Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri"

Transkriptio

1 kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys

2 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset ovat julkisen hallinnon yhteisesti muodostamia tavoitetilan ja nykytilan kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, tietotarpeista, tietojärjestelmistä ja teknologiaratkaisuista, joiden avulla varmistetaan julkisen hallinnon eri osaalueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukainen huomioiminen kaikessa toiminnassa ja IT-ratkaisuiden kehittämisessä. Arkkitehtuurin tavoitetilan linjausten ja kuvausten avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallis-tekninen ympäristö, joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa ja keskeiset komponentit toteutetaan vain kerran. Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä lla julkisen hallinnon kehitettävät ja ylläpidettävät yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset sekä niiden toteutuksessa käytettävät kuvausmallit ja -tavat. Dokumentissa kuvataan linjausten ja kuvausten kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat tahot, jotka toteuttavat tehtävänsä julkisen hallinnon KA-hallintamallissa kuvatulla tavalla. Dokumentissa on ehdotukset myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista tavoitetilan arkkitehtuurikuvauksista sekä niiden toteutusperiaatteista.

3 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto kokonaisarkkitehtuuri Dokumentin rakenne Lähtöaineistot arkkitehtuurin linjaukset ja kuvaukset kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset Nykytilan arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset - kuvausmallit palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut prosessikartta yhteiset tietovarannot Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys ydinsanastot Fyysiset tietovarannot Tietojärjestelmäsalkku Rajapinnat arkkitehtuurin periaaten kuvaukset Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet arkkitehtuuriperiaatteet yhteiset standardit arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaukset Yleiset tavoitetilan kuvaukset tietoarkkitehtuuri yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri Viitearkkitehtuurikuvaukset Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri yhteisten ICT-palvelujen viitearkkitehtuuri yhteisten tietovarantojen viitearkkitehtuuri tilastotoiminnan viitearkkitehtuuri palveluväylän viitearkkitehtuuri Yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Viittaukset arkkitehtuurikuvauksiin Nykytilan kuvaukset: Periaaten kuvaukset: Yleiset tavoitetilan kuvaukset: Tavoitetilan viitearkkitehtuurikuvaukset...42

4 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 1 Johdanto 1.1 kokonaisarkkitehtuuri (42) kokonaisarkkitehtuurin arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset ovat osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. yhteinen kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuurin kuvaus KA-hallintamalli KAkehittämispolku KAkypsyysmalli KA-kohdealuejako KA-suunnittelumenetelmät KA-linjaukset ja -kuvaukset Kuva 1: yhteisen kokonaisarkkitehtuurin dokumentaation rakenne arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset ovat julkisen hallinnon yhteisesti muodostamia tavoitetilan ja nykytilan kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, tietotarpeista, tietojärjestelmistä ja teknologiaratkaisuista, joiden avulla varmistetaan julkisen hallinnon eri osaalueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukainen huomioiminen kaikessa toiminnassa ja IT-ratkaisuiden kehittämisessä. Käytännössä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu jäsennyksestä, kuvauspohjista ja näiden avulla toteutetuista arkkitehtuurilinjauksista. Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset kuvaavat, kuinka julkisen hallinnon organisaatioiden muodostaman kokonaisuude osat organisaatiot, tiedot, toimijat, toimintaprosessit, tietojärjestelmät sekä teknologiset laite- ja käyttöympäristöt liittyvät tällä hetkellä toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena, jossa jokaisella osalla on selkeä rooli ja tarkoitus. Nykytilan kuvausten tarkoitus on auttaa paremmin ymmärtämään julkisen hallinnon organisaatioiden välisiä yhteyksiä sekä parantaa olemassa olevan ympäristön hallintaa. Nykytila kuvataan lähtien konkreettisista kuvauksista kohti käsitteellisesti abstraktimpia eli yleisempiä kuvauksia. Nykytilasta on helpompaa tunnistaa, mistä konkreettisista osista se koostuu, kuin millä suunnitteluperiaatteilla nykytilaan on tultu. arkkitehtuurin nykytilasta kuvataan keskeisimmät palvelut, ylän prosessit joiden avulla palvelut tuotetaan, palveluissa hyödynnettävät käsitteet sekä koko julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys ja teknologia-arkkitehtuurissa noudatettavat päälinjaukset. Tavoitetilan arkkitehtuuri on sekä strategisen että operatiivisen johtamisen väline, jonka avulla ydintoiminnan lähtökohdista ja tavoitteista lähtien yhtenäistetään toiminnan kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuuri parantaa organisaation kykyä saavuttaa halutunlainen tulevaisuus. Sen avulla IT-ratkaisujen kehittämisestä tulee ennakoivaa ja se saadaan sidotuksi ydintoiminnan kehittämiseen. arkkitehtuurin tavoitetilassa kuvataan sekä keskeisimmät arkkitehtuuriperiaatteet ja arkkitehtuuriin suunnitteluun ja arkkitehtuurinmukaisten ratkaisuiden toteutuksiin vaikuttavat linjaukset että kansallisesti kehitettävien sovittujen kohteiden toteutusten ylän viitearkkitehtuurit. Tavoitetilan kuvaukset ohjaavat julkisen hallinnon organisaatioiden päätöksentekoa ja kehittämistoimintaa.

5 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Arkkitehtuurin tavoitetilan linjausten ja kuvausten avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallis-tekninen ympäristö, joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa ja keskeiset komponentit toteutetaan vain kerran. tavoitetilan viitearkkitehtuurit kuvastavat tavoitetta usean vuoden päähän ja niiden toteuttaminen edellyttää sekä useita rajatumman kohdealueen tarkennettuja toteutusta ohjaavia tavoitearkkitehtuurikuvauksia (tarkemmat viite- ja kohdearkkitehtuurit) sekä näiden toteuttamisprojekteja. tavoitetilan viitearkkitehtuurien toteutusten ensimmäisissä versioissa otetaan kantaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteisiin, strategisiin tavoitteisiin, sidosarkkitehtuureihin sekä pääprosesseihin ja keskeisimpiin yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin. 1.2 Dokumentin rakenne 1.3 Lähtöaineistot Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä lla julkisen hallinnon kehitettävät ja ylläpidettävät yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset sekä niiden toteutuksessa käytettävät kuvausmallit ja -tavat. Dokumentissa kuvataan linjausten ja kuvausten kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat tahot, jotka toteuttavat tehtävänsä julkisen hallinnon KA-hallintamallissa kuvatulla tavalla. Dokumentissa on ehdotukset myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista tavoitetilan arkkitehtuurikuvauksista sekä niiden toteutusperiaatteista. Luvussa 2 kuvataan julkisen hallinnon arkkitehtuurilinjausten ja -kuvausten jäsennys nykytilan ja tavoitetilan kuvauksiin. Nykytilan kuvaukset esitellään luvussa 3 ja tavoitetilan kuvaukset luvuissa 4 ja 5. Luvussa 6 on kerrottu yhteentoimivuuden kuvauksista ja niiden toteuttamisesta. Luvussa 7 on viittaukset varsinaisiin arkkitehtuurililnjauksiin ja kuvauksiin. Määrittelyn lähtöaineistona julkisen hallinnon arkkitehtuurilinjauksissa ja kuvauksissa käytetään valtiovarainministeriön Valtion arkkitehtuurit (VALTASA) hankkeen tuottamia dokumentteja valtionhallinnon arkkitehtuuriperiaatteista ja yhteisestä toiminta-arkkitehtuurista sekä julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurista sekä valtionhallinnon yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuurista. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kuvausmenetelmien osalta määrittely pohjautuu julkisen hallinnon suositukseen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmästä (JHS 179 ICTpalvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen). 2 arkkitehtuurin linjaukset ja kuvaukset arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset jäsennetään kahteen selvästi toisistaan erotettaviin kategorioihin: nykytilan kuvaukset ja tavoitetilan kuvaukset. Tavoitetilan kuvaukset jäsentyvät edelleen yhteisiin periaatteisiin (periaaten kuvaukset) sekä yhteisiin ylän arkkitehtuurikuvauksiin ja tietyn rajatun kokonaisuuden viite- ja kohdearkkitehtuurikuvauksiin.

6 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Periaate tavoitteet Yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet Yhteiset standardit Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Käsitteellinen palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Looginen prosessikartta yhteiset loogiset tietovarannot tavoitteet yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys Fyysinen ydinsanasto yhteiset fyysiset tietovarannot tietojärjestelmäsalkkku tietojärjestelmien rajapinnat Kuva 2: KA:n arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Nykytilan kuvausten tehtävä on tarjota koko yhteiskunnalle näkymä julkisen hallinnon toimintaan. Nykytilan analysointi ja sen kuvaus toimivat pohjana julkisen hallinnon toimijoiden tavoitetilan suunnittelulle auttaen ymmärtämään toiminnan rakenteita ja riippuvuuksia sekä hahmottamaan ratkaistavia haasteita Periaaten kuvausten tehtävä on muodostaa kaikkia julkisen hallinnon organisaatioita ja niiden toimintaa koskevat yhteiset tavoitteet ja periaatteet Tavoitetilan kuvausten tehtävä on ohjata julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaa kohti yhteistä tavoitetta sekä tarjota muulle yhteiskunnalle näkymä julkisen hallinnon tavoitteista sekä toimenpiteistä ja aikatauluista, joilla tavoitteeseen pyritään Julkisen hallinon arkkitehtuurin nykytilan kuvaukset totetetaan pääsääntöisesti siten, että julkisen hallinnon kuvaukset muodostetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektorien tuottamien nykytilan kuvausten pohjalta.

7 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Periaatteet Julkisen hallinnon Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Tavoitetilan kuvaukset Ohjaavat periaatteet Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Nykytilan kuvaukset Muutos- ja kehitystarpeet Periaatteet Kohdealueen Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Tavoitetilan kuvaukset Ohjaavat periaatteet Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Nykytilan kuvaukset Muutos- ja kehitystarpeet Periaatteet Kohdealueen osa-alueen Toiminta Tieto Tietojärjestrelmä Teknologia Kuva 3: yhteisten arkkitehtuurikuvausten hierarkia Arkkitehtuurin tavoitetilan kuvausten toteutusta varten muodostetaan erilliset kehittämisprojektit, jotka tuottavat tavoitteena olevat koko julkista hallintoa ohjaavat linjaukset tai kuvaukset. Tavoitetilan kuvausten toteutusaikataulut ja vastuut on kuvattu karkealla lla julkisen hallinnon KA-kehittämispolussa. arkkitehtuurilinjauksia ja kuvauksia kehitetään ja ylläpidetään julkisen hallinnon KA-hallintamallin mukaisesti. 3 kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset 3.1 Nykytilan arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset - kuvausmallit kokonaisarkkitehtuurityössä kehitetään ja ylläpidetään julkisen hallinnon yhteisiä arkkitehtuurin ylän kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, toiminnassa tarvittavasta tiedosta sekä toimintaa ja tiedon hallintaa tukevista tietojärjestelmistä. arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset suunnitellaan ja kuvataan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin yhteisen suunnittelumenetelmän (JHS 179 -suositus) esittämällä tavalla ja niitä ylläpidetään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti.

8 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Käsitteellinen palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Looginen prosessikartta yhteiset loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys Fyysinen ydinsanasto yhteiset fyysiset tietovarannot tietojärjestelmäsalkkku tietojärjestelmien rajapinnat Kuva 4: KA:n nykytilan kuvaukset arkkitehtuurinäkökulmittain arkkitehtuurin nykytilan kuvaukset ovat: Käsitteellinen : palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Looginen : prosessikartta yhteiset tietovarannot (looginen kuvaus) yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys Fyysinen : ydinsanasto yhteiset tietovarannot (fyysinen kuvaus) tietojärjestelmäsalkku yhteisistä tietojärjestelmistä yhteisten tietojärjestelmien rajapinnat (yhteentoimivuuden kuvaukset) kuvausten toteutuksen ja ylläpidon vastuut on kuvattu KA-hallintamallissa. Arkkitehtuurin toteutuksen aikataulu sekä toteutuksen organisointi kuvataan julkisen hallinnon KA-kehittämispolussa.

9 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 3.2 palvelukartta (42) palvelukartassa kuvataan toiminta-arkkitehtuurinäkökulmassa julkisen hallinnon ydintoiminnan tuottamat keskeiset pääpalvelut. kartan tehtävänä on kuvata visuaalisesti julkisen hallinnon pääpalvelut. kartan tarkoitus on antaa julkisen hallinnon asiakkaille sekä koko yhteiskunnalle yksi näkymä julkisen hallinnon toiminnan tuotoksiin. palvelukartta Kuvauksen tavoite Tarjota yhteiskunnan tarpeisiin yksi yhteinen näkymä koko julkisen hallinnon pääpalveluihin ja palveluryhmiin Mahdollistaa yhteisten palvelutoiminnallisuuksien tunnistamisen eri palveluiden ja palveluryhmien välillä yhteisen kehittämisen perustaksi Varmistaa kehitettävien yhteisten tietojärjestelmien palvelevuus mahdollisimman laajasti pääpalvelut kuvataan sekä loogisena palvelukarttana julkisen hallinnon palveluista, että taulukkomuotoisena palvelusalkkuna. salkussa palvelut ryhmitellään loogisiin kokonaisuuksiin ja palveluista kuvataan: palvelun vastuutaho lyhyt kuvaus palvelusta palvelun asiakkaat palvelun asiakasmäärät palveluvolyymit (palvelutapahtumat) palvelun merkitys (lakisääteinen tai lisäarvopalvelu) palvelun sähköistämisen aste

10 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) kokonaisarkkitehtuuri Asiakaspalvelut Yhteiset tietovarannot Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Tilastopalvelut Liikenne ja viestintä Ympäristö- ja yhdyskuntarakenne Oikeusturva ja demokratia Sisäinen turvallisuus Liikenne-infrastruktuuri ja -järjestelmä Ympäristön ja luonnon suojelu Oikeusturva Yleinen järjestys ja turvallisuus Viestintä-verkot ja -palvelut Alueiden käyttö ja yhdyskunta rakenne Demokratian toteutuminen Pelastustoimi ja varautuminen Työ ja elinkeino Opetus, tiede ja kulttuuri Hyvinvointi ja terveys Puolustus ja ulkosuhteet Työvoima ja työllisyys Opetus ja tutkimus Sosiaali- ja terveydenhuolto Kokonaismaanpuolustus Elinkeinot Taide ja kulttuuri Sosiaaliturva Kansainvälinen turvallisuus Liikunta Ympäristöterveydenhuolto Ulkosuhteet Nuorisotyö Kuva 5: esimerkkipalvelukartta Loogisen ryhmittelyn lisäksi palvelut ryhmitellään palveluiden luonteen ja käyttötarkoituksen perusteella palvelutyypeittäin seuraavasti: asiointipalvelu hallinnointi- ja tiedonhallintapalvelu johtamista ja seurantaa tukeva palvelu kartan toteutus: palvelukartta koostetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden vastaavien palvelukuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta palvelukartta yhteinen käsitemalli Käsitteellinen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Käsitteell Kohdealueen inen palvelukartta Kuva 6: palvelukartan koostaminen Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä

11 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) kartan koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. 3.3 yhteinen käsitemalli käsitemallissa kuvataan julkisen hallinnon käyttämän yhteisen tiedon (ns. ydintieto) käsitteet ja käsitteiden väliset riippuvuudet. Käsitemallin kuvauksen tarkoituksena on tunnistaa ja jäsentää julkisen hallinnon toiminnan keskeiset yhteiset käsitteet. yhteinen käsitemalli Kuvauksen tavoite Tarjota yhteiskunnan tarpeisiin yhteinen määritys julkisen hallinnon palvelutoiminnassa käytettävistä tiedoista sekä niiden välisistä suhteista Mahdollistaa yhteisten julkisen hallinnon käyttämien tietovarantojen ja tiedonsiirtoratkaisuiden kehittäminen pohjautuen yhdenmukaiselle käsitteistölle ja rakenteelle Tunnistaa käsitemallin avulla, minkälaisia peruskäsitteitä julkisen hallinnon toiminnassa käsitellään. Käsitemallin kuvaus perustuu Ydinsanastoryhmän (toiminta kuvattu JHS 175 -suosituksessa) muodostamaan ydinsanastoon, jonka tuottamaa määritystä täydennetään käsitteiden välisillä viittauksilla. Käsitteet ryhmitellään julkisen hallinnon palveluiden sekä yhteisten tietovarantojen sisällön mukaan, esimerkiksi henkilötietojen, rakennustietojen, kiinteistötietojen sekä yritys- ja yhteisötietojen käsitteisiin sekä asiakaspalvelun käsitteisiin. Käsitemalli kuvataan sekä visuaalisena kuvauksena (käsite- tai luokkakaavio) että matriisina ja mallin rakenteen ja muodostumisperiaatteiden kuvaus sisältyy kehitettävään julkisen hallinnon metatietopalveluun. JHS-metatietorekisteri Henkilö <HenkiloTunnus> < EtunNimi> < SukuNimi> < Sukupuoli> Asiakas Ydinkäsitteet JHS-sanasto tapahtuma skeemaelementti JHS-skeemakirjasto Organisaatio Yhteystieto n tuottaja Kustannus Kuva 7: Luokkamalliesimerkki ja sidos JHS-sanastotyöhön

12 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Käsitemallin toteutus: ylän yhteisen käsitemallin rakennekuvaus toteutetaan erillisenä kehittämistyönä. Kohdealueet ja hallintosektorit noudattavat tätä julkisen hallinnon kehittämistyön tulosta kuvatessaan oman kohdealueensa tai hallintosektorinsa käsitemallia. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta palvelukartta yhteinen käsitemalli Käsitteellinen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Arkkitehtuurin kehittämisprojekti arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Käsitteelli nen Kohdealueen käsitemalli Ydinsanastoryhmä Kuva 8: yhteisen käsitemallin toteutus ja ylläpito Käsitemallin ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. Käsitemallissa käytettävien tietoelementtien määrittelystä ja ylläpidosta vastaa Ydinsanastoryhmä, jonka kautta myös kohdealueiden käsitemäärittelyt johdetaan julkisen hallinnon käsitemallille. 3.4 yhteiset tietojärjestelmäpalvelut yhteisissä tietojärjestelmäpalveluissa kuvataan julkisen hallinnon toiminnassaan käyttämät keskeisimmät tietojärjestelmäympäristön loogiset kokonaisuudet nykytilassa. Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kuvauksen tarkoitus on kuvata palveluiden arkkitehtuurinen rakenne sekä jäsentää palvelut loogisesti hallittaviin kokonaisuuksiin, jotta kuvauksen avulla olisi mahdollista hahmottaa ylälla, mitä olemassa olevia erilaisia palveluita ja komponentteja julkisen hallinnon toiminnassa käytetään. yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Kuvauksen tavoite Kuvaa keskeisimmät julkisen hallinnon yhteiset käytettävissä olevat tietojärjestelmäpalvelut Mahdollistaa julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittämisen palvelukeskeisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti Antaa kuvan, mitä yksittäisiä peruskomponentteja julkisen hallinnon IT-toimintaympäristössä on Tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys toimii keskeisenä tulevaisuuden tarpeen jäsentäjänä

13 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Tietojärjestelmäpalvelut jäsentyvät tietyiltä osin ydintoiminnan palveluiden mukaisesti, mutta ne sisältävät usein myös varsinaisia palveluita tukevia ja ydintoiminnan alueesta riippumattomia palveluita. un ohjaus Yhteiset tukipalvelut Alustapalvelut Organisaation ICT = käytössä = käyttöönottopäivämäärä = toteutuksessa Perustietovarannot Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut = päätetty toteuttaa Kuva 9: Tietojärjestelmäpalvelut - nykytila tietojärjestelmäpalvelut kuvataan sekä loogisena visuaalisena kuvauksena palveluista että palvelusalkkuna. Kuvauksissa tietojärjestelmäpalvelut ryhmitellään loogisiin kokonaisuuksiin seuraavasti: palveluun ohjaus palvelut prosessi ja palvelukohtaiset palvelut yhteiset tietojärjestelmäpalvelut yhteiset tekniset tukipalvelut yhteiset alustapalvelut yhteiset tietovarantopalvelut yhteiset laitteisto- ja tieliikennepalvelut Tietojärjestelmäpalveluiden nykytilan kuvaus sisältää ainoastaan julkisen hallinnon yhteisiä palveluita jotka ovat käytettävissä, joiden käyttöönottoajankohta on tiedossa, jotka ovat toteutuksessa tai joiden toteutuksesta on olemassa virallinen päätös. Tietojärjestelmäpalveluiden kuvauksen toteutus: tietojärjestelmäpalvelukuvaus koostetaan julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden sekä kohdealueiden ja hallintosektoreiden tietojärjestelmäpalvelukuvausten pohjalta.

14 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta palvelukartta yhteinen käsitemalli Käsitteellinen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Käsitteell inen Kohdealueen palvelukartta Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä Kuva 10: yhteisen palvelukartan toteutus ja ylläpito kartan koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. 3.5 prosessikartta prosessikartassa kuvataan julkisen hallinnon palveluita ja palvelusuoritteita tuottavat prosessit sekä niitä tukevat toiminnot. Yhteisen prosessikartan tavoitteena on toimia välineenä julkisen hallinnon toiminnan johtamisen ja hallinnan sekä palveluiden kehittämisen parantamisessa. Muodostettava malli auttaa hallitsemaan kokonaisuuksia, jäsentämään prosesseja ja toimijoiden vastuita sekä löytämään toiminnan tehostamistarpeita julkisen hallinnon lla. prosessikartta Kuvauksen tavoite Tarjoaa yhteiskunnan tarpeisiin yhteisen määritykssen julkisen hallinnon palvelutoiminnan tuotoksia toteuttavista pääprosesseista Mahdollistaa prosessien välisten riippuvuuksien tunnistamisen niiden välisen tiedonvaihdon kehittämistä varten Mahdollistaa yhteisten eri prosessien tarvitsemien palvelutoiminnallisuuksien tunnistamisen ja niitä tukevien yhteisten palveluiden kehittämisen Prosessikartta kuvataan julkisen hallinnon suosituksen prosessien kuvaamisesta (JHS 152) esittämällä tavalla.

15 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Strateginen johtaminen ja ohjaus Liikenteen ja viestinnän prosessit Lainsäädäntö Asiakkaiden tarpeet Strategia, arvot ja visio Työn ja elinkeinojen prosessit Ympäristö- ja yhdyskuntarakenteen prosessit Opetuksen, tieteen ja kulttuurin prosessit Hyvinvoinnin ja terveyden prosessit Oikeusturvan ja demokratian prosessit Puolustuksen ja ulkosuhteiden prosessit Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat Sisäisen turvallisuuden prosessit Tukiprosessit Kuva 11: Prosessikarttaesimerkki Prosessikartan toteutus: prosessikartta koostetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden prosessikuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Looginen prosessikartta loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Looginen Kohdealueen prosessikartta Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä Kuva 12: prosessikartan toteutus ja ylläpito kartan koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. 3.6 yhteiset tietovarannot yhteisten tietovarantojen kuvauksessa julkisen hallinnon toiminnassaan käyttämät keskeiset tiedot on koottu eri loogisiin tietovarantoihin.

16 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) tietovarannot Kuvauksen tavoite Kuvaa, mihin kokonaisuuksiin julkisen hallinnon yhteisesti hyödyntämät tiedot taltioidaan Tarjoaa mahdollisuuden suunnitella julkisen hallinnon yhteisten tietojen jäsennys, luokittelu ja hallinta tiedon hyödyntämisen rationalisoimiseksi Varmistaa osaltaan, ettei samaa tietoa taltioida useaan paikkaan perusteettomasti Tietovarantojen ja tietosisältöjen kuvaamisen avulla hahmotetaan julkisen hallinnon tietopääoma sekä tiedonhallinta ja tietojen ylläpito kokonaisuutena. prosesseissa käytettävien tietovarantojen kuvaamisen tarkoituksena on auttaa julkisen hallinnon tietovarannoista vastaavia suunnittelemaan tiedonhallinta ja huolto mahdollisimman hyvin koko yhteiskunnan toimintaa tukevaksi, ja järkeistämään tiedon tuottamisen prosesseja. yhteiset tietovarannot kuvataan sekä loogisena visuaalisena kuvauksena että matriisina. Kuvauksissa tietovarannot ryhmitellään loogisiin kokonaisuuksiin strategisen päätöksenteon tietovarannot kohdealueiden informaatiotietovarannot yleiset informaatiotietovarannot perusdatavarannot Tietovarannoista kuvataan: tietovarannon nimi tietovarannon omistaja / vastuutaho tietovarannon kuvaus ja käyttötarkoitus tietovarannon keskeinen tietosisältö (päätietoryhmät)

17 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Työvoimatietovaranto Vakuutustietovaranto Tuonti- ja vientitietovaranto Maaseutuelinkeinohallinnon tietovaranto Rakennus- ja huoneistotietovaranto Arvo-osuusjärjestelmän tietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Ennakoinnin tietovaranto Verotustietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Säädöstietovaranto Tilastotietovaranto Uutistietovaranto Tapahtumatietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Sopimustietovaranto Metatietovarannot Yritys- ja yhteisötietovaranto Ajoneuvotietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Kiinteistötietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Liikennetietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Potilastietovaranto Julkishallinnon datakatalogit Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Henkilötietovaranto Paikkatietovarannot Maastotietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Kuulemisen tietovaranto Julkisten hankintojen tietovaranto Toimipaikkatietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto njärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Säätietovaranto Tutkimustietovaranto kuvausten tietovaranto Toimilupia koskevat tietovarannot Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaamisen pääoman tietovaranto Tuomioistuinten tietovarannot Puolustusvoimien tietovarannot Tietoturvaohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Oikeusratkaisujen tietovaranto Tie- ja katuverkkotietovaranto Toimintaympäristötietovaranto Päätöstietovaranto Kuva 13: Esimerkki tietovarantojen jäsentelystä Tietovarantokuvauksen toteutus: tietovarantokuvaus koostetaan julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen sekä kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden tietovarantokuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Looginen prosessikartta loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys arkkitehtuuriryhmä Kuva 14: tietovarantokuvauksen koostaminen Tietovarannon omistaja yhteisten tietovarantojen kuvauksen koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. Tietovarannon omistajat vastaavat hallinnoimansa tietovarannon kuvauksen toteutuksesta ja sen ylläpidosta.

18 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 3.7 Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys (42) yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden loogisessa jäsennyksessä kuvataan julkisen hallinnon toiminnassa käyttämät keskeiset tietojärjestelmäpalvelut loogisiin kerroksiin jäsennettynä. Looginen järjestelmäjäsennys kuvaa tietojärjestelmien, tietovarantojen ja teknologiakomponenttien sekä parhaissa tapauksissa myös keskeisten toiminnan palvelujen tai prosessien merkittävimmät keskinäiset suhteet. tietojärjestelmien looginen jäsennys Kuvauksen tavoite Antaa hyvän yleiskuvan, mistä osista tuleva ratkaisu koostuu ja miten se jäsentyy Toimii erinomaisena kommunikoinnin välineenä kaikille osapuolille Looginen järjestelmäjäsennyksessä kuvataan visuaalisesti eri elementtien väliset riippuvuudet ja niiden looginen jäsennys: toiminnan pääpalvelut ja prosessit tietovarannot keskeisimmät järjestelmäpalvelut integraatioratkaisut tärkeimmät teknologiapalvelut keskeisimmät toimijat käyttäjärajapinta Ulkoinen palvelunäkymä Julkaisunhallinta ohjauksen säännöstö Ryhmätyötila Asiointialustan tekniset peruspalvelut Personointi SOA-palvelukatalogi ESB-integraatioväylä Asiakasprofiili, kutsurajapinta Työntekijän sähköinen työpöytä Asioinnin perustoiminnot Prosessimoottori Käyttöliittymä Asiointi Prosessin / palvelualueen A palvelut Prosessin / palvelualueen B palvelut Sähköinen asianhallinta, eams Yhteiset tekniset tukipalvelut Tunnistaminen Käyttövaltuushallinta Yhteiset toiminnalliset palvelut Asiakkuudenhallinta Taloushallinta Integraatio t Prosessin / palvelualueen C palvelut Prosessin / palvelualueen D palvelut Sähköinen allekirjoitus Hakupalvelut Aikaleimapalvelu Tapahtumaloki Hinnoittelu, maksaminen Tiedonluovutusvaltuuksien hallinta Resurssivarausten hallinta Yhteisöjen hallinta Tietovarannot Tietovaranto Tietovaranto Paikkatietopalvelu rajapinta rajapinta BI rajapinta Operatiivinen järjestelmä DB Operatiivinen järjestelmä DB DW Asiakkaat MDS t/ tuotteet MDS Kiinteistöt MDS Muu MDS Dokumentit MDS Kuva 15: Esimerkki yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden loogisesta jäsennyksestä

19 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Tietojärjestelmien loogisen jäsennyksen toteutus: yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys koostetaan palvelun tarjoajien sekä kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden tietovarantokuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Looginen prosessikartta loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys arkkitehtuuriryhmä Kuva 16: loogisen järjestelmäjäsennyksen koostaminen Tietojärjestelmän omistaja Loogisen järjestelmäjäsennyksen koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. n tarjoajat vastaavat tarjoamansa palvelun kuvauksen toteutuksesta ja sen ylläpidosta. 3.8 ydinsanastot kokonaisarkkitehtuurin painopisteinä ovat tietoarkkitehtuuri ja tiedon n yhteentoimivuus, jotka konkretisoituvat kuvauksina ja määrityksinä sanastoista, ontologioista, luokituksista, koodistoista ja tiedon rakenteisesta esittämisestä. ydinsanastot toteutetaan osana JHS-sanastotyötä ja sen lopputuloksena syntyy julkisen hallinnon yhteiskäyttöinen XML-rakennemäärittely. ydinsanasto Kuvauksen tavoite Ydinsanastotyön avulla tuotetaan yhteiskäyttöistä, yhdessä määriteltyä käsitteistöä ensisijaisesti tietojärjestelmien välisiin tiedonvälitystarpeisiin. Monet julkisen hallinnon asiakaspalveluprosessit voitaisiin tuottaa loppukäyttäjän eli kansalaisen, kuntalaisen tai yritysten kannalta poikkihallinnollisiksi end-to-end -prosesseiksi, mikäli prosessien ja niiden tarvitsemien tietojen yhteensovittaminen ei kaatuisi liian korkeisiin integraatiokustannuksiin. Yhteentoimivuus edellyttää käytännössä välitettävän tiedon standardointia, eli siitä sopimista mikä termi edustaa juuri mitä käsitettä (tietoa) missäkin kontekstissa. Hyödyntämällä JHS-sanastotyön tuotoksia JHS-metatietorekisteristä

20 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) organisaatiot voivat säästää merkittävästi sähköistäessään palveluaan ja laajentaessaan asiakaspalveluprosessejaan hyödyntämään automaattisesti myös muissa organisaatioissa ylläpidettäviä tietovarantoja. JHS-metatietorekisterin osoite on ydinsanaston toteutus: Ydinsanastojen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa JUHTA:n asettama julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Fyysinen ydinsanasto yhteiset fyysiset tietovarannot tietojärjestelmäsalkkku tietojärjestelmien rajapinnat arkkitehtuuriryhmä ydinsanasto-ryhmä Kuva 17: ydinsanaston kehittäminen ja ylläpitäminen Sanastotyön intressiryhmä Sanaston toteutuskäytännöt on kuvattu julkisen hallinnon suosituksissa JHS170 ja JHS Fyysiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien fyysisessä kuvauksessa kuvataan olemassa olevat todelliset tietokannat ja muut fyysiset tietovarannot nykytilan mukaisesti. tietovarantojen fyysinen kuvaus Kuvauksen tavoite Ylläpitää informaatiota fyysisestä tietokannoista ja tietovarannoista kokonaisuudessaan Kuvaa käytettävän tietokantateknologian ylläpidon ja kehittämisen tueksi Fyysisistä tietovarannoista kuvataan: tietovarannon nimi tietosisältö tietokantateknologia palvelu tietovarannon koko tietueiden määrä käyttötiheys

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot