KIERTO KIRJEKOKOELMA 1973 No 51-52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTO KIRJEKOKOELMA 1973 No 51-52"

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1973 No No 51 Kiertokirje muutoksista tiliohjesääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt kuittausta vastaan. Postisiirtoteitse suori täottona tai tilillepanona) tai käteisellä tehdä toukokuun 29 päivänä 1952 annettuun tiliohjesääntöön seuraavat muutokset: lisen siirtotilikortin kupongissa olevat tietettaessa tulee koponkeihin merkitä virheel 2 :n 6. kohdan neljäs kappale muutetaan 51 :n 4. kohdan ensimmäinen kappale dot lähettäjästä ja maksun aiheesta muutetaan Jos liikenteen hoidon kannalta on tarkoituksenmukaista, toimipaikan hoitaja voi saaduksi alitoimipaikasta rahavarojen ohella 4. Ylitoimipaikka kuittaa rahalähetyksen määrätä määrätyn arvomerkkilajin pääva- saapuneen rahanlähetysluettelon (lom. raston muun virkailijan kuin toimipaikan 66552) B-kappaleeseen sekä merkitsee rahahoitajan tai pääkassanhoitajan hoidettavaksi. Suorittamastaan toimenpiteestä on paikkojen rahalähetyksistä pitämänsä luet lähetyksen kassamuistioonsa sekä alitoimitoimipaikan hoitajan ilmoitettava postipiirin päällikölle. paikoista saapuneet rahalähetykset. Rahatelon (lom ) kohtaan A Alitoimi- 25 :n 2. kohta, sellaisena kuin se on lähetys merkitään sen kuukauden rahamuutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, lähetyksistä pidettävään luetteloon (lom. muutetaan 66553), jolta kertyneitä varoja rahalähetys 2. Päivän aikana maksettujen lapsilisien sisältää (ks. 57 :n 2. kohta). rahamäärä selvitetään maksukorttien perusteella. sellaisena kuin se on muutettuna kierto 52 :n 8. kohdan ensimmäinen kappale, 39 :n 8. kohta muutetaan kuuluvaksi: kirjeessä no 133/1965, muutetaan näin 8. Jos toimipaikan postisiirtotulotilille 8. Jos alitoimipaikalle on postipankista on tullut sellainen pano, joka ei kuulu toimipaikalle, on toimipaikan suoritettava väävosta tililtäottokortteja tai säästöönpano- lähetettävänä niin suuren rahamäärän arrin maksettu rahamäärä sen oikealle saajalle joko postisiirtoteitse (tilisiirtona, tilil- ole varoja niiden maksamiseen tarvittavan lipukkeita, ettei ylitoimipaikalla ilmeisesti /17 Postiasemille jakelu no 20

2 2 rahamäärän lähettämiseksi alitoimipaikalle, voidaan rahat lähettää postipankin toimeksiannosta Suomen Pankista ylitoimipaikalle ilman ylitoimipaikan omaa tilausta. Tällöin on rahalähetyksessä olevaan rahantilausluetteloon (lom ) Suomen Pankissa merkitty Edelleen toimitettavaksi...n alitoimipaikalle. Ylitoimipaikan on tarkastettava, että lähetyksessä on kaikki rahantilausluetteloon merkityt varat. Rahalähetys merkitään tuloksi kassamuistioon (lom ) sekä rahalähetysten yhdistelmään (lom ) rahalähetyksenä Suomen Pankista. Rahantilausluettelojen A-osat lähetetään puolikuukausittain ylitoimipaikan kuittaamina posti-ja lennätinhallituksen tarkastustoimistoon. 54 :n 1. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 1. Kassamuistioon (lom ) merkitään päivittäin arvomerkkien päävarastosta myydyt arvomerkkimäärät, rahalähetykset Suomen Pankkiin ja alitoimipaikoille, rahalähetykset Suomen Pankista toimipaikkaan ja alitoimipaikoille, rahalähetykset alitoimipaikoista toimipaikkaan, toimipaikan alikassoista tilitetyt ja niille annetut rahamäärät, annetut ja palautetut matka- ja muut ennakot, maksetut laskut yms. Jos pääkassanhoitajan pidettävänä on erikoiskassakirja, on myös siitä kertynyt tai siihen maksettu rahamäärä päivittäin merkittävä kassamuistioon. 59 :n 2. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 148/1970, muutetaan 2. Tili-ilmoitukseen merkitään sen ohjetekstin mukaisesti ja ottaen huomioon posti- ja lennätinhallituksen erikseen antamat määräykset tuloksi säästö edelliseltä kuukaudelta erikoiskassakirjojen mukaan kertyneet tulot, muut tili-ilmoituslomakkeen ohjetekstin mukaisesti eriteltävät tulot, selvitetyt matka-ja muut ennakot, postisiirtomenotilille saatu kate ja Suomen Pankista saadut rahavarat, menoksi kaikki kuukauden aikana esiintyneet menot eriteltyinä tili-ilmoituslomakkeen ohjetekstin mukaisesti, Suomen Pankkiin lähetetyt rahavarat, postisiirtotulotilille kertyneet varat, saatavien lisäys, tilityskuukauden aikana annetut matka-ja muut ennakot ja säästö seuraavalle kuukaudelle. Tili-ilmoituksen tulo-ja menopuolen loppusummien tulee olla yhtä suuret. 72 :n 3. kohdan ensimmäinen kappale, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 148/1970, muutetaan 3. Siinä tapauksessa, että telelaskut, vuosimaksuja lukuunottamatta, eivät ole pitemmältä ajalta kuin kolmelta kuukaudelta taikka silloin kun laskutuskausi on kuukautta pitempi, laskut eivät ole pitemmältä ajalta kuin kahdelta laskutuskaudelta, ja että laskunsa maksamatta jättänyt tilaaja on asetettu konkurssiin, tai ulosottomies on palauttanut laskut varattomuusmerkinnällä tai muunlaatuisella estetodistuksella varustettuina *), tai laskut, joiden määrä on yli 100 kultafrangia 2), on perittävä samalta ulkomailla asuvalta tilaajalta, taikka ulosottotoimenpiteisiin ei ole ryhdytty siitä syystä, että perittävä rahamäärä on niin pieni, ettei se vastaa todennäköisiä perimiskustannuksia on toimipaikan hoitajalla oikeus hyväksyä telelaskut tilitettäväksi menona tiliilmoituksen (lom ) kohdassa posti-

3 ja lennätinhallituksen toimesta perittävät maksut. 1) Ylitoimipaikat ovat oikeutettuja tilittämään tiliilmoituksessaan telelaskun perimisestä ulosottoviranomaiselle suoritetut estetodistuksen lunastusmaksut tilityslupaa erikseen pyytämättä. Kuitti lunastusmaksun suorittamisesta on liitettävä tosikkeeksi tili-ilmoitukseen. 2) Samalta ulkomaille siirtyneeltä tilaajalta perittävät telelaskut yhteismäärältään enintään 100 kultafrangia (148,00 markkaa), merkitään myös toimipaikan hoitajan hyväksyminä tili-ilmoituksen kohtaan posti- ja lennätinhallituksen toimesta perittävät maksut, mutta tällaiset laskut lähetetään tarkastustoimiston televarojen tarkastukseen muiden sinne tilityskuukauden päätyttyä lähetettävien laskujen ohella eikä ulkomaanosastolle. 85, sellaisena kuin se on lisätty tiliohjesääntöön kiertokirjeessä no 148/1970, muutetaan 85. Korvausluettelo ja työaikakortti 1. Virkamiehille suoritettavat ylityö-, sunnuntaityö-ja jouluylityökorvaukset, aattopäivälisät, ilta- ja yötyökorvaukset, autonkuljettajien yksinajopalkkiot sekä korvaukset ryhmäristisiteiden ja osoitteettomien sanomalehtien jakelusta lasketaan ja maksetaan korvausluettelolomaketta (lom ) käyttäen. Korvausluettelo laaditaan kalkioimalla neljänä kappaleena ja täytetään ohjetekstin ja erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Korvausluettelo laaditaan joko kuukaudelta (= kalenterikuukauden aikana päättyneiltä työviikoilta) tai kolmen viikon työjaksolta. Korvauksiin ja lisiin oikeuttavien työtuntien erittelylomakkeena käytetään työaikakorttia (lom ). Se laaditaan ohjetekstin mukaisesti. Työaikakortista tulee ilmetä virkamiehen työtuntien määrä päivittäin ja työjaksoittain sekä kuhunkin korvauslajiin oikeuttavien työviikon ja kalenterikuukauden aikana päättyneiden työviik 3 kojen tai työjakson tuntien määrä erikseen eriteltyinä. Korvattavat työtunnit merkitään työaikakortin mukaisina korvausluettelon asianomaisiin sarakkeisiin. Työaikakortin jäljennös tulee liittää korvausluetteloon jokaisen työaikakorvauksia saavan virkamiehen osalta. Maksettujen ryhmäristisiteiden ja osoitteettomien sanomalehtien jakelupalkkioiden perusteena olevat kappalemäärät on selvitettävä korvausluetteloon liitettävällä lomakkeella Yhdistelmä jaetuista ryhmäristisiteistä ja osoitteettomista lehdistä (lom ). Korvausluettelosta tulee käydä ilmi myöskin korvauksen saajan virka-asema ja nimi, hänen vuosipalkkansa ja tuntipalkkansa sekä kunkin korvauslajin rahamäärä sekä korvausten yhteismäärä. 90 :n 1. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 4/1961, muutetaan 1. Jokaisen palkansaajan palkkaus sekä siitä tehdyt pidätykset (veronennakkopidätykset yms.) merkitään hänen palkkakorttiinsa (lom , tai yleinen virastolomake no 46). Samoin on palkkakorttiin merkittävä työnantajan suoritettavaksi määrätty sosiaaliturvamaksu. 91 :n 1. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 112/1971, muutetaan 1. Ylitoimipaikan on a :n määräysten mukaisesti laadittava kuukausittain yhdistelmä erikseen kotimaisista osoitus-, ulkomaisista osoitus-, lehti-, vastaanottolupa-, puhelin-, lennätin-, telex- ja postipankkivaroista, tilillepanomaksuista, matkustajamaksuista, joukkolähetysmaksuista, tilitettävistä palkoista ja laskuista (momenttiyhdistelmä) sekä veronpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista. 92 a, sellaisena kuin se on lisätty tiliohjesääntöön kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan

4 4 92 a. Ulkomaisten osoitusvarojen yhdistelmä 1. Ylitoimipaikka laatii kuukausittain omista ja alitoimipaikkojensa ulkomaisten osoitusten osoitusvarainkassakirjoista A ja C ulkomaisten osoitusvarain yhdistelmän (lom ) kalkioimalla kolmena kappaleena. Yhdistelmään tehdään merkinnät ohjetekstin mukaisesti. 2. Yhdistelmän loppusummat merkitään tili-ilmoitukseen (lom ) siten, että A-kassakirjojen loppusummat merkitään tulopuolelle ja C-kassakirjojen loppusummat menopuolelle. 3. Ylitoimipaikka lähettää viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä ulkomaisten osoitusvarojen yhdistelmän kirjattuna postiasialähetyksenä osoitteella posti- ja lennätinhallituksen talousosasto, ulkomaantilitysjaosto, Helsinki 10. Yhdistelmän ohella ylitoimipaikan on lähetettävä omat ja alitoimipaikkojensa ulkomaisten osoitusvarainkassakirjat A, omat ja alitoimipaikkojensa osoitusvarainkassakirjat C, maksetut osoitukset toimipaikoittain ryhmiteltyinä osoitusvarainkassakirjan C mukaiseen järjestykseen sekä erillisinä osoituksiin kuuluvat valtakirjat ryhmiteltyinä toimipaikoittain. 4. Vajaailmoituksen eli vain toimipaikan nimen, tilityskuukauden ja -vuoden osalta täytetyn sekä päiväyksellä ja allekirjoituksella varustetun yhdistelmän toimipaikka lähettää silloin, kun ylitoimipaikassa ja sen alitoimipaikoissa ei tilityskuukauden aikana ole ollut ulkomaista postiosoitusliikennettä. 5. Ulkomaisten osoitusvarojen yhdistelmän toisen jäljennöskappaleen ylitoimipaikka lähettää tili-ilmoituksen (lom ) ohella posti- ja lennätinhallituksen tarkastustoimistoon ja säilyttää toisen jäljennöskappaleen tilialustelmissaan. 93, sellaisena kuin se on osittain muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan 93. Lehtivarojen yhdistelmä 1. Ylitoimipaikka laatii lehtivarojen yhdistelmän (lom ) kalkioimalla kolmena kappaleena. Yhdistelmään tehdään merkinnät ohjetekstin mukaisesti. 2. Lehtivarojen yhdistelmän osoittamien loppusummien tulee olla yhtäpitäviä kassapäiväkirjan vastaavien merkintöjen kanssa. Yhdistelmän osoittamat lehtivarainkassakirjan A loppusumma ja lehtivarainkassakirjan B eri sarakkeiden loppusummat, kukin erikseen merkitään tili-ilmoitukseen (lom ) tuloksi. Tilaushintojen yhteenlaskettu rahamäärä merkitään tili-ilmoitukseen menoksi ja posti- ja lennätinlaitokselle tuleva välityspalkkio tuloksi. 3. Ylitoimipaikka lähettää viimeistään tilityskuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä lehtivarojen yhdistelmän alkuperäisen kappaleen kirjattuna postiasialähetyksenä osoitteella posti- ja lennätinhallituksen tarkastustoimisto, joukkolähetys- ja lehtivarojen tarkastus, Helsinki 10. Yhdistelmän oheen on liitettävä ylitoimipaikan omat ja sen alitoimipaikkojen lehtivarainkassakirjat A, lehtivarainkassakirjat B niihin kuuluvine kuljetusmaksulaskelmineen (lom )ja julkaisijahinnan suorittamislaskut (lom ) niihin kuuluvine tilauksineen. Lehtivarainkassakirjat A ja B, julkaisijahinnan suorittamislaskut (lom ) niihin liittyvine tilauksineen, kuljetusmaksulaskelmat (lom ) sekä lehtivarain yhdistelmän alkuperäinen kappale pannaan saman päällyslehden (lom ) *) väliin, jonka kohtaan Kassakirjan nimi tehdään merkintä Lehtivarainkassakirjat.

5 5 4. Lehtivarojen yhdistelmän toisen jäl- ne suoraan postipankin siirtokonttoriin, jennöskappaleen ylitoimipaikka lähettää Helsinki 7, noudattaen postipankin antamia posti- ja lennätinhallituksen tarkastustoimistoon tili-ilmoituksen ohella sekä säilyt määräyksiä. 1) tää toisen jäljennöskappaleen tilialustelmis- 1) Ks. Postipankin johtosäännön 307. saan. 104 :n 3. kohdan ensimmäinen kappale 95 (alaviittoineen) kumotaan. muutetaan 3. Tilausluetteloon (lom a) tehdään merkinnät ohjetekstin mukaisesti. Sii 102 :n 6. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, hen on merkittävä tilattavien rahojen ja armuutetaan vomerkkien yhteenlaskettu rahamäärä. 6. Kuukausitilin oheen on tosikkeiksi liitettävä erikoiskassakirjat, maksetut posti- ja postiennakko-osoitukset sekä erillisinä niihin kuuluvat valtakirjat, maksetut tililtäottokortit ja erillisinä niihin kuuluvat valtakirjat, puhelinnosto-, pikanosto- ja palkannostosaatteiden jäljennökset nostokassakirjan mukana, postimerkkeihin vaihdetut kansainväliset vastauskupongit, postipankkivarojen yhdistelmän (psp:n lom. 11 a) alkuperäinen ja kaksi jäljennöskappaletta, säästöliikkeen saateluettelo, obligaatioiden merkinnästä kertyneiden varojen tilittämistä koskevat tilillepanokassakirjan kuitit, kuittausmerkkitili, postipankin palkkiolasku sekä, jos toimipaikassa on tilityskuukauden aikana toimitettu kassantarkastus, osoitusvarojen yhdistelmän (lom ) ja tililtäottokassakirjojen lähetysluettelon (psp:n lom. 142) jäljennöskappaleet. Konttorinhaaraosaston I tulee liittää kuukausitilinsä oheen lisäksi arvomerkkitili (lom ). Lapsilisien maksukorttien koontiluetteloita ja niihin kuuluvia maksettuja tai maksamattomia maksukortteja alitoimipaikka ei liitä kuukausitilinsä oheen, vaan lähettää Luettelon kohtaan Lähettämismääräys alitoimipaikka ei tee merkintöjä. 104 $:n 4. kohta muutetaan 4. Ylitoimipaikka lähettää tilattujen rahojen ja arvomerkkien ohella alitoimipaikalle rahantilausluettelon A-osan, jonka kohtaan Lähettämismääräys on merkitty lähetettyjen rahojen ja arvomerkkien yhteenlaskettu summa, lähetyspäiväys ja konseptikaan numero. A-osassa on lisäksi ylitoimipaikan hoitajan tai pääkassanhoitajan allekirjoitus ja ylitoimipaikan päiväysleima. Jos tilaus on tehty puhelimitse tai varat on lähetetty ylitoimipaikan toimesta, lähettää ylitoimipaikka rahantilausluettelon A-osan ohella myös C-osan. 115 $:n 1. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 138/1968, muutetaan 1. Aluetoimiston tulee päivittäin pitää kassapäiväkirjaa (lom ) ja antaa puhelinpiirille tilitys kaksi kertaa kuukaudessa, kuitenkin sitä mukaa kuin kassapäiväkirjan lehti täyttyy, lähettämällä piirikonttorille kassapäiväkirjan lehtien jäljennöskappaleet. 116 :n 3. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 133/1966, kumotaan. 117 :n 1. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan

6 6 1. Aluetoimisto antaa puhelinpiirille kassapäiväkirjan lehtien jäljennöskappaleita käyttäen tilityksen kaksi kertaa kuukaudessa, kuitenkin sitä mukaa kuin kassapäiväkirjan lehti täyttyy, nimittäin erikseen edellisen kuukauden 26 päivän ja kuluvan kuukauden 10 päivän väliseltä ajalta, ja erikseen kuukauden päiviltä. Tilitys on annettava välittömästi kummankin jakson päättymisen tai kassapäiväkirjan lehden täyttymisen jälkeen. 128a :n 1. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan 1. Kun toimipaikassa suoritetaan postipiirin päälliköiden johtosäännön edellyttämä kassantarkastus tai alitoimipaikassa tämän ohjesäännön 127 :n 3a) ja 3b) kohtien edellyttämä ylitoimipaikan hoitajan toimittama kassantarkastus, on tarkastustilaisuudessa päätettävä osoitusvarainkassakirjat B ja C, minkä jälkeen osoitusvarainkassakirja B on maksettuine osoituksineen lähetettävä posti- ja lennätinhallituksen tarkastustoimiston postiosoitustarkastukseen sekä osoitusvarainkassakirja C maksettuine ulkomaisine osoituksineen posti- ja lennätinhallituksen talousosaston ulkomaantilitysjaostoon. Postipankin säästö- ja siirtoliikkeen kassakirjojen ja tositteiden käsittelyssä ja tarkastustilaisuudesta lähettämisessä on noudatettava Postipankin johtosäännön 706 :n määräyksiä. 128a :n 3. kohdan alusta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, poistetaan ilmaisu Postista maksettujen. 128a :n 4 9 kohdat, sellaisena kuin ne ovat muutettuna tiliohjesääntöön kiertokirjeessä no 129/1969, kumotaan. 129 $:n 3. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 3. Tarkastavan virkamiehen on tarkastustilaisuudessa kirjoitettava tarkastuspäivä ja nimensä 2) jokaiseen esitettyyn joko kokonaan tai osaksi käytettyyn erikoiskassakirjan ja kassapäiväkirjan lehteen, mikäli jäljempänä ei ole nimenomaan poikkeusta myönnetty tai toisin määrätty, ja muuhun esitettyyn tositteeseen sekä sen lisäksi jokaiseen erikoiskassakirjaan viimeisen viennin kohdalle. Tarkastusmerkintää ei kuitenkaan tehdä erikoiskassakirjan tositteisiin, kuten osoituksiin, tililtäottokortteihin ja lapsilisän maksukortteihin. Tarkastusmerkintää ei myöskään tehdä niihin kokonaan käytettyihin kassapäiväkirjan lehtiin, joissa on joko postipiirin päällikön tai ylitoimipaikan hoitajan toimesta aiemmin suoritetussa kassantarkastuksessa tehty vastaava merkintä. 129 :n 4. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 3/1968, muutetaan 4. Osoitusvarainkassakirjojen B ja C sekä maksettujen osoitusten, samoin kuin postipankin säästö-ja siirtoliikkeen kassakirjojen ja tositteiden käsittelyssä ja tarkastustilaisuudesta lähettämisessä on noudatettava 128a :n määräyksiä. Tarkastavan virkamiehen on huolehdittava ja valvottava, että näin tapahtuu. 132 $:n 2. kohdan kolmas kappale, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 3/1968, muutetaan Kun suoritetaan osoitusvarainkassakirjoja B ja C, tililtäottokassakirjaa, nostokassakirjaa tai säästöliikettä hoitavan virkamiehen kassan tarkastus, joka ei liity oko toimipaikan tarkastukseen, on tarkastustilaisuudessa päätettävä osoitusvarainkassakirjat B ja C sekä tililtäottokassakirja, mutta niitä ei kuitenkaan lähetetä toimipaikasta pois, vaan säilytetään ne tositteineen, samoin

7 kuin säästöönpano- ja säästöstäottokortit toimipaikan hoitajan hallussa ja liitetään toimipaikan vastaavista kassatoimista ensiksi annettavaan tilitykseen. Nostokassakirjaa ei päätetä tarkastuksen yhteydessä, mutta puhelin- ja palkannostosaatteet on laadittava ja saatteet tositteineen lähetettävä asianomaisiin kirjauskeskuksiin. 133 :n 6. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 6. Ylitoimipaikan, konttorinhaaraosaston I ja II, postiaseman I sekä posti-ja lennätinaseman luovutuksen yhteydessä toimitettavassa kassantarkastuksessa laaditaan kassantarkastuslaskelma (lom tai 68202) siihen kuuluvine liitteineen, noudattaen muuten kassantarkastuksen toimittamisesta yleensä annettuja määräyksiä, paitsi että luovutustarkastuksessa ei osoitusvarainkassakirjoja B ja C eikä tililtäottokassakirjaa päätetä, eikä niitä tositteineen lähetetä toimipaikasta pois. 133 :n 10. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 10. Toimipaikan hoitajan nauttiessa virkavapautta tai vuosilomaa taikka muusta syystä ollessa väliaikaisesti estynyt virkaansa hoitamasta, on myös toimitettava toimipaikan luovutustarkastus sekä virkavapauden, vuosiloman tms. väliaikaisen vaihdoksen alkaessa että sen päättyessä. Sanottu luovutustarkastus on toimitettava siten kuin edellä on määrätty tarkastuksen toimittamisesta toimipaikan hoitajan pysyväisesti vaihtuessa. Tässä tarkastuksessa ei kuitenkaan tarvitse laskea alikassoja ja arvomerkkien ennakkomääriä, elleivät erityiset syyt sitä vaadi. Väliaikaisessa vaihdoksessa tarvitsee vain toimipaikan luovuttajan ja vastaanottajan olla läsnä. Tarkastus voidaan, ellei luovuttaja tai vastaanottaja toisin vaadi, rajoittaa yksinomaan toimipaikan kassantarkastukseen. Tällöin ei osoitusvarainkassakirjoja B ja C eikä tililtäottokassakirjaa 7 päätetä, eikä niitä tositteineen lähetetä toimipaikasta pois. Jos toimipaikan hoitaja itse ottaa osaa varsinaiseen toimistotyöhön, on tarkastus ulotettava lisäksi kirjattuihin, vakuutettuihin ja muihin arvolähetyksiin sekä postiennakkolähetyksiin ja paketteihin. Luovuttaja on kuitenkin vastuussa myös siitä posti- ja lennätinlaitoksen omaisuudesta, jota tarkastus ei ole käsittänyt, mikäli hän ei voi todistaa luovuttaneensa omaisuutta asianmukaisessa kunnossa toimipaikan vastaanottajalle. Liite 1. (Posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettava ennakonpidätys sekä posti- ja lennätinlaitoksen työnantajan suoritettava sosiaaliturvamaksu) 14. kohtaan kuuluvan alaviitteen kolmas kappale, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 16/1970, muutetaan Valtiovarainministeriön antaman päätöksen (Ask. 833/69) 4 :n 3. momentin mukaan, sellaisena kuin se on muutettu annetulla päätöksellä (Ask. 547/72), valtion ja sen laitosten ei tarvitse merkitä verokirjaan tai pidätystodistukseen matkakustannusten korvauksena, päivärahana, ateriakorvauksena, majoittumiskorvauksena, yömatkarahana tai muuna matkakustannusnusten korvauksena suoritettua hyvitystä edellyttäen, että hyvitys on suoritettu virkaehtosopimuksen nojalla tai että se maksuperusteeltaan ja suuruudeltaan vastaa virkaehtosopimuksen nojalla suoritettavaa hyvitystä. 20. kohdan ensimmäinen kappale, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 71/1971, muutetaan 20. Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on huhtikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän 1973 välisenä aikana 8 % suoritetun ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Tammikuun 1 päivästä 1974 alkaen sosiaaliturvamaksun suuruus on 7,5 % sanotusta palkan määrästä (Ask. 960/72). Jos suoritetun palkan määrä on niin pieni,

8 8 ettei siitä toimiteta ennakkoperintälain mukaista pidätystä, ei työnantaja myöskään maksa sosiaaliturvamaksua. Helsingissä 10 päivänä toukokuuta Eripainos tästä kiertokirjeestä lähetetään toimipaikoille kiinnitettäväksi tiliohjesäännön asianomaisiin kohtiin. No 52 Kiertokirje muutoksista postipiirin päälliköiden johtosääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt tehdä marraskuun 2 päivänä 1956 annettuun postipiirin päälliköiden johtosääntöön seuraavan muutoksen: 3 :n j) -kohtaan lisätään näin kuuluva alaviitta *): 1 1) Uusia irtolaukun käyttölupia ei enää myönnetä. Helsingissä 10 päivänä toukokuuta :n toisen kappaleen aj-kohta ja siihen liittyvä alaviitta *) kumotaan. Eripainos tästä kiertokirjeestä lähetetään toimipaikoille kiinnitettäväksi postipiirin päälliköiden johtosäännön asianomaisiin kohtiin. Pääjohtaja Oiva Saloila» Johtaja T. Roine Helsinki Valtion painatuskeskus

9 Eripainos posti-ja lennätinhallituksen kiertokirjeestä no 51 52/1973. Toukokuun 29 päivänä 1952 annettuun tiliohjesääntöön on tehty seuraavat muutokset: 2 :n 6. kohdan neljäs kappale muutetaan Jos liikenteen hoidon kannalta on tarkoituksenmukaista, toimipaikan hoitaja voi määrätä määrätyn arvomerkkilajin päävaraston muun virkailijan kuin toimipaikan hoitajan tai pääkassanhoitajan hoidettavaksi. Suorittamastaan toimenpiteestä on toimipaikan hoitajan ilmoitettava postipiirin päällikölle. (Kiertokirje 25 :n 2. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan 2. Päivän aikana maksettujen lapsilisien rahamäärä selvitetään maksukorttien perusteella. (Kiertokirje 39 :n 8. kohta muutetaan 8. Jos toimipaikan postisiirtotulotilille on tullut sellainen pano, joka ei kuulu toimipaikalle, on toimipaikan suoritettava väärin maksettu rahamäärä sen oikealle saajalle joko postisiirtoteitse (tilisiirtona, tililtäottona tai tilillepanona) tai käteisellä kuittausta vastaan. Postisiirtoteitse suoritettaessa tulee kuponkeihin merkitä virheellisen siirtotilikortin kupongissa olevat tiedot lähettäjästä ja maksun aiheesta. (Kiertokirje 51 :n 4. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 4. Ylitoimipaikka kuittaa rahalähetyksen saaduksi alitoimipaikasta rahavarojen ohella saapuneen rahanlähetysluettelon (lom ) B-kappaleeseen sekä merkitsee rahalähetyksen kassamuistioonsa sekä alitoimipaikkojen rahalähetyksistä pitämänsä luettelon (lom ) kohtaan A Alitoimipaikoista saapuneet rahalähetykset. Rahalähetys merkitään sen kuukauden rahalähetyksistä pidettävään luetteloon (lom ), jolta kertyneitä varoja rahalähetys sisältää (ks. 57 :n 2. kohta). (Kiertokirje 52 :n 8. kohdan ensimmäinen kappale, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 133/1965, muutetaan näin kuuluvaksi: 8. Jos alitoimipaikalle on postipankista lähetettävänä niin suuren rahamäärän arvosta tililtäottokortteja tai säästöönpanolipukkeita, ettei ylitoimipaikalla ilmeisesti ole varoja niiden maksamiseen tarvittavan rahamäärän lähettämiseksi alitoimipaikalle, voidaan rahat lähettää postipankin toimeksiannosta Suomen Pankista ylitoimipaikalle ilman ylitoimipaikan omaa tilausta. Tällöin on rahalähetyksessä olevaan rahantilausluetteloon (lom ) Suomen Pankissa merkitty Edelleen toimitettavaksi...n alitoimipaikalle. Ylitoimipaikan on tarkastettava, että lähetyksessä on kaikki rahantilausluetteloon merkityt varat. Rahalähetys merkitään tuloksi kassamuistioon (lom ) sekä rahalähetysten yhdistelmään (lom ) rahalähetyksenä Suomen Pankista. Rahantilausluettelojen A-osat lähetetään puolikuukausittain ylitoimipaikan kuit /17

10 taamina posti-ja lennätinhallituksen tarkastustoimistoon. (Kiertokirje 54 :n 1. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 1. Kassamuistioon (lom ) merkitään päivittäin arvomerkkien päävarastosta myydyt arvomerkkimäärät, rahalähetykset Suomen Pankkiin ja alitoimipaikoille, rahalähetykset Suomen Pankista toimipaikkaan ja alitoimipaikoille, rahalähetykset alitoimipaikoista toimipaikkaan, toimipaikan alikassoista tilitetyt ja niille annetut rahamäärät, annetut ja palautetut matka- ja muut ennakot, maksetut laskut yms. Jos pääkassanhoitajan pidettävänä on erikoiskassakirja, on myös siitä kertynyt tai siihen maksettu rahamäärä päivittäin merkittävä kassamuistioon. (Kiertokirje 59 :n 2. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 148/1970, muutetaan 2. Tili-ilmoitukseen merkitään sen ohjetekstin mukaisesti ja ottaen huomioon posti- ja lennätinhallituksen erikseen antamat määräykset tuloksi säästö edelliseltä kuukaudelta erikoiskassakirjojen mukaan kertyneet tulot, muut tili-ilmoituslomakkeen ohjetekstin mukaisesti eriteltävät tulot, selvitetyt matka-ja muut ennakot, postisiirtomenotilille saatu kate ja Suomen Pankista saadut rahavarat, menoksi kaikki kuukauden aikana esiintyneet menot eriteltyinä tili-ilmoituslomakkeen ohjetekstin mukaisesti, Suomen Pankkiin lähetetyt rahavarat, postisiirtotulotilille kertyneet varat, 2 saatavien lisäys, tilityskuukauden aikana annetut matka-ja muut ennakot ja säästö seuraavalle kuukaudelle. (Kiertokirje Tili-ilmoituksen tulo-ja menopuolen loppusummien tulee olla yhtä suuret. (Kiertokirje 72 :n 3. kohdan ensimmäinen kappale, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 148/1970, muutetaan 3. Siinä tapauksessa, että telelaskut, vuosimaksuja lukuunottamatta, eivät ole pitemmältä ajalta kuin kolmelta kuukaudelta taikka silloin kun laskutuskausi on kuukautta pitempi, laskut eivät ole pitemmältä ajalta kuin kahdelta laskutuskaudelta, ja että laskunsa maksamatta jättänyt tilaaja on asetettu konkurssiin, tai ulosottomies on palauttanut laskut varattomuusmerkinnällä tai muunlaatuisella estetodistuksella varustettuina 1), tai laskut, joiden määrä on yli 100 kultafrangia 12), on perittävä samalta ulkomailla asuvalta tilaajalta, taikka ulosottotoimenpiteisiin ei ole ryhdytty siitä syystä, että perittävä rahamäärä on niin pieni, ettei se vastaa todennäköisiä perimiskustannuksia on toimipaikan hoitajalla oikeus hyväksyä telelaskut tilitettäväksi menona tiliilmoituksen (lom ) kohdassa postija lennätinhallituksen toimesta perittävät maksut. (Kiertokirje 1) Ylitoimipaikat ovat oikeutettuja tilittämään tiliilmoituksessaan telelaskun perimisestä ulosottoviranomaiselle suoritetut estetodistuksen lunastusmaksut tilityslupaa erikseen pyytämättä. Kuitti lunastusmaksun suorittamisesta on liitettävä tosikkeeksi tili-ilmoitukseen. (Kiertokirje

11 2) Samalta ulkomaille siirtyneeltä tilaajalta perittävät telelaskut yhteismäärältään enintään 100 kultafrangia (148,00 markkaa), merkitään myös toimipaikan hoitajan hyväksyminä tili-ilmoituksen kohtaan posti- ja lennätinhallituksen toimesta perittävät maksut, mutta tällaiset laskut lähetetään tarkastustoimiston televarojen tarkastukseen muiden sinne tilityskuukauden päätyttyä lähetettävien laskujen ohella eikä ulkomaanosastolle. (Kiertokirje 85, sellaisena kuin se on lisätty tiliohjesääntöön kiertokirjeessä no 148/1970, muutetaan 85. Korvausluettelo ja työaikakortti 1. (Kiertokirje Virkamiehille suoritettavat ylityö-, sunnuntaityö- ja jouluylityökorvaukset, aattopäivälisät, ilta- ja yötyökorvaukset, autonkuljettajien yksinajopalkkiot sekä korvaukset ryhmäristisiteiden ja osoitteettomien sanomalehtien jakelusta lasketaan ja maksetaan korvausluettelolomaketta (lom ) käyttäen. Korvausluettelo laaditaan kalkioimalla neljänä kappaleena ja täytetään ohjetekstin ja erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Korvausluettelo laaditaan joko kuukaudelta (= kalenterikuukauden aikana päättyneiltä työviikoilta) tai kolmen viikon työjaksolta. Korvauksiin ja lisiin oikeuttavien työtuntien erittelylomakkeena käytetään työaikakorttia (lom ). Se laaditaan ohjetekstin mukaisesti. Työaikakortista tulee ilmetä virkamiehen työtuntien määrä päivittäin ja työjaksoittain sekä kuhunkin korvauslajiin oikeuttavien työviikon ja kalenterikuukauden aikana päättyneiden työviikkojen tai työjakson tuntien määrä erikseen eriteltyinä. Korvattavat työtunnit merkitään työaikakortin mukaisina korvausluettelon asianomaisiin sarakkeisiin. Työaikakortin jäljennös tulee liittää korvausluetteloon jokaisen työaikakorvauksia saavan virkamiehen osalta. Maksettujen ryhmäristi- 3 siteiden ja osoitteettomien sanomalehtien jakelupalkkioiden perusteena olevat kappalemäärät on selvitettävä korvausluetteloon liitettävällä lomakkeella Yhdistelmä jaetuista ryhmäristisiteistä ja osoitteettomista lehdistä (lom ). Korvausluettelosta tulee käydä ilmi myöskin korvauksen saajan virka-asema ja nimi, hänen vuosipalkkansa ja tuntipalkkansa sekä kunkin korvauslajin rahamäärä sekä korvausten yhteismäärää. 90 :n 1. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 4/1961, muutetaan 1. Jokaisen palkansaajan palkkaus sekä siitä tehdyt pidätykset (veronennakkopidätykset yms.) merkitään hänen palkkakorttiinsa (lom , tai yleinen virastolomake no 46). Samoin on palkkakorttiin merkittävä työnantajan suoritettavaksi määrätty sosiaaliturvamaksu. (Kiertokirje 91 :n 1. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 112/1971, muutetaan 1. Ylitoimipaikan on a :n määräysten mukaisesti laadittava kuukausittain yhdistelmä erikseen kotimaisista osoitus-, ulkomaisista osoitus-, lehti-, vastaanottolupa-, puhelin-, lennätin-, telex- ja postipankkivaroista, tilillepanomaksuista, matkustajamaksuista, j oukkolähetysmaksuista, tilitettävistä palkoista ja laskuista (momenttiyhdistelmä) sekä veronpidätyksistä ja sososiaaliturvamaksuista. (Kiertokirje no 51/ 1973) 92 a, sellaisena kuin se on lisätty tiliohjesääntöön kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan

12 92 a. Ulkomaisten osoitusvarojen yhdistelmä 1. (Kiertokirje Ylitoimipaikka laatii kuukausittain omista ja alitoimipaikkojensa ulkomaisten osoitusten osoitusvarainkassakirjoista A ja C ulkomaisten osoitusvarain yhdistelmän (lom ) kalkioimalla kolmena kappaleena. Yhdistelmään tehdään merkinnät ohjetekstin mukaisesti. 2. Yhdistelmän loppusummat merkitään tili-ilmoitukseen (lom ) siten, että A-kassakirjojen loppusummat merkitään tulopuolelle ja C-kassakirjojen loppusummat menopuolelle. 3. Ylitoimipaikka lähettää viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä ulkomaisten osoitusvarojen yhdistelmän kirjattuna postiasialähetyksenä osoitteella posti- ja lennätinhallituksen talousosasto, ulkomaantilitysjaosto, Helsinki 10. Yhdistelmän ohella ylitoimipaikan on lähetettävä omat ja alitoimipaikkojensa ulkomaisten osoitusvarainkassakirjat A, omat ja alitoimipaikkojensa osoitusvarainkassakirjat C, maksetut osoitukset toimipaikoittani ryhmiteltyinä osoitusvarainkassakirjan C mukaiseen järjestykseen sekä erillisinä osoituksiin kuuluvat valtakirjat ryhmiteltyinä toimipaikoittani. 4. Vajaailmoituksen eli vain toimipaikan nimen, tilityskuukauden ja -vuoden osalta täytetyn sekä päiväyksellä ja allekirjoituksella varustetun yhdistelmän toimipaikka lähettää silloin, kun ylitoimipaikassa ja sen alitoimipaikoissa ei tilityskuukauden aikana ole ollut ulkomaista postiosoitusliikennettä. 5. Ulkomaisten osoitusvarojen yhdistelmän toisen jäljennöskappaleen ylitoimipaikka lähettää tili-ilmoituksen (lom ) ohella posti- ja lennätinhallituksen 4 tarkastustoimistoon ja säilyttää toisen jäljennöskappaleen tilialustelmissaan. 93, sellaisena kuin se on osittain muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan 93. Lehtivarojen yhdistelmä 1. (Kiertokirje Ylitoimipaikka laatii lehtivarojen yhdistelmän (lom ) kalkioimalla kolmena kappaleena. Yhdistelmään tehdään merkinnät ohjetekstin mukaisesti. 2. Lehtivarojen yhdistelmän osoittamien loppusummien tulee olla yhtäpitäviä kassapäiväkirjan vastaavien merkintöjen kanssa. Yhdistelmän osoittamat lehtivarainkassakirjan A loppusumma ja lehtivarainkassakirjan B eri sarakkeiden loppusummat, kukin erikseen merkitään tili-ilmoitukseen (lom ) tuloksi. Tilaushintojen yhteenlaskettu rahamäärä merkitään tili-ilmoitukseen menoksi ja posti- ja lennätinlaitokselle tuleva välityspalkkio tuloksi. 3. Ylitoimipaikka lähettää viimeistään tilityskuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä lehtivarojen yhdistelmän alkuperäisen kappaleen kirjattuna postiasialähetyksenä osoitteella posti- ja lennätinhallituksen tarkastustoimisto, joukkolähetys- ja lehtivarojen tarkastus, Helsinki 10. Yhdistelmän oheen on liitettävä ylitoimipaikan omat ja sen alitoimipaikkojen lehtivarainkassakirjat A, lehtivarainkassakirjat B niihin kuuluvine kuljetusmaksulaskelmineen (lom ) ja julkaisijahinnan suorittamislaskut (lom ) niihin kuuluvine tilauksineen. Lehtivarainkassakirjat A ja B, julkaisijahinnan suorittamislaskut (lom ) niihin liittyvine tilauksineen, kuljetusmaksulaskelmat (lom ) sekä lehtivarain yh-

13 liset vastauskupongit, postipankkivarojen yhdistelmän (psp:n lom. 11 a) alkuperäinen ja kaksi jäljennöskappaletta, säästöliikkeen saateluettelo, obligaatioiden merkinnästä kertyneiden varojen tilittämistä koskevat tilillepanokassakirjan kuitit, kuittausmerkkitili, postipankin palkkiolasku sekä, jos toimipaikassa on tilityskuukauden aikana toimitettu kassantarkastus, osoitusvarojen yhdistelmän (lom ) ja tililtäottokassakirjojen lähetysluettelon (psp:n lom. 142) jäljennöskappaleet. Konttorinhaaraosaston I tulee liit 5 distelmän alkuperäinen kappale pannaan tää kuukausitilinsä oheen lisäksi arvomerksaman päällyslehden (lom ) *) väliin, kitili (lom ). (Kiertokirje no 51/ jonka kohtaan Kassakirjan nimi tehdään 1973) merkintä Lehtivarainkassakirjat. Lapsilisien maksukorttien koontiluette- 4. Lehtivarojen yhdistelmän toisen jäl- loita ja niihin kuuluvia maksettuja tai maksamattomia maksukortteja alitoimipaikka jennöskappaleen ylitoimipaikka lähettää posti- ja lennätinhallituksen tarkastustoimistoon tili-ilmoituksen ohella sekä säilyt ne suoraan postipankin siirtokonttoriin, ei liitä kuukausitilinsä oheen, vaan lähettää tää toisen jäljennöskappaleen tilialustelmis- Helsinki 7, noudattaen postipankin antamia saan. määräyksiä. 1) (Kiertokirje *34 95 (alaviittoineen) kumotaan. 102 :n 6. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan 6. Kuukausitilin oheen on tosikkeiksi liitettävä erikoiskassakirjat, maksetut posti- ja postiennakko-osoitukset sekä erillisinä niihin kuuluvat valtakirjat, maksetut tililtäottokortit ja erillisinä niihin kuuluvat valtakirjat, puhelinnosto-, pikanosto- ja palkannostosaatteiden jäljennökset nostokassakirjan mukana, postimerkkeihin vaihdetut kansainvä 1) Ks. Postipankin johtosäännön 307. (Kiertokirje 104 :n 3. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 3. Tilausluetteloon (lom a) tehdään merkinnät ohjetekstin mukaisesti. Siihen on merkittävä tilattavien rahojen ja arvomerkkien yhteenlaskettu rahamäärä. Luettelon kohtaan Lähettämismääräys alitoimipaikka ei tee merkintöjä. (Kiertokirje 104 :n 4. kohta muutetaan 4. Ylitoimipaikka lähettää tilattujen rahojen ja arvomerkkien ohella alitoimipaikalle rahantilausluettelon A-osan, jonka kohtaan Lähettämismääräys on merkitty lähetettyjen rahojen ja arvomerkkien yhteenlaskettu summa, lähetyspäiväys ja konseptikirjan numero. A-osassa on lisäksi ylitoimipaikan hoitajan tai pääkassanhoitajan allekirjoitus ja ylitoimipaikan päiväysleima. Jos tilaus on tehty puhelimitse tai varat on lähetetty ylitoimipaikan toimesta, lähettää ylitoimipaikka rahantilausluettelon A-osan ohella myös C-osan. (Kiertokirje no 51/ 1973) 115 :n 1. kohta, sellaisena kuin se on

14 muutettuna kiertokirjeessä no 138/1968, muutetaan 1. Aluetoimiston tulee päivittäin pitää kassapäiväkirjaa (lom ) ja antaa puhelinpiirille tilitys kaksi kertaa kuukaudessa, kuitenkin sitä mukaa kuin kassapäiväkirjan lehti täyttyy, lähettämällä piirikonttorille kassapäiväkirjan lehtien jäljennöskappaleet. (Kiertokirje 116 :n 3. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 133/1966, kumotaan. 117 $:n 1. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan 1. Aluetoimisto antaa puhelinpiirille kassapäiväkirjan lehtien jäljennöskappaleita käyttäen tilityksen kaksi kertaa kuukaudessa, kuitenkin sitä mukaa kuin kassapäiväkirjan lehti täyttyy, nimittäin erikseen edellisen kuukauden 26 päivän ja kuluvan kuukauden 10 päivän väliseltä ajalta, ja erikseen kuukauden päiviltä. (Kiertokirje Tilitys on annettava välittömästi kummankin jakson päättymisen tai kassapäiväkirjan lehden täyttymisen jälkeen. (Kiertokirje 128a :n 1. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, muutetaan 1. Kun toimipaikassa suoritetaan postipiirin päälliköiden johtosäännön edellyttämä kassantarkastus tai alitoimipaikassa tämän ohjesäännön 127 :n 3a) ja 3b) kohtien edellyttämä ylitoimipaikan hoitajan toimittama kassantarkastus, on tarkastustilaisuudessa päätettävä osoitusvarainkassakirjat B ja C, minkä jälkeen osoitusvarainkassakirja B on maksettuine osoituksineen lähetettävä posti- ja lennätinhallituksen tarkastustoimiston postiosoitustarkastukseen sekä osoitusvarainkassakirja C maksettuine ulkomaisine osoituksineen posti- ja lennätinhallituksen talousosaston ulkomaantilitysjaostoon. (Kiertokirje Postipankin säästö- ja siirtoliikkeen kassakirjojen ja tositteiden käsittelyssä ja tarkastustilaisuudesta lähettämisessä on noudatettava Postipankin johtosäännön 706 :n määräyksiä. (Kiertokirje 128a :n 3. kohdan alusta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 129/1969, poistetaan ilmaisu Postista maksettujen. 128a :n 4 9 kohdat, sellaisena kuin ne ovat muutettuna tiliohjesääntöön kiertokirjeessä no 129/1969, kumotaan. 129 :n 3. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 3. Tarkastavan virkamiehen on tarkastustilaisuudessa kirjoitettava tarkastuspäivä ja nimensä 12) jokaiseen esitettyyn joko kokonaan tai osaksi käytettyyn erikoiskassakirjan ja kassapäiväkirjan lehteen, mikäli jäljempänä ei ole nimenomaan poikkeusta myönnetty tai toisin määrätty, ja muuhun esitettyyn tositteeseen sekä sen lisäksi jokaiseen erikoiskassakirjaan viimeisen viennin kohdalle. Tarkastusmerkintää ei kuitenkaan tehdä erikoiskassakirjan tositteisiin, kuten osoituksiin, tililtäottokortteihin ja lapsilisän maksukortteihin. Tarkastusmerkintää ei myöskään tehdä niihin kokonaan käytettyihin kassapäiväkirjan lehtiin, joissa on joko postipiirin päällikön tai ylitoimipaikan hoitajan toimesta aiemmin suorite- 6

15 tussa kassantarkastuksessa tehty västaava merkintä. (Kiertokirje 129 :n 4. kohta, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 3/1969, muutetaan 4. Osoitusvarainkassakirjojen B ja C sekä maksettujen osoitusten, samoin kuin postipankin säästö-ja siirtoliikkeen kassakirjojen ja tositteiden käsittelyssä ja tarkastustilaisuudesta lähettämisessä on noudatettava 128a :n määräyksiä. Tarkastavan virkamiehen on huolehdittava ja valvottava, että näin tapahtuu. (Kiertokirje 132 :n 2. kohdan kolmas kappale, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 3/1968, muutetaan Kun suoritetaan osoitusvarainkassakirjoja - B ja C, tililtäottokassakirjaa, nostokassakirjaa tai säästöliikettä hoitavan virkamiehen kassan tarkastus, joka ei liity koko toimipaikan tarkastukseen, on tarkastustilaisuudessa päätettävä osoitusvarainkassakirjat B ja C sekä tililtäottokassakirja, mutta niitä ei kuitenkaan lähetetä toimipaikasta pois, vaan säilytetään ne tositteineen, samoin kuin säästöönpano- ja säästöstäottokortit toimipaikan hoitajan hallussa ja liitetään toimipaikan vastaavista kassatoimista ensiksi annettavaan tilitykseen. Nostokassakirjaa ei päätetä tarkastuksen yhteydessä, mutta puhelin- ja palkannostosaatteet on laadittava ja saatteet tositteineen lähetettävä asianomaisiin kirjauskeskuksiin. (Kiertokirje 133 :n 6. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 7 6. Ylitoimipaikan, konttorinhaaraosaston I ja II, postiaseman I sekä posti-ja lennätinaseman luovutuksen yhteydessä toimitettavassa kassantarkastuksessa laaditaan kassantarkastuslaskelma (lom tai 68202) siihen kuuluvine liitteineen, noudattaen muuten kassantarkastuksen toimittamisesta yleensä annettuja määräyksiä, paitsi että luovutustarkastuksessa ei osoitusvarainkassakirjoja B ja C eikä tililtäottokassakirjaa päätetä, eikä niitä tositteineen lähetetä toimipaikasta pois. (Kiertokirje no 51/1973) 133 :n 10. kohdan ensimmäinen kappale muutetaan 10. Toimipaikan hoitajan nauttiessa virkavapautta tai vuosilomaa taikka muusta syystä ollessa väliaikaisesti estynyt virkaansa hoitamasta, on myös toimitettava toimipaikan luovutustarkastus sekä virkavapauden, vuosiloman tms. väliaikaisen vaihdoksen alkaessa että sen päättyessä. Sanottu luovutustarkastus on toimitettava siten kuin edellä on määrätty tarkastuksen toimittamisesta toimipaikan hoitajan pysyväisesti vaihtuessa. Tässä tarkastuksessa ei kuitenkaan tarvitse laskea alikassoja ja arvomerkkien ennakkomääriä, elleivät erityiset syyt sitä vaadi. Väliaikaisessa vaihdoksessa tarvitsee vain toimipaikan luovuttajan ja vastaanottajan olla läsnä. Tarkastus voidaan, ellei luovuttaja tai vastaanottaja toisin vaadi, rajoittaa yksinomaan toimipaikan kassantarkastukseen. Tällöin ei osoitusvarainkassakirjoja B ja C eikä tililtäottokassakirjaa päätetä, eikä niitä tositteineen lähetetä toimipaikasta pois. Jos toimipaikan hoitaja itse ottaa osaa varsinaiseen toimistotyöhön, on tarkastus ulotettava lisäksi kirjattuihin, vakuutettuihin ja muihin arvolähetyksiin sekä postiennakkolähetyksiin ja paketteihin. Luovuttaja on kuitenkin vastuussa

16 myös siitä posti- ja lennätinlaitoksen omaisuudesta, jota tarkastus ei ole käsittänyt, mikäli hän ei voi todistaa luovuttaneensa omaisuutta asianmukaisessa kunnossa toimipaikan vastaanottajalle. (Kiertokirje no 51/1973) Liite 1. (Posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettava ennakonpidätys sekä posti- ja lennätinlaitoksen työnantajan suoritettava sosiaaliturvamaksu) 14. kohtaan kuuluvan alaviitteen kolmas kappale, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 16/1970, muutetaan Valtiovarainministeriön antaman päätöksen (Ask. 833/69) 4 $:n 3. momentin mukaan, sellaisena kuin se on muutettu annetulla päätöksellä (Ask. 547/72), valtion ja sen laitosten ei tarvitse merkitä verokirjaan tai pidätystodistukseen matkakustannusten korvauksena, päivärahana, ateriakorvauksena, majoittumiskorvauksena, yömatkarahana tai muuna matkakustannusnusten korvauksena suoritettua hyvitystä edellyttäen, että hyvitys on suoritettu virkaehtosopimuksen nojalla tai että se maksuperusteeltaan ja suuruudeltaan vastaa virkaehtosopimuksen nojalla suoritettavaa hyvitystä. (Kiertokirje 20. kohdan ensimmäinen kappale, sellaisena kuin se on muutettuna kiertokirjeessä no 71/1971, muutetaan 20. Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on huhtikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän 1973 välisenä aikana 8 % suoritetun ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Tammikuun 1 päivästä 1974 alkaen sosiaaliturvamaksun suuruus on 7,5 % sanotusta palkan määrästä (Ask. 960/72). Jos suoritetun palkan määrä on niin pieni, ettei siitä toimiteta ennakkoperintälain mukaista pidätystä, ei työnantaja myöskään maksa sosiaaliturvamaksua. (Kiertokirje no 51/1973) 8 Marraskuun 2 päivänä 1956 annettuun postipiirin päälliköiden johtosääntöön on tehty seuraavat muutokset: 3 :n j) -kohtaan lisätään näin kuuluva 14 :n toisen kappaleen a)-kohta ja siialaviitta *): hen liittyvä alaviitta *) kumotaan. 1 1) Uusia irtolaukun käyttölupia ei enää myönnetä. (Kiertokirje no 52/1973) Helsinki Valtion painatuskeskus