Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri"

Transkriptio

1 kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys

2 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset ovat julkisen hallinnon yhteisesti muodostamia tavoitetilan ja nykytilan kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, tietotarpeista, tietojärjestelmistä ja teknologiaratkaisuista, joiden avulla varmistetaan julkisen hallinnon eri osaalueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukainen huomioiminen kaikessa toiminnassa ja IT-ratkaisuiden kehittämisessä. Arkkitehtuurin tavoitetilan linjausten ja kuvausten avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallis-tekninen ympäristö, joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa ja keskeiset komponentit toteutetaan vain kerran. Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä lla julkisen hallinnon kehitettävät ja ylläpidettävät yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset sekä niiden toteutuksessa käytettävät kuvausmallit ja -tavat. Dokumentissa kuvataan linjausten ja kuvausten kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat tahot, jotka toteuttavat tehtävänsä julkisen hallinnon KA-hallintamallissa kuvatulla tavalla. Dokumentissa on ehdotukset myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista tavoitetilan arkkitehtuurikuvauksista sekä niiden toteutusperiaatteista.

3 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto kokonaisarkkitehtuuri Dokumentin rakenne Lähtöaineistot arkkitehtuurin linjaukset ja kuvaukset kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset Nykytilan arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset - kuvausmallit palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut prosessikartta yhteiset tietovarannot Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys ydinsanastot Fyysiset tietovarannot Tietojärjestelmäsalkku Rajapinnat arkkitehtuurin periaaten kuvaukset Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet arkkitehtuuriperiaatteet yhteiset standardit arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaukset Yleiset tavoitetilan kuvaukset tietoarkkitehtuuri yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri Viitearkkitehtuurikuvaukset Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri yhteisten ICT-palvelujen viitearkkitehtuuri yhteisten tietovarantojen viitearkkitehtuuri tilastotoiminnan viitearkkitehtuuri palveluväylän viitearkkitehtuuri Yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Viittaukset arkkitehtuurikuvauksiin Nykytilan kuvaukset: Periaaten kuvaukset: Yleiset tavoitetilan kuvaukset: Tavoitetilan viitearkkitehtuurikuvaukset...42

4 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 1 Johdanto 1.1 kokonaisarkkitehtuuri (42) kokonaisarkkitehtuurin arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset ovat osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. yhteinen kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuurin kuvaus KA-hallintamalli KAkehittämispolku KAkypsyysmalli KA-kohdealuejako KA-suunnittelumenetelmät KA-linjaukset ja -kuvaukset Kuva 1: yhteisen kokonaisarkkitehtuurin dokumentaation rakenne arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset ovat julkisen hallinnon yhteisesti muodostamia tavoitetilan ja nykytilan kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, tietotarpeista, tietojärjestelmistä ja teknologiaratkaisuista, joiden avulla varmistetaan julkisen hallinnon eri osaalueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukainen huomioiminen kaikessa toiminnassa ja IT-ratkaisuiden kehittämisessä. Käytännössä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu jäsennyksestä, kuvauspohjista ja näiden avulla toteutetuista arkkitehtuurilinjauksista. Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset kuvaavat, kuinka julkisen hallinnon organisaatioiden muodostaman kokonaisuude osat organisaatiot, tiedot, toimijat, toimintaprosessit, tietojärjestelmät sekä teknologiset laite- ja käyttöympäristöt liittyvät tällä hetkellä toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena, jossa jokaisella osalla on selkeä rooli ja tarkoitus. Nykytilan kuvausten tarkoitus on auttaa paremmin ymmärtämään julkisen hallinnon organisaatioiden välisiä yhteyksiä sekä parantaa olemassa olevan ympäristön hallintaa. Nykytila kuvataan lähtien konkreettisista kuvauksista kohti käsitteellisesti abstraktimpia eli yleisempiä kuvauksia. Nykytilasta on helpompaa tunnistaa, mistä konkreettisista osista se koostuu, kuin millä suunnitteluperiaatteilla nykytilaan on tultu. arkkitehtuurin nykytilasta kuvataan keskeisimmät palvelut, ylän prosessit joiden avulla palvelut tuotetaan, palveluissa hyödynnettävät käsitteet sekä koko julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys ja teknologia-arkkitehtuurissa noudatettavat päälinjaukset. Tavoitetilan arkkitehtuuri on sekä strategisen että operatiivisen johtamisen väline, jonka avulla ydintoiminnan lähtökohdista ja tavoitteista lähtien yhtenäistetään toiminnan kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuuri parantaa organisaation kykyä saavuttaa halutunlainen tulevaisuus. Sen avulla IT-ratkaisujen kehittämisestä tulee ennakoivaa ja se saadaan sidotuksi ydintoiminnan kehittämiseen. arkkitehtuurin tavoitetilassa kuvataan sekä keskeisimmät arkkitehtuuriperiaatteet ja arkkitehtuuriin suunnitteluun ja arkkitehtuurinmukaisten ratkaisuiden toteutuksiin vaikuttavat linjaukset että kansallisesti kehitettävien sovittujen kohteiden toteutusten ylän viitearkkitehtuurit. Tavoitetilan kuvaukset ohjaavat julkisen hallinnon organisaatioiden päätöksentekoa ja kehittämistoimintaa.

5 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Arkkitehtuurin tavoitetilan linjausten ja kuvausten avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallis-tekninen ympäristö, joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan, jossa kaikki osat sopivat toisiinsa ja keskeiset komponentit toteutetaan vain kerran. tavoitetilan viitearkkitehtuurit kuvastavat tavoitetta usean vuoden päähän ja niiden toteuttaminen edellyttää sekä useita rajatumman kohdealueen tarkennettuja toteutusta ohjaavia tavoitearkkitehtuurikuvauksia (tarkemmat viite- ja kohdearkkitehtuurit) sekä näiden toteuttamisprojekteja. tavoitetilan viitearkkitehtuurien toteutusten ensimmäisissä versioissa otetaan kantaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteisiin, strategisiin tavoitteisiin, sidosarkkitehtuureihin sekä pääprosesseihin ja keskeisimpiin yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin. 1.2 Dokumentin rakenne 1.3 Lähtöaineistot Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä lla julkisen hallinnon kehitettävät ja ylläpidettävät yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset sekä niiden toteutuksessa käytettävät kuvausmallit ja -tavat. Dokumentissa kuvataan linjausten ja kuvausten kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat tahot, jotka toteuttavat tehtävänsä julkisen hallinnon KA-hallintamallissa kuvatulla tavalla. Dokumentissa on ehdotukset myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista tavoitetilan arkkitehtuurikuvauksista sekä niiden toteutusperiaatteista. Luvussa 2 kuvataan julkisen hallinnon arkkitehtuurilinjausten ja -kuvausten jäsennys nykytilan ja tavoitetilan kuvauksiin. Nykytilan kuvaukset esitellään luvussa 3 ja tavoitetilan kuvaukset luvuissa 4 ja 5. Luvussa 6 on kerrottu yhteentoimivuuden kuvauksista ja niiden toteuttamisesta. Luvussa 7 on viittaukset varsinaisiin arkkitehtuurililnjauksiin ja kuvauksiin. Määrittelyn lähtöaineistona julkisen hallinnon arkkitehtuurilinjauksissa ja kuvauksissa käytetään valtiovarainministeriön Valtion arkkitehtuurit (VALTASA) hankkeen tuottamia dokumentteja valtionhallinnon arkkitehtuuriperiaatteista ja yhteisestä toiminta-arkkitehtuurista sekä julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurista sekä valtionhallinnon yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuurista. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kuvausmenetelmien osalta määrittely pohjautuu julkisen hallinnon suositukseen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmästä (JHS 179 ICTpalvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen). 2 arkkitehtuurin linjaukset ja kuvaukset arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset jäsennetään kahteen selvästi toisistaan erotettaviin kategorioihin: nykytilan kuvaukset ja tavoitetilan kuvaukset. Tavoitetilan kuvaukset jäsentyvät edelleen yhteisiin periaatteisiin (periaaten kuvaukset) sekä yhteisiin ylän arkkitehtuurikuvauksiin ja tietyn rajatun kokonaisuuden viite- ja kohdearkkitehtuurikuvauksiin.

6 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Periaate tavoitteet Yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet Yhteiset standardit Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Käsitteellinen palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Looginen prosessikartta yhteiset loogiset tietovarannot tavoitteet yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys Fyysinen ydinsanasto yhteiset fyysiset tietovarannot tietojärjestelmäsalkkku tietojärjestelmien rajapinnat Kuva 2: KA:n arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Nykytilan kuvausten tehtävä on tarjota koko yhteiskunnalle näkymä julkisen hallinnon toimintaan. Nykytilan analysointi ja sen kuvaus toimivat pohjana julkisen hallinnon toimijoiden tavoitetilan suunnittelulle auttaen ymmärtämään toiminnan rakenteita ja riippuvuuksia sekä hahmottamaan ratkaistavia haasteita Periaaten kuvausten tehtävä on muodostaa kaikkia julkisen hallinnon organisaatioita ja niiden toimintaa koskevat yhteiset tavoitteet ja periaatteet Tavoitetilan kuvausten tehtävä on ohjata julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaa kohti yhteistä tavoitetta sekä tarjota muulle yhteiskunnalle näkymä julkisen hallinnon tavoitteista sekä toimenpiteistä ja aikatauluista, joilla tavoitteeseen pyritään Julkisen hallinon arkkitehtuurin nykytilan kuvaukset totetetaan pääsääntöisesti siten, että julkisen hallinnon kuvaukset muodostetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektorien tuottamien nykytilan kuvausten pohjalta.

7 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Periaatteet Julkisen hallinnon Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Tavoitetilan kuvaukset Ohjaavat periaatteet Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Nykytilan kuvaukset Muutos- ja kehitystarpeet Periaatteet Kohdealueen Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Tavoitetilan kuvaukset Ohjaavat periaatteet Viite- ja kohdearkkitehtuurikuvaukset Nykytilan kuvaukset Muutos- ja kehitystarpeet Periaatteet Kohdealueen osa-alueen Toiminta Tieto Tietojärjestrelmä Teknologia Kuva 3: yhteisten arkkitehtuurikuvausten hierarkia Arkkitehtuurin tavoitetilan kuvausten toteutusta varten muodostetaan erilliset kehittämisprojektit, jotka tuottavat tavoitteena olevat koko julkista hallintoa ohjaavat linjaukset tai kuvaukset. Tavoitetilan kuvausten toteutusaikataulut ja vastuut on kuvattu karkealla lla julkisen hallinnon KA-kehittämispolussa. arkkitehtuurilinjauksia ja kuvauksia kehitetään ja ylläpidetään julkisen hallinnon KA-hallintamallin mukaisesti. 3 kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset 3.1 Nykytilan arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset - kuvausmallit kokonaisarkkitehtuurityössä kehitetään ja ylläpidetään julkisen hallinnon yhteisiä arkkitehtuurin ylän kuvauksia julkisen hallinnon toiminnasta, toiminnassa tarvittavasta tiedosta sekä toimintaa ja tiedon hallintaa tukevista tietojärjestelmistä. arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset suunnitellaan ja kuvataan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin yhteisen suunnittelumenetelmän (JHS 179 -suositus) esittämällä tavalla ja niitä ylläpidetään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti.

8 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Käsitteellinen palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Looginen prosessikartta yhteiset loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys Fyysinen ydinsanasto yhteiset fyysiset tietovarannot tietojärjestelmäsalkkku tietojärjestelmien rajapinnat Kuva 4: KA:n nykytilan kuvaukset arkkitehtuurinäkökulmittain arkkitehtuurin nykytilan kuvaukset ovat: Käsitteellinen : palvelukartta yhteinen käsitemalli yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Looginen : prosessikartta yhteiset tietovarannot (looginen kuvaus) yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys Fyysinen : ydinsanasto yhteiset tietovarannot (fyysinen kuvaus) tietojärjestelmäsalkku yhteisistä tietojärjestelmistä yhteisten tietojärjestelmien rajapinnat (yhteentoimivuuden kuvaukset) kuvausten toteutuksen ja ylläpidon vastuut on kuvattu KA-hallintamallissa. Arkkitehtuurin toteutuksen aikataulu sekä toteutuksen organisointi kuvataan julkisen hallinnon KA-kehittämispolussa.

9 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 3.2 palvelukartta (42) palvelukartassa kuvataan toiminta-arkkitehtuurinäkökulmassa julkisen hallinnon ydintoiminnan tuottamat keskeiset pääpalvelut. kartan tehtävänä on kuvata visuaalisesti julkisen hallinnon pääpalvelut. kartan tarkoitus on antaa julkisen hallinnon asiakkaille sekä koko yhteiskunnalle yksi näkymä julkisen hallinnon toiminnan tuotoksiin. palvelukartta Kuvauksen tavoite Tarjota yhteiskunnan tarpeisiin yksi yhteinen näkymä koko julkisen hallinnon pääpalveluihin ja palveluryhmiin Mahdollistaa yhteisten palvelutoiminnallisuuksien tunnistamisen eri palveluiden ja palveluryhmien välillä yhteisen kehittämisen perustaksi Varmistaa kehitettävien yhteisten tietojärjestelmien palvelevuus mahdollisimman laajasti pääpalvelut kuvataan sekä loogisena palvelukarttana julkisen hallinnon palveluista, että taulukkomuotoisena palvelusalkkuna. salkussa palvelut ryhmitellään loogisiin kokonaisuuksiin ja palveluista kuvataan: palvelun vastuutaho lyhyt kuvaus palvelusta palvelun asiakkaat palvelun asiakasmäärät palveluvolyymit (palvelutapahtumat) palvelun merkitys (lakisääteinen tai lisäarvopalvelu) palvelun sähköistämisen aste

10 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) kokonaisarkkitehtuuri Asiakaspalvelut Yhteiset tietovarannot Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Tilastopalvelut Liikenne ja viestintä Ympäristö- ja yhdyskuntarakenne Oikeusturva ja demokratia Sisäinen turvallisuus Liikenne-infrastruktuuri ja -järjestelmä Ympäristön ja luonnon suojelu Oikeusturva Yleinen järjestys ja turvallisuus Viestintä-verkot ja -palvelut Alueiden käyttö ja yhdyskunta rakenne Demokratian toteutuminen Pelastustoimi ja varautuminen Työ ja elinkeino Opetus, tiede ja kulttuuri Hyvinvointi ja terveys Puolustus ja ulkosuhteet Työvoima ja työllisyys Opetus ja tutkimus Sosiaali- ja terveydenhuolto Kokonaismaanpuolustus Elinkeinot Taide ja kulttuuri Sosiaaliturva Kansainvälinen turvallisuus Liikunta Ympäristöterveydenhuolto Ulkosuhteet Nuorisotyö Kuva 5: esimerkkipalvelukartta Loogisen ryhmittelyn lisäksi palvelut ryhmitellään palveluiden luonteen ja käyttötarkoituksen perusteella palvelutyypeittäin seuraavasti: asiointipalvelu hallinnointi- ja tiedonhallintapalvelu johtamista ja seurantaa tukeva palvelu kartan toteutus: palvelukartta koostetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden vastaavien palvelukuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta palvelukartta yhteinen käsitemalli Käsitteellinen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Käsitteell Kohdealueen inen palvelukartta Kuva 6: palvelukartan koostaminen Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä

11 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) kartan koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. 3.3 yhteinen käsitemalli käsitemallissa kuvataan julkisen hallinnon käyttämän yhteisen tiedon (ns. ydintieto) käsitteet ja käsitteiden väliset riippuvuudet. Käsitemallin kuvauksen tarkoituksena on tunnistaa ja jäsentää julkisen hallinnon toiminnan keskeiset yhteiset käsitteet. yhteinen käsitemalli Kuvauksen tavoite Tarjota yhteiskunnan tarpeisiin yhteinen määritys julkisen hallinnon palvelutoiminnassa käytettävistä tiedoista sekä niiden välisistä suhteista Mahdollistaa yhteisten julkisen hallinnon käyttämien tietovarantojen ja tiedonsiirtoratkaisuiden kehittäminen pohjautuen yhdenmukaiselle käsitteistölle ja rakenteelle Tunnistaa käsitemallin avulla, minkälaisia peruskäsitteitä julkisen hallinnon toiminnassa käsitellään. Käsitemallin kuvaus perustuu Ydinsanastoryhmän (toiminta kuvattu JHS 175 -suosituksessa) muodostamaan ydinsanastoon, jonka tuottamaa määritystä täydennetään käsitteiden välisillä viittauksilla. Käsitteet ryhmitellään julkisen hallinnon palveluiden sekä yhteisten tietovarantojen sisällön mukaan, esimerkiksi henkilötietojen, rakennustietojen, kiinteistötietojen sekä yritys- ja yhteisötietojen käsitteisiin sekä asiakaspalvelun käsitteisiin. Käsitemalli kuvataan sekä visuaalisena kuvauksena (käsite- tai luokkakaavio) että matriisina ja mallin rakenteen ja muodostumisperiaatteiden kuvaus sisältyy kehitettävään julkisen hallinnon metatietopalveluun. JHS-metatietorekisteri Henkilö <HenkiloTunnus> < EtunNimi> < SukuNimi> < Sukupuoli> Asiakas Ydinkäsitteet JHS-sanasto tapahtuma skeemaelementti JHS-skeemakirjasto Organisaatio Yhteystieto n tuottaja Kustannus Kuva 7: Luokkamalliesimerkki ja sidos JHS-sanastotyöhön

12 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Käsitemallin toteutus: ylän yhteisen käsitemallin rakennekuvaus toteutetaan erillisenä kehittämistyönä. Kohdealueet ja hallintosektorit noudattavat tätä julkisen hallinnon kehittämistyön tulosta kuvatessaan oman kohdealueensa tai hallintosektorinsa käsitemallia. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta palvelukartta yhteinen käsitemalli Käsitteellinen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Arkkitehtuurin kehittämisprojekti arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Käsitteelli nen Kohdealueen käsitemalli Ydinsanastoryhmä Kuva 8: yhteisen käsitemallin toteutus ja ylläpito Käsitemallin ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. Käsitemallissa käytettävien tietoelementtien määrittelystä ja ylläpidosta vastaa Ydinsanastoryhmä, jonka kautta myös kohdealueiden käsitemäärittelyt johdetaan julkisen hallinnon käsitemallille. 3.4 yhteiset tietojärjestelmäpalvelut yhteisissä tietojärjestelmäpalveluissa kuvataan julkisen hallinnon toiminnassaan käyttämät keskeisimmät tietojärjestelmäympäristön loogiset kokonaisuudet nykytilassa. Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kuvauksen tarkoitus on kuvata palveluiden arkkitehtuurinen rakenne sekä jäsentää palvelut loogisesti hallittaviin kokonaisuuksiin, jotta kuvauksen avulla olisi mahdollista hahmottaa ylälla, mitä olemassa olevia erilaisia palveluita ja komponentteja julkisen hallinnon toiminnassa käytetään. yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Kuvauksen tavoite Kuvaa keskeisimmät julkisen hallinnon yhteiset käytettävissä olevat tietojärjestelmäpalvelut Mahdollistaa julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittämisen palvelukeskeisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti Antaa kuvan, mitä yksittäisiä peruskomponentteja julkisen hallinnon IT-toimintaympäristössä on Tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys toimii keskeisenä tulevaisuuden tarpeen jäsentäjänä

13 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Tietojärjestelmäpalvelut jäsentyvät tietyiltä osin ydintoiminnan palveluiden mukaisesti, mutta ne sisältävät usein myös varsinaisia palveluita tukevia ja ydintoiminnan alueesta riippumattomia palveluita. un ohjaus Yhteiset tukipalvelut Alustapalvelut Organisaation ICT = käytössä = käyttöönottopäivämäärä = toteutuksessa Perustietovarannot Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut = päätetty toteuttaa Kuva 9: Tietojärjestelmäpalvelut - nykytila tietojärjestelmäpalvelut kuvataan sekä loogisena visuaalisena kuvauksena palveluista että palvelusalkkuna. Kuvauksissa tietojärjestelmäpalvelut ryhmitellään loogisiin kokonaisuuksiin seuraavasti: palveluun ohjaus palvelut prosessi ja palvelukohtaiset palvelut yhteiset tietojärjestelmäpalvelut yhteiset tekniset tukipalvelut yhteiset alustapalvelut yhteiset tietovarantopalvelut yhteiset laitteisto- ja tieliikennepalvelut Tietojärjestelmäpalveluiden nykytilan kuvaus sisältää ainoastaan julkisen hallinnon yhteisiä palveluita jotka ovat käytettävissä, joiden käyttöönottoajankohta on tiedossa, jotka ovat toteutuksessa tai joiden toteutuksesta on olemassa virallinen päätös. Tietojärjestelmäpalveluiden kuvauksen toteutus: tietojärjestelmäpalvelukuvaus koostetaan julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden sekä kohdealueiden ja hallintosektoreiden tietojärjestelmäpalvelukuvausten pohjalta.

14 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta palvelukartta yhteinen käsitemalli Käsitteellinen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Käsitteell inen Kohdealueen palvelukartta Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä Kuva 10: yhteisen palvelukartan toteutus ja ylläpito kartan koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. 3.5 prosessikartta prosessikartassa kuvataan julkisen hallinnon palveluita ja palvelusuoritteita tuottavat prosessit sekä niitä tukevat toiminnot. Yhteisen prosessikartan tavoitteena on toimia välineenä julkisen hallinnon toiminnan johtamisen ja hallinnan sekä palveluiden kehittämisen parantamisessa. Muodostettava malli auttaa hallitsemaan kokonaisuuksia, jäsentämään prosesseja ja toimijoiden vastuita sekä löytämään toiminnan tehostamistarpeita julkisen hallinnon lla. prosessikartta Kuvauksen tavoite Tarjoaa yhteiskunnan tarpeisiin yhteisen määritykssen julkisen hallinnon palvelutoiminnan tuotoksia toteuttavista pääprosesseista Mahdollistaa prosessien välisten riippuvuuksien tunnistamisen niiden välisen tiedonvaihdon kehittämistä varten Mahdollistaa yhteisten eri prosessien tarvitsemien palvelutoiminnallisuuksien tunnistamisen ja niitä tukevien yhteisten palveluiden kehittämisen Prosessikartta kuvataan julkisen hallinnon suosituksen prosessien kuvaamisesta (JHS 152) esittämällä tavalla.

15 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Strateginen johtaminen ja ohjaus Liikenteen ja viestinnän prosessit Lainsäädäntö Asiakkaiden tarpeet Strategia, arvot ja visio Työn ja elinkeinojen prosessit Ympäristö- ja yhdyskuntarakenteen prosessit Opetuksen, tieteen ja kulttuurin prosessit Hyvinvoinnin ja terveyden prosessit Oikeusturvan ja demokratian prosessit Puolustuksen ja ulkosuhteiden prosessit Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat Sisäisen turvallisuuden prosessit Tukiprosessit Kuva 11: Prosessikarttaesimerkki Prosessikartan toteutus: prosessikartta koostetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden prosessikuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Looginen prosessikartta loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen Looginen Kohdealueen prosessikartta Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä Kuva 12: prosessikartan toteutus ja ylläpito kartan koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. 3.6 yhteiset tietovarannot yhteisten tietovarantojen kuvauksessa julkisen hallinnon toiminnassaan käyttämät keskeiset tiedot on koottu eri loogisiin tietovarantoihin.

16 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) tietovarannot Kuvauksen tavoite Kuvaa, mihin kokonaisuuksiin julkisen hallinnon yhteisesti hyödyntämät tiedot taltioidaan Tarjoaa mahdollisuuden suunnitella julkisen hallinnon yhteisten tietojen jäsennys, luokittelu ja hallinta tiedon hyödyntämisen rationalisoimiseksi Varmistaa osaltaan, ettei samaa tietoa taltioida useaan paikkaan perusteettomasti Tietovarantojen ja tietosisältöjen kuvaamisen avulla hahmotetaan julkisen hallinnon tietopääoma sekä tiedonhallinta ja tietojen ylläpito kokonaisuutena. prosesseissa käytettävien tietovarantojen kuvaamisen tarkoituksena on auttaa julkisen hallinnon tietovarannoista vastaavia suunnittelemaan tiedonhallinta ja huolto mahdollisimman hyvin koko yhteiskunnan toimintaa tukevaksi, ja järkeistämään tiedon tuottamisen prosesseja. yhteiset tietovarannot kuvataan sekä loogisena visuaalisena kuvauksena että matriisina. Kuvauksissa tietovarannot ryhmitellään loogisiin kokonaisuuksiin strategisen päätöksenteon tietovarannot kohdealueiden informaatiotietovarannot yleiset informaatiotietovarannot perusdatavarannot Tietovarannoista kuvataan: tietovarannon nimi tietovarannon omistaja / vastuutaho tietovarannon kuvaus ja käyttötarkoitus tietovarannon keskeinen tietosisältö (päätietoryhmät)

17 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Työvoimatietovaranto Vakuutustietovaranto Tuonti- ja vientitietovaranto Maaseutuelinkeinohallinnon tietovaranto Rakennus- ja huoneistotietovaranto Arvo-osuusjärjestelmän tietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Ennakoinnin tietovaranto Verotustietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Säädöstietovaranto Tilastotietovaranto Uutistietovaranto Tapahtumatietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Sopimustietovaranto Metatietovarannot Yritys- ja yhteisötietovaranto Ajoneuvotietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Kiinteistötietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Liikennetietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Potilastietovaranto Julkishallinnon datakatalogit Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Henkilötietovaranto Paikkatietovarannot Maastotietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Kuulemisen tietovaranto Julkisten hankintojen tietovaranto Toimipaikkatietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto njärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Säätietovaranto Tutkimustietovaranto kuvausten tietovaranto Toimilupia koskevat tietovarannot Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaamisen pääoman tietovaranto Tuomioistuinten tietovarannot Puolustusvoimien tietovarannot Tietoturvaohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Oikeusratkaisujen tietovaranto Tie- ja katuverkkotietovaranto Toimintaympäristötietovaranto Päätöstietovaranto Kuva 13: Esimerkki tietovarantojen jäsentelystä Tietovarantokuvauksen toteutus: tietovarantokuvaus koostetaan julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen sekä kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden tietovarantokuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Looginen prosessikartta loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys arkkitehtuuriryhmä Kuva 14: tietovarantokuvauksen koostaminen Tietovarannon omistaja yhteisten tietovarantojen kuvauksen koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. Tietovarannon omistajat vastaavat hallinnoimansa tietovarannon kuvauksen toteutuksesta ja sen ylläpidosta.

18 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 3.7 Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys (42) yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden loogisessa jäsennyksessä kuvataan julkisen hallinnon toiminnassa käyttämät keskeiset tietojärjestelmäpalvelut loogisiin kerroksiin jäsennettynä. Looginen järjestelmäjäsennys kuvaa tietojärjestelmien, tietovarantojen ja teknologiakomponenttien sekä parhaissa tapauksissa myös keskeisten toiminnan palvelujen tai prosessien merkittävimmät keskinäiset suhteet. tietojärjestelmien looginen jäsennys Kuvauksen tavoite Antaa hyvän yleiskuvan, mistä osista tuleva ratkaisu koostuu ja miten se jäsentyy Toimii erinomaisena kommunikoinnin välineenä kaikille osapuolille Looginen järjestelmäjäsennyksessä kuvataan visuaalisesti eri elementtien väliset riippuvuudet ja niiden looginen jäsennys: toiminnan pääpalvelut ja prosessit tietovarannot keskeisimmät järjestelmäpalvelut integraatioratkaisut tärkeimmät teknologiapalvelut keskeisimmät toimijat käyttäjärajapinta Ulkoinen palvelunäkymä Julkaisunhallinta ohjauksen säännöstö Ryhmätyötila Asiointialustan tekniset peruspalvelut Personointi SOA-palvelukatalogi ESB-integraatioväylä Asiakasprofiili, kutsurajapinta Työntekijän sähköinen työpöytä Asioinnin perustoiminnot Prosessimoottori Käyttöliittymä Asiointi Prosessin / palvelualueen A palvelut Prosessin / palvelualueen B palvelut Sähköinen asianhallinta, eams Yhteiset tekniset tukipalvelut Tunnistaminen Käyttövaltuushallinta Yhteiset toiminnalliset palvelut Asiakkuudenhallinta Taloushallinta Integraatio t Prosessin / palvelualueen C palvelut Prosessin / palvelualueen D palvelut Sähköinen allekirjoitus Hakupalvelut Aikaleimapalvelu Tapahtumaloki Hinnoittelu, maksaminen Tiedonluovutusvaltuuksien hallinta Resurssivarausten hallinta Yhteisöjen hallinta Tietovarannot Tietovaranto Tietovaranto Paikkatietopalvelu rajapinta rajapinta BI rajapinta Operatiivinen järjestelmä DB Operatiivinen järjestelmä DB DW Asiakkaat MDS t/ tuotteet MDS Kiinteistöt MDS Muu MDS Dokumentit MDS Kuva 15: Esimerkki yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden loogisesta jäsennyksestä

19 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) Tietojärjestelmien loogisen jäsennyksen toteutus: yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden looginen jäsennys koostetaan palvelun tarjoajien sekä kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden tietovarantokuvausten pohjalta. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Looginen prosessikartta loogiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien looginen jäsennys arkkitehtuuriryhmä Kuva 16: loogisen järjestelmäjäsennyksen koostaminen Tietojärjestelmän omistaja Loogisen järjestelmäjäsennyksen koostamisesta ja sen ylläpidosta vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä. n tarjoajat vastaavat tarjoamansa palvelun kuvauksen toteutuksesta ja sen ylläpidosta. 3.8 ydinsanastot kokonaisarkkitehtuurin painopisteinä ovat tietoarkkitehtuuri ja tiedon n yhteentoimivuus, jotka konkretisoituvat kuvauksina ja määrityksinä sanastoista, ontologioista, luokituksista, koodistoista ja tiedon rakenteisesta esittämisestä. ydinsanastot toteutetaan osana JHS-sanastotyötä ja sen lopputuloksena syntyy julkisen hallinnon yhteiskäyttöinen XML-rakennemäärittely. ydinsanasto Kuvauksen tavoite Ydinsanastotyön avulla tuotetaan yhteiskäyttöistä, yhdessä määriteltyä käsitteistöä ensisijaisesti tietojärjestelmien välisiin tiedonvälitystarpeisiin. Monet julkisen hallinnon asiakaspalveluprosessit voitaisiin tuottaa loppukäyttäjän eli kansalaisen, kuntalaisen tai yritysten kannalta poikkihallinnollisiksi end-to-end -prosesseiksi, mikäli prosessien ja niiden tarvitsemien tietojen yhteensovittaminen ei kaatuisi liian korkeisiin integraatiokustannuksiin. Yhteentoimivuus edellyttää käytännössä välitettävän tiedon standardointia, eli siitä sopimista mikä termi edustaa juuri mitä käsitettä (tietoa) missäkin kontekstissa. Hyödyntämällä JHS-sanastotyön tuotoksia JHS-metatietorekisteristä

20 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö (42) organisaatiot voivat säästää merkittävästi sähköistäessään palveluaan ja laajentaessaan asiakaspalveluprosessejaan hyödyntämään automaattisesti myös muissa organisaatioissa ylläpidettäviä tietovarantoja. JHS-metatietorekisterin osoite on ydinsanaston toteutus: Ydinsanastojen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa JUHTA:n asettama julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä. Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Arkkitehtuurin hallinta Fyysinen ydinsanasto yhteiset fyysiset tietovarannot tietojärjestelmäsalkkku tietojärjestelmien rajapinnat arkkitehtuuriryhmä ydinsanasto-ryhmä Kuva 17: ydinsanaston kehittäminen ja ylläpitäminen Sanastotyön intressiryhmä Sanaston toteutuskäytännöt on kuvattu julkisen hallinnon suosituksissa JHS170 ja JHS Fyysiset tietovarannot yhteisten tietojärjestelmien fyysisessä kuvauksessa kuvataan olemassa olevat todelliset tietokannat ja muut fyysiset tietovarannot nykytilan mukaisesti. tietovarantojen fyysinen kuvaus Kuvauksen tavoite Ylläpitää informaatiota fyysisestä tietokannoista ja tietovarannoista kokonaisuudessaan Kuvaa käytettävän tietokantateknologian ylläpidon ja kehittämisen tueksi Fyysisistä tietovarannoista kuvataan: tietovarannon nimi tietosisältö tietokantateknologia palvelu tietovarannon koko tietueiden määrä käyttötiheys

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

50 vuotta JUHTAA ja VAHTIA -juhlaseminaari

50 vuotta JUHTAA ja VAHTIA -juhlaseminaari JulkICT Sähköiset palvelualustat Kunta - seutuyhteistyö Kunnan palvelut Kunta - valtiorakenteet Integraatio kunnan sisäisesti ja kansallisiin tietovarantoihin Yhteentoimiva ja turvallinen tietotekniikka

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Esityksen sisältö Tietohallintolaki Julkisen ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurit

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtio Expo 20.5.2014 Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus-palvelut Mitä

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Anne Kauhanen-Simanainen Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa-suosituksesta 25.3.2015 Julkinen data saataville - taustaa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 1 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen... 2 1.1 Organisaation

Lisätiedot

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan?

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa 5.4.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri yhteinen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: 2.0 Julkaistu: 7.2.2017 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Johdanto...2

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010

KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010 KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon Atk-päivät 25. 26.5.2010 Tommi Oikarinen, VM, KuntaIT Terveydenhuollon arkkitehtuuri Terveydenhuollon arkkitehtuuri Kunnan arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa - seminaari Kuopio 4.12.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007 Raportti 21.12.2010 VM125:05/2007 Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti 1 Hankkeen tausta Tämä on Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen loppuraportti. Raportissa kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset

Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset Juhtan asiantuntijajaoston osa-alueet 26.10.2017 Heli Mikkelä, Tilastokeskus Anne Kauhanen-Simanainen, Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Yhdistetty avoin tieto Suomessa -- Linked Open Data in Finland 26.3.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin välineet 0.9 Päiväys 15.3.2016 15.3.2016 2 (6) Tiivistelmä Dokumenttiin on listattu keskitetysti hankitut ja koko julkisen hallinnon käyttöön tarkoitetut kokonaisarkkitehtuurin kuvausvälineet.

Lisätiedot

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA Kaisa Paavola KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1 KOKONAISARKKITEHTUURI MENETELMÄT... 3 1.1 JHS 179... 3 1.2 Kartturi-malli...

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen osana 20.8.2015 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kohdealueiden määrittely ja tehtävät...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Kurttu - talviseminaari 15.3.2012 Tommi Oikarinen Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri. Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri. Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Parku-projekti Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää

Parku-projekti Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää Parku-projekti 7.4.-30.9.2014 Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää hyödyntäen Tavoitteena Löytää kehittämiskohteita päivähoidon

Lisätiedot

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset Versio: 12.1.2017 Julkaistu: Luonnos Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityö (KA) Kuntamarkkinat 13.9 klo Paikka: B 3.3

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityö (KA) Kuntamarkkinat 13.9 klo Paikka: B 3.3 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityö (KA) Kuntamarkkinat 13.9 klo 13.00-13.45 Paikka: B 3.3 Jo Vuodesta 2012! JHS-179 V2.0 suositus - Kokonaisarkkitehtuurin Rosettan kivi julkishallinnolle o o KA-menetelmä:

Lisätiedot

ATT-viitearkkitehtuuri

ATT-viitearkkitehtuuri ATT-viitearkkitehtuuri Ville Tenhunen, 17.3.2016 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.f Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Kokonaiskuva muodostuu osakuvauksista

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset JulkICT-toiminto Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset 2012 2014 www.yhteentoimivuus.fiwww.julkict.fi Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri näkökulmien ja erityisesti toiminnan

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus 18.4.2013 Tommi Oikarinen Sisältö Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset Ohjaus ja hallinta Tuotosten julkaisu / jakelu 2 Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot