LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat"

Transkriptio

1 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusta koskevat vaatimukset sisältyvät valtioneuvoston asetukseen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008, ns. käyttöasetus ). Asetuksen liitteessä on mainittu erikseen ne laitteet, joiden tarkastuksen voi tehdä joko asiantuntijayhteisö tai pätevyytensä osoittanut asiantuntija. Asetuksen 37 :ssä todetaan: Asiantuntijayhteisön tai asiantuntijan on tarvittaessa esitettävä todistus pätevyydestään ja kirjallinen kuvaus tarkastusmenetelmistään. Autonostimen, henkilönostimen, kuormausnosturin ja teollisuusnosturin tarkastuksen tekevällä asiantuntijalla on oltava voimassa oleva pätevyystodistus tehtävään. Menetelmäkuvauksessa tarkastaja kuvaa oman tarkastusmenettelynsä vaihe vaiheelta alkaen tarkastukseen valmistautumisesta ja päätyen pöytäkirjan täyttöön ja sen tallennukseen sekä säilytykseen. Varsinainen tarkastus tehdään sitä koskevien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät työsuojeluhallinnon nettisivuilta (linkki sinne löytyy myös Inspectan sivuilta). Nostolaitteiden tarkastusta koskevia ohjeita julkaisee ja päivittää Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue. Tarkastajan on oltava tarkastamansa laitteen rakenteeseen, käyttöön, tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt asiantuntija. Sertifikaatti on todistus, jossa todetaan sertifioidun tarkastajan yleinen (poikkeustapauksissa jollain tavalla rajoitettu) pätevyys tietyn laiteryhmän tarkastuksiin. Tarkastajan on kuitenkin aina harkittava ennen tarkastuksen aloittamista riittääkö hänen pätevyytensä ja kokemuksensa kulloinkin kohteena olevan laitteen tarkastukseen. Menetelmäkuvauksen lisäksi tarkastajalla on oltava käytössään asianmukaiset työvälineet sekä tarkastukseen liittyvät ajantasalla olevat keskeiset säädökset, standardit ja muut ohjeet. Yrityksellä, jonka palveluksessa on useita tarkastajia, voi olla yrityskohtainen menetelmäkuvaus, johon tarkastajat on perehdytetty. Kutakin tarkastajaa varten on tällöin omilla yhteystiedoilla varustettu kansilehti tähän kuvaukseen.

2 2(5) Tarkastuksen menetelmäkuvaus liitetään sertifikaatihakemukseen. Myös kolmen (3) vuoden välein tehtävässä serifikaatin uusinnassa tarkastaja liittää päivitetyn menetelmäkuvauksensa hakemukseen. Menetelmäkuvauksen kansilehdellä on oltava seuraavat tiedot: Otsikko (esim. Kuormausnosturin tarkastuksen menetelmäkuvaus ) Laadittu (pvm) Päivitetty (pvm) Tarkastajan nimi... ja NT- numero... Tarkastajan ja yhteyshenkilön (työnantajan nimeämä henkilö) tiedot: Kotiosoite Sähköpostiosoite... Puhelinnumero... Työnantajan osoite... Yhteyshenkilön nimi, puh.numero ja sähköpostiosoite... Menetelmäkuvauksen sisältö: 1 Soveltamisala 2 Säädökset, standardit ja muut ohjeet 3 Tarkastusolosuhteet 4 Välineet ja henkilöstö 5 Tarkastuksen kuvaaminen vaihe vaiheelta 6 Tarkastuspöytäkirja ja -merkintä 1. Soveltamisala Tässä kuvattua menetelmää käytetään tarkastettaessa käyttöasetuksen (VNa 403/2008) tarkoittamia nostolaitteita. Käyttöasetuksen luvussa 5 (32-38 ) on annettu käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia koskevat yleiset vaatimukset. Käyttöasetuksen liitteessä on nostolaitteiden määritelmät. Tässä kuvattua tarkastusmenetelmää käytetään tarkastettaessa: Tässä menetelmäkuvauksen osassa on luettelo (luettelossa käytetään yleensä standardien mukaisia laitetermejä) niistä laitteista, joiden tarkastamiseen tarkastajalla on pätevyys ja joiden tarkastusta menetelmäkuvaus koskee. Luetellaan ne tarkastukset, joita tarkastaja tekee ja joita menetelmäkuvaus koskee esim.käyttöönottotarkastus, määräaikaistarkastus, perusteellinen tarkastus ja muu tarkastus. Jos tarkastaja ei esim. tee käyttöönottotarkastuksia tai perusteellisia

3 3(5) tarkastuksia, tämä todetaan ao. kohdassa, eikä sitä koskevia menettelyjä tällöin tarvitse kuvailla. 2. Säädökset, standardit ja muut ohjeet Tarkastuksissa noudatettavat säädökset, standardit ja muut ohjeet on lueteltu työsuojeluhallinnon laatimissa ohjeissa ja ne sisältyvät tarkastajien erityiskursseilla jaettavaan aineistoon. Tarkastuksen kannalta keskeisin ohje on edellä mainittu viranomaisohje, Etelä- Suomen aluehallintoviranomaisen, työsuojelun vastuualueen tarkastusohje, jonka viimeisin päivitysversio on ehdottomasti tässä kohdassa mainittava. Menetelmäkuvauksen liiteluettelossa on mainittava ne tarkastuksen kannalta keskeiset säädökset, standardit ja tarkastusta koskevat tarkemmat ohjeet, jotka ovat myös tarkastajalla itsellään oltava menetelmäkuvauksen ohella aina käytettävissä. Käytössä olevan pöytäkirjapohjan on oltava tämän kuvauksen liitteenä. 3. Tarkastusolosuhteet Tässä osiossa kuvataan tarkastuksen tekemistä tilaajan ilmoittamassa käyttökohteessa sisätiloissa tai ulkona. Jos tarkastuksia tehdään tarkastuksen tekijän omissa tiloissa, suoritusta kuvataan siltä osin erikseen. Lisäksi kuvataan yleisten ja työpaikkakohtaisten työsuojelumääräysten (esim.yhteinen työpaikka) huomioonottamista tarkastuksessa. 4. Välineet ja henkilöstö Tässä kohdassa esitetään luettelo tarkastuksessa käytettävistä työvälineistä (koe- ja testikuormituspainot sekä testauksessa käytettävät muut välineet) ja suojavälineistä (kypärä,turvajalkineet, turvavaljaat jne.). Tarvittavan apuhenkilöstön tarve ja toiminta kuvataan niin hyvin kuin se on ennalta mahdollista. 5. Tarkastuksen kuvaaminen vaihe vaiheelta 5.1 Ennen tarkastuksen aloittamista tehtävät toimenpiteet Kuvataan kaikki ennen varsinaisen tarkastuksen aloittamista tarpeelliset valmistelutehtävät - mm. tilaajan kanssa etukäteen sovittavat asiat kuten tarkastukseen osallistujat, koepainojärjestelyt jne.

4 4(5) - tarkistetaan, mikä tarkastus on kyseessä (käyttöönotto-, määräaikais-, perusteellinen määräaikaistarkastus vai muu tarkastus) 5.2 Työturvallisuudesta huolehtiminen Kuvataan työturvallisuuden kannalta tärkeiden asioiden huomioonottaminen tarkastuskohteessa tarkastuksen aikana (mm.ulkopuolisten henkilöiden ja samassa tilassa olevien laitteiden ja mahdollisten esteiden huomioonottaminen). 5.3 Kohteen tunnistaminen Kuvataan tarkastettavan laitteen tunnistaminen kilpien ja dokumenttien avulla. 5.4 Esivalmistelu tarkastuskohteessa Kuvataan ennen tarkastuksen teknistä aloittamista tehtävät toimenpiteet tarkastuskohteessa. Tarvittava lisähenkilöstö työpaikalta, koepainot jne Tarkastuskohteet kohta kohdalta ja vaatimustason kuvaus Tarkastukset tehdään työsuojeluviranomaisen julkaiseman tarkastusohjeen sekä mahdollisten valmistajan ohjeiden mukaisesti. Viranomaisohjeessa on kuvattu yleinen vaatimustaso ja valmistajan ohjeissa on otettu ko. laitteen erityispiirteet huomioon. Yleensä riittää viittaus näihin ohjeisiin. Tarkemmin tässä kohdassa kuvataan esim. koekuormitusten ja koekäytön suorittamista, jarrujen testausta, turvalaitteiden toiminnan testausta tai muita tarkastukseen liittyviä toimenpiteitä, jotka sisältävät muutakin kuin silmämääräistä kunnon ja vaatimustenmukaisuuden (turvallisuuden) arviointia. Huom. Viranomaisohjetta päivitetään, joten ainakin kerran vuodessa on syytä tarkistaa, mitä päivitysversiota tarkastuksissa kulloinkin noudatetaan. Tässä kohdassa kuvataan menettelyt ja menetelmät niiden käyttöasetuksen tarkoittamien tarkastusten (käyttöönottotarkastus, määräaikaistarkastus ja perusteellinen määräaikaistarkastus) osalta, joita tarkastaja käytännössä tekee Käyttöönottotarkastuksen kuvaus Määräaikaistarkastuksen kuvaus Perusteellisen määräaikaistarkastuksen kuvaus Kuvataan perusteellisen tarkastuksen suorittamista ja mahdollisen alihankintana käytettävän NDT-asiantuntijan osuutta ja toimintaa tarkastuksessa.

5 5(5) 5.6 NDT-menetelmien käyttö tarkastuksissa (lähinnä määräaikaistarkastuksissa ja perusteellisissa määräaikaistarkastuksissa) Kuvataan NDT-menetelmien käyttöä sekä normaalissa määräaikaistarkastuksessa että perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa. Jos tarkastajalla itsellään on pätevyys näiden menetelmien käyttöön, kuvataan se, mitä menetelmiä hän käyttää ja miten käytettävä menetelmä valitaan. Alihankintaa käytettäessä kerrotaan asiantuntijan tai asiantuntijayrityksen nimi tai ainakin ne kriteerit, joilla asiantuntija valitaan sekä miten tarkastus käytännössä suoritetaan yhteistyönä. Kuvataan NDT-menetelmien käytöstä tarkastuspöytäkirjaan laadittavia liitteitä. 6. Tarkastuspöytäkirja ja -merkintä Kuvataan pöytäkirjan täyttöä (tarkastuskohteessa ja sen mahdollista viimeistelyä sen jälkeen), pöytäkirjan jakelua ja tallennusta/säilytystä jne. Kuvataan myös, miten ja minkälainen tarkastusmerkintä tehdään tarkastettuun laitteeseen. LIITTEET 1. Luettelo tarkastukseen liittyvistä keskeisistä säädöksistä ja ohjeista. (viranomaisen tarkastusohjeissa on laaja luettelo.tässä mainitaan yleensä vain ne keskeiset säädökset ja ohjeet, jotka tarkastajalla on jatkuvasti käytössä). Näitä liitteitä ei pidä lähettää menetelmäkuvauksen mukana Inspecta Sertifiointi Oy:lle. 2. Tarkastuspöytäkirjamalli, jota tarkastaja käyttää tarkastuksia tehdessään. Jos tarkastaja käyttää viranomaisen pöytäkirjamallia sellaisenaan, riittää pelkkä viittaus siihen, eikä sitä silloin tarvitse lähettää Inspecta Sertifiointi Oy:lle.

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖASETUS (403/2008) 1 Yleistä 2 Työvälineen toimintakunnon varmistaminen Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneen elinkaari Laki

Lisätiedot

Nostoapuvälinetarkastajat

Nostoapuvälinetarkastajat 2015-03-02 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan nostoapuvälineiden tarkastajien sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset ja sertifioinnin hakemistapa sekä sertifioinnin ylläpitokäytäntö.

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 22.6.2009 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Työsuojeluhallinto Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle,

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2007 ISBN 978-952-479-068-0 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2007 LUKIJALLE

Lisätiedot

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI 1.2.2013 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005 ISBN 952-479-022-X ISSN 1456-257X PK-paino Oy Tampere 2005 LUKIJALLE K oneita

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

Mastotyön työturvallisuusohje 2013

Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, sähköalojen työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Paino: Nykypaino Oy 1. painos 2013 ISBN 978-951-810-495-0

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen Nostotyöt 1. Yleistä... 2 2. Määritelmät ja termit... 2 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi... 3 3.1. Suunnittelu... 3 3.2. Maapohja ja muut alustat... 4 3.3. Työmaa-alue... 4 4. Nostolaitteet

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot