenä kaikille osapuolille Looginen järjestelmäjäsennyksessä kuvataan visuaalisesti eri elementtien väliset riippuvuudet ja niiden looginen jäsennys: toiminnan pääpalvelut ja prosessit tietovarannot keskeisimmät järjestelmäpalvelut integraatioratkaisut tärkeimmät teknologiapalvelut keskeisimmät toimijat käyttäjärajapinta Ulkoinen palvelunäkymä Julkaisunhallinta ohjauksen säännöstö Ryhmätyötila Asiointialustan tekniset peruspalvelut Personointi SOA-palvelukatalogi ESB-integraatioväylä Asiakasprofiili, kutsurajapinta Työntekijän sähköinen työpöytä Asioinnin perustoiminnot Prosessimoottori Käyttöliittymä Asiointi Prosessin / palvelualueen A palvelut Prosessin / palvelualueen B palvelut Sähköinen asianhallinta, eams Yhteiset tekniset tukipalvelut Tunnistaminen Käyttövaltuushallinta Yhteiset toiminnalliset palvelut Asiakkuudenhallinta Taloushallinta Integraatio t Prosessin / palvelualueen C palvelut Prosessin / palvelualueen D palvelut Sähköinen allekirjoitus Hakupalvelut Aikaleimapalvelu Tapahtumaloki Hinnoittelu, maksaminen Tiedonluovutusvaltuuksien hallinta Resurssivarausten hallinta Yhteisöjen hallinta Tietovarannot Tietovaranto Tietovaranto Paikkatietopalvelu rajapinta rajapinta BI rajapinta Operatiivinen järjestelmä DB Operatiivinen järjestelmä DB DW Asiakkaat MDS t/ tuotteet MDS Kiinteistöt MDS Muu MDS Dokumentit MDS Kuva 15: Esimerkki yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden loogisesta jäsennyksestä

19 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Tietojärjestelmien loogisen jäsennyksen toteutus: yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys koostetaan palvelun tarjoajien sekä kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden tietovarantokuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Looginen prosessikartta loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys arkkitehtuuriryhmä Kuva 16: loogisen järjestelmäjäsennyksen koostaminen Tietojärjestelmän omistaja Loogisen järjestelmäjäsennyksen koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. n tarjoajat vastaavat tarjoamansa palvelun kuvauksen toteutuksesta ja sen ylläpidosta. 3.8 ydinsanastot kokonaisarkkitehtuurin painopisteinä ovat tietoarkkitehtuuri ja tiedon n yhteentoimivuus, jotka konkretisoituvat kuvauksina ja määrityksinä sanastoista, ontologioista, luokituksista, koodistoista ja tiedon rakenteisesta esittämisestä. ydinsanastot toteutetaan osana JHS-sanastotyötä ja sen lopputuloksena syntyy julkisen hallinnon yhteiskäyttöinen XML-rakennemäärittely. ydinsanasto Kuvauksen tavoite Ydinsanastotyön avulla tuotetaan yhteiskäyttöistä, yhdessä määriteltyä käsitteistöä ensisijaisesti tietojärjestelmien välisiin tiedonvälitystarpeisiin. Monet julkisen hallinnon asiakaspalveluprosessit voitaisiin tuottaa loppukäyttäjän eli kansalaisen, kuntalaisen tai yritysten kannalta poikkihallinnollisiksi end-to-end -prosesseiksi, mikäli prosessien ja niiden tarvitsemien tietojen yhteensovittaminen ei kaatuisi liian korkeisiin integraatiokustannuksiin. Yhteentoimivuus edellyttää käytännössä välitettävän tiedon standardointia, eli siitä sopimista mikä termi edustaa juuri mitä käsitettä (tietoa) missäkin kontekstissa. Hyödyntämällä JHS-sanastotyön tuotoksia JHS-metatietorekisteristä

20 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) organisaatiot voivat säästää merkittävästi sähköistäessään palveluaan ja laajentaessaan asiakaspalveluprosessejaan hyödyntämään automaattisesti myös muissa organisaatioissa ylläpidettäviä tietovarantoja. JHS-metatietorekisterin osoite on ydinsanaston toteutus: Ydinsanastojen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa JUHTA:n asettama julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Fyysinen ydinsanasto yhteiset fyysiset tietovarannot tietojärjestelmäsalkkku tietojärjestelmien rajapinnat arkkitehtuuriryhmä ydinsanasto-ryhmä Kuva 17: ydinsanaston kehittäminen ja ylläpitäminen Sanastotyön intressiryhmä Sanaston toteutuskäytännöt on kuvattu julkisen hallinnon suosituksissa JHS170 ja JHS Fyysiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien fyysisessä kuvauksessa kuvataan olemassa olevat todelliset tietokannat ja muut fyysiset tietovarannot nykytilan mukaisesti. tietovarantojen fyysinen kuvaus Kuvauksen tavoite Ylläpitää informaatiota fyysisestä tietokannoista ja tietovarannoista kokonaisuudessaan Kuvaa käytettävän tietokantateknologian ylläpidon ja kehittämisen tueksi Fyysisistä tietovarannoista kuvataan: tietovarannon nimi tietosisältö tietokantateknologia palvelu tietovarannon koko tietueiden määrä käyttötiheys

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Esityksen sisältö Tietohallintolaki Julkisen ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurit

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan?

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa 5.4.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri yhteinen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010

KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010 KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010 Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon arkkitehtuuri Kunnan arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Yhdistetty avoin tieto Suomessa -- Linked Open Data in Finland 26.3.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri. Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri. Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 28.11.2014 LUONNOS keskustelun pohjaksi 18.11.2014 Tuija Raaska, CSC Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston arkkitehtuuriseminaari 10.11.2014 Markus Merenmies Kansallisarkisto Seminaarin lupaus Seminaari on kohdennettu

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri ja metatietopalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen SÄHKE-expo 29.11.2012

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri ja metatietopalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen SÄHKE-expo 29.11.2012 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri ja metatietopalvelu Anne Kauhanen-Simanainen SÄHKE-expo 29.11.2012 Sisältö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri ja tietoarkkitehtuuri, missä mennään, miten edetään

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö. Johtamisen arkkitehtuuri JHS 179 uudistaminen LMK 10.10.2014

Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö. Johtamisen arkkitehtuuri JHS 179 uudistaminen LMK 10.10.2014 Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö Johtamisen arkkitehtuuri JHS 179 uudistaminen LMK 10.10.2014 Kokonaisvaltainen toimintatapa on aina jokin siilo KA-siilo on toimiala, mutta se on hallinnonalaa

Lisätiedot

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015 30.11.2011 1 Sisältö Strategian kohde Maakunnan ICT-toiminnan toiminta-ajatus ja visio Strategiset muutostekijät Kokonaisarkkitehtuuri merkittävänä muutostekijänä Strategiset painopistealueet Strateginen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Jyväskylä 10.2.2015 Kea Kangas-Lång kea.kangas-lang@tiera.fi KARSTULAN KUNTA Copyright Kuntien Tiera Oy 2 Päivän ohjelma Osa 1 perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri 26.5.2015 Matti Sarmela Keskeisiä muutostekijöitä KDK-kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Avoin tieto ja julkisen hallinnon ICT-strategia. Anne Kauhanen-Simanainen 10.4.2013

Avoin tieto ja julkisen hallinnon ICT-strategia. Anne Kauhanen-Simanainen 10.4.2013 Avoin tieto ja julkisen hallinnon ICT-strategia Anne Kauhanen-Simanainen 10.4.2013 Visio 2020: Palvelut ja tiedot käytössä Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

Julkishallinnon metatietoarkkitehtuuri. 2013-09-27 Anne Kauhanen-Simanainen & Juha Hakala

Julkishallinnon metatietoarkkitehtuuri. 2013-09-27 Anne Kauhanen-Simanainen & Juha Hakala Julkishallinnon metatietoarkkitehtuuri 2013-09-27 Anne Kauhanen-Simanainen & Juha Hakala Julkishallinnon tietoarkkitehtuuri Tuotettu Valtiotason arkkitehtuurit eli VALTASA-hankkeessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet -

Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet - Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet - ASIAKIRJAHALLINNASTA TIETOJEN HALLINTAAN Mikkelin ammattikorkeakoulu 4.10.2012 Tommi Oikarinen, VM hallinta TIEDON OHJAUS TIETO PROSESSI

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Ohjeistus perustietojen tuottamisen, jakelun ja hyödyntämisen suunnitteluun Anne Kauhanen-Simanainen 22.1.2014 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurihanke (PerustA)

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Sisältö Tietohallinnon selkeät rakenteet ja tietohallinnon vastuut: Kuka vastaa kokonaisuudesta? Miten ohjausta ja

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke

Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hanke VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu Menetelmäprojekti Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä versio 1.0 28.06.2007 1 TIIVISTELMÄ...1 2 JOHDANTO...2 2.1 YLEISTÄ...2

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityöstä Valtio Expo 2014

Esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityöstä Valtio Expo 2014 Esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityöstä Valtio Expo 2014 Erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, STM Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys

Lisätiedot

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 Jaakko Riihimaa Tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu KA-menetelmistä käytännön KA-työhön

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Antti Ylä-Jarkko Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Korkeakoulujen IT-päivät 2.11.2011 Sisältö 1. Käyttöliittymäkerroksen välilliset palvelut 2. Käyttöliittymäkerroksen virkailijapalvelut 3. Virkailijoiden

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014

Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014 Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014 Avoimen tiedon politiikka on linjattu Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011 Hallitusohjelma Julkisin varoin

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot